Skip to main content

Full text of "samagra dasa sahitya samputa2"

See other formats
ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ತೀರ್ಪನಗಜಂ 


ಸ 
ಗಿ 


2೫. (೨೬ 


ಗ 
ಣೆ 
| 
ಆ ಭೆ 
೧ 
ಈ 


ತ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಸಂಪಾದಕರು 
ಡಾ. ಟಿ.ಎನ್‌.ನಾಗರತ್ನ 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 


ಬೆಂಗಳೂರು 


5/11 0೦೧ 0೦% 5611177/ಗ 5611೧7೩ -2: 

5/61/೩78೩ (499ಗ೧೩೧೨0೦೩!, 561166 0)/ ದ. 7_॥. 0808/81೧8 ೩೧೮ 
೧019೧06 0)/ 5ಗ. 1/(6 1166061197೩, 01160101, 2190107816 ೦1 
(೩೧೧೩೮೩ ೩೧೮ 0೦ಟಟಟ76, (೩೧೧೩೮೩ 8188೧8,4.0. ೧0೩೮, 


88708/0196 - 560 002. 


ಪುಟಗಳು : 78-- ೬೬೮ 
(ಠಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಪ್ರಥಮ ಮುದ್ರಣ : ೨೦೦೩ 


ಪ್ರತಿ : ೧೨೫೦ 

ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿ ಬೆಲೆ : ರೂ. ೬೦೬೦೦ 

ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟಗಳ ಜೆಲೆ : ರೂ. ೨೪೦೦-೦೦ 
ಮುದ್ರಣ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಮೈಸೂರು ಸೇಲ್ಸ್‌ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ 
೩೬, ಕನ್ನಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಬೆ೦ಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೫೨. 


ಮುದ್ರಕರು 
ಮೆ. ಡಾಟ್ಸ್‌ 
೧೨೪, ಸುಲ್ತಾನ್‌ಪೇಟೆ 
ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦ ೦೫೩ 


[೨ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣ ಯೋಜನೆ 


ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ 


ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕರು 


ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರ 
ಡಾ. ಟಿ. ಎನ್‌. ನಾಗರತ್ನ 
ಪ್ರೊ. ವಸಂತ ಕುಷ್ಟಗಿ 


ಸದಸ್ಯರು 
ಡಾ. ಎಂ. ಎಂ. ಕಲಬುರ್ಗಿ 
ಪ್ರೊ. ಎಂ. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ (ಫೆಬ್ರವರಿ '೯೮ ರವರೆಗೆ) 
ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ಕೊಲ್ಹಾರಕುಲಕರ್ಣಿ 
ಡಾ. ಮಂದಾಕಿನಿ 
ಪ್ರೊ. ಸುಧಾಕರ 
ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ 


ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ನಿರ್ದೇಶಕರು 
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 

ಟಚ್‌ ಖ್‌ 4 


ತಾ 


ಮುನ್ನುಡಿ 


ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ 


ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದೇಶೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಗೇಯತೆಗಳೆರಡನ್ನೂ ಮೇಳವಿಸಿಕೊಂಡು, 


ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಇದು ಹೊಸತನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮನುಜಮತ, 


ಸಾಹಿತ್ಯಪಥ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಸಿದ್ಧಾಂತದ ತ್ರಿವೇಣಿಯಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಜಾಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು 
ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸರಕಾರದ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. 


ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿಕಶಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದು ತೋರಿರುವ, 
ಸಾಹಿತ್ವ-ಸಂಗೀತಗಳ ಸಾಮರಸ್ತವನ್ನು ಮೆರೆದಿರುವ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಶಿ ಶಿ ಲ್ಮ ( 
ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎ೦ದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. 
ಮಾನವಾನುಕ೦ಪ, ಸಮಾಜಸುಧಾರಣೆ, ಲೋಕದ ಡೊಂಕುಗಳನ್ನು ನಗೆ 
ಎಡಂಬನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿದ್ದುವ ಕೌಶಲ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. 


ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ, ಅನುಭವ - ಅನುಭಾವಗಳು ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ 
ಅ೦ಶವಾದರೂ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ, ಮಾನವ ಸ್ವಭಾವದ 
ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹರಿಸಿದ ಹರಿದಾಸರು ಸಾತ್ತ್ವಿಕ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ, ಮಾನವನ 


ಮೇಲೆಗೆ, ನೈತಿಕ ಆಚರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದವರು. 


ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಪಾರವಾದುದು ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಾದುದು. 
ಈ ವಿಪುಲ ಸಾಹಿತ್ಕರಾಶಿಯನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 
ಸಮಗ್ರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಜನತೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. 


ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ದುಡಿದ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ 
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು, ವಿವಿಧ ಸಂಪುಟಗಳ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ 
ವಿದ್ವಾಂಸರು ತೋರಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನೆರವನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪುಟದ 
ಸಂಪಾದಕರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಕನ್ನಡ ಜನತೆಯ ಕೈಗೆ ಈ ಮೌಲಿಕ 
ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. 


ಎಸ್‌. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಎರಡು ಮಾತು 


ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತವನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಒಂದು. ಕರ್ನಾಟಕದ 
ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಸ೦ಸ್ಥತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದವರು 
ಹರಿದಾಸರು. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ 
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಉನ್ನತ ಜೀವನದತ್ತ ಉದ್ದೀಪಿಸುವ ಮಹಾಕಾಯಕದಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಿದವರು ಹರಿದಾಸರು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪೂರ್ವ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿರುವ 
ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಾಜದ ಮೌಢ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದು, ಜಾತಿ, ಮತ, 
ಪಂಥಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ 
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿತು. 


ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಭಕ್ತಿಯಾದರೂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ 
ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡಿದವರು ಹರಿದಾಸರು. ಗ್ರಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶ್ಕ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ 
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಭಾಷೆಗೊಂದು ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು 
ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ 
ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 
ಸಮಗ್ರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, 
ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸ೦ಪುಟ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪುಟಗಳು ಹೊರಬರಲು ಕಾರಣರಾದ ಸಂಪಾದಕ 
ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಪುಟದ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ನನ್ನ 


ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. 


ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ 
ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 
ಮೌಲಿಕವಾದುವು. ಕನ್ನಡ ಜನತೆ ಈ ಕೃತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದರೆ 
ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ. 


ರಾಣಿ ಸತೀಶ್‌ 


ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥತಿ ಸಚಿವರು 


೦ಗಹ 


ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು 


ತ ಇತ್ತ ಜ '. ಪ 0 (್ರಿ ೯ 
364 ಿಳ%ಳ 39% ಕ $ ಗ್‌ ಟ್ಣ ಜಬ ಭ ಗ್ಗ್ಗ 
೬ ಗ್ರೆ ಟ್ಶಗ್ಟಿ ಚಚ ಗೌ ೫ ಸಶ್ಬ ಟಚಭ್ಚ ಛ ಬ್ರಿ ಜಟ ಭಲಿ 
10 ೧ ಲ್ನ 2)? 1) 1) [ಡೆ 1 ಹ 1ಚ್ರೂಿ ಗ್ದ 1] 12 ಆ ಜ 82, 
1. * ಕ ಕೆ ಸಜಿ ಈ ಬೀಗ ಎ. ( ( ಧ್ರ 0 ಕ ೪ ಇ ಈ 
೫.1 2 0 0 ಖ್ಲಿ ೪ ಲತ ಬ್ಯ ೪ ೫1 (1138 
ಣ್‌ ಇ ಡಿ, 3೨ ಬ್‌ ಹ) 1) 1 1) 1] (ದ 3೮ ದ್ಧ 
೧ 7`;. ೫ ಸ್ಟ ಜಟ € ಲ ಕಾರೆ ಔ ೫ಎ. ಗ್ರೆ ಗ 3 0€`್ಭೌ 
|) 133 ಗ ಲ ( ತೆ ಛಿ (ಲ ಗ 1 ಗ ನ್‌ ಂ00/ "್ರ ಟೆ) ಹೋ ೨ ಲ್ಸ 
ಕ ಈ ಸಗ ಜ| ಜ್‌ " ದ ತ್ತ (್ರ ಗ್ವ ಇ 
1 8ಕ್ಚಿ್‌* ಹಸ ಗ್ರಕ್ಸಿ ಕೈಶ್ಣಿ ಓತ ಗ್ರೆ ॥ ಕಸ | ಹಾ 
ಖಿ ್ತ ಆಟ 4 ೮ 1 2೫೫ 4 ಸ್ರಿ ಚ್ಚ 0 ಓತಿ 
ಜಿಸಿ ಜಔೆಷ್ಠಾೂಿ ಓಜ ಜಿ ಕ 1 0 8 ಇಇ ಇ1.ಟ ಛೈ. ಗ 
೨೪ ಕ್ಷೆ ೪ ಗ ೫೧1 1 1ಕಫ ವು 41್ಳ[] 
ಆ ರ್ಯ (2೮ ೪. ಂ 32 ಡೆ ಲ ಗ ಗೆ ಲ ಬ ಸ್ರ ಆ). ಜೆ ಬ (ಸ ಲಿ 0 
£- 6೮ 1ಗ0 ॥ಟ್ಛ 111 | ಟೈಶಗಳಿ ಭ್ರ 0೪9 ॥॥ಿ 
2 ಭು 1 (ಪ್ಪ 62₹ ೫೦ () | ಸ (2 ಆ ವಿ ( ಗ್‌ ತ್ಮಿ 
ಸ ಆ ಟ್‌ 8ನೆ ॥ ಜಿ 
ಸಶಿ ಗಸ ಕ್ಸಿ ಚಟ ೪4 ಇ 1 ಗ್ಗೆ ಕಿ ಕಜ ಟಲಿಸ್ಟ್ಛಢ 8 
ಚಾ ನೆ ಬಜ 19 ಬಿ ಜೃ ಸೈ ಕ್ಸು (1 ಆ ಬಟ 0 1್ರ್ಸ ೬ 1 ಇ 
| 1 ಶಬ ಟ್ಛ ಟಿಕ್ಕಿ ೫ ಭಗ ಐ ೫೪ ಭಕಗ್ಗಗ್ಗಿ 
ಜಗ್ಗ ೫1 ೮£ಘಶ್ಷಿ *ೆಗ್ರೈಟ್ಗೆಳ 8 ಸಖ 010ಘ ( ದೃಗ 838 
818 ಊ್ರ ೪೧7೧ ಚ್ದ ತ ಜ ಇಂ ಸಾ ಕ್ರಾಊಉ ಕಜ ಟೆ 1 
88೫ 1೪ ಜಿ ದೈ ಇ ೪ ೧ | ಟ್ಟ ಇ ಜ್‌ ಟಿ ಫೈ ಬೈ ಐ 3 ದಿ 
ಟ್ರ ಜೆ ಬ ಜೆ ಔ ಲೀಖ್ನರೆ ಗ್ಗೆ ಗ ೪ ಬ್ಲೀ ಔಿ.ಟಿ ಅಳಿ ಟ್ರ ಇ 
ಸಔಎ ಎಸ್ಡಿ ಳೆ 08 ಗ್ಲೆ ಜಾಗ್ಬಿ * ಉಭಾ ಬಂಚ್‌ ಟ್ರಿ ಗ್ರೆ ನಿ 
ಶ್ರ ಕೈ ಗ ಬೀಟ ಗ್ಲೈಢರ್ಛ ಟೆ ೫8 1 1 ಇ ಕ್ರಿಕ್ಣೆಕ್ಷ ಟೆ ಕ್ಲಳ್ಳಿ 
ಸಟ ಗ್ಗ ಶಹ ಭಗ ೪0 ಬ ಘಿ ಶ॥್ಛೈ ಟ್ರಿ ಸಕ್ಷ 
ತ “೩ ಟೌಿಹಿಗ್ರ 8 ಶೈಟೆ ಕಳಿ ಕ ಕಶಿ ॥ತ್ಚಣ್ಬಳ್ಟ್ತಿ 
1 ೫ 4? ಜ ] ಔಚ ಟ್ರಿ, 1 ೫ ಇ ಬಿಟ ಟೆ 
ಡಿಗೆ 3:11. 118... ೬೪೫%] ಬುಸುಟ ಟ್ಟ ಗ್ಗ 
(ಪಿ ಆ ಜ್ಞ ಲಿ ೮188 0॥!| ಅ ಬ ಐಟಿ "ರ್ರ ೧ ಅ ಗ್ರೆ ಲ್ಲ] 
1 ೭ 10 (1 ೩೭ 1) ೮ ಸೀ ೧ ೧1) ಣ್ಣ ಹಿ. ಮ 302. ೪9ಟಿ. ಮು 12) 1 


ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ನ ಸಂಗ್ರಹ, ಸ೦ಪಾದನೆ, ಸ೦ಗೀತ ಸ೦ಯೋಜನೆ, ಧ್ವನಿಮುದ್ರಣ 
ಬಹುಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕುಶಲತೆಯ ನಿರಂತರ ಸೂಾಸತಾರ[ 
ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ತರು, ಸಂಪುಟ ಸಂಪಾದಕರು, ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ತಂತ್ರಜ್ಞರು. ಕೋರ್‌ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಕರು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಗಾಯಕರು - 
ಈ ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗಾಧವಾಗಿ ದೊರಕಿದೆ. ಈ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ 


( 


ಜೀ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಬೃಹತ್‌ ಕಾರ್ಯ 
ಣೆ 


ಈ ವಿಷುಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಷರಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ 


ಆ 


ಬಹುಗಾತ್ರದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೈ ಅಳತೆಯ ಸಿ.ಡಿ. ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ 
ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ 
ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸಕ್ತ ಜನತೆ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಆರಾಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ, ಕೇಳುವ 
ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸ. ಜ್ಞಾನವಿರದ ಭಾಷಿಕರು ಸಹಿತ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿ 
ಸ್ವಾದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿಸ ಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶನದ 


(॥ 


ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲನೀಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಾಗಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿ ಳಿಗಾಗಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಬಹುದೆಂದು 
ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 


ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳೊಳಗಿನ ರಂಗ 
ಮಂದಿರಗಳು, ವೇದಿಕೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ದಿಟ. ಆದರೆ ಭವಿತವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 
ಜನರನ್ನು ತಲಪಲು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯುವಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭ್ರ ಸಾಂಸ್ಥೃತಿಕ 
ಕ್ಷಿತಿಜದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು 
ಬಹುಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು 
ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗ; ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗಲೆಂಬುದು 
ನಮ್ಮ ಆಶಯ. 


ಸಿ. ಎಸ್‌. ಕೇದಾರ್‌ 
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 


ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು 


ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸರ ಸ್ಥಾನ 
ಏಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಹರಿದುಬಂದ 
ಜೀವನಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿ, ಲೌಕಿಕ 
ವಿಡಂಬನೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದವರು 
ಹರಿದಾಸರು. ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಲೋಕಾನುಭವಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆಡುಭಾಷೆಯ 
ಸೊಗಡಿನಿಂದಾಗಿ ಇವರು ಹಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಯಿತು, ಕಾವ್ಯವಾಯಿತು, ಕೇಳುಗರನ್ನು 
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿತು. ಗೇಯಗುಣವುಳ್ಳ, ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಳವಡುವ, ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ, 
ಜನತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಹುಟ್ಟದ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವೆನಿಸಿತು. ಕನ್ನಡ ವಾಜ್ಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಒ೦ದು ವಿಶೇಷ 
ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸ೦ಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ 
ಕೊಡುಗೆ ಗಣನೀಯವಾದುದು. 

ಸುಮಾರು ನೂರಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನ ದಾಸರು ಆಗಿಹೋಗಿದ್ದು, ಅವರ 
ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ. ಈವರೆಗೆ ಕೆಲವು 
ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆಯಾದರೂ, ಇನ್ನೂ 
ಅನೇಕ ದಾಸವರೇಣ್ಕರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. 
ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಂಪಾದಿಸಿ. ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಸಮಗ್ರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ 
ಒಂದೆಡೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕನ್ನಡ 
ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಸಮಗ್ರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಬೃಹತ್‌ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ 
ಸಂಪಾದಕರಾದ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರ, ಡಾ. ಟಿ. ಎನ್‌. ನಾಗರತ್ನ, 
ಪ್ರೊ. ವಸಂತ ಕುಷ್ಟಗಿ, ಸದಸ್ಕರಾದ ಡಾ. ಎಂ.ಎಂ.ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಡಾ. ಬಸವರಾಜ 
ಸಬರದ, ಪ್ರೊ. ಸುಧಾಕರ, ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ಕೊಲ್ಹಾರಕುಲಕರ್ಣಿ, ಡಾ. ಮಂದಾಕಿನಿ 
(ಈಗ ದಿವ೦ಗತರು) ಹಾಗೂ ಪ್ರೊ. ಎಂ. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾ೦ರ್ಹು (ಈಗ 
ದಿವಂಗತರು) ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಪಾದಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. 
ಇಲಾಖಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಕ-ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನೆರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


2 


ಕ 


11 


ಇ 0 ಬು 1೫20 12 ಡಿ ಕಿ 5 
ಜಾ  ಶ್ಷಶ್ಬಿ ಶ್ರತ್ತಿತ್ತ್ತೆ  ೌ್ಳಿಕ್ಛ ಕ 
ಗ ೫ ಟಿ ತ್ರಿ ಚಿಟ್ಟಿ ೫] 
" ಡಿ ಗ ( ಟಟ (6 4ನ) ಣಿ ಜಗು 12 1 
13 10 ೦7೫ 0 8% ೫ ಓಔ 1 
1. ನ ಸ ಭ್ರ ಛೈ 0 ಇ್ಞಾಲಗ್ಷ್ಥೆ ಜದ 
ೌ ಕತಿ ಕೈ ಟಸ್ಸೆ ಲತ್ಣ್ಚಿ 
ಜಬ ಕನ್ಚಿನ್ಸಿಸ್ಯಿ ಬ ಅ (11 
1 ಜು | ಗ್‌ ಕ್ಷ 1 ಬು | 
ಣ್ತಃ 6 | 1 1 ಇ ಣಿ 2 4 “ು) 1 
111] 4ನ 12 ಪ. 1 1 | ಜತ ಲಾ 


ಣಿ 
ಜ ಜಿ. ಈ ಕ * ತಡ ಡಿಲ್ಲಿ ತ್ತ 
21 ಟಿ ೧ ೪! ಇ ಪಡ ತ್ತಿ 


ಲ್ಯ | ನ್ನ 

ಗಸ ಭಾ ಟ್ರ ನ ಟ್ರ್ರಗ್ತೆ ಜತೆ ಗ | 
ಆ 1. ೪3೫ 3. *೪೩೫॥ 
ಇ | ಲ್ಕ ಸ] *ಕ್ಣಿಖಗ್ಗೆ 
ಕ ಡ್‌ ಕ್‌ ಬೆ ಪ್ಲೂಸ್‌ ತ್ರ ಸ ಫೂ ಜಿ 
12 ಇ ಸ ೫ ಛು 6 - 9127] 25 ( ಗ 
ಇ ಅಸ್ತಿ ಗ2ಸ್ಬಾ 0% 0 ಬ.ಥ್ಲಚ್ಛ್ಚ ೪ 
ಸಶಿ 0 ಐ 1 ಇ ಖೃದು 0 ಸೃ ಇಗ್ಗ್ಲಿ 
ಆ 1 ಟ್‌ ಂಲ ಸಜ ಭಟ್ಟ 
ಕತ (ಶ್ರ 17... 1:15 1.84 
'1॥ತ್ಚಿ ಕ 1 1 ೪ಕ| 
ಕೆ ಇ. ಣಿ ೮ ಟೈ ಟಿ ತ್‌ 

3) 1 ಫ್ಳ ಕ ಲ್ರ ಛೋ 
2... ಗ್ರೆ ಔಚ ಜ೬ 


ನ್‌ 
ಇ.ಸಿ 


೯ಹಿಸಿ 


ಆ 
'ಶಿಲಿ 


ನಿ 


ಗೂ ಗಾಯಕರಿಗೆ 
ಕ್ಸು 


ದ್‌ 
ಗ 


ಎ 


ಇ 
ಕಾರವ 
ರಿ 


ಫಿ 


ಹಾಳ: 
ಪಿಎ 


ವ್‌ 
೯ಶಕರಾದ 


ದ 


ಭರಾ 
ನ. 


ತ್ರ 
ಸಿದ 
ಜ 


ಹಾ 
ಪಡನಾ 


ರಿಪ 


ಎಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ 
ಸ್ಥಾಪಕ ನಿದೇ 


ರಿ 


ನು 
ರಿ 


ಎಂ.ಎಸ್‌.ಐ.ಎಲ್‌. ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವ 


ಯೆಂದು ಭಾ 


ಧಿ 
ರು 


ಸೀ 


ತೆಗಳು. 
ವಲ 


ಜಿ. ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ, ಡಾ. ಅನಂತ 


ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ನುಡಿ 


ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತವನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಒಂದು. ಕನ್ನಡಜನಕ್ಕೆ 
ಪಂಪನಂ೦ತಹ ಪ್ರೌಢಕವಿಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು 
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಮಾತ್ರ ಅಪರೂಪ. ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು 
ಬೀರುವ ಜನಸಮ್ಮುಖತೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. 
ಇಂತಹ ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳು ಜ್ಞಾನಸಂಪದ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಸಂಪದಗಳ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ 
ಹಬ್ಬುಗೆಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. 


ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಾದ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗ-ವರ್ಣಗಳ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ. 
ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ 
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಬಾಸೆಲ್‌ ಮಿಶನ್ನಿನ ರೆ. ಹರ್ಮನ್‌ ಮೊಗ್ಡಿಂಗ್‌ರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. 
ಇವರು ತಮ್ಮ ಇಸ ಯ ವಾಸ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ (೧೮೩೬ರಿಂದ) ನಾಲ್ಕುನೂರಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ 
ದಾಸರಪದಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ನೂರು ಪದಗಳ 
ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು "ದಾಸರ ಪದಗಳು' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೫೦ರಲ್ಲಿ, 
೧೮೫೨ರಲ್ಲಿ ೧೭೪ ಪದಗಳುಳ್ಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ಪಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಛಾಪಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ೧೮೭೩ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಟವಾದ 

ಮನ್‌ 


(| 
ಎಸ್‌ ಶಕ್ಲಿಸ್ಟ್‌ 
ಮತ್ತ ಕ್ರ.ಶ. 


ಇ 


ಎಂಟಿ ಕರಿಯ “(27 1೮ 00217181311 3815111814 12೩5೩' 


ತ 
ಣಿ 
ಕ 
(1 


ಮ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ರೆ. ಕಿಟೆಲ್ಲರು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ 
ಕಿಟೆಲ್‌ರಂಥವರು ಕೂಡ ದಾಸರ ಪದಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು 
ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು ಎ೦ಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ 
ಇದುವೇ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಮೊದಲ ಲೇಖನವೂ ಆಗಿದೆ. 


13 


ಆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಕೆಲಸವನ್ನು 
ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ರೆ. ಮೊಗ್ಗಿಂಗರ “ದಾಸರ ಪದಗಳು' ಇದರ ದ್ವಿತೀಯ 
ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ೧೮೭೧ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್‌ ಗ್ಯಾರೆಟರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಳಕಲ್ಲು 
ನರಸಿ೦ಹಯ್ಯನವರು ಬೆ೦ಗಳೂರಿನಿ೦ದ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ೧೮೭೩ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ 
ಭಾಷಾ ಸಂಜೀವಿನೀ ಮುದ್ರಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ “ಹರಿಭಜನೆ, ಕೀರ್ತನೆ” ಎಂಬ 
ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ೧೮೯೦ನೆಯ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಆಬಾಜಿ 
ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾವ೦ತ ಇವರು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ “ದಾಸರ ಪದಗಳ 
ಸಂಗ್ರಹವು” ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಆ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೇ 
ಮಡಕಶಿರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರಾಯರು ೦೮೯೪ರಲ್ಲಿ “ಪುರಂದರ ದಾಸರು 
ಮೊದಲಾದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪದಗಳು' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಲುಗು 
ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. . ಮತ್ತೆ ೧೯೦೮ರಲ್ಲಿ ಅವರೇ 
ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕಲನವನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 


ಹೀಗೆ ೧೮೫೦ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಾಸರ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹ 
ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, 
ನಾಡಿನಾದ್ಕಂತ ಹರಿದು ಹಂಚಿಹೋದ, ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದ 
ವಿವಿಧ ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನು ಸ೦ಗಹಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು 
ಉಡುಪಿಯ ಪಾವಂಜೆ ಗುರುರಾಯರು. ಅವರು ೧೯೧೪ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 
ಮೊದಲ ಸಂಕಲನದ ಹೆಸರು "ಉದಯರಾಗವು' ಎಂಬುದು. ಅನಂತರದ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಐದು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಉಳಿದ ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ನಾಡಿನ 
ದಕ್ಷಿಣದ ಅಂಚಿನ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಉತ್ತರದ ಅಂಚಿನ 
ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೊರಾಬಾಳ ಹಣಮಂ೦ತರಾಯರು “ವರದೇ೦ದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಮಾಲೆ'ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ 
ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಿಸಿದರು. ಇತ್ತ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು 


14 


ಸುಬೋಧ ರಾಮರಾಯರು ಮುಂದಾದರು. ಇದೇ ಬಗೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು 
ಧಾರವಾಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣರಾವ ಕಲಮದಾನಿ, ಹುಚ್ಚರಾವ ಬೆಂಗೇರಿ 
ಹಾಗೂ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮರು ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಜನೆಯ 
ಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ" ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರು ತಮತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪದಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು 
ಪ್ರಕಟಿಸತೊಡಗಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಡಿನ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 
ದಾಸರು ಇದ್ದುದು ಮತ್ತು ಅವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿತು. ಅದು “ದಾಸ-ಪೀಳಿಗೆ'ಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಯಿತು. 


«ಡಿ 


ತ್ರೆ 


ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರಿ೦ದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ರಚನೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ 
ಈ ಐದುನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಹರಿದಾಸರು ಹುಟ್ಟಿ 
ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ 
ಗೊತ್ತಾಗದೇ 'ಇರದು. 


ಇಡಿಯಾಗಿ-ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ದಾಸರ 
ಪದಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಪುರಂದರ ಕನಕದಾಸರ 
ಚತುಃಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸ೦ದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕೃತಿಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದವು. ಆದರೆ ಸಮಗ 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಈವರೆಗೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 
ಇಂಥದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ 
ನಿಲಯವು ಕೈಗೊಂಡಿತು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಶುದ್ಧವಾಗಿ 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದರ ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆ ಮಾಲೆಯ 
ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ಜಿ. ವರದರಾಜರಾವ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಇದುವರೆಗೆ 
ಕೆಲವು ಸಂಪುಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪುಲ 
ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸುಗೂರಿನಲ್ಲಿ, 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಿರುಪತಿಯ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಕೂಡ ವಿಪುಲ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈಗ 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಗ್ರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಕಟಸುವ 
ಸಾಹಸದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 


15 


ಸಂಪುಟ ಯೋಜನೆ 


ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಷ್ಠಣಣ ಕಾರ್ಯ ತುಂಬ ಜಟಿಲವಾದುದೆಂಬುದು 
ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಥಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. 
ಕಳೆದ ಐದು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಹರಿದುಬಂದ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ 
ರಚನೆಯಲ್ಲಿಯ ದಾಸರ ಹಾಗೂ ದಾಸರ ಪದಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಬಾಹುಳ್ಯವನ್ನು 
ಗಮನಿಸಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಹ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ 
ವಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದಿಂದ ೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದ 


ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ರಚಿತಗೊಂಡ ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನು 
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದೆಂದೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ, ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಪರಂಪರೆಯ 


ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ೩೫ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಸುವುದೆಂದೂ 


ಈ ೩೫ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು” ಸ೦ಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದೆ ನಾಡಿನ 
ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 


ಇಂಥದೊಂದು ಬೃಹತ್‌ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ 
ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ಕ ಮತ-ಪಂಥಗಳ 
ಟೀಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ಹಾಡು 
ಇಬ್ಬರು ದಾಸರ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದ ರೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು 


ಕೊಟ್ಟು, ಕೆಳಗೆ "ಈ ಕೀರ್ತನೆ . . . . ದಾಸರ ತತ ಇದೆ' ಎಂದೂ 
ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ದ್ವೈತ ಸ೦ಪ್ರದಾಯದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ದೇವ- 


ಗುರು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು 8 ಪಾಲಿಸಬೇಕು ; ಉಳಿದೆಡೆ ಗಣೇಶ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಭಗವಂತನ 

ಮಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ, ಲೋಕನೀತಿ, ತಾತ್ವಿಕ, ಕಥನಾತ್ಮಕ, ಸ೦ಪ್ರದಾಯ 
ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳೆಂದು ಮುಂತಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು- 
ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು 

*'ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿವೆ. 


ಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳ ಪರಿವಿಡಿಯನ್ನು 
ಪ್ರ ತ ಸರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಕೃತಿಗಳ 
ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಶೈಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಗ್ರಂಥಸಂಪಾದನೆಯ ಆಕರಗಳನ್ನೂ 
ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅನುಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ 
ವಶಿಷ್ಟ ಅಂಕಿತನಾಮಗಳ ಸೂಚಿ ಹಾಗೂ 


(09 
ಗ 
೧ 
ಟ್ರ 
ಶಿ 
ಈ. 
| 
0 
ಏ.೯ 
| 
ಟ್ಛ 
ತ 
ತ್ಡ 
[| 
(9 
ತ್ರ 


೮ 
ಜ 
ಲ 
ತ 
ಪ್‌ 
ಶ್ರಿ 
ಸ 
ತ್ತ 
([ 
೬೮೬ 
6 
ಸ 
ಹ 
ಲ 
೬ 
ಓ( 
ಲು 
೧ 
ಲ 
ಛೈ 
ಜೆ 
1) 
ಲ 
ತ 


ಪಾಠಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕವಾಚಕನು. ಕ ಅನ್ಯ ಖಾಶಗಳನ್ನು 


ದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಮ ಮಿಶನರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 
ಈ ಮೊದಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಜ್ಜನರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ 
ಕುರಿತು ನಿರಂತರ ದುಡಿದು ವಷರ 


ಪ ಶ್ರ ತಿ 
ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ 
ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. 
ಈ ಯೋಜನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದುದೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 
ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ 
ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಡಾ. ಎ೦. ಎ೦. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ 


೫ 
ತ 
ಹ 
ತ 
ಲ 


ನಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೋತ ಅವರೇ "ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ' 


೧) 
(4 
೧ 
6 
ತ 4 
( 


ವ ಧೆಯತ್ತ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದನ್ನು ಅರಿತ 
ಅಂದಿನ ಚಕ್ಕ! ಇ, ಅನಂತರ ಭಾರತದ ದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದ 

ತ್ರೀ ಹೆಚ್‌. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು ಮುಧೋಠದಲ್ಲಿ (೧೯೯೫) ಜರುಗಿದ 
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, “ಸರ್ಕಾರವು ಸಮಗ್ರ 


17 


ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. 
ಅದರಂತೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಒ೦ಬತ್ತು ಜನರ ಸ೦ಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರ, ಡಾ. ಟಿ.ಎನ್‌. ನಾಗರತ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ. 
ವಸ೦ತ ಕುಷ್ಟಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಪಾದಕರೆಂದು 
ನಿಯಮಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 
ಮಾಡಿದ ಅನುಭವಿ ಡಾ. ಎಂ. ಎ೦. ಕಲಬುರ್ಗಿ, ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನುರಿತ 
ಎಿದ್ವಾಂಸರುಗಳಾದ ಪ್ರೊ. ಎ೦. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯ, ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ ಕೊಲ್ಹಾರ 
ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಡಾ. ಮಂದಾಕಿನಿ, ಪ್ರೊ. ಸುಧಾಕರ ಮತ್ತು ಡಾ. ಬಸವರಾಜ 
ಸಬರದ ಅವರನ್ನು ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನಿಯಮಿಸಿತು. 
ಅವರುಗಳ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವೇ ಈ ಸಮಗ್ರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣಾ 
ಕಾರ್ಯ. ಈ ಪ್ರಕಟಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ೩೫ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೀ ಡಾ. ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ಡಾ. ಡಿ. ಆರ್‌. 
ಪಾಂಡುರಂಗ, ಡಾ. ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭರಾವ್‌, ಪ್ರೊ. ಬಿ. ಆರ್‌. ಕುಲಕರ್ಣಿ, 
ಡಾ. ಕೆ. ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್‌, ಪ್ರೊ. ಜಿ. ಅಶ್ವತ್ಶನಾರಾಯಣ, ಡಾ. ಕೆ. ಗೋಕುಲನಾಥ, 
ಡಾ. ಕೆ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್‌, ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ತಾಸಗಾ೦ವಕರ್‌, ಪ್ರೊ. ನಾ. 
ಗೀತಾಚಾರ್ಯ, ಡಾ. ಸ್ವಾಮಿರಾವ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶ್ರೀ ಹನುಮನಗೌಡ, ಶ್ರೀ ಎ. 
ಎನ್‌. ಅನ೦ತಸ್ವಾಮಿರಾವ್‌, ಡಾ. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಧೂಳಖೇಡ, 
ಶ್ರೀ ಶಾಶ್ವತಸ್ವಾಮಿ ಮುಕ್ಕುಂದಿಮಠ, ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್‌. ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮತ್ತು 
ಶ್ರೀ ಎಚ್‌. ಎಸ್‌. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಅವರುಗಳು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿಯರಾದ 
ನಳಿನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್‌, ಮೀನಾರಾವ್‌, ಲೀಲಾವತಿ ಎಸ್‌. ರಾವ್‌, ಡಾ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ 
ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ, ಡಾ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ, ಶೀಲಾ ದಾಸ್‌, ಡಾ. ರಮಾ 
ಕಲ್ಲೂರಕರ, ಡಾ. ಸೀತಾ ಗುಡೂರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಹೆಚ್‌. ಎಸ್‌. ಪದ್ಮಾ ಮೂರ್ತಿ, 
ಮತ್ತು ಡಾ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಗಿರಿಮಾಜಿ ಅವರುಗಳು ತುಂಬ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಾರೆ. ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು 
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪಾದಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಮರಲ್ಹೊಬ್ಬರಾದ ಪ್ರೊ. 
ಎಂ. ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಡಾ. ಮಂದಾಕಿನಿ ಹಾಗೂ 
ಸಂಪುಟ ಸಂಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್‌. ಎಸ್‌. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, 
ಡಾ. ಕೆ.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್‌, ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಹನುಮನಗೌಡ 


ಅ 


ಮಾನ್ವಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದು ದುಃಖದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 


ಎ 


18 


ಈಗಿನ 


ರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕಾ. 
ಲಕ್ಕೆ 


ಡೆ 


ಬ 
» ಒ೦ದಿ 


ಗಳು 
ಮತ್ತು 
ದ 


ಎ: 


| 
ವರ್ಗಕ್ಕೆ, 


ವಂದನೆಗಳು 


ಮ 
ಡ 


ಬ್ಲ 


ಹಾಗೂ 


ಪಃ 


ಹೆ 


ಇತ್ತಾದಿಗಳ ಗೂ೦ 


ಇ 


ಇ 


ಟು 


ಪ ಇಲ 
ಬನೋಜನೆಯ 


ು೦ದಿ 


ವಾ 
೧ 


ಷ್‌: 


ಮ 
೦ದ ಈ ಕಲಸ 


ಅ 


ಅವರಿಗೆ, ಕನ್ನಡ 
ಗ ನಮ 
ಅ 
ರಿ 


ಇ 
ವ್‌ 


ಏಂ 


ಆ 


ಕೇದಾರ್‌ ಅವರಿ 


ಶಿ 
ಸಸಾಹಿತ್ಯವ 


ರ್ಯಗೆಡಿಸುವ ಕೆಲಸ. 


ಸೂ ಈ 


ಲಿ 


ಕ್‌ 


( 


ಲ್ರ 


ರವಾದ ಕ 
ಧ್ಷ 


೦.ಕ್ಟ 
ನ 
ರುಗಳು 


ದಹಾ 
ಬ ವಿ, 
ಸ € 
ಲ್ಪ 
ಹೆ 
(1 


್ರೂ 


ಅರಿ 
₹೨ 


| 


ಎಐ. 


ಯೋಜ; 


ಪ್ರತ 


ನ 
ನ 
ತ 


ಕೈ 


ಗ 
ಮ 
ನ್‌್‌ 


ಬ 
ವೆ 


ಇ 
ಮ್‌) 
ವ 


ಸಹಕರಿ 
ಯ 
ಟು 


(ಸ೧ 


ದ 


ತೆ 
೦ಥವರ 


ಗ) 


ರ 


ಗ 
ೌ೦ತರ, 


ಢಿ 


ದವ, 

೧. 

ಎ 
್‌ಂ 


ಲ್‌ 
ನಾ 


ೇ ಸಿ, 
ಳೂ 


ಯೋಜ 


ಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸುವುದು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ 


7 
ಟು. 


ಳಾದ ಶ್ರಿ 


| 


ಠಾಂತರ, 


ಲ 


ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯ 


ನ 


ಈಗಿನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ? 


ಲಾ 
ರವಾದ 


ಇಂ 
ಬ 


1 


ಓಟ್‌ 
6೮೪ 


(ಗ್ಗ 
ನ 


[| 


ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ 

109 


ನ 


(೨ 


ತ 


ಆಗ್ರ 


ಪರಿವಿಡಿ 


ವಿಷಯ 


ಮುನ್ನುಡಿ 

ಎರಡು ಮಾತು 

ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು 
ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾತು 

ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ನುಡಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಕ್ರಮಸೂಚಿ 
ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 
ಅನುಬಂಧಗಳು 

0. ಕಠಿಣಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ 

೨. ಪೂರ್ವ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಘು 

ಟಪೂಗಳು 
೩. ಅಂಕಿತನಾಮಸೂಚಿ 
೪. ಕೇೀರ್ತನ್ಗಳ ಅಕಾರಾದಿಸೂಚಿ 


೫ ಸಹಾಯಕ ಸಾಹಿತ್ವ 


21 


ತ್ತ 
13 
23 


47 
೩-೫೮೯ 


೫೯೧-೬೬೮ 


೫೯೩-೫೯೯ 

ಸ್ತಾವನೆ 


ಇಾಧಿ 


(5. 


ಕನ್ನಡ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು 
ವ್ಯಾಸರಾಯರು ವಾದಿರಾಜರು. - ಈ ಯತಿತ್ರಯರಪೈಕಿ ವಾದಿರಾಜರು 
ಮೂರನೆಯವರು. ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ 
ಸ್ವರೂಪ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಅನೇಕ 
ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವೆನಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ಪ್ರಶಿಷ್ಠರೂ ವ್ಯಾಸರಾಯರ 
ಶಿಷ್ಯರೂ ಆದ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಧರ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತಿಹಾಸ 
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿರುವರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಅನೇಕ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಮಾನವಕುಲದ 
ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರಿವರು. ಇವರ ಜೀವನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು 
ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಆಧಾರಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಕೇವಲ ಐತಿಹ್ಯಗಳ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು 
ವಾದಿರಾಜರ ಜೀವನವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ. 
ರಘುನಾಥಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ “ಶ್ರೀಮದ್ದತ್ತರತ್ನಸಂಗಹ,” ರಾಮಚಂದ್ರಾಚಾರ್ಯರ 
“ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜಗುರುಚರಿತಾಮೃತ" ಷಟ್ಟುರಾಜಾರ್ಯರು ಬರೆದಿರುವ “ಶ್ರೀ 
ವಾದಿರಾಜ ಗುಣರತ್ನಮಾಲಾ?” ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಭಟ್ಟರ “ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ಗುರುವರ 
ಚರಿತ್ರೆ,” ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣಾಚಾರ್ಯರ “ಬಚಜುತ್ವ ಚಂದ್ರೋದಯ” ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂದ್ರ 
ತೀರ್ಥರ “ಯಜುತ್ವಮಂಡನ” ಇವು ಅ೦ತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು. ಸೋದೆ 
ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಿರಾಜರೇ ರಚಿಸಿರುವ 
ಅಪಾರ ಸಾಹಿತ್ಕರಾಶಿಗಳಿ೦ದ ಕೆಲವು ವಿವರಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. 


ಶಿ 


ಜೀವನ ವಿಚಾರ 


ತಂದೆ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ. ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತೀದೇವಿ. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕುಂಭಾಸಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಹೂವಿನಕೆರೆ ವಾದಿರಾಜರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 
ತ್ರಿ.ಶ. ೧೪೮೦ ರ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿಯಂದು. ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮನೆತನಕ್ಕೆ 
ಸೇರಿದ ಸಾಮವೇದಿಗಳು. ಮಾದ್ವಯತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ವಾಗೀಶತೀರ್ಥರ 
ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಇವರ ಹುಟ್ಟುಹೆಸರು ವರಾಹ. ಎಳೆಹರೆಯದಲ್ಲಿಯೇ 
ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ, ವಾಕ್ಷಟುತ್ರ ವಿಶೇಷ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ವರಾಹನಿಗೆ 
ಶ್ರೀ ವಾಗೀಶತೀರ್ಥರು ಎಂಟುವರ್ಷಕ್ಕೇ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು "ವಾದಿರಾಜ' 
ರೆಂದು ಕರೆದರು. ಗುರುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಆ ಬಾಲಯತಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ 
ತೀರ್ಥರಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾಯಿತು. ವ್ಯಾಸರಾಯರಲ್ಪೂ ಶಿಷ್ಯತ್ವ 
ವಹಿಸಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ 
ತಮ್ಮನ್ನು "ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಯತಿಶಿಷ್ಯಗಣರ್ಷಭೇಣ' ಎಂದೂ ಮತ್ತೊಂದು 
ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರನ್ನು "ಗುರುವ್ಯಾಸಮುನಿ' ಎಂದೂ ಕರೆದಿರುವರು. 


ಪುರಂದರದಾಸರ `ವ್ಯಾಸರಾಯ ಸುಳಾದಿ' ಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯರನ್ನು 


“ಧರೆಯೊಳು ವಿಜಯೀಂದ್ರ ವಾದಿರಾಜರೆ೦ಬ ಪರಮ ಶಿಷ್ಕರ ಪಡೆದು ಮೆರೆದೆ” 
- ಎಂದು ಸ್ತುತಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾದಿರಾಜರು 
ವ್ಯಾಸರಾಯರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಅವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದುದು. ಸ್ಪಷ್ಟ. ಹೀಗೆ 
ಮೂವರು ಯತಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ವಾದಿರಾಜರು 
ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ, ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠಗಳಲ್ಹೊಂದಾದ 
ಸೋದೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಪತ್ತನೆಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾದರು. 


ಮಾಧ್ವ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅವರು 
ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಲ್ಲಾತವ್ಯನಾಮಕ ಯಜುಗಣಸ್ಥರು; ಮುಂದೆ ವಾಯುದೇವರ 
ಸ್ಥಾನವನ್ನಲಂಕರಿಸುವ ಜಭಾವೀಸಮೀರರೂ ಹೌದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. 


24 


ಸ೦ಸ್ಥಾನಾಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊ೦ಡ ಬಳಿಕ ಮಾದ್ದಮತ ತತ್ವಪ್ರಸಾರಾರ್ಥವಾಗಿ 
ತಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟರು. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರ 
ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತಾವು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಲ್ಲಿಯ 
ದೇವತಾಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗಹಿಸಿ 
“ತೀರ್ಥಪ್ರಬಂಧ” ವೆಂಬ (ಸಂಸ್ಕೃತ) ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥಾಟನೆಗೆ 
ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಆಕೆಯಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೋದಾಗ, ಮಗನ ಅಗಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸದ ಆಕೆಯ ಅಳಲನ್ನು ಕಂಡ 
ವಾದಿರಾಜರು ಆಕೆಗೆ ಕಂಚಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟರಂತೆ. 
ಈಗಲೂ ಸೋದೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು 
ತೋರಿಸುವರು. ಅಂತೆಯೇ ತಾಯಿ ತನಗೆ ಪುತ್ರೋತ್ಸವವಾದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ 
ಲಕ್ಷಾಭರಣ ಮಾಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹರಕೆಹೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ 
' ಅವನಿಂದಲೇ ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಆಗಲೆಂದು 
ಮಾತುಕೊಟ್ಟು, ವಾದಿರಾಜ ಯತಿಗಳು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟರು. 
ಹೋದಹೋದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಮತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ ಮದ್ವಮತ ತತ್ವಗಳನ್ನು 
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಯಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ತಂಗಿದ್ದು ಉತ್ತರದ 
ಬದರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ 
ವಿರಚಿತ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಠಿಣಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿವರವಿತ್ತು. 
ಪ್ರೌಢ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರಚಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ “ಲಕ್ಷಾಲಂಕಾರ” ವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು, ಶ್ರೀ 
ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾಯಿಯ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು. ದಕ್ಷಿಣದ 
ಸೋದೆಯಿ೦ದ ಹೊರಟ ವಾದಿಜರು ಉತ್ತರದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೂ ಹೋಗಿ 
ತಮ್ಮ ಮತಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಷ್ಠೆ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದರು. 


ಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶೇಷಾಚಲಕ್ಕೆ ಬ೦ದಾಗ ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟವೇ 
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದುದರಿಂದ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡದೆ 
ಮಂಡಿಯೂರಿಕೊಂಡೇ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿದರಂತೆ. ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ 


25 


ಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಅರ್ಪಿಸಿರುವರು. ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ಸ್ವರ್ಣಪ್ರತಿಮೆಯೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದರೆಂದು 
ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ವಾದಿರಾಜರು ಭಾರತದ ಪೂರ್ವಜಾಗದ 
ಪುರಿಜಗನ್ನಾಥದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮದ ದ್ವಾರಕೆಯವರೆಗೂ, ದಕ್ಷಿಣದ 
ಕನ್ಕಾಕುಮಾರಿಯಿ೦ದ ಉತ್ತರದ ಬದರಿಯವರೆಗೂ ಸಂಚರಿಸಿ, ತಮ್ಮ 
ತೀರ್ಥಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸು. ೧೧೦ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರುವರು. 
ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರವಾಸ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ದೈವಸ್ತುತಿಗಳನ್ನೂ 
ರಚಿಸಿರಬೇಕು. ಬೌದ್ಧ ಮತ್ತು ಜೈನತತ್ವಗಳ ನಿರಾಕರಣೆಯಿರುವ “ಪಾಷಂಡ 
ಮತಖಂಡನಂ” ಎ೦ಬ ಗ್ರಂಥ, “ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕಾ” ಹಾಗೂ “ನ್ಯಾಯರತ್ಮಾವಲಿ” 
ಗಳಂತಹ ಅದ್ವೈತತತ್ವ ನಿರಾಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವಾದಿರಾಜರು 
ಪುಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಾ ಮಾಘನ “ಶಿಶುಪಾಲವಧೆ”ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ “ರುಕ್ಮಿಣೀಶ 
ವಿಜಯ”ವೆಂಬ ರಸವತ್ತಾದ ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಳಿಸಿರುವರು. 


ವಾದಿರಾಜರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡ್ವತತ್ವ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಪ್ಹೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 
ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸಾರಸ್ವತರಿಗೆ 
ಮಾದ್ವಮತ ದೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ 
ಆ ಮತೀಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಖೆಯವರು ಮಾಧ್ವಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ 
ದೇವರಾಜ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ವಾದಿರಾಜರನ್ನು ಬಿಕ್ಷೆಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಹ್ಮಾನಿಸಿ 
ಅವರಿಂದಲೇ ಮಂಜುನಾಥದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ 
ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಿರುವರು. “ಕುಡುಮ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 
ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು “ಧರ್ಮಸ್ಥಳ” ವೆಂದು ಕರೆದವರೇ ವಾದಿರಾಜರು, ಈಗಲೂ 
ಧರ್ಮಸ್ಥಳವೆಂಬ ಹೆಸರೇ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಮೂಡುಬಿದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 
ಜೈನರಾಜನೊಬ್ಬನು ವಾದಿರಾಜರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಸದಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 
ಪಚ್ಚೆವಿಠಲನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತೆಯೇ ಉಡುಪಿಗೆ ಸಮೀಪದ 
ಎಲ್ಲೂರಿನ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೂ ವಾದಿರಾಜರು ಭೇಟಿಯಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ 


26 


ತ್‌ 


ಕಾತ್‌ 


ಪೂಜಾವಿಧಿಗಳನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿದ ವಿಚಾರವೂ ಸರ್ವವಿದಿತ. ಇತರರು ನಿಕೃಷ್ಟವಾಗಿ 
ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಟೇಶ್ವರದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ತಮ್ಮಮಠದ ಶಿಷ್ಕರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 
ಔದಾರ್ಯ ಅವರದು. 


ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವರ್ಣಕಾರನೊಬ್ಬ ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ 
ಎರಕಹೊಯ್ದರೂ ಅದು ಹಯಗ್ರೀವಾಕಾರವಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಮಿಸಿತಂತೆ. ಆಗ 
ಅವನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡಲು, 
ರಾಜರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಡೀ ಸ್ವರ್ಣಕಾರ ಸಮಾಜಕ್ಕೇ ಮುದ್ರಾಂಕನ ಮಾಡಿ 
ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಕರಾಗಿ ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದರೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಹಯವದನಮೂರ್ತಿ ದೊರೆತ 


ಬಳಿಕ ತಾವು ದಿನವೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭೂವರಾಹ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಈ 
ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೂ ಪೂಜಿಸಲಾರ ಹಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಯಗೀವದೇವರಿಗೆ 
ಮಡ್ಡಿ (ಪಾಯಸವನ್ನು ಹೋಲುವ ಕಡಲೆಬೇಳೆಯ ಒಂದು ಸಿಹಿಭಕ್ಷ್ಯ | ಯನ್ನು 


ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅದು ತಿಂದು ಬಿಟ್ಟುದನ್ನು ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಸ್ಪೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 
ಒಂದುದಿನ ಮಠದ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿಷಬೆರೆಸಿ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಿಡಲು ಅಂದು ಆ ದಿವ್ಯಾಶ್ವ ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ 
ಉಳಿಯದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಾನೇ ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿತು. ಯತಿಗಳು 
ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡಲು, ಆ ಕುದುರೆಯ ಕೊರಳು ವಿಷದಿಂದ ನೀಲಿಗಟ್ಟಿದದ್ದು 
ಕಂಡುಬ೦ತು. ಆಗ ಮಟ್ಟಿಯವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗ ತಾಗ ತರಿಸಿ, 


ಕುದುರೆಗೆ ತಿನ್ನಿಸಲು ವಿಷ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಹೀಗೆ ಉಪಕಾರ 


ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಠದ ಜು ವಾದಿರಾಜರ ಈ ವರ್ತನೆ 


ಸ್‌ 
ಅವರ ಔದಾರ್ಯಗುಣವನ್ನೂ ಸುಧಾರಣಾದೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. 


ಸಂಸ್ಕೃತ - ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಕಾ೦ಡ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು 
ತೀರ ಕೆಳವರ್ಗದವರ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ಜನರ ಆಡುಭಾಷೆಯಾದ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ 


27 


ದಶಾವತಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ರಜಿಸಿ ಹಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ತೀವ್ರ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹರಿಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದ 
ಕನಕದಾಸರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಅಬಿಮಾನಗಳಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ 
ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸೋದೆ ವಾದಿರಾಜ ಮಠಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಿಷ್ಕರಿದ್ದಾರೆ. 


ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರು ವ್ಯಾಸರಾಯರುಗಳ೦ತೆಯೇ ವಾದಿರಾಜರೂ 
ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜರಿಂದ, ಮಾಂಡಲಿಕರಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿದ್ದರು. ದೊರೆ 
ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಪತಿರಾಯನು ಅವರಿಗೆ “ಪ್ರಸಂಗಾಭರಣ ತೀರ್ಥ” ರೆಂಬ 
ಬಿರುದುಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದನು. ಅನ೦ತರ ದೊರೆ ಅಚ್ಚುತದೇವರಾಯನೂ 
ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಮಠದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ನೆರವಾದನು. ಸೋದೆಯ ಮಾಂಡಲಿಕ 
ಅರಸಪ್ಪನಾಯಕನ ಆಪತ್ತನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸೋದೆಯನ್ನೇ 
ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ದಾನವಾಗಿತ್ತನು. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವೇ ಆಗಿದ್ದ ಸೋದೆಯಲ್ಲಿ 
ರಾಜರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮದೇವರ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಸಿ, ಧವಳಗಂಗೆಯೇ ಮೊದಲಾದ 
ಪಂಚತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯರನ್ನು 
ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೋದೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. 
ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಬೂತವನ್ನು 
ಒಲಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದರೆ೦ಬ ಮಾತಿದೆ. ಸೋದೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭೂತರಾಜನಿಗೂ ಒಂದು 
ಗುಡಿಕಟ್ಟಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನೆಂದು ಅವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಕ್ಷೇತ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಮೊದಲು ಭೂತರಾಜನ ಮುಂದೆ ಒಂದು 
ಇಡಿಗಾಯಿ ಉರುಳಿಸಿ ಅನಂತರ ತ್ರಿವಿಕ್ತಮನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಪದ್ಧತಿ. 
ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿಗಳೂ ಪ್ರಚಂಡ ವಾಗ್ಮಿಗಳೂ ಅತಿಶಯ ಕಾರ್ಯಸಾಧಕರೂ 
ಆದ ವಾದಿರಾಜರು ಸೋದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಲು ಬಯಸಿ ಅಲ್ಲಿ 
ತಮಗಾಗಿ ಒ೦ದು ವೃಂದಾವನವನ್ನೂ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಲ್ಕು 
ವೃ೦ದಾವನಗಳನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರ 


ಆಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ದಶಾವತಾರಚಿತ್ರಗಳನ್ನೂ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ 


28 


ಷಿ. 


ಾ್‌ 


ಆಕೃತಿಯನ್ನೂ 


ಅ 
್ಸ್ಪ ದಕ್ಷಿ 


ಯಗ್ರೀವಸಮೇತವಾದ ತಮ 


ದ್‌ 
ಟು 


೦ದಾವನದ ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ 


ವ್ಕ 


ಲಿ 
ಈ 


ಣಭಾಗದಲ್ಲಿ 


ಷ್‌ 
ನ 


ವಾದ ಭೀಮನ ಆಕೃತಿಯ: 


ರಭಾಗದ 


ಯನ್ನೂ ಕೊರೆಸಿರುವರು. 


ಸ್ತಿ 


ಉತ್ತ 


ಶ್ರೀರಾಮಸಮೇತವಾದ ಹನುಮಂತನ ಆಕೃತಿಯನ್ನೂ 


ಲ್ಭ 
ಅ 
ಲ 


ಚಾರ್ಯರ ಆಕ 


ೇಮಧ್ತಾ 


ಸ 


ಶ್ರಿ 


ನಡೆದವು. 


೧೨೦ 
( 
ಸ್‌ 


ಶಯದ 


ಇ 
ಗ್‌ 
ಡ್‌ 


ಗಳು ಅರಸಪ್ಪನಾಯಕನ 


ಎಲ್ಲ ಕಾ ರ್ಕ ಚಟುವ 


ಲೂಈ:ಃ 


ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕನಿಂದ 


ಳ್‌ 
(ು 


ರುವಾಯ ಬಂ 


ತು 
ಉು 


ಅ 


ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೬೯-೯೭ರ ತಮ್ಮ 
ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ 


ಇರ್‌ 


ಶಿವ ೧೨ 


ಸೋದಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪಕಾಲದಲ್ಲೆ 


2 
ೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡೆಯಿತು. 


ಟಿ 
ನ್ನು ನಡೆಸಿದ 


ಇಂ 
ನ್ನು ಕಿರು ಉಡುಪಿಯನ್ನಾಗಿ 


ಸೋದೆಯಲ್ಲೇ ಉತ್ಸವವ 


ಸು 


ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತಾವು 


ವೇದವ್ಯಾಸರಿ 


ಉದಾರಿಗಳು, ವಾದಿರಾಜರು. 


೯ಯ 


(ತ 


ಟಿಸಿದ್ದು 


ಬ, ಪಯಾ 


ಮಠಗಳನ್ನು ಕ 


ವಾದಿರಾಜರು ಉಡುಪಿಯ 


ಕ್‌ ಸ್ತು ಸಾ 
1] ( 
ಚ 
ಜ್ನ (್ಲ 
ರ (ಬ ಖಿ 
ಬಲ್ಯ 
೫. ಸು ಸ 
ಲ ಠಿ (ಸ 
ಟಗ 
೨ 1 ಗ್ಗ 
ಬ್‌ ಗ " 
ಇ "ಭಿ 
ಆ [್ಶತ್ತ್ಯ 
| ಸಃ 1 
ಗ ಬಿ ಬಟ 
[ತ ಡ್ಡ ತತ್ತ 
೪ ಬ ಹ 
1 ಟ್ಟೆ 
ಜ್ಞ 132 ಹ 
ಇ ಬ್ಲೂ 
ಡಾ ಬ ಶ್ಯ 
ಇಗೆ ಸ. 0 
ವ ತ್ರ 
ಗ ಜ್ಯ 
ಗ ಬ್ಬ 
೫ ೫ ಟಿ 


ಪ್ರ 
ರ 


ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. 


ಲಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ : 


ತ್ರ 
(/ 


ಲವಾಗಿ ಉಳಿದವರಿ? 


೧)? 


ಮಾಡಲು ಹದಿನಾಲ 


'೦ಚಾರ' 


ಶಸ 


ಡ್‌ 


ನಿಂ 
ಟುಟ 


ಬು ಲ 
ಆ "ಛ್ಪ 
1 
1 1[| 
ಜಿ. 
ಇ ಛಿ 
ಎ ಗ 
1 
15) ನ್ನೂ 
5 66) 
ಗ್ಗ 
1 1 
ಚ 
ಬ 
18 
ತ. 
೮ 0 
ಜಿ 13 
| ಗು 
3 
` ಣಿ 


ದೇವಾಲಯದೆದುರು 


ಲ 


ಉಡುಪಿಯ ಕ್ಕ 


ಖ 


ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಮಠ, ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಮಠಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಉಳಿದ 
ಮಠಗಳಲ್ಲೂ ದೇವರಸೇವೆಗೆ ಕನ್ನಡಕೀರ್ತನೆಗಳು ಬಳಕೆಯಾದವು. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ 
ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದ ಉಡುಪಿಯ ಅಷ್ಟಮಠಗಳ ಯತಿಗಳ ಪೈಕಿ 
ವಾದಿರಾಜರೇ ಮೊದಲಿಗರು. 


ಸೇವಾಮನೋಭಾವ, ಔದಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದಿರಾಜರಲ್ಲಿ ವಿನಯಗಳೂ 
ಸೇರಿದ್ದವೆಂಬುಕ್ಕೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತೆನ್ನಲಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು 
ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಶಿಷ್ಯ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನು 
ಗುರುಗಳ ಜೀವನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟರುವುದಾಗಿಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು 
ಶ್ರೀಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಕೇಳಿಕೊ೦ಡನಂತೆ. ಒಂದುದಿನ ಆ 
ಶಿಷ್ಠನೊಡನೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಹೊಳೆದಾಟುತ್ತಾ ಅವನು ಬರೆದಿದ್ದ ತಮ್ಮ 
ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದೊಂದೇ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹೊಳೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 
ಅದನ್ನು ತೇಲಿಬಿಡಲಾರಂಭಿಸಿದರಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀ “ವಾದಿರಾಜ ಕವಚಂ” ಎ೦ಬ 
ಒ೦ದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಆ ಭಾಗ ಹೀಗಿದೆ : 


ಸಚ್ಛಾಸ್ತ ನಿಷ್ಪ೦ ಭುವಿರಾಜಮಾನಂ ವಾದೀಭಸಿಂಹಂ ಸುಮತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮ್‌ 
ಏವಂ ಮುನೀದ್ರಂ ಕವಿವಾದಿರಾಜಂ ಧ್ಯಾತಾತ್ವ ತದೀಯಂ ಕವಚಂ 
ಪಠೇತ್ಸುಧೀಃ। 


ಕಾಮಧೇನುರ್ಯಥಾಪೂರ್ವಂ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ 

ತಥಾ ಕಲೌ ವಾದಿರಾಜ ಶ್ರೀಪಾದೋಜೀಷ್ಟದಃ ಸತಾಮ್‌ ॥ 
ತಪೋವಿದ್ಯಾ ವಿರಕ್ತಾದಿ ಸದ್ಗುಣಾಕರಾನಹಮ್‌ 

ವಾದಿರಾಜ ಗುರೂನ್‌ ವಂದೇ ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾಶ್ರಯಾನ್‌॥ 


ವಾದಿರಾಜರ ಜೀವನದ ಸಾರಸಂಗ್ರಹವೇ ಮೇಲಿನ ಈ ಮೂರು 
ಶ್ಲೋಕಗಳು. 


30 


ಮೋಘಾ ವೋ ಹಮರೌ ಫೂ ವರಾ ಜಾಲಾ ಮಯ ಓಟ್‌ ಸಭಾ ಜೂತತುತೊಪೂಹಸಾ ಡಿಸ ಮಾತ 


ಅಶ್ವಧಾಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹರಿಯ “ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿ'ಯೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು. 
ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಮೂಲಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ 
"ಗುರ್ವರ್ಥದೀಪಿಕಾ' “ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯಟೀಕಾ' “ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆ” 
ಮೊದಲಾದವು ಇತರರ ಮಾಡ್ದತತ್ವಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ವಾದಿರಾಜರು ಬರೆದಿರುವ 
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. 


ವಾದಿರಾಜರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ, ಪಾಂಡಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ, 
ಆದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದೈವ "ಹಯವದನ' ನ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು 
ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಡಿದಾದ 
ಕೇರ್ತನೆಗಳೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಬಿಡಿಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
ಕೀರ್ತನೆ, ಉಗಾಭೋಗ, ಸುಳಾದಿ-ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. 
ಆ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸ್ಥೂಲಪರಿಚಯ ಹೀಗಿದೆ: 


ಕೀರ್ತನೆ : ಕೀರ್ತನೆ ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ, ನುಡಿಗಳೆಂಬ ಮೂರು 
ಧಾತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಚನೆ. ದಾಸರು ತಾವು ಕಂಡ ಸತ್ಯವನ್ನು, ತಮ 


ಖು 


ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು 


ದ್ರ 
ತ 
ಕ 
ಗ 
0 
ತ 
ತ್ರ 


ಬೆಸಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ದ್ವಿತೀಯಪ್ರಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ 


ಲ ವ ಬು 
ಏರುತ್ತದೆ. ಉಗಾಭೋಗಕ್ಕಿಂತ ಬಿಗಿಯಾದ ಹಾಗೂ 


್‌್ರ್‌ 


ಗಳ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿಗೆ 


2೬ 
(4 
ಗ 
ತ 
ಸೆ 
ಲ 
4 
೮[0 
1 ಗ್ರ 
(€([ 
ಬ 

2೬ 
ಲ 

| 

6 


ಆರಿಗಾರೋ ಕ ೈಷ್ಣ ಶೂರಕುಮಾರನೆ 


ಚ 


ಆರಿಗಾರೋ ನಿನ್ನಹೊರತು ಪೊರೆವರೆನ್ನ 


ಶೂರ ಮಾರಜನಕ ಅಕ್ರೂರವರದ ದೊರೆಯೆ ಅ.ಪ. 


ಸತಿಸುತರು ಹಿತರೇನೊ ಮತಿಭ್ರಾ೦ತಿಬಡಿಸುವರು 
ಗತಿಯಾರೋ ಮುಂದೆ ಗರುಡವಾಹನದೇವ ೧ 


ಆಶಪಾಶದಿ ಸಿಲುಕಿ ಘಾಸಿಪಟ್ಟೆನೊ ಬಹಳ 
ವಾಸುದೇವನೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನೆಂದೆನಿಸಯ್ಯ ಇ 


ಮಾಯಮಡುವಿನೊಳ್ಳುಳುಗಿ ಗಾಯವಾಯಿತೊ ಕಾಯ ಉ 
ಯಾವುದೊ ಮುಂದೆ ರಾಯ ಹಯವದನ ೩ 


ಉಗಾಭೋಗ : ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯಪರಂಪರೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಿದು 
ರಾಗದ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತಾಳದ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ 
ಬಿಡಿರಚನೆಗಳಿವು. ಆದರೆ ರಾಗಪ್ರಧಾನವಾದ ರಚನೆಗಳೆಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ 
ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹ ಹಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥ 
ರಾಗಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡಲುಬರುತ್ತವೆ. ಹೊರರೂಪದಲ್ಲಿ 
ವಚನಗಳಂತೆ ಕಂಡರೂ ದ್ವಿಶೀಯಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಸಂಗೀತ ತಪ್ರಧಾನ 
ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ವಿಶೇಷ ಮೌಲ್ಯವಿರುವ ರಚನೆಗಳಿವು 
ಜೀವನದ ಹಲವಾರು ಮುಖಗಳನ್ನೂ ಕ ಅನುಭವದ ವಿವಿಧ 
ಮಜಲುಗಳನ್ನೂ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ 


ಡಿ ತೆ 


ವಿ 
ಚದುರಿಹೋಗುವ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ದಟ್ಟೆಸಿರುತ್ತದೆ. ನುಡಿಗಳ 
ವಿಂಗಡನೆಯಿಲ್ಲ ; ಪಾದಗಳ ನಿಯತತೆಯಿಲ್ಲ. ಹಿತಮಿತ ಮೃದುವಚನಗಳ ಗಣಿ 
ಈ ಉಗಾಭೋಗಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾತದ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ 
ರಚನಕಾರರ ಅಂಕಿತವಿರುತ್ತದೆ. 


ಸುಳಾದಿ: ಹರಿದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಈ ಸುಳಾದಿ. 
ತಾಳಪ್ರಧಾನ ರಚನೆಯಿದು. ಧ್ರುವ ಮಠ್ಯ ರೂಪಕ ಕಳಿಂಪಕ ತ್ರಿಪುಟ ಅಟ್ಟ 
ಹಾಗೂ ಏಕ-ಎಂಬ ಸಪ್ತತಾಳಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏಳಕ್ಕೆ ಬದಲು 
ಐದುತಾಳಗಳೂ, ಜೊತೆಗೆ ಆದಿತಾಳವೂ ಬರುವುದುಂಟು. ಪ್ರತಿಸುಳಾದಿಯ 
ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಎರಡುಸಾಲುಗಳ ಒಂದು `ಜತೆ' ಇರುತ್ತದೆ ; ಸುಳಾದಿಯ 


ಸಾರವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತೀಯ ಸಂಗೀತದ "ಸಾಲಗಸೂಡ'ವೇ 
“ಸುಳಾದಿ'ಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಯಿತೆಂಬುದು ವಿದ್ವಾಂತರ ಮತ. ಸುಳಾದಿಯ 
ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ತಾಳದಲ್ಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿನುಡಿಯ ಕೊನೆ 
ಹಾಗೂ `ಜತೆ'ಯಲ್ಲಿ ರಚನಕಾರರ ಅಂಕಿತವಿರುತ್ತದೆ. ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯತವಾಗಿರಬೇಕೆ೦ಂಬ ನಿಯಮವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಗಹನವಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನು 
ಸರಳವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ, ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸುವ ಹರಿದಾಸರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ 
ಸುಳಾದಿಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರಸಂಗ್ರಹವೇ ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಟ್ಟಿಯಿಳಿದಿದೆ. ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚೌಕಟ್ಟನೊಂದಿಗೆ 
ಮಾಡ್ಬತತ್ವಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಸುಳಾದಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಧರ್ಮ 
ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತಪ್ರಪಂಚಗಳಿಗೆ ಹರಿದಾಸರ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ. 


ಪ್ರಕೃತ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿರಚನೆಗಳನ್ನೂ 
ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ದೇವಶಾಸ್ತುತಿಗಳು, ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ, 
ತತ್ವಪ್ರತಿಪಾದನೆ, ಲೋಕನೀತಿ, ಪುರಾಣ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ 
ವಿಶೇಷವೆಂಬುದಾಗಿ ಏಳು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಟ್ಟದೆ. ಈ 
ವಿಭಜನೆಯೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಅಭ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ, ಎಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆಗಳ 
ಮೂಲಸ್ರೋತ ಹರಿಭಕ್ತಿಯೆ೦ಬ ಅರಿವಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. 


ದೇವತಾಸ್ತುತಿ 
ವಾದಿರಾಜರು ರಚಿಸಿರುವ ದೇವರ ಸ್ತುತಿಗಳು ವೈವಿಧ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. 
ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನದುಂಬಿ 


ಸ್ತುತಿಸಿರುವರು. ತಿರುಪತಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನನ್ನು ಕುರಿತ ಒ೦ದು ಆತ್ಮನಿವೇದನಾತ್ಮಕ 
ಸುಳಾದಿ ಅ೦ತಹ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ದೊಂದು : (ಕೀ. ೧೦) 


೨5 


ಅರಳಿದ ಕೆಂದಾವರೆಯ ಇರವ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ 
ಗಿರಿಯ ತಿಮ್ಮರಾಯನ ಚರಣಗಳ ಕಂಡೆ ನಾ 
ಅರುಣತಳದಲಿಪ್ಪ ಅಂಕುಶದ್ವಜ ವಜ್ರಾದಿ 
ಸುರುಚಿರ ರೇಖೆಗಳ ಸೊಬಗ ಕಂಡೆ ನಾ 

ಬೆರಳ ಸಾಲ್ಗಳಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೋರುವ ಭಾ 
ಸುರ ನಖಾಮಣಿಗಳ ಕಿರಣಗಳ ಕಂಡೆ ನಾ 
ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಕಡೆಯ ಪೆಂಡೆಯದ ಪ್ರಭೆಯ ಕಂಡೆ ನಾ 


ಎ೦ದು ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆಪಾದಮಸ್ತಕ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿಯ 
ಕೃಷ್ಣನನ್ನ೦ತೂ ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿರುವರು. “ಈ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣಾಕ್ಷಣದ 
ಸುಖವೆ ಸಾಕು ! ಶ್ರೀಮದ್ವಮುನಿಯ ಮನದೈವ ಉಡುಪಿನಕೃಷ್ಣನ” ಎಂದು 
ಅವನನ್ನು ಕ೦ಂಡಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾರ್ಥಕವೆ೦ಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
“ನೆನೆವೆನನುದಿನ ನೀಲನೀರದ ವರ್ಣನ ಗುಣರನ್ನನ'-ಎ೦ದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, 


ದೇವಕೀ ಜಠರೋದಯಾಂಬುಧಿ ಚಂದನಾ ಗುಣಸಾಂದ್ರನ 


ಗೋವುಜಕೆ ಘಫನಯಮುನೆಯನು ದಾಟಿ ಬಂದನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದನ 


-ಎಂದು ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ಹರಿದಿರುವ ೩--೪ರ ಲಯ ಎಂಥವರನ್ನೂ ಹಾಡಲು 
ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನ೦ತೂ ಯಶೋದೆಯ ಕೈಕೂಸಾಗಿ, ಗೋಪಿಯರ 
ಮನದನ್ನನನಾಗಿ, ಭಕ್ತಜನರ ಧಣಿಯನ್ನಾಗಿ, ಸಾಧಕರ ಗೆಳೆಯನನ್ನಾಗಿ ಕ೦ಡು 
ಪರಿಭಾವಿಸಿ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿ ತಣಿದಿದ್ದಾರೆ, ವಾದಿರಾಜರು. “ಡಹದ ಮರನೇರಿ 
ಕಡುವಿಷದ ಕಾಳಿಂಗ'ನನ್ನು ಸದೆದ ಬಾಲಗೋಪಾಲನನ್ನು “ಅಯ್ಯ ಸುರರಯ್ಕ 
ದಮ್ಮಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಪಿಡಿಯಯ್ಯ ಬ್ಯಾಗ ಕೈಯ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಮಾಡಿದಘವ 
ಬಿಡಿಸಯ['-ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರು. ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲ್ಕದ ರಸವತ್ತಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು 
ರು. ನುಡಿಗಳ ಸುದೀರ್ಫ ಕೀರ್ತನೆಯಾಗಿ 
ತ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದ ಮುದ್ದುರಂಗ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮೆದ್ದ 


೧೨ 


ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ, ಇಪತ್ತಾ 


ಬಿ 


ಹಾಡಿರುವರು. “ತಂಗಿ ಮೊಸರಸ 


306 


ಲಿದ'-ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನ ತುಂಟಾಟದ ನಿರೂಪಣೆಯಿ೦ದಲೇ ಕೀರ್ತನೆ 


ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ (ಕೀ.೨೭). ಗೋಕುಲದ ತುಂಬ ಓಡಾಡುತ್ತ ತನ್ನ 
ಮೋಹಕರೂಪು ಮುರಳೀನಾದ ತುಂಟಾಟಗಳಿಂದ ಗೋಪಿಯರ ಮನಸೆಳೆದ 
ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಂಡು "ಆರ ಮಗನೆಂದರಿಯೆವೆ ಇವನಮ್ಮ-ಕೇರಿಯೊಳು 
ಸುಳಿದುಪೋದ'-ಎ೦ದು ಅವನ ರೂಪ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಮೈಮರೆತು 
ಬಣ್ಣಿಸುವರು. ಆ ಮನಮೋಹನನೊಡನೆ ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಣ್ಣದ 


ಹುಡಿಗಳನ್ನೆರಚುತ್ತಾ, 


ದಿಮ್ಮಿಸಾಲೆ ರಂಗ ದಿಮ್ಮಿ ಸಾಲೆ 


ದಿಮ್ಮಿ ಸಾಲೆನ್ನಿರೊ ಗೋಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೆರೆದು ಪ 
ಗೋಪಾಂಗನೇರಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಿ ಭಸ್ಮಸೂಸುತ ಅ.ಪ. 


ಎಂದು ಸಂತೋಷ ಸಡಗರ ಸ೦ಭ್ರಮಗಳಿ೦ಂದ ಹೋಳಿಯಾಡುವರು. 
ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದ ಕೃಷ್ಣ ಕ೦ಸವಧಾರ್ಥವಾಗಿ ಅಕ್ರೂರನೊಂದಿಗೆ 
ಮಧುರೆಗೆ ಹೊರಡುವನು. ಗೋಪಿಯರ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದ ' ಕೃಷ್ಣನ ಅಗಲಿಕೆ 
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಸಹನೀಯವಾದರೂ ಅಗಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ | 
ಆಗ ಆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನರಿತುಕೊಂಡು, ಗೋಪಿಯರು. ಪರಸ್ಪರರನ್ನು 
ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಮನಮಿಡಿಯುವಂಥದು : 

ಎಲ್ಲದೇವರನಿವ ಮೀರಿದ ಸಖಿ 

ಬಲ್ಲವರಿಷ್ಟವ ಬೀರಿದ 

ಕಲ್ಲಕಂಬದಿ ಬ೦ದು ತೋರಿದ ಖಳ 

ರೆಲ್ಲಿದ್ದರಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರಿದ 

ದಯದಿಂದ ಸಖನಮಗಾದವ 


ಎಂದು ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟುಕೊ೦ಡು, ವಿರಹವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ : “ತಾಳಲಾರೆವು 


ನಾವು, ನೀಲವೇಣಿಯರೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಉದಯದಲ್ಲಿ ಆಲೋಜನೆ ಮಾಡದೆ ಆಹೆಯಿಕ್ಕಿ 
ತಡೆವ'"-ಎ೦ದು ಒಮ್ಮನದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ತೆರಳುವರು. 


37 


ಕೃಷ್ಣ ಮಧುರೆಗೆ ಹೊರಟಬಳಿಕ ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಿಯರ ಎರಹ 
ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗೋಪಿಂಯೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಾಣುವ, 
ಅವನೊಡನಾಡುವ ತನ್ನ ಹ೦ಬಲವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿ 
ತೋಡಿಕೊಂಡಿರುವಳು. “ತನುವಾ ಮದನಶರ ತಾಗಿ ಕಟ್ಟುಡುಗಿದಾವೆ'-ಎಂದು 
ಒಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು “ಗಿಣಿಯೆ 
ನಿನಗೇನುಬೇಕದನೀವೆ ಹಯವದನನೆನಿಪ ಹರಿಯನು ಕರೆತಾರೆ ಗಿಣಿಯೆ' ಎಂದು 
ಗಿಣಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬೇಡಿಕೊ೦ಡಿರುವಳು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೋಪಿ "ಇಂದಿರೆಯರಸ 
ಬಾ ಇಂದುವದನ ದೀನಬಂಧುವೆ ಭಕ್ತರ ಸಿರಿಯೇ” “ಕು೦ಜರವರದನೆ ಕೂಡೆನ್ನ' 
ಎ೦ದು ವಿರಹೋತ್ಕಂಠಿಯಾಗಿ ಹುಯ್ಯಲಿಟ್ಟರುವಳು. “ಅಗಲಿ ನಾ ಸೈರಿಸಲಾರೆ, 
ಎಂದು ಪರಿತಪಿಸುವಳು. ಇಂತಹ ಮಧುರಭಕ್ತಿಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಾಲಯತಿಗಳಾದ ವಾದಿರಾಜರ ಭಾವತಾದಾತ್ವ್ಯ ಬೆರಗುಹುಟ್ಟಿಸುವಂಥದು. 


ಸೋದೆ ತ್ರಿವಿಕ್ತಮದೇವರನ್ನು ಕುರಿತ ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳೂ ವಿಶೇಷಗಮನ 
ಸೆಳೆಯುವಂತಹವು. ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ದೇವರನ್ನು 
“ಕುರಿತು ಕಾಯಬೇಕು ಶ್ರೀ ತ್ರಿವಿಕುಮು ಕಾಯಜನಯ್ಯ'-ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ 
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರು (ಕೀ.೧೩೭). “ಉಪ್ಪವಡಿಸಯ್ಯ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಿನ್ನ ಪುರದೊಳಗೆ 
ಇಪ್ಪ ಮುಕುತರಿಗೆ ಸಲ್ಲದು ನಿದ್ರೆ, ಎ೦ದು ತ್ರಿವಿಕ್ತಮದೇವರಿಗೆ ಉದಯರಾಗವನ್ನು 
ಹಾಡಿರುವರು. ಅವನ ನಿದ್ದೆ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲ, ಬರೀ ನಟನೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ 
ಅವನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿರುವರು. 'ತ್ರಿವಿಕಮರಾಯನ 
ನಂಬಿರೊ ಭವನದೊಳು ಭಾಗ್ಯವ ತುಂಬಿರೋ' ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 


ವಾದಿರಾಜಗೊಲಿದು ಬಂದನ ಚೆಲ್ವ 
ಸೋದೆಯ ಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಂದನ 
ಸಾಧಿಸಿ ಖಳರನು ಕೊಂದನ ತನ್ನ 
ಸೇರ್ದಜನರ ಬಾಳ್‌ ಬಾಳೆಂದನ 
-ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. 


ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪ, ಲೋಕಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು, ದಯ 

ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು 


ಶಿ 


38 


ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಚಿತ್ರಣವ೦ತೂ ಅನಾಮತ್ತಾಗಿ ಅವನ 
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಣ್ಣಮುಂದಿರಿಸಿದಂತಿದೆ. ಲೋಕಭರಿತನೂ ಅನೇಕಚರಿತನೂ 
ಹರಿಭಕ್ತವರದನೂ ಆದ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಕುಜನರ ಮುರಿದು ತನ್ನ ಏಕಾ೦ತಭಕ್ತರನ್ನು 
ಪೊರೆವನೆಂಬುದು ಹರಿಭಕ್ತರಿಗೆ ವಾದಿರಾಜರ ಸಂದೇಶ. 


ಹನುಮ-ಭೀಮ-ಮದ್ದರ ಸ್ತುತಿಗಳೂ ವಾದಿರಾಜರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು 
ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ವರಾಧ್ವಸಂಪ್ರದಾಂಯದಂತೆ ಈ ಜೀವೋತ್ತಮನ 
ಅವತಾರತ್ರಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ 
ಬೇರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ತುತಿಸಿರುವರು. 


ಆಂಜನೇಯನೆ ಅಮರವಂದಿತ ಕಂಜನಾಭನ ದೂತನೆ 
ಮಂಜಿನೋಲಗದಂತೆ ಶರಧಿಯ ದಾಟಿದ ಮಹಧೀರನೆ 


-ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಅಕ್ಷಕುಮಾರನನ್ನು ಕೊಂದು ಲಂಕೆಯನ್ನು 
ಸುಟ್ಟಂತಹ ಆ ರಾಮಭಕ್ತನ ಗುಣ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ಭೀಮ 
ನಿಸ್ನೀಮಮಹಿಮ ಅಗಣಿತ ಗುಣಸ್ತೋಮ'(ಕೀ.೭೯) ಎ೦ದು ಮುಂತಾಗಿ ಭೀಮನ 
ಧೈರ್ಯಸಾಹಸಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ 
ಒರಟನಾದರೂ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧನೆಂಬುದನ್ನೂ ಎತ್ತಿಹೇಳಿರುವರು. ಇನ್ನು 
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸ್ತುತಿಯಂತೂ ಸರಿಯೇಸರಿ. “ಮರುದಂಶ ಮದ್ವಮುನಿರನ್ನ 
ನಿನಗೆ ಸರಿಕಾಣೆ ಜಗದೊಳಗೆ'(ಕೀ.೮೩) ಎಂದು ಬಿನ್ನವಿಸಿ, ಗುರುಮದ್ವಮುನಿಪ 
ನಿರ್ಲೇಪ ಶುದ್ಧಸ್ಥಾಪ ವರ ವಿದ್ಯಾಪ್ರತಾಪ ಭಾಷುರೆ, “ಪರಮಪಾವನ ರೂಪ 
ಭಳಿರೆ ಪ್ರತಾಪ'-ಎ೦ದು ಮುಂತಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮನಸಾರ ಮೆಚ್ಚಿ ಗೌರವಿಸಿ 
ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. 


ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ವಾದಿರಾಜರು ಹರನನ್ನೂ 
ಮುಕ್ತಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿರುವರು : “ಧವಳಗ೦ಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ 


೯ 


೩೦ 


ಮಹಾಲಿಂಗ, ಮಾಧವನತೋರಿಸಯ್ಯ ಗುರುಕುಲೋತ್ತುಂಗ-(ಕೀ.೯ ೫ ತ 
ವೇದವ್ಕ್ಯಾ ಸಿರು, ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರುಗಳನ್ನೂ ಭಕ್ತಿಗೌರವಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
.೧೦೦) ಗೋದಾವರೀ ನದಿಯನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ವ೦ಂದಿಸುವರು. 


ವನಜನಾಭನ ಲೋಕಸಾಧನವಾದ 
ಘನ ಭಕುತಿಯನಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುದೇವಿ 


ಎ೦ಬುದು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ತಮಗೆ ಗುರುಸಮಾನರೂ 
ಸ್ಪರ್ಣತೀರ್ಥರ ಸುತರೂ ಆದ "ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದವ ಭಜಿಸುವೆ'- 
ಎಂದು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ತಲೆ ಬಾಗಿದ್ದಾರೆ.ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳೇ ಆದ ವ್ಯಾಸರಾಯರನ್ನು 
“ಆವಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನೆಂಬಂತೆ ಮಾಡೋ'-ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರುವರು. 
ವ್ಯಾಸರಾಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ “ಗುರುವ್ಯಾಸಮುನಿ'ಯೆಂದೇ 
ಸಂಬೋಧಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. “ಪರಬೊಮ್ಮನ ಕೂಸುಮಾಡಿ ತಂದಿಕ್ಕಿ 
ತೊಡೆಯಮ್ಯಾಲೆ ಆಡಿಸಿದಂಥ' ಬೇಲೂರಿನ ವೈಕು೦ಠದಾಸರನ್ನು "ದಾಸೋತ್ತಮ 
ನೀನೆ” ಎ೦ದು ಮನದುಂಬಿ ಸ್ತುತಿಸಿರುವರು. 

ಹರಿದಾಸರೆಲ್ಲ ರೂ ಮೊದಲು ತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕನೆಲೆಯ ಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಮಾಡಿ 
ಅನ೦ತರ ತಮ್ಮ ಆ ಅರಿವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮಿಕೆಗಾಗಿ ಬಳಸಿದವರು. ಈ 
ಲೌಕಿಕಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ. ಆಯುಷ್ಯ ಸಮ್ಮನೆ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಿದೆಯೆನ್ನುವ ಅತೃಪ್ತಿ 
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಕೂಡಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಬಂದು 
ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ: ಭಗವ೦ತನತ್ತ ತನ್ನ ಚಿತ್ತ ಧಾವಿಸಬೇಕು ; ಅವನು ತನ್ನ 
ಮನೋಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂಬ ತುಡಿತ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾದಿರಾಜರ ಇಂತಹ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಒಂದು ಉಗಾಭೋಗವಾಗಿ 
ಚಿಮ್ಮಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 


ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊಡೊ 
ಅನ್ಕರಲಿ ವಿರಕ್ತಿಯ ಕೊಡೊ 


40 


ನಿನ್ನ ನೋಡುವ ಯುಕ್ತಿಯ ಕೊಡೊ 

ನಿನ್ನ ಪಾಡುವ ಭಕ್ತಿಯ ಕೊಡೊ 

ನಿನ್ನತ್ತೆ ಬರುವ ಸ೦ಪತ್ತಿಯ ಕೊಡೊ 

ಚಿತ್ತದಿ ತತ್ವದ ಕೃತ್ಯವ ತೊರೊ 

ಮತ್ತೆ ತುದಿಯಲಿ ಎನಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಕೊಡೊ 

ಅತ್ತತ್ತ ಮಾಡೊ ಭವಕತ್ತರೆಯೆನಗೆ 

ಮುತ್ತಿದೆ ಹಯವದನ (ಕೀ.೧೬೦) 


ಪರರಿಗೆ ಸೇವೆಮಾಡಿ ಬೇಸತ್ತ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು, ಅತ್ತ ಇತ್ತ 
ಹರಿಯುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿನ್ನಲಿರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಯವದನನರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 
ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಉಂಡುಟ್ಟು, ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು ಕೊ೦ಡಾಡಿ, ಕೊಡದವರನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ 
ಮನಸ್ಸಿನ ರೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಹಿಂಜಿಟ್ಟು "ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ 
ಯೆಂದು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಮರೆಹೊಗುವರು.' “ಇನ್ನೇನಮಾಡುವೆ ಇನ್ನಾರ ಬೇಡುವೆ 
ಜಾ ನೀನು ಲಾಲಿಸಿ ಸಲಹಬೇಕು'-ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಅಲವತ್ತುಕೊಂಡು 
“ಎನ್ನ ಹುಯಿಲು ಕೇಳಬಾರದೆ ಸ್ವಾಮಿ | .... ಎನ್ನ ನೀನು ಸಲಹಲಾಗದೇ'- 
ಎ೦ದು ದೈನ್ಯಬಡುವರು. ವ್ಯರ್ಥಕಾಲ ಕಳೆದೆನೆಂಬ ಪಶ್ಚಾ ಶಾಸನ ! | ಮನ್ನಿಸೆನ್ನ 
ಮಧುಸೂದನ ಉನ್ನತಗುಣನಿಲಯ ಉಡುಪಿನ ಕೃಷ್ಣರಾಯ-ಎಂದು ಆ ದೈವದ 
ಮುಂದೆ ತಲೆಬಾಗಿರುವರು. ಅವರ ಕಳಕಳಿ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ, ದೈವವನ್ನು ಕಾಣುವ 
ಹಂಬಲ, ಕ೦ಡೇ ತೀರಬೇಕೆ೦ಬ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಆ ಪರದೈವವನ್ನು 
ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡ ಅನುಭವ ಅವರಿಗಾಗಿದೆ. 


"ಕಂಡೆ ಕಂಡೆನು ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ರೂಪವ'-ಎಂದು 
ಧನ್ಮರಾಗಿರುವರು. ಹೀಗೆ ವಾದಿರಾಜರು ಹರಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಂಬಲದಿಂದ 
ಬಕ್ತಿಸಾದ'ನೆವರಾಡಿ ಹರಿಂಯುನ್ನು ಕಂಡ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ 
ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಜಾನಿಗಳೆನಿಸಿರುವರು. 


ತ್ಕ 


ಅವರ ಇಷ್ಟದೈವ ಹಯವದನ ಸ್ವಾಮಿ ಕುದುರೆಯ ರೂಪದಿಂದ ಅವರಿಗೆ 
ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟದ್ದಾನೆ. 


ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ಚೆಲುವ ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ 
ವಾದಿರಾಜಗೆ ಮುದದಿ ಜ್ಞಾನಭಕುತಿ ಕೊಡುವ 


ಹಲ್ಲಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ವುದುಕುದುರೆ 
ಒಲ್ಲದು ಕಡಿವಾಣ ಕುದುರೆ 
ಬೆಲ್ಲಕಡಲೆ ಮೆಲ್ಲುವ ಕುದುರೆ 

ಚೆಲುವ ಹಯವದನನೆಂಬೊ ಕುದುರೆ 


-ಎ೦ದು ಮುಂತಾಗಿ ಆ ದಿವ್ಯಾಶ್ವವನ್ನು ಮೈಮರೆತು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾ, ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ 
ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಆ ರೂಪದಿಂದ ದರ್ಶನವಿತ್ತಿರುವನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿರುವರು. ಗರುವಿನ 
ಮಹಲಕ್ಷಿ ತನ್ನ ವರನೆಂದು ಒಲಿದು ಬರುವ, ಉರದಿ ಶ್ರೀವತ್ನ ಕೌಸ್ತುಭ ಧರಿಸಿ 
ಮೆರೆವ ಕುದುರೆಯದು. ಅದನ್ನು ನೇವರಿಸಿ, ನೇಹದಿ೦ದಲಿ ಮೇಲು 
ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಲಲಿತ್ತು ಭಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೈವೇದ್ಯಪರಿಕರಗಳಾದರೂ 
ಎಂಥವು ಭಕುತಿಕಡಲೆ, ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಬೆಲ್ಲ, ಮುಕುತಿಆನಂದ, ಸುಖದ ಕ್ಷೀರ 
ಲಡ್ಡಿಗೆ | ಒಂದೊ೦ದೂ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಯ ಸಾಧನವೇ ಆಗಿದೆ. “ಚೆಲುವ 
ಚಿನ್ನಯಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಲಹಬಂದೆಯಾ'-ಎಂದು ವಾದಿರಾಜರು ಆ 
ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರುವ ರೀತಿಯ೦ತೂ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ 
ಸಲಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯತೆಗಳ ದ್ಕೋತಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವಾಗಿ 
ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾದ ಬಳಿಕ ಅವನ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳು ತಾವೇ ತಾವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. 


ಸಂಸಾರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಬಾಲಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದ ವಾದಿರಾಜರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ 
ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ, ಅವೇ ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ನೆಚ್ಚಿ ಕಾಲಕಳೆಯುತ್ತಿರುವವರನ್ನು 


42 


ಕಂಡು ಸಂಸಾರದ ಕ್ಷಣಿಕತೆ. ಬಗ್ಗೆ ಅವರನ್ನೆಚ್ಚರಿಸಿರುವರು. “ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿರೊ 
ಸಂಸಾರದ್ದಂಬಲ, ಸೃಷ್ಟಿಪತಿಯ ಸೇರಿ ನೀವು ಸುಖಿಸಬನ್ನಿರೋ” ಎಂದು 
ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆಕೊಡುವರು. ಉ೦ಡು ಉಟ್ಟು ಗುಂಡಿನಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ 
ಚ೦ಡಯಮನದೂತರು ಬಂದು ಎಳೆದೊಯ್ಯವರೆಂದು ತಿಳಿಯಹೇಳುವರು. 
ಮನುಷ್ಯರ ಬಾಳನ್ನು ಹೆ೦ಡತಿಮಕ್ಕಳ ಮಮತೆಯ ಸುಳಿ ಒಂದೆಡೆ ಸುಲಿದರೆ 
ಹಣವೆಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಸ್ತು ಅವನ ಹರಣವನ್ನೇ ಪಣವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಯಸುತ್ತದೆ. 
ಹಣವಿಲ್ಲದವನೊಬ್ಬ ಹೆಣವೇಸರಿ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ 
ಸರ್ವಸ್ವವೆಂದು ತಿಳಿದರೆ? ಬೆಲೆಯಾಗದನೆಲ್ಲ ಬೆಲೆಯಮಾಡಿಸುವ, ಎಲ್ಲ 
ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ತರಿಸುವ, ಮ೦ಗನಾದರೂ ಅನಂಗನೆಂದೆನಿಸುವ, 
ಅರಿಯದ ಶುಂಠನ ಅರಿತವನೆನಿಸುವ ಹಣದ ಕಲ್ಕಾಣಗುಣಗಳು ಒಂದೇ 
ಎರಡೆ?-ಅನಂತವೆಂಬುದನ್ನು ಲೋಕಾನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನದಟ್ಟು 
ಮಾಡಿಕೊಡುವರು. ಹಯವದನನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೇ ಮರೆಸುವ ಹಣದ 
ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೇಡ-ಎಂದು ತಿಳಿಯಹೇಳಿರುವರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ವಾದಿರಾಜರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಾನುಭವವನ್ನೇ ಭಟ್ಟಿಯಿಳಿಸಿದಂತೆ "ತಾಳುವಿಕೆಗಿ೦ತ 
ತಪವು ಇಲ್ಲ! ಕೇಳಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನು ಸೊಲ್ಲ-'ಎನ್ನುವರು. “ನೆಟ್ಟಸಸಿ 
ಫಲಬರುವತನಕ ತಾಳು ನಕ್ಕುನುಡಿವರ ಮುಂದೆ ಮುಕ್ಕರಿಸದೆ ತಾಳು ಹಳಿದು 
ಹಂಗಿಸುವ ಹಗೆಯಮಾತನು ತಾಳು'-ಇತ್ಕಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ 
ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾಗೃತವಾಗುವ ಇಂತಹ ಹಲವು ಹತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 
ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂಬುದು ವಾದಿರಾಜರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಂದೇಶ. 
"ಉಕ್ಕೋಹಾಲಿಗೆ ನೀರು ಇಕ್ಕಿದಂದದಿ ತಾಳು-'ಇದೇ ಈ ಬೋಧನೆಯ 
ಹಿಂದಣ ಜೀವನಾನುಭವ. "ಲೇಸಾಗಿ ನಾಯಿಬಾಲಕೆ ನಾರಾಯಣತೈಲ 
ಏಸುಬಾರಿ ತೀಡಿದರೆ ನೀಟಾಗುವುದೊ' “ಉಂಡು ಸುಖಿಅಲ್ಲ ; ಉಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು 
ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ,' “ಕ೦ಬಳಿ೦ರುಂ ಬುತ್ತಿಂಯು೦ತೀ ದೇಹದೊಳಗೆ 
ಸುಖವೆಂಬುದಿಲ್ಲವು.” `ದುರುಳಜನರ ಸೇವೆವ್ಯರ್ಥ', “ಮಾರಿಹಬ್ಬದ ಕುರಿಯು 
ತೋರಣವ ಮೆಲುವಂತೆ', "ಡಿಲ್ಲಿರಾಯನ ಕ೦ಡು ಪುಲ್ಲಿಗೆಯ ಬೇಡುವರೆ?'- 
ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತುಗಳು ವಾದಿರಾಜರ ಲೋಕಾನುಭವದ ಫಲವೇ ಆಗಿವೆ. 


43 


ಹರಿನಾಮ ಸುದಾರಸ *`ಜೇನುತುಪ್ಪದಂತೆ' “ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದ 
ಚೊಕ್ಕಪಾನಕದಂತೆ? ಕಂಡಿದೆ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ. ಹರಿನಾಮ ಅವರಿಗೆ “ಕದಳಿ ಖರ್ಜೂರ 
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಡಿಕೆಯಿಮ್ಮಿಗಿಲು'. ಹರಿದಾಸರ ಸಂಗದಲ್ಲಿ 'ದಿನಗಳನು ಕಳೆವ ಜನರೇ 
ಸುಜನರು'-ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. "ಗುರುಮದ್ದರಾಯರೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಕರು.' “ಗುರು 
ಮದ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೆ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧಿಕವು'-ಇದು ವಾದಿರಾಜರ ತಾತ್ವಿಕನಿಲುವೂ ಆಗಿದೆ. 


ರ್ಕ 


ಎಲ್ಲವಿಲ್ಲೆಂಬುವಗೆ ನುಡಿವುದ 

ಕಿಲ್ಲ ನಾಲಗೆ ಕೇಳ್ವ ಕರ್ಣಗ 

ಳಿಲ್ಲ ಪೇಳ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಲ್ಲ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲವೆಲೆ 
ಕಲ್ಲಕಂಬವ ಪೋಲ್ವ ನಿನ್ನನು 

ಬಲ್ಲವರು ಬಲ್ಲಿದವರೊಳಪ್ರತಿ 
ಮಲ್ಲರೆನ್ನಾಳುಗಳು ಸೋಲಿಸಿ ಜಳ್ಳುಮಾಡುವರು. 


-ಇದು ಸರಳ ಸುಲಭವಾದ ಕನ್ನಡ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರು 
ಅನ್ಯಮತತತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ರೀತಿ. ಮದ್ವಮತ ತತ್ವಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಸಾರಮಾಡುವುದೇ ವಾದಿರಾಜರ ಉದ್ದೇಶ. ತಮ್ಮ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವರು 
ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾಧನೆಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವರು. “ಗುರುಮದ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೆ 
ಸಕಲಶಾಸ್ತಾಧಿಕೆಂದು ಶಿರವರಿದು ಮುಂದಿರಿಸಲೆ9' 'ಪರಲೋಕಸಾಧನಕೆ 
ತಾರತಮ್ಯ ಮತವೆಂದು ಗರಳವನು ಕುಡಿಯಲೆ? “ಗುರುಮದ್ವರಾಯರೆ 
ಆತ್ಮರಕ್ಷಕರೆಂದು ಅನಲವ ಕೈಪಿಡಿಯಲೇ?-ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ತಾವು ಧೃಢವಾಗಿ 
ನಂಬಿ ಅನುಸರಿಸಿದ ಮದ್ದಮತದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸ್ಥಿರೀಕರಿಸಲು ಅವರು ಯಾವ 
ಸವಾಲನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತ 
ಸರ್ವಪ್ರೇರಕ-ಎಂಬ ತತ್ವಗಳನ್ನೂ, ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಭಿನ್ನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಿನ್ನರೂಪಿಯಾಗಿ ನೆಲೆನಿಂತು ಜೀವರ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದನ್ನೂ 
: ಓ೦ದು ಪ್ರಕಾರವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿಯ ರಕ್ಷಿಸುವುದು-ಎನ್ನುವ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 


44 


ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿರುವರು (ಕೀ.೨೩೦). ಹರಿನಾಮಮಹಿಮೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನೂ 
(ಕೀ.೨೧೦), ಸ್ಮರಣಭಕ್ತಿಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನೂ (ಕೀ.೧೬೫) ಕೀರ್ತನಭಕ್ತಿಯ 
ಪರಿಯನ್ನೂ(ಕೀ.೪೪) ಹರಿಪಾದ ಭಜನೆಯ ಪರಿಯನ್ನು (ಕೀ.೨೧೯) ಕುರಿತು 
ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬ ತತ್ವವಂತೂ 
ಹಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ(ಕೀ. ೨೫೦). ತಾರತಮ್ಯ 
ಪಂಚಭೇದವನೆ ತಿಳಿದು ಶ್ರೀ ಮಾರುತನ್ನ ಮತಗಳ ಹಾರೈಸುವ ವೈಷ್ಣವ ಕುಲದ 
ಭಾಗವತನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ್ಯವಂತರಿಲ್ಲ, ದಾಸರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ(ಕೀ.೧೦೫). 
ಶ್ರೀಹರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃತ್ವ, ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಜೀವನಿಶ್ಯವೆಂಬತತ್ವ- 
ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ “ಹರಿಸ್ವ್ಟತಂತ್ರಸುಳಾದಿ” ಯುಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವರು(ಕೀ.೨೫೧). 


ಎಲ್ಲ ಹರಿದಾಸರಂತೆ ವಾದಿರಾಜರೂ ಪುರಾಣಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ 
ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣಪುಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನಾದರಿಸಿ 
ಕಥನಕಲೆಯ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿರುವುದು ವಾದಿರಾಜರ ರೀತಿ. ಮಹಾಭಾರತದ 
ಕೀಚಕವಧಾಪ್ರಸ೦ಗವನ್ನು ಕುರಿತ ಕೀರ್ತನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವೇ ಸೊಗಸು. “ಭೀಮಸೇನ 
ಭಾಮಿನಿಯಾದನು' ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ನೀಳ್ಗವನ ೨೩ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಪಾಂಡವರು ಕೌರವರೊಡನೆ ಜೂಜಾಡಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು 
ಸೋತು ೧೪ ವರ್ಷಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಉಳಿದ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದ ಒಂದು 
ವರ್ಷವನ್ನು ಮಾರುವೇಷದಿಂದ ವಿರಾಟರಾಯನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವರು. ದೌಪದಿ 
ಭೀಮನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರತಿಳಿಸಲು ಅವನು ನಾರೀರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಿ೦ಗರಿಸುವಂತೆ 
ಹೇಳಿ, ಕೀಚಕನನ್ನು ವಧಿಸುವನು(ಕೀ.೮೧). 


ಹರಿಯ ಮೋಹಿನೀರೂಪವನ್ನು ಕ೦ಡು ಹರ ಮರುಳಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು 
ಪ್ರಸಂಗವೂ ಕೂಡ ಬಲು ಮೋಜಿನದಾಗಿದ್ದು ವಾದಿರಾಜರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಕಥನಕವನವಾಗಿ ಅರಳಿದೆ(ಕೀ.೨೮೧). 


45 


ಪುರಾಣೋಕ್ತ ಹರಿಯ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿಗಳೂ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ತಂತ್ರವೈವಿಧ್ಯವೂ ನಿರೂಪಣಾ ನೈಪುಣ್ಯವೂ 
ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲ 
ವಾದಿರಾಜರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ನುಡಿಯನ್ನೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರುವುದೂ ಉಂಟು. 
ಹರಿಯನ್ನು "ಮಚ್ಚಕಚ್ಚಪ ಕಿರನೆ'-ಎಂದು ಕರೆಯುವಲ್ಲಿ ಅವನ ಮತ್ತ್ಯ ಕೂರ್ಮ 
ವರಾಹಾವತಾರಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವತಾರಗಳನ್ನು 
ಹೆಸರಿಸದೆ ಆಯಾ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು 
ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿರುವುದುಂಟು. “ವೇದವ ತಂದು, ಬೆಟ್ಟವ ಪೊತ್ತು. ಧರಣಿಯ 
ಸಾಧಿಸಿ, ಕಂಬದಿಬ೦ದವಗೆ' ಆರತಿಯೆತ್ತಿರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಹರಿಯ ಮತ್ತ್ಯ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ನರಸಿಂಹಾವತಾರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. 
ಅಂತೆಯೇ ಕೃಷ್ಣಭಾಮೆಯರ ಸರಸಸಲ್ಪ್ಹಾಪ, ಸಂಭಾಷಣಾ ತಂತ್ರದಿ೦ದ ಹರಿಯ 
ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ : 


ನಾಗಶಯನನು ನಿನಗಾಗಿಯೆ ಬಂದಿಹೆ 
ಬಾಗಿಲ ತೆಗೆಯೆ ಭಾಮೆ ನೀ 


ತ 


ಬಾಗಿಲ ತೆಗೆಯೆ ಭಾಮೆ 


ಕೂಗುವ ನೀನ್ಕಾರೊ ಈಗ ಹೊತ್ತಲ್ಲ 
ಕೂಗ ಬೇಡ ಹೋಗೋ ನೀ 
ಕೂಗಬೇಡ ಪೋಗೋ ಅ.ಪ. 


-ಬಾಗಿಲೊಳಗೆ ಭಾಮೆ; ಹೊರಗೆ ಕೃಷ್ಣ. ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಹೇಳುವ 
ನೆಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನು ತಾನೇ ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ಅಪರೂಪದ ತಂತ್ರವಿದು. 
ಒಂದೇ ಕೀರ್ತನೆಯ ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಯಲ್ಲೂ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ 
ದಶಾವತಾರಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಒ೦ಂದೊ೦ದು ನುಡಿಯಲ್ಲೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 
ದಶಾವತಾರಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಒ೦ದು ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೂರೂ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ 


ದರ 


406 


ದಶಾವತಾರಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ.-ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂವಿದಾನಗಳನ್ನೂ ವಾದಿರಾಜರ 
ದಶಾವತಾರಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಿಯ ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಕೆಲವು ಅವತಾರಗಳು 
ಪ್ರಸ್ತಾಪಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 


ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಶೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಾದಿರಾಜರ ಹಾಡುಗಳು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಶಾವತಾರಗಳ ವರ್ಣನೆಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಆದರೂ ಆರತಿಯೆತ್ತುವ, 
ಲಾಲಿಹಾಡುವ, ಉರುಟಣೆಮಾಡುವ, ಮಂಗಳ ಹಾಡುವ ಮಗುವಿಗೆ ಅನ್ನ 
ಉಣಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಣನೆಗಳು ಬಂದಿರುವುದೇ 
ಈ ವರ್ಗದ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಯಾದವಗಿರಿಯರಸ ಚೆಲುವ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ 
ಆರತಿಯೆತ್ತುವ ನೆಪದಿಂದ ಹರಿಯ ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು 
“ಆನ೦ಂದಮಯಗೆ ಚಿನ್ಮಯಗೆ ಆದಿನಾರಾಯಣಗಾರತಿಯೆತ್ತಿರೆ' ಎನ್ನುವ 
ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ (ಕೀ.೨೮೬) ಗಮನಿಸಬಹುದು. “ಭೂರಿನಿಗಮವ ಕದ್ದ 
ಚೋರದೈತ್ಯನ ಗೆದ್ದ । ಸಾರವೇದಗಳ ವಿಧಿಗಿತ್ತ । ಮತ್ತ್ಯಾವತಾರಗಾರತಿಯ 
ಬೆಳಗಿರೆ'ನ್ನುವ ತ್ರಿಪದಿಧಾಟಿಯ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲೂ (ಕೀ. ೩೦೨) ಹರಿಗೆ ಆರತಿಯೆತ್ತಿ 
ದಶಾವತಾರಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರುವರು. “ಲಕ್ಷ್ಮಿರಮಣಗೆ ಮಾಡಿದಳು ಉರುಟಾಣಿ” 
ಎನ್ನುವ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಂತೂ (ಕೀ.೩೦೮) ಸಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೇ ತನ್ನ 
ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಉರುಟಣೆ ಮಾಡಿದಳೆಂಬ ಸೊಗಸಾದ 
ಕಲ್ಪನೆಯಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗೆ (ಕೀ.೩೦೫) ಎಂದು 
ಹರಿಗೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡುವಲ್ಲಿ, “ಲಾಲಿಆಡಿದ ರಂಗ ಲಾಲಿ ಆಡಿದ'-ಎಂದು 
ಜೋಗುಳ ಹಾಡುವಲ್ಲಿ (ಕೀ.೩೦೯) ಹರಿಯ ಅವತಾರಚಿತ್ರಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಿದೆ. 


ವಾದಿರಾಜರು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಉಡುಪಿಯ ಪರ್ಯಾಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, 
ಅವನು ಮದ್ದಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಜಲಕ್ರೀಡೆಯಾಡಿದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿನೋದಗಳನ್ನು 
ತಾವು ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡುದಾಗಿ “ನೋಡಿದೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದೆ'-ಎಂಬ 


47 


ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವರು. ಹಾಗೆಯೇ 'ಬಣ್ಣಿಸಲಳವೆ ನಾನು ಬಣ್ಣಿಸಲಳವೆ 
ಬಹುವೇಷವುಳ್ಳ ಲಾವಣ್ಯದ ಕಣಿಯಾದ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ'-ಎಂ೦ದು ಕೇಳುತ್ತ 
ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಏಳು ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಏಳುದಿನಗಳ 
ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನೂ ಬಣ್ಣಿಸಿರುವರು. "ಶರಣು ಶರಣು। ಮಹದೇವರಾ ಗರ್ಭದಲಿ 
ಉದಿಸಿದೆಯೊ ನೀನು' ಎಂದು ಗಣಪತಿ ಮೊದಲಾಗಿ ಹುಯವದನನಿಗೆ 
ಪ್ರಿಯರಾದ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆನೆನೆದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಾದಿರಾಜರು. 
ಹಾಗೆಯೇ ಶ್ರೀರಂಗದ ರಂಗನಾಥನ ಕುದುರೆಯ ಉತ್ಸವ (ಕೀ.೩೧೫) ಏಕಾದಶೀ 
ವ್ರತದಮಹಿಮ್ಮೆ(ಕೀ.೩೩೪)ಚಾತುರ್ಮಾಸವ್ರತದಮಹಿಮೆ (ಕೀ.೩೩೫) 
ತುಳಸೀಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವ(ಕೀ.೯೩,೯ ೪)-ಇತ್ಯಾದಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಈ 
ವಿಶೇಷವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಕೀರ್ತನೆಗಳಾಗಿವೆ. 


ದೀರ್ಥಕೀರ್ತನೆಗಳು 
೧. ವೈಕು೦ಠವರ್ಣನೆ 


ಶ್ರೀಹರಿ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಳಿ೦ದ ಅಭಿನ್ನನು. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಅವನ ಮಹಿಮೆಗಳ 
ನಿರೂಪಣೆಯೇ ತತ್ವಸಾರ; ಅದೇ ವೈಕುಂಠ ವರ್ಣನೆಯ ವಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ 
ಲಯಗಳ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮದ್ವಮತತತ್ವಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ 
ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನೂ ಸಂಸ್ಥತ ತಿಳಿಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಹೇಳುವುದು ವಾದಿರಾಜರ ಉದ್ದೇಶ. ನಾಲ್ಕು ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಹರಡಿರುವ ಈ ಕೃತಿ ೩೮೮ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಸುಮಾರು ೪೩ ಶ್ಲೋಕ, ಶೃತಿವಾಕ್ಕಗಳ 
ಉದ್ಧರಣಗಳಿವೆ. ಮೋಕ್ಷಸಂಧಿ ಲಯಸಂಧಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸಂಧಿ ಎಂದು 
ವಿಭಾಗಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವರ ಗುರಿ ಮುಕ್ತಿ. ಅದು ಶ್ರೀಹರಿಯ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ 
ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ. ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ, ಸರ್ವಗುಣಪೂರ್ಣ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತ. 
ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಸರ್ವಶಕ್ತ ಇತ್ಯಾದಿ ತತ್ವಗಳ ಅರಿವಿನಿ೦ದ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಪ್ರಸಾದ 
ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಶ್ರೀಹರಿ ತನ್ನ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣರೂಪದಿಂದ ವಾಸುದೇವ 


48 


ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯಮ್ನ ಹಾಗೂ ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ, ಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಮುಕ್ತಿಪ್ರದ ಲಯಕಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತನೆನಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈ 
ನಾಲ್ಕೂರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿದಲ್ಲಿ 
ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ ತತ್ವದ ಜ್ವಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 
ಈ ಅರಿವನ್ನು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಾದಿರಾಜರು : 


ತತ್ವಸಾರದ ಸೊಬಗ ಧರೆಯೊಳು 
ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಮುನಿಕುಲ 

ರತ್ನ ಶ್ರೀಗುರುವಾದಿರಾಜನು ಶ್ರುತಿಪುರಾಣಗಳ 
ಮೊತ್ತವನು ನೆರೆ ಮಧಿಸಿ ಮೇಲಣ 

ಮುಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯಂಗಳ 

ನರ್ತಿಯಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಕಥೆಯನು ಕೇಳಿ ಸಜ್ಜನರು 


-ಎ೦ದು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸುದೇವಾದಿರೂಪಗಳು 
ಪ್ರಕಟವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷಸಂಧಿ, ಲಯಸಂಧಿ, ಸ್ಥಿತಿಸಂಧಿ ಮತ್ತು 
ದ್‌ 
| 


ಷ್ಟಿಸಂಧಿಗಳು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾಳಿವೆ. 


ಮೊದಲನೆಯ ಮೋಕ್ಷಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಅವತಾರತ್ರಯ- 
ಸ್ತುತಿ, ಮಾಯಾವಾದ ಖಂಡನೆ; ಹರಿಯಗುಣಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ; ಇಂದ್ರಿಯಗಳ 
ಸಾರ್ಥಕ್ಯ; ಭಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯ; ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ಮರ ಭಿನ್ನತೆ: ವೈಕುಂಠಪುರದ 
ವರ್ಣನೆ, ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪ; ಮುಕ್ತರ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಎರಡನೆಯ ಲಯಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಲಯದ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದರಿಂದ 
ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಮುಕ್ತಾಯ; ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳೂ ತಂತಮ್ಮ 
ಮೂಲತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗಿ ಗರುಡ ಶೇಷಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ, 
ಪರಮಾತ್ಮನ ಉದರಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದು, ಶ್ರೀಹರಿ ಬಾಲರೂಪಿನಿಂದ 
ವಟಪತ್ರಶಾಯಿಯಾಗುವುದು, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಬಹ್ಮಾಂಡಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ 


40 


ಭೋಜನವನ್ನು ಒಂದೇ ತುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನು೦ಗುವ ಹರಿಯಮಹಿಮೆ, 
ದುರ್ಗಾರೂಪಿಯಾದ ರಮೆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ 
ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು; ಹರಿ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು-ಇವೇ ಮೊದಲಾ ವಿವರಗಳಿವೆ. 


ಮೂರನೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಥಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬನೇ 
ಇರುವುದು; ಯೋಗನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವನು ನಿತ್ಕಜಾಗ್ರತನು; ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ 
ಒ೦ದು ಅಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ೨೪ 
ತತ್ವಗಳು ಆ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಭಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ-ಇತ್ಕಾದಿ 
ವಿವರಗಳಿವೆ. 


ಕೊನೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ದಿವ್ಕರೂಪ ಗುಣಾದಿಗಳ ವರ್ಣನೆ, 
ತಪ್ತಮುದ್ರಾಧಾರಣೆ, ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರದ ದ್ವಾದಶನಾಮಗಳು, ದೇವದಾನವ ಮಾನವರಿಗೆ 
ದೊರೆಯುವ ಅಂತ್ಯಗತಿಗಳು-ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳಿದ್ದು ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಸಂಧಿ ಮುಗಿದು, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭಪ್ರದವಾಗಲೆಂಬ 
ಫಲಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಕೃತಿ ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಕೃತಿಯ “ಉದ್ದೇಶವೇ ಮಧ್ವಮತತತ್ವಬೋಧನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ 
ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿದೆಯೆನ್ನಬಹುದು. ತಮ್ಮಪತಿಪಾದನೆಗೆ 
ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳು, ಭಾಗವತ, ಬಳಿತ್ಥಾಸೂಕ್ತ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ. ಪಾಂಚರಾತ್ರ, 
ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಶ್ರೀಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿ, ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಭಾರತತಾತ್ಚರ್ಯನಿರ್ಣಯಾದಿ 
ಗ್ರಂಥಗಳಿ೦ದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನೊದಗಿಸಿ ಕೃತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟದ್ದಾರೆ. 
ಈ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕನ್ನಡ 
ಬಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ,ವಾದಿರಾಜರು. ದಾಸರು ಸಾಲೋಕ್ಯ, 
ಸಾಮೀಪ್ಯಮುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. 


50 


ಸಾಲೋಕ್ಕ ಹರಿಯ ಲೋಕದೊಳಗೆ ತುಂಬಿಪ್ಪುದು 
ಆ ಲೋಕದ ಹತ್ತಿರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 

ಪಾಲಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸುಖಿಸುವ ಜೀವರ 

ಸಾಲಿಗೆ ಸಾಮೂಪ್ಕ ಮುಕ್ತಿ ಕಾಣಿರೋ. 


ಹರಿಕಥೆ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಿಸದವನ ಕರ್ಣಗಳು ಮೂಷಿಕನ ಬಿಲದಂತೆ 
ಕಾಣಿರೋ-ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆಂತಹ ಕಿವಿಗಳು ಇದ್ದೂವ್ಕರ್ಥ, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ 
ವೈಕುಂಠವೆಂಬ ಒಂದೇ ಶಬ್ದದಿಂದ ದಾಸರು ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು 
ಧಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಹೆಸರೇ ವೈಕುಂಠ. ಅವನು ವಾಸಿಸುವ 
ತ್ಯಲೋಕವೂ ವೈಕುಂಠ. ಉತ್ತಮಜೀವರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದ ಬಳಿಕ 
ಸಿಸುವ ನಿತ್ಕಲೋಕವೂ ವೈಕುಂ೦ಠವೇ. ಈ ಹೆಸರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯ 
ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ತಂತ್ರವೇ ವೈಕುಂಠವರ್ಣನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ 


ಭ್ರ 


೭ 8 ಸ್ನ 


ಕೆ 


, ಸ್ವಸ್ನಪದ 


ಬ 


ನಲವತ್ತೈದು ಭಾಮಿನೀಷಟ್ಟದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಈ ನಿಡಿದಾದ 
ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರು ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ ತತ್ವವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಿರುವರು. “ಶ್ರೀ 


ಹಯವದನ ಸ್ವಪ್ನದೊಳೆನಗೆ ಪೇಳಿದ ಪದವ ಲೋಕದ ಜನರಿಗಿದ ಸಂಗ್ರಹ 
ಮಾಡುವೆನವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ'-ಎಂದು ಪೀಠಿಕಾಪದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು 


[ಇ 


254 


ಷ್ಹಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾದಿರಾಜರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೀಹರಿ : 


ಗೆ 


ಅಂಜಬೇಡಲೆ ಮನುಜ ನಾ ಜಡ 

ಕುಂಜರನ ಕಾಯ್ದವನು ಪರರಿಗೆ 

ಸಂಜೆಯನು ತೋರಿ ಧನಂಜಯನಸುಕ ಪೊರೆದವನು 
ಕ೦ಂಜಲೋಚನೆ ಕರೆಯೆ ವಸ್ತದ 

ಪುಂಜಗಳ ಕೊಟ್ಟವಳ ಸಲಹಿದೆ 

ನಂಜುಂಡನ ವೈರಿಯನು ಕುಂದಿಸಿದನುವ ಕೇಳರಿಯಾ 


51 


-ಎಂದು ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ, ಸೈಂಧವವವಧೆ, ದ್ರೌಪದಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಅಕ್ಷಯವಿತ್ತದ್ದು 
ಮೊದಲಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ- 
ಹೇಳಿರುವನು. ರಹಸ್ಕಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸರಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲು 
ವಾದಿರಾಜರು ಬಳಸಿರುವ ಈ ತಂತ್ರ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಾತ್ವಿಕ ನಿಲುವನ್ನು 
ಸ್ವಷ್ನಪದದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಖಚಿತವಾಗಿ 
ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರೂಪಣೆ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು, ಜಗನ್ಮ್ನಾಥ- 
ದಾಸರುಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತತ್ತ್ವನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ- 
ಯಾಯಿತೆನ್ನಬಹುದು. 


೩ ಗುಂಡಕ್ರಿಯೆ 


ಲೋಕಾನುಭವಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ವಾಕಮತ, ಅದ್ವೈತಮತ, ಜೈನಮತ 
ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧಮತಗಳ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಮಾದ್ವಮತತತ್ವಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಸಾರಮಾಡುವುದೇ ಈ ಕೃತಿಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅನ್ಯಮತತತ್ವಗಳ ಖಂಡನೆ ಸ್ವಮತ 
ತತ್ವಗಳ ಮಂಡನೆ ಕಾಲಧರ್ಮವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ 
ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾದ ಸೋಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಗಳೂ 
ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ಲ; ಅಹಲ್ಕೆಯಿದ್ದ ಕಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಯೋಗ್ಯತೆ 
ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯೆಂಬುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿರುವರು. ಇತರ ಮತಗಳ 
ದೃಷ್ಟಿ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಪ್ರಹಾರದಿಂದ 
ಕುಟ್ಟಿಪುಡಿಮಾಡಿರುವುದ೦ಂದ (ಗುಂಡ್‌ -ಕುಟ್ಟಪುಡಿಮಾಡು) ಈ ಕೃತಿಗೆ 
ಗುಂಡಕ್ರಿಯೆಯೆಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನುಡಿಯ 
ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಹಯವದನ ಅಂಕಿತವಿರುವುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ 


೪. ಅವತಾರತ್ರಯ ಮದ್ವಸುವ್ವಾಲಿ 


ಸಮಾಜದ ಕೆಳವರ್ಗದವರಿಗಾಗಿ ತುಳುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ದಶಾವತಾರ 
ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವಾದಿರಾಜರು ಬಹುಶಃ ಸುಮದ್ವವಿಜಯವನ್ನು 


ಮಂ 


52 


ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಬಾರದೆನ್ನುವ ನಿರ್ಬಂಧವಿರುವುದರಿಂದ 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಸುವ್ವಾಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿರುವರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. 


ದೇವತೆಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಎಷ್ಟು ರಾಮನಾದ, ಭಾರತೀಶ ಹನಮನಾದ. 
ಹನುಮ ಸೀತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ, ರಾಮನಿಗೆ ಆಕೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಂದು 
ಹೇಳಿದಂತಹ ರಾಮಾಯಣದ ಸುಂದರಕಾಂಡದ ಕತೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಣಿದೆ. 
ಹನುಮದೌತ್ಯ, ಹನುಮ-ಸೀತೆಯರ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಹನುಮ-ರಾವಣರ ಮಾತಿನ 
ಚಕಮಕಿಗಳು ಕೃತಿಯ ಜೀವಾಳ. “ಯಾರಕಂದಯ್ಕಾ ನೀನು?'-ಎಂದ ರಾವಣನ 


ಪಶೆಗೆ : 


ಎನ್ನ ಒಡೆಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವನ ಬಂಟನೆ೦ಂಬುವರುಹೆಮ್ಮೆ 


ಯಾನಬೇಡ ಶರಣೆನ್ನು ರಾವಣ-ಎಂದುತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ, 


ಹನುಮಂತ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ರಾವಣ : ಏನಯ್ಯ . . . ಬಹಳ 
ಮಾತನಾಡುತಿದಿ-'ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನಲ್ಲನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಬಾಲವೇ 
ಮಾತಾಡುತಲಿದೆ'-ಎಂದನಂತೆ ಹನುಮ! ಮುಂದೆ, ರಾವಣಿ ಅವನ ಬಾಲಕ್ಕೆ 
ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣವನ್ನೇ ಸುಟ್ಟ ದಿಟ್ಟ ಹನುಮ. 


ಬಳಿಕ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟ ಬಂದು ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೆಯ ಚೂಡಾಮಣಿ 


ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಭೀಮನ ವೃತ್ತಾ೦ತ. ರಾಮ ಕೃಷ್ಣನಾಗುತ್ತಾನೆ; ಹನುಮ 
ಭೀಮನಾಗುವನು. ಬಾಲ್ಕದಿ೦ದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವನು ಭೀಮ. 
ಮಗು ಭೀಮ ಬಂಡೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗುವುದಿರಲಿ, 
ಆ ಬಂಡೆಯೇ ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಿ ಶತಶ್ಶಂಗವೆನಿಸಿಕೊ೦ಡಿತು. ದುರ್ಯೋಧನಾದಿ 
ಗಳು ಅವನನ್ನು ವಿಷದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಡಹಿ, ವಿಷತಿನ್ನಿಸಿ, ಅರಗಿನಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಸುಟ್ಟುಬಿಡಲು ಸಂಚುಹೂಡಿದ್ದರೂ ಭೀಮ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಪಾರಾದ. 


ಹಿಡಿ೦ಬನನ್ನು ಕೊ೦ದು ಹಿಡಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಘಟೋತ್ಕಚನನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು, ದ್ರೌಪದಿಯ 


53 


ಕೈಹಿಡಿದದ್ದು, ಅಣ್ಣನೊಡಗೂಡಿ ರಾಜಸೂಯಾಗಮಾಡಿದ್ದು-ಇತ್ಯಾದಿ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ 
ಹಾಡಾಗಿ ಮೂಡಿವೆ. ಬಳಿಕ ಜೂಜಾಡಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಸೋತು ಹದಿನಾಲ್ಕು 
ವರ್ಷ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ಒಂದುವರ್ಷದ ಕಾಲ ಅಜ್ಞಾತವಾಸಮಾಡುವಾಗ 
ಭೀಮ ಪಾಪಿಕೀಚಕನನ್ನು ಕೊ೦ದ. ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು 
ಗದೆಯಿಂದ ಸೀಳಿ ನೀರಡಸಿದ ಗದೆಗೆ `ಗಾಂಧಾರಿಸುತರ ಹೃದಯ ರಕ್ತವನ್ನು 
ಪಾರಣೆಯ ಮಾಡಿಸಿದ ಪವನತನಯನು'-ಎಂಬಳ್ಲಿಗೆ ಭೀಮಾವತಾರದ ಭಾಗ 
ಮುಗಿದಿದೆ. 


ಮಧ್ವಾವತಾರದ ಕತೆ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ. ಕಲಿಗಾಲದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಹರಿಯ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಭೀಮ ಮದ್ವನಾದನು. ಅವನು ಮಧ್ಯಗೇಹ 
ಭಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗು ಹುರುಳಿತಿ೦ದು ಅರಗಿಸಿಕೊ೦ಡದ್ದು, 
ಹುಣಸೆಪಿಕ್ಕದಿ೦ದ ಪಿತೃಯಣವನ್ನು ತೀರಿಸಿದ್ದು-ಇತ್ಕಾದಿ ಸುಮಧ್ವವಿಜಯದಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಹಾಡಿನ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುವರು. 
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟಮಠಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ 
ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು: | 


ರಜತಪೀಠಪುರದೊಳಾಗ ರಾಜಮಂದಿರವ ಮಾಡಿ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದರು. 
ಎಂಟು ಮಠದವರಿಗೆ ಎಂಟು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು 
ಸಂತತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೆ ಪೂಜಿಸುತಿದ್ದರು 


ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ದಂಡತೀರ್ಥವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಉಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆ 
ನೆನೆಯದಂತೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ದಾಟಿ ಬಂದದ್ದು, ಕಲ್ಲಾಗಿ ನಿ೦ತು ಕಳ್ಳರನ್ನಟ್ಟಿದ್ದು, 
ಇತ್ಯಾದಿ ಪವಾಡಸದೃಶ ಕಥಾನಕಗಳೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡೆಪಡೆದಿವೆ. 
ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಬದರಿ ನಾರಾಯಣರ 
ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಶಿಷ್ಕರಾದರು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗೆ ಕೃತಿ ಮುಗಿದಿದೆ. “ಈ 


54 


ಹ್‌ ತೃ 


ಷಂ ಊಂ೦್ಠ ೧ 
ಕರ್‌ 


ಳಷ್ಟಾಯಾಸಲುವಾನಭತಾತಿರರ ವ್ಯಾ 


'ಸಾಘಾಸಹವಾರಾನ 


ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ಹಯವದನನು'- 
ಎನ್ನುವ ಫಲಸ್ತುತಿಯೂ ಇದೆ. 


ಈ ದೀರ್ಫಕೃತಿಯನ್ನು ವಾದಿರಾಜರ ಇತರಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತಂತ್ರ, 
ಭಾಷೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ನಿರೂಪಣೆ-ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿ೦ದಲೂ ತುಂಬ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ. 
ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಾಡುಗಳ ಮಟ್ಟನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಹಾಡಿನ ಪಾಠ ತುಂಬ 
ಕೆಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಯವದನ ಅಂಕಿತದಿಂದ 
ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 


೫. ಭ್ರಮರಗೀತೆ 


ಭಾಗವತ ದಶಮಸ್ಕಂಧಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಪಿಯರ 
ವಿರಹಾಲಾಪ ಚಿತ್ರಣವೇ ಭ್ರಮರಗೀತೆಯ ವಸ್ತು. "ನವರಸಭರಿತ ಭ್ರಮರ 
ಗೀತೆಯರ್ಥವ ವಿವಶದಿಂದ ಬಿನ್ನೈಸಿ ದಿವಿಜವಂದಿತ ಗೋವಿಂದನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 
ನಾಟ್ಯವನಾಡಿಸುವೆ ನಾನು'-ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೃತಿಗೆ 
ದೃಶ್ಯಕಾವ್ಯದ ಬೀಸನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಾದಿರಾಜರು. ಮುಂದೆ, “ನಲಿವುತ್ತ 
ಕೃಷ್ಣರನೆ ಪಾಡುತ್ತ ಗೋಕುಲದ, ಲಲನೆಯರೆಲ್ಲ ಒಲಿದುಬಂದರೋ' -ಎಂದು 
ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಿಯರನ್ನು 
ಪರಿಚಯಿಸುವರು. ಅವರ ಮೂಲಕವೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಂಸನನ್ನು ವಧಿಸಿ, ಉಗ್ರಸೇನನಿಗೆ 
ಪಟ್ಟಗಟ್ಟ, ಗೆಳೆಯ ಉದ್ದವನನ್ನು ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 
ಮೊದಲೇ ಕೃಷ್ಣನ ವಿರಹದಿಂದ ನೊಂದಿದ್ದ ಗೋಪಿಯರ ದುಃಖ ಕಳವಳ 
ನೋವುಗಳು ಉದ್ಯವನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಉಮ್ಮಳಿಸಿದುವು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉಮ್ಮಳವನ್ನೂ 
ಅವನೆದುರಿನಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಕೋಪದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಉನ್ಮತ್ತ, 
ಚ೦ಚಲಚಿತ್ತ, ಮೋಸಗಾರ-ಎ೦ದೆಲ್ಲ ಬಯ್ಯುವರದ ಉದ್ಧ್ಭವನನ್ನು ಕಂಡು ಹೀಗೆ 
ಆರಂಭವಾದ ಗೋಪಿಯರ ವಿರಹಾಲಾಪ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಹಾರಿಬಂದ 
ಭ್ರಮರವನ್ನು ನಿಮಿತ್ತಮಾಡಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆ ದುಂಬಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲೇ 


55 


ಗೋಪಿಯರಿಗೆ ಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುವ ಅದರ ಚಂಚಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು 
ತಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಮಧುರೆಯ ನಾರಿಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲೂ 
ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅದನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣನೆಂದು ಭಾವಿಸಿ “ಇಂದಿರೇಶ ಹಯದವನ 
ಇಂದಿಗೆ ಬಂದ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಅವನ ಗುಣಾಶತಿಶಯಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೇ 
ಅದನ್ನು ಜರಿಯುವರು. 


ಹೊಕ್ಕು ಕೆಲವರ ಗೆಲುವ ನಕ್ಕು ಕೆಲವರ ಗೆಲುವ 
ಸೊಕ್ಕಿದರೆ ಮುರಿವ ಭಕ್ತರನು ಪೊರೆವ 
ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಹಸಿದೆನೆಂದಳುವ ಬೆಣ್ಣೆಯಕಳುವ 
ರಕ್ಕಸದಲ್ಲಣನಿವ ಕಿತವವಲ್ಲವೆ 


ಆದರೂ ಆ “ಕಿತವ' ನನ್ನು ಎಂದು ಕಾಂಬೆವೊ ಭ್ರಮರ ಎಂದು 
ಗೋಪಿಯರು ಹಲುಬುವ ರೀತಿ ಅವರ ಉತ್ಕಟಪ್ರೀತಿಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. 
ತಮ್ಮನ್ನು ಮರೆತಂತೆ ಮಧುರೆಯ ಸತಿಯರನ್ನೂ ಮರೆಯದೆ ಅವರನ್ನು ಸಲಹಲಿ 
ಎಂದು ಆಶಿಸಿ ಹಾರೈಸುವ ಗೋಪಿಯರ ಅಂತಃಕರಣ ಸಂಸ್ಥಾರ ದೊಡ್ಡದು. 
ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಹರಿ ಸರ್ವರೊಳಗೆ ಭಿನ್ನ, ಗೋಪಿಯರ ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಅವನೇ 
ಆಗಿರುವನು. ಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಹಿ೦ತಿರುಗುವನೆಂಬ ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ: ಅವರು 
ಹುಚ್ಚರಾದರು. ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸಂಭಮದಿಂದ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಹೊರಟು 
ತಬ್ಬಿಬ್ದಾಗುವ ರಸವತ್ತಾದ ಚಿತ್ರಹೀಗಿದೆ: 


ಕಾಲಕಡಗ ಕಿವಿಯಲಿಟ್ಟರೆ ವಾಲೆಯ ತೆಗೆದು ... 
ತೋಳಬಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ 

ಇಟ್ಟ ಕಂಕಣ ಕಾಲಲಿಟ್ಟರೆ ತೊಟ್ಟ ಕುಪ್ಪಸ 

ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಯ ಮುಡಿಯ ಬಿಗಿದರೆ 

ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಪ್ಪನ್ನಚ್ಚುತ ಇಂದುಮುಖಿಯ 
ರೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚ ಮರೆತರೆ 


56 


ಗೋಪಿಯರ ಈ ಉನ್ಮದಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರಕಂಡ ಉದ್ಧವ ತಾನೇ 
ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರೆತರುವನು ; "ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಿಯರ ತೃಷ್ಣೆಯ 
ಬಿಡಿಸಯ್ಕಾ' ಎಂದು ಕೈಮುಗಿದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವನು. ಅವನ ಮಾತನ್ನು 
ಮನ್ನಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣ 'ಬಂದು ವ್ರಜದ ಗೋಪಿಯರ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಂದ.' 


ಮೂಲ ಒಂದೇ ಆದರೂ ವಾದಿರಾಜರ ಈ ಕೃತಿಗೂ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ 
ಭ್ರಮರಗೀತೆಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಕಾಸವಿದೆ. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲದ 
ಸಂಗ್ರಹರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ದಾಸರ ಕಲ್ಪನೆಯೊಡನೆ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತು 
ದೀರ್ಫನುಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಕೀರ್ತನೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ವಾದಿರಾಜರ 
ಕೃತಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ; ಮೂಲದ ಅನುವಾದಭಾಗದೊಡನೆ ಹರಿಯ 
ಮಹಿಮಾತಿಶಯಗಳನ್ನೂ ಮದ್ವಮತ ತತ್ವಗಳನ್ನೂ ಬೆರೆಸಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. 
ಆದರೆ ಕೃತಿಯ ಒಟ್ಟಂದದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಜಾಳುಜಾಳಾದಂತೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ವಾದಿರಾಜರ 
ಕೃತಿ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಲಲಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ರಂಗಕ್ಕಳವಡುವ ವಾದಿರಾಜರ ಭ್ರಮರ 
ಗೀತೆ ತ್ರತ್ವ- ಮತಗಳ ಜೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮೀರಿ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು 
ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದು. 


೬ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೋಭನಹಾಡು 


ಲೌಕಿಕ ಶಾಸ್ತಸ೦ಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಲೇಪಕೊಡುವ ವಾದಿರಾಜರ 
ಮನೋಧರ್ಮ ಅವರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಶ್ರೀಹರಿಯ 
ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭ , ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಹರಿಗೆ ಉರುಟಣೆ ಮಾಡುವ ನೆವದಲ್ಲಿ 
ವಾದಿರಾಜರು ಭಾಮೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಾಗಿಲುಕಟ್ಟಿದಹಾಡು, ಆರತಿಹಾಡು 
ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು: ಅಂತೆರ್ಯೆ ಮಡುಹೆದಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಬಾನೆ 


ಹಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯ 

57 


ವಾದಿರಾಜರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಮದುವೆಯ ಹಾಡಾಗಿ ಮೈದಾಳಿದೆ. 


ಶೋಭನವೆನ್ಸಿರೆ ಸುರರೊಳು ಸುಭಗನಿಗೆ 
ಶೋಭನವೆನ್ನಿ ಸುಗುಣನಿಗೆ 
ಶೋಭನವೆನ್ನಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರಾಯಗೆ 
ಶೋಭನವೆನ್ನಿ ಸುರಪ್ರಿಯಗೆ 


ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ೧೧೨ ಸಾಂಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸಿದೆ. 
ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಸ್ವಯಂವರವೇ ಕಥಾವಸ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ 
ಉದಿಸಿದಳೆಂಬಲ್ಲಿಂದ ಕತೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಕಟ್ಟಿದ ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರದಿಂದ 
ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲುಂಗುರ ಘಲುಕೆನೆ ಸ್ವಯಂವರ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ 
ಅಡಿಯಿರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ವಧು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಕೆಗೆ 'ಜನ್ಮವಲ್ಲ ; ಅವತಾರ' 
ಮಾತ್ರ, ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಾದಿರಾಜರು. ಶ್ರೀಹರಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 
ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಾನ, ವಿವಾಹಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವರಗಳು 
ಸ್ವಯಂವರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದು ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ವರಮಾಲೆ ಹಿಡಿದು 
ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸಿರಿದೇವಿಗೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹುಳುಕೂ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಮಿಂಚಿದ 


ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವಾದಿರಾಜರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ : 


ಕಾಮ ನಿರ್ಜಿತನೊಬ್ಬ ಕಾಮಿನಿಗೆ ಸೋತೊಬ್ಬ 
ಭಾಮಿನಿಯರ ಹಿಂದೆ ಹಾರಿದವ 

ಕಾಮಾಂಧನಾಗಿ ಮುನಿಯ ಕಾಮಿತವೈದಿದನೊಬ್ಬ 
ನಶ್ಚರೈಶ್ವರ್ಯವ ಬಯಸುವವನೊಬ್ಬ ಪರ 

ರಾಶ್ರಯಿಸಿ ಬಾಳುವನೊಬ್ಬ 

ಹಾಸ್ಯವ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲು ಉದುರಿಸಿಕೊ೦ಡವನೊಬ್ಬ ಅ- 


ದೃಶ್ಕಾಂಫ್ರಿಯೊಬ್ಬ ಒಕ್ಕಣನೊಬ್ಬ 


58 

ತ 


ಧರ್ಮವುಂಟೊಬ್ಬನಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ 
ಅಮ್ಮಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಗುಣವಿಲ್ಲ........... 
ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರ. ಚಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆಕೆಯ ಚಿಂತನೆ 
ಸಾಗಿರುವ ಪರಿಯಿದು. ಕೊನೆಗೆ “ಕುಂದೆಳ್ಳಪ್ಟಿಲ್ಲದ ಮುಕುಂದನೆ ತನಗೆಂದು 
ಇಂದಿರೆ ಪಶಿಯ ನೆನೆದಳು' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ 
ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇ೦ತಹ ಹರಿಗೆ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ “ಹರಿಗೆ 
ವಧುವಾದಳು'. ನೆರೆದಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ವಧೂವರರಿಗೆ ಅಕ್ಷತೆ ತಳಿದು 
ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನೆರೆದು ಮದುಮಗನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, 
ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನಿತರು. 


1 


ಆಗ ಸಮುದ್ರರಾಜ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಮೃತದ ಔತಣವೇರ್ಪಡಿಸಿದ. 


ಮದುಮಗನಿಗೆ ಆ ಶುಭಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗ 
ರಿ 


ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದುನ್ನತಮಯವಾದ ಲಾ 
ವಣ್ಯದಿ ಮೆರೆವ ನಿಜಪತಿಯ 

ಹೆಣ್ಣುರೂಪವ ಕಂಡು ಕನ್ಕೆ ಮಹಲಕ್ಷುಮಿ ಇವ 
ಗನ್ಮರ್ಕಾಕೆಂದು ಬೆರಗಾದಳು 


ವಾದಿರಾಜರ ಕವಿಪ್ರತಿಭೆ ಆ ಬೆರಗನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವ ರೀತಿಯಿದು | 
ಮದುವೆಯ ಕಲಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು, ದಿಬ್ಬಣ ಹೊರಟುನಿಂತಾಗ ಸಿ೦ಂಧುರಾಜ 
ಬೀಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನಿತ್ತು ತಣಿಸಿದ; ಅಳಿಯನಿಗೆ ಅರಮನೆಯನ್ನೇ 
ಬಳುವಳಿಯಾಗಿತ್ತನೆಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿದಿದೆ. 
ಹೀಗೆ, ಕ್ಡ ಕೃಷ್ಣನ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆಗಳನ್ನು ಮಾಧ್ವತತ್ವಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ 


್ಮ 


59 


ಮದುವೆಯ ತಂತ್ರದ ಚೌಕಟ್ಟನಲ್ಲಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಪ್ಕಾಯಮಾನವಾಗು- 
ವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಾದಿರಾಜರು. 


ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರೆ ಮದುಮಕ್ಕಳಿಗೆ 
ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ ; ಕನ್ಶೆಯರಿಗೆ ಕಂಕಣಬಲವೊದಗುತ್ತದೆ ; ವಧುವಿಗೆ ಓಲೆಭಾಗ್ಯ 
ವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎ೦ಬ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮಾದ್ವಮತೀಯರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. 
ಶ್ರಾವಣಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವ ಕ್ರಮವು೦ಟು. ವಾದಿರಾಜರ 
ಭಕ್ತ ಅರಸಪ್ಪನಾಯಕನ ಅಳಿಯ ಮದುವೆಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸತ್ತುಹೋಗಲು 
ವಾದಿರಾಜರು ಭಕ್ತನ ಮೇಲಣಕರುಣೆಯಿ೦ದ ಈ ಹಾಡನ್ನು ರಚಿಸಿ 
ಹಾಡಿದರೆಂತಲೂ ಕೂಡಲೇ ನಾಯಕನ ಅಳಿಯ ಬದುಕಿ, ಮದುಮಗಳಿಗೆ 
'ವಾಲೆಭಾಗ್ಯ ಮಾಂಗಲ್ಯಭಾಗ್ಯಗಳು ದೊರೆತುವೆಂದೂ' ಪ್ರತೀತಿ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಸಂಪುಟದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನನಗೆ 
ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರವರಿಗೂ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ 
ನೀರ್ದೇಶನಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಸಮಗ್ರ ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಟಣ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತಾನಂತ 
ವಂದನೆಗಳು. ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಕಲುಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ 
ಹೇಮಲತಾರವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 


ಟಿ. ಎನ್‌. ನಾಗರತ್ನ 


60 


ಆ 


ಆಟ 
ಕ 


1 


12 ಇ 
೬2 (ಟ್ಕ ಆ ಛ್ಭ ೪ ಉಗ ಧು ಭೂ 85 ಚೆ 01 “ಥೌ ಓ, () 
| ಸ ಶಿ ಇ ಇ 1 ಸ ಬ 
ಥ 4ನ ಭಾ ದು ಧಿ ಧಾ ಖಾ ಮಿ ಧು ಧರಿ ಆ ಖಾ ಧಾ 8 


ಸಂಖ್ಯೆ 
ಶ್ರ 


ಸಾಲು 
ಶ 
ಕಾಷ್ಟ ತಾಲ್‌ 
ನ 
ಹು 
ತಾ 
ನಿವುದು 


ಮೊದಲ 
ಇ್‌ 
ಖು 
ಯ 
ರ 
ೂ 
ಕಾಮನ 
ಯ 
ನಾದ 


ಲ್ಲ ೪ ಜನ್ರ ಟಿ 

ಗ್ರ ಬಾ ಓಲ ಎ 12 1] 

ಆ ಎ. ಉ"್ಗಇ ಛೆ ಗ್ನೆ ಡು ಡೆ ಗ್‌ ಬಟ ಭೆ 
11 (| ಗ ಟ್ರ ಗ್ರೆ ಭಟ ಈ ಗ ಬ್ರ ೪% ೮ ಕೆ ರ. 
$ 11144೬ %೫2.1%1* ಆ 1 ೫ನ ಭ್ರಷ್ಟ ಡಕ 
2 ಜ್ರ 1 ನ 1 1 ಸ ೧೦ ಟ್ರ ಗಿ ಛೃ ಬಟ್ತೆ 
11 11.481.11111. 21111: 
0 ಟಿ ಚ 8 ಟಟ ಟಟ 
ರ ಛೆ. ಜಗ್ಗಿ 2 ಡಿ ಜಿ ೫; | [ 1 ಜು 1೦ 
ಗಿ 01 64 68 84್ಠ ಇ. ಟಿ ಅಜ ೪ | ಗ್ದ 1 ಬಳಿ ಇಲಿ 79 
ಎಣಣ ಕ ಕ ಆ ಆ 6 ಆ ಆ ಕ ಕ ಕ ಆ 
11 | ಜ್ರ ಇ) ಇ] ಜ್ರ ಓಟ ಓ೧ ೪ಊಉ ಆಜ ಎ &ೆ ಜೆ ಆಲೆ ಬೆ 
ಭ್ಸ | 4 ಣೆ ಣಿ ಣಿ 4 ೫ರ ಈ ಈರಿ ಭಜ ಫೈ ಭೆ ೪ 
೬ ೪ ಶಿ ಸ್ಥಿ 


೦0೧ 


ಲ 


ಧೂ ಧೂ ೪; 0 ಜಿ 
ತ ತ ದುಳೆ («.ೀ 
6ಬ) ಗ! ೧೭ 6.) 
2 
ಕ 
ಗಿ 
"ಹ 
7 
2ನ ಬು 
ಐ ನು % 
ಲ ಶಿ ಗ್ಗ ಜೆ 
ಸ್ನ ಜು! 
ಛು ಕ್‌ ಬೇ 30 
೧ 6. ೫, 


ಕ ಆ ಕ 

ಸ 67 ಲ್ಸ ೮/2 

ಇ 8 ೬ & 
೫ ಬ 

ಗ 


63 

ಜ್‌ ಜ್ರ 
ಇ ಐ ಟ್ರ ೦ ತ್ರಾ ಟ್ರೈ ಇತ್ರ | ಬ್ರ ಟ್ಯ ಲಿ ಲ್ವ 6% 6ೈೆ ಹೃ ತಿ 
ಸ] ಡಿ ೫. ಹು ಟೆ ಖೆ. ಚೆ. ಚೆ. ಟೆ ಲೆ ಚೆ ೦ ಚೆ ೦೪ ಅ) ಎಟ ಅಪ 
ಕು 
ತ 
( ಹ. “ೆ ಚ ( ವು ಭ॥್ರ ಚೂ 
ದ 1 4 ಬ್‌ 1೩೭ ಲೌ ಳಿ 
೩ | _ ₹ಐ_್ರ ಬಟ... | 1. 
ಕ್ರ 1 ಟ್ಟ 2 1೫ ಟ್ರಿ ಲ್ಲ ಜಿ ಚ ' 
| ಟು ತಸ್ಯ ಚಟ್ಟಿ ೧ 61 6) 3 ಭ ೫8೫ 02 6 
| ಟ್ರ ಟ್ಟ ಟಿ ಬ (ಸ್ಥಿ 1 ೪.0 ಥ್ರ 
ನ ಜಿ ೪್‌ಜ ॥% 2 ಟ್ಮ ಗ ಭ್ರ ಗ್ರ ಈ. (ಭ್ರ ಟ್ರ 
1 1೫111. ಸೆಟೆಟ್ಟ 1 ಗ ಕಚಕ್ಟಿ? 
ಭ್ರ ` ಟಿ ಟ್‌ ನ ಲ “0 ಕ 
ಡೆ ಟಿ ಟ್ರ ಗ ಖೆ 1 ಣೆ ೫. 1 1೬೫೯0 ಹ ಡ್‌ 
ಟೆ ಇಚ ಭ್ರ ಇ ಇ 6 ೪ ಸ 61 ಸ್ರ ೫ ಚ್ಚ ಫ್ರಾ ಶೌ 
ದ್‌ ಜ್ಯ 1( ಕ್‌ 48 ಟು ಗೆ 1 ಸ್ರ ದ 8 ಆಂ ಉ) 
ಇಫ್‌ 1 ಬ ೫ ೪ ತ್ರಿ ಕಟ ಸ್ತಿ ಭು 
| ಇ ಟ್ಟ ಡಸ ನಥ “ ಈ 4 ॥ 
1 ೪೫ 6 ೌ ಗೆ ನೃ ಭೆ ಟ್ರ ೪ ಹ ಔ ಶಕ್ರ ಶಸ ॥ 
ಆ ನೆ ಕೆ ಗ ಟೆ ತಕ ಛ೮ ೮. ಉ ಕ. 32 1 ಟೈ 
ಸಚ ೫ ೫ ೫೪೫ ಗ(ಉ ಟಿ ಗ ಇೌೌಟಿ 06% 98 
19. ಟಟ (ಛಂ ಟ್ರ ಭಚ್ಛ ಐ ಸೈ ಸೈ ಟೈಚ್ಛ ಟಲ್ರಟ್ಟ(ಿ 
30) - ೫% ಹೆ ಜೆ ಫೆ ಖೆ. .ಖೆ. ಖೆ ಖೆ ಜೆ ಜೆ ಖೆ ಜೆ ೪೪ 2 
ಸ ೫ ಸಿ ಸ 


ಗಡ 
ಯಿ 


04 


ಟಿ 


ರ್ಯಾ ಹಾ 
ಷ್ಟ ನಲಿಯುತ್ತ 


ಲ 


ಬ೦ದ ಶ್ರೀಕ್ಷ 


ಎ 
ಲೊ 
9 ಎ0 


ಆ 
ಕ್ಟ ಬಲಿ] ೂ 


"ಶಿ 


ಇ 


) 


ರ್ಗ 
ಇ 
6 


[೨ 


(ಸಿ 


ಬೆ 


ಳೆ 
(ಸ 


ಳೆ 
6 
೮ 


(ಕ 
೦2 


೧ 


ಕ 


1 
ಲು 


1 
(೨ 


ಳೆ ಳ್ಳ 
ಸು ಟು 
೪ ಚಿ 


ಕ್ಕೆ 
ಇತ 
ಇ ತ 


ಇ 
ಜಿ 


ಕಿ 


ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲು 


ಬಾರೊ ಮುರಾರಿ ಬಾಲಕಶೌರಿ 
ಭಕುತರ್ಗೆ ಭಯಬಾರದು 
ಭಕುತರಪರಾಧವ ಬಗೆಯನೀ ದೇವ 
ಮಂಗಳ೦ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಶಯನ 
ಮನ್ನಿಸೆನ್ನ ಮಧುಸೂದನ 
ಮಹಿಮೆಯನಾರು ಬಲ್ಲರು 
ಯಾದವರರಸಿಲ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದನಲ್ಲೆ 
ರಂಗನಾಥನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣದೆ 
ರಂಗನ್ಶಾಕೆ ಬಾರ ತಂಗಿ 

ರಂಗ ನಿನಗಾರೇನೆಂದರು 

ರಂಗ ಬಾರೋ ನರಸಿ೦ಂಗಬಾರೊ 
ಲಾಲಿ ಆಡಿದ ರಂಗ ಲಾಲಿ ಆಡಿದ 
ಲಾಲಿ ಶ್ರೀ ಹಯವದನ 
ಲೋಕಭರಿತನೋ ರಂಗಾನೇಕ ಚರಿತನೊ 


ವೇಣುನಾದಫಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ 


ಹರಿ ಬಾರನೆ ನರಹರಿ ಬಾರನೆ 


ಹೆಜ್ಜೆ ನೋಡೋಣ ಬಾರೆ 


ಧಾ 
(1 


ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲು 


ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ 


ಇಂದಿರೆ. ಮಂದಿರದೊಳು ನಿಂದಿರೆ 
ನಮಸ್ತೆ ವಿಮಲೆ ಕೋಮಲೆ 


ಹರಿಯ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿಚರಣಕ್ಕೆ 
ಹನುಮ-ಭೀಮ-ಮದ್ದರು 


ಅಸುರರನು ಅಳಿಯಬಂದೆನು ನಾನು 
ಅಹುದಹುದೋ ಹನುಮಂತ 
ಹುದೋ ಹನುಮಂತ 
ಆ೦ಜನೇಯನೆ ಅಮರವಂದಿತ 
ತನಂದತೀರ್ಥರೆಂಬೊ ಅರ್ಥಿಯ 


(6 


ಜೆ ೯ನ್ನ ಯೋಗಧುರ್ಯನ್ನ ಬಜಿಸಿ 
ನೆ ಕಾಣಿರೊ ಮದ್ವಮುನಿ 

ಈತನೇ ಲೋಕಗುರು ವೇದವಿಖ್ಯಾತ 

ಎಣೆಯಾರೊ ನಿನಗೆ ಹನುಮಂತರಾಯ 

ಎದ್ದುನಿ೦ತ ಖಳರ ಕೃತಾ೦ತ 

ಎದ್ದುನಿಂತ ಬಂದುನಿಂತ 

ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ ನೀನೆ ಬಲವಂತ 

ಏನಬಣ್ಣಿಪೆ ನಮ್ಮ 

ಏಳುಮಾರುತಿಯೆಂದೆಬ್ಬಿಸಿದಳ೦ಜನೆಯು 


ಒಂದುಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ 


00 


ು 
ಆ್ರಿ 


೯೯ 
ತ 
ಲ್ರು 
೨3 


ಕ 
ತ 


ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲು 


ಜಯಜಯತು ಶುಭಕಾಯ 
ಜಯಭೀಮಸೇನ 

ದಿತಿಜರಿಗೆದುರಾ೦ತ ಕೃತಾ೦ತ 

ನೆರೆನಂಬಿ ಪಡೆಯಿರೊ ಹಿತವ 

ಪ್ರಾಣನ ನೋಡಿರೈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನ 
ಬಾರೊ ಮುಂದಿರೊ ಪರನಾರೀಸಹೋದರ 
ಭೀಮ ನಿಸ್ಬೀಮಮಹಿಮ 

ಭೀಮರಾಯನ ನಂಬಿ ಭೀಮಸೇನ 
ಭೀಮಸೇನ ಭಾಮಿನಿಯಾದನು 
ಮನ್ನಿಸೋ ನೀ ಎನ್ನ ಮದ್ವಮುನಿರನ್ನ 
 ಮರುದಂಶ ಮಧ್ವ ಮುನಿರನ್ನ 
ಮುದ್ದುಮುಖದಾತ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ 
ಮುದ್ದು ರಾಮರ ಬಂಟ ಬುದ್ಧಿವುಳ್ಳ ಹನುಮಂತ 
ಮೆರೆದೆ ಮಹಿಮೆ ಉದಾರ 
ರಾಮಪದಸರಸೀರುಹಭ್ಛಂಗ 

ಸುತ್ತಲು ಕಾಣೆನು ಪಿರಿಯಸುಖಮುನಿಗೆ- 
ಹನುಮಂತ ನೀ ಬಲುಜಯವಂತ 


ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವಮುನಿರಾಯ ( ಉಗಾಭೋಗ) 
ಸರಸ್ವತಿ - ಭಾರತಿ - ತುಳಸಿ 


ವಾಣಿ ಪರಮಕಲ್ಯಾಣಿ ನಮೋ 
ಭಾರತಿದೇವಿಯೆ ಮಾರುತಿರಾಣಿಯೆ 


67 


೧೪೨ 
೧೪೩ 


( 


ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲು 


“೧೩೮ ಯಾತಕಯ್ಯ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 


ಆ (೩೯ ವೃಂದಾವನ ಸೇವೆಯ 
ರುದ್ರದೇವರು 


೧೪೦ ಧವಳ ಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ 
ರ್ಭ೧೪೧ ಬಲ್ಲಹ ಮುಟ್ಟದಿರೆನ್ನನು 


ಪಾರ್ವತಿ 
೧೪೨ ಭದ್ರಾಣಿ ದೇಹಿಮೇ ಗೌರಿ 
ನದಿಗಳು 


೧೪೩ ವೇಣೀ ಮಾಧವನ ತೋರಿಸೆ ಜಾಣೆ ತ್ರಿವೇಣಿ 
೧೪೪ ಗೋದೆ ಸಮಸ್ತಫಲದೆ 
ಯತಿಗಳು 
೧೪೫ ಆನೆಬರುತ್ತಿದಿಕೋ ಇಸರ ಮರಿಯಾನೆ 
೧೪೬ ಜಯರಾಯ ಜಯರಾಯ 
೬೧೪೭ ಭಳಿರೆ ನಿಮಯ ಗುಣವ 
೧೪೮ ಶ್ರೀಪಾದರ. 2ರ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದವ 
ಹರಿದಾಸರು 
೧೪೯ ದಾಸೋತ್ತಮ ನೀನೆ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ 
೬೧೫೦ ಭಾಗ್ಯವಂ೦ತನು ಇನ್ನು ಯಾರಯ್ಯ 


68 


೧೪೭ 
೧೪೭ 


೧೫೦ 
೧೫೦ 
೧೫೨ 
೧೫೩ 


ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲು 


ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ 


ಸ್ಲೆರಿಸಲಾರೆ 


ಗಲಿ ಸ 


( 
ಗ 


(॥ 


- ಆದಿವರಾಹನ ಚೆಲುವ ಪಾದ ಕಾಣದೆ 
. ಆವರೀತಿಯಿಂದ ನೀಯೆನ್ನ ಪಾಲಿಸೊ 
.- ಇಂದಿರೆ ಅರಸ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ 

. ಇಂದಿರೆಯರಸ ಸುಕುಮಾರ ಇಂತು 
- ಇನ್ನಾರಿಗುಸುರುವೆ ಇನ್ನಾರ ಬಳಲಿಸುವೆ 
. ಇನ್ನೇನಮಾಡುವೆ ಇನ್ನಾರ ಬೇಡುವೆ 
. ಈಗಲೋ ಇನ್ನ್ಯಾವಾಗಲೊ 

- ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ಎನ್ನ ಸಲಹುವ 
೪, ಎನಗೆ ನೀನೇ ಬಂಧು ಎಲೆಲೆ 

. ಎನಗೆ ನೀ ಬಂಧು ಎಂದೆಂದು 

. ಎನ್ನನುದ್ಧರಿಸಲಾಗದೆ ಚೆನ್ನರಾಯ 

- ಎನ್ನ ಹುಯಿಲು ಕೇಳಬಾರದೆ 


್ಲ ಎಲುಚರ್ಮಚೀಲದೊಳಗೆ(ಸುಳಾದಿ) 


ಎಲೆ ಸಖಿಯೆ ಪೋಗು ವಿಠಲನ ಬಳಿಗೆ 


ಏನಹೇಳಲಿ ನರಹರಿ 


೭೧. ಏನು ಬಂದ್ಕೋ ಜೀವವೆ ಶರೀರದೊಳು 


69 


ನಾ 
ಡಿಗಾಧಾರವಿಲ್ಲ ಹಿಡಿವುದಕೆ ಕೊಂಬಿಲ್ಲ (ಉಗಾಭೋಗ) 
- ಅನ್ನದಾಸೆಗೆ ಪರರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು (ಉಗಾಭೋಗ) 
. ಅರ್ಜಿಪೆನೆಂಬಾಸೆ ಘನವಯ್ಯ (ಉಗಾಭೋಗ) 


- ಅರಳಿದ ಕೆಂದಾವರೆಯ ಇರವ (ಸುಳಾದಿ) 


೧೫೫ 
೧೫೬ 
೧೫೬ 
೧೫೬ 
೧೫೭ 
೧೬೧ 
೧೬೩ 
೧೬೪ 
೧೬೫ 
೧೬೬ 
೧೬೭ 
೧೭೦ 
೧೭೦೧ 


( 

ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲು 


ಒಲ್ಲೆ ದುರಿತಗಳೊಲ್ಲೆ ಒಲೆ 

ಕ೦ಜಾಕ್ಷ ಕಾಯಯ್ಯ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೆ 
ಕ೦ಜಾಕ್ಷ ಹರಿಯ ಕಂಡಲ್ಲದೆ 
ಕರುಣವ ಬೀರು ಚೆನ್ನ ಕಾಯಬೇಕೋ 
ಕರುಣಿಸಿ ಕೇಳು ಕಂದನ ಮಾತ 
ಕಾಯಬೇಕು ಶ್ರೀ ತ್ರಿವಿಕ್ತಮ 
ಕಾಯಯ್ಯ ಕರುಣಿ ಮುಕ್ತಿ ಸರಣಿ 
ಗಿಣಿಯೆ ನಿನಗೇನುಬೇಕದನೀವೆ 
ಚೆನ್ನಕೇಶವದೇವರಾಯ 
ಜನ್ಮಸಫಲವಾಯಿತು 


ದಯಮಾಡೂೊೂ ಕಾಶಿಬಿ೦ದುಮಾಧವ 


ಧರೆಯೊಳಗೆ ಬಹು ದೀನನಾಗಿ ಬಾಳುವೆ(ಉಗಾಭೋಗ) 


ನಮ್ಮ ಗಿರಿಯ ತಿಮ್ಮ ಪರಬೊಮ್ಮ 
ಅ ಅ್ರ ಅ 


ನಾನು ಸಜ್ಜನನಾದೊಡೆ 


ನಾರಾಯಣನೆಂಬ ನಾಮವೇ ಮೂಲಮಂತ್ರ 


ಲಾ 


೪) 


ತ್ತನಿಗಮನಿಕರ 


ರಿ 


ತ್ರ 


೪) 


₹2 


ಗೆ 


ನ್ನ ದಾಸನು ನಾನು ಎ೦ತಾಹೆನಯ್ಯ 


ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊಡೊ(ಉಗಾಭೋಗ) 


ನೀ ಕರುಣದಿಂದ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ 
ನೀ ಕಾಯೋ ಎನ್ನ ಎನಗೆ ನೀ ಬಂಧು 


ನೀಲವರ್ಣವಿಠಲ ನಾ ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದೆ 


70 
ತ್‌ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲು ಅ 
೧೯೩. ನೂರೆಂಟು ನೆನೆದು ಫಲವೇನು ೧೯೮ 
೬೧೯೪. ಪಾಲಗಡಲೊಡೆಯ ಬಾರೊ ಎನ್ನ ೧೯೮ 
ರ್ಯಾಾ೯9. ಬಾರಯ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ತ್ವರಿತದಿ ೧೯೯ 
೧೯೬, ಬಾರಾ ನಾನರಿಯೆ ಸಿರಿಧರ ಮಾರ ೧೯೯ 
೧೯೭. ಬಾಳು ಬಾಳು ಹರಿಪೂಜಾಲೋಲುಪ ೨೦೦ 
" ೧೯೮. ಬಿಂದುಮಾಧವ ಮಾಡದಿರೆನಗೆ ತಂದೆ ೨೦೨ 
ಶ್‌ ೧೯೯. ಬಿಡೆನೊ ಬಿಡೆನೊ ನಿನ್ನ ಚರಣಕಮಲವ ೨೦೨ 
ಪ್ರಾ ೨೦೦, ಮಂಡೆಬೋಳಾದರೇನು ಮನಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲವು ೨೦೩ 
ರ ೨೦೧. ಮಾರ ಜಗದೇಕವೀರ ನಿನ್ನ ೨೦೪ 
೨೦೨. ಮಾರನಯ್ಯನ ಚದುರನ ತಂದುತೋರು ೨೦೫ 
೯೨೦೩, ಮುಂದೆ ನೃಸಿ೦ಹ ನಮ್ಮ(ಸುಳಾದಿ) ೨೦೫ 
೨೦೪. ಮುದದಿ ನಂಬಿದೆನೊ ಹಯವದನನೆ ೨೦೮ 
ರ ೨೦೫%. ಮೂಢನು ನಾನಯ್ಯ ನಿನ್ನನು ೨೦೯ 
ರ ೨೦೬, ಯಾಕೆ ಬಾರ ಸಖಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ೨೦೦ 
೨೦೭. ರಂಗನಾಥನೆ ನೀಲಘನಂಗ ೨೧೦ 
೨೦೮. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಾಯೋ ನಿನ್ನ ೨೦೦ 

/ ೨೦೯. ವಿಷಯಾಸೆ ಬಿಡಲೊಲ್ಲದೋ ೨೦೧ 
೨೧೦. ವೇದವ ತಂದು ವಿಧಿಗೀವಂದೆ ೨೧೩ 
೯" ೨೧೧. ಶ್ರೀರಮಣನೆ ಕಾಯೊ ದಯಮಾಡು ೨೦೪ 
೨೧೨. ಸಕಲ ಸಾಧನವೆನಗೆ ಕೈಸೇರಿತು ೨೧೫ 
೨೧೩. ಸಲಹಯ್ಯ ಕರುಣಿ ಸಕಲದೇವ(ಸುಳಾದಿ) ೨೧೬ 
೯೨೧೪, ಸಾರಿದೆನೊ ನಿನ್ನ ವೆಂಕಟರನ್ನ ೨೧೮ 


71 


ಸಾಲು 


ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ 


ಕ್ರಮ 


ಸಂಖ್ಯೆ 


೨೦೮ 


“೨೧೫. ಸೇವಕನೆಲೊ ನಾನು ನಿನ್ನಯ ಪಾದಸೇವೆ 
ಆ ಬ 


6) 


6) 


ಲೋಕನೀತಿ 


/ ೨೨೨, ಕುಲಮದ ವೈಭವಮದ 


ಇ 
ಎ. 


೦೦ 


€್ರ 
62 


| 


65 
ಸ್ನ 


6ೈ 


ಲಾ 
ಭೈ 


ರ್ಮವಿಲ್ಲ 


ಆಲ 
ು 


೦ಬು ನಂಬು ನಾರಾಯಣ 


ಅ 
ಇ 


೧೦ಲ್ಪ 
ಪಾ 


೨೩೫ 


ಸಿರೋ ನಾರಾಯಣನಂಘ್ರಿಗೆ 


ಎಕ್‌ 
ಯ 


೨ 


೧) 
ಈ] 


೨೩೦. ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ವರ್ಣಿಸು ಮನ್ನಿಸು 


ಆ] 


ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ 


ಮಪಿ 


೨೩೭. ನೇಮದಿಂದ ಸ್ನಾನಮಾಡಿ (ಅಪೂರ್ಣಸುಳಾದಿ) 


ಹ ಇಟ್‌” 


ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲು 


ಬಿಡದೆಭಜಿಸಿ ಬೊಮ್ಮಮು ೃಡ 


ಆ 


ಯಾಕೆ ಮೈಮರೆದೆ ನೀನು 
ಶಂಭು ಸ್ವಯಂಭುಗಳ 
ಹಯವದನನ ಪಾದದ್ದಯವ 
ಹರಿಪದವ ನೆನೆವಂಗೆ (ಸುಳಾದಿ) 


ಹರಿಯ ಭಜನೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ 
ತತ್ವವಿವೇಚನೆ 


ಅಂಬಿಕಾಪಶಿ ಉಮಾಪತಶಿಯಂ 


ಗ್ರ 
ಚ 
ಸ 
ಲ 


ಕಲ್ಕಿಯಾಗಿ ತುರಗವೇರಿ (ಸುಳಾದಿ) 


ಚ 


೨೪೫ 
೨೪೭ 
ಬುಡೆ 
೨೪೮ 
೨೪೯ 
೨೫೧೦ 


೨೮೩ 
೨೮೪ 
೨೯೦ 


ಸಂ 


ಬ್ದ 


ಸಾಲು 


ಎಲಿ 
ಜಿ 


ಸಸಿಕೊಂಡವನೆ. 


೯ 


ಉ್ಯ ದ್ಯ 
ಇಂ 


ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ 


ಚಿತ್ತಾಭಿಮಾ 
ಮೂಲೋಕದೊಳಗೆ ಮುಕುಂದ 


ಕುತ್ತಿತರೊಲ್ಲದ ಮತ್ತರವಿಲ್ಲದ 


೨೬೦. ನಿತ್ನವೆಂಬುದ ಕೇಳು ಜೀವ 


1೨೫೬. 
೨೫೭. 
೨೫೮. 

೨೬೩, 


ಣೆ 
ಕಿ 


63 


ಟ್ರೈ 
6ರೆ 


೩೧೫ 


ಪು 
ಗ 
೯ 


ಪೌರಾಣಿಕ ವಿಷಯಗಳು 
ಎಂತು ವರ್ಣಿಸಲವ ನಾ 


90, 
ಕು ಈ 


3] 


೦) 
6ನೆ 


೨೭೩. ಎಣಿಸಲೆನ್ನಳವೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಳ 


೬2 


ಎಲಮಾದೇವಿ ನಮ ದೇವರು 


೨೭೪, 


74 


ಅ 


ಅ 


೧ 
ಕೀರ್ತನೆಯ - ಮೊದಲ ಸಾಲು 


ಏನೆಂದು ಸ್ತುತಿಸಲಿ ದೇವ ರಂಗಯ್ಯ 

ಏ ರಂಗಧಾಮ ಏ ರಂಗಧಾಮ 

ಕಾಮನ ಪೆತ್ತನ ಕೋಲೆ 

ಕೇಶವ ಜಗದೀಶ ಸಾಸಿರ 

ಕೊಂಡಾಡಲಳವೆ ನಿನ್ನಯ ಕೀರ್ತಿ 
ಕೋಲುಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲು 

ಗೊಲ್ಲತಿಯರ ಕಣ್ಣದೃಷ್ಟಿ ಮಗಗಾಯಿತಮ್ಮಾ 
ಚರಣಕಮಲವನು ನೆನೆವೆ ನಾ 

ಜಯ ಜಯಾ ಈ ಮುದ್ದುಮುಖವೊ 
ಜಯಮತ್ಸ್ಯಕೂರ್ಮ ವರಾಹ (ಉಗಾಭೋಗ) 
ಜಯವೆನ್ನಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ 

ನಾಗಶಯನನು ನಿನಗಾಗಿಯೆ ಬಂದಿಹೆ 
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ......ದೇವರದೇವನೆ 
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ......ನರಹರಿಯೆ 
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ......ಲಕ್ಷುಮಿಅರಸನೆ 
ನಿದ್ರೆಮಾಡಿದ ರಂಗ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ 
ಪರಮಪಾವನ್ನ ನಾಮ ಭಳಿರೆ 
ಬಾಬಾಬಾರೈಬಾಬಾ 

ಬಾಲನೇನೆ ನಿನ್ನಮಗನು 

ಬೆಳಗುಂರಭಾವದಿ ಬಾರೊ ಹರಿಯೆ 
ಮನ್ನಿಸೋ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ 
ಮಾಕಾಂತೆಯರಸನ ತೋರೆನಗಮ್ಮ 


75 


೦ 
ಟು 
ವಿ 


೩.೨೩ 


ಬಾ [೨ ಭಾ ಧಿ 
ಓಲ ಓಐ ಓಂ ಟ್ರೂ 
6. [317 | ಛಿ 


€ 9 
(್ರ 
1 ಛೃ 


೪೨ 
(೨ 


೦೨ ಭಂ 
ಭಾ ಭಾ 
ಜಟ 


ಬಂ 
೧೨ 
(0 


೩೩೯ 
೩೪0 


ನ೨ 3 ಬ ಭೂ ಭಂ 
ಉಲ ಗ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ರ 
ಗ ಆ 6 ಚೆ ಟ 


೦೨ 
೦ 


(೦ 


ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲು 

- ಸಾಕುಸಡಗರವವಬಿಟ್ಟು ಹರಿಯನೆಸೆ 


. ಸೋಮಾಸುರನೆಂಬ ಅಸುರನು 


* ಹರಿಹರರಿಬ್ಲರು ಒಲಿದು ಮಾತಾಡಲು 


- ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಹೆಣ್ಣ ಸಾಗರನು ಈ ವರಗೆ 


೧. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಹೆಂಗಳ ರನ್ನೆ 


ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಾಡುಗಳು 


( 


೨ನಂದಮಯಗೆ ಚಿನಯಗೆ 


ಎ. 


'ರತಿಯೆತ್ತಿದರೆ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣಗೆ 


([ 


ಆರೋಗಣೆ ಮಾಡೋ ಆನಂದ ಮೂರುತಿ 

ಆರೋಗಣೆಯ ಮಾಡು ಸಾರಸುಖದೊಡೆಯ 

- ಇ೦ದ್ರಮಾಣಿಕ ಬಿಗಿದ ಹೊಸ 

ಉಪ್ಪವಡಿಸಯ್ಯ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಿನ್ನ 

ಒಯ್ಕೆ ಬಾಹ ಉಳಿಯ ಹೋಹ 

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಹಯವದನ 

ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ 
ಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯವೈಕು೦ಠವಾಸನಿಗೆ 


೧೨. ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಜೋ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ 


.. ಫಲಾಹಾರವ ಮಾಡೋ ಪರಮಪುರುಷನೆ 


. ಭೂರಿ ನಿಗಮವ ಕದ್ದ ಜೋರ ದೈತ್ಯನ ಗೆದ್ದ 
ಮಂಗಳಂ ಜಯಮಂಗಳ೦ 

- ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರಗೆ 

ಮಂಗಳ ಜಯ ಜಯಮಂಗಳ 


76 


3. - 

ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲು 

೦ಗಳ ದೇವಿಯರರಸಗೆ ತುಂಗಮಹಿಮ 
ರಮಣಗೆ ಮಾಡಿದಳು ಉರುಟಾಣಿ 


ತ 


ಲಕ್ಷ್ಮೀ 


ಶರಣು ಶರಣು ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ ನಾ 


೧. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿವಲ್ಲಭಗೆ 


ಬಿ 
ವಿಶೇಷ 


ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಗೋಪಿಯನೆ ಏನೆಂಬೆ 
ಎ೦ಜಲೆನ್ನಲಿಬಹುದೆ ಮನುಜರಿದನ 
ಏಕಾದಶಿ ನಿರ್ಣಯ ಅನಲು ಸಮನೆ 
ಒಂದುಮೂರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ 
ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ ಗೋವಿಂದ 
ಜಯಜಯ ದಯಾಕರನೆ (ನಾರದ ಕೊರವಂಜಿ) 
ಜಯಮಂಗಳ೦ ನಿತ್ಯ 
ತೇಜಿಯೇರಿ ಮೆರೆದು ಬಂದ 
ದಿನಗಳನು ಕಳೆವ ಜನರೆ ಸುಜನರು 
ನೆಲನಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿದ ಪಾಲಮೇಲೊರಗಿದ್ದ 
ಪೋ ಪೋಗೆಲೊ ಸಾ ಸಾರೆಲೋ 
ಮನುಜ ತಪ್ಪೆ ಮಂಡೆಯ ಬೋಳು 
ಶರಣು ಶರಣು ಮಹದೇವರ ಗರ್ಭದಲಿ 
ಹರಿವಾಸರದುಪವಾಸದ ಫಲವು 
ಹಲವು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ 
ಹುಂಕಾರಗಳಿಂದಲಿ ನಿತ್ಯಭೂತಗಳಟ್ಟ 


77 

ಆ ಕೀರ್ತನೆಯ ಮೊದಲ ಸಾಲು 


ದೀರ್ಥಕೃತಿಗಳು 


೩೩೮. ತತ್ವಸಾರದ ಸೊಬಗ ಧರೆಯೊಳು (ವೈಕುಂಠವರ್ಣನೆ) ೪೧೯ 


೩೩೯. ನೆನೆವೆ ನಾರಾಯಣನ ಪಾದವ ( ಸ್ವಷ್ನಪದ) ೪೯೧ 
೩೪೦. ಬರಿದೆ ಸಂಸಾರದಿ ಜರಿದೆ ಮರೆದೆ (ಗುಂಡಕ್ರಿಯ) ೫೦೨ 
೩೪೧. ಶ್ರೀರಮಣನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯ 

(ಅವತಾರತ್ರಯ ಮಧ್ವ ಸುವ್ವಾಲಿ) ೫೧೭ 
೩೪೨. ಶ್ರೀ ವನಜನಾಭನಾಜ್ಞೆಯಿಂದ (ಭ್ರಮರಗೀತೆ) ೫೪೦ 


೩೪೩. ಶೋಭನವೆನ್ನಿರೆ ಸುರರೊಳು ಸುಭಗನಿಗೆ 
(ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆ) ೫೭೦ 


78 

೫೪ ೫ ಟಿ ೦ 


ಅನುಬಂಧಗಳು 


. ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ 
. ಲಘು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಕಥೆಗಳು 


ಅ೦ಕಿತನಾಮಸೂಚಿ 


ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಅಕಾರಾದಿ 
ಸಹಾಯಕ ಸಾಹಿತ್ಯ 


ಅಜಾ. 
ಇ ಗಓ0ಚಕಚರರರರಾ ೯ 

"ಆಗಳಾ ಇರೀಂಜಾ $ 


ಓದ ಸಿರ 
ಔಣಾಕಲ ೪7೫೧೦೮7೬ 


ಘಾನಾ ಇಇಂಜು” 


ಹ 
ಅನುಬಂಧ-೧೦ 


ಕಠಿಣ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ 


ಅಂಕವತ್ಸಲ ಇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ | ಆದೃಶ್ಯಾಂಘ್ರಿ 
ಬಿರುದುಳ್ಳವನು 
ಅಂಗುಲಿ - ಬೆರಳು ಅದ್ರಿ 
ಅಂಘ್ರಿ - ಪಾದ,ಹೆಜ್ಜೆ ಅನಲ 
ಅಂಜನ - ಕಾಡಿಗೆ ಅನ್ವಯ 
ಅಂದಣ - ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಅಪ್ರಾಕೃತ 
ಅಂಧಂತಮಸ್ಸು - ದಟ್ಟವಾದ ಅಬ್ದ 
ಕತ್ತಲೆ,ಅಜ್ಞಾನ ಅಬ್ದನಾಭ 
ಅ೦ಬುಜಾಕ್ಷ ಇ ತಾವರೆಯಂತೆ ಅಬ್ದಬಾಣ 
ಕಣ್ಣುಳ್ಳವ, ಶ್ರೀಹರಿ ಅಬ್ದಸಂಭವ 
ಅಕ್ಕಸ - ರೋಷ ಆಕ್ರೋಶ ಅಬ್ಬಿ 
ಅಕುತೋಭಯ - ಭಯವಿಲ್ಲದ ಅರ್ಕ 
ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ. - ೨೧೮೭೦೮ನೆಗಳು, ಅರಿ 
೨೧೮೭೦ರಥಗಳು, |ಅಲರು 
ದ ಯೊ 
ಗಳಿರುವ ಸೈನ್ಯ ಅಶರೀರ 
ಅಘ - ಪಾಪ ಅಹಿ 
ಅಘವನಧನಂಜಯ -ಪಾಪವೆಂಬ ವನಕ್ಕೆ ಅಜಾ 
ಅಗ್ನಿ ಅರ್ಥಿ-ಅಳ್ವಿ 
ಅದಟ - ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಂತು 
ಅದಭ್ರ - ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಆಗವದ್ಟ 

ಕಣ್ಣಿಗೆಕಾಣಿಸದ 
ಪಾದವುಳ್ಳವನು, 
ಶೇಷದೇವರು 


ಪರ್ವತ 
ಬೆಂಕಿ 

ವಂಶ 
ಅಸಾಮಾನ್ಯ 
ತಾವರೆ 


ರ 


ಎಷ್ಟು 


ಮನ್ಯಥ 


[ 


(೯ 


ಇದ 
ಲ್ನ 
ಅ್ರ 


ಮು 


ಚ ೨ 


(ಕ 
(6 


ಹೂವು 
ನಿಂದ್ಯಹೀನ 
ಆಕಾಶ 


೯. 


ಸರ್ಪ 
ಆಶಿಸು 

ಪ್ರೀತಿ 
ಹಿಡಿದು 
ವೇದಗಳನ್ನು 
ತಿಳಿದವನು 


| 
ಕ 
` 
ಒ 
ತ್ರ 
ತ 
"ತ 
ತೆ 
ಕ 
ಈ 


ಇ 


ಖಿ 

ಶೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


೧ 


ಗಣೇಶ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 
ಕಾಣಿಯ 0 
ಗಜಮುಖ ವಂದಿಸುವೆ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೊ 
ಗಜಮುಖ ವಂದಿಪೆ ಗಜಗೌರಿಯ ಪುತ್ರ 
ಅಜನ ಪಿತನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಮೋಹದ ಬಾಲ 


ನೀಲಕ೦ಠನ ಸುತ ಬಾಲಗಣೇಶನೆ 
ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡುವೆನಯ್ಕ 


ಪರುವತನ ಪುತ್ರಿ ಪಾರ್ಷಶಿಯ ಕುಮಾರ 


ನಿ 
ವ 


ಗರುವಿಯಾ ಚಂದ್ರಗೆ ಸಿರಶಾಪ ಕೊಟ್ಟನೆ 


ಛಿ 


ವಾರಿಜನಾಭ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ ಶ್ವ 
ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿಯ ತೋರಿಸೊ 


ಘಿ 


ತೀಹರಿ ಸ್ತುತಿ 


ಎ 


ಆವಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದೆ ವಾಜಿವದನನೆ 
ಭಾವಿಸುವ ವಾದಿರಾಜಮುನಿಯ ಕಾಣುತ 


1 


(೨ 


(೨॥ 


ನೇವರಿಸಿ ಮೈಯ ತಡವಿ ನೇಹದಿ೦ದಲಿ ಮೇಲು 
ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಇತ್ತು ಭಜಿಸುವೆ 


ಭಕುತಿಕಡಲೆ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಬೆಲ್ಲದ 

ಮುಕುತಿ ಆನಂದಸುಖದ ಕ್ಷೀರ೦ಡ್ಡಿಗೆ 
ಯುಕುತಿ ಧ್ಯಾನಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಎಲ್ಲಮಾತಲಿ 
ಶಕುತಿ ಸಂತೋಷ ಮಹಿಮೆ ತೋರಬಂದೆಯ 


ಹೆತ್ತಶುಪ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಡ್ಡಿಮುದ್ದೆಯ 
ತುತ್ತುಮಾಡಿ ಕೊಡಲು ಅದನು ಮೆಲುತ ಮೆಚ್ಚುತ 
ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ನೀನು ಆಟತೋರುತ 
ಭೃತ್ಯ ವಾದಿರಾಜಮುನಿಯ ಸಲಹಬ೦ದೆಯ 


ಫಲವ ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿದಿ ವಾಜಿವದನನೆ 

ನಿಲುವೋ ಜ್ಞಾನಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಂದೆಯ 
ಸುಲಭ ಸುಮುಖ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಹಯವದನನೆ 
ಚೆಲುವ ಚಿನ್ಮ್ನಯಮಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಲಹ ಬಂದೆಯ 


ಜೆ 


ಇಂದಿರೆಯರಸನೆ ಬಾರೊ ಇಂದುವದನನೆ ಬಾರೊ 
ಕಂದರ್ಪನ ತಂದೆ ಬಾರೊ ಮಂದರಧರ ಬಾರಯ್ಯ 


ಮಚ್ಚನಾ ಾದವನೆ ಬಾರೊ ಕಚ್ಛಪ ಪರೂಪನೆ ಬಾರೊ 
ನೆಚ್ಚಿದ ಮೇದಿನಿ ತಂದ ಸಜ್ಯರಿತನೆ ನೆ ಬಾರೊ 

ಅಚ್ಚ ನರಸಿ೦ಹ ಬಾರೊ ಹೆಚ್ಚಿದ ವಾಮನ ಬಾರೊ 
ಕೊಚ್ಚಿ ನೃಪರತರಿದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬಾರಯ್ಯ 


ರಾವಣವೈರಿ ಬಾರೊ ಮಾವನ್ನ ಕೊ೦ದವನೆ ಬಾರೊ 
ಆವಾಗ ಭಕ್ತರಭೀಷ್ಟ ಈವ ದೇವನೆ ಬಾರೊ 


೧ 


೧ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ವ 


ಪಾವನ ಬೌದ್ಧನ ಬಾರೊ ಈ ವಸುಧೆಯೊಳು ಕಲ್ಕಿ 


್ಮ 


ರಾವುತನಾಗೆಸೆದ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಬಾರಯ್ಯ 


ಇಂಗಿತವರಿತು ಬಾರೊ ಇಂಗಡಲರಸನೆ ಬಾರೊ 
ತುಂಗಗುಣಗಣ ಬಾರೊ ಸಂ೦ಗೀತಪ್ರಿಯ ಬಾರೊ 
ಉಂಗುರಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ಅ೦ಗುಳಿಯ ಸನ್ನೆಯಿಂದ 
ಪೊಂಗೊಳಲೂದುವ ಚೆಲ್ವಮ ಮಂ೦ಗಳಮೂರುತಿ ಬಾರಯ್ಯ 


ಪಂಕಜನಾಭನೆ ಬಾರೊ ಶಂಕರಪ್ರಿಯನೆ ಬಾರೊ 
ಕಂಕಣ ಕುಂಡಲ ಹಾರಾಲಂಕೃತ ಮೂರ್ತಿ ಬಾರೊ 
ಕುಂಕುಮಶೋಭಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಕಿತ ವಕ್ಷನೆ ಬಾರೊ 
ಕೊಂಕಿದ ಕುರುಳ ಚೆಲ್ವ ಬಿಂಕವ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಯ್ಯ 


ಕುಂಜರವರದನೆ ಬಾರೋ ಮಂಜುಳಭಾಷನೆ ಬಾರೊ 
ಅಂಜುವ ದಾಸರಿಗೆ ವಜ್ರಪಂಜರ ಹರಿ ಬಾರೊ 


24 


೧೯ 


೦ಜನ ಹಯವದನ ರಂಜಿತತೇಜ ಬಾರಯ್ಯ 


೪ 


ಇಷ್ಟುದಿನ ಭೂವೆ ೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟುದೂರವೆನುತಿದ್ದೆ 


ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಪತಿ ಶ್ರೀರಂಗೇಶ 


೧[ 


ಚಿತ್ರಬೀದಿ ವಿರಾಜಿತ ಚಾರುನೂಪುರ ಶೋಭಿತ 


ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪೃಷ್ಠ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ 


ಗ ( 


ಸಂ 


ಹೇಮಕವಾಟಗಳಿ೦ದ ಹೇಮ ಸೋಪಾನಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೇಮಕಟಾ೦ಂಜನದಿ೦ದ ಗುಣಶೋಭಿತ ಶ್ರೀರಂಗೇಶ 


ಚತುರ ವೇದಗಳ ಳಲ್ಲಿ ಚತುರಮೂರ್ತಿವೀರ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಚತುರ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರ ಶ್ರೀರಾಮ ರಂಗಶಾಯಿ 


೦ಜೆಯ ತೋರಿಸಿ ಧನಂಜಯನ ಕಾಯ್ದವನೆ ಬಾರೋ ನಿ- 


(೭ 


ಪಂಕಜನಾಭನೆ ಏಸು ಪಾವನವೊ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಕ 
ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ಚರಣ ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಶ್ರೀರಂಗೇಶ 


ಈರೇಳು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಇವಗೆಣೆಗಾಣೆ ಗೋವಿ೦ದರಾಯನಿಗೆ 
ಮಾರನ್ನ ಪೆತ್ತ ಮನೋಹರ ಮೂರುತಿ ಗೋಎಂದರಾಯನಿಗೆ 


ನೀಲನೀರದನಿಭ ನಿರ್ಮಲಕಾಯ ಗೋವಿ೦ದರಾಯನಿಗೆ 
ಪಾಲಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪಡಿಸಿ ಪಾಲಿಪ ಗೋವಿ೦ದರಾಯನಿಗೆ 


ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ನಾರಸಿಂಹ 
ವಾಮನ ಗೋವಿ೦ದರಾಯನಿಗೆ 
ಕುತ್ತಿತರಾಯರ ಕೊಂದ ಕೊಡಲಿಯ ಗೋವಿಂದರಾಯನಿಗೆ 


ಕಳೆವ ಶ್ರೀ ಗೋವಿ೦ದರಾಯನಿಗೆ 


ಕಡೆಗೋಲ ಪಿಡಿದು ನಮ್ಮುಡುಪಿಲಿ ನೆಲೆಸಿದ 
ಗೋವಿಂದರಾಯನಿಗೆ 
ಬಡನಡುವಿನ ಭಾವಕಿಯರೊಡನಾಡುವ 


«ಗ್ರ 


೫ 


೧ 


(0 


ೇ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಶ್ರಿ 


ಡ್‌ 
ತರಿ 
ಕಾ 
ಒ್ರ 


2 ಕ 
ಸನ್ನಿ ೫ 1೧ 
| ು ””(್ಲದಂ 
ಲ ಜ್ರ ೪ 3೬ 3ಗ ನೀ 
ತ ಗಟ್ಚಾಗ ಗ್ರೆ ಟ್ಟು 
1 ಲಗ (ಟ್ರಿ ಟಗ ಪಗ 1, 
ಪ |) ವ್‌ 12 12 ೪ ಸ್ರುಃ ೯ 
1 ಟಟ 0 ಸ್ಸ 
ಜಡ ದಟ್ಟ ಬ್ಬ 0 
ನ ಬಜ ಭಟ್ರ ಡ ಓ|. 3 
ಆ. ೪8 ೪ಟಕ್ಚಿ ಕೆ 
3 [೫ ಸ 0 ಸ 
ಟ್ಟ ೪ ಸ್ಸ ಗ್ಗ ಣಿ 
7 €) ಬ ಆ ಛು 1 ಟ್ಟ 
೬ ಗ್ರ ಇಲ ಟ್ರ ಇಬ ಬ? 3 
ಇ ಕೆ 2) 1 ಐ 
ನ್‌ 4 0 ಟ್ರ |“ 
ಸಚಿ ಪಣ ಚಿ ಟ್ಲಿ ಜ್ಞ ಬ 


3 


ಸು 


1) ಶಿ ೫ ೫೫13 8 


ಇಂತಗದ್ರಿತೆ 
ಕೆ 


ಎ 6! 


ಕ್ರ 
5 


ಕೆ 


೦ಥ ಪಾದ 


ನು 
(' 


ಾ 


ಯರ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಕುಣಿ 


ಉರಗನ ಮೆ 
ಶಿಲೆಯ 


(ಸ್ಥಿ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಮದ್ವಮುನಿಯ ಕರಗಳೆಂಬೊ ಪದುಮಗಳಿಂದ ಪೂಜಿತ ಚರಣ 
ಗೆದ್ದು ಕುಜನತತಿಯ ಸುಜನರುದ್ದರಿಸುವ ಗುಣನಿಧಿಯೆ ೨ 


ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಪದುಮ ಆಂಕಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತ ಕರ 
ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಪಯೋಧಿಶಯನ ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಯವದನ ೩ 


೮ 


ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ಚೆಲುವ 
ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ 


ಕುದುರೆ ಬಂದಿದೆ ವಾದಿರಾಜಗೆ 
ಮುದದಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿ ಕೊಡುವ ಅ.ಪ. 


ಹಿ೦ಗಾಲಿ೦ ರಕ್ಕಸರ ಒದೆವ ಕುದುರೆ 

ಮುಂಗಾಲು ಕೆದರಿ ಬಾಲವ ಬೀಸಿ 

ತಗ್ಗಿಸಿ ತಲೆಯ ಅಡಿಗಡಿಗೆ 

ಜಿಗಿದು ಹಾರಿ ಹುಂಕರಿಸುವ 0 


ಗರುವಿ ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ತನ್ನ 

ವರನೆಂದು ಒಲಿದು ಬರುವ 

ಉರದಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭ 

ಧರಿಸಿ ತಾ೦ ಮೆರೆಯುವಂಥ 1. 


ಹಲ್ಲಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಲ್ವುದು ಕುದುರೆ 

ಒಲ್ಲದು ಕಡಿವಾಣ ಕುದುರೆ 

ಬೆಲ್ಲಕಡಲೆ ಮೆಲ್ಲುವ ಕುದುರೆ 

ಚೆಲುವ ಹಯವದನನೆಂಬೊ ಕುದುರೆ ಶ್ಲ 


ಎ 


| 


ಸುರರ ಶಿರೋರನ್ನ ಗರುಡವಾಹನನೆ 
ಕರುಣಸ೦ಪನ್ನ ಉಡುಪಿನ 
ಕರುಣಸ೦ಪನ್ನ ಉಡುಪಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 
ಶರಣಾಗು ಧನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 


ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ್ಕಲೋಕ ಆಳುವ ಧೀರನೆ 


ಶ್ರೀಲೋಲನಂಫ್ರಿಭಮರನೆ 
ಶ್ರೀಲೋಲನಂಫ್ರಿಭ್ರಮರನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 
ಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಭಾರತೀರಮಣಗೆ ಎರಗುವೆ 


ರಾಮನಂಘ್ರಿಯ ಸೇವೆ ಪ್ರೇಮದಿ೦ ಮಾಡಿದ 


ಶ್ರೀಮಂತ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತ 
ಶ್ರೀಮಂತ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತನೆಂದವಗೆ 


ಮಿತಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವನೆ 


ಲ 


ತ್ರ 

ಓ 

ಜಃ 

ಆ. ್ಗ 
ಆ ಬಜ ಊಂಟ 
ಜ. ಛಿ. (6 "ಗೆ 
ಆ ಶ್ಚಶಕ್ತ 6 
ತಾ” 
ಕ ಭೆ 
ತ್ರ ಣೆ 

01 

ಕ್ಗು 

ತ 


1 
€. 

ಆ 
ಸ 
ಛಲ 


(ಆ 


ತೆ 
ತ 
ಸ 


ತ 
೧ 
ಟಿ 
೪೬ 
| 


ಗೆದ್ದು ವಾದಿಗಳನು 
ನರ ಕರುಣದಲಿ 


ಸ್ನ 
4 
ಸ್ಳೌ 
ಜಿ 
ತ 


ಕ 
[ 
ಗ 


ಲೂ 


ಸ್ರ 


್ನ 


೫ 


2 
(| 

ಎ 
ಜ್‌ 
ಕ 
ಭ್ರ 
ಈ 
`ೆ 
2 


( 


ಹೊದ್ದಿದ ಜನರ ಕರುಣದಲಿ ಹೊರೆವ ಶ್ರೀ 
ಮಧ್ವಮುನಿಪನ ಭಜಿಸುವೆ 


ಹರಿಯ ಸತ್ಯರದಲ್ಲಿ ಕರುಣಂಗಳೊಡನೆ 
ದುರುಳ ವಾದಿಗಳ ಗೆಲಿದನೆ 
ದುರುಳ ವಾದಿಗಳ ಗೆಲಿದನೆ ಹೃಷಿಕೇಶ 


ಗುರುಗಳಂಫ್ರಿಗೆ ನಮಿಸುವೆ 


೧೬ 


ೇಶ ದೇಶದೊಳುಳ್ಳ ದೂಷಿವಾದಿಗಳನ್ನು 
ದೂಷಿಸಿ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನು 
ದೂಷಿಸಿ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಮೆರೆದ ಶ್ರೀ 
ನೃಸಿ೦ಹತೀರ್ಥಯತಿರಾಯ 


ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳ ಗೆದ್ದು ನಿರ್ಮಲವಪ್ಪ 
ಮಧ್ವಮಾರ್ಗವನು ಜಗಕೆಲ್ಲ 
ಮಧ್ವಮಾರ್ಗವನು ಜಗಕೆಲ್ಲ ತೋರಿದ ಜ- 
ನಾರ್ದನತೀರ್ಥಯತಿರಾಯ 


ಇಂದಿರೆಯರಸನ ಎಂದೆಂದು ಪೂಜಿಸಿ 
ಮಂದಮಾಯಿಗಳ ಕುಮತವ 
ಮಂದಮಾಯಿಗಳ ಕುಮತವ ಗೆಲಿದ ಉ- 
ಪೇಂದತೀರ್ಥಯತಿರಾಯ 


ಈ ಮಹಿಯೊಳಗುಳ್ಳ ತಾಮಸ ಜನರನ್ನು 
ಶ್ರೀಮಧ್ವ ಮುನಿಪನ್ನ ಮತದಿಂದ 
ಶ್ರೀಮದ್ವಮುನಿಪನ್ನ ಮತದಿಂದ ಖಂಡಿಸಿ 
ವಾಮನತೀರ್ಥರೆಸೆದರು 


(೦ 


ಗ್ಯ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ದು 
ಅ 


ಧೀರ ತಾಪಸರಾಗಿ ಗುರುಮದ್ವಮುನಿಯ 
ಚಾರುಚರಣ೦ಗಳ ಪಿಡಿದಿರ್ದ 

ಚಾರುಚರಣ೦ಗಳ ಪಿಡಿದಿರ್ದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು- ೆ 
ತೀರ್ಥರಡಿಗೆ ನಮಿಸುವೆ 


ು 
ವು 


ಕಾಮನ ನೆರೆ ಅಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ 


ವ್‌ 


ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದನು ಜಗಕ್ಕೆ 


ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದನು ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೋರಿದ 


ಸ್ತ್‌ 


ರಾಮತೀರ್ಥಯತಿರಾಯ ೧೨ 


30ಿ 


ಮನುಮಥನಯ್ಯನ ಫನತೆಯ ತೋರಿಸಿ 
ಜನರ ಮೋಹಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ 
ಜನರ ಮೋಹಗಳ ಬಿಡಿಸಿದ ಅಧೋಕ್ಷಜ 
ಮುನಿಕುಲಾಗಣಿಗೆ ನಮಿಸುವೆ 


ನು 
ಜಾ 


ಮಧ್ವಕಿ೦ಕರರಾದ ಪದ್ಮನಾಭಾರ್ಯರ 
ವಿದ್ಯಾವೈಭವಗಳ ಪೊಗಳುವ 
ವಿದ್ಯಾವೈಭವಗಳ ಪೊಗಳುವ ಕವಿಯಾರು 
ಶುದ್ಧ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಲ್ಲ 


ವ್ರ 
ಆಗ್ರ 


ಸ್ವದೇವ ಹಯವದನನ ಅವಾಗ ಪೂಜಿಪ 
ಪಾವನ್ನ ಮದ್ವಮುನಿಪನ 
ಪಾವನ್ನ ಮಧ್ವಮುನಿಪನ ಶಿಷ್ಕರಾದ 
ೇವತೆಗಳ ಮರೆಹೊಕ್ಕೆ ೧೫ 


೧೦ 


ತ್ರಿವಿಕ್ಚಮರಾಯನ ನಂಬಿರೊ 
ಭುವನದೊಳ್‌ ಭಾಗ್ಯವ ತುಂಬಿರೊ 


ಡು 


ಸವೆಯದ ಸುಖವ ಮೇಲುಂಬಿರೊ ವಾ- 
ಸವನ ಮನ್ನಣೆಯ ಕೈಕೊ೦ಂಬಿರೊ 


ವಾದಿರಾಜಗೊಲಿದುಬಂದನ ಚೆಲ್ಹ 
ಸೋದೆಯ ಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಂದನ 
ಸಾಧಿಸಿ ಖಳರನು ಕೊಂದನ ತನ್ನ 
ಸೇರ್ದಜನರ ಬಾಳ್‌ ಬಾಳೆಂದನ 


ಕಾಲಿಂದ ಬೊಮ್ಮಾಂಡ ಒಡೆದನ ಪುಣ್ಯ- 
ಶೀಲೆ ಗಂಗೆಯನು ಪಡೆದನ 
ಪಾಲಸಾಗರವನ್ನು ಕಡೆದನ ಶ್ರುತಿ- 


ಜಾಲ ಗದೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದನ 


ಇಂದಿರಾದೇವಿಯ ಗಂಡನ ಸುರ 
ಸಂದೋಹದೊಳು ಪ್ರಚಂಡನ 
ಇಂದ್ರಾದಿ ಗಿರಿವಜ್ರದಂಡನ ಮುನಿ 
ವೃಂದಾರವಿ೦ಂದಮಾರ್ತಾಂಡನ 


ಇಂದುವರ್ಣದ ಕಂಜನೇತ್ರನ ಕಂಬು 
ಕಂಧರ ಮಂಜುಳಗಾತ್ರನ 
ವೃ೦ದಾರಕರಿಗೆ ನೇತ್ರನ ಜಗ 


ಜಾ 
ಕಿ೦ದೇ ಸುಪವಿತ್ರನ 


ವನಿತೆಯರರ್ಥಿಯ ಸಲಿಸದೆ ಮನೆ 
ಮನೆವಾರ್ತೆಯ ಹಂಬಲಿಸದೆ 
ದಿನ ದಿನ ಪಾಪವ ಗಳಿಸದೆ ಅಂತ- 


ಕನ ಭಟರಿಂದೆಮ್ಮ ಕೊಲಿಸದೆ 


ಹರಿಭಕುತರೊಳೆಂದೆಂದಾಡಿರೊ ನರ- 
ಹರಿಯ ನಾಮಗಳನು ಪಾಡಿರೊ 


₹ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಹರಿಯರ್ಚನೆಯನು ಮಾಡಿರೊ ಶ್ರೀ- 
ಹರಿಯ ಮೂರುತಿಯ ನೋಡಿರೊ 


ಟು 
ತ್ತಿರ ಬಂದ ಭಕುತರ ಕಾವನ 
ಆರಾಧಿಸಲು ಫಲವೀವನ ಹ- 
ತಿರ ಸೇರುವ ಭಾವ ದಾವನ 


ಜಯಿಸಿ ಕಂಸನೆಂಬ ಮಾವನ ಆ- 
ಭಯವಿತ್ತು ಭಕುತ ಸಂಜೀವನ 
ಹಯವವದನನಾಗಿ ಪಾವನ ಶ್ರು- 
ತಿಯ ತಂದ ದೇವರದೇವನ 


೧೧ 


ನಾರಾಯಣ ನಳಿನೋದರ 


ನಾರದಫ್ರಿಯನಾಮ ಜಯ 


ನಾರಾಯಣ ನರಕಾಂತಕ 


ಸುರಸಂಚಯ ಸುಖಕಾರಣ ದಿತಿಜಾ೦ತಕ 
ಪರಾಶರ ಪಾಂಡವಪ್ರಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಮ ಜಯ 


(೦ 


ಸ್ಯಾ 


ತ 


(ಎ 


ವ್ರ 


ಅಆತಿಮೋಹನಚರಿತ ನಮೋ ಅ 


ಹತ ಕಲ್ಮಶ ಹಯವದನ ಹರಿ ಹ 


೧೨ 


ಪಾನವ ಮಾಡುವೆನು ನಾ 


( 


ತಿಸ ಪಡದತ ಹ ನಮೋ 
ಪುಹರಣ ಜಯ 


ಮನದಣಿಯ ನಾಮಾಮೃತವ ಪಾನವ ಮಾಡುವೆನು 


ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ನಾಮಸುಧಾರಸ 


ಏನುರುಚಿಯೋ ಕಾಣೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಂತೆ 


ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದ ಜೊಕ್ಕಪಾನಕವನ್ನು 
ಮಿಕ್ಕು ಮೀರುತಲಿದೆ ರಕ್ಕಸಾರಿಯ ಧ್ಕಾನ 


ಕದಳಿ ಖರ್ಜುರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಡಕೆಯಿಮ್ಮಿಗಿಲಾಗಿ 


ಮುದಕೊಡುವುದು 


ಜಿಹೆಗೊದಗಿದ ತತ್‌ ಕ್ಷಣ 


ಕಾಸಿದ ಕೆನೆಹಾಲ ದೂಷಿಸುವಂತಿದೆ 


ಏಸುರುಚಜಿಯೋ ಹರಿದಾಸರೆ 


ಬಲ್ಲರು 


ಹಯವದನನ ನಿರ್ಭಯದಿಂ ಭಜಿಸಲು 
ದಯಮಾಡುವ ಸಾಯುಜ್ಕಪದವನಿತ್ತು 


೧೩ 


ಬೇಗ ಬಾರೊ ಬೇಗ ಬಾರೊ ನೀಲಮೇಘವರ್ಣ 


ಬೇಗ ಬಾರೊ ಬೆ 


ೇಗ ಬಾರೊ ವೇಲಾಪುರದ ಚೆನ್ನ 


ಇಂದಿರ ರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಬೇಗ ಬಾರೊ 
ನಂದನ ಕಂದ ಮುಂಕು೦ದ ಬೇಗ ಬಾರೊ 


ತ 
ತ 
ತ] 
೦ 


(೨ 


೫ 


ಯ 
ಲಿ ಕ 
೯, 6 2 ೫ 1 ಕ ೧ 
| 
ದಿ 
ತೆ 
೪ (೧2 12 
` ಛಾ ಗೆ 
ಆ ದ್ರ ವೆ ಠ್‌ 1] 
4 ಕ ಆಟ ಫ್ರಾ ಭ್‌ 
ಟಭ ಜ್ತಿ ಟಿ ತ `ನ] 1 
ಟಿ ನ (ಇ ( 3 ಹ್‌ ಸ್ಪ 3121 ೮. |] 
ಇ ಫ್ಪೆ ೮) ದ ಗಾ ವ” 1 ನೆ ಚಿ 1 ಸೆ | 4 
ಜಗ ೪೫ ಳೆ ನ್ಟ 7 “೮, ಗಿ ಗಾ ॥ 
್ಷ ಜ್‌ ್ಥ ಜ್‌ ಷ್‌ 1 ಗ್ಗ 1 ಷಾ ( ಸ್ರ 1 ಸ್ಟ” 
ರ್ಯಾ ದ ಟು 3 ತಿ ಇ ಎಣೆ ತ್ರೆ ೯ ನೆ ರೆ ಲೀ ೪ 
1 ಟಬ ಕ| ಗ ಸಶಿ ಕ 1ಸ೪ಿ ಬೃ 
ಓ ಓಕ ಶಕ್ತಿ 0 (ಓಚ 8 31 ಭೆ ಓತ ಜ| 019 ಜಕ್ಕ 
"1 ಜಾ ಚ 0್ಗಉ ಸ್‌ 1 ತ ತ ಣ್‌ ೨ ಪ 65) (ಯಿ. 90 ಚ್ದ 2 ಡ್‌ ಳಿ ( ಲ 1 ಗ (ವ 
ಕ್ರ ಡು ಕ್ಷ 2 ಇ ಗ್ರೆ 1 ೫1. |] ಜಿಇ ಗ್ರಿಟಗ ಕರ ಟೆ ಜಟ 
೪ ಭಗ 0 ಗ ಜಗ ಜಡ $ 8 ಇಸಿ ಬೈ ಕತತ್ಟ ಬಕ್ಚ 
` ಭ್ರ ದ್ರ 8॥ 4 (0) ಬ ೦.್ನಿ ೫ರ 83 ಔ 4” ಟ್‌ 
ಸ ಟ್ರ ಬಜ ೪ ಸಿಸಿ ಎಗ್ಗ 1. ಗ್ರೆ ಸಚ ಔತ್ಚಾ ಇ. ಟ್ರ ಗೆ 
(್ರ ಲ್ಪ ಜಂ 81 ಕ್ಷ 2 (1 ಸಾಗ ಸಸ ಇಟಿ ಭಕ್ಷ ಟ್ರ ಚಟ್ಟ 
ಗ ಚ 8೪. ೮50 ಅ 21ರ. ೫ ಚ. ಗಿ ಟಿ ಭಂ ಜಗಿ ಈಚೆ. 1% 0 
1ನ 


ಎ ಸಾಬಾ ಫ ಫೊ. ಸಾಮು ಮ ಾಸವಾಸಾಾಜಾಹ್ಯ ಫ್ಮೌರಫ್ಞ್ಯ್ಞಢಘೂೂಘಾ ಹ್‌ 

೫ 


೨ 


ಲ್ಡು 
ಶಿ 


ರರ ರೆಯಿಡಲು ನಾ 


ಸು 
ವೇದ ವಿಭಾಗ ರಚಿಸಲು 


ನಿ 


ಮೆ 


ವಾದಗಳ ನಿರ್ವಾದ ಮಾಡಿ 


6 

.! 

ಷಾ 3 12 
ಣಿ 12 ೫ ಇ 
( ೮ ಇ ಬಜ್‌ 2 
ಆ ದು ಸ್ಷೆಫ್ಜೆ ( 
ಸ್ರ ೨ ಭಟ ಕ್ಸ 
ಗ ಜಿ ದಿಗ್ಗಜ ಗ್ರ 
(ಸ ಆ 1೨3 ಬ 302 
ಶ್ರ 60 ಢ್‌ (್ರ ಡೆ ಇದ್ರ 
ಗ್ತಿ ಇ 1 1 ಣಿ 1 

ಉ ಜಂ ್‌ ಹ 
ಲ ಇ ಜ್‌ ಸಜ (6 ಬ 
1 ಸ್ರ 35 ಭಿ ಗ 
ಟಾಟ ಕ್ಲತ್ತಿಗ] 
(1 ಇ ೪ ಕೈ 8ೆಟಿ 


ಮಿತಾರ್ಥವ 


ಮಮತೆಯಲಿ ಕೊಡು ಕಾವಿ 


೧೫ 


ಮಾ 


ಶವ ನಾರಾಯಣ 


ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿಯನ. 


ಲದಲೆದ್ದು 


೦1 
೦ 


ಪ್ರಾತ 
ಲ್ಪ 


ಗಕೆಲ್ಪ ಜನನ ಮ 


ಣ ಹರವು 


ಲ] 
(| 


೧ 
ಟು 


ಕ್ಯಾ 
ಉದು 


ಸುಲಭವೆಂದೆನಲಾಗಿ ಸುಖಕೆ `ಕಾರಣಃ 


(೧7 


೯ 


ತ 


ದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ು 
ಗ 


ತಂದೆ ನೀನಹುದೊ ಕರುಣಾ 

ಸಿಂಧು ನೀನಹುದೊ 

ಅಂ೦ದುದ್ರುಪದನ ನಂದನೆಯ ಎಳೆ 

ತಂದು ಘಾಸಿಯ ಮಾಡುತಿರಲು 

ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಕ್ಷಯವೆಂದು ಸಲಹಿದ 

ು೦ದಹಾಸ ಮುಕುಂದನು ನೀನೆ 0 


ಚ 


ಧೀರ ನೀನಹುದೊ ಜಗದೋ 


ತ್ರ 
ತ 
ಟ್ರಿಜ್ಜ 
5 
ಚ 
೭೬ 
(೨ 


ಇನ್ನು ನಿನಗೆದುರ್ಕಾರ ಕಾಣೆನೊ ಪ್ರ 


ಸಿ 


ಸನ್ನನಾಗೆಲೊ ಬಿನ್ನಹ ಕೇಳು ಪ್ರ- 
ಪನ್ನವತ್ನಲ ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ೩ 


೧೯ 


ಸಾರಿದವರನು ಹೊರೆವ ಧೀರನಿವನಾರೆ 
ನೀರೆ ನಂಬು ಹಯವದನನುದಾರ ಶ್ರೀಮ೦ತೂರ ಹರಿಯ ಪ. 


ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ನಿಗಮವರಸಿ 
ದಿಕ್ಕುಕಾಣದೆ ಧಾವತಿಗೊಳಲು 


ಸೊಕ್ಕಿದ ವಜ್ರ ವಧುಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಕ್ಯಕೆ ತನ್ನ ನಿಜವ ತೋರನೆ 


ಅಸುರ ಭಟರ ನಿಶಿತ ಶರಕೆ 
ಪೆಸರುಗೊಳ್ಳದ ಗೋಪಸತಿಯರ 
ಶಶಿಮುಖಿಯರ ನಖದ ಕೊನೆಗೆ 
ವಶವ ಮಾಡನೆ ರಸಿಕರರಸ 


ಮಲ್ಲರ ಬಲುಭುಜದ ಕುಶಲ 
ದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕದದುತಮಹಿಮ 
ಚೆಲ್ವ ಗೋಪಿಯರಪ್ಪಲು ಕರ- 
ಪಲ್ಲವದೊಳಾದುದಿಲ್ಲವೆ 


೨೦ 


ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಮಂ ಜಯ 


ನಾರಾಯಣ ನಾರದಪಫ್ರಿಯ ನಾರಾಯಣ ನರಕಾ೦ತಕ 
ನಾರಾಯಣ ನಳಿನೋದರಾ 


[ಸುರಸಂಚಯ;ಸುಖಕಾರಣ ದಿತಿಜಾ೦ಂತಕ ದೀನಶರಣ 
ಮರುತಪ್ರಿಯ ಪಾಂಡವಪ್ರಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಮ ಜಯ 


ಅಫಕುಲವನದಾವಾನಳ ಅತಿಸದ್ಗುಣಗಣ ನಿರ್ಮಲ 
ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ [ತ್ರಿದಶೇಶ್ವರ]ವಂದಿತ ಜಯ 


ಅತಿಮೋಹನಚರಿತ ನಮೊ ಅತಿಸದ್ಗುಣ ಭರಿತ ನಮೊ 
ಹತರಿಪುಪೂರ್ಣ೦ ಜಯ ಗತಕಲ್ಪಷ ಹಯವದನ 


(2 
ಗ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೧ 
ವಿ 
ಷಸ 
ತ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ೦ಕೀರ್ತನೆ 
ಅಕ್ಕ ನಂದಗೋಪನ ಅರಮನೆಯೊಳಗೊಬ್ಬ 
ಅಕ್ರೂರ ಬಂದನಂತೆ 


ಹೊಕ್ಕು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಹುಸಿಯನಾಡುವಳಲ್ಲ 
ಇಕ್ಕೋ ಬಾಗಿಲಮುಂದೆ ಈಗ ರಥವ ಕಂಡೆ 


[ 


ಮಧುರಾಪಟ್ಟಣವಂತೆ ಮಾವನ ಮನೆಯಂತೆ 

ನದಿಯ ದಾಟಲಿಬೇಕಂತೆ 

ಎದುರು ದಾರಿಲ್ಲವಂತೆ ಏನೆಂಬೆ ಏಣಾಕ್ಷಿ 

ಉದಯದಲ್ಲಿ ಪಯಣವಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವೇಳೆಯಂತೆ ೧ 


ಮಲ್ಲರ ಕೂಟವಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಳಗವಂತೆ 

ಬಲ್ಲಿದ ಗಜಗಳಂತೆ 

ಬಿಲ್ಲಹಬ್ಬವಂತೆ ಬೀದಿ ಶೃಂಗಾರವಂತೆ 

ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ[ತಂದೆಯರ]ಕಾಲಿಗೆ ನಿಗಡವಂತೆ ಈ 


ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನಂತೆ ಅರಸಿನ ಮಗನಂತೆ 

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನಂತೆ 

ಎಲ್ಲ ಕಪಟವಂತೆ ಎಂದೂ ಹೀಗಿಲ್ಲವಂತೆ 

ನಿಲ್ಲದೆ ಯಶೋದೆಯ ಕಣ್ಣಲುದಕವಂತೆ ೩ 


ಮತ್ತೆ ಪಾಂಡವರಂತೆ ಮೋಹದ ಸೋದರರಂತೆ 

ಅತ್ತೆಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ 

ಸುತ್ತ ಶತ್ರುಗಳಂತೆ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳಂತೆ 

ಚಿತ್ತಜನಯ್ಯನ ಚಿತ್ತವೆರಡಾದುವಂತೆ ೪ 


* ಈ ಕೀರ್ತನೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಅಂಕಿತದಲ್ಲೂ ಇದೆ. 


ಪ 


ತಾಳಲಾರೆವು ನಾವು ತಾಟಂಕ ಹಯವದನ 


ಬಾಲಕನಗಲಿದನೆ 
ನೀಲವೇಣಿಯರೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಉದಯದಲ್ಲಿ 
ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಆಣೆಯಿಕ್ಕಿ ತಡೆವ ೫ 


ಎಪಿ 


ಅನ್ನವನುಣಿಸಿದರತಿ ಹರುಷದಿಂದ 
ನಂದಗೋಪನ ಕಂದನಿಗೆ 


ಛಿ 


ಟಿ 


ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಲಿನಲಿದಾಡಿದ 
ಗೋಪಿಯ ಕಂದನಿಗೆ 

ಮಂದರೋದ್ದರ ಅರವಿಂದ ಮೂರುತಿಗೆ 
ಇಂದಿರೆ ಅರಸ ಶ್ರೀಹರಿ ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ೧ 
ಪಂಚಭಕ್ಷ್ಯವೆ ಪರಮಾನ್ನ ಶಾಲ್ಯಾನ್ನವೆ 

ಚಿತ್ರಾನ್ನಗಳ ಬಡಿಸಿ 
ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿಯರು ಚಿನ್ನದ ತಟ್ಟೇಲಿ 
ಕ೦ಜಲೋಜಚನ ಕೃಷ್ಣಗಾರತಿ ಬೆಳಗುತ್ತ 


(೨ 


ದಧಿಫೃತಬಾಂಡವನೊಡೆದು ಬಹ್ಮಾಂಡ 

ಬಾಯಲಿ ತೋರಿದ ಹರಿಗೆ 

ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಗೋಪೇರನೊಡಗೂಡಿ 

ಕೊಳಲನೂದುವ ಹಯವದನ ಮುರುತಿಗೆ ಕ್ಲ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಪುಣ್ಯವ೦ತರಾದ ಕಾರಣ ಕೃಷ್ಣನ 
ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದಿರಿ 


9ರಿಜ ಭವಾದ್ಕರ[ಸೇರದಿರುವವ) 

ೇರೋನೆ ಸಣ್ಣವರ 

ಇರ್ಯನಂತೆ ತೇಜದವ ಬಂದು ನಿಶಿಯಲಿ 
ರಿಲಿ ನಿಂತಾನೇನೆ 


"೯ 


2 
ಡು 


| 


ಕ್ಷೀರಸಾಗರಶಾಯಿ ಆಗಿದ್ದವನು ಪಾಲು 

ಸೋರೆ ಕದ್ದದ್ದು ನಿಜವೆ 

ಘಾ ರೆಂದರೆ "ಮನಕೆ ತಾರದ ಸ್ವರಮಣ 
ೇರೇರ ನೆರೆದಾನೇನೆ 


ಸ್ರ 


ಕಾಲಯವನನ ಕೂಡ ಕಲಹ ಕೊಟ್ಟವ ನಿಮ್ಮ 


ವಾಲಯದಿ ಸುರರಿಗೆ ಸುಧೆಯನಿತ್ತ ಗೋಪಾಲ 


ಮೊಲೆಯನುಂಬುವನೇನೆ 
ಪೇಳಲಿನ್ನೇ ನು ದನುಜಕುಲಾಂತಕ ಹರಿ 
ಘಾತೇಗೂಸಗುವತಟೆ 


ಸುರರು ಸ್ತುತಿಸೆ ತುಟ ಮಿಸುಕದವ ತಾನು 
[ಬಿರು]ಮಾತನಾಡುವನೆ 

ಕರಿರಾಜ ಕ[ರೆ]ದರೆ ಓಡಿ ಬಂದವ ನೀವು 
ಕರಿಯೆ ಬಾರದಿಪ್ಪ: 


ಸ್ಥಿರವಾದ ವೈಕು೦ಠದರಸನೆನಿ ಸುವ ಸಾಮಿ 
ಕೆರೆಭಾವಿ ತಿರುಗುವನೆ 


ಗ 


ಗರುಡವಾಹನನಾಗಿ ಮುರಹರ 
[ಕರುಗಳ]ಏರುವನೆ ೬ 


ಣ್ಯ ಪ್ರೇರಿಸುವ ದೇವರ ದೇವನು ಪರ- 


ಣ್ಣ]ನಪ್ಪಿಕೊಂಬನೆ 
ಸ ದ್‌ 
ಣ್ದಲಿತ್ತ ಎಡೆ ಒಲ್ಲ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ 


ಯ ಮೆಲುವನೇನೆ 


೮ 


ಗ 


ಇ ಕಿಕಿತ್ಶಿ 


(೦ 


ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಚಿನ್ಮಯ ಸರ್ವದಾ ನಿ- 

ಮ್ಮನೆಯೊಳಿಪ್ಪನೇನೆ 

ಚೆನ್ನರ ಚೆಲುವ ಕಾಮನಪಿತ ನಿಮ್ಮನು 

ಆಣಕಿಸಿ ಆಡುವನೆ ೮ 


ಮೃದುವಾದ ಉರಗತಲ್ಪನು ಹಸಿಬಾಣ೦ತಿಯ 
ಅದಟ ಮಂಚದೊಳಿ[ಪುನೆ 

ಎದೆಯಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಘಮಘಮಿಸುವ ದೇವ 
ಮದಬೆಕ್ಕು ಒಯ್ದನೇನೆ 


ಸ್ಯಾ 


ಮದನಾರಿಗೆ ತಾನು ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದವ 

ಇದು ಆತನ ಲೀಲೆಯೆ 

ಪದುಮಾಕ್ಷ ಸಿರಿಹಯವದನರಾಯನ ಜಜಿಸಿ 

ಮುದದಿಂದ ನೀವು ಬಾಳಿರೆ ೧೦ 


೨೪ 


ಆರ ಮಗನೆಂದರಿಯೆವೆ ಇವ ನಮ್ಮ 
ಕೇರಿಯೊಳು ಸುಳಿದು ಪೋದ 


ನೀಲವರ್ಣನ ಮೈಯ್ಯವ ತುಲಸಿ ವನ- 
ಮಾಲೆ ಕೊರಳೊಳು ಕೌಸ್ತುಭ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಬಾಲಪ್ರಾಯದ ಚೆನ್ನಿಗ ಬಂದು ಪೋ- 
[ಗ]ಲು ಸನ್ನೆಯ ಮಾಡಿದ 


ಚಿಕ್ಕಪ್ರಾಯದ ಚೆನ್ನಿಗ ಯೌವನದ 
ಲುಕ್ಕುವ ಕಡುಚೆಲುವನೆ 

ಚೊಕ್ಕಟಾದ ಚದುರನೊಬ್ಬ ಕುಚಕೆ ಕ್ರೈ- 
ಯಿಕ್ಕಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪೂಸಿದ 


ಪೀತಾ೦ಬರನುಡಿಸಿದ ವಿನಯ ಸವಿ- 
ಮಾತುಮಾತಿಗೆ ನಗಿಸಿದ 

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ತನ್ನ ಚೆ೦ಂದುಟಿಯ ಅಧರಾ- 
ಮೃತವನುಣಿಸಿದ 


ಪಾರಿಜಾತವ ಸೂಡಿದ ಕಸ್ತೂರಿಯ 
ಗೀರುನಾಮವ ತಿದ್ದಿದ 

ದೂರದಲಿ ನಿಂತು ಎನ್ನ ಸೋಗೆಗಣ್ಣ 
ಓರೆನೋಟದಿ ನೋಡಿದ 


ಆಗ ಮೊದಲಾಗಿ ತನುವಾ ಮದನಶರ 
ತಾಗಿ ಕಟ್ಟುಡುಗಿದಾವೆ 

ಬೇಗದಲಿ ಹಯವದನ ಬಂದೆನ್ನ 
ಮೋಹದಿಂದಲಿ ಕೂಡಿದ 


೨೫ 
ಆರಿಗಾರೋ ಕ ಷ್ಣ ಶೂರಕುಮಾರನೆ 


ಆರಿಗಾರೋ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಪೊರೆವರೆನ್ನ 
ಶೂರ ಮಾರಜನಕ ಅಕ್ರೂರವರದ ದೊರೆಯೆ 


ಓ) 
ಈ 


(ಎ೨ 


ಆ 


ಸತಿಸುತರು ಹಿತರೇನೊ ಮತಿಬ್ರಾಂತಿಬಡಿಸುವರು 
ಯಾರೊ ಮುಂದೆ ಗರುಡವಾಹನ ದೇವ ೧ 


ಆಶಪಾಶದಿ ಸಿಲುಕಿ ಫಾಸಿಪಃ ನಜ ಹಳ 


ವಾಸುದೇವನೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನೆಂದೆನಿಸ ಸಿ 


ಖ್ಯ 


ಮಾಯಮಡುವಿನೊಳ್ಳುಳುಗಿ ಗಾಯವಾಯಿತೊ ಕಾಯ ಉ- 
ಪಾಯ ಯಾವುದೊ ಮುಂದೆ ರಾಯ ಹಯವದನ ೩ 


ಕ್ಷ 


ಆವ ಕುಲವೊ ರಂಗ ಅರಿಯಬಾರದು 


ಣಿ 


ಆವ ಕುಲವೆ೦ಂದರಿಯಬಾರದು ಗೋವುಕಾವ ಗೊಲ್ಲನಂತೆ 
ಪಾರಿಜಾತದ ವೃಕ್ಷವ ಸತ್ಯ |ಭಾಮೆಗೆ ತ೦ದಿತ್ತನಂತೆ ಅ. 
ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದನಂತೆ ಗೋವಳರೊಡನೆ ಆಡಿದನಂತೆ 

ತಾ ಕೊಳಲನೂದಿ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಗಳ ಮರುಳುಮಾಡಿದ ದೇವನಂತೆ ೧ 


ಗ 


ಕಾಲಲ್ಲಿ ಶಕಟನ ಒದ್ದನಂತೆ ಗೂಳಿಯ ಕೊಂಬ ಕಿತ್ತನಂತೆ 
ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡೆಯ ತುಳಿದು ಬಾಲೇರಿಗೊಲಿದ ದೇವನಂತೆ. ೨ 


ಗೊಲ್ಲತೇರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವ ಮಾಡಿದನಂತೆ 
ಮೆಲ್ಹನೆ ಪೂತನಿ ಅಸುವ ಹೀರಿ ಬಲ್ಲಿದ ಕಂಸನ ಕೊಂದನಂತೆ ೩ 


ಸರ್ಪ ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಂತೆ ಪಕ್ಷಿ ತನ್ನ ವಾಹನವಂತೆ 


ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಮೊಮ್ಮಗನ ನಂತೆ ಮುದ್ದುಮುಖದ ದೇವನಂತೆ ೪ 


ತರಳತನದಿ ಒರಳನೆಳೆದು ಮರನ ಕೆಡಹಿ ಮತ್ತವರ ಸಲಹಿ 
ದುರುಳ ರಕ್ಕಸರನು ಕೊಂದ ಚೆಲುವ ಹಯವದನನಂತೆ ೫ 


ಇಂದ್ರಲೋಕವ ಪೋಲ್ವ ದ್ವಾರಕೆ 

ಯಿಂದ ನಮ್ಮನು ಸಲಹಲೋಸುಗ 

ಸಿ೦ಂಧುವಿನ ಮಾರ್ಗದರ ತೌಳವ ಜನರ ದೇಶಕ್ಕೆ 

ಬಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕೈ- 

ಯಿಂದ ಪೂಜೆಯಗೊಂಬ ಕೃಷ್ಣನ 

ಮಂದಹಾಸದ ಮುದ್ದುಮೊಗ ಸೇವಿಪಗೆ ಸಂಪದವು ೧ 


ಒಂದು ಕರದಲಿ ನೇಣಸಿರಿ ಮ- 

ತ್ತೊಂದರಲಿ ಕಡೆಗೋಲು ವರಮಣಿ 

ಯಿಂದ ಶೋಭಿಪ ನಾಭಿ ವಕ್ಷತಾವರೆ ಕಿರುಡೊಳ್ಳು 

ಚಂದ್ರನಂದದಿ ವದನ ಸಮದಲಿ 

ನಿಂದ ಪಾದ ಮನೋಹರೋರು 

ದ್ವಂದ್ವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ೈಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯ ನೋಳ್ಪರ ನಯನ ಸುಕೃತಫಲ ೨ 


ನಿತ್ಯದಲಿ ಗೋಫೃತದ ಮಜ್ಜನ 

ಮತ್ತೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ನಾನ ತದನು ಪ- 

ವಿತ್ರ ಮಂತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ತರವಹ ಕಲಶದಭಿಷೇಕ 
ವಸ್ತಗಂಧ ವಿಭೂಷಣ೦ಗಳ 

ವಿಸರಿಪ ಶ್ರೀತುಲಸಿ ಪುಷ್ಪದಿ 


ಬಿ ಇರ್‌ 


ಭಕ್ತಿಭರಿತರು ಮಾಡುವಾರಾಧನೆಯನೇನೆಂಬೆ ಕ್ಷ 


ಣ 
((ಟ[ 
ಉ 
11 
ಗೆ 
|] 
ಶ್ರ 
[ 
ತ 
| 
ಧ್ರ 
ಸ್ರಿ 


ಧೃಢ್ತನಹೊಲ್ಸ್‌ ದೇವನ ಮುಂದೆ ದಿನದಿನದಿ ೪ 


6. 


ತ್ಲೆ 


೨ಪ ಪ್ರಮೊದಲಾದಮಲ ಭಕ್ಷ್ಯವ ಟದ 

ಹಾ ಬೆರೆಸಿದ ಪಾಯಸವ ವಿ 

ಳ್ರ ಶಾಕಗುಡ೦ಗಳನು ಕ೦ದರ್ಪನಪ್ಪನಿಗೆ 
ಅರ್ಪಿಸುವರನುದಿನದಿ ರಸ ಕೂ- 

ಡಿಪ್ಪ ಪಕ್ಷಫಲಾದಿಗಳು ರಮೆ 


ವ 


ಯಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರ್ಪಚ್ಯುತಗೆ ಪೂಜಿಸುವ ಯೋಗಿಗಳು ೫ 


(1 


ಸ 


ಮೆರೆವ ದೀಪ ಸಹಸ ಅಚ್ಯುತ 

ನೆರಡು ಭಾಸತೊಳುದನೀಲ 

ಸ್ಫುರದಮಲ ಮಣಿಗಳೊಪ್ಪಿಹವೊಪ್ಪಿಹವು 

ದುರಿತರಾಶಿಗಳವನ ಸೇವಾ 

ನಿರತ ಸುಜನರ ತನುಮನ೦ಗಳ 

ತೊರೆದಿಹುದು ಸಿರಿ ನೆಲಸಿಹುದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮನೆ ಶೃಂಗಾರ ಹಿ 


ತೊಟ್ಟ ಭೂಷಣವಿಟ್ಟ ಮಕುಟವ 

ನುಟ್ಟಪಟ್ಟೆಯ ಮುಟ್ಟಿ ತ್ರಿಗುಣವ 

ಬಿಟ್ಟ ದುರಿತವ ಕೊಟ್ಟನೀ ಶುಭ ವಾಕ್ಕಗಳ ನಮಗೆ 
ನಿಷ್ಕಸುಜನರು ತಟ್ಟನೆ ಮನ- 

ಮುಟ್ಟ ನೆನೆವರಿಗಿಷ್ಟ ಅಖಳವ 

ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳು ನೀಗಿಪ್ಪೊ ಗುಣಪುಷ್ಟ 


ವಿಲಿ 


(೦ 


ಏನನೆಂಬೆನು ಕೃಷ್ಣ 

ದೀನರ ದೊರೆಯು ನೀನೆಂದಾದ ಕಾರಣ 

ಮಾನವರ ಸುರಧೇನುತನ ನಿನಗಿಂದು ಸೇರಿತಲ 

ಹೀನತೆಯ ಪರಿಹರಿಸಿ ಭಾಗ್ಯಾಂ 

ಭೋನಿಧಿಯೆ ನಿಜರ್ಗೀವ ನಿನ್ನ ಮ- 

ಹಾನುಭಾವದ ಬಲುಮೆಗೆಣೆಗಾಣೆನು ಮಹಾಪ್ರಭುವೆ ೮ 


ಭಾಪು ದಿವಿಜರ ದೇವರಾಯನೆ 
ಭಾಷು ಭಜಕರಅಭೀಷ್ಟವೀವನೆ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಪು ಹರಿನೀಲೋತ್ಪಲನೆ ಶ್ಯಾಮಲನೆ ಕೋಮಲನೆ 
ಪು ಹಯವದನಾಖಿಲೇಶನೆ 

ಪು ಸುಜನರ ಪಾಪ ನಾಶನೆ 
ಪು 


೪ ಕ್ಚಟ್ಬಲ್ಳಿ 


ಕೃಷ್ಣಾಲಸತ್ರೈಪಾಲಕನೆ ಬಾಲಕನೆ ೯ 


೨೮ 


ಇತ್ತ ಬಾರೊ ಒಲವುತ್ತ ಬಾರೊ 
ಹತ್ತವತಾರದ ಚಿತ್ರಚಾರಿತ್ರ ಎನ್ನತ್ತ ಬಾರೊ 


ಒದ್ದು ಶಕಟನ ಮುರಿದ ಶಿಶುವೆ ನೀನೆದ್ದು ಬಾರೊ ಅ- 

ಳದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ ಸೀಳ್ದ ಮಹಿಮೆಸಾಲದ್ದೆ ಬಾರೊ 

ಕದ್ದು ಬೆಣ್ಣೆನೇಕೆ ಮೆದ್ದೆ ದಾರಿದ್ರವೆ ಮುದ್ದೆ ಬಾರೊ ಆಡು- 

ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ನೀನು ಗುದ್ದಿ ದೂರನು ತರುತಿದ್ದೆ ಬಾರೊ 0 


ಹಿ೦ದೆ ಬಾಯೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬಾಹೆ ಗೋವಿ೦ದ ಬಾರೊ ಎನ್ನ 
ಕಂದ ಬಾಯೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಿಲುವೆ ಮುಕುಂದ ಬಾರೊ 
ಬಂದೆನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀ ನಿಂದಿರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಾರೊ 

ಎಂದೆಂದು ಭಕುತರ ಹೊರೆದಿಹ ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧು ಬಾರೊ ೨ 


ಮಂಥನ ಮಾಡಲು ನಿಂತೆ ಕಡೆಗೋಲ ನೇಣಾಂತೆ ಬಾರೊ 
ಸ೦ತರಿಗನುದಿನ ಸಂತೋಷವೀವ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಬಾರೊ 

ಅ೦ತವಿಲ್ಲದ ಮಾರಾಂತನ ಗೆಲಿದ ಕೃತಾ೦ತ ಬಾರೊ 
ಅಂತಿಂತೆನದೆ ಮಾಕಾ೦ತ ಹಯವದನನನಂತ ಬಾರೊ ೩ 


೨೯ 


ಇಷ್ಟು ದಯವುಳ್ಳವನ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಡೆಂದಿ 
ಇಷ್ಟು ನಿರ್ದಯಳೆ ನೀನು 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


೪2 
0 


ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಪೋಗಲೆ ರತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಪೂಮಾಲೆ ತಾ ಎನೆ 
ನ್ಹಿ ಕಮಲದೆಲೆಯ ಬಣ್ಣದ ಗಿಣಿ ಬರೆದುವ ಸಣ್ಣ 
ಸೀರೆಯ ಕೊಡುವೆನೆ 
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಮಲಮಯ ಕುಪ್ಪಸವ ಕರೆದು 
ಕೈಯಲಿ ಕೊಡುವೆನೆ 
ಬಿನ್ನಣದಿ೦ದಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯಲಿ ನಿನಗೆ ಬಾಯಮುದ್ದನುವ 
ಕೊಡುವೆನೆ ಸಖಿಯೆ ೧ 


24 
ಇಚೆ 


ಕಳಿಯಡಿಕೆಹುಡಿ ಕರ್ಪೂರದ ಕಾಚಿನ ಗುಳಿಗೆ 
ಕೈತುಂಬ ಕರೆದೀವೆನೆ ಇಂಥ 
ಎಳೆಮಾವಿನಂತೆ ತಳಿರು ಸುಳಿಗರೆವ ರುಮಾಲೆ 
ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಬಾಹನ ಥಳಥಳಿಪ ನ- 
ಎಿಲುಗರಿ ಮುತ್ತಿನ ತುರಾಯವ ಸಿಕ್ಕಿ ತರುಣಿ 
ನಿಲ್ಲಲಿ ಬಾಹೆನೆ ಸಖಿಯೆ ತಿ 


ಉರುಟಾಣೆ ಮುತ್ತುಗಳುಚಿತವಾಗಿವೆ ನಿನ್ನ ಉರುಟು 
ಕುಚಗಳ ಹಿಡಿವೆನೆ 

ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಖ ಕಿರುಬೆವರನೆ 

ಒರೆಸಿ ಕಸ್ತೂರಿತಿಲಕವನಿಡುವೆನೆ 

ಸಿರಿಯರಸ ಹಯವದನ ರಂಗನ ಚರಣವನು 


ನೆರೆನಂಬಿ ಭಜಿಸು ಸಖಿಯೆ ಸಖಿಯೆ ಶ್ರಿ 
೩೦ 
ಈ ಮುದು ್ಪ ಕೃಷ್ಣನೀಕ್ಷಣದ ಸುಖವೆ ಸಾಕು ಪ. 
ಶ್ರೀಮದ್ವಮುನಿಯ ಮನೆದೈವ ಉಡುಪಿನ ಕೃಷ್ಣಃ] ಅ.ಪ. 


ಚೆಲುವ ಚರಣದ್ವಂದ್ವ ಜಂಫೆ ಜಾನೂರು ಕಟ 
ವಳಿಪಂಕ್ತಿ ಜಠರ ವಕ್ಷ ಕ೦ಬುಕ೦ದರದಿ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ನಳಿತೋಳು ಮುದ್ದುಮುಖ ನಯನ ನಾಸಿಕ ಕರ್ಣ 
ಸುಳಿಗುರುಳು ಮಸ್ತಕದ ನಳಿನನಾಭನ ಸೊಬಗು 


ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಕಡೆ ಪೆಂಡೆ[ಗಂಟೆ] ಕಟಿಸೂತ್ರ 

ವರ ಹಾರ ಪದಕ ಶ್ರೀವತ್ನ ಕೌಂಸ್ತುಭರತ್ನ 
ಉರುಮುಧೆ ಕಂಕಣಾಂಗದ ಕುಂಡಲ ಪ್ರಭೆಯ 
ಸಿರಿನಾಮ ಮಕುಟ ನಾಸಿಕದ ವರಮಣಿಯ 


ಸಕಲ ದೇವೋತ್ತಮನೆ ಸರ್ವಗುಣ ಪೂರ್ಣನೆ 
ಅಕಳ೦ಕ ಅಖಿಳಾಗಮಸ್ತುತನೆ ಅಪ್ರಾಕೃತನೆ 

ಅಖಿಳ ಜೀವೋತ್ತಮರ ಭಿನ್ನ ಹಯವದನನೆ 
ಮುಕುರ ಕಡೆಗೋಲು ನೇಣುಗಳ ಪಿಡಿದಿಪ್ಪನೆ 


೩೧ 


ಉಡುಪಿನಕೃಷ್ಣ ಸಕಲ ಜಗದೀಶ 
ಬಿಡದೆನ್ನ ಸಲಹೋ ಮಧ್ವಹೃದಯ ವಾಸ 


ವಿಕಸಿತ ನಯನ ಜಲಜಾ[ಸ]ನನ 
ಪ್ರಕಟಿತ ತಾತ ದಿಶಿಕುಲ ದಮನ 


ತ್ರಿಕರಣ ಪರಿಯ ತ್ರಿವಿಧತಾಪ ಶಮನ 
ಸುಕುಮಾರರೂಪ ಮೋಹನ ರಮಾರಮಣ 


ಎಸೆವ ಕಿರುಡೊಳ್ಳಿನ ಶುಭಾಕಾರ ಗಂಡ 
ಪಸುಳೆಯ ಭಾವದಿ ಮೆರೆವ ಪ್ರಚಂಡ 


ಶಶಿಸಮವದನ ಕುಂಡಲಶೋಭಿಗಂಡ ಶಾ 
ಅಸುರಸಂಹಾರ ದೋರ್ಧ್ಯತ ಪಾಶದಂಡ 


ಶ್ರುತಿಯರು ಸೇವೆಯರು ಬಿಡದೆ ಬಣ್ಣಿಸುವರು 
ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲದದುಭುತ ಮಹಿಮನು ದಾವ 


) 


ರ್ಸ- 
ಇ 


` 
ಶಿ 
(1% 
ಸ್ರ 
ಜು 
` 
2 
€) 
[ 
1 
(೨ 


ಯತಿಕುಲಸೇವ್ಕ ಹಯವದನ ದೇವ 
ಪತಿಕರಿಸೊ ನಮ್ಮ ಭವವನದಾವ 


(೦ 


೩೨ 


ುಡುಪಿನ ರಂಗ ಕಲ್ಲುಕಂಬದಿಂದೊಡೆದ ನರಸಿಂಹ 
ಬಿಡದೆಮ್ಮ ಸಲಹೊ ಕೈವಿಡಿ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡವೊ 


ಸೆ 


ಕರೆಯದೇ ಮುನ್ನ ಬಂದೆ ಖಳನಿದಿರಲಿ ನಿಂದೆ 
ಅರಿಯುದರವ ಸೀಳ್ದೆ ಅಸಮನೆನಿಸಿ ಬಾಳ್ಚೆ ೧ 


ಎನಗೆ ನೀನೆ ಬಂಧು ಎಲೆಲೆ' ಕರುಣಾಸಿಂಧು 
ಧನದಾಸೆಯ ಬಿಡಿಸೊ ಧರ್ಮಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆಸೊ ೨ 


ಹಯವವದನನಾಗಿ ಹರಿ ನೀ ದೈತ್ಯರ ನೀಗಿ 
ನಯದಿ ವೇದವ ತಂದೆ ನಳಿನನಾಭನೇನೆಂಬೆ ಕ್ಷ 


೩೩ 


1 


ಉತ್ಸವದಲಾಹ್ನಿಕವ ಕಡು ಜನರು ಕೇಳಿರಯ್ಯ 


ಅರುಣ ಉದಯದೊಳೆದ್ದು ಆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು 

ಭರದೆ ಘಂಟೆ ಸುವಿಘ್ನ ಮಾಡೆ 

ತರತರದ ಹರಿದಾಸರು ತಾಳ ಮೇಳಗಳಿಂದ 

ಪರಿಪರಿಯ ಗಾನ ಪಾಡೆ ತ್ಮರಿತ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ 

ತರುವಾಯ ಭೋರಿಡೆ ಮುರಹರನುಪ್ಪವಡಿಸೆ 

ತರುಣ ಯತಿಗಳು ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಜಪಗಳ ಮಾಡಿ 

ನಿರುತ ಶ೦ಖ ಭ್ರಮಣೆ ಮಾಡೆ ನೀಟಾಗಿ 

ಒಪ್ಪುತಿಹ ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ೧ 


ಕ್ಸ್‌ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಚ೦ದವುಳ್ಳ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಚಾತುರ್ಯದಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಿ ಆ 
ನಂದಸುತಗಭಿಷೇಕವ 

ಜೆಂದದಿಂದಲಿ ಮಾಡಿ ಆ ರಮ್ಯ ಬಾಲ ಉಡಿಗೆ ಶ್ರೀ- 
ಗಂಧ ತುಲಸಿಮಾಲೆಯರ್ಪಿಸಿ 

ಇಂದಿರೇಶಗೆ ಬೇಗ ಇಂಬಾದ ಹರಿವಾಣದಿ 

ಇಂದು ಫೃತ ನೆನೆಕಡಲೆಯು 

ಶುದ್ಧಾದ ಪಾಲ್ಮೊಸರು ಶುಂಠಿ ಸಕ್ಕರೆಲಡ್ಡಿಗೆ 


ತಂದ ನೈವೇದ್ಯವ ಸವಿದು ತಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಬ ಸ್ರ 


ಪದ್ಮನಾಭಗೆ ಬೇಗ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಭಿಷೇಕ 

ಮುದದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ 

ವಿಧಿಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಗಿಲು ಗಂಧ ತುಲಸಿಮಾಲೆ 
ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಒದ 

ಗಿದ್ದ ಶುಂಠಿ ಬೆಲ್ಲ ಒಳಿತಾದ ಅನ್ನ ಸೂಪ 

ದಧಿ ಕ್ಷೀರ ಕದಳಿಫಲವು ಮುರಮರ್ದನನು 

ಚೆಲುವ ತಾ ಹಂಸಪೂಜೆಯ ಕೊಂಬ ತದನಂತರ 

ದಲಿ ಮೃಶ್ತಿಕೆಯ ತಾ ಗಣಿಯಕಟ್ಟಸಿಕೊಂಬ ೩ 


ಗುರುರಾಯ ಪುರಾಣವನು ಗುಪಿತಾರ್ಥದಲಿ ಕೇಳಿ 
ಹರಿಯ ಮಂದಿರಕೆ ಪೋಗಿ ತರುವಾಯ ಘೃತ 

ಕ್ಷೇರ ತಂದು ದಧಿ ದಿವ್ಯ ಮಧು ಸಕ್ಕರೆ ಸೀಯಾಳವು ಇಂ- 
ದಿರೇಶಗೆ ಬೇಗ ಶಿರದ ಮೇಲ- 

ಭಿಷೇಕ ಮುದದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ 

ತಿರುಗಿ ನೈವೇದ್ಯವನು ತೀವ್ರದಿಂದಲೆ ಸ- 

ಮರ್ಪಿಸಿ ಚೆಲುವ ಮಂಗಳಾರತಿಯಿಂದ 

ಪಂಚಾಮೃತದ ಪೂಜೆಗೊಂಬ 


ಗ್ರ 


ಜಲಜನಾಭಗೆ ಉಷ್ಣಜಲವ ತಂ೦ದ್ದದ ಮಾಡಿ 
ಲಲಿತವಾಗಿ ಎರೆಯುತ 
ಒಳಿತಾದ ಹೆಸರ್ದಿಟ್ಟನಲಿ ಒರೆಸಿ ಮೈಯನೆ 


೩೪ 


ತೊಳೆದು ಸುಲಭಗೆ ಪಾಲನುಣಿಸಿ ಬಳಿಕ 

ಬಾಲಉಡಿಗೆಯಿಟ್ಟು ಬಹುನೈವೇದ್ಯವನರ್ಪಿಸಿ | 
ಚೆಲುವ ಉದ್ವಾರ್ಚನೆ ಪೂಜೆ 

ಚೆಂದಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಬ ೫ 


ಮಧ್ವ ಸರೋವರಜಲವು ಹೊಳೆವ ಚಿನ್ನ ಕಲಶದಲಿ 

ಶುದ್ಧದಲಿ ಶೋಧಿಸಿ ತುಂಬಿಸಿ 

ಬದ್ಧ ಫಂಟೆನಾದದಲಿ ಬಹುಬೇಗದಲಿ 

ಬಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯಲಿ ಪೂಜಿಸಿ 

ವಿಧುರಥನೆ ಶಂಕರಥನೆ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಭಿಷೇಕ 

ಮುದದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಜ್ಜಿ ಫೃತ 

ದೋಸೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಸಾರು ನೈವೇದ್ಯವ ಸವಿದು ಚೆಲುವ 
ಮಂಗಳಾರತಿಯಿಂದ ಮುದದಿ ತೀರ್ಥಪೂಜೆಗೊಂಬ 3 


ಉರು ಪದಕಾಭರ೦ಣಗಳು ಉನ್ನ೦ತತೋಳ್ಟಂದಿ 

ಕರಮುದ್ರೆ ಕಂಕಣಗಳು 

ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಚಾರುಚಿನ್ನದ್ದಾವಿಗೆ 

ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲಲಂದುಗೆ 

ವರ ಪೀತಾ೦ಬರ ಕಟಿಗೆ ವಡ್ಕಾಣ ನೇವಳ ಇಟ್ಟು 

ನಿರುತ ಸುವರ್ಣದ ಕವಚವು 

ಕೊರಳ ಕೌಸ್ತುಭಹಾರ ಕೋಮಲ ಸುವರ್ಣಕುಂಡಲ 

ಸಿರಿಮೂರುತಿ ಸಣ್ಣ ನಾಮ ಶಿರದ ಜಾವಳ ಜಡೆ 
ಕಡಗೋಲು ನೇಣುಸಹಿತ 


(1೦ 


ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದಿಪ್ಪಗೆ ವಡೆ ಶಿಕುನುಂಡೆ ಹಪ್ಪಳ 
ಒಡೆಯಗೋದನನೈವೇದ್ಕ 

ಒಳಿತಾದ ಅನ್ನ ಸೂಪ-ತಡೆಯದಲಂಕಾರ ಸ೦ಭಮದಲೊಪ್ಪುವ 
ಪರಿಮಳದ ಗಂಧ ತುಲಸಿ ಪರಮಾತ್ಮಗರ್ಪಿಸಿ 

ಉರದಿ ಧೂಪದೀಪವೆತ್ತಿ 

ತರತರದ ಪಚ್ಚಡಿಗಳು ತಳಿಲು ಸೀಕರಣೆಯು | 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೫ 


ಕರಿದ ತುಪ್ಪದ ಅಪೂಪವು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ದಧ್ಯನ್ನ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ 
ಕಲಸೋಗರ ಬಿಡದೆ ಪರಮಾನ್ನಗಳನ್ನು ಸೊಗಸುಳ್ಳ 

ಕ್ಷೀರ ದಧಿ ಶುಂಠಿ ನಿಂಬೆರಸ ತಕ್ರ 

ಜಗದೇಕ ಸವಿದ ಪರಿಯ ೮ 


ಬಗೆಬಗೆಯ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬಾರಿಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಜಾ- 

ಮರ ದರ್ಪಣಗಳೆಸೆಯೆ ನಗೆಮುಖದ ಕೃಷ್ಣ- 

ನಂಘ್ರಿಗೆ ಷೋಡಶ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ 

ಮುಗಿಸಿ ಗುರುರಾಯ ಬರಲು 

ಹನುಮಂತದೇವರಿಗೆ ಹಸನಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯ 

ಅನುದಿನದಲರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ 

ಮುನಿ ಮದ್ದರಾಯರಿಗೆ ಮುದದಿಂದಲರ್ಪಿಸಿ ೯ 


ಘನ ಸಿ೦ಂಹಾಸನಕೆ ಪೋಗಿ 

ಅಣಿಯಾದ ಫಲ ನೈವೇದ್ಯ 

ಆ ವ್ಯಾಸಗರ್ಪಿಸಿ ಒಂದನೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎತ್ತಿ 

ಜನಕೆ ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಜಾಗ್ರತೆಯಿ೦ದಲೆ ಮಾಡಿ ಭೋ- 

ಜನವ ಮಾಡಿಸಿ ಈರೇಳು ಜನರ ಕೀರ್ತಿಯೊಳೆಸೆವ 

ಆ ಭಾಗವತರು ತಾವು ಆ ಳ್ಳಿ ಕೋಲುಗಳನೆ 

ಬೇಗದಲಿ ಪಿಡಿದು ನಿಂತು 

ಆರು ಹೆಡಿಗೆಯ ಅರಳು ಆರಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲವು 

ಆ ಕಾಲದಲರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕರಣದಲಿ ನೋಡಿ ನಗುವ ೧೦ 


ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣರಾಯರಿಗೆ ಹೊನ್ನ ಕವಚವ ತೊಡಿಸಿ 
ಟ್ವ ರನ್ನದ ಕಿರೀಟವು 

ದಿಟ್ಟಾದ ಪದಕ೦ಗಳು ದಿವ್ಯಮುತ್ತಿನ ಸರ 

ಕಟ್ಟದ್ದ ಪೂಮಾಲೆ ಎಸೆಯೆ 

ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧೂಪದೀಪ ಶ್ರೀಪತಿಗೆ ದೋಸೆ ಬೆಣ್ಣೆ 

ಗಟ್ಟುರುಳಿ ನೈವೇದ್ಯವು ಕಟಕಟನೆ 


೬ 


ಶುಂಠೀಕಷಾಯುಂಡು ಬಾಯಿ ತೊಳೆದು 
ತಟ್ಟನೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಯಗೊಂಡು ತಾ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯೇರಿ ಬರುವ ೧೦ 


ಓಲಗದ ಮಂಟಪಕೆ ವೈಭೋಗದಲಿ ಬಂದು ಉ- 

ಯ್ಯಾಲೆಯಲಿ ಮುದದಿ ಕುಳಿತು 

ಬಹಳ ಪಾನಕ ಅರಳು ಬಹುಕೊಬರಿ ಚೂರುಗಳು ಆ 

ಕಾಲದಲಿ ಸೂಸಿ ಪೂಜಿಸೆ ಕರುಣದಲಿ ನೋಡಿ ನಗುವ ೧೨ 


ಧೀರನಿಗೆ ಚತುರ್ವೇದ ದಿವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ 

ಪುರಾಣ ಚೆಲುವಗಷ್ಟಕ ಗೀತವು 

ಭೇರಿಮೌಳಿ ಮೌಳಿವಾದ್ಕಮೌಳಿಮೌಳಿ ಚಕ್ರವಾದ್ಯ 

ತಾರತಮ್ಮದ ಸರ್ವವಾದ್ಯಗಳೆಸೆಯೆ 

ತಾರಿ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ವೀಳ್ಯ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ 

ಬೆರೆಸಿ ಮಾರಜನಕಗೆ ಏಕಾ೦ತ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ ನವ 

ಮಾರಜನಕನ ಹಂಪೂಜೆಯ ಜಾಗ್ರತೆಯಲಿ ನೋಡಿ ನಗುವ ೧೩ 


ಹಡಗಿನಿಂದಲಿ ಬಂದು ಕಡಲ ತಡಿಯಲಿ ನಿಂದು 

ಬಿಡದೆ ಯತಿಗಳ ಕೈಯ ಬಿಂಕದಿ ಪೂಜೆಗೊಂಬ 

ಆದಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆಹ್ನಿಕವನು ಆಧಾರದಲಿ 

ಓದಿವಿನೋದದಲಿ ಪಠಿಪ ಜನರಿಗೆ 

ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಗಳಟ್ಟಿ ಬಹು ಭಾಗ್ಯಗಳ ಕೊಡುವ 

ಮಾಧವನ ಕೃಪೆಯಿಂದಲಿ 

ವಾದಿರಾಜರಿಗೊಲಿದು ವಚನ ಶುದ್ಧೋಕ್ತದಲಿ ಹೇಳುವ ಜನರಿಗೆ 
ಬರುವ ದುರಿತವ ಕಳೆದು ಮೇಲಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ೦ಂಬ ಹಯವದನ ೧೦೪ 


೩೪ 


ಉಪ್ಪವಡಿಸಯ್ಯ ಉಡುಪಿನ ಕೃಷ್ಣ ಚೆಲ್ವಕ೦- 
ದರ್ಪನಪ್ಪನೆ ಕಣ್ಣೆರೆ 


[ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಸರ್ಪನಂಗದಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರ 
ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಬಲು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಅಪ್ರತಿಮ ಗುಣಗಣಾ೦ಂಬುಧಿ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೆ 
ಸುಪ್ರೇಮದಿ೦ದ ನೋಡಾ ದೇವ 


ದೇಹಿಗಳ ನಿದ್ರೆಯನು ತಿಳುಹಿಸುವರಾರು ನಿ- 
ರ್ವಾಹಕನು ನೀನು ನಿದ್ರೆಯ ಕೈಕೊಳೆ 
ಆಹುತಿಗಳನುವಾದ ಅನಲಮುಖದಲಿ ನಿನಗೆ 
ಶ್ರೀಹರಿಯೆ ದುರಿತಾರಿಯೆ ದೇವ 


ನಿದ್ರೆಯಂ ತೊರೆದು ಸಿದ್ಧಾಸನದಿ ಕುಳ್ಳಿರ್ದು 
ಸಿದ್ಧರೆಲ್ಲರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಕಮಲ 
ಸದ್ಮವನು ಬೆಳಗಿ ನಿನ್ನನೆ ಅರಸುತೈದಾರೆ 
ಮುದ್ದುಮೊಗವನು ತೋರಿಸಾ ದೇವ 


ಇನನುದಯಗಿರಿ ಪೀಠದಲಿ ಕುಳಿತು ಪದ್ಮಗಳ 
ಅನಯನ ನೇಮದಿ ಪಿಡಿದು ತಮವೋಡಿಸೆ 
ಅನುರಾಗಮಂ ತುಂಬಿ ಕರೆಯಕಳುಹಿದ ನಿನ್ನ 
ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲೊಳರಸುತ್ತ ದೇವ 


ಕಮಲಕೊಬ್ಬಿತು ಸೂರ್ಯನತತಿ ಪೆರ್ಮೆಯಂ ಪೊತ್ತ 
ಕ್ರಮದಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಜಸೋಮನೊ 
ಭ್ರಮೆಗೊಂಡವನ ಪರಿವಾರಕಾಯಿತು ಸೋಲು 
ಸುಮುಖಚಂದ್ರನೆ ಬೆಳಗಿಸಾ ದೇವ 


ಅಮಲಜಲದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜನವ ಮಾಡುವೆನೆಂದು 
ಕ್ರಮದಿಂದ ತೀರ್ಥಗಳು ಕರೆದು ನಿನ್ನ 


೧ 


(೨ 


೩೮ 


ಸಮಗ ದಾಸ 
ರಮಣೀಯ ಮೂರುತಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸುವ 
ಶ್ರಮವ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡೊ ದೇವ 


ಅತಿಶೀತ ಹರುಷದಿ೦ ಪುಳಕ ಶೋಚಭಿತರಾಗಿ 
ಪ್ರತಿಕ್ಷಣದಿ ನಿನ್ನನೇ ನೆನೆದು ನೆನೆದು 
ವ್ರತದಿಂದ ಪೇಳುವ ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣದೊಳಿಪ್ಪ 
ಸ್ತುತಿಯನಾಲೈಸಿ ಕೇಳಾ ದೇವ 


ತನುವ ರಂಜಿಸಿ ಶ೦ಖ ಚಕ್ರೋರ್ದ್ವಪುಂಡ್ರದಿಂ 
ಪ್ರಣಮಮಂ ಪೇಳಿ ಮಂತ್ರಿತ ವಾರಿಯ 

ಘನ ಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲಿ ತ 

ರ್ಪಣ ಮಾಡಲನುವಾದರಯ್ಯ ಬುಧರು 


ಎನಲುಪ್ಪವಡಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಯವದನ ತ೦- 
ಪಿನ ನಾಗಭೋಗ ವಿಸ್ತರದಿ ಕುಳಿತು 
ವನಜಸಂಭವಸಹಿತ ವಿಬುಧರೊಡ್ಡೋಲಗದಿ 
ಮುದಿಗಳರ್ಚಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಸೆ ದೇವ 


೩೫ 


ಎ೦ಜಲೆನ್ನಲಿಬಹುದೆ ಮನುಜರಿದನ ಅಘವನ ಧ- 
ನಂಜಯ ಸುವೈಕುಂಠದಾಸರ ವದನದ ಕಣವ 


ವದನವೆಂಬಾಕಾಶದಲಿ ಭಕುತಿ ಜೀಮೂತ 
ಪದಮನಾಭನ ನಾಮಾಮೃತದ ಕಡಲ 
ಮುದದಿಂದ ತಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ೦ಗ ದೇಹದಲಿ 
ಹದನರಿತು ಸುರಿದು ಮುಕ್ತಿಫಲವ ಬೆಳೆಸಿದುದನು 


ಹೃದಯಕಾರಾಗೃಹದಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನಾವಾಗ 
ಹುದುಗಿ ಅಗಲಿಸದ ಕಾರಣದೊಳುಂಗುಟದಿ 


ಸಾ 


ಹಿ 


ಆ.01 


ಇ 


ಲ 
ತ್ತ 
ಸ 


(೮ 


(೦ 


೮ 


[ 


(೨ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಉದಿಸಿ ಗಂಗೆಯು ಪೋಪೆಡೆಯು ಅಳಿದರೆ ಇವರ 
ವದನದಲಿ ಪೊರಟೆನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಹರಿದುದನು 


ಪರಸನ್ನ ಹಯವದನ ಚರಣ ಸರಸಿಜಮಧು- 
ಕರ ಸುವೈಕುಂಠ ದಾಸೋತ್ತಮನ್ನ 

ವರ ವದನದಲಿ ವೇದಶಾಸ್ತಾಗಮದ ತಾ- 
ತ್ದರಿಯ ಬಿಂದುಗಳೆನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಹರಿದುದನು 


೩೬ 


ಎಂಥಾ ಪಾವನ ಪಾದವೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಕಾ ಇ- 
ನೆಂಥಾ ಚೆಲುವ ಪಾದವೊ 


ಎಂಥಾ ಪಾವನ ಪಾದ ಇಂತು ಜಗದಿ ಕೇಳು 
ಪಂಥದೊಳಿದ್ದ ಕುರುಪತಿಯ ಉರುಳಿಸಿದ 


ಹಲವು ಕಾಲಗಳಿಂದಲಿ ಮಾರ್ಗದಿ 

ಶಿಲೆ ಶಾಪ ಪಡೆದಿರಲು 

ಒಲಿದು ರಜದಿ ಪಾವನಗೈದು ಕರುಣದಿಂದ 
ಬಲೆಯ ಮಾಡಿ ಸಲಹಿದ ಶ್ರೀಹರಿಯ 


ಬಲಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿ ತ್ರೈಲೋಕವ 
ನಳೆದು ಏಕಾಂಘ್ರಿಯಲಿ 

ಬೆಳೆದು ಭೇಧಿಸಲಾಗ ನಳಿನಜಾಂಡವ ಸೋಕಿ 
ಚೆಲುವ ಗಂಗೆಯ ಪೆತ್ತ ಜಲಜಾಸನಾರ್ಜಿತ 


ಚೆಂಡು ತರುವ ನೆವದಿ ಕಾಳಿಂಗನು- 
ದ್ದಂಡ ಮಡುವ ಧುಮುಕಿ 

ಚಂಡ ಕಾಳಿ೦ಗನ ಮಂಡೆಯೊಳು ಪಾದ 
ಪುಂಡರೀಕವನಿಟ್ಟು ತಾಂಡವನಾಡಿದ 


1 


(೨ 


೨ 


೪೦ 


ತ 
ದಿ 
ಶ್ರ 
ಜೆ 
ಭ್ರ 
೧ 

081 


ಸಂತತ ಸೌಖ್ಯವೀವ ಕಾವೇರಿಯ 
ಅ೦ತರಂಗದಿ ನೆಲೆಸಿ 

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನ೦ತನ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿ 
ಶ್ಚಿಂತೆಯೊಳು ಲಕುಮಿ ಭೂಕಾಂತೇರ ಸೇವಿಪ 


ಒಲಿದು ಗಯಾಸುರನ ಶಿರದೊಳಿಟ್ಟು 
ಹಲವು ಭಕ್ತರ ಪೊರೆದೆ 

ನೆಲೆಸಿ ಉಡುಪಿಲಿ ಎನ್ನ ಹೃದಯಕಮಲದಲಿ 
ತೊಲಗದೇ ಇರುತಿಪ್ಪ ಸುಲಭ ಹಯವದನ 


೩೭ 
ಎನ್ನ ಮನದ ಡೊಂಕ ತಿದ್ದಯ್ಕಾ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ 


ಎನ್ನ ಮನದ ಡೊಂಕ ತಿದ್ದಿ ಮುನ್ನ ಮನ್ನಿಸದಿ[ರೆ?ತಿದ್ದಿ 
ಬನ್ನ ಪಡಲಾರೆ ಭವಾಬ್ದಿಯನ್ನೆ ದಾಟಿಸೊ ಅಪಾರಮಹಿಮ 


೫ 


ಜಿ 


ಅ.ಪ 


ಉದಯವಾದರೆ ಊಟದ ಚಿಂತೆ ಉಂಡಮೇಲೆ ಭೋಗದ ಚಿಂತೆ 


ಅದರಮೇಲೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಂಗಳನೆ ಆಳ್ವ ಚಿಂತೆ 


ಸುಖವು ಬಂದರೆ ನಾನೆ ಸಮರ್ಥ ದುಃಖವು ಬಂದರೆ ಹರಿಯುಮಾಡ್ದ 


ರೊಕ್ಕ ಬಂದರೆ ನಾನೆ ಧನಿಕ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ ಹರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ 


ತಿಳಿದು ತಿಳಿದು ಪತಂಗದ್ದುಳವು ಕಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋಹಾಂಗೆ 
ಕಾಲಕಳೆದೆ ಮೂಕನಂತೆ ಮುದ್ದು ಹಯವದನನೆ 


೩೮ 


ಎನ್ನಾಣೆ ಬ್ಯಾಡ ಬ್ಯಾಡವೋ ರಂಗ ನಿನಗಿದು 
ಚೆನ್ನಗಿತ್ತೇರ ಮನೆ ಗೋವಿಂದ 


ಡಿ 


1 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಗೋಪೇರ ಮನೆಗಳ ಪೊಕ್ಕು ಬಹುಪರಿ- 
ತಾಪವ ಮಾಡುವರೇ ಕ೦ದ ಗೋವಿಂದ 
ಕಾಪಟ್ಯಸತಿಯರ ಮಾತ ನೀನಾಲಿಸಿ 


ಕೋಪಿಸಬೇಡವಮ್ಮಾ ಗೋಪೆಮ್ಮ 


ಎನ್ನಪ್ಪ ಕ೦ದನೆ ಚಿಣ್ಣ ಗೋಪೇರು ಬಂದು 
ನಿನ್ನ ದೂರುತಲೈದಾರೋ ಗೋವಿಂದ 
ಕನ್ನೇರು ಕೊಬ್ಬಿಂದ ಅನ್ಕಾಯ ನುಡಿತಾರೆ 
ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಮ್ಮ ಗೋಪೆಮ್ಮ 


ದಧಿ ದುಗ್ಧ ಭಾ೦ಡ ಒಡೆದು ಗೋಪಿಯರನ್ನು 
ಸದರ ಮಾಡುವರೇ ಕಂದ ಗೋವಿಂದ 
ಉದಯರದಿ ಗುದ್ದಾಡಿ ಮಾರ್ಜಾಲಂಗಳು ಬೀಳೆ 
ದಧಿಭಾಂಡ ಜಾರಿತಮ್ಮ ಗೋಪೆಮ್ಮ 


ಬಸವನ ಆಟದಿ ಶಿಶುಗಳೆಲ್ಲರ ಕೂಡಿ 
ಮಸಿಮಣ್ಣು ಮೈಯ್ಕಾದವೊ ಗೊವಿಂದ 
ಬಿಸಜಾಕ್ಷಿಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಕೆಲಸದ ಕೈಯ್ಯ 
ಮಸಿಮಣ್ಣು ಒರೆಸಿದರೆ ಗೋಪೆಮ್ಮ 


ಒರಗಿದ್ದ ಹಸುಗಳೆಬ್ಬಿಸಿ ಕರುಗಳ ಬಿಟ್ಟು 
ದುರುಳತನವ ಮಾಡೋರೆ ಗೋವಿಂದ 
ನೆರೆದಿದ್ದ ಶಿಶುಗಳಾಡುವ ಗುಲ್ಲ ತಾವ್‌ ಕೇಳಿ 
ತುರುಶಿಶು ಬೆದರಿತಮ್ಮಾ ಗೋಪೆಮ್ಮ 


ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಮ ನಿನ್ನ ಬನ್ನಣೆ ಸುದ್ದಿಯ 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಳಿದನೊ ಗೋವಿಂದ 

ಉನ್ನಂ೦ತ ದಾಯಾದಿಯ ಮಾತುಗಳ ನೀನು 
ಮನ್ನಿಸ ಬೇಡವಮ್ಮ ಗೋಪೆಮ್ಮ 


೧ 


«ಗ್ರ 


() 


2 
ಗ 
ತ 
ತ್ರೆ 
ಜೆ 
ತ್ರ 
೧೨ 

೫ 


( 


ಬಾಯೆನ್ನ ರನ್ನವೆ ಬಾಯೆನ್ನ ಚಿನ್ನವೆ 
ಬಾಯೆನ್ನ ಮೋಹದ ಗಿಣಿಯೆ ಗೋವಿಂದ 
ಬಾಯೆಂದು ಯಶೋದೆ ಕರೆದಳು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ 
ಬಾಯೆನ್ನ ಹಯವದನ ಗೋವಿಂದ 


೩೯ 


ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೀಲೆ 
ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆ ರಂಗಗೆಲ್ಲ ಲೀಲೆ 


ಪುಟ್ಟಿಸುವುದು ಮನವಿಟ್ಟು ಕಾವುದು 
ಧ್ರ ನ 0 ನ್ನಿಶಿಡ್ಟ 
ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಎಶಿಷ್ಟರ ರಕ್ಷೆ 


ನೀರೊಳುಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತಾರಣ್ಯವಾಸ 
ಹಾರುವರಾಟ ತನ್ನ ನಾರಿಯ ಬೇಟ 
ಗೊಲ್ಲರಾಕೃತಿ ಬತ್ತಲೆಯ 


ಬಲ್ಲಿದ ದೈವ ಕಲಿಯ ಗೆ 


ಲಿ 
1 ತೆ 


ಭಾಗ 


ವರನಿಷ್ಟುದು ಕರೆದರೆ ಬಪ್ಪುದು 
ಧರೆಯಜಮ ಪರಿಪರಿಯ ಕರ್ಮ 


ಹೆ೦ಂಗಳಕೂಟ ಅಪಾಂಗದ ನೋಟ ಹಾಸ್ಕ 


ದಂಗದಿಂದೂಟ ರಣರಂಗದಿಂದೋಟ 


ಅ೦ಬಿನ ವೇಧ ನಿನ ತುಂಬಿದ ಕ್ರೋಧ ತ್ರಿ- 
ಯಂಬಕ ಪೂಜೆ ತ್ರಿವಿಡಂಬನವೋಜೆ 


ಕರ್ತುಮಾಕರ್ತು ಮತ್ತನ್ಯಥಾಕರ್ತು ಎಂಬ 
ಶಕ್ತಿದೇವಗೆ ಬಲುಯುಕ್ತಿ ಇವಗೆ 


(೦ 


೧ 


(೦ 


4 


ಲ್ಸ 
02 

೩. ಟ್ರ ಗೆ ಈ 6, 6ಣೆ 
೨) 
ತ್ರಿ 
| 
ಲ ಜಿ ಟ್ಭಕೈಿ 
ಸ ಇ1 ತಕ್ಕ 
ಟ್ಟ ತ ಡು ಸಗ ಟ್ರ ಶ್ಲ 
ಇ೦ಲಿ ಇ ॥ೃ| ಇ] ಲ ಬ ೮ 02 ಓಟ ೫ ತ್‌್‌ 
ಸ್ರ ಸ 2 ಜ್‌ ಸ ಎಂಡ. ಜ.ಶೆ ಕ್ರಫಷ್ಟಿ 1 ಶಿ 
“೫ 1 ಟ್ರಗಟ್ರೆ ಕಟ ತ್ತಿ ಸಜಿ ಬಳಿ ಶಿಕ್ಷ ಕೈ ಳೆ. ಖೆ 
ಲ್ಲ ಗ್ರ ಚ ಸೆ ಇ ಆಶ್ಷ್ಟ, ೪ ಶ್ಚ ಗ್ರ ಶಬ್ಬ ಲಗ್ತಿ 
ಸತ 10 ಣ್ಯ ಆ 12 ೫ ಷ್ಟ ಕ ಅಸ್ಟಿತ ಇ ಬಕ್ಷಿ ದಾ ಪತ ಛಿ ಈ ಆ (್ಗಿ 
1 ಚ ಇಓ ಫಕ್ಷೈವಳ್ಲಾಫ್ಣ ಆ ಬುದ ಟಕ ೪0 ॥ೈಚ್ಛಿ ಗ್ರ ಕೆ 
ಟಬ ಭ್ರ ಭ ೫. ಭಟ್ರ ಸೌಸ್ಛಿಟ್ಛ ಗದ ಕು ೬ 1.1. 
೧ 1. 1೫0 ಜ.1 ಆ ಸ್‌ 81 ೪೫ ಆ ೧ ಛ್ವಗ್ಗಿ 3 ೫. 4 ಟಾ 
ಸು 2 ಎಂ ಎ 0 ೦ (ಲ 1 (ಇ 22 1 ಸ ಗ (ಸ 64 3 ಇ 6% 
13” ಟ್ರ 3 ಚೊ ಜಗ 1.2 ೫ (ಕ ಕ 
5 1 1 32 ರಾ ಜು ತ ಲ ಸ ಇ ಸ ನ 0 3 ಳ್ಳ 
ಶ್ರ ೧ ಕ್ಟ ಗ್ರೆ 4 20 ೫8% 0 ಜ್ಚ ॥ ೪ ಸ್ಟ 0 ಸ್ಸೇ ಕ್ಸ ಜ್‌ 
ಜ್ರ ಭಟ್ರ ಭಜ ಘೌ ಬಾಗ ಟೈ ಸ ಕ್ರ ತ್ತೆ ತಚ್ಚ ಈೌಳ್ಚ್ಛಾ ಇಕ್ವಥ ಬಜಿ ಸ್ಸಣ್ತಿ 
ಜಾ ಭ್ರ ಚ ಕಗ್ಗಿ ಟ್ಟ ಕಜ ॥ ಶಭ ಭಕ್ಷ. ಕಷಿ? ಗೈ 
ಸ್ಪ ಸ (1 3 6 ಸಲ ಈ ೫ ಕ್ರಕ್ಟ್ಣಿ 0 | ಟ್ಟ] 1 (್ಯ 
ಆ ಕಟ ಕ್ಲೈ ಇಟ್ಟಿ ರ್ರಿಶ್ಚಿಶಿತ ಚೆ ಭಜ ಜೂ ॥ 3 ಫಕ್ಲಿಶ್ಚೆ ಕ್ಲತ್ಣಿ 
ಗ ಸ ಟಿ ಉಕ 4 ಖ ಜೆ.ಟಿ ೪8 ೪ ೫0೪೫ ೧0ಓ ೩೪೫0 ೫೫% 
(| 


೪೪ 


2 
ತ್ರ 
ಈ 
ತ್ರ 
ಖು 
ಭೆ 
6 
661 


ಶತರವಿತೇಜಗಾರತಿಯನೆತ್ತುವಳಂತೆ 
ಗತಭೀತನಿಗೆ ಭಾಮೆ ರಕ್ಷೆಯಿಕ್ಕುವಳಂತೆ 


ಕಡೆಗೋಲ ನೇಣ ಕೈಯಲಿ ಪಿಡಿದೊಲವಿಂದ 
ಪಡುಗಡಲತಡಿಯ ದ್ವಾರಕೆನಿಲಯ 

ಬಿಡದೆ ನೆಲೆಸಿದ ಹಯವದನ ಮುದ್ದು 
ಉಡುಪಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಉಡಿಯೊಳೆತ್ತುವಳಂತೆ 


೪೧ 
ಕಂಜನಯನನ ಕಂಡೆ ಕಾಮನಯ್ಯನ 
ಮಂಜುಗುಣಿಯೊಳಿಪ್ಪನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ 


ಪುಟ್ಟ ಪಾವುಗೆಯೊಳ್ಳೆಟ್ಟ ತೊಟ್ಟಂಬುಚಕ್ರವ 
ಕಟ್ಟದ ಕಠಾರಿಯಿಂದ ದುಷ್ಟರ ಹುಡಿಗುಟ್ಟುವ 


ಚಕ್ರ ಶ೦ಖಧರನಾಗಿ ಕಕ್ಕಸರ ರಕ್ಕಸರ 


ಚಕ್ರ 


ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಶಕ್ರಮುಖ್ಯರ ಅಕ್ಕರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ 


ಕ್ಷಸು 


ಆಗಮವೈರಿಯನು ಕೊಂದಾಗ ಹಯವದನನ್ನ 
ಈಗ ಮಾನಿಸರಿಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವೀವ ದೇವನ 


೪೨ 


ಕಂಡೆ ಕಂಡೆನು ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ 
ಕಂಡು ಬದುಕಿದೆ ಇಂದು ನಾನು ಕರುಣಿಸೊ ಎನ್ನೊಡೆಯನೆ 


ಉಟ್ಟ ದಿಟ್ಟಿಯು ಹಿಡಿದ ವಂಕಿಯು 
ತೊಟ್ಟ ಕೌಸ್ತುಭ ಭೂಷಣ 


೧ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೪೫ 


ಮೆಟ್ಟಿದ ನವರತ್ತದ್ದಾವಿಗೆ 
ಇಟ್ಟ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವ ೧ 


ಮಂದಹಾಸವು ದಂತಪಂಜ್ತೆಯು 
ಉಂದದ ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟವು 
ಅಂದವಾದ ಕುರುಳುಗೂದಲು 
ಮುದ್ದು ಸುರಿವೋ ಮುಖವ ನಾ 


(ಎ 


ಮೊಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ ಕೊರಳಲಿ 

ಚೆಲ್ವ ಕಂಕಣ ಕೈಯಲಿ 

ಗೊಲ್ಲಸತಿಯರ ಕುಚಗಳಲ್ಲಿ 

[ಅಲ್ಲ್ಪಳಿ] ಮಾಡಿ ನಗುವನ ೩ 


ಸುರರು ಪುಷ್ಪದ ವೃಷ್ಟಿ ಕರೆಯಲು ಅ- 

ಸುರರೆಲ್ಲರು ಓಡಲು 

ಕ್ರೂರ ಕಾಳಿಯ ಫಣಗಳಲ್ಲಿ 

ಧೀರ ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡಿದ ಲ 


ಎನ್ನ ಬಂಧನ ತರಿಸಿದನೆ 

ಎನ್ನ ಪಾಪವು ಓಡಿತು 

ಅನ್ಯದೈವವ ಭಜಿಸಲ್ಯಾತಕೆ 

ಮನ್ನಿಸೊ ಹಯವದನನೆ ೫ 


೪೩ 


ಉಗಾಭೋಗ 


ಕಡಹದ ಮರನೇರಿ ಕಡುವಿಷದ ಕಾಳಿಂಗನ 
ಮಡುವಿನ ನಡುವೆ ಧುಮುಕಿ ಸಡಗರದಲಾಡುತಿರಲು 
ಘುಡುಫುಡಿಸುತ ಸರ್ಪ ಬಂದು ನಿನ್ನೊಡಲು ತನ್ನ 


ಜೆ 
ವಾ 


'ಮಾಡಿದಯ್ಕ 


ಎರ 
ಬ ಲ 
ರ್ಗ 
ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ 
ಗೆ 
ಕದಾ 


ವಿ 


ಪೊಡವಿ ನಡನಡುಗೆ 
ಪಿಡಿಯಯ, ಬ್ಲಾಗ ಕಯ್ಯ ಅಡಿಗಡಿ 


ವೆ 


ನಾ 


ವ 


ನ 


ರಿ 


ರಾಯನ ನೋಡು ನೋಡು 


೪೪ 
ಷ್ಟ 


ಸ್ರ 


೦ 
ನಕೃ 


ಪಾದ ಜಾನೂರು ಕಟಿ ನಾಭಿ ಕಿರಿ 
ಡೊಳ್ಳು ವಕ್ಷ ಕಂಬುಕಂಧರ 


ಮುಡುಪಿ 
ಹಾಗ 
ವ 


ಡಿಸಿ ಅವನ ಮಡದಿಯರ ನುಡಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ, ಕ 
ಅ 


ನಡುವೆ ಭಾಗದಿ ಕಟ್ಟಿ 

ಗಡಾ ಅಯ, ಸುರರಯ್ಮ ದಮಯ್ತ 
ಕಡುಕೃಪೆಮಾಡೊ ಹಯವದನ 

ಕಡುಮುದ್ದು ಮೋಹನನಾದ ಈ ಸೊಬಗ ನ- 
ನಿರ್ಮಲ ಚಿನ್ಮಯ ಬೊ 

೧೨ 


ಲು 


ದ್ರಿ 
ತೆ 


ಸಿ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಅಲ್ಲಿ ಬೆ ಬೆಣ್ಣೆಗ ಳ್ಯನೆ೦ಬೊರಿವನೆಲ್ಲ 


ಸ್ತ 


ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆಲ್ಲಂದೆಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲಿಯ ವಾಸ ನೋಡು ನೋಡು 


ತಿಗಗೋಚರನೆನಿಪ ಯತಿತತಿ 
ತಿಗೆ ಮೈಗೊಡದ ಬೊಮ 


ಅ್ರ 


ತ ಪಾತಕಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಿತಿಯೊಳ- 
ಗತಿ ಸುಲಭವಾಯಿತಿನ್ನು ನೋಡು ನೋಡು 


1. 


ಬಲ್ಲವರೆ ಬಲ್ಲರಿವನ ಈ ಮಹಿಮೆಯ 


ಲ 
ದುರ್ಲಭಕ್ಕೆ ದುರ್ಲಭನವ 

ಚೆಲ್ನ ಹಯವದನನಾದ ಭಕುತ ಯತಿ- 
ವಲ್ಲಭನಿಂದಿಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ನೋಡು ನೋಡು 


೪೫ 
ಕುಣಿದಾಡೊ ರಂಗ ನಲಿದಾಡೊ 


ಕುಣಿದಾಡೊ ಕುಂದಣದ ಸರಳೆ 
ನಲಿದಾಡೊ ಮಾಣಿಕದ ಹರಳೆ 


ದು ಬಂಡಿಯನೊದೆದು 


ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿದ 
ಚೆ ಕ ಶ್ರೀಚರಣಾರವಿಂದ 


ಟ ಧಿಮಿಕಿಟ ರುಂಕಿಟವೆ ವೆನ್ನುತ 


ಬಾರಾ 


ಕ್ಯು 


೪೮ 


ಬಲಿಯ ಮೆಟ್ಟ ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡೆಯ 
ತುಳಿದು ನಾಟ್ಯವನಾಡಿ 
ಚೆಲುವ ಶ್ರೀಹಯವದನ ನಿಮ್ಮ 


ಘಲುಫಲು ಗೆಜ್ಜೆ ಫಿಲುಫಿಲುಕೆನ್ನುತ ಠಿ 
೪೬ 
ಕೃಷ್ಣ ಕಲಿಯ ಕಾಯ್ದ ಕರುಣಿ ಜಿಷ್ಟುಸಖನೆ ಕೃಷ್ಣನೆ ಪ 


ಕೃಷ್ಣ ಪೊರೆಯೊ ಎನ್ನ ವಿಷಯ 
ತೃಷ್ಣೆಯಿಂ ಸಾಯಲೆ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಅ.ಪ. 


ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಡವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವರುವೆನೊ ಗೋ- 
ಎಂದ ನಿನ್ನ ಕರುಣಸುಧೆ ಇನ್ನೆಂದು ಪಡೆದು ಸುಖಿಪೆನೊ 

ಇಂದು ಮಾಡಿದ ಅಘಗಳು ಬಲು ದಂದುಗಕೊಳಗಾದೆ ನೀನು 
ಕುಂದು ಕುಜನದೂರ ನಿನ್ನ ಕಂದನೆಂದು ಸಲಹೊ ತಂದೆ ೧ 


ಕಾಮವೆನ್ನ ಕಮಲನಾಭ ಸೀಮೆಗಾಣಲಿಯ್ಯದೊ ನಿ- 

ಸ್ಲೀಮಮಹಿಮ ಕ್ರೋಧ ಎನ್ನ ಸಾಮವ ನಡುಗಿಸುತಿದೆ 

ಭ್ರಮಿತನಾದೆ ಬಲುಪ್ರೇಮವ ತಷ್ಟಿಸಿ ಸುರಕ್ತಾನು ಹೆ ದೈವ ಎನ್ನ 

ಆ ಮಹಾಭಯವ ನಿವಾರಿಸೊ ಶ್ರಿ 


ಸುಖದುಃಖ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಕ್ಕು ಬಕ್ಕು ಭಯದ ಬೊಸ 

ರಕ್ಕೆ ಬಿಡದೆ ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಯ್ಯದೊ 

ಚಿಕ್ಕತನದಿ ಸಿಕ್ಕಿ ದುರ್ವಿಷಯದಿ ನೊಂದೆ ಮೇ- | 
ಯಿಕ್ಕದಂತೆ ಹಯವದನ ದಕ್ಕಿಸೆನ್ನ ಅನುದಿನ ೩ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


೪೭ 


ಕೃಷ್ಣನ ನ ಮೂರ್ತಿಯ ಮನದಿ ಚಾ 


ಸ 


ಮುದ್ದು ಮೊಗದ ಸುಲಿಪಲಿನ ಗಲ್ಲದ 


ಎದ್ರುಮಾಧರದ ನಾಸಿಕದ 


ಪದ್ಮದೆಸಳ ಪೋಲ್ಡ ನಯನದ ನೊಸಲಿನೊ- 


ಳಿರ್ದ ಕುಂತಳತತಿಯ 
ಪುರ್ಬಗಳೆಂಬ ಸದ್ಧನುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ 


ಕರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸಂಬ ದ್ದ ಕುಂಡಲ ತತಿಯ ಈ ಚೆಲ್ಗೆ ಶೆ 


ಸ್ರ 


2. 


ದ ಸೊ ಬಗನ ಕಂಡೆರ 


೭ (ಓಿ| 
ಸ 

ಟಿ 

೮೬ 


ತ 


ತಿ 


ಡಾ 


ನಾವ ಸುಖಿ ಗೋಕುಲದೊ 
ಮಾನವನೆ ಸುಖಿ ಅಮ್ಮ ನವ 


6 


ದು 
0ಬ. 


ಅ 


ಕಡೆವ ಶಂಖದಂದದಿ ಕೊರಳ ಕೌಸ್ತುಭಹಾರ 
ಬಡನಡು ಜಠರ ಪೇರುರದ 

ಉಡಿಗಂಟೆ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಎಸೆವ ಕಟಿಯ ಪಾದ 
ಒಡೆದು ಮೂಡಿದ ಚಂದನಂತಿಹ ಕೈಯ್ಕೊ 
ಳಿಡಿದ ಬಿ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಚಂದದಿಂದ ಮೆ- 
ಪು ಯಿಡುತಲೆ ಬಂದ ಇವನು ನಮ್ಮ 


ಮುಖ್ಯ ಸುರರೆಲ್ಲ ಅಂಬರದಲಿ ತ- 


ಚತಿತವಟನನ್ನು ಈ ದೇವನ 


ಆಹಗಳಳುವ ಬೊಮ್ಮ ನೋಡು ನೋಡು 


ಲಿ 


| 


ವರ್ತುಳೋರು ಜಾನು ಜ೦ಘಗಳ ಸಂ- 
ಪತ್ತ ನೋಡು ಕರಿಕರದ 
ರತ್ನದರ್ಪಣದ ಕಾಮನ ಬೆನ್ನಿಲೊಪ್ಪುವ 


(ಎ೨ 


ಘಾ 
ಸ 


(ಲ 


೫೦ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಬತ್ತಳಿಕೆಯ ಚೆಲುವ ಪೋಲುವ ಬೆರ- 

ಳರ್ಥಿಯಿಂದಲಿ ಪೊಳೆವ ಚಿತ್ರ ಚಾರಿತ್ರ 

ಚಿತ್ತಜನಯ್ಯನ ಚರಣಕಮಲವೆನ್ನ 

ಚಿತ್ತದಿ ನೆಲೆಸಿಪ್ಪುದು ಅದರಿ೦ದ ಸ- 

ರ್ವತ್ರ ಸುಖವು ತಪ್ಪದು ಹಯವದನ್ನ ಕ 


೪೮ 


ಕೃಷ್ಣ ಭವರೋಗದ ಮದ್ದು 
ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಮಾನವ ಕಾಯ್ವಾತ ನಿಂದಲ್ಲಿದ್ದು 


[1 


ದುಷ್ಟ ದನುಜರ ಹುಡಿಗುಟ್ಟಿ ನಂಬಿದ ಸುರರ 
ದಿಟ್ಟರ ಮಾಡಿದ ಜಗಜಟ್ಟಿ ರಂಗ ಧೀರ ೧ 


ಮತ್ತೆ ಕೌರವರ ಗೆದ್ದು ಚಿತ್ತದಿ ತನ್ನ ನಂಬಿದ 
ಪಾರ್ಥನ ಪಾಲಿಸಿದ ಸಮರ್ಥ ಪಾದ ೨ 


ಮದ್ವರ ಪೂಜಿತ ಪಯೋಜ್ಧಿ ತನುಜೆಯರಸ 
ಹೃದ್ಯ ಹಯವದನ ಸಮೃದ್ಧ ವೈಕುಂಠಾಧೀಶ ೩ 


೪೯ 


ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರಿ ಕೇಶವ ಮುರಾರಿ 
ಅಚ್ಚುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಮುರಾರಿ 


1 


ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಬ೦ದು ಅಸುರರ ಸಂಹರಿಸಿ 
ಭೂಸುರರಿಗ್ವೊರವನಿತ್ತ್ಯೋ ಕೇಶವ ಮುರಾರಿ ೧ 


ನಾ ತಾಳಲಾರೆನೊ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಯೆ ಕಾಯೊ 
ಅನಾಥರಕ್ಷಕ ನಾರಾಯಣನೆ ಮುರಾರಿ ೨ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಮನಸು ನಿಲ್ಲದು ದೇವ ಮಾರನಟ್ಟಂಳಿಗೆನ್ನ 
ಮನಕಾಗಿ ನೀನೆ ಬಾರೊ ಮಾಧವ ಮುರಾರಿ 


ಅನೇಕ ಗೋವ್ಗಳ ಕಾಯ್ದ ಗೋಪಾಲಮೂರುತಿ 
ಗೋಪಿಯರರಸ ಗೋವಿಂದ ಮುರಾರಿ 


ಕಟ್ಟದ ಕಾಮನೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಚಿ ಮನ- 
ದಿಷ್ಣಾರ್ಥವನೀವ ಎಷ್ಟು ಮುರಾರಿ 


ಮಧುರವಾಕ್ಕಗಳಿಂದ ಮಂದಿರಕಾಗಿ ಬಾರೊ 
ಮನಸಿಜನಯ್ಯ ಮಧುಸೂದನ ಮುರಾರಿ 


ತಿದ್ದಿದ ಕಸ್ತುರಿತಿಲಕ ತಿಗುರಿದ ಪರಿಮಳಗಂಧ 
ಮುದ್ದು ನಸುನಗೆಯ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮುರಾರಿ 


ಕಾಮಿನಿ ಅಗಲಿಬಂದು ಸೀಮೆನಾಳುವೆನೆಂದು 
ನೇಮವಾಕ್ಕದಿ ನಿಂದ ವಾಮನ ಮುರಾರಿ 


ಶ್ರೀಯರಸ ಮೇಳದಿ ರಮಿಸಿ ಬಹುಕಾಲದಿ 
ಸಿ೦ಂಧುಶಯನ ಶ್ರೀಧರನೆ ಮುರಾರಿ 
ಯಷಿಗಳಿಗ್ವರವಿತ್ತು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಿಂದು 
ಹರುಷವಾರಿಧಿ ಹೃಷಿಕೇಶ ಮುರಾರಿ 


ಪಾವನ್ನ ಮೂರುತಿ ಪರಮದಯಾಳು ನೀನೆ 
ಪಾಲಿಸೊ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭ ಮುರಾರಿ 


ದಾನವರ ಮರ್ದಿಸಿ ಸುಮನಸರಿಗೊಲಿದ 
ದಾನದತ್ತನೆ ದಾಮೋದರನೆ ಮುರಾರಿ 


ಲಗಿ 


(ರ್‌ 


(2 


೮ 


೧೦ 


೧೦ 


೫೨ 


ನ 
1 
(ಈ 
ಶ್ರ 
ಸ 
ಸ 
ಲೌ 


ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗೆಲಿಸು ಶಂಖಚಕ್ರವ ಧರಿಸಿ ಅ- 
ಲಂಕಾರವಾದ ಸಂಕರ್ಷಣನೆ ಮುರಾರಿ 


ಶೇಷಶಯನ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಪೋಷ 
ನೀ ಸಲವೊ ವಾಸುದೇವ ಮುರಾರಿ 


ಇದ್ದ ಗೋಪೇರಮನೆಯ ಕದ್ದು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಕ್‌ 
ಪದ್ಮದಳಾಕ್ಷ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮುರಾರಿ 


ಅನಿಮಿಷನಾಗಿ ಬಂದು ಯಾದವರನೆಲ್ಲ ಗೆಲಿದ 
ಆ ಮಹಾಮಹಿಮ ಅನಿರುದ್ಧ ಮುರಾರಿ 


ಪುನಗು ಕಸ್ತೂರಿಗಂಧ ಪರಿಮಳಪುಷ್ಟದಿಂದ 
ಪುಣ್ಯಮೂರುತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ ಮುರಾರಿ 


ರಕ್ಷಿಸೋ ನೀ ಎನ್ನ ಅಕ್ಷಯದಿಂದಲಿ 
ರಕ್ಷಿಸೋ ಅವನಿ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಮುರಾರಿ 


ನಾನೇನ ಪೇಳಲಿ ನಗೆನಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿ 
ಕ್ರೂರವಾಯಿತು ನಾರಸಿ೦ಹ ಮುರಾರಿ 


ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಸ್ವಾಮಿ 
ಮುಚ್ಚುಮರೆಗಳ್ಳಾಕೊ ಅಚ್ಚುತ ಮುರಾರಿ 


ಜಾಣತನದಿ ಪೋಗಿ ಜಾರಸ್ತೀಯರನ್ನು 
ಒಡಗೂಡಿ ಆಡಿದ ಜನಾರ್ದನ ಮುರಾರಿ 


ಉಗುರಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕನ ಸೀಳಿ ಉರದಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿ 
ಉಬ್ಬಲ್ಲಿ ಮೆರೆದ ಉಪೇ೦ದ್ರ ಮುರಾರಿ 


0೧೩ 


೧೬ 


೧೭ 


೧೮ 


೨೦ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷತನಯನಂದು ಕರೆಯೆ ಕಂಬದಿ ಬಂದ 
ಗರುವದಿಂದಲೆ ನರಹರಿಯೆ ಮುರಾರಿ 


ಅಟ್ಟಡವಿಯ ತಪಸು ಎಷ್ಟುದಿನವೊ ಸ್ಥಾಮಿ 
ಪಟಣಕಾಗಿ ಬಾರೊ ಕೃಷ್ಣಮುರಾರಿ 
೪ ಲ ೦ 


ಎಲ್ಲರ ಸಲಹಿದ ಫುಲ್ಲಲೋಜನ ಸ್ವಾಮಿ 
ಪಾಲಿಸೊ ಶ್ರೀಹಯವದನ ಮುರಾರಿ 


೫೦ 
ಕೇಳಲೊಲ್ಲನೆ ಎನ್ನ ಮಾತನು ರಂಗ 
ಕಾಳೀಮರ್ದನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೇಳೆ ಗೋಪ್ಯಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ 


ಬಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣನು ಮುಚ್ಚಲೊಲ್ಲನೆ ದೊಡ್ಡ 

ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೊತ್ತಿ ನಿಂದನೆ ಬಲು 

ಸಿಟ್ಟಲಿ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲ ಕಿರಿದನೆ ಈಗ 

ಗಟ್ಟಿ ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಬವೊಡೆದು ಬಂದನೆ ರಂಗ 


ಮೂರಡಿ ಭೂಮಿ ಬೇಡಿ ಬಂದನೆ ತಾಯ- 
ಶಿರವ ಕಡಿಯಲಿಕೆ ಕೊಡಲಿ ತಂದನೆ 
ನಾರಸೀರೆಯನುಟ್ಟುಕೊಂಡನೆ ಬಲು 
ಚೋರತನದಲಿ ಹರವಿಹಾಲ ಕುಡಿದನೆ ರಂಗ 


ಬತ್ತಲೆ ನಾರಿಯರ ಅಪ್ಪಿದ ಹೋಗಿ 
ಉತ್ತಮ ಅಶ್ವವ ಹತ್ತಿದ 

ಹತ್ತವತಾರವ ತೋರಿದ ದಿಟ್ಟ 

ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಶ್ರೀ ಹಯದವನ 


೫೩ 


ಷಿ 


೨೫ 


೫೪ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ರ : 


೫೧ 
ಕೊಲ್ಲು ಬೇಗ ಕಳ್ಳರ ಸಿರಿನಲ್ಲ ಮದ್ದವಲ್ಲಭ 
ಕೊಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಲ್ಲರವರು ಕಲಿಯುಗದ ಕಳ್ಳರು 


ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕುತಿದ್ದರು 
ಬಲ್ಲೆನವರ ಕೊಳ್ಳೆಕಾರರ ಹಲ್ಲ ಕೀಳದೆ ನಿಲ್ಲರು 


ಒಳ್ಳೆಮಾತನಾಡಲವರು ಕೋಲಾಹಲದಿ ಬೈವರು 
ಗೆಲುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಮದ್ದರಿಗೊಲಿದನೆ 


ಕಳ್ಳತನವ ಒಲ್ಲೆವೆ೦ಬರು ಮುಳ್ಳು ಮೊನೆಯಂತಿಪ್ಪರು 
ಚೆಲುವ ಹಯವದನ ಅವರ ಕೊಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಗೆಲಿಸು 


೫೨ 
ಗಾಡಿಕಾರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರನ್ನ ಬಿಡದಿರೊ ಎನ್ನ 
ಬಡವರ ರಕ್ಷಿಪನ್ನ ಅಡಿಗೆರಗುವೆ ನಿನ್ನ 


ಕಡಲ ಮಗಳ ಗಂಡ ಒಡಲೊಳು ತೋರ್ದಜಾಂಡ 
ಪಿಡಿದ ದಂಡ ದೋರ್ದಂಡ ಬೇಡಿದಿಷ್ಟ ದಾನಶೌಂಡ 


ಶರಧಿ ಮಧ್ಯದಿ ಪುರವ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಧೀರ 
ಈರೇಳು ಭುವನೋದ್ಧಾರ ನೀರದಶ್ಕಾಮಲಾಕಾರ 


ಮಂದಸ್ಮಿತ ಮುಖದಿಂದ ಬಂದ ಉಡುಪಿಲಿ ನಿಂದ 
ನಂದನ ಕಂದ ಮುಕುಂದ ವೃಂದಾರಕೇ೦ದ್ರ ಗೋವಿಂದ 


ಸಂಪುಟ ೨ 


[1 


೧ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಭಾವಗೊಲಿದಜೋಧವ ಭವಸಂಜಾತರ ಕಾವ 
ಭವಾಬ್ಧಿತಾರಕದೇವ ಭಾವಿಸುವರ ಸಂಜೀವ 


ಮದ್ವಮುನಿಪನೊಡೆಯ ಶುದ್ಧಯತಿಗಣಪ್ರಿಯ 
ಶುದ್ಧವಾದಾಗಮಜ್ಜೇಯ ಮುದ್ದುಹಯವದನರಾಯ 


೫೩ 


ಗೋಕುಲದ ಸತಿಯರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಾಟಗಳ 
ದೂರುತಲೆ ಪಾಡುವರು 


ಕಣ್ಣಮುಚ್ಚನು ಕಪಟ ಸರ್ವಾಂಗದೊಳಗಿದಕೊ 
ಮಣ್ಣ ಮೆಲುವನು ತನ್ನ ತೆರೆಬಾಯಿ ತೆರೆವನಿವ 
ಚೆಣ್ಣತನದಾ ತನುವ ತೋರುತಲೆ ವನದೊಳಗೆ 
ಪಣ್ಣು ಫಲಗಳ ಸವಿವುತ 

ಅಣ್ಣನೊಡನೆ ಕೊಳಲನೂದುತಲಿ ಗೋಕುಲದ 
ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಮರುಳು ಮಾಡುವ ಗಂಡುಗಲಿಯಿವ 
ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಶುಕನ ನುಡಿಗಳ ಗೆಲುವ 
ಬಣ್ಣಿಸುವ ಕವಿಯದಾವ 


ಮುತ್ತಿನೋಲೆಯು ಮುಕುತಿ ಮುದ್ದು ಮೊಗದ ನಿನ್ನ 
ಪುತ್ರ ಜೆಲುವನು ಸ್ಮರನ ಸೋಲಿಸುವನಮ್ಮಮ್ಮ 
ಯುಕ್ತಿ ಚತುರತೆಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸಕಲ 
ತತ್ವಗಳ ಕೇಳುವ ನಕೊ 

ಸುತ್ತಿಯಿವನ್ನ ಬಾಲಲೀಲೆಗೆ ಸುರರು ಸೋಲುತಿರೆ 
ಆರ್ತಿಯ ಕಳೆವರೆ ಭವರೋಗಕಿವನೆ ಮದ್ದು 
ಇತ್ತಲೀತನ ಚೆಲುವ ಕಾಣುತಲಿ ಕಂದರ್ಪ 
ಪೃಥ್ವಿಯಲಿ ಬಿಲ್ಲ ಬಿಸುಟ 


೫೫ 


ಕ್ರ ಲ್ಲಿ ತ ಕ್ರ ತ್ತೆ 
ಮುಕ್ತಿ ನಮಗೇಕೆ ಹಯವದನನಂಎ್ರುಗಳಾಣೆ 
ನಿತ್ಯದಲಿ ಇವನ ನೋಡುತಲಿಹುದು ಸಾಕೆಲೆ ಗೋಪಿ 


೫೪ 


ಗೋಪಗೋಪನೆಂಬಾ ಕೋಗಿಲೆ ನಮ್ಮ 
ಶ್ರೀಪತಿಯ ಕಂಡರೆ ಬರಹೇಳೆ ಕೋಗಿಲೆ 


ಕೆಂಗಾವಳೆಯಾಲೆದಲಿ (9) ಪಾಂಡುರಂಗ 
ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿಪ್ಪ 

ಶೃಂಗಾರವಾದ ಸುರತರುವಿನ ನೆರಳೊಳು 
ರಂಗನಾಥನ ಕಂಡರೆ ಬರಹೇಳೆ ಕೋಗಿಲೆ 


ಮಧುಮಾಸದಲಿ ಮಾಧವನಿರಲು 
ಚದುರೆ ಗೋಪಿಯರಸ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 
ಮುದದಿ ವನ೦ತರನಾಡುವ ಭರದಿಂದ 
ಪದುಮನಾಭನ ಕಂಡರೆ ನೀ ಬರಹೇಳೆ 


ಆಟ್ಟ ಅರಸುವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಸುಖ 
ಬಿಟ್ಟೆವೆಂದರವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ 

ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳು ಉಡುಪಿನ ಹಯವದನ ಸ್ವಾಮಿಯ 
ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಕಂಡರೆ ಬರಹೇಳೆ ಕೋಗಿಲೆ 


ಣಿ 


0 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಕಂಡವರ ಮನೆಯೊಳಿವನು ಪುಂಡುತನವ ಮಾಡಿದದು 


ಮಕ್ಕಳೆಂಬುವನು ದಿಂಡೆತನವ ಮಾಡಿದನು 


ದ ಹಾಲನ್ನೆ ತಂದ 


ಶ್ರಿಲ ಬಾಗಿಲೊಳ್ಗಂದು ಒತ್ತಿ 
ಯರ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವ ಕಳೆದ 


ಹಿತಿಲ 

ಎದಿ 
ಗ ್ತ ಎ ಸಾಗ. 
ವತ್ತಪಯೋಧರಿಯ 


ಬೆಣ್ಣೆಗಳ ಕದ್ದು ತಿಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಭಾಂಡವನೊಡೆದ 
ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಬನ್ನ ಬಡಿದ ಸಣ್ಣ ಮೊಲೆಗಳ ಪಿಡಿದ 


ಅರುಣೋದಯದಿ ಬ೦ದ ತರುಣಿ ನಿನ್ನ ಅಳಿಯನೆಂದ 


ತರಳಾಕ್ಷಿ ಬಾರೆನುವ ಸಿರಿ ಹಯವದನ ಬಂದ 


೫೬ 


ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಗೋಪಿಕಾವಲ್ಲಭ 
ಗೋವರ್ಧನೋದ್ದಾರಕ 


ನಾರಾಯಣಾಚ್ಚುತ ನರಮೃಗರೂಪ 
ಪತಿ ಶೌರಿ ಹರಿ 

ವಾರಿಜೋದ್ಧವವಂದ್ಯ ವಂದಿತ ಚರಿತ್ರ 

ಪುರಮರ್ದನಮಿತ್ರ ಪರಮಪವಿತ್ರ 


(ಎ೨ 


ಆಗ್ರ 


1 


೧ 


೫೮ 


ಗರುಡತುರಗಗಮನ ಕಲ್ಕಾಣಗುಣಗಣ 

ನಿರುಪಮಲಾವಣ್ಯ 

ನಿರ್ಮಲಶರಣ್ಯ ಪರಮಮುನಿವರೇಣ್ಯ 

ಭಕ್ತಲೋಕಕಾರುಣ್ಯ ೨ 


ಇನಶಶಿಲೋರ್ಕ್ಸ್‌ ಇಇದುನಿಭಾನನ 

ಎನುತ ಕುಂಡಲನಾದನ 

ಕನಕಮಯವಾಸನ ಘನ ಪಾಪನಾಶನ 

ಎನುತ ಕುಂಡಲನಾದ ವೇಣುನಾದ ಹಯವದನ ೩ 


೫೭ 


ಣಿ 


ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ೦ 


ವಸುದೇವತನಯನಿಗೆ ವೈಕು೦ಠನಿಲಯನಿಗೆ 

ಕುಸುಮನಾಭನಿಗೆ ಕೋಮಲರೂಪಗೆ 

ಯಶೋದೆನಂದನಗೆ ವಸುಧೆಯ ರಮಣಿಗೆ 
ನಸುನಗೆಯೊಳೊಪ್ಪುವ ನರಸಿಂಹಗೆ ೧ 


ಕನಕಕಿರೀಟನಿಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕನಿಗೆ 

ಕನಕಕು೦ಡಲನಿಗೆ ಕೌಸ್ತುಭ ಹಾರಗೆ 

ಕನಕಾ೦ಂಬರಧರನಿಗೆ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪನಿಗೆ 

ಸನಕಾದಿ ಮುನಿವಂದ್ಯ ನರಸಿಂಹಗೆ ಶೆ 


ಪಂಕಜನಾಭನಿಗೆ ಪಾಂಚಾಲಿರಕ್ಷಕಗೆ 

ಲಂಕೆಯನು ವಿಭೀಷಣನಿಗಿತ್ತವಗೆ 

ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತನಿಗೆ ಕುವಲಯನೇತ್ರನಿಗೆ 

ಬಿಂಕದಿಂದಲಿ ಮೆರೆವ ನರಸಿ೦ಹಗೆ ೩ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಪಕ್ಷಿವಾಹನನಿಗೆ ಪರಮಪಾವನನಿಗೆ 
ಕುಕ್ಷಿಯೊಳು ಜಗವನಿಂಬಿಟ್ಟವನಿಗೆ 
ಲಕ್ಷುಮೀಕಾ೦ತನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವ೦ತನಿಗೆ 
ಲಕ್ಷಣದೊಳೊಪ್ಪುವ ನರಸಿಂಹಗೆ 


ಭಕ್ತವತ್ನಲನಿಗೆ ಭವದುಃಖದೂರನಿಗೆ 
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಗೆ ಚಿನ್ಮಯರೂಪಗೆ 
ಮಿತೆರುಕ್ಶಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರರಸನಿಗೆ 
ನಿತ್ಕಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀಹಯವದನಗೆ 


೫೮ 


ಜೋಜೋ ಕಂ೦ದರ್ಪಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯ 
ಜೋಜೋ ವೃಂದಾರಕ ಶಿರೋರನ್ನ 


ಜೋಜೋ ನಂದನ ಸುಕೃತದ ಫಲವೆ 
ಜೋಜೋ ಮುನಿಮನಮಧುಪ ಕಮಲವೆ 


ಪೊನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲ ಮೇಲೆ ಮಣಿಮಯವಾದ ವಿ 
ತಾನ್ನವ ಕಟ್ಟ ಪಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ವಾಸಿನಲಿ 

ಚಿನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಲಗಿಸಿ ಗೋಕುಲದ 
ಕನ್ನೆಯರೆಲ್ಲ ತೂಗುತ ಪಾಡಿದರೆ 


ಶಶಿಯ ಚೆಲುವ ಪೋಲ್ಡ ಮೊಗದ ಚೆನ್ನಿಗನೆ 
ಎಸೆವ ಕಿರುಡೊಳ್ಳಿನ ಸೊಬಗ ಬಾಲಕನೆ 
ಪೊಸಕೆಂದಾವರೆಯಂದದಿ ಮೃದುಪದನೆ 
ಬಿಸರುಹನಯನ ಬಿಡದಿರೆಮ್ಮ ಕಂದ 


ಪೂತನಿ ಅಸುವನೀಂಟಿದ ಪೋತ ಶಿಶುವೆ 
ವಾತದೈತ್ಯನ ಗೆಲಿದದುಭುತ ಬಾಲ 


ಮ 
್ಗಾ 


[ 


೧ 


(್‌ 


೧೨ 


೨ 
ತ 
(೨೬ 
ತ್ರ 
2 
ಸ 
ಆ 
ಈ 
ಲ 
ತ್ತ 
2 
ಟು 


ಭೂತಗಳನಂ೦ಜಿಸುವರ್ಭಕನೆ 
ಓತೆಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳ ಸಲಹೊ ಶ್ರೀಹರಿಯೆ 


ನಾ 


ಅಮೃತವನೂಡಿ ಸುರರ ಬೆಳೆಸಿದನೆ 
ಭ್ರಮಿತನಾದ ಕರಿವರನ ಕಾಯ್ದವನೆ 
ಸುಮುಖತನದಿ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಹೊರೆದನೆ 
ಮಮತೆಯಿಂದೆಮ್ಮ ಶಿಶುಗಳ ನೀ ಸಲಹೊ 


ಪೊಳೆವ ಮೂಲರೂಪದಿ ತೋರಿದೆ ನೀ- 

ನುಳಿದ ಶಿಶುಗಳಂತೆ ಶಿಶುವೆನ್ನಬಹುದೆ 

ಲಲನೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೆ ತನ್ನ ತಾನೆ ಶಿಶು- 

ಗಳ ಭಾವವಿಡಿದೆಯೆಂದೆಂಬರು ನಿನ್ನ ೫ 


ಈ ಮಹಿಯೊಳು ಹರಿ ಶಿಶುವಾಗೆ ತನ್ನ ಮ- 

ಹಿಮೆಯ ತುತಿಸುವ ಶ್ರುತಿವನಿತೆಯರು 

ವ್ಯಾಮೋಹದಿ ಬಂದು ಲಲನೆಯರಾದರು 

ಆ ಮುಗ್ಗೆಯರು ಪಾಡುತ ತೂಗಿದರೆ ೬ 


ನೀ. ಶಿಶುವಾದರೆ ನಿನ್ನುದರದೊಳಿ 
ರ್ದ ಶ್ರುತಿಮುಕ್ತರು ಶಿಶುಗಳೆಂತಾಹರೊ 
ವೇಷಧರನಾಗಿ ಶಿಶುಗಳ ವಾಸಿನೊಲಿದೆ 
ವಾಸುದೇವ ನಮ್ಮ ಬಿಡದಿರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ 


(೦ 


ಆವಳಿಸಲು ನಿನ್ನ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಭುವ- 

ನಾವಳಿ ಗೋಪಗೋಪಿಯರನ್ನು ತೋರಿದೆ 

ಶ್ರೀವರ ನೀನೆಲ್ಲರ ತಂದೆಯಲ್ಲದೆ 

ಭಾವಜ್ಞರ ಮತದಿ ಶಿಶುವೆಂತಪ್ಪೆ ೮ 


ಹಯವದನನಾಗಿ ವೇದವ ತಂದು 
ಪ್ರಿಯಸುತ ಚತುರಮುಖಗೆ ಪೇಳಿದಖಳ ಎ- 


) 


(ತ 
ಛ 
ಇ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ದ್ಕೆಯ ಖನಿ ನೀನೀಗಳೇನೆಂದು ನುಡಿಯಲ- 
ರಿಯದ ಬಾಲಕನಾದ ಬಗೆ ಪೊಸತಯ್ಯ 


೫೯ 


ತಂಗಿ ಮೊಸರ ಸುತ್ತ ಚೆಲ್ಲಿದ ಮುದ್ದು 
ರಂಗ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮೆದ್ದ ಬಲ್ಲಿದ 


ಪುಟ್ಟಿದಾಗಲೆ ಮೂಲರೂಪವ ತೋರಿ 

ಅಟ್ಟಿದ ಸುಜನರ ತಾಪವ 

ಕೊಟ್ಟ ನಮಗೆ ಚ್ಞಾನದೀಪವ ಕೃಷ್ಣ 

ತೊಟ್ಟ ದುರ್ಜನರೊಳು ಕೋಪವ ೧ 


ಯಶೋದೆಯ ಮೊಲೆವಾಲನುಂಬಾಗ ನಸು 

ಬಿಸಿನೀರನೆ ಎರೆಸಿಕೊಂಡಾಗ 

ಶಿಶುವು ಪೂತಣಿಯ ಕೊಂದಿತೆಂಬಾಗ ರ- 

ಕೃಸರಿಗೆ ಇವ ಬಲುದಿಮ್ಮಿಗ ಎ 


ಇಂದಿರೆಯನು ಬಿಗಿದಪ್ಟಿದ ಸಖ 

ವೃ೦ಂದಾರಕರೊಳಗೊಪ್ಪಿದ 

ಕಂದರ ಕಲ್ಲಿಂದ ಜಪ್ಪಿದ ತಾಯಿ 

ಹಿ೦ದಟ್ಟಿ ಬರಲೋಡಿ ತಪ್ಪಿದ ೩ 


ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ತಂ- 

ದೊಟ್ಟಿ ಹಗ್ಗಗಳ ತಂದು 

ಬೆಟ್ಟವಾಗಿರಲು ದುರ್ಜನರ ಕೊಂದು ಈಗ 

ಗಟ್ಟಮಾಡಿದಳಿವ ಹರಿಯೆಂದು ೪ 


ಒರಳನೆಳೆದ ಬಲುಮತ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ 
ಮರನ ಕಿತ್ತಿದ ನೋಡಿವನರ್ಧಿಯ 


ಸ್ರಿ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಸಿತ್ತ : ಸಂಪುಟ ೨ 
ತರಳಾಕ್ಷಿ ಕೃಷ್ಣನ ನೆತ್ತಿಯ ಬೆಣ್ಣೆ 

ಸುರಿಯೆ ಪಾಡಿದಳವನ ಕೀರ್ತಿಯ ೫ 
ಗಗನಕೆ ಏರಿ ವಾತನ ಕೊ೦ದ ನೀರೊ- 

ಳಗೆ ಪೊಕ್ತು ತಂದೆಯ ಕರೆತಂದ 

ಖಗನಂತೆ ಕಡಹದಮರದಿಂದ ಹಾರಿ 

ವಿಗಡ ಸರ್ಪನ ಹೆಡೆಯೇರಿ ನಿಂದ ಹ್ತ 


ತುಳಿದಹಿತಲೆಯನು ಬಿಚ್ಚಿದನಾಗ 
ಲಲನೆಯರುಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ 

ಅಲರು ಮಳೆಯ ಸುರಿಯ ಹಚ್ಚಿದ ಕೃಷ್ಣ 
ಖಳರಳಕೆಗಳ ಕೊಚ್ಚಿ] 


ನಂದನ ರಾಣಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ತಾಯ 
ಚ೦ದದ ಕೈಗಳಿಂದುಚ್ಚಿದ 
ಇಂದೆನ್ನ ಮನೆಯೊಳು ಸಚ್ಚಿದಾ- 
ನಂದ ಹಿಡಿಯೆ ಕೈಯ್ಯ ಕಚ್ಚಿದ 


ಕಣ್ಣೊಳು ಪಾಲನುಗುಳಿ ಪೋದ ಈ 
ಜಿಣ್ಣಗೆ ನೋಡಿದೆ ವಿನೋದ 
ಮಣ್ಣಮೆದ್ದಖಿಳವ ತೋರಿದ ಕೃಷ್ಣ 
ಣ (ಇ. ಣಿ 
ಸಣ್ಣ ಬಾಯನು ಮುಚ್ಚಿ ಮಗುವಾದ 


ಕುಸುಮವೆತ್ತ ಖಡುಗ ವೆತ್ತ ಈ 
ಹಸುಗೂಸು ಎತ್ತ ಪರ್ವತವೆತ್ತ 

ಹಸಿವು ತೃಷೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಗಿರಿಯ ಪೊತ್ತ ಈ 
ಶಶಿಮುಖಿ ಜನಕಿವನು ಸುಖವಿತ್ತ 


ಮೂರು ಲೋಕವಾಳುವ ಸಖಿಯರ ಗಂಡ ನೀಲ- 
ವರ್ಣನು ತೊ೦ಂಡರತೊಂಡ ಬಾಲಕನೀತ 


(1೦ 


೧೦ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಸರ್ವೇಶ ಕಂಡಾ ಇವ 
ಕೀಳೆಂದವ ಜಗದಲಿ ಭಂಡ 


ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಮುಂಗೈಯ್ಯಲಿಟ್ಟು 
ಸರಭಂಗಿ ಕೂಡಿ ತ್ರಿಭಂಗಿಯ 
ವರವೇಣುವನು ತನ್ನಂಗೈಯಲಿಟ್ಟ- 
ಧರದಲ್ಲೂದಿದ ನಮ್ಮ ರಂಗಯ್ಯ 


ಪಶುಪಕ್ಷಿಗಳು ತರತರದಲ್ಲಿ 

ಎಸೆವ ಗೀತವ ಕೇಳಿ ವನದಲ್ಲಿ 
ಹಸುಳೆಯ ನೆನೆಯುತ್ತ ಮನದಲ್ಲಿ ಪರ- 
ವಶವಾದುವು ಆಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 


ಕೊಳಲೂದಿ ಸುರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ರಾಗ 
ಕಲೆಗಳಿ೦ದೆಲ್ಲವ ಒಲಿಸಿದ 

ಇಳೆಯೊಳು ಗೀತವ ಕಲಿಸಿದ ಇಂತು 
ಒಲಿದು ವಿಠಲ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿದ 


ತರುಲತೆಗಳು ಪುಳಕಿತವಾಗೆ ಈ 

ಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿರವಾಗೆ 

ಹರಿಯ ವೇಣುನಾದ ಹೊಸಬಗೆ ಅತಿ 
ಹರುಷವ ನೋಡಟಲೈದಿದೆವೀಗ 


ಚೆಲ್ಲಿದ ಕೈಯಿಂದಮಲ ನೀರ ನ 
ಮೈಲರ ನೀರಿಗಂಜನು ಧೀರ 

ನಲ್ಲ ನಾವ೦ದ ಮಾತನು ಮೀರನಿವ 
ಸುಲಭನೊಮ್ಮೆ ಮೊಗವ ತೋರ 


ಪಾಲನೊಲೆಯೊಳಟ್ಟು ಪೋದೆವು ಈ 
ಕಾಲಭೂಷಣ ಕೈಗಾದವು 


೧೦ 


೧೨ 


೧೩ 


೧೪ 


೧೫ 


೧೬ 


ಬಾಲರ ಕೆಲರು ಮರೆತು ಪೋದೆವು ಗೋ- 
ಪಾಲ ಸಂಗಕ್ಕೆ ಮರುಳಾದೆವು 


ಉಂಬುವರಿಗೆ ಬಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಪತಿ 
ಎಂಬುವನಾಜ್ಞೆಯೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ 


೧೨ 


ನಂಬಿದೆವು ನಾವು ಹರಿಯಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯ 


ಸೈ 


ರೆಂಬುದು ಭಕ್ತ ವರ್ಗಕೆ ಸಲ್ಲದೆ 


ಧೇನು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಫಲವೇನು ಕಾಮ- 
ೇನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ನ ಕರೆದೆನು 

ಮಾನಿನಿ ಮೊದಲು ಕರೆವಧೇನು ಬಿಟ್ಟು 
ಜಾಣೆ ಸೇರಿದಳು ೈಷ್ಣನ ಪದವನು 


ಶಿಶುವ ಬಿಟ್ಟೊಬ್ಬಳು ನಿಜಕನ್ಯೆತನ 
ದೆಸೆಯ ತೋರಿಸಬಂದಳಚ್ಚುತನ್ನ 
ಎಸೆವ ಶ್ರೀಪತಿ ತನ್ನ ರಮಣನು ಎಂದು 
ಬಿಸುಟಳು ಮೊದಲಾಳ್ಬ ಗಂಡನ 


ಲಲನೆ ಕಣ್ಣಂಜನವಬಿಟ್ಟಳಾ ಜ್ಞಾನ 
ಚೆಲುವನಂಜನಕೊಡ೦ಬಟ್ಟಳು 
ಒಲೆಯಪಾಲಗ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು ಕೃಷ್ಣ- 
ಗೊಲಿದಧರ ಮನವಿಟ್ಟಳು 


ಇಂತು ತೊರೆದು ವಿಷಯಂಗಳ ಆ ಶ್ರೀ - 
ಕಾಂತನೆ ಕಾವ ಜಗಂಗಳ 

ಚಿಂತೆಯ ತೊರೆದೆವು ಮಂಗಳ ಲಕ್ಷ್ಮೀ - 
ಕಾಂತನೆ ಕಾಯೊ ಜಗ೦ಗಳ 


ಕೇಶಿಯೆಂಬ ದೈತ್ಯನ ಕೊಂದ ಖಳ 
ನಾಶದಲಿ ಸದಾ ಮುಕುಂದ 


೨೦ 


೨೦ 


ಶಶಿ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೬೫ 


ಆ ಸಮಯದಲಿ ಅಕೂರ ಬಂದ ಅವಂಗೆ 


ಮಧುರೆಯಲಿ ಮಲ್ಪರ ಸೋಲಿಸಿದ ತನ- 
ಗಿದಿರಾದ ಕಂಸನನೊರೆಸಿದ 
ಕದನಕೋಲಾಹನೆನಿಸಿದ ನಮ್ಮ 
ಮದನಶರಕೆ ಗುರಿಮಾಡಿದ 


ಆಗ್ರ 


(ಎ 


ಎಲ್ಲ ದೇವರನಿವ ಮೀರಿದ ಸಖಿ 

ಬಲ್ಲವರಿಷ್ಟವ ಬೀರಿದ 

ಕಲ್ಲಕಂಬದಿ ಬಂದು ತೋರಿದ ಖಳ 

ರೆಲ್ಲಿದ್ದರಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರಿದ ೨೫ 
ದಯದಿಂದ ಸಖನಮಗಾದವ ಚೆಲ್ವ 

ಹಯವದನ್ನು ಕೃಪೆಯಾದವ 

ನಯದಿ ಜಲವ ಪೊಕ್ಕು ಪೋದವ ವೈ- 

ರಿಯ ಕೊಂದು ವೇದವ ಕಾಯ್ದವ ವ 


೬೦ 


ತಂದು ತೋರೆ ಮಂದರಧರ ಮು - 
ಕುಂದ ಮುರಹರನ 


[1 


ಬೇಗದಿ ಪೋಗೆ ನೀ ಸಾಗರದೊಳಗೆ 
ಭೋಗಿ ಭೋಗದೊಳಿಪ್ಪ ಸೊಬಗುಮೂರುತಿಯ ೧ 


ಸಾರಿದ ಸುಜನರ ಸಲಹುವ ಧೀರನ 
ನೀರೆ ನಿಗಮಸ್ತೌತ್ಯ ನಿರ್ಮಲರೂಪನ ಶ್ರ 


ಶೆ 
ತ್ರ 
೦% 
ತ್ರ 
2 
ತ 
್ಗ 
೮ 
2 
ತ) 
ಟ್ರ 
೫) 
(ಎ 


ಮಂಗಳಮೂರುತಿ ಸಿರಿಹಯವದನನ 
ಸಂಗಿಸು ಎನ್ನೊಳು ಸಖಿ ಸುಖಮಯನ ೩ 


೬೧ 


ತಂದು ತೋರೆ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನ ಗೋವಿಂದನ 
ಎಂದೆಂದುಡುಪಿಲಿ ನಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ 


ತ 


ದಂಡಪಾಶಧರನು ಭೂಮಂಡಲದಿ ಮುನಿಗಳ 

ಹೆ೦ಡರಿತ್ತ ಭಿಕ್ಷೆಯುಂಡನ ಚೆಲ್ವ 

ಕುಂಡಲ ಮಂಡಿತ ಗಂಡನ ಉ - 

ದಧ್ದಂಡ ಕಠೋರ ಪ್ರಚಂಡನ ಗೋವಿಂದನ ೧ 


ಹಾರ ಪದಕ ಕಂಕಣ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಉಡು - 

ದಾರ ವೀರ ಪೆಂಡ್ಯಗಳಿಟ್ಟನ ತನ್ನ 

ಸೇರ್ದರಿಗಿಷ್ಟವ ಕೊಟ್ಟನ 

ನೀರಸ ಜನರ ಬಿಟ್ಟನ ಗೋವಿಂದನ ಸ 


ಮಂದಹಾಸವೆಂಬ ನವಚಂದ್ರಿಕೆಯಿಂದೆಸೆವ ಮುಖ 

ಇಂದುವಿನ ನೀರಜಾಕ್ಷನ ನವ 

ಚಂದನ ಕರ್ಚಿತವಕ್ಷನ 

ಎಂದೆಂದು ಭಕ್ತರ ಪಕ್ಷನ ಗೋವಿಂದನ ೩ 


ಮಂದಜಜಾಂಡಾದಿಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ವೃಂದಾರಕರೊಡೆಯನ 
ಇಂದಿರೆಯಪ್ಪುವ ತೋಳ್ಗಳ ಶುಭ 

ಕುಂದ ಕುಟ್ಮಲ ಪಲ್ಗಳ 

ಅಂದುಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಕಾಲ್ಗಳ ಗೋವಿಂದನ ಲ 


ಇಂದು ಹಯವದನನ್ನ ಸಂದೇಹವ ಕಳೆಯುತ್ತ ಆ- 
ನಂದದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಚಂದದಿ ವೇದವ ತಂದನ ಆ 
ನಂದನ ರಾಣಿಯ ಕಂದನ ಗೋವಿಂದನ 


ಓಂ 
ದಾರಿಯ ತೋರೋ ಗೋಪಾಲ 
ವಾರಿಜನಾಭ ವೈಕು೦ಠಲೋಲ 


ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಭವಕಾಡಿನೊಳಗೆ 
ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ಜಂತುಗಳಿಗೆ 
ದಿಕ್ಕೊಬ್ಬರಿಲ್ಲವೊ ಎನಗೆ 
ಕಕ್ಕಸವ ಕಳೆದು ನಿನ್ನಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ 


ಗಜರಕ್ಷಕನು ನೀನೆಂದು 
ಅಜರುದ್ರಾದಿಗಳಂದು 

ನಿಜವಾಗಿ ಪೇಳಿದರೆಂದು 
ಸುಜನರೊಡೆಯನ್‌ೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನಿಂದು 


ವರದ ಶ್ರೀಹಯವದನ ಬಾರೈ 
ಕರೆದೆನ್ನ ದಾರಿಯ ತೋರೈ 

ಪರಮ ಭಕ್ತರೊಳಿನ್ನಾರೈ 
ಪರಮಪುರುಷ ನೀನಲ್ಲದೆ ಗತಿಯಾರೈ 


ಓಕ 
ದಿಮ್ಮಿ ಸಾಲೆ ರಂಗ ದಿಮ್ಮಿ ಸಾಲೆ 


ದಿಮ್ಮಿ ಸಾಲೆನ್ನಿರೊ ಗೋಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನೆರೆದು 
ಗೋಪಾಂಗನೇರ ಮೇಲ ಒಪ್ಪಿ ಭಸ್ಮ ಸೂಸುತ 


(ರ 
(0 


[ 


% 
ತ 


೧ 


ತ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : 


ರಿ 


ಶಂಖನಾದ ಕೊಳಲ ಭೇರಿ ಪೊಂಕದಿ ಪಂಚಮಹಾವಾದ್ಯದಿ 
ಅ೦ಕವತ್ನಲನ ನಿರಾತಂಕದಿ೦ದ ಹಿಡಿವ ಬನ್ನಿ 


ಗಂಧ ಕಸ್ತೂರಿ ಪುನುಗು ಚೆ೦ಂದದಿ೦ದ ಲೇಪಮಾಡಿ 
ನಂದಗೋಪಸುತನ ಮೇಲೆ ತ೦ದು ಸೂಸಿ ಭಸ್ಮವ 


ಎರಳೆಗಣ್ಣಿನ ಬಾಲೇರು ಹರುಷದಿಂದ ಬಂದು ನಿಂತು 
ವರದ ಕೇಶವನ ಮೇಲೆ ಪರಿದು ಸೂಸಿ ಭಸ್ಮವ 


ಮತ್ತೆ ಕುಶಲದ ಬಾಲೆಯರುಗಳಿತ್ತೆರದಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು 
ಚಿತ್ತಜನಯ್ಯನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸೂಸಿ ಭಸ್ಮವ 


ವಾದಿರಾಜಗೊಲಿದು ಬಂದು ಸೋದೆಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಂದ 
ಮೋದಿ ಹಯವದನನ ಮೇಲೆ ಪರಿದು ಸೂಸಿ ಭಸ್ಮವ 


೬೪ 


ದೇವರ ದೇವನೆ ಕಾಯೊ ದೇವಕಿನಂದನೆ ಕಾಯೊ 
ಜೀವರಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವನ ದೇವನೆ ಕಾಯೊ 


ಮಕರಿ ಕೈಗೆಸಿಕ್ಕಿ ಮಾನಭಂಗಗೊ೦ಡ ದೀನ 
ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧನದಿಂದ ಪಾಡು ಬಡುತ್ತಿದ್ದೆನಯ್ಯ 


ಕಾಮವೆಂಬ ಕಡುವೈರಿ ಕಂಡಕ೦ಡಕಡೆಗೆನ್ನ 
ಸೀಮೆಯೊಳು ಸುಳಿವಂತೆ ಶ್ರೀಧರ ಮಾಡಿದ ನೋಡು 


ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ನೀನು ಶ್ರಿತಜನ ಕಾಮಧೇನು 
ಮಹಂತನೆಂಬುದ ಕೇಳಿ ಮೆಚ್ಚಿಬ೦ದೆನಯ್ಯ ನಿನ್ನ 


[ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


(” 
ಕು 


೬೫ 


ದೇವ ರಿಪುವನದಾವ ದುರಿತಾಬ್ದಿನಾವನ ಮಿತ್ರರ 
ಕಾವ ಶರಣ ಸಂಜೀವ ದೀಪ್ರಿಪೂರ್ಣ 


ದೇವ ದೇವರದೇವ ನೀನಹುದೊ 

ದೇವಕಿಯೊಳವತರಿಸಿ ಗೋಕುಲವನ್ನು 

ಪಾವನ ಮಾಡಿ ಮಡುಹಿ 

ಮಾವನ ಮಧುರಾವನಿಯ ಉಗ್ರಸೇನನಿಗಿತ್ತು ದೈ - 

ತ್ಯಾವಳಿಯ ಸವರಿ 

ಜೀವಸಖನಾಗಿ ಪಾಂಡವರೊಳ್ಬಾರ್ಥ 

ಸೇವೆ ಕೈಕೊಂಡು ತರಿದು ಕೌರವರ ದ್ವಾ- 

ರಾವತಿಯಿ೦ಂದ ಹಯಮೇಥಧಕ್ಕೆ ಬಂದ 

ದೇವ ನೀನಹುದೊ ೧ 


ಧರ್ಮಾರ್ಜುನರೆಜ್ಞತುರಗರಕ್ಷಕ ಕೃತ- 

ವರ್ಮಾದ್ರ |ರುಗೂಡಿ ನಡೆದು ನಿಲ್ದುತ್ತ 

ಮರ್ಮವರಿದು ಮುರಿದು ಹಂಸದ್ವಜನ 

ಧರ್ಮವನು ತಡೆದು 

ಕರ್ಮವಶದಿಂದ ಬಬ್ರುವಾಹನ ಕೈಯ್ಯಾ 

ದುರ್ಮರಣವಾದ ವಿಜಯ ಕರ್ಣಾತ್ಮಜಗೆ 

ಪೆರ್ಮೆಯಿಂದಸುವಿತ್ತು ಪೊರೆದ ನಿತ್ಕ 

ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮನಹುದೊ ಪ್ಲ 


ಹಿ೦ತೆಬಾಹರ್ಜುನರ ಕಂಡು ತಾಮ್ರದ್ವ - 
ಜ೦ ತಡೆಯೆ ಬಡದ್ವಿಜನಾಗಿ ಶಿಖಿಕೇತು- 
ವಂ ತಾನು ಬೇಡಿ ವೀರವರ್ಮನ ಗೆಲಿದು 
ಕುಂತಳೇಂದ್ರಗೊಲಿದು 
ದ೦ತಿಪುರಕ್ಕವರನು ತಂದು ಹಯಮೇಧ 
ವ೦ತು ಮಾಡಿಸಿ ಮೈದುನರ ಕಾಯ್ದ 


ಹೊಂತಕಾರಿ ಹಯವದನನೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷೀ - 
ಕಾಂತ ನೀನಹುದೊ 


ಹಹ 


ನಂದಗೋಪನ ಕಂದ ನಾನು 
ವೃಂದಾರಕೇಂದ್ರ ಖಳಕುಲ ಮರ್ದನ 


ಎ೦ದೆಂದು ಎನ್ನ ನಂಬಿದ ಭಕುತರಿಗೆ ಸುತ್ತಿಂದ 
ಬ೦ದ ಕ್ಷೇಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸಿ 

ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೊರೆವಂತೆ ಪಾಲಿಸುತಿಹೆ 
ಕಂದರ್ಪನಾಣೆ ಇದು ಎನಗೆ ಬಿರುದು 


ಅಂದಂದು ಅವರು ಬೇಡಿದ ಇಷ್ಟಂಗಳನಿತ್ತೆ 
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಸಂತತ ಸಲಹುವೆ 
ಮಂದಜನರೊಡನಾಡಿ ಮರುಳುಗೊಳದಿರು ಮನುಜ 
ಚೆಂದದಿಂದೆನ್ನ ಪೂಜೆಯನು ಮಾಡು 


ಇಂದ್ರ ಗರ್ವಿಸಲವಗೆ ಸಾಂದ್ರ ಸುರತರುವ ಆ 
ನಂದನವನವನು ಪೊಕ್ಕು ಕಿತ್ತುತರಲು 

ಒಂದಾಗಿ ರಣಕೆ ಬಂದು ನಿಂದಮರರನು ಕರುಣದಲಿ 
ಅಂದು ಪಾಲಿಸಿದೆ ಭಕ್ತರ ಬಂಧುವೆನಿಸಿ 


ಇಂದುಮುಖಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಕ್ಷಣದೊಳಗೆ 
ಬಂದವಳ ಅಭಿಮಾನವನು ಕಾಯ್ದೆ 

ಇಂದುಧರ ಭಸ್ಮನುಪದ್ರದಲಿ ಬಳಲುತಿರೆ 
ಬ೦ದೊದಗಿ ಶಿವನ ಕಾಯಿದವನರಿಯಾ 


ಅಂಧ೦ಂತಮವ ದಾಟಿ ಅನಂತಾಸನಕೆ ಪೋಗಿ 
ಒಂದು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ದ್ವಿಜನ ಸುತನ ತಂದೆ 


[ 


ಆಗ್ರ 


ಶ್ರಿಃ 


ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಸಿ೦ಧುವಿನೊಳಗೆ ದೈತ್ಯನ ಕೊಂದು ಸಾಂದೀಪ - 
ನಂದನನ ಯಮನಪುರದಿಂದ ತಂದೆ 


ಬಂಧಿಸಿ ಬಳಲಿಸುವ ನೃಪರ ಬಹುಬಲ- ಜರಾ - 
ಸಂಧನ ಗಧೆಯ ಗಾಯದಿ ಕೊಲಿಸಿ 

ಅಂದವನ ದೆಸೆಯಿಂದ ನೊಂದ ನೃಪರನು ಬಿಡಿಸಿ 
ಕುಂದದುಡುಗೊರೆಯ ನಾ ಕೊಡಿಸಿ ಮೆರೆದೆ 


ಹಿ೦ಂದಾಗಜೇ೦ದ್ರನಿಗೊದಗಿದವನಾರು ಪಿತನಿಂದ 
ನೊಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ನ ಕಾಯ್ದವರದಾರು 
ಮಂದರಗಿರಿಯನ್‌ೆತ್ತಿ ಸುರರಿಗಮೃತ ಉಣಿ- 
ಸಿಂದಿರೆಯನಾಳ್ಹ ಹಯವದನನರಿಯಾ 


ಹಪ 


ನಲಿವ ಬೆಣ್ಣೆಯನು ಮೆಲುವ ಕೃಷ್ಣ ನಮ- 
ಗೊಲಿವ ಖಳರನ್ನೆ ಕೊಲುವ 


ನಗವ ಕರದಿಂದ ನೆಗೆವ ಅದರೊಳಗೆ 
ಪೋಗುವ ನರರ ಕಂಡು ನಗುವ 


ಕಡೆವ ಕೋಲನ್ನು ಪಿಡಿದ ಭೂಷಣವ 
ತೊಡುವ ಪಟ್ಟೆಗಳನುಡುವ 


ಬಡವರಭೀಷ್ಟಗಳ ಕೊಡುವ ದುರಿತಗಳ 
ಜಡಿವ ದೈತ್ಯರನು ಬಡಿವ 


ಶರಣನಾಯಕನ ಚರಣದ್ವಯಕೆ 
ಪುರಹರನ ಮಸ್ತಕಾಭರಣ 


(20 


[ 


(೦ 
೦ 


ಶರಣಜನರ ಹಿತಕರಣ ಹಯವದನ 
ಸ್ಮರಣ ಭವಕೆ ಸಂಹರಣ 


೬೮ 


ನಿನಗೆ ನೀನೆ ಕೃಷ್ಣ ದಯಮಾಡಿ ಸಲಹಯ್ಯ 
ಎನಗೊಂದು ಸಾಧನ ಲೇಸುಕಾಣಬಾರದು 


ಸ್ನಾನಮಾಡಿಯೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸೇನೆಂದರೆ 
ಸ್ನಾನಮಾಡದೇ ಕಪ್ಪೆ ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ 

ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಯೇ ನಿನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸೇನೆಂದರೆ 
ಧ್ಯಾನ ಮಾಡದೇ ಬಕಪಕ್ಷಿಯು ಸರ್ವದಾ 


ಜಪವ ಮಾಡಿಯೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗೊಳಗಾಗುವೆನೆನೆ 


ಜಪದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೆನ್ನಾಧೀನವಿಲ್ಲ 
ಉಪವಾಸವೇ ಉಚಿತ ಸಾಧನವೆಂಬೆನೆ 
ಉಪವಾಸವೇ ಇರದೆ ಉರಗನು ತಾಸ 


ಸನ್ಮ್ಯಾಸ ಸುಖಸಾಧನವು ಎಂತೆಂಬೆನೆ 
ಸನ್ಮ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರನೆ ರಾವಣನು 
ಕನ್ಯಾದಾನವೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾಧನವೆಂಬೆನೆ 
ಕನ್ಯಾದಾನವ ಕೊಡನೆ ಕಂಸಗೆ ಜರಾಸಂಧ 


ಜಾತಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಯ ಸಂಪಾದಿಸೇನೆಂದರೆ 
ಜಾತಿಲಿ ಕಶ್ಯಪಸುತರು ದೈತ್ಯರಾಗಿರರೆ 
ಭೂತಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಯ ಸಂಪಾದಿಸೇನೆಂದರೆ 


ಭೂತಿಯಾಗಿರನೆ ಈ ದುರುಳ ದುರ್ಯೋಧನ 


ಬಂಧುತ್ವವೇ ಗತಿ ಸಾಧವವೆಂಬೆನೆ 
ಬಂಧುತ್ಹವಿರದೆ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ 


(೨( 


ರ್ವದಾ 


[ 


ಒ೦ಂದರಿಂದುಚಿತ ಕಾಣೆ ಹಯವದನರಾಯನೆ 
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದಾಸನೆಂದೆನಿಸೊ ೫ 


ಹ 


ಉಗಾಭೋಗ 


ನಿನ್ನನೇ ನಂಬಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ಕರೊಬ್ಬರ ಕಾಣೆ 
ಪನ್ನ೦ಗಶಯನ ಶ್ರೀವಕ್ಷ ಬಾರೊ 


ನೆನೆವೆನನುದಿನ ನೀಲನೀರದವರ್ಣನ ಗುಣರನ್ನನ 
ಮುನಿಜನಪ್ರಿಯ ಮುದ್ದು ಉಡುಪಿನ ರಂಗನ ದಯಾಪಾಂಗನ ಪ. 


ೀವಕೀ ಜಠರೋದಯಾಂಬುಧಿಚಂದ್ರನ ಸುಖಸಾಂದ್ರನ 
ಗೋವುಜಕೆ ಘನ ಯಮುನೆಯನು ದಾಟಿ ಬಂದನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದನ 
ಮಾವ ಕಳುಹಿದ ಮಾಯಶಠವಿಯ ಕೊಂದನ ಚಿದಾನಂದನ 
ದೇವರಿಪು ದೈತ್ಯೇಂದ್ರ ಶಕಟನ ಒದ್ದನ ಶುತಿಸಿದ್ಧನ ೧ 
ಗೋಕುಲದ ಗೋಪಿಯರ ಸಂಚಿತ್ತ 

ಜೋರನ ಬಹು ಧೀರನ ಅ- 

ನೇಕ ನಾರಿಯರ್ವಸನವನು ಕದ್ದೊಯ್ದನ ಪುರಗಾಯ್ದನ 
ನಾಕಿಯರ ನೋಯಿಪಧೇನುಕ ವತ್ನವಿಫಾತ ವಿಖ್ಯಾತನ 
ಕಾಕುಮತಿ ಕಾಳಿ೦ಗನ ಫಣ ತುಳಿದನ ಆವಗೊಲಿದನ ೨ 


ಶೈಲವನು ಶೇಷಶಯನ ಬೆರಳಲಿ ಆ೦ತನ ಬಲವಂತನ 


ಸೋಳಸಾಸಿರ ಬಾಲೆಯರ ಕರ ಪಿಡಿದನ ಸುಧೆಗುಡಿದನ 


೭೪ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 
ಬಾಲ ಭಾಮೆಯರೊಡನೆ ಜಲಕ್ರೀಡೆಗಿಳಿದನ ಅಲ್ಲಿ ನಲಿದನ 
ಲೀಲೆಯಲಿ ಲಲನೆಯರಿಗಿಷ್ಟವ ಕೊಟ್ಟನ ಸಂತುಷ್ಣನ ೩ 


ಕ್ರೂರ ಬಕ ಕೇಶಿಗಳನೆಲ್ಲ ಸೀಳ್ದನ ಸುರರಾಳ್ದನ ಅ 

ಕ್ರೂರ ಕರೆಯಲು ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಬಂದನ ಸುರವಂದ್ಯನ 

ಸಾರಿ ಕುಬ್ಚೆಗೆ ಭೂರಿಸಂತಸವಿತ್ತನ ಅತಿಶಕ್ತನ 

ವಾರಣವ ಒದ್ದು ಕೆಡಹಿದಾಪ್ರತಿಮಲ್ಲನ ಅತಿಚೆಲ್ವನ ಲ 


ಸುಲಭದಿಂದಲಿ ಶಿವನ ಧನುವನು ಮುರಿದನ ನೆರೆಮೆರೆದನ 

ಮಲೆತ ಮಲ್ಲರ ಮಡುಹಿರಂಗದಿ ನಿಂತನ ಜಯವಂತನ 
ಖಳಕುಲಾಗ್ರಣಿ ಕಂಸನೆಂಬನ ಹೊಡೆದನ ಹುಡಿಗೆಡೆದನ 

ಬಲದಿ ತಾಯಿತಂದೆ ಬಂಧನ ಕಡಿದನ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದನ ೫ 


ಭುವನ ಪಟ್ಟವನುಗ್ರಸೇನಗೆ ಕೊಟ್ಟನ ಅತಿ ದಿಟ್ಟನ 
ಯುವತಿಯರಿಗುದ್ಧವನ ಕಳುಹಿದ ಜಾಣನ ಸುಪ್ರವೀಣನ 
ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾ ಕಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿತನ ಶುಭಚರಿತನ 
ಜವನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ದ್ವಿಜನ ಕಂದನ ತಂದನ ಆನಂದನ 


(್‌ 


ಕುಮತಿ ಖಳ ಮಾಗಧನ ಯುದ್ಧದಿ ಗೆದ್ದನ ಅನವದ್ಯನ 
ದ್ಯುಮಣಿಸಮ ದ್ವಾರಕೆಯ ರಚಿಸಿದುದಾರನ ಗಂಭೀರನ 
ಸುಮತಿ ಮುಚುಕುಂದನೊದ್ದ ಯವನನ ಸುಟ್ಟನ ಅತಿದಿಟ್ಟನ 
ವಿಮಲ ಸುಚರಿತ್ರಾಷ್ಟಮಹಿಷಿಯರಾಳ್ದನ ನೆರೆಬಾಳ್ದನ 


(೦ 


ಮುರನರಕ ಮುಖ್ಯರನು ಚಕ್ರದಿ ತರಿದನ ಕರಿವರದನ 

ಸುರತರುವ ಸತಿಗಾಗಿ ತಂದ ಸಮರ್ಥನ ಜಗತ್ಕರ್ತನ 

ದುರುಳ ಶಿಶುಪಾಲಾದಿ ದೈತ್ಯ ಸ೦ಹಾರನ ಬಹು ಶೂರನ 

ಕುರುಕುಲಕೆ ಲಯವಿತ್ತ ಪಾಂಡವಪ್ರೀಯನ ಕವಿಗೇಯನ ೮ 


ಸಂತತವೀ ಸಾರ ಕತೆಯನು ಕೇಳ್ವರ ನೆರೆ ಬಾಳ್ಟರ 
ಕಂತುಪಿತ ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದಲಿ ಹೊರೆವನು ಸುಖಗರೆವನು 

ಮುುಂತ್‌ಕಾಶೊ್ಪ 


ತ್ರಿ 


ಲ 
ಬತ್ತೆ 


ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಇಂತು ಇಳೆಯ ಸುಜನರ ಸಲಹುವ ಕಾಂತನ ಸಿರಿವಂತನ 
ಪಂಥವುಳ್ಳ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಯವದನ್ನನಮುನಿಮಾನ್ಯನ 


೭೧ 
ನೋಡಿದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದೆ 


ನೋಡಿದೆ ಒಂಬತ್ತುಗೂಡಿನ ಕಿಟಕಿಯೊ 
ಳ್ಕೂಡಿದ ಮ೦ದಿಯೊಳ್ಗಾಡಿಕಾರನನಿಂದು 


ನಾರಿಪುರುಷರೊ೦ದುಗೂಡಿ ಮುಂದೆ 
ದಾರಿಯ ಬಿಡದೆ ಹೋರ್ಯಾಡಿ ದೇಹ 
ಯಾರದಂತೆ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮತ್ತೆ 
ಶ್ರೀರಮಣನ ಪಾಡಿ ಬೇಡಿ ಆಹಾ ಸುತ್ತ 
ಸೇರಿದ ಜನರಿವರ ಮಧ್ಯದಿ 

ಚಾರು ಮೌಕ್ತಿಕದ ಮಣಿಹಾರ ಶೃಂಗಾರನ್ನ 


ಅಂಗದೊಳಿಹ ದಿವ್ಕಾಭರಣ ಕನ- 
ಕ೦ಗಳೊಪ್ಪಿದ ರವಿಕಿರಣ ಮುನಿ- 
ಪುಂಗವೆ ವಂದಿಪ ಚರಣಕಮ- 

ಲಂಗಳ ನೆನೆವರ ಕರುಣ ಆಹಾ 

ಹಿ೦ಗದೆ ಪೊರೆವ ಶ್ರೀರ೦ಂಗನುತ್ಸವಕೆಂದು 
ಮಂಗಲಾರತಿಯಾಗಿ ಸಂಗಡ ಪೊರಡಲು 


ಭರದಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿನೇರಿ ಮಧ್ವ 
ಸರೋವರದೆಡೆಯನು ಸಾರಿ ಸುತ್ತ 
ಮೆರೆವ ದೀಪದಿಂದೀರಿ (?) ನೋಳ್ಬ ಜ- 
ನರಿಗೆ ಜಲಕ್ರೀಡೆ ತೋರಿ ಆಹಾ 
ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : 


ಸಿರಿ ಅರಸನು ಹಯವದನನೇರಿ ಮೆರೆವ ಉಡುಪಿಯೊ 
ಳ್ಹ್ಬರಿಯಾಯ ವಿನೋದವನ್ನು 


ಹ್ನಿತಿ 


ನೋಡೆ ನೋಡೆ ನೋಡೆ ಗೋಪಿ 
ನೋಡೆ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಟವ 


ಮಧುರೆಯೊಳಗಿರುವೋದೆ ಕಠಿಣವೆ 
ಮದನಜನಕನ ಕಾಟವೆ ಹೆದರಿಸಿ 
ಬೆದರಿಸಿ ನಮ್ಮಾ ನಮ್ಮಗುಗಳ ಚೂಟೋಡಿ ಹೋದನೆ 


ನಿನ್ನಿನಾ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದು 
ಗನ್ನಗತಕ ಕೃಷ್ಣನು 
ಹೆಣ್ಣಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿ 

ಣ ಶಿ ಣ ಬ 
ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮೆಲುವುತ ಓಡಿದ 


ಜಾರಬುದ್ಧಿ ಮಾಡದಿರೆಂತ 
ಪೇಳಿದೆವು ಬಹಳ ನಾವು 
ಕಂಸಾ೦ತಕ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮನೆ 
ಹಾಳುಮಾಡಿ ಹೋಳಿ ಆಡಿದ 


ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು 
ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿಯುತಾನೆ 
ಅಚ್ಚುತಾನಂತಾದ್ರೀಶನು 
ರಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತಾನೆ ಗೋಪಿ 


ಸರಸ ತೇಜಿಯನೇರಿ ಮೆರೆವನೆ 
ಹರುಷ ಹಯವದನ ಕಾಂತನೆ 


ರ 


[ 


೧ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಪರಮಪಾವನಚರಿತ್ರಗಾತ್ರನೆ 
ಹರುಷದಿ ಭಕ್ತರನು ಪೊರೆವನೆ 


೭೩ 


ಬ೦ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಲಿಯುತ್ತ ನಸುನಗೆ- 
ಯಿಂದ ಬೇಗ ಯಶೋದೆಯಿದ್ದೆ[ಡೆಗೆ] 


ಉದಯದೊಳೆದ್ದು ಮೊಸರ ಕಡೆವಾಗ ತನ್ನ 
ಅದುಭುತ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳ ಪಾಡೆ 

ಮುದದಿ ನಯನದಿ ಜಲ ತುಳುಕಾಡುತಿರೆ ಕಂಡು 
ಮದನನಯ್ಯನು ನಚ್ಚಿ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೇಡುತ್ತ 


ಮಕ್ಕಳುಗಳ ಕೂಡಿ ಮನೆಮನೆಯೊಳಗಾಡಿ 
ಮಿಕ್ಕುಮೀರಿದ ರಕ್ಕಸರನೀಡ್ಕಾಡಿ 

ಅಕ್ಕರಿಂದಲಿ ತಾಯ ಮುಖವನೀಕ್ಷಿಸುತಲಿ 
ಗಕ್ಕನೆ ಸೆರಗ ಪಿಡಿದು ಮೊಲೆಯ ಕೊಡೆನ್ನುತ 


ಕುರುಳಕೂದಲು ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ 
ಕೊರಳಪದಕ ಹಾರ ಎಸೆಯುತಿರೆ 
ಚರಣದಂದುಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಫಲುಫಲುಕೆನ್ನುತಲಿ 
ಸಿರಿಯರಸ ಹಯವದನನೆನಿಪ ಮೋಹನಾಂಗ 


೭೪ 


ಬಣ್ಣಿಸಲಳವೆ ನಾನು ಬಣ್ಣಿಸಲಳವೆ ನಾ ಬಹುವೇಷವುಳ್ಳ ಲಾ- 
ವಣ್ಯದ ಕಣೆಯಾದ ಉಡುಪಿನ ಕೃಷ್ಣನ 


ಕರಗುವ ಮಿಸುನಿಯ ಕಾಂತಿಯಿ೦ ಗರುಡನ 
ಗರಿಗಳ ಇರವ ಧಿಕ್ಕರಿಪ ಪೀತಾ೦ಬರ 


೫ 


1 


0 


(0 


್ಳ 


ಫಿ 
ಗಿ 
(೨ 
ತ್ರ 
2. 
ಶ್ರ 
ೌ 
(೧1. 
2 
ಲ 
ತ 
8 
(ಎಂ 


ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರದ ಕಿರೀಟವು 

ಕೊರಳಹಾರದ ಜೋಡು ಇರಲು ಈ ಪರಿಯಿಂದ 

ಮರೆಯಲಬ್ಬದ ಕಂಕಣ ಭೂಮಿಗೈದುವ 

ವರ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳ 

ಮಕರಕುಂಡಲ ಬಾಹುಪುರಿಗಳಿಂದೆಸೆವನ ೧ 


ಅಳಿಗಳ ಕೂಟದಿ ಪೊಳೆವ ನೆತ್ತಿಯ ಗೊಂಡೆ 

ಎಳೆಯ ಮುತ್ತಿನ ಸರ ದುಂಡುರಕ್ಷಾಮಣಿ 

ಗಳ ಕೂಟ ಪೊಳೆಯಲು ಕೆಂಪುದಗಲೆಯಿಂದ 

ಕೆಳಗಾಗಲರುಣನ ಗರಿ ಪಾದ ಕಂಸೆಯ 

ಗಲಿ ಇಂದ್ರ ನೀಲದದಾಳ ದಿಕ್ಕುಗಳನೆ 

ಬೆಳಗುತಲೆ ಬಹಳ ಲೀಲೆಯ ತೋರ್ಪ 

ಖಳರೆದೆ ಶೂಲನ ಚೆಲುವ ಗೋಪಾಲನ ಶ್ರಿ 


ಜಾತಿಮುತ್ತಿನ ಚುಂಗು ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದೊಪ್ಪುವ 

ಚಾತುರ್ಯದಿ ವಾರೆಗೊಂಡೆಯ ಕಟ್ಟಿ 

ಆ ಜೂತದಿಂದಲಿ ಅತಿ ಮೈಜೋಡು ತೊಟ್ಟು ಈ- 
ರೀತಿಯಿಂದೆಡಗೈಯ ವಂಕಿ ಮಧ್ಯದೊಳಾನು 

ಚ್ಹುತ ಖಡ್ಗದಿಂದೊಪ್ಪುವ ಭೂತಳದಿ 

ವಿಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದು ಮೆರೆವ ದುಷ್ಪಮೃಗವ 

ಫಾತಿಸಿ ಬಿಡುವ ಕಿರಾತ ಸ್ವರೂಪನ್ನ ೩ 


ಮಿಸುನಿಯ ಮುಂಡಾಸು ಪೊಸರವಿಯಂತಿರೆ 

ಶಶಿಯ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ ಪಸರಿಸಲಂಗಿಯು 

ಹಸನಾದ ನವರಂಜು ವಠದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರೆ 

ಕುಸುಮನಂದದಿ ಧೋತ್ರವ ಉಟ್ಟು 

ವೈರ್ವಸನವ ಸುತ್ತಿ ಗಾತ್ರದಿ ಕುಲಾಯಿ ಒಪ್ಪಿ 
ನಸುನಗೆಯಿಂದೊಪ್ಪುವ ನವವಿಪ್ರವೇಷನ್ನ ಲ್ಲ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಕಡೆದ ಬೊಗರಿಯಂತೆ ಕಡೆದು ಮಾಡಿದ ಬಾಹು 
ದೃಢವಾದ ಕುಚಗಳು ದುರಿತದುನ್ನತವಾದ 
ಬಡನಡು ಬಳುಕಲು ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟದಿ 

ಮೃಡ ಮುಖ್ಯರ್ಮೋಹಿಸಿ ಒಡಲ ಮಾರದಿರಲು 
ಮುಡಿಯ ನೋಡುತ ನವಿಲು ನಾಚಿ ಮೊಗ 
ಗೊಡದಡವಿಯ ಸೇರಲು ಭೂಷಣಗಳು 
ಜಡಿವುತ್ತ ಜಗದೊಳು ಕಡುಮೋಹಿನೀ ಬಲು 


ಶಂಕೆಇಲ್ಲದ ಕರ್ಮ ಕಿ೦ಕರರೊಳಗಾಗಿ 
ಟೊಂಕದಿ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಶ೦ಕಿಸಲು ತನ್ನಂಘ್ರಿ 
ಪಂಕಜಂಗಳ ಬೇಡಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪಡೆಯಿರೊ 
ಶಂಕೆ ಬೇಡವೊ ಎಂದು ಲೆಂಕರಿಗೆ ಸೂಸಿಪ್ಪ- 
ಸಂಖ್ಯಾತ ಕರಯುಗಳದಿಂದೊಪ್ಪುವ 

ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಆಯುಧಂಗಳ ಪಿಡಿದು ಸರ್ವಾ 
ಲಂಕಾರದಿಂ ವೆಂಕಟೇಶನ ರೂಪ 


ಈ ವಿಧ ತಪ್ಪದೆ ಏಳು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾವನಮತ ಗುರು ಬಳಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ 
ಶ್ರೀವರ ಹಯವದನನ ಸೇವೆಗೊಳ್ಳಿರೋ ನಿತ್ಯ 
ಆವಾವ ನಾಡಿನ ಆಶ್ರಿತ ಜನರನ್ನು 
ಭಾವಶುದ್ಧಗಳರಿತು ಕೋರಿಕೆಗಳ 

ಈವ ಭಕ್ತರಿಗೊಲಿದು ಪಾಷಂಡಾದಿ 

ಶೈವರ ತರಿದ ಸದ್ವೈಷ್ಣವರ ದೇವನ್ನ 


೭೫ 


ಬಾಗಿಲಲಿ ಬಿದ್ದಿಹ ಭಜಕನು ನಾನು 
ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಭೂಪಾಲ ಕಾಯಯ್ಯ ನೀನು 


(0 
ಕ್ಕ 


(೦ 


ತೆ 


ಸಮ 


( 
2. 
ಭೆ 
6 

ಆ 


"ದಾ 


ಯೋಗದ ಪಥಗಳನ್ನು ಏನೊಂದು ಅರಿಯೆನು 
ನೀ ಗತಿಯೆಂದು ಬಂದು ಕೂಗುವೆನು ಹರಿಯೆ 


ಭೋಗವ ಬಯಸುವೆ ಬಗೆಬಗೆಯಲಿ ರತಿಯ 
ರೋಗ ಬಲವಾಯಿತು ತಿದ್ದೆನ್ನ ಮತಿಯ 


ಆಗಮಸಿದ್ದ ಸುಗುಣಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಲೋಲ 
ಬೇಗ ಸಲಹೋ ಮಮಸ್ವಾಮಿ ಹಯವದನ 


೭೬ 


ಬಾರಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರೆ ೈ ಬಾಹದಿದಡೆ 

`ನ (ಇ. 
ಕಾರುಣ್ಯನಿಧಿಯೆಂಬ ಕಥೆಯ ಅ- 
ದಾರು ಬಣ್ಣಿಪರು ವೇದಾಂತದೇವಿಯರೆಮ್ಮ 
ದೂರುವರೀಗೆ 


ಕುಂಜರವರದ ನೀಲಾಂಜನವರ್ಣ ನೀ 
ಕ೦ಜನೇತ್ರನೆ ಕಾಮನಯ್ಯ 
ಮಂಜುಳಮೂರ್ತಿ ಮನೋಹರಕೀರ್ತ್ಶಿ ಪ್ರ- 
ಭಂಜನನೊಡೆಯ ಬಾರೊ 


ಮಂದರಗಂಧದ ಮಂದಮಾರುತ ಬಂದ 
ಚ೦ದಿರಮುಡಿದ ಚದುರಬಂದ 

ಕಂದರ್ಪನರವಿಂದನೆಂಬ ಕಣೆಯ ತೊಟ್ಟ 
ಮಂದರಧರನೆ ಬಾರೊ ` 


ನೋಡುವೆ ನುಡಿಸುವೆ ಪಾಡುವೆ ಬಯಕೆಯ 
ಬೇಡುವೆ ಹಯವದನನ 

ಮಾಡುವೆ ಪೂಜೆಯ ಕೂಡುವೆ ನಿನ್ನೊಡ- 
ನಾಡುವೆನೊ ಬೇಗನೆ ಕಾಡದೆ ಬೇಗ ಬಾರೊ 


(೨ 


೧ 


ಶ್ರಿಕ್ಷಿ 
ಬಾರಯ್ಯ ಯದುಕುಲತಿಲಕ ತೋರಯ್ಯ 
ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮುಖವ 
ಓರಂತೆ ಮುದ್ದಿಸಿ ಯಶೋದೆ ಕುಮಾರನೆ ಬಾರೆಂದಳ್ಳೆ 


ಅ೦ದವಾದ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದುಮುಖದ ಚೆಂದವನ್ನು ತಾ ನೋಡಿ 
ಕಂದಿಕುಂದಿ ಇಂದಿರೆಯು ಮರುಳಾಗಿ 
ಕಂದ ನಿನ್ನ ಪೊಂದೇನೆಂದಳ್ಳೆ ೧ 


ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಟಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿಗೆ ಮೋಹನವಾಯಿತು 
ಷ್ಹಮತಮಾತಂಗಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟುವೊ ಸಿ೦ಹದ ಮರಿಯೆ ಶ್ರ 


ಇಂಥ ಹಯವದನನ ಇಂಥ ದೇವರ ನಾ ಕಾಣೆ 


ಪಂಥವೇನೊ ಎನ್ನ ಕೂಡೆ 
ದಿನಮಣಿ ತಿಂತಿಣಿಯೆ ಬಾರೆಂದಳ್ಳೆ ಕ 


೭೮ 


ಬಾರೈ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮೊಗವನು ತೋರೈ ಯದುಕುತಿಲಕ ಎ೦- 
ದೋರಂತೆ ಮುದ್ದಿಸಿ ಯಶೋದೆ ಕುಮಾರನ ಬಾಯೆಂದಳ್ಳೆ ಪ. 


ನೆ. ಥೈ.ಥೈಥೆ ಥೆಯಿದೆಯಿಡೆಯಿ ದೆಯಿ ಡೈ 
ಥೈ ಥೈ ಥೈ ಥೈ ಥೈಯಿಥೈಯಿ ಥೈಯಿ ಥೈಯಿ ಥೃಯಿ 


ಥೈ ಥೈ ಥೈಯೆಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾಡಿದಳೆ ೧ 
ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಟಿಕೆ ಕಷ್ಟರಿಗೆ ಕಾಲಕೂಟವಾಯಿತು 
ದುಷ್ಟದೈತ್ಯ ಮತ್ತ ಮಾತಂಗಗಳಟ್ಟುವ ಸಿ೦ಹದ ಮರಿಯೆ ೨ 
ದೀಪ್ರೋಷ್ಟ ಕಿರಣನು ಬರೆ ಕತ್ತಲೆಯತ್ತಲೆ ಪೋಪುದು 
ಮತ್ತಿತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಸುಳಿವುದೆ ಚಿತ್ತಜನ ಪೆತ್ತ ಹರಿಯೆ 2 


(ಸ್ಥಿ 


(9 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ 


ಚೆಂದದ ನಿನ್ನ ಚೆಲ್ವ ಸಿರಿಮೊಗದಂದವನು ತನಗಿಲ್ಲವೆಂದು 
ಕ೦ದಿಕು೦ದಿದಳಿಂದಿರೆ ಮರುಳಾಗಿ 
ಕ೦ದ ನಿನ್ನ ಹೊಂದಿ ನಿಂದಳೊ 


ಇಂಥ ಸಿರಿಹಯವದನ ನಿನ್ನಂಥದೇವನು ದಾವನು 
ಪಂಥವೇ ನಿನ್ನಗೂಡೆ ಗುಣಮಣಿತಿಂತಿಣಿಯಂತೆ ನೀನು 


೭೯ 
ಬಾರೊ ಮುರಾರಿ ಬಾಲಕ ಶೌರಿ 
ಸಾರ ವಿಚಾರಿ ಸಂತೋಷಕಾರಿ 


ಆಟ ಸಾಕೇಳೊ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಧೂಳೊ 
ಊಟಮಾಡೇಳೊ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಳೊ 


ಅರುಣಾಬ್ಜಚರಣ ಮಂಜುಳಾಭರಣ 
ಪರಮ ವಿತರಣ ಪನ್ನಂಗಶಯನ 


ಅರವಿಂದನಯನ ಶರದೇಂದುವದನ 
ವರ ಯದುಸದನ ಸಿರಿ ಹಯವದನ 


೮೦ 


ಭಕುತರ್ಗೆ ಭಯಬಾರದು ಸುಖವೀವ ಕಾವದೇವನ 
ಕಾಕುಜನರಿಂದ ಬ೦ದಾನೇಕ ಶೋಕಂ೦ಗಳ ಕಳೆವ 
ಶ್ರೀರಂಗನ ದೇವೋತ್ತುಂಗನ ಭವಭಂಗನ 


ಹಿರಣ್ಯಕನುದರ ವಿದಾರಣನ ಸ್ವಚರಣ 
ಕರಣ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಭಯನಿವಾರಣನ 


: ಸಂಪುಟ ೨ 


1 


೧ 


ಣಿ 


೫ 


(೮% 


ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಕರಿವರ ಕರೆಯೆ ಮಕರಿಯ ಸೀಳಿದ ಸಿರಿಯನಾಳಿದ 
ಪಿರಿಯ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಧೂರ್ತಾರಿಯ ಬಕವೈರಿಯ 


ಯತಿಕುಲಪತಿಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ 

ಕೃತಿಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಚಾತುರ್ಯಕೊಲಿದನ 

ಸತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಪತಿ ನೀನೆ ಗತಿಯೆನೆ 

ಅತಿ ದೂರದಿಂದಕ್ಷಯವೆಂದ ಗೋವಿಂದನ ಮುಕುಂದನ 


ಕಂಕಣ ಕುಂಡಲ ಮಕುಟ ಪಾದುಕಾ ಹಾರ 

ಕಿಂಕಿಣಿ ಕೌಸ್ತುಭ ನೂಪುರ ಮೊದಲಾದ- 
ಲಂಕೃತಿಯಿಂದೊಪ್ಪುವ ನೀಲಗಾತ್ರನ 

ಪಂಕಜನೇತ್ರನ ಪರಮಪವಿತ್ರನ ಸುಚರಿತ್ರನ ಸುರಮಿತ್ರನ 


ಗುರುವಂದರಿವ ಹರಿಯೆಂದು ಕರೆವ ತ- 

ಮ್ಮಿರವ ಮರೆವ ಸದ್ಗುಣ ವಿಸ್ತಾರವ- 

ನ್ನೊರೆವ ನಯನದಿ ಸುರಿವ ಪರಿವ ಸುಖಾಂಬುಧಿ 
ಕರೆವ ತೋರುವ ಖಳನಿರವ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕೂರುವ 


ಹರಿಯನೆ ಪಾಡುವ ಹರಿಯ ಕೊಂಡಾಡುವ 
ಹರಿಯ ನೋಡುವ ಹರಿಯನೆ ಬೇಡುವ 
ದುರುಳರ ಕಾಡುವ ತಪದಿಂ ಬಾಡುವ 
ದುರಿತವ ಬಿಡುವ ಸುಕೃತವನೆ ಕೊಡುವ ಪಾಡ 
ಪಾಡುವ ನಲಿದಾಡುವ 


ಹರಿಯನೆ ಸ್ಮರಿಸುವ ಹರಿಯನನುಸರಿಸುವ 
ಹರಿಯನೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಹರಿಯನೆಬೆರಿಸುವ 
ಹರಿಯನೆ ತೋರಿಸುವ ಹರಿಯನೆ ಮರೆಸುವ 
ಹರಿಪಾದಕೇರಿಸುವ ಸುಖರಸವ ಎರೆಸುವ 


ಸಮಗ ದಾಸ ಸಾಹಿ 


ಎ. 


೮.೮೬ 
` 
2] 
ಗ್ರ 
ಫ್ರಿ 
() 


ಒಂದು ಕೈಯಲಿ ಕಡೆಗೋಲನೆ ಪಿಡಿದು ಮ- 
ತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲಿ ನೇಣನಾ೦ತ ಶ್ರೀಕಾಂತನ 
ಮುಂದೆ ನಿಂದು ಒಲಿವತ್ತ ನಲಿವುತ್ತ 

ತಂದೆ ಹಯವದನನರ್ಚಿಸುವ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 


್ರ 


(೦ 


೮೧ 


ಭಕುತರಪರಾಧವ ಬಗೆಯನೀ ದೇವ 
ಭಕುತರು ತಪ್ಪಿದರೆ ಬಲು ಭಯವೀವ 


ತ 


ಇಟ್ಟುಣಿಸಿದ ಬಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಯಶೋದೆಗೆ 

ಇಷ್ಟಾ ರ್ಥಗಳನಂದು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಯನೆ 

ದುಷ್ಟತನದಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಶನಯ ತನ್ನ 

ಕಟ್ಟಲು ಹವಣಿಸೆ ಕಷ್ಟವನುಣಿಸನೆ ೧ 


ಕಾಲಲಿ ತನ್ನ ಅಂಗವನೊದ್ದ ಮುನಿಪನ 

ಮೂಲೋಕವರಿಯೆ ಮುದ್ದಿಸಿ ಮೆರೆಯನೆ 

ತಾಳದೆ ನೃಪತಿಯ ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯನು 

ಕಾಲಯವನ ಬಂದು ಕಾಳು ಮಾಡಿಸನೆ ೨ 


ಪರವಶಚಿತ್ತನಾಗಿಫಲುಗುಣ ಜರೆಯಲು 

ಹರಿ ದೂರಾಗದೆ ಹರಣವ ಕಾಯನೆ 

ಅರಸೆಂಬ ಗರ್ವದಿಂದ ಅರಿಭಟ ಪೌಂಡ್ರಕನ 

ಧುರಕೆ ಗುರಿಯ ಮಾಡಿ ಧುರದಿ ಕೊಲಿಸನೆ & 


ಶರಕೆ ಗುರಿಯ ಮಾಡಿ ಸಮರದೊಳೊಡ್ಡಿದ 

ಸುರವ್ರತಗಂದು ಶುಭವನೀಯನೆ 

ಹರನ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ತನ್ನ ಗೆಲುವ ಬಿಲ್ಲ ಬೇಡಿದ 

ಶರೀರ ಸಂಬಂಧಿಯ ಕೊಲಿಸನೆ ಲ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ೃ 
6 


ಮಕುಟವ ಕದ್ದೋಯ್ಕ್ಯಲು ಮಹಾಬಲಿಯ ಬಾಗಿಲ 
ಅಕಳ೦ಕನಂದು ಕಾವುದ ಬಿಟ್ಟನೆ 

ಈ ಕೃಷ್ಣ ಹಯವದನನಿಂದುಡುಪಿನ ಜನಕೆ 

ಶೋಕವಿತ್ತ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಶೂಲಗತಿಯೀಯನೆ ೫ 


೮೨ 


ಮಂಗಳಂ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಶಯನ ಮಂಗಳಂ 
ಮಂಗಳಂ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ವಂದಿತನಿಗೆ 
ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಸೇವಿತನಿಗೆ 
ಮಂಗಳಂ ಉಡುಪಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 


1 


ನಂದನ ಕಂದನಿಗೆ ವೃಂದಾರಕೇ೦ದ್ರನಿಗೆ 

ಮಂದರ ಗಿರಿಧರಗೆ ಇಂದಿರಾಕಾಂತನಿಗೆ 

ನಂದ ಸುರವ್ರಾತನಿಗೆ ನಂದ ತೀ- 

ರ್ಥೇಂದ್ರ ಗೋವಿಂದ ಹರಿಗೆ ೧ 


ಮಕರ ಕುಂಡಲಧರ ರುಕುಮಿಣಿ ರಮಣನಿಗೆ 

ಅಕಳಂಕ ಮಹಿಮಗೆ ಅಕುಟಲನಿಗೆ 

ಶುಕವಾಹನನ ಪಿತಗೆ ಭಕುತವತ್ನಲಗೆ ಅ- 

ಧಿಕ ಕೋಟರವಿತೇಜ ಮಕುಟ ದಿಟ್ಟನಿಗೆ ೨ 


ಸರಸ ಮಂದಹಾಸನಿಗೆ ನರಹರಿ ರೂಪನಿಗೆ 

ವರ ಕೌಸ್ತುಭಹಾರ ಧರಿಸಿದವಗೆ 

ಕರುಣದಿ ಗೋಪಿಯರ ಧುರದಿ ರಕ್ಷಿಪನಿಗೆ 

ಸಿರಿಮುದ್ದು ಹಯವದನ ಮುರಹರನಿಗೆ & 


೮೩ 
ಮನ್ನಿಸೆನ್ನ ಮಧುಸೂದನ 


ಮದನನಯ್ಯ ಮೋಹನಕಾಯ 
ಉನ್ನತಗುಣನಿಲಯ ಉಡುಪಿನ ಕೃಷ್ಣರಾಯ 


ಶ್ರುತಿಗಳ ತಂದೆ ಮುನ್ನ ಸುರಮುನಿಗಳ ಮನ- 
ಕತಿ ಹರುಷವ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಗಣಿತಗುಣರನ್ನ 
ಯತಿಗಳ ಪಾಲಿಸಿದೆ ಮುಂದುವರಿವ 

ದಿತಿಜರ ಸೋಲಿಸಿದೆ ಈ ಮಹಿಯೊಳು 
ಮತಿವ೦ತರ ಪೊರೆದೆ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಮೆರೆದೆ 


ಅಚ್ಚಹಾರಶೋಭಿತ ಕಂಠ ಆಶ್ರಿತರಿಗೆ ನೀ ನಂಟ 
ಮೆಚ್ಚಿದ ಪಾರ್ಥನ ಮಿತ್ರನೆನಿಸಿದೆ ಸುಚರಿತ್ರ 
ಮೆಚ್ಚಿದ ನಿನ್ನಯ[ಭಕ್ತ]ವೈಕುಂಠದ 

ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆಸಲು ಶಕ್ತ ಅಚ್ಚುತ ನಿನ್ನ 
ಅರ್ಚಿಸಿದವ ಕೃತಾರ್ಥ ಅವನೆ ಸರ್ವಸಮರ್ಥ 


ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನವರೊಳು ಎನ್ನ ಕೂಡಿಸೊ ಕೃಪಾಳು 
ವಂದ್ಯ ಗರುಡನ ಸ್ಕಂಧವೇರಿ ಬಹ ಗೋವಿಂದ 

ತಂದೆ ನೀನೆ ತಾಯಿ ನೀನೆ ಹಯವದನ 

ಬಂಧು ನೀನೆ ಬಳಗ ನೀನೆ ಮತ್ತದರಿಂದ 
ಕುಂದುಮಾಡುವುದು ಬಿಡೋ ಕಂಡು ಕರುಣವ ಮಾಡೋ 


೮೪ 


ಮಹಿಮೆಯನಾರು ಬಲ್ಲರು 
ನಹಿಪ್ರತಿಯೆಂದು ನಿನ್ನ ಪಾಡುವರಲ್ಲದೆ ರಂಗ ನಿನ್ನ 


(2 
1 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದು ಬಲೀಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂದ 
ಸೀಮೆಯನೆಲ್ಲವ ಸಲೆವಿಟ್ಟ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಿನ್ನ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವ ಶ್ರುತಿಗಳು ಪೇಳೆ ಉಗುರ್ಗೊನೆ 
ಆ ಮಹಾ ಬೊಮ್ಮಾಂಡವ ಸೀಳೆ ದೇವೇಂದ್ರನು 
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿ ಸುಖದಿಂ ಬಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ 


ಇಂದ್ರ ಕೋಪಿಸಿ ಮಳೆಗರೆಯಲು ನಿನ್ನ 

ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗಂಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಗೆಡಲು 
ಅಂದು ಬಲುಗಿರಿಯನೆತ್ತಿ ಗೋ ಗೋಪಾಲರ 
ವೃಂದದ ಭಯವ ನುಗ್ಗೊತ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿದೆ 
ಚೆಂದದಿ ನಿನ್ನಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ 


ಇಂದು ಮದ್ವಮುನೀಂದ್ರಗೊಲಿದು ಕಡುಕೃಪೆಯಿಂದ 
ತಂದೆ ಹಯವದನ ಮುಕುಂದ ಉಡುಪಿನೊಳಗೆ 
ನಿಂದು ಸದಾ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ 
ನಂದಾದೀಪಗಳನು ಕಂಡೆ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯ 
ಕಂದಮೂಲ ಫಲಂಗಳುಂಡೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ 


೮೫ 
ಯಾದವರರನಸಿಲ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದನಲ್ಲೆ 
ಸಿಕ್ಕಿದನಲ್ಲೇ ದಕ್ಕಿದನಲ್ಲೆ 


ಗೋಪಿಯ ಕಂದನೆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ತಿಂದನೆ 
ಪೂತಣಿಯ ಕೊಂದನೆ ಮಧುರೆಗೆ ಬಂದನೆ 


ಮಾಧವನಿವನೇ ವೇದಕೆ ಸಿಲುಕನೆ 
ಸಾಧುಗಳರಸನೆ ಸಜ್ಜನಪೋಷನೆ 


(೧ 
(೦ 


(ಸ 


( 


ಜಾಣರಜಾಣನೆ ಗಾನಕೆ ಪ್ರೀಯನೆ 
ಮುನಿಗಳ ವಂದ್ಕನೆ ಮನ್ಮಥಪಿತನೆ 


ಕಾಮಿತವೀವೋನೆ ಭಾಮಾಪ್ರೀಯನೆ 
ನೇಮದಿಭಜಿಪರ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರುವನೆ 


ವೇದವ ತಂದನೆ ಗಿರಿಯ ಪೊತ್ತನೆ 
ಬೇರನು ತಿಂದನೆ ಕ೦ಬದಿ ಬಂದನೆ 


ದಾನವ ಬೇಡನೆ ಕ್ಷತ್ರೇರ ಕೊಂದನೆ 
ವನಕೆ ಪೋದನೆ ದುರುಳರ ಕೊಂದನೆ 


ಕಾಳೀಯ ಭಂಜನೆ ಬತ್ತಲೆ ನಿಂದನೆ 
ಹಯವನೇರ್ದನೆ ಹಯವದನನೆ 


೮೬ 


ರ೦ಗನಾಥನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣದೆ ಭಂಗಪಟ್ಟೆನೊ ಬಹುದಿನ 
ಮಂಗಳಾಂಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ 


ಎನ್ನ ಕಂಗಳಿಗೆ ತೋರೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 


ಕರಿಯ ಮೊರೆ ಲಾಲಿಸಿದಿ ಬೇಗನೆ 

ನೆರೆದ ಸಭೆಯಲಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಅಭಯವನಿತ್ತಿ ಅಡವಿ 
ಅರಣ್ಯದಿ ಅಹಲ್ಕೆಯ ಸಲಹಿದಿ 

ಮುಚುಕುಂದನ ರಕ್ಷಿಸಿದಿ 


ಸೂರ್ಯನುದಿಸುತ ಅಂತ್ಕಕಾಲದಿ 
ಶರತಲ್ಪದಲಿ ಅವಗೆ ತೋರಿದಿ 

ಶರಣು ಕಾಳೀಪಣೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಮುದ್ದು 
ಚರಣವ ತೋರೊ ರಂಗನಾಥ 


೫ 


(೦ 


ಣಿ 


೧ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಘನವಾಗಿ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲಿ ನಿಂತಿ 

ಉನ್ನಂತವಾಗಿದ್ದ ಸತ್ಯಲೋಕವನಾಳಿದಿ 
ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿಕ್ಟ್ವಾಕು ಕಾಯಗೆ 

ದ ಪಾದವ ತೋರೊ ರಂಗನಾಥ 


ಠ್‌ 
(ಸ 


ದಕ್ಷಿಣಮುಖವಾಗಿ ಪವಡಿಸಿದಿ ದೇವ 
ಶಿಖಾಮಣಿ ಏಳ್ಳೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿ- 

ಗೆಲ್ಲ ಅಭಯ ಹಸ್ತವ ಕೊಡುವಿ 
ರಾಜೀವನೇತ್ರ ಹಯವದನ[ರಂಗನಾಥ] 


೮೩೭ 


ರಂಗುಮಾಣಿಕದುಂಗುರದಂಗುಲಿಯ ಸನ್ನೆಯಿಂದ 
ಪೊಂಗೊಳಲೂದುವನ ತೋರೆ ರಮಣಿ 


[್‌ 


(ಸ್ಥಿ 
ಸ್ಹ. 


1 


(8 


1 


೯೦ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪು 


ತಿಂಗಳು ಮೂಡಿತು ಪಿಕ ಸಂಗೀತವ ತೊಡಗಿತು 

ಭೃಂಗ ತನ್ನ೦ಗನೆಯರ ಸಂಗಡ ನಲಿದು ಬಂದ 

ಶ್ಯ೦ಂಗಾರವನದ ಮೃದು ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು ನೋಡಾ- 

ನಂಗ ನೆಚ್ಚ ಬಾಣಗಳೆಂತೊ ಅಂತ 

ರಂಗವ ತಾಕಿದರೆನ್ನ ಇಂಗಿತವರಿತು ದೇವೋ- 

ತ್ತುಂಗ ಕಾಯದಿರೆ ಉಳಿವಂಗನ ನಾಕಾಣೆ ನಮ್ಮ 

ಪೆಂಗಳಿಗೆ ಬಂದ ಬಲುಭ೦ಗ ತನ್ನದಲ್ಲವೆ ಸಾ- 

ರಂಗಾಕ್ಷಿ ಬೇಗವನ ತೋರೆ ರಮಣಿ ೧ 


ಹಾರ ಸರ ಉದರದಲ್ಲಿ ಸಿರಿದೇವಿ ಸಿರಿವತ್ಸ 

ಕೊರಳ ಪದಕ ಕೌಸ್ತುಭ ರತ್ನಕರ್ಣಕುಂಡಲ 

ಸರಸಿಜಮುಖದಿ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕವೆಸೆಯೆ 

ಪರಿಮಳಿಸುವ ಪೂಮಾಲೆ 

ಮೆರೆಯೆ ಪೊಳೆವ ಪೀತಾ೦ಬರದ ಸುತ್ತಲೊಲೆವ 

ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಮಣಿಮಯಕಾಂತಿ ಮಿಂಚುತಿರಲು 

ಚರಣನೂಪುರ ಫಲುಫಲುಕೆನೆ ಕುಣಿವ ಶ್ರೀ 

ಹರಿಯನು ಕರೆದುತಾರೆ ರಮಣಿ ೨ 


ಮಂದಜಾಸನನ ತಂದೆಯೆಂದೆನಿಪ ಗೋವಿಂದನ 

ಕ೦ದರ್ಪ ವೃ೦ಂದಾದಿಗಳ ಕಂದಿಸುವ ಕುಂದಿಲ್ಲದ 
ಸೌಂದರ್ಯಸಂದೋಹದೊಳಗೊಂದೊಂದನಾರು ಬಲ್ಲರು 
ಎ೦ದೆ೦ದಿವನನು ಪೊಂದಿಪ್ಪ 

ಇಂದಿರೆ ಇವನ ಗುಣಸಾ೦ದ್ರ ಕಿರುಬೆರಳಿನಂದವ 

ನೋಡುತ್ತ ಆನಂದಸಿಂಧುವಿನೊಳ್ಳುಣುಗಿದ 

ಳಿ೦ದು ಹಯವದನ ಮುಕುಂದನ ತಂದೆನ್ನ ಮುಂದೆ 
ಇಂದುಮುಖಿ ಕರೆದುತಾರೆ ರಮಣಿ ೩ 


2 


ಶು 


ಎ 
ತಾಲ 


ತ್ರ 


ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


೮೮ 


ರಂಗ ನಿನಗಾರೇನೆಂದರು ಮರೆತು ನಿದ್ರೆಗೈದೆಯಾ 
ನೀ ಮಾಧವ ಸ್ವಾಮಿ 


ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿಯಳುತ ಬಂದ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ 
ಉಕ್ಕಿಹರಿವ ಕಣ್ಣನೀರ ತೊಡೆದಳೆಶೋದೆ 
ಅಕ್ಕರದಿ೦ದಲಿ ಮಗನ ಅತಿಮುದ್ದನಾಡಿ 
ಮಕ್ಕಳ ಮಾಣಿಕ್ಯವೆ ನೀ ಮನೆಯೊಳಗಾಡೈ 


ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಬೈದರಮ್ಮ 
ಕಳ್ಳನೆಂದು ಎನ್ನಕೂಡೆ ಆಡಲೊಲ್ಲರು 
ಮೆಲ್ಲನೆ ಬೈಯುತ್ತ ಬರಲು ಕಲ್ಲಲಿಟ್ಟರಮಯ್ಯ 
ಅಲ್ಲಿಂದಂಜಿ ಅಳುತ ನಾನು ಓಡುತ ಬಂದೆ 


೧೨ 
ಬಾಗಿಲ ಗೊಲ್ಲರು ಗೋಪಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ 
ಹಗಲುಗಳ್ಳ ಹಾಲು ಬೆಣ್ಣೆ ಜೋರನೆಂದರು 
ಮಗುವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯೊಳಗಾಡೈ 
ಹೋಗುನ್ನಂತ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ಹಯವದನರಾಯ 


ರ೯ 
ರಂಗ ಬಾರೊ ನರಸಿ೦ಗ ಬಾರೊ 
ಅ೦ಗಜನಯ್ಯ ಕೋನೇರಿತಿಮ್ಮ ರಂಗ ಬಾರೊ 
ಸಾಸಿರ ಮೂರುತಿ ವಾಸವವಂದ್ಯನೆ 
ಸಾಸಿರನಾಮದೊಡೆಯನೆ 


ಸಾಸಿರನಾಮದೊಡೆಯನೆ ನರಹರಿ 
ಕೇಶವ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ 


(೨ 


೯೨ 


ವಾರಣವಂದ್ಯನೆ ಕಾರುಣ್ಕರೂಪನೆ 
ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಗಳುವ 
ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಗಳುವ ನರಹರಿ 
ನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ 


ಯಾದವಕುಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳರಸನೆ 
ಭೇದಿಸಿ ದನುಜರ ಗೆಲಿದನೆ 
ಭೇದಿಸಿ ದನುಜರ ಗೆಲಿದನೆ ನರಹರಿ 
ಮಾಧವ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ 


ದೇವೆಂದ್ರ ಮಳೆಗರೆಯೆ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯೆತ್ತಿ 
ಆ ಗಿರಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಡೆಮಾಡಿ 

ಆ ಗಿರಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಡೆಮಾಡಿ ಕಾಯಿದನೆ 
ಗೋವಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ 


ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ದುಷ್ಪಕಂಸನ ಗೆಲಿದು 
ರಿಪಾಲನೆನಿಸಿದ 
ರಿಪಾಲನೆನಿಸಿದ ನರಹರಿ 


ಮಧುವೆಂಬೊ ದೈತ್ಯನ ಮುದದಿಂದ ಗೆಲಿದನೆ 
ವಿದುರನ ಮನೆಯಲಿ ನಲಿದುಂಡ 

ವಿದುರನ ಮನೆಯಲಿ ನಲಿದುಂಡ ನರಹರಿ 
ಮಧುಸೂದನ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ 


ಚಕ್ರವ ಪಿಡಿದನೆ ಭೂಚಕ್ರವ ಗೆಲಿದನೆ 
ಅಕ್ರೂರನೊಡನೆ ಮಧುರೆಗೆ 
ಅಕ್ರೂರನೊಡನೆ ಮಧುರೆಗೆ ಪೋದ ತ್ರಿ- 
ವಿಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ 


(ಲ್‌ 


(0 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೯೩ 


ಸಾಮವನೋದುತ್ತ ದಾನವ ಬೇಡುತ್ತ 

ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಹೊಗಳುತ್ತ 

ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಪೊಗಳುತ್ತ ನರಹರಿ 

ವಾಮನ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ೮ 


ಶ್ರೀಧರ ಎಸಿಸಿದ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಾಂಛನ 

ಶೀಧರ ಗೋಪೀತನಯನೆ 

ಶೀಧರ ಗೋಪೀತನಯನೆ ನರಹರಿ 

ಶ್ರೀಧರ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ೯ 


ಯಷಿಜನ ವಂದ್ಯನೆ ಬಿಸಜನಾಭನೆ ದೇವ 

ಯಷಿಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಯವ 

ಯಷಿಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಯವ ಕೊಡುವೋನೆ 

ಸಿಕೇಶನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ೧೦ 


೬8! 


ಪದುಮಸಂಭವಪಿತ ಪದುಮದಾಮೋದರ 
ಪದುಮ]ದಿಂದಭಯವ ಕೊಡುವೋನೆ 

ಪದುಮ]ದಿಂದಭಯವ ಕೊಡುವೋನೆ ನರಹರಿ 

ದುಮನಾಭನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ೧೦ 


ಗ % ಓ 


ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರೇಮದಿ ಪೊಗಳಲು 

ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೋನೆ 

ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೋನೆ ನರಹರಿ 

ದಾಮೋದರ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ೧೨ 


ಸಂಕಟಗಳ ತರಿವೋನೆ ಪಂಕಜನಾಭನೆ 

ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಸುರರ 

ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಸುರರ ಸಂಹರಿಸಿದ 

ಸಂಕರ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ೧೩ 


೯೪ 


( 


2 
| 
ವ್‌ 
ತ್ರ 
2೭4 
ಭ್ರ 
ಲ್‌ 
ಆ.5( 
24 
೧ 
ತ್ರ 
ಸು 
(ಎ೨ 


ವಸುದೇವತನಯನೆ ಶಿಶುಪಾಲನ ಗೆಲಿದನೆ 

ವಶವ ಮಾೌದೆಯೊ ತ್ರಿಮರರ 

ವಶವ ಮಾಡಿದೆಯೊ ತ್ರಿಪುರರ ನರಹರಿ 

ವಾಸುದೇವ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ೧೪ 


ಶುದ್ಧಸ್ಹರೂಪನೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನು ಸಲಹಯ್ಯ 

ಹದ್ದುವಾಹನನಾದ ದೇವನೆ 

ಹದ್ದುವಾಹನನಾದ ದೇವನೆ ನರಹರಿ 

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ೧೫ 


ವನಜಲೋಚನ ಹರಿ ವಿನಯ ಉಳ್ಳವನೆ 

ಧ್ವನಿಕೇಳಿ ಬಂದ ಕುಬುಜೆಯ 

ದ್ವನಿಕೇಳಿ ಬಂದ ಕುಬುಜೆಯ ನರಹರಿ 

ಅನಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ೧೬ 


ಪಾರಿಜಾತದ ಹೂವ ನಾರಿಗೆ ಇತ್ತನೆ 

ವೀರ ದಾನವರ ಗೆಲಿದ: 

ವೀರ ದಾನವರ ಗೆಲಿದನೆ ನರಹರಿ 

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ೧೭ 


ಅಕ್ಷಯಪದವೀವ ಪಕ್ಷಿವಾಹನಸ್ವಾಮಿ 

ಕುಕ್ಷಿಯೊಳೀರೇಳು ಭುವನವ 

ಕುಕ್ಷಿಯೊಳೀರೇಳು [ಭುವನವನಾಳಿದ] ನರಹರಿ ಅ- 

ಧೋಕ್ಷಜ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ೧೮ 


ನರಕಾಸುರನ ಕೊಂದು ಹಿರಣ್ಯನ ಮರ್ದಿಸಿ 

ಕರುಳ ಬಗೆದು ವನಮಾಲೆ ಹಾಕಿ 

ಕರುಳ ಬಗೆದು ವನಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ ಹರಿ 

ನರಸಿ೦ಹನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ೧೯ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೯೫ 


ಅಚ್ಚುತಾನ೦ತನೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನೆ 

[ಮಚ್ಚಾವತಾರದಿ] ನಲಿದನೆ 

[ಮಚ್ಚಾವತಾರದಿ] ನಲಿದನೆ ನರಹರಿ 

ಅಚ್ಚುತ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ೨೦ 


ಜಾನಕಿರಮಣನೆ ದಾನವಾಂತಕನೆ 

ದೀನರಕ್ಷಕನೆ ಸಲಹಯ್ಯ 

ದೀನರಕ್ಷಕನೆ ಸಲಹಯ್ಯ ನರಹರಿ 

ಜನಾರ್ದನ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ೨೦ 


ಅಪರಿಮಿತಮಹಿಮನೆ ವಿಪರೀತ ಚರಿತನೆ 

[ಗುಪಿತವೇಷಗಳ] ತಾಳಿದನೆ 

[ಗುಪಿತವೇಷಗಳ] ತಾಳಿದ ನರಹರಿ 

ಉಪೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ಸಿ೨ 


ಹರನ ಭಸ್ಮಾಸುರನು ಮರಳಿ ಬೆನ್ನ್ನತ್ತಲು 

ತರುಣಿರೂಪವನು ತಾಳಿದನೆ 

ತರುಣಿರೂಪವನು ತಾಳಿದ ನರಹರಿ ಶ್ರೀ- 

ಹರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ೨೩ 


ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲಿ ದುಷ್ಟರ ಗೆಲಿದನೆ 

ವೃಷ್ಟಿಯರ [ಕುಲತಿಲಕನೆ] 

ವೃಷ್ಟಿಯರ [ಕುಲತಿಲಕನೆ] ನರಹರಿ ಶ್ರೀ- 

ಕೃಷ್ಣನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ಶೆ 


ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾಮಂಗಳ ಪಾಡುವೆನು 
ಅಪ್ಟ ಕೇಶವನ ಚರಿತೆಯನು 
ಅಪ್ಪ ಕೇಶವನ ಚರಿತೆಯನು ಪಾಡಲು 
ಪ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಯವದನ ೨೫ 


೯ಂ 
ಲಾಲಿ ಆಡಿದ ರಂಗ ಲಾಲಿ ಆಡಿದ 


ಬಾಲೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವೇರೊಡನೆ 

ಮೂರು ಲೋಕನಾಳ್ವ ದೊರೆಯು 
ಸಾಧು ಮಚ್ಚಕಚ್ಚಪರೂಪನಾಗಿ ಭೇದಿಸಿ ತಮನ ಕೊಂದು 
ವೇದವನ್ನು ಮಗನಿಗಿತ್ತು ಭೂದೇವಿಯರೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣ 


ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಬೆನ್ನಲಿಟ್ಟು ಮಿತ್ರೆಮೋಹಿನಿ ರೂಪತಾಳಿ 
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಮೃತ ಬಡಿಸಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆಯರೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣ 


ಕ್ರೋಡ ವರಾಹ ರೂಪನಾಗಿ ಆದಿ ಹಿರಣ್ಯಕನ ಕೊಂದು 
ಮೇದಿನಿಯ ಮೇಲಕೆ ತಂದು ರಾಧೆಯೊಡನೆ ನಗುತ ಕೃಷ್ಣ 


ಪುಟ್ಟಬಾಲನ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಶ್ಯಪನುದರ ಸೀಳಿ 
ಅಷ್ಟಮಂ೦ಗಳವಾದ್ಯವಾಗಲು ಅಷ್ಟ ಸ್ತೀಯರೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣ 


ತೆ 


ಭ್ಯ 


ಯುಕುತಿಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಅಳೆದು ಭಕುತ ಬಲಿಯ ತಲೆಯ ತುಳಿದು 
ಶಕುತನೆಂದು ಪೊಗಳೆ ಸುರರು ಲಕುಮಿಯೊಡನೆ ನಗುತ ಕೃಷ್ಣ ೫ 


ಯುದ್ಧದಲಿ ಕೊಡಲಿ ಪಿಡಿದು ಗುದ್ದಿ ಕ್ಷತೇರ ಶಿರವ ತರಿದು 
ಗೆದ್ದ ಸಿ೦ಹನೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಕೂಡೆ ಕೃಷ್ಣ 


ಸೇತುಬಂಧನವನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಧೂರ್ತರಾವಣನ್ನ ಕೊಂದು 
ಖ್ಯಾತಿಪಡೆದು ಪುರಕೆ ಬಂದು ಸೀತೆಯೊಡನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ 


ಒ೦ದು ಏಳು ಎ೦ಂಟುಸಾವಿರ ಇಂದುಮುಖಿಯರನ್ನು ಕೂಡಿ 


ಮಂದಮಾರುತ ಚ೦ದ್ರ ಬರಲು ನಂದಗೋಕುಲದ ದೊರೆಯು 


(ರ್‌ 


(೦ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಅ೦ಬರವ ತೊರೆದು ದಿಗ೦ಬರ ವೇಷವನ್ನೆ ಧರಿಸಿ 


ಮಂಗಳಾ೦ಂಗ ಮಾರಜನಕ ರಂಗನಾಯಕಿಯೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣ 


ಅಚ್ಚಮುತ್ತಿನಾಭರಣವಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷವಿಲ್ಲದೆ ಹಯವನೇರಿ 
ಭಕುತರಿಗೆ ಅಭಯಕೊಡುತ ಭಕ್ತವತ್ದಲ ಹಯವದನ 


೯೧ 


ಲಾಲಿ ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ಲಾಲಿ ರಂಗವಿಠಲ 
ಲಾಲಿ ಗೋಪೀನಾಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಮೇತ 


ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ ಬಿಗಿದ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳಗೊಲ್ಲ 
ಎತ್ತಿದರು ಎನ್ನಯ್ಯ ಕೈಯ್ಯೊಳಗೆ ನಿಲ್ಲ 
ಭಕ್ತರಿಗೆ ವರಗಳನು ಕೊಡುವ ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ 
ಪುತ್ರನ ಎತ್ತಿಕೋ ನಂದಗೋಪಾಲ 


ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರನೀತ ಬಹುರಚ್ಚೆವಂತ 
ಮನೆವಾರ್ತೆ ಯಾರು ಮಾಡುವರು ಶ್ರೀಕಾಂತ 
ಗುಣಿಗುಣಗಳೊಳಗಿಪ್ಪ ಬಹು ಗುಣವಂತ 
ಗುಣಬದ್ಧನಾಗದಿಹ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ 


ಕ್ಷೇರಾ೦ಬುನಿಧಿಯೊಳಗೆ ಸೆಜ್ಜೆಯೊಳಗಿರುವ 
ಶೀರಮಣ ಭಕ್ತರಿಚ್ಚೆಗೆ ನಲಿದು ಬರುವ 
ಕಾರುಣ್ಯ ಹಯವದನ ಕಾಯ್ವ ತುರುಕರುವ 
ನೀರೆ ಗೋಪಿಯರೊಳು ಮೆರೆವ ಕಡುಜೆಲುವ 


೯೨ 
ಲೋಕ ಭರಿತನೊ ರಂಗಾನೇಕಚರಿತನೊ 


ಕಾಕುಜನರ ಮುರಿದು ತನ್ನ 
ಏಕಾ೦ತಭಕ್ತರ ಪೊರೆವ ಕೃಷ್ಣ 


ಕಾ 
(9 


೧೦ 


ಣೆ 


೧ 


(ಎ 


(8 
ತ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ 


ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜರಿರಲು ಧರ್ಮ- 
ರಾಜಸುತನುಯೀತನೇ ಸಭಾಪೂಜ್ಯನೆ೦ದು ಮನ್ನಿಸಿದನಾಗ 


ಮಿಕ್ಕನೃಪರ ಜರಿದು ಅಮಿತವಿಕ್ರಮ ಯದುವರನೆ ತನಗೆ 
ತಕ್ಕ ರಮಣನೆಂದು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಉಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಯಿಕ್ಕಿದಳಾಗ 


ಜ್ಞಾನಶೂನ್ಯನಾಗಿ ಸೊಕ್ಕಿ ತಾನೆ ವಾಸುದೇವನೆನಲು 
ಹೀನ ಪೌಂಡ್ರಕನ ಶಿರವ ಜಾಣರಾಯ ತರಿದನಾಗ 


ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿದಸ್ತವನ್ನು 
ಒತ್ತಿ ಚಕ್ರದಿಂದ ನಿಜಭಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಕಾಯ್ದ 


ತನ್ನ ಸೇವಕಜನರಿಗೊಲಿದು ಉನ್ನ೦ತ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು 
ಘನ್ನಮಂದಿರ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಯವದನ ಕೃಷ್ಣ 


೯೩ 
ವೇಣುನಾದ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ 


ವೇಣುನಾದ ವಿನೋದ ಮುಕುಂದ 
ಗಾನವಿನೋದ ಶೃಂಗಾರ ಗೋಪಾಲ 


ವಂದಿತಚರಣ ವಸುಧೆಯಾಭರಣ 
ಇಂದಿರಾರಮಣ ಇನಕೋಟಿತೇಜ 
ಮಂದರಧರ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ 
ಸಿ೦ಂಧುಶಯನ ಹರಿ ಕಂದರ್ಪಜನಕ 


ನವನೀತಚೋರ ನಂದಕುಮಾರ 
ಭುವನೈಕವೀರ ಬುದ್ಧಿವಿಸ್ತಾರ 


: ಸಂಪುಟ ೨ 


೧ 


ಆಲ್ರಿ 


ಗ 


೧ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಸ] 
ಕು 


ರವಿಕೋಟಿತೇಜ ರಘುವಂಶರಾಜ 
ದಿವಿಜವಂದಿತ ದನುಜಾರಿ ಗೋಪಾಲ ಶ್ರಿ 


ಪರಮದಯಾಳು ಪಾವನಮೂರ್ತಿ 

ವರ ಕೀರ್ತಿಹಾರ ಶೃಂಗಾರಲೋಲ 

ಉರಗೇಂದ್ರಶಯನ ವರ ಹಯವದನ 

ಶರಣರಕ್ಷಕ ಪಾಹಿ ಕೋದಂಡರಾಮ ಕ್ಷಿ 


೯೪ 


ಶೀರಂಗ ಬಾರನೆ 


[1 


ಕರೆದರಿಲ್ಲಿ ಬಾರನೆ ಕಾಂತೆ ಮುಖವ ತೋರನೆ ಮ 
ಧುರ ಪುರದ ಅರಸನೆ ಕೂಡಿ ಎನ್ನ ರಮಿಸನೆ ಅ.ಪ. 


ಮುನಿಸು ಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟನೆ ಮೋಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟನೆ 
ಮನದಿ ಛಲವತೊಟ್ಟನೆ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೆ ಬಿಟ್ಟನೆ 0 


ಎಂತು ನಂಬಿ ಇದ್ದನೆ ಎಂತು ಗುರುತು ಮರೆತನೆ 
ಪಂಥವ್ಯಾತಕೆ ಕಲಿತನೆ ಕಾಂತೇರ ಕೂಡಿ ಮೆರೆದನೆ ೨ 


ಸೋಳಸಾಸಿರ ಗೋಪಿಸಹಿತ ಜಲದಲಾಡಿ ಪೋದನೆ 
ಸೆಳೆದು ಒಬ್ಬಳ ಒಯ್ದನೆ ಚೆಲುವ ಹಯವದನನೆ ಠ್ಷಿ 


೯೫" 


ಶೋಭನವೆ ಹರಿ ಶೋಭನವು 
ವೈಭವಾಮಲ ಪಾವನ ಮೂರುತಿಗೆ 
ಶೋಭನವೆ ಶೋಭನವು ಪ. 

ಶ್‌ 
ತ 
ತ್ರ 
೫ 
ತ್ತ 
( ಐ 
ಆ 


( 


ಕುಂಡಲಿ ನಗರದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸ್ವಯಂವರ 
ಗಂಡಕಿ ಕ್ಷೋಣಿಯ ತೀರದಲಿ ಚಂದ್ರ 
ಮಂಡಲ ಕ್ಷೋಣಿಜಾತೆ ಪ್ರಭೆ 
ದುಂದುಭಿ ಪಾರಿಜಾತ ಎಸೆಯೆ 


ಕನ್ನಡಿ ಕಲಶವು ಕನಕದುಪ್ಪರಿಗೆ ಸು- 
ವರ್ಣ ಮಾಣಿಕದ ಗಗನದಲೆಸೆಯೆ 
ರನ್ನದ ಕಿಟಕಿ ಉಜ್ಜ[ಲ]ಪನಗಾಸ್ಕಲಿ ಸು- 
ವರ್ಣ ಮಾಣಿಕದ ತೋರಣವೆ 


ಪಚ್ಚದ ಪರಿಮಳ ತಳಿರುತೋರಣ ಕಟ್ಟ 
ನಿ[ಚ್ಚ[ಕಲ್ಯಾಣ ನೀಲವರ್ಣ 
ಉ[ಚ್ಹ]ಹವಾಯಿತು ಇರುಳಿನ ಚರಿತ್ರಾ 
ಅಚ್ಚುತನೆ ಗಮ್ಮನೆ ಬಾಹುದು 


ಭೀಷ್ಮಕ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಶಿಶುಪಾಲ[ಗೀವೆ]ನೆಂದು 
ಸೇಸೆಯ ತಳೆದು ಧಾರೆನೆರೆಯೆ 

ಆ ಸಮಯದಲಿ ದ್ವಾರ[ಕೆ]ಕೃಷ್ಣಗೆ 
ಲೇಸಾದ ಓಲೆಯ ಬರೆದಳಾಕೆ 


ಬರೆದೋಲೆಯ ಕಾಣಿಸಿ ತೆಗೆದೋದಿ 
ಪುರೋಹಿತ ಗರ್ಗ್ಯಾಚಾರ್ಯರು 

ನಿರೂಪ ಕೊಡು ನಮಗೆ ನಿಗಮಗೋ- 
ಚರನು ಗರುಡವಾಹನ ಗಮ್ಮನೆಬಾಹೋನು 


ಗವರಿಯ ನೋನುವ ಮದುವೆಯ ಸಡಗರ 
ಭುವನೇಶ ತಾ ತಡೆದನ್ಯಾಕೆಂದು 

ತಾ ಚಿಂತಿಸಿದಳು ತಾವರೆಗಂಗಳೆ 
ಹವಣಿಸಿದಳು ವಿಲಕ್ಷಣಗಾಗಿ 


€ಲ್ರಿ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಚಂದದಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಮುತ್ತೈದೆರಿಗೆಲ್ಲ 
ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಬಾಗಿಣ[ಬೀರೆ ಐ] 
ತಂದು ತಾಳಿಯ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಮು- 
ಕುಂದ ಕಟ್ಟ ಕಲ್ಕಾಣವಾದ 


ಅಂಬಿಕೆಗುಡಿಯಲಿ ಚಂದದಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ 
ರಂಗ[ನ] ಕೂಡಿದ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ 
ಮಂದಾರಮಾಲೆಯ ಚಂದದಿಂದಲಿ ತಂದು 
ರಂಗನ ಕೊರಳೊಳು ಹಾಕಿದಳು 


ಹಿ೦ಂದಿ೦ದ ಬಹ ರುಕುಮನ ಕಂಡು 
ಭಂಗಿಸಿ ಕರೆದು ಭಂಗವ ಮಾಡಿ 
ಹಿಂದಿಂದ ಕರೆದು ಮುಂದಕೆ ಕಟ್ಟ ಮು- 
ಕುಂದ ಹಯವದನ ದ್ವಾರಕೆ ಹೊಕ್ಕ 


ಕರಿಯ ಆನೆಗಳು ಪಿಡಿಯಲತಿಭರದಿಂದ ಬಂದು 
ಚಕ್ರಧರ ಮಕರಿಯನೆ ತರಿದು 

ಶರಣನ ನೀ ಪೊರೆದೆ ಗಡ ಮರೆಯೊಕ್ಕವರ ಕಾವ 
ಕರುಣಿ ಆ ತರುಣಿಗಕ್ಷಯಾ೦ಬರವ ಕುರುಸಭೆಯೊಳಿ 


ತ್ರೆ 
ಬಿ 


(೦ 


೧ 


ಚ 
ಶ್ವ 
5 
ತ್ರ 
` 
ತ್ತ 
2 
4 


ಉತ್ತರೆಯ ಗರ್ಭದಲಿ ಸುತ್ತಸುಳಿವುತ್ತ ಹರ- 
ಸ್ಡವನು ನಿನ್ನಸ್ತದಿಂದ- 
ಹಗ ವತ್ತಿ ಚಿತ್ತಪರಾಕಿಲ್ಲದೆ ಪರೀ- 
ಕ್ಷಿತನ ಕಾಯಿದೆ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಪಾರ್ಥಮಿತ್ರ ಹಯವದನ 


೯೩ 


ಹರಿಚರಣವ ನೋಡಬರಲಿ ಕೃಷ್ಣ 
ಶರಣಜನರು ಸುಕೃತವ ಸೊರೆಗೊಳಲಿ 


ಬಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ 

ತಮ್ಮ ಮನದಿ ನೆನೆವುದು ಪುಸಿಯಲ್ಲ 
ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತೋರಿತಲ್ಲ ಇನ್ನು 
ಜನ್ಮ ಸಫಲವಪ್ಪುದಲಸಿಕೆ ಸಲ್ಲ 


ಸ್ಮೃತಿ ಕೊಂಡಾಡುತಿ(ದಿ]ಕೋ ನಾ 

ತ ಮಾಡುವ ವಹಮಾನ ಸಾಕು 
ಹಾ ಇದಕೋ ಇನ್ನು 
ಮತಿಯುಳ್ಳ ನಿಪುಣರು ನಿಶ್ಚಸಬೇಕು 


ವೇದೇ ರಾಮಾಯಣೇ ಎಂಬ 
ಆಧ್ಯೇಯಂ ಸದಾಯೆಂಬ ವಚ ಕನವನೆಂಬ 
ಮೋದಿ ಹಯವದನ ಡಂಬವಿಲ್ಲ- 
ದಾದರಮಾತ್ರ ಪೂಜೆಯನೆ ಕೈಕೊಂಬ 


೯೮ 


ಹರಿ ಬಾರನೆ ನರಹರಿ ಬಾರನೆ 
ಕರಿಭಯಹರ ಮುರಾರಿ ಬಾರನೆ 


ಣಿ 


ಓಂ 


ಬ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ವೃ೦ದಾವನದ ಗೋವಿಂದ ಬಾರನೆ 
ಕಂದರ್ಪನ ತಂದೆ ಮುಕುಂದ ಬಾರನೆ 


ಎಂದು ಕಾಂಬೆವೊ ನಾವವ[ನ]ನೆಂದು ಕಾಂಬೆವೊ 
ಇಂದಿರೆಯರಸನನೆಂದು ಕಾಂಬೆವೊ 


ಧನ ನಿತ್ಯವೆ ಯೌವನ ನಿತ್ಯವೆ 
ಜನ ನಿತ್ಯವೆ ಕರಣ ನಿತ್ಯವೆ 


ಭವಗೊಲಿದ ಪಾಂಡವಗೊಲಿದ 
ದ್ರುವಗೊಲಿದ ಮಾಧವ ಒಲಿದ 


ಇಂದುವರ್ಣದ ಹಯವದನನಾದ 
ಮಂದರಧರನ ಸಖಿ ತಂದು ತೋರೆನಗೆ 


ವು 


ಹೆಜ್ಜೆ ನೋಡೋಣ ಬಾರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ 
ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲಿನ ಅರ್ಜುನಸಾರಥಿ ಮೂರ್ಜಗದೊಡೆಯನ 


ಮಚ್ಚನಾಗಿ ವೇದವ ತ೦ದವನಂತೆ ಕೂರ್ಮನಾಗಿ 
[ಭೂಧರ]ಪೊತ್ತವನಂತೆ 

ವರಹ ನರಹರಿಯಾಗಿ ದುರುಳರ ಸೀಳಿದ 
ಚೆಲುವ ರೂಪದಿ ದಾನವ ಬೇಡಿ ತುಳಿದ ಪುಟ್ಟ 


ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಪ್ರಕಾಶದಿ ಮೆರೆವನ 
ಚಂದ್ರಕೋಟ ಶೀತಲದಿ೦ದ ಬರುವನ 
ಮಂದೆಯ ಕಾಯುತ ಮೈಯ್ಯೆಲ್ಲ ಧೂಳ್ಗಳು 
ಜೆಂದದಿ೦ದ ಕೊಳಲನೂದುತ ಬರುತಿಹ 


೧ 


ಆಗ್ರ 


[ 


(೨ 


೧೦೩ 


೧೦೪ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿ 


51 
೩ 
ಲ 
.್ತ 
ಕ್ಟ 
(ಎ 


ಮಾತೃದ್ರೋಹವ ಮಾಡಿದ ಪರಶುರಾಮನ 
ಹಿತೃವಾಕ್ಕವ ಸಲಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರನ 
ಬೌದ್ಧ ಸ್ವರೂಪನ ಹಯವನೇರಿದ ಕಲ್ಮಿ 


ಹಯವದನನ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷ 
೧೦೦ 
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ 
ಇಂದಿರೆ ಮಂದಿರದೊಳು ನಿಂದಿರೆ ಪ. 


ಇಂದಿರೆ ಹೊಂದಿದೆ ನಿನ್ನ ಮುದ- 

ದಿಂದ ಪಾಲಿಸು ನಿತ್ಯ ಎನ್ನ ಆಹಾ 

ಗಂಧ ತುಳಸಿ ಅರವಿಂದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುಷ್ಪ 

ದಿ೦ದ ಪೂಜಿಸುವೆನು ಕುಂದುಗಳೆಣಿಸದೆ ಅ.ಪ. 


ಫಲು ಫಲು ಗೆಜ್ಜೆಯ ನಾದದಿಂದ 
ಫಳಫಳಿಸುವ ದಿವ್ಯಪಾದದೊಳು 
ಲ್ಕ ಕಾಲುಂಗುರನಾದ ಅಂಪಘ್ರಿ 
ಚಲಿಸುವ ದಿವ್ಯಸುಸ್ಥಾದ ಆಹಾ 
ಕಾಲಂದಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ರುಳಪಿಸುತ್ತ ನ- 
ಮ್ಮಾಲಯದೊಳು ನಿಲ್ಲೆ ಪಾಲವಾರಿಧಿಕನ್ನೆ ೧ 


೦ 


2 


ಹರಡಿ ಕಂಕಣ ವಂಕಿ ಡೋರ್ಯ 

ಕೊರಳೊಳಗೆ ನಾನಾ ವಿಧದ್ದಾರ ಬಾಯ- 

ಲಿರುವೋ ಕರ್ಪೂರವೀಳ್ಕ 

ಸಾರೆ ಸುರಭಿ ನಾಸಿಕಚಂಪಕ ಪುಷ್ಪದ್ದಾರ ಆಹಾ 

ಎರಳೆಗ೦ಗಳೆ ಸಿರಿ ಅರಳೆಲೆ ಕುಂಕುಮ 

ಹೆರಳಗೊ!೦1ಡೆಗಳಿಂದ ಹರಿಯ ಮೋದಿಸುವೆ ೨ 


ಜಯ ಜಯ ವಿಜಯಸಂಪೂರ್ಣೆ ಭಕ್ತ 
ಭಯನಿವಾರಣೆ ಎಣೆಗಾಣೆ ಎನ್ನ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೦೫ 


ಕಾಯುವರನ್ಮರ ಕಾಣೆ ಶೇಷ- 

ಶಯನನ್ನ ತೋರೆ ಸುಶ್ರೇಣೆ ಆಹಾ 

ಕೈಯ ಪಿಡಿದು ಭವಭಯವ ಪರಿಹರಿಸೆ ಸಿರಿ 

ಹಯವದನನ ದಯವ ಪಾಲಿಸೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ೩ 


೧೦೧ 


ನಮಸ್ತೆ ವಿಮಲೆ ಕೋಮಲೆ ರಮಾದೇವಿ 
ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ 


ತರುಣಿ ಶಿರೋಮಣಿ ನಿನ್ನ ಶೀಲ ಸೌಂದರ್ಯವನು 

ಧರೆಯೊಳು ವರ್ಣಿಸುವ ಕವಿಯು ದಾವ 

ಸ್ವರಮಣನೆನಿಪ ರಮಣನುರದೊಳೆಂದೆಂದು ನೀ 

ನರಮನೆಯ ಮಾಡಿ ಭಾಪುರೆ ಮೆರೆದೆಲೆಲೆ ೧ 


ತನ್ನ ಮೈಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸೃಜಿಸಿ ಯುಗಯುಗದಿ 

ನಿನ್ನ ತಾರುಣ್ಯ ಲಾವಣ್ಯಗಳನು 

ಮನ್ನಿಸಿ ಪೊರೆವ ಹರಿಯ ಪಟ್ಟದ ರಮಣಿ ಜಗ- 

ನ್ಮಾನ್ಯೆ ಚೈತನ್ಕೆ ಲಾವಣ್ಕೆ ಗುಣಗಣಸದನೆ | 


ನಿನ್ನ೦ಂಗವಪ್ಪಲು ನೋಡಲು ಮುಖವ ಚುಂಬಿಸಲು 

ಅನ೦ತ ಕರ ವಕ್ತನೇತ್ರಗಳು 

ಪೂರ್ಣ ಹಯವದನ ಕೈಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಗಂಡ 

ಸ್ವರ್ಜಸಮವರ್ಣೆ ಕರ್ಣಾಯತಾಕ್ಷಿ ೩ 


೧೦೨ 


ಹರಿಯ ಪಟ್ಟದರಾಣಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿರಿಚರಣಕ್ಕೆ ನಾ ಶರಣೆಂಬೆ 
ಧರಣಿ ಒರೆಸಮ್ಮ ದುರಿತಘಮ್ಮ ಹರಿಸುದಮ್ಮ 


1 


ನು 
(೫ 


ಸಮಗ ದಾಸ ಸಾಹಿ 


ಆ5ಓ 
ಶು 
4] 
ಟೆ 
₹2 
(೨ 


ಧನಧಾನ್ಯವಿತ್ತು ಮರ್ತ್ಯರ ಪೊರೆವೆ ಎಂದೆಂದು 
ಮನೆಗಿಂಬುಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ 

ದಿನದಿನದಿ ಚರಣವಿಟ್ಟರೆ ನೊಂದುಕೊಳೆ ನಿನ್ನ 

ಗುಣಕೆ ಭೂದೇವಿ ಸರಿಗಾಣೆ ಸಕಲಮುನಿ- 

ಜನರ ಪೊರೆವುದು ನಿಮ್ಮಾಣೆ ನಾರಾಯಣ ಬಂದು 

ನಿನ್ನ ಸಲಹುವ ಪ್ರವೀಣೆ ೧ 


ಸಪ್ತಸಮುದ್ರಗಳ ಪೊತ್ತಿಪ್ಪೆ ನಿತ್ಯ ಸಮಸ್ತ 
ಪರ್ವತಭಾರವ ನೀ ತಾಳ್ವೆ 
ಉತ್ತಮ ತ್ರಿವಿಕ್ತಮನ ರಥೋತ್ಸವವೆ ಮೊದಲಾದ 
ಪವಿತ್ರಾಂಕುರಾರ್ಪಣಕೆ ನೀ ಬಂದು ವರಿಯ 
ಸುತ್ತಿನ ಪವಳಿಯೊಳಗೆ ನಿಂದು ನಮಗೆ 
ಮುಕ್ತಿ ಪದವೀವುದಕೆ ಬಾ ಕೃಪಾಸಿಂಧು ೨ 


ನಿನಗೆ ದ್ರೋಹವ ಮಾಡಿದ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನೆಂಬ ದುರ್ಜನ 

ದನುಜನ ವರಾಹನಾಗಿ ಮೊನೆಯದಾಡೆಯ 

ಕೊನೆಯಲಿಂದು ಕೊಂದು ನಿನ್ನ ಮನೋಹರ 

ತೊಡೆಯಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡ ಸಿರಿ ಹಯವದನ 

ಹರಿಯಕರ ಕರಿಭೇರುಂಡ ಸಿರಿಗೆ ಸರಿಯೆನಿಸಿ 

ನಿನ್ನನ್ನು ಪೊರೆಯುಶಲಿಹನು ಕಂಡಾ & 


೧೦೩ 
ಹನುಮ-ಭೀಮ-ಮಧ್ವರು 


ಅಸುರರನು ಅಳಿಯ ಬಂದೆನು ನಾನು ನಿನ್ನ ವೈರಿ 
ದಶರಥರಾಮನಾಳೆಂದ 


ತ 


ಹೊಸಕಪಿಯೆ ನೀನು ಬಂದುದೇನುಕಾರಣವೆನಲು 
ದಿ[ಶೆ]ಗೆ ಬಲ್ಲಿದ ಹನುಮ ನಾ ಕೇಳೊ ನಿ- 


ೇೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧0೭ 


ಸಸಿಯ ಕಿತೀಡ್ನಾಡಿ ನಿಂದೆ ನಿನ್ನ 
ಈತ ರಿ ್ಮ್‌ 
ದಶಶಿರವ ಕತ್ತರಿಸಿ ಎಸೆವ ರಾಮರ ಮಡದಿ 
ಹಸುಳೆ ಸೀತೆಯ ಅರಸಲು ಬಂದೆ ೧ 


ಎನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಇನ್ಮಾರೆಂದು ರಾವಣನು 

ಹೊನ್ನಕುಂಡಲದ ಹನುಮನೆ ಕೇಳೊ 

ಮುನ್ನವರ ಸಾಹಸವಯೇನೆಂಬೆ ಅವರ 

ಪರ್ಣಶಾಲೆಯ ಹೊಕ್ಕು ಬಂದೆ ರಾಮ- 

ಕನ್ಕೆ ಸೀತಾಂಗನೆಯ ತಂದೆ 

ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲ ತಾ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗುವುದ ಕಂಡೆ ಶಿ 


ಇನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಮಾತ್ಕಾತಕೊ ಕಪಿಯೆ 

ಕಚ್ಚಿ ಕೀಳಲೋ ಕಣ್ಣು ಹತ್ತುತಲೆಯನೆ ಹಿಡಿದು 

ನುಚ್ಚುನುರಿ ಮಾಡಿ ಕೊ[ಲ್ಲಲೊ)ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟು 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ಕಾಕೊ ನಿನಗೆ ಬಹಳ 

ಕಿಚ್ಚು ತುಂಬಿತು ಕೇಳೋ ಎನಗೆ ಒಂದು 

ಮೆಚ್ಚು ಹೇಳುವೆನೊ ರಾಮರಿಗೆ 

ಅಚ್ಚುತನ ಬಣಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರು ನೀನು ಶಿ 


ಸಿ 


ಎಚ್ಚೆತ್ತು ತಾಳು ತಾಳೊ 

ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳನು 

ಇನ್ನು ನಾ ಸೆರೆಯಾಳುತಿ[ಹೆ]ನೊ ಕಪಿಯೇ ಈಗ 

ಎನ್ನಮ್ಯಾಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಾಹೊನ್ಶಾರೊ ನೀನು 

ಎನ್ನ ಮನೆ ಭಂಡಾರ ನೋಡೊ 

ಎನ್ನ ಸಾಹಸಕೆ ಈಡ್ಕಾರೊ 

ಮುನ್ನ ಹಣೆಯಲಿ ಬರೆದ ವಿಧಿ ಕಾಲಮ[ಣೆ]ಯಾಗಿ 
ಬೆನ್ನಬಿಡದಿಹ ಪರಿಯ ನೋಡೊ ಲ 


೧೦೮ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 
ಎನ್ನ ಸೋದರಮಾವ ವಾಲಿಯನು ಕೊಂದೀಗ 
ತಮ್ಮ ಸುಗ್ರೀವಗೊಲಿದು ವರವಿತ್ತು 
ನಿನ್ನ ಕೊ೦ಂಡೊ[ಯ್ದ]ನೆಂಬುವರೊ ನಿನ್ನ 
ಚಿನ್ನನ ತೊಟ್ಟಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುವರೊ ನಿನ್ನ 
ಹೊನ್ನತುಂಬೆಂದು ಆಡ್ಲುವರೊ 
ನಿನ್ನ ಶಿರವರಿದು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪುರವ ಕೊಡಬೇಕೆನುತ 
ಎನ್ನೊಡೆಯ ಬರುತಾನೆ ತಾಳೊ ಎಂದ ೫ 


ಎತ್ತಿಹಿಡಿವ ಕೈಪ೦ಜು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ ನಾ ಹಿಡಿದವ 
ಕತ್ತಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಾಣೋ ಕಪಿಯೆ 

ಎತ್ತಿ ಕಡಿವೆನು ಬಾಹುದಂಡ ಬೆ- 

ನ್ಹೃತ್ತಿ ಬಡಿಯದೆ ಬಿಡೆನು ಕಂಡ್ಯಾ ನಿನ್ನ 
ಚಿತ್ತದಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೆಂದ 

ಮತ್ತೆ ನಾ ತಾಳಿ ಕೈಗಾಯಿದೆನಲ್ಲದೆ ಬಾಯ 
ಬತ್ತಿಸದೆ ಬಿಡುವೆನೇನೋ ಕಪಿಯೆ 


(್‌ 


ಮತ್ತ ರಾವಣ ನೀನು ಹೊತ್ತಿದ ಭೂಮಿ ಹಣತಿ 
ಸುತ್ತಣ ಸಮುದ್ರವೆ ತೈಲ 

ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿವಳು ಸೀತೆ ದೀಪ ನಮ್ಮ 
ಚಿತ್ತದೊಲ್ಲಭನ ಪ್ರತಾಪ ನಿನ್ನ 

ಲಂಕಪಟ್ಟಣವು ಸುಡುವಂತೆ ಶಾಪ 

ಹತ್ತು ತಲೆ ಹುಳ ಹಾರಿಬಂದು ಬ್ಯಾಗ 

ಸುತ್ತಿ ಬೀಳುವುದು ದೀಪದೊಳಗೆ 


(೦ 


ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತಿಷ್ಟು ಇವಗ್ಯಾಕೆ ಹಿಡಿತಂದು 
ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿರೊ ಬಾಲಕೆ ಎಂದ ಆಗ 
ಪೊಚ್ಚಸೀರೆಗಳ ಸುತ್ತಿದರು ತ್ವರಿತ 

ಅಚ್ಚ ಎಣ್ಣೆಯಲಿ ತೋಯಿಸಿದರು ಬಾಲ 
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಡು ಬೆದರಿದರು 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಲು ರಕ್ಕಸರ ಗಡ್ಡಮೀಸೆ ಸಹ 
ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಸುಟ್ಟ ಲಂಕಾಪುರವ 


ಅಸುರುರೆಲ್ಲರ ಮಡುಹಿ ಪುರವನೆಲ್ಲವ ಸುಟ್ಟು 
ವಸುಧೆ ಅಂಬುಧಿಯ ದಾಟಿ ಬಂದ 
ವಸುಧೆಯೊಳ್ಳಾಸ ಯತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ 
ಎಸೆವ ಚಕ್ರತೀರ್ಥದಲಿ ನಿಂದ ಭವ 

ಭಜಿತ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕಾನಂದ 

ಅಸಮ ಹಯವದನ ಕೋದಂಡರಾಮರ ಬಂಟ 
ಮಿಸುನಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ವರದ ಮೆರದ 


೧೦೪ ಸೆ 


ಅಹುದಹುದೊ ಹನುಮಂತ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ 
ಅಹಿತರೆದೆಶೂಲ ನಿಜಪಾಲ ಹರಿಪದಲೋಲ 


ಬೇಡಿದರಿಗಭಯಹಸ್ತದ ಪ್ರಸಾದವನಿತ್ತು 

ಕೂಡೆ ಮನದಭೀಷ್ಟಗಳ ಕೊಡುವೆ 
ಆಡಲನ್ನಳಕೊವಿಯನೊಡದು(9)ರಿಪುಖಳ ವಿ- 
ಭಾಡನೆಂದೆನಿಸಿ ಸೋದೆಯ ಜನರ ಪೊರೆದೆ 


ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಪೆಗಲಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿ- 
ಸ್ಲೀಮನೆಂದೆನಿಸಿ ಸುಗ್ರೀವನ 

ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ತಂದು ಅವನಿಗಭಯವಿತ್ತು 
ಭೂಮಿಕಪಿಗಳ ಕೂಡಿ ಸೀತೆಯನರಸಿದೆ 


ಮಂಡೋದರಿಯ ಸುತನ ತುಂಡುಚೂರ್ಣವ ಮಾಡಿ 
ತಂಡ ತಂಡದ ಅಂಗಡಿಯ ಸಾಲೆಯಲಿ 


೧೦೯ 


1 


ಚ೦ಡ ಪಾವಕನಿಪ್ಪ ಸವುದೆಯೊಳು ಖಳರ 
ಹಿಂಡ ಹೋಮಿಸಿ ರಣಾದ್ದರಕೆ ವೀಕ್ಷಿತನಾದೆ 


ಸ್ವಾಮಿಕಾರ್ಯದಿ ದುರಂಧರನೆನಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪದ 
ಪ್ರೇಮ ವರ್ಧಿಪುವುದೇನು ಜಿ 

ತಾಮಸಜನರ ಹೀಮೆಯೊಳು. ಪೂಜೆಯಗೊಂಬ 
ಧೀಮಂತ ನಿನಗಲ್ಲದುಳಿದವರಿಗುಂಟೆ ಟ್ರೆ 


ಗಿರಿವನವ ತಂದು ವಾನರ ಸಮೂಹವ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ 
ದುರುಳ ರಾವಣನ ನೀನೆ ಗುದ್ದಿ ಧರೆಯೊಳಗೆ 
ಸಿರಿರಾಮನ ಪಂಥ ಗೆಲಲೆಂದು 
ತಿರುಗಿದೆಯೆಲೊ ಹಯವದನನ ಮೋಹದ ಬಂಟ 


೧೦೫ 


ಅಹುದೊ ಹನುಮಂತ ನೀನಹುದೊ ಬಲವಂತ ನೀ- 
ನಹುದೋ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಮೂಲಗುರು ಅಹುದೊ 


ಅಹುದೊ ಧರಣಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ದಿವಾಕರನ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ 
ಅಹುದೊ ಮಧದ್ವಮತಕೆ ಬಿರುದು ನೀ ಅಹುದೊ 


ಅಂಜನೆಯ ಗರ್ಭದಲಿ ಉದ್ಧ್ಭವಿಸಿದ್ಕೊ ನೀನು 
ಸಂಜೀವನವ ತಂದ್ಕೊ ಸಕಲ ಕಪಿಗಳಿಗೆ 
ಮಂಜುಭಾಷಣ ನೀನು ಶರಧಿಯನು ದಾಟಿದೆಯೊ 
ಕ೦ಜಾಕ್ಷಿ ಸೀತೆಗೆ ಉ೦ಗುರವನಿತ್ತೆ 


ಕುಂತಿಯ ಗರ್ಭದಲಿ ಉಧ ವಿಸಿದ್ಕೊ ನೀನು 
ಪಂಥವನಾಡಿ ದಾಯಾ ದ್ವರೂ 
ಕಂತುಪಿತನ ಕೂಡಿ ಕೌರವರ 
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ 


ಟ್ನ್‌ 


ಷ್‌ 


ನೆ 
ಶದೊ 


ಥೆ 
ನಬ 
೦೫ 


೬೦1. 


ಬ್ರೂ 
ಅಡಿ 


೧ 


(೨ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೧೧ 


| ಮಧ್ವಾವತಾರದಲಿ ಮುನಿವೇಷವನು ತಾಳಿ 
| ಅದ್ವೈತವೆಂಬೊ ಅರಣ್ಯವನು ತರಿದೆ 


1 ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬೊ ಮತವ ನಿರ್ಣ್ಯಸಿದೆ 
| ಮುದ್ದು ಹಯವದನದಾಸ ನೀನಹುದೊ ೩ 


| ೧೦೬ 
ಆಂಜನೇಯನೆ ಅಮರವಂದಿತ ಕ೦ಂಜನಾಭನ ದೂತನೆ ಪ. 
ಮಂಜಿನೋಲಗದಂತೆ ಶರಧಿಯ ದಾಂಟಿದ ಮಹಾಧೀರನೆ ಅ.ಪ. 


ಆ೦ಜನೇಯನೆ ನಿನ್ನಗುಣಪರಾಕ್ರಮ ಪೊಗಳಲಳವೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತನೆ 
ಸಂಜೀವನವ ತಂದು ಕಪಿಗಳ ನಂಜು ಕಳೆದ ಪ್ರಖ್ಯಾತನೆ ೧ 


ಕಾಮನಿಗ್ರಹನೆನಿಸಿ ಸುರರಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯೆನಿಸಿದೆ 
ರಾಮಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ನಡೆದು ನಿಸ್ಷೀಮ ನೀನೆಂದೆನಿಸಿದೆ ೨ 


ಸಿ೦ಧು ಹಾರಿದೆ ಶೀಘದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಸೀತೆಗೆ ನಮಿಸಿದೆ 
ತಂದು ಮುದ್ರೆಯನಿತ್ತು ಮಾತೆಯ ಮನವ ಸಂತೊಷಪಡಿಸಿದೆ. ೩ 


ಜನಕತನುಜೆಯ ಮನವ ಹರುಷಿಸಿ ವನವ ಕಿತ್ತೀಡಾಡಿದೆ 
ದನುಜರನ್ನು ಸದೆದು ಲಂಕೆಯ ಅನಲಗಾಹುತಿ ಮಾಡಿದೆ ೪ 


ಶ್ರೀರಾಮಕಾರ್ಯವ ವಹಿಸಿ ಅಕ್ಷಕುಮಾರನನು ಸಂಹರಿಸಿದೆ 
ಘೋರ ರಕ್ಕಸರೆಂಬುವರನು ಮಾರಿವಶವನು ಗೈಸಿದೆ ೫ 


ಭರದಿ ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡಿದೆ 
ಉರಗಗಿರಿ ಹಯವದನನ ಪರಮಭಕ್ತನೆಂದೆನಿಸಿದೆ 


(ರ್‌ 


೧೧೨ 


೧೦೭ 


ಆನಂದ ತೀರ್ಥರೆಂಬೊ ಅರ್ಥಿಯ ಪೆಸರು 
ಗುರು ಮದ್ವಮುನಿರಾಯ 

ಏನೆಂಬೆ ನಿನ್ನ ಗುಣ ಮಹಾತ್ಮೆಗೆ 
ಗುರುಮದ್ವಮುನಿರಾಯ 


(ಲ 


ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ರೂಪನಾಗಿ ಮುನಿಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ತಾಳಿದ 
ಗುರುಮದ್ವಮುನಿರಾಯ 

ಸೊಕ್ಕಿದ ದೈತ್ಯರ ಸೊಕ್ಕುಮುರಿದು ಶೋಜಭಿಸಿದಿ 
ಗುರುಮದ್ವಮುನಿರಾಯ 


ವಾನರೇಂದ್ರ ರೂಪನಾಗಿ ವಾರಿಧಿಯ ದಾಟಿದಿ 
ಗುರುಮದ್ವಮುನಿರಾಯ 
ಜಾನಕಿಗುಂಗುರಕೊಟ್ಟು ಜಗಜಟ್ಟಿಗಳ ಕುಟ್ಟದಿ 
ಗುರುಮದ್ವಮುನಿರಾಯ 


ಕ್ಷಿತಿಯೊಳು ಕುಂತೀಸುತ ಭೀಮನೆಂದೆನಿಸಿದಿ 
ಗುರುಮದ್ದಮುನಿರಾಯ 

ಅತಿಹಿತದಿ೦ದ ಯದುಪತಿಯ ಜಜಿಸಿದಿ 
ಗುರುಮದ್ವಮುನಿರಾಯ 


ಚಿಕ್ಕತನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪೂಜಿಸಿದಿ 
ಗುರುಮದ್ವಮುನಿರಾಯ 
ಏಕವಿಂಶತಿ ಕುಭಾಷ್ಯವ ಜರಿದೆಯೊ 
ಗುರುಮದ್ವಮುನಿರಾಯ 


ಅತಿ ಬಲವಂತ ಶ್ರೀಹಯವದನನ್ನ ಭಜಿಸಿದ್ಯೊ 
ಗುರುಮದ್ವಮುನಿರಾಯ 


[ 


ನ 


ಆಗ್ರ 


ರು ಬಕರಾ ಹಾರಿದ 


೫ ್ಮಭಘ್ಹಾ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೧೩ 


ಸತತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕರುಣಾಮೃತ ಕರೆದೆ 
ಗುರುಮಧ್ವಮುನಿರಾಯ ೫ 


೧೦೮ 


ಆರ್ಯನ್ನ ಯೋಗಧುರ್ಯನ್ನ ಭಜಿಸಿ 
ವರ್ಯನ್ನ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯನ್ನ 


ತ 


ಅಕಳ೦ಕ ಮಹಿಮ ಚರಿತ್ರನ್ನ ಈ 

ಸಕಲ ಭುವನಕೆ ಪವಿತ್ರನ್ನ 

ಪ್ರಕಟ ಭಾರತಿ ಸತ್ಕಳತ್ತನ್ನ ಪಾಪ- 

ನಿಕರಕಾನನವೀತಿಹೋತ್ರನ್ನ ೧ 


ನಿರ್ಜಿತ ಪಾಷಂಡಯೂಥನ್ನ ದೂರ 

ವರ್ಜಿತ ಭವದುಃಖಬದ್ಧನ್ನ 

ಸಜ್ಜನರಫಕೆ ನಿರೋಧನ್ನ ದೋಷ 

ವರ್ಜಿತ ಗುಣಪೂರ್ಣಬೋಧನ್ನ ಪ 


ಸದಮಲ ಲಕ್ಷಣ ತುಂಗನ್ನ ಸಿರಿ 


ಸದನನ್ನ ಕರುಣಾ೦ತರಂಗನ್ನ 

ಮದಮೋಹ ತಿಮಿರ ಪತಂಗನ್ನ ಹಯ- 

ವದನನ್ನ ಚರಣಾಂಬ್ಜಭ್ಛಂಗನ್ನ ೩ 
೧೦೯ 


ಪರಿಪರಿ ಶ್ರುತಿಗಳೆಂಬ ಗುಹೆಗಳಲಿ ಕೇ- 
ಸರಿಯಂತೆ ಚರಿಸುತ್ತ 


ಎಬಿ 


ಸಮಗ್ರದಾ 


ಹರಿಯೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬ ಘೋಷಗಳಿಂದ 
ದುರುಳ ವಾದಿಗಳೆಂಬ ನರಿಗಳೋಡಿಸಿದಾತ 


ಸಕಲಾಗಮಗಳೆಂಬ ಶರಧಿಯೊಳಗೆ 
ಯುಕುತಿಯಿಂದಲಿ ಮಥಿಸಿ 

ಅಕಳಂಕ ಶ್ರೀಹರಿಯೆಂಬ ರತ್ನವ ಕಂಡು 
ಮಕುಟದೊಳಿಟ್ಟು ಲೋಕದಿ ಮೆರೆಸಿದಾತ 


ವೇದಸಾರವೆಂಬ ಈಶತತ್ವವಾದ 

ಸುಧೆಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು 

ಆದಿಮೂರುತಿ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ ದಿವ್ಕ 

ಪಾದ ಸೇವಕನಾದ ಮಧ್ವಮುನಿಯೆಂಬಾತ 
೧೧೦೦ 

ಈತನೇ ಲೋಕಗುರು ವೇದವಿಖ್ಯಾತ 


ಭೂತಳದಿ ಶ್ರೀರಾಮದೂತನೆಂಬಾತ 


ಅಂದು ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಅಖಿಳ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲವನು 


ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲಿ ಪೋಗಿ ಉದಧಿ ಲಂಪಫಿಸಿದ 


ಇಂದೀವರಾಕ್ಷಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಮುದ್ರಿಕೆಯನಿತ್ತು 
ಬಂದು ರಾಮರ ಪಾದಕೆರಗಿ ನಿಂದಾತ 


ಅರ್ಜುನಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಅಂದು ದುರ್ಯೋಧನನ 
ಲಜ್ಜೆಯನೆ ಕೆಡಿಸಿ ಷಡ್ರಥಿಕರನು ಗೆಲಿದ 


ಮೂಜ್ಜಗವು ಮೆಚ್ಚಲು ಮುನ್ನ ಮಾಗಧನ ಸೀಳಿದ 


ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯ ಭೀಮಸೇನನೆಂಬಾತ 


(ಎ) 


|1| ಕ್ಷ 


ಕ್ಕ 


| ತಕ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಮೂರಾರು ಎರಡೊ೦ದು ಮೂಢಮತಗಳ ಜರಿದು 
ಸಾರ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನು ಸಜ್ಜನರಿಗೊರೆದು 

ಕೂರ್ಮ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ ಪೂರ್ಣ ಸೇವಕನಾದ 
ಧೀರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಲೋಕದೊಳು ಮೆರೆದ 


೧೧೧ 


ಎಣೆಯಾರೊ ನಿನಗೆ ಹನುಮಂತರಾಯ 


ಎಣೆಯಾರೊ ನಿನಗೆ ತ್ರಿಭುವನದೊಳಗೆಲ್ಲ 
ಪ್ರಣತಜನಮಂದಾರ ಪವನಸುಕುಮಾರ 


ಅಡಿಗಡಿಗೆ ರಾಮ ಪದಾಂಬುಜಕೆ ವಂದಿಸುತ 
ನಡೆನಡೆದು ಮುದ್ರಿಕೆಯ ಪಡೆದು ಮುದದಿ 
ದಡದಡನೆ ಅಂಬುಧಿಯ ದಾಟಿ ಸೀತೆಗೆ ಗುರುತ 
ಕೊಡುಕೊಡುತ ಕುಸ್ತರಿಸಿದಂಥ ಹನುಮಂತ 


ಗರಗರನೆ ಪಲ್ಲಡಿದು ಕಲುಷದೈತ್ಯರನೆಲ್ಲ 
ಚರಚರನೆ ಸೀಳಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ 

ಬಿರಬಿರನೆ ಕಣ್ಣಿಡುತ ಬಿ೦ಕದಲಿ ಲಂಕೆಯನು 
ಸುರಸುರನೆ ಬಾಲದಲಿ ಸುಟ್ಟ ರಣದಿಟ್ಟ 


ಫಳಫಳನೆ ಆರ್ಭಟದಿಂದ ರಾವಣನ 
ನಳನಳನೆ ಬೆಳೆದ ನಂದನವ ಕಿತ್ತು 

ಖಳಖಳನೆ ನಗುತ ದಶಕಂದರನ ಗುದ್ದಿ ಬಂದೆ 
ಭಳಿಭಳಿರೆ ಹಯವದನ ದಾಸ ನಿಸ್ದೀಮ 


೧೦೨ 


ಎದ್ದು ನಿಂತ ಖಳರ ಕೃತಾಂತ 
ಹೊದ್ದಿದವರ ಪೊರೆವ ಧವಳಗ೦ಂಗೆ ಹನುಮಂತ 


[ 


ಅ.ಪ. 


ಸಮಗ ದಾ 


ಮ 


ಈ 
ಭ್ರ 
್ಗ 
ಲಾ 
ಜಿ 
೧ 
1 
ಚ 
ಓಂ 


ಕ೦ಜಾಕ್ಷಿಯನು ಕಂಡು ಕಪಟ ದಶಮುಖನ ಮದ 

ಭ೦ಜನ ಮಾಳ್ದೆನೆಂದೆದ್ದು ನಿಂತ 

ಸಂಜೀವನವ ತಂದು ಕಪಿಗಳ ಕಾಯ್ದ 

ಆ೦ಜನೆಯ ತನಯ ತಾನೆದ್ದು ನಿಂತ ೧ 


ಗುದ್ದಿ ರಾವಣನ ಧರೆಯೊಳು ಕೆಡಹಿ ಅರಿಕಟಕ 
ಮರ್ದನ ಮಹಾಮಹಿಮನೆದ್ದು ನಿಂತ 

ಯುದ್ಧದಲಿ ರಘುಪಶಿಯ ಹೊತ್ತು ಭಕುತಿಯ ತೋರ್ದ 
ಶುಧಸಭ ನಾವ ತಾನೆದ್ದು ನಿಂತ 


ಜ್ರ 


(೨ 


ರಾಗಗಳ ಮೇಳೈಸಿ ಹಯವದನನೊಲಿಸಿ 
ಯೋಗಿಗಳನುದ್ಧರಿಸಲೆಂದೆದ್ದು ನಿಂತ 

ಈಗ ಧರೆಯೊಳು ಸುಜನರ ಮನೋಭೀಷ್ಟಗಳ 

ವೇಗದಲಿ ಕೊಡುವೆನೆಂದೆದ್ದು ನಿಂತ _ 


೧೧೩ 


ಎದ್ದುನಿಂತ ಬಂದು ನಿಂತ ಮುಂದೆ ನಿಂದಂಥ 
ಮಾರಾಂತರ್ಗೆ ಕೃತಾಂತ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಕಾ 
ಬಲವಂತ ಹದಗೊಂಡ ತನಪಂಥ ಸಲ 


ಸಂತರಿಗೆ ಸಂತತ ಶಾ೦ತ ನಿಂತ ಮಾರಾಂತ ಅಟ್‌ ಪ. 
ದುರುಳ ರಾವಣನ ವನದ ತರುವಿನ ಕೂೊನೆಯೇರಿದ 

ಕರಚರಣಗಳ ಫಾಯದಿ ಮರ೦ಗಳ ಮುರಿದ 

ಅರಿಗಜ ಗಂಡಭೇರುಂಡನೆಂಬ ತನ್ನ ಬಲುಬಿರುದ 

ಮೆರೆದು ಮಾರುತಿ ಪತ ರ ಶಿರಂಗಳ ತರಿದ ೧ 


ಸೀತೆಗೆ ಉ೦ಗುರವನ್ನಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೈಗಳ ಮುಗಿದ 
ಟಕ್ಕಿಟ್ಟ ಗಂಟನು ಬಿಗಿದ 


(9 
7 
(0 
ಡಿ 
೨ 

ಚ್ಟ 
| 
( 
ಧ್ರ 
ತ 
ಇ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೧೭ 


ಖ್ಯಾತ ಮಂಡೋದರಿಕುವರನ ಬಸುರನು ಬಗಿದ 
ವಾತಸುತನು ವೆ 'ರಿಪುರವ ಸುಡಲು ತೊಡಗಿದ ಈ 


ನಲಿದು ಲಂಘಿಸಿ ನಳನಳಿಸುವ ಬಾಲವನೆತ್ತಿ 

ಖಳರೆದೆ ಶೂಲ ಹುಬ್ಬುಗಳ ಗಂಟಕ್ಕಿ ನೋಡುವ ಅರ್ಥಿ 
ಆಳುತಲಿಹ ಅಬಲೆಯರ ಭಯಂಕರಮೂರ್ತಿ 
ಸುಳಿದನು ಕೇರಿಕೇರಿಯಲಸುರರ ನುಗ್ಗೊತ್ತಿ 


೩೨ 


ಲಂಕಾನಗರಿಯ ಪುಚ್ಚದ ಕಿಚ್ಚಿಂದ ಸುಟ್ಟ 

ಹುಂಕರಿಸುತ ಅಹಿತರ ಬೇಗ ತೆಗೆದೊಗದಿಟ್ಟ 

ಕಂಕಣ ಮಕುಟ ಹಾರಂಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ಬಲುದಿಟ್ಟ 
ಶ೦ಕೆಯಿಲ್ಲದನಿಲಜ ಶತ್ರುಗಳಿಗಿ೦ಂತರ್ಥಿಯ ಕೊಟ್ಟ ಲ 


ಹೋಗೆಲೊ ಕಪಿಯೆನೆ ಹೊಕ್ಕು ರಕ್ಕಸರನು ಬಿಗಿದ 

ಕಾಗೆಯ ಬಳಗಕೆ ಕಲ್ಪನಿಟ್ಟಂದದಿ ಮಾಡಿದ 

ಆಗಲೆ ಕಂಡ ದಶಮುಖನೆಂಬ ಕಳ್ಳನ ನೋಡಿದ 

ಬೇಗ ಜಾನಕಿಯನ್ನು ಬಿಡು ಬಿಡುಯೆನಲು ತೊಡಗಿದ ೫ 


ಮೂರರದೊಂದು ಪಾಲು ಖಳರ ಜನ೦ಗಳ ಕೊಂದ 

ಮೀರಿದ ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ರಘುಪತಿಗಿರಲೆಂದು ನಿಂದ 
ನೂರುಯೋಜನದ ವಾರಾಶಿಯ ತೀರಕೆ ಬಂದ 

ಹಾರಿದನು ಗಗನಕೆ ಹನುಮನು ಭರವಸದಿಂದ ನಿಂದ ಹ 


ಕುಂಭಿನೀ ಸುತೆಯ ಕುರುಹಿನ ಸನ್ಮಣಿಯ ತಕ್ಕೊಂಡ 
ಅಂಬುಧಿಯನು ಬೇಗ ದಾಟ ಶ್ರೀರಾಮರ ಕಂಡ 
ತ್ಯ೦ಬಕ ಮೊದಲಾದ ಸುರರ ತಂಡದಲಿ ಪ್ರಚಂಡ 
ಕಂಬುಕಂಧರ ಹಯವದನನ ಭಕ್ತಿರಸಾಯನ ಉಂಡ 


(೦ 


2 
ತ್ರ 
ಈ 


೧೧೪ 


ಎಷ್ಟು ಸಾಹಸವಂತ ನೀನೆ ಬಲವಂತ 
ದಿಟ್ಟಮೂರುತಿ ಭಳಭಳಿರೆ ಹನುಮಂತ 


ಅಟ್ಟುವ ಖಳರೆದೆ ಮೆಟ್ಟಿ ತುಳಿದು ತಲೆಗಳ 
ಕುಟ್ಟಿ ಚೆಂಡಾಡಿದ ದಿಟ್ಟ ನೀನಹುದೊ 


ರಾಮರಪ್ಪಣೆಯಿ೦ದ ಶರಧಿಯ ದಾಟಿ 
ಆ ಮಹಾ ಲಂಕೆಯ ಕಂಡೆ ಕಿರೀಟ 
ಸ್ವಾಮಿಕಾರ್ಯವನು ಪ್ರೇಮದಿ ನಡೆಸಿದಿ 
ಈ ಮಹಿಯೊಳು ನಿನಗಾರೈ ಸಾಟಿ 


ದೂರದಿಂದಸುರನ ಪುರವ[ನ್ನು] ನೋಡಿ 
ಭರದಿ ಶ್ರೀರಾಮರ ಸ್ಮರಣೆಯನು ಮಾಡಿ 
ಹಾರಿದೆ ಹರುಷದಿ ಸಂಹರಿಸಿ ಲಂಕಿಣಿಯನು 
ವಾರಿಜಮುಖಿಯನು ಕಂಡು ಮಾತಾಡಿ 


ರಾಮರ ಕ್ಷೇಮವ ರಮಣಿಗೆ ಪೇಳಿ 
ತಾಮಸ ಮಾಡದೆ ಮುದೆನೊಷ್ಟಿಸಿ 
ಪ್ರೇಮದಿಂ ಜಾನಕಿ ಕುರುಹನು ಕೊಡಲಾಗ 
ಆ ಮಹಾ ವನದೊಳು ಫಲವನು ಬೇಡಿ 


ಕಣ್ಣಿಗೆ ಫ್ರಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹಣ್ಣ[ನು] ಕೊಯ್ದು 


9 


ಹಣ್ಣಿನ ನೆವದಲಿ ಅಸುರರ ಹೊಯ್ದು 


ಣ 


ಪಣ್ಣಪ ಣ್ದನೆ ಹ ಹಾರಿ ನೆಗೆನೆಗೆದಾಡುತ 
ಬಣ್ಣಿಸಿ ಅಸುರರ ಬಲವನು ಮುರಿದು 


2 


ಶೃ೦ಗಾರವನದೊಳಗಿದ್ದ ರಾಕ್ಷಸರ 
ಚಾಗೆ ಅತಿರಣಶೂರ 


೪ 


ಭ್ರ 
ಲಾ 
ಆಜ 


ಜ್‌ 
೧ 
ಟ್ರ 
೪ಉ 
() 


1 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೧೯ 


ನುಂಗಿ ಅಸ್ತಗಳ ಅಕ್ಷಯಕುವರನ 
ಭಂಗಿಸಿ ಬಿಸುಟಿಯೊ ಬಂದ ರಕ್ಕಸರ ೫೪ 


ದೂರ ಪೇಳಿದರೆಲ್ಲ ರಾವಣನೊಡನೆ 

ಚೇರುತ್ತ ಕರೆಸಿದ ಇ೦ದ್ರಜಿತುವನೆ 

ಜೋರಕಷಪಿಯನು ನೀ ಹಿಡಿತಹುದೆನ್ನುತ 

ಶೂರರ ಕಳುಹಿದ ನಿಜಸುತನೊಡನೆ ಶ್ರಿ 


ಪಿಡಿದನು ಇಂದ್ರಜಿತು ಕಡುಕೋಪದಿಂದ 
ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟದ ಬಹ್ಮಾಸ್ತದಿಂದ 
ಗುಡುಗುಡುಗುಟ್ಟುತ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾಗುತ 
ನಡೆದನು ಲಂಕೆಯ ಒಡೆಯನಿದ್ದೆಡೆಗೆ 


(೦ 


ಕಂಡನು ರಾವಣನುದ್ದಂಡ ಕಪಿಯನು 

ಮಂಡೆಯ ತೂಗುತ್ತ ಮಾತಾಡಿಸಿದನು 

ಭಂ೦ಡುಮಾಡದೆ ಬಿಡೆನೋಡು ಕಪಿಯೆನೆ 

ಗಂಡುಗಲಿಯು ದುರಿದುರಿಸಿ ನೋಡಿದನು ಲೆ 


ಛಲವ್ಯಾಕೊ ನಿನಗಿಷ್ಟು ಎಲೊ ಕೋಡಗನೆ 

ನೆಲೆಯಾವುದ್ದೇಳೊ ನಿನ್ನೊಡೆಯನ್ಹೆಸರನ್ನು 

ಬಲವಂತ ರಾಮರ ಬಂಟ ಬಂದಿಹೆನೊ 

ಹಲವು ಮಾತ್ಕಾಕೊ ಹನುಮನು ನಾನೆ ೯ 


ಬಡರಾವಣನೆ ನಿನ್ನ ಬಡಿದು ಹಾಕುವೆನೊ 

ಒಡೆಯನಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಳಿದೆನೊ 

ಹುಡಿಯೇಳಿಸುವೆನು ಖುಲ್ಲ ರಕ್ಕಸನೆ 

ತೊಡೆವೆನೊ ನಿನ್ನ ಪಣೆಯ ಅಕ್ಷರವ ೧೦ 


ನಿನ್ನಂಥ ದೂತರು ರಾಮನ ಬಳಿಯೊಳು 
ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಉಂಟು ಹೇಳೊ ನೀ ತ್ವರಿಯಾ 


ಇ 
( ಲ ಡಿ 6ರ್ದೆ ಭು ೫ 
ಗ ಛೆ ೦ ದಿ ತ ಜೆ 
1೧2೬ 
ಗ 
ಟಿ 
2 
ಗ್ರ 
ಭ್ಯ ಇ] 
| ಗ ಛೆ ಡೆ ಗ್ರ ಹೆ 
ಗ್‌ 3 € 1 
89 ಗೈಕ್ಷಿಲ್ಬ 0 ಹ್ತ 2 ಗೌ 1 ತ ಕ 
ಸಜ ಗ್ಲಿಗಲಜ ತ್ಸ ಇ ದಇಕ್ಟ ಸ ಕಳಿ ಕಟ ಹಕ ಜ್ರ 
ಚಲ್ರ ಗೆ ॥ಸ್ಛಿತ್ತಿ ಭಲಿ ಡೌಕ್ನಲ್ತಿ ಟಜ ಭಜ ಗೈಶಿ ಜೆಡ್ಚ್ರಿ ಕಕ 
ನ 81 ಜಿ ಜಳ ರ ಶಚಿ ಕ್ರಿ ಲ್ರ 1₹8ಶ್ಷಲ|್ಷ್ಞ ಕ 
ಸ ಜಸ 1ಜಿ 1 ಸತ್ತ ಶಿ 4 ಇಟ್ಟೂ *1ೌ[ಕ್ಸಿಗ್ಗಿ ಬಗ ಎರಿ ಜಕ್ಡ್ಣಿ 
ಪ್‌ ಸ ಗಿ ಕ 1 ್ಳ "4 1 ಥೆ |] ಫಿ] ಗ್ರ 12) ಛಿ ಚ ೪ ನು ಡಿ ಸ ಜೆ ( ಸ್ರಿ 
ಬ ್ರ್ರ ಳೆ ೪00 ಭ್ರ ಲಾಗಿ 804 || ಇ ಗಸ ಟ್ಮ ಸಭ ಘ್ರಕ 8 ಕ್ಲಬ್ನ 
(0 ಅ ಜು ಪಿ ವ ೦ ] ನ "1 3 ಸ ಐ ( ೪ ದ್‌ 1 ( 
ಆ ೪ 1೫ ಶಾ ಸಜ ಪ್ಲಿದ್ತ ಸಬ ಕಕ 8 ವ 
2 7 1 ಪಬ್ಲಿಕ್‌ 1 ಗ 2 1 ಸಟ ಟ್ರ 22 “ರಬ್ಬಿ ಕ ಲ. ಹ 
1 1 ಗ 1] ನ್ಯೂ ಸಸ॥ತ್ಚಣ್ಟಿ ಜು 18) ನಗದ 
್ರ 1 ಟ್ಟ ಣಿ 1 6೪3% ಸ 1] ಶ್ತ ಗೆ ಛಿ 2೪ €08 ಗ ಗ್ರೆ 1 ಗ ಗ್ರ 62) ಊ೮೭ 1 ಡೆ ಡೆ ಲೆ 
ಇಡ. ಸಶಷ್ಟಿ ೌೌ | ಕಟ 08 88 (ಸಾ ಕ್ಲಿಕ್ಯಕ ಬ ಕ್ಯ ಬ 
ಜಃ ಟೆ ಗ ಬೇ ()್‌ ಳೂ ಈ 3 1 0 ನ (- 
ಕ್ರ ಇಇ  ಗ್ಲೆಕೆಕ್ಷ[ ಾಸಿ॥ಕ್ಸಿ 4ಜಿ ಸಶಿ ಹ ೪ ಕ್ಲಿ 
ಚ್‌ ಜ್ರ 1 €ಉ್ತ ಗ್ರ ಕಕ ಕಯ(ೆ ನ ಸಗ್ಗ । ೪1 1 1 ಎ ಇ ಬ ಛಿ. (3? 
ಸಸ ಸಜ ಇಳೆ ಕೈ 48 ಟಿಹಿಡಿಟೆಿ 8 8ಕೆ0 1210118 ೪9. 31% 
ತ್ಮೆ 
೪ 

ತ್ರಿ 


ಲಿ 


ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಚಿತ್ತದಿ ರಾಮರು ಕೋಪಿಸುವರು ಎಂದು 
ಚಿತ್ರದಿ ನಡೆದನು ಅರಸನಿದ್ದೆಡೆಗೆ 


ಸೀತೆಯಕ್ಷೇಮವ ರಾಮರಿಗ್ದೇಳಿ 
ಪ್ರೀತಿಯಿಂ ಕೊಟ್ಟಕುರುಹ ಕರದಲ್ಲಿ 
ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟ ಚತುರಂಗ ಬಲಸಹ 
ಮುತ್ತಿತು ಲಂಕೆಯ ಸೂರೆಗೈಯುತಲಿ 


ವೆಗ್ಗಳವಾಯಿತು ರಾಮರ ದಂಡು 
ಮುತ್ತಿತು ಲಂಕೆಯ ಕೋಟೆಯ ಕಂಡು 
ಹೆಗ್ಗದ ಕಾಯ್ದರ ನುಗ್ಗುಮಾಡುತಿರೆ 
ರುಗ್ಗನೆ ಪೇಳ್ದರು ರಾವಣಗಂದು 


ರಾವಣಮೊದಲಾದ ರಾಕ್ಷಸರ ಕೊಂದು 
ಭಾವಶುದ್ದದಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಬಾಳೆಂದು 
ದೇವಿ ಸೀತೆಯನೊಡಗೊಂಡಯೋಧ್ಯದಿ 
ದೇವ ಶ್ರೀರಾಮರು ರಾಜ್ಯವಾಳಿದರು 


ಶಂಖದೈತ್ಯನ ಕೊಂದೆ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ 

ಶಂಖಿಗಿರಿಯಲಿ ನಿಂದೆ ಹನಮಂ೦ತರಾಯ 

ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಹಯವದನನ ಕಟಾಕ್ಷದಿ 

ಬಿಂಕದಿ ಪಡೆದೆಯೊ ಅಜನಪದವಿಯ 
೧೧೫% 


ನಿ 
ಏನ ಬಣ್ಣಿಪೆನಮ್ಮ 


ಏನ ಬಣ್ಣಿಪೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞ ಪಂಡಿತರಾಯರ 


೧೨೧ 


೧೮ 


೧೯ 


೨೧೦ 


ಣ 
1 


ಸಮಗ ದಾಸ 
ಲಿ 


ಮಧ್ವಸರೋವರ ತೀರದ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರ- 


ಸಿಧಿಯಿ೦ದ ಪೂಜೆಮಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಬಲವಂತ ರಾಯರ 


ಸಾ 


ಭವಬಂಧ ಮಾಯಿಗಳ ಕಾಲಲೊದ್ದು [ಮೂಲೆಲ್ಹಾಕಿ] 


ಮದ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಯತಿರಾಯರ 


ಸಿರಿ ಹಒಯವದನನ ಚರಣಕಮಲವನು 
ನಿರುತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಅಚ್ಜಿನ್ನ ನಿಜದಾಸರ 
ಲ್‌ 


೧೦೬ 
ಏಳು ಮಾರುತಿ ಎ೦ದೆಬ್ಬಿಸಿದಳ೦ಜನೆಯು 


ಶ್ರೀರಾಮರ ಸೇ(ವೆ]ಗೆ ಹೊತ್ತಾಯಿತೇಳೆಂದು 


ರ 


ಸೇತುವೆಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಸಮುದ್ರವನೆ ದಾಟಬೇಕು 


ಸೀತೆಗು೦ಗುರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಬೇಕು 
ಪಾತಕಿ ರಾವಣನ ವನವ ಕೀಳಬೇಕು 
ಸೀತೆಯನು ರಾಮರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಿಬೇಕು 


ಮದ್ವರಾಯರು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದರಾಗಲಿ ಬೇಕು 
ಅದ್ವೈತಮತವನು ಗೆದ್ದು ಮುರಿಯಲಿ 
ಶುದ್ಧಮಾಡಲಿ ಬೇಕು ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನೇ 


ಮುದ್ದು ಹಯವದನನ ದಾಸನೆನಿಸಬೇಕು 


ಹಿ 


೮ 


(೨ 


೦೨ 


(೨ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೨೩ 


೧೧೭ 


[ 


ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಆನಂದ- 


ತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರ ಸರ್ವಜ್ಞ್ಯರಾಯರ ಮದ್ದರಾಯರ 


“ರ್ಜ 
2 


(8 
1 


ಹಿ೦ದನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲಿ ನೊಂದು ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು 


ಇಂದಿರೇಶ ಹರಿಯ ಪಾದವ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ೧ 
ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಕಲ ವಿಷೆಯಗಳಲಿ ನೊಂದು 
ಅಕಳಂಕಚರಿತ ಹರಿಯ ಪಾದಭೆಕುತಿ ಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ೨ 


ಆರುಮಂದಿ ವೈೆರಿಗಳನು ಸೇರಲೀಸದಂತೆ ಜರಿದು 
ಧೀರನಾಗಿ ಪರಿಯ ಪಾದವ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ಕ್ಸ 


ಘೋರ ಸಂಸಾರಾಂಬುಧಿಗೆ ಪರಮಜ್ಜಾನವೆಂಬ ವಾಡೆ 
ಏರಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಹರಿಯಪಾದ ಸೇರಬೇಕೆಂಬುವರಿಗೆ ೪ 


£ನಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ್ನು ಜರಿದು 
ತಾನು ಬದುಕಲರಿಯದಿರಲು ತೋರಿಕೊಟ್ಟ ಮದ್ವಮುನಿಯ ೫ 


೧೧೮ 


ಜಯಜಯತು ಶುಭಕಾಯ ಜಯಜಯತು ಹರಿಪ್ರೀಯ 
ಜಯತು ಜೀಯ ಮಧ್ವಾಖ್ಯಮುನಿರಾಯ 


[ 


ರಾಮಾವತಾರದಲಿ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ನೀ 

ತಾಮಸನ ಪುರವ ಅನಲಗಾಹುತಿಯನಿತ್ತೆ 

ಭೂಮಿಜೆಯ ಕುಶಲವನು ರಘುನಾಥಗರುಹಿದೆ 

ಸ್ವಾಮಿಕಾರ್ಯವ ವಹಿಸಿ ಖಳರ ನೀ ತರಿದೆ ೧ 


ತೆ 


೧೨೪ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ದ್ವಾಪರಾಂತ್ಯದಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ೦ಪ್ರಿಯ ಭಜಿಸಿ 
ಪಾಪಿಮಾಗಧ ಬಕ ಕೀಚಕಾದಿಗಳ 

ಕೋಪದಿಂದಲಿ ತರಿದು ಕುರುಕುಲವ ನೀನಳಿದೆ ಪ್ರ- 
ತಾಪದಿಂದಲಿ ಮೆರೆದೆ ಖಳರ ನೀ ಮುರಿದೆ 


ಮಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿ ಮತವೆಲ್ಲ ಸಂಕರವಾಗಿ 
ತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದ ಶಿಶುಗಳ೦ತೆ ಸುಜನರಿರಲು 
ನೀಯವತರಿಸಿ ಮತವೆಲ್ಲ ಉದ್ಧರಿಸಿ ನಾ 
ರಾಯಣನೆ ಮೂಜಗಕೆ ಪರದೈವವೆಂದೊರೆದೆ 


ದುರುಳ ವಾದಿಗಳಿಗುತ್ತರವ ಕೊಡಬೇಕೆನುತ 
ಸರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಾಮೃತವ ಸೃಜಿಸಿ ವಾಕ್ಯಗಳ ಕ್ರೋಡಿಸಿ 
ದರುಶನ ಗಂಥಗಳ ರಚಿಸಿ ಶಿಷ್ಕರಿಗಿತ್ತೆ 

ಪರಮ ತತ್ವದ ಖಣಿಯೆ ಗುರುಶಿರೋಮಣಿಯೆ 


ನಿನ್ನ ಮತವೇ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮ್ಮತವು 
ನಿನ್ನ ಮತವೇ ಇಹಪರಕೆ ಸಾಧನವು 
ಪನ್ನಂಗಶಯನ ಶ್ರೀ ಹಯವದನದಾಸರೊಳು 
ನಿನ್ನ ಪೋಲುವರುಂಟೆ ಮದ್ವಮುನಿರಾಯ 


೧೧೯ 
ಜಯ ಭೀಮಸೇನ 


ಜಯ ಭೀಮಸೇನ ದುರ್ಜನತಿಮಿರಮಾರ್ತಾಂಡ 
ಜಯ ಶಾಂತ ಉದ್ದಂಡ ಕದನಪ್ರಚಂಡ 


ಕಿಮ್ಮೀರ ಬಕ ಹಿಡಿಂಬ ಕೀಚಕದ್ದಂಸ 
ದುರ್ಮತವನಚ್ಚೇದೋತ್ತಂಸ 


(ಎ 


೪ 


[ 


0 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೨೫ 


ಅನುಜ ಸೇನಾಸಹಿತ ಕಲಿಧಾರ್ತರಾಷ್ಟನ್ನ 
ದನುಜಗಜ ಪಂಚಾಸ್ಕನೆಂದೆನಿಸಿದ ಘನ್ನ ೨ 


ದ್ರೌಪದೀಪ್ರಿಯ ಸಕಲವಿದ್ಯಾಪ್ರದೀಪ 
ಪಾಪಹರ ಹಯವದನಪದಕ೦ಂಜಮಧುಪ ೩ 


೧೨೦ 


ದಿತಿಜರಿಗೆದುರಾ೦ಂತ] ಕೃತಾಂತ 
ಗತಿ ನೀ ನಮಗೆ ಗುಣವಂತ ಹನುಮಂತ 


ತ 


ಕೇಸರಿತನಯ ದಕ್ಷಿಣಗಾಗಿ ಬಂದೆ ವ- 
ರುಷಗಳಿಂದಲಿ ಬಲುಗಿರಿಯನು ತಂದೆ 
ಈಶ ರಘುಪತಿ ಸೇವೆ ಘನವಾಗಿ ನಿಂದೆ 
ಆಸುರ ರಾವಣನ ಸರ್ವ ಸೈನ್ಯವ ಕೊಂದೆ ೧ 


ಅಂಬುಧಿಯ ದಾಂಟಿ ಸೀತೆಯ ರೂಪ ಕಂಡೆ 

ಕುಬುದ್ಧಿಯ ರಾವಣನ ಪುರವ ಸೂರೆಗೊಂಡೆ 

ವಿಬುಧರ ಸ್ನೇಹವ ಮಾಡಿದೆ ಬಲುಗಂಡೆ 

ಪ್ರಬುದ್ಧರಂದದಿ ಪುಣ್ಯಫಲರಸ ಉಂಡೆ ಸ್ರ 


ಹಯವದನನ ಕೃಪೆ ಪ್ರಿಯ ಹೂಡಿ ಪೊತ್ತೆ 

ಪ್ರಿಯವಾದ ಭವತರುವಿನ ಬೇರ ಕಿತ್ತೆ 

ಭಯವ ಖಂಡಿಸಿ ನಮಗಭಯವವಿತ್ತೆ 

ಜಯಜಯ ಪ್ರಾಣನಾಥ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ೩ 


೧೨೧ 


ನೆರೆನಂಬಿ ಪಡೆಯಿರೊ ಹಿತವ ನಮ್ಮ 
ಗುರು ಮದ್ವಮುನಿಯ ಸಮ್ಮತವ 


3 


ತ್ತ 


ತ್ರೇತೆಯೊಳಂಜನೆತನಯನಾಗಿ 

ಸೀತಾರಮಣ ರಘುಪತಿಗತಿಫ್ರಿಯ 

ದೂತತನದಿ ಖಳತತಿಯ ಕೊಂದು 

ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಹನುಮಂತನಾದ ಯತಿಯ ೧ 


ದ್ವಾಪರದಲಿ ಭೀಮನೆನಿಸಿ ಪಾ೦ಂಡು- 

ಭೂಪನರಸಿ ಕುಂತಿ ಉದರದಿ ಜನಿಸಿ 

ಶ್ರೀಪತಿಗರ್ಧಿಯ ಸಲಿಸಿ ದೈತ್ಯ- 

ರೂಪ ನೃಪನ ಕೊಂದ ಮುನಿಪನ ಭಜಿಸಿ ೨ 


ಕಲಿಯುಗದಲಿ ಯತಿಯಾಗಿ ಈ 
ಇಳೆಯ ದುಶ್ಶಾಸ್ತವ ಜರಿದವರಾಗಿ 
ಕುಲಗುರು ಮದ್ವಪತಿಮುನಿಯೋಗಿ ನಮ್ಮ : 


ಬಲು ಹಯವದನನ ಬಂ೦ಟನೆಂದು ಬಾಗಿ ೩ 
ಗಿಪಿಶಿ 

ಪ್ರಾಣನ ನೋಡಿರೈ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಫಾಡಿರೈ ಪ. 

ಕ್ಷೋಣಿಯೊಳಗೆ ಎಣೆರಹಿತ ಪಾವನಚರಿತ ಸದ್ಗುಣಭರಿತ ಅ.ಪ. 


ಮರ್ಕಟ ರೂಪಿಲೆ ಅವತರಿಸಿದ ಅ೦ಜನೆ ಸುತನೊ ಮಹಾ ಅದ್ಭುತನೊ 
ತರಣಿ ಮಂಡಲಕೆ ಮುಟ್ಟಹಾರಿದ ಬಲದ ಶುತಿಯೊ ವಿಕ್ತಮಗತಿಯೊ 
ಸುರರಾಯುಧ ನೆಗ್ಗಿಸಿದ ಕಪಿಯಗ್ರಣಿಯೊ ವಜ್ರದ ಖಣೆಯೊ 

ಶರಣ ವಂದಿತ ಚರಿತ ಮೂರ್ಲೋಕ ಗುರುಫೊ ಕಲ್ಪತರುವೊ ೧ 


ರಾಮ ಪದಾಂಬುಜ ಬಿಂಬಪರಾಗ ಮಥುಪನೊ ದೇವಾಧಿಪನೊ 
ತಾಮಸ ರಾವಣನೆದೆಗೊತ್ತಿದ ಈ ಕರವೊ. ಸಿಡಿಲಬ್ದರವೊ 
ಪ್ರೇಮದಿ ರಣದೊಳಗ್ದಾರಿ ರಥವನೊದ್ದ ಮಾರುತಿಯೊ 


ಗ್ರ 
ಓಂ 
(ಅ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಪುಣ್ಯ ಮೂರುತಿಯೊ 
ರೋಮಕೆ ಸಿಲ್ಕದ ಹನುಮನ ಬಾಲದ ಸರಳೊ ದೈತ್ಯರಿಗುರುಳೊ 


(೨ 


ಕ್ಷಣದೊಳು ಸಂಜೀವನ ಗಿರಿಯನೆ ತಂದ ತಪವೊ ತಾ ನೃಪಹಿತವೊ 
ವನಜನಾಭನ ಪಾದ ಪಡೆದಂಥ ಪದವೊ ಸಾಗರ ಮದವೊ 
ನೆನೆಯಲು ದುರಿತನಿವಾರಣ ಕರುಣಾವಾರಿಧಿಯೊ ಭಕ್ತರ ಸುಧೆಯೊ 
ಅನುದಿನದಲಿ ಹಯವದನನ ನೆನೆಯುವ 


ದಯವೊ ಗತಿ ಆಶ್ರಯವೊ ಕ 
೧೨೩ 

ಬಾರೊ ಮುಂದಿರೊ ಪರನಾರಿಸಹೋದರ 
ಮಾರ ನಿನಗಾರ ಮುದ್ದತಾರ ವೀರಹನುಮ ಪ. 
ಮರಗಳ ಮುರಿದೆ ಕರೆಕರೆದು ನೆರೆದಸುರರ 
ಶಿರ೦ಗಳ ತರಿದೆ ನಿನ್ನ ಸರಿಯಾರೋ ವೀರ ಹನುಮ ೧ 
ಕಂಡೆ ನಿನ್ನ ಬಲವ ಸುಪ್ರಚಂಡ ರಿಷುಕುಲವ 
ತುಂಡು ತುಂಡಿಕ್ಕಿ ಮೆರೆದೆ ಬಲುಗಂಡೆ ವೀರ ಹನುಮ 3 
ಎನ್ನೊಡೆಯ ಶ್ರೀಹಯವದನಗೆ ರನ್ನದ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಪ್ರ 
ಸನ್ನ ಮೋಹದ .....ಬಾಳು ಬಾಳು ವೀರ ಹನುಮ ಕ 


೧೨೪ 


ಭೀಮ ನಿಸ್ಬೀಮಮಹಿಮ ಅಗಣಿತ ಗುಣಸ್ತೋಮ 
ಕಾಮಪಿತನ ಬ೦ಟ ನೆನೆವರಿಗೆ ನಂಟ 


ಣಿ 


ನಿನ್ನ ಬಲವತ್ತರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಕಲಿಯ 
ಬಣ್ಣಗೆಡಿಸಿದೆ ಪಿಡಿದು ಗದೆಯಿಂದ ಸದೆದು 


ಇನ್ಶಾರು ನಿನಗೆ ಸರಿ ರಿಷುಕದಳಿಮತ್ತಕರಿ 
ಎನ್ನ ನೀ ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯ ಹಿಡಿ ಬ್ಯಾಗ ಕಯ್ಯ 


ಕುಂತಿಯ ಕುಮಾರ ಕೌರವಕುಲಕುಠಾರ 

ಅ೦ತರಂಗದಿ ಶುದ್ಧ ಎನ್ನ ಮನದೊಳಿದ್ದ 

ಸಂತಾಪಗಳ ಕೆಡಿಸೊ ಹರಿಭಕುತಿಯನು ಕೊಡಿಸೊ ಅ- 
ಚಿಂತ್ಯ ಬಲ ಶೌರ್ಯ ದುರ್ಜನಕುಮುದಸೂರ್ಯ 


ದೇವ ನೀ ವಿಷದಲಡ್ಡುಗೆಯನುಂಡು ದಕ್ಕಿಸಿದ ಕಂಡು 
ಭಾವಶುದ್ಧದಿ ಮರೆಹೊಕ್ಕೆ ದೊರೆಯೆ 
[ಆವಾವುದುಂಡರೆನಗೆ ದಕ್ಕುವಂತೆ ಮಾಡೊ] 

ದೇವ ನಿನಗೆಣೆಗಾಣೆ ಹರಿಪದಗಳಾಣೆ 


ಬಕಹಿಡಿ೦ಬಕಿಮ್ಮೀರರಿಪುವೆ ಘನಸಮೀರ 
ನಖಾಗದಲಿ ಕೊಂದೆ ರಣಾಗ್ರದಲಿ ನಿಂದೆ 
ಭಕುತಿಯಲಿ ನಿನ್ನಪಾದ ಭಜಿಸುವವರಿಗೆ ಮೋದ 
ಯುಕುತಿಯಲಿ ಕೊಡಿಸೊ ವಾದಿಗಳೋಡಿಸೊ 


ದುರುಳದ್ದೆ ೈತ್ಯರವೆೆ ರಿ ಖಳಕುಲಕೆ ನೀ ಮಾರಿ ದು- 
ಸ್ತರಣ ಭವತಾರಿ ಸುಜನರಿಗುಪಕಾರಿ 

ಹರಿಭಕುತಿ ತೋರಿಸಿದಿ ಮುಕುತಿಪಥ ಸೇರಿಸಿದಿ 

ಪೊರೆಯಯ್ಯ ಹಯವದನ ಶರಣ ಇದು ಕರುಣ 


೧೨೫ 


ಭೀಮರಾಯನ ನಂಬಿ ಭೀಮಸೇನನ 
ಭೀಮಭವವಾರಿಧಿಯ ಬೇಗದಾಟುವರೆ ನಮ್ಮ 


ಬಕ ಮೊದಲಾದ ಹಿಡಿಂಬಕ ದುರ್ಜನರ ಕೊಂದು 
ಸುಖಪಡಿಸಿದನಂದು ದ್ವಿಜಕುಲಜರಾಗ ಕೂಡ 


೫ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೨೯ 


ಜರಾಸಂಧನ ಕೂಡೆ ವರ ಯುದ್ಧವನ್ನೆ ಮಾಡಿ 
ಸರಕು ಮಾಡದೆ ಕೊಂದ ಧಾರುಣಿಯೊಳಗೆ ನಿಂದ ೨ 


ಅಸುರ ಕೀಚಕನೆಂಬುವ ಸತಿ ಕೃಷ್ಣೆಯ 
ಬಾಧಿಸೆ ಫಾಸಿಮಾಡಲು ವಂದ್ಯರ ಹೇಸದೆ ಮೋಸದಿ ಕೊಂದ ೩ 


ಕಡುತೃಷೆಗೆ ದುಶ್ಕಾಸನನೊಡಲ ಬಗಿದು ರಕ್ತ 
ಕುಡಿದಂತೆ ತೋರ್ದ ನಮ್ಮೊಡೆಯ ದ್ರೌಪದಿಫ್ರಿಯ ಲ 


ಭೀಮ ತನ್ನ ಮರೆಹೊಕ್ಕ ಸುಜನರ ಕಾವ 
ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಷಯವದನ ರಾಮನಾಣೆ ಸತ್ಯವಿದು ೫ 


೧೨೬ 


ಭೀಮಸೇನ ಭಾಮಿನಿಯಾದನು 


[ 


ಭೀಮಸೇನ ಭಾಮಿನಿಯಾಗಲು 
ಪ್ರೇಮದ ಸತಿಯ ಕಾಮಿಸಿದವನ 
ರಭಾವರಾತ್ರಿಗೆ ಸೀಳುವೆನೆನ್ನುತ 
ಸಾಮಜವರದನ ಪಾಡುತಲಿ ಅ.ಪ. 


ರಾಜಾಧಿರಾಜನು ಗಜಪುರದಲ್ಲಿ 

ಜೂಜಾಡಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನು ಸೋತು 

ವಿಜಯಮುಖ್ಯ ಅನುಜರೊಡಗೂಡಿ 

ಭುಜಂಗಶಾಯಿಯ ಜಜಿಸುತ್ತ 

ಸೂಜಿಮೊನೆಯಷ್ಟು ಗೋಜಿಲ್ಪದೆ ಬೇರೆ 

ವ್ಯಾಜದಿಂದ ರೂಪಮಾಜಿಕೊಂಡು ಪೋಗೆ 

ರಾಜ ಮತ್ತ್ಯನೊಳು ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತ 

ಪೂಜಿಸಿಕೊ೦ಬೋ ಸೋಜಿಗವೇನಿದು ೧ 


೧೩೦ 


ಸ್ಟ 
(೨ 
ತ 


ಮಾನಿನಿ ದೌಪದಿ ಶ್ರೇಣಿಯೊಳು ಬರುತ 
ತ್ರಾಣಿ ವಿರಾಟನ ರಾಣಿಯು ಕಾಣುತ 
ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಯಾರೆಂದು ಮನ್ನಿಸಿ ಕೇಳಲು 
ಮುನ್ನಿನ ಸಂಗತಿ ಪೇಳಿದಳು 
ಆಣಿಮುತ್ತಿನಂಥಾ ವಾಣಿಯ ಕೇಳಲು 
ಕ್ಷೋಣಿಲಿ ನಿನ್ನಂಥ ಜಾಣೆಯ ಕಾಣೆನು 
ಪ್ರಾಣ ನೀನೆನಗೆ ವೇಣಿ ಹಾಕೆನುತ 


ಪಾಣಿ ಪಿಡಿದು ಕರೆತಂದಳಾಗ 


ಈಶ ಕೇಳೊ ಪರದೇಶದಿಂದೊಬ್ಬಳು 
ಕೇಶಕಟ್ಟುವಂಥ ವೇಷದಿ ಬಂದಳು 
ಸಾಸಿರಮುಖದ ಶೇಷನೀರೂಪವ 
ಲೇಶವು ತಾ ವರ್ಣಿಸಲರಿಯನ. 


2 
ಭ್ರ 
ಆಜ 


2 


೧) 
ತ 


೪೨ 


ವ 
ಆ 


[ 


(ಎ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೩೧೦ 


ಸಕ್ಕರೆದುಟಿಸವಿ ದಕ್ಕಿಸುವೆ 

ರಕ್ಕಸ ನಿನಗೆ ದಕ್ಕುವಳೆ ನಾನು 

ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಾದರು ಲೆಕ್ಕಿಸದಾ ಪತಿ 

ಗಕ್ಕನೆ ಬಂದರೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಿನ್ನ ಕಾಯ 

ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಲಿಯಿಕ್ಕುವರೊ ೫ 


ಭಂಡಕೀಚಕನುದ್ದಂಡತನ ಕೇಳು 

ಮಂಡೆ ಹಿಕ್ಕುವಳೆಂದು ಕಂಡಕ೦ಡ ಬಳಿ 

ಪುಂಡು ಮಾಡುವನು ಗಂಡಕಂಡರೆ ತಲೆ 

ಚಂಡನಾಡುವನು ಖಂಡಿತದಿ 

ಮಂಡಲಾಧಿಪನ ಹೆಂಡತಿ ನೀನಮ್ಮ 

ಉಂಡಮನೆಗೆ ಹಗೆಗೊಂಡಳೆನ್ನದಿರು 

ಲಂಡನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ದಂಡಿಸಿ ಪೇಳದೆ 

ಹ೦ಡಿಕೊಳ್ಳದಿರು ದುಂಡುಮುಖ ಶ್ರ 


ತರಳ ನಿನ್ನಯ ದುರುಳತನದ 
ಬೆರಳ ಸನ್ನೆಯು ಗರಳವಾಯಿತೆ 
ಸರಳ ಗುರಿಗೆ ಕೊರಳ ಕೊಡದೆ 
ಪುರದೊಳಿರದೆ ತೆರಳೊ ನೀ 
ಅರಳಮೊಗ್ಗೆಯ ಹೆರಳಿಗ್ದಾ ಕುತ 
ಕುರುಳು ತಿದ್ದುವ ತರಳೆಯ ಕಂಡು 
ಇರಳು ಹಗಲು ಬಾರಳು ಎನ್ನುತ 
ಮರುಳುಗೊಂಡರೆ ಬರುವಳೆ 


(೦ 


ನಿಷ್ಠೆ ಸೈರಂಧ್ರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಲು 
ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವು 
ಭಷ್ಟ ನಿನಗೆ ನಾನೆಷ್ಟು ಪೇಳಲಿನ್ನು 
ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ನೀನು ಕೆಟ್ಟಕಂಡ್ಕಾ 
ಸೃಷ್ಟಿಲಿ ನನ್ನಂಥ ಗಟ್ಟಿಗನ್ಶಾರಕ್ಕ 

ಷ್ದರ ಎದೆಯ ಮೆಟ್ಟ ಸೀಳುವೆನು 


೧೩೨ 


ಗುಟ್ಟಿಂದ ನಾರಿಯ ಕೊಟ್ಟುಕಳುಹಲು 
ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯೊಳಿಟ್ಟುಕೊಂಬೆ 


ಕೀಚಕನಾಡಿದ ನೀಚನುಡಿ ಕೇಳಿ 

ನಾಚಿ ಪತಿಯೊಳು ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಂದು 
ಯೋಚಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಚೆ ಬರುತಿರೆ ನಿ 
ಶಾಚರ ಕರವ ಬಾಚಿದನು 

ಬಾಚಿ ಹಿಕ್ಕುವಂಥ ಪ್ರಾಚೀನವೇನಿದು 
ವಾಚನಾಡು ಮೀನಲೋಚನೆ ಎನ್ನಲು 
ಆಚರಿಸಿ ಮುಂದುತೋಚದೆ ಖಳನ 
ವಿಚಾರಿಸಿಕೊ ಶ್ರೀಚಕ್ರಪಾಣಿ 


ಪೊಡವಿಪತಿಗಳ ಮಡದಿ ನಾನಾಗಿ 
ಬಡತನವು ಬ೦ದೊಡಲಿಗಿಲ್ಲದೆ 
ನಾಡದೊರೆಗಳ ಬೇಡುವುದಾಯಿತು 
ಮಾಡುವುದೇನೆಂದು ನುಡಿದಳು 
ಕೇಡಿಗ ಕೀಚಕ ಮಾಡಿದ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ 
ಕಡಲಶಾಯಿ ಕಾಪಾಡಿದ ಎನ್ನನು 
ಆಡಲಂಜಿಕೇನು ಷಡುರಸಾನ್ನದ 
ಅಡುಗೆ ರುಚಿಯ ನೋಡುವರೇ 


ನಡುಗುವೊ ದ್ವನಿ ಬಿಡುತ ಕಣ್ಣೀರಿ೦- 
ದಾಡುವ ಮಾತನು ಬಾಡಿದ ಮುಖವ 
ನೋಡಿದನಾಕ್ಷಣ ತೊಡೆದು ನೇತ್ರವ 
ಬಿಡುಬಿಡು ದುಃಖ ಮಾಡದಿರು 
ಪುಡುಕಿ ನಿನ್ನನು ಹಿಡಿದವನನ್ನು 
ಬಡಿದು ಯಮಗೆ ಕೊಡುವೆ ನೋಡೀಗ 
ತಡವ ಮಾಡದೆ ಗಾಢದಿ ಪೋಗು ನೀ 
ಮಾಡಿದ ಚಿಂತೆ ಕೈಗೊಡಿತೆಂದು 


ಆೃ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೩೩ 


ಮುೇಸಮಾಡಿ ಪೋದಳಾ ಶಶಿಮುಖಿ ಯೆಂ- 

ಬಾಸೆ ಬಿಡದೆ ತಾ ವ್ಯಸನಗೊಳ್ಳುತ 

ಪೂಶರತಾಪಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಗಂಧವ 

ದಾಸಿಯರಿಂದ ಪೂಸಿಕೊಂಡು 

ಹಾಸುಮಂಜಚದಲ್ಲಿ ಬೀಸಿ ಕೊಳುತಲಿ 

ಗಾಸಿ ಪಡುತಿರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ 

ಲೇಸಾಗಿ ನಿನ್ನಭಿಲಾಷೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ 

ಈಸು ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಿ ೧೨ 


ನಳಿನಮುಖಿಯು ಪೇಳಿದ ಮಾತನು 

ಕೇಳಿ ಹರುಷವ ತಾಳಿದನಾಕ್ಷಣ 

ಖಳನು ಹೊನ್ನಿನ ಜಾಳಿಗೆಯ[ತೊಟ್ಟಿ 

ನ್ನುಳಿಯದಲೆ] ರತಿಕೇಳಿಗಿನ್ನು 

ಕಾಳಗದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಾರೆಂದು 

ಪೇಳಿದ ಸುಳುವು ಪೇಳಲು ಭೀಮಗೆ 

ಖಳನ ಕಾಯವ ಸೀಳುವ 

ವೇಳೆ ಬಂತೆನ್ನುತ ತೋಳ ಹೊಯಿದ ೧೩ 


ನಾರಿಯಿನ್ಯಾವಾಗ ಬರುವಳೋಯೆಂದು 

ದಾರಿಯ ನೋಡುವ ಜೋರ ಕೀಚಕನು 

ತೋರಿದ ಠಾವಿಲಿ ಸೇರುವ ಬೇಗನೆ 

ಊರೊಳಗಾರು ಅರಿಯದಂತೆ 

ಕ್ರೂರನು ಮೋಹಿಪತೆರದಿ ಎನಗೆ 

ನಾರಿಯ ರೂಪ ಶೃ೦ಂಗರಿಸು ನೀನೆಂದು 

ವಾರಿಜಮುಖಿಯ ಮೋರೆಯ ನೋಡಲು 

ನೀರೆ ದೌಪದಿ ತಾ ನಾಚಿದಳು ೧೪ 


93 
ರ್ಯ 


ು ಮುಖಕೆ ತಾನಿಟ್ಟಳು ಸಾದಿನ 
ಫಣೆಯಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಣ್ಣಕಪ್ಪ 


ೇೀತಾ೦ಬರ ಉಟ್ಟುಕೋ ನೀನೆಂದು 


₹2) 


೨ 


ಕ 


[ 


ು 


£ 
ಗ! 


[ 


ಪುಟ್ಟಾಣಿ ಕುಪ್ಪಸ ಕೊಟ್ಟಳಾಗ 
ಕಟ್ಟಾಣಿ ಮುತ್ತು ತಾಕಟ್ಟಿ ಕೊರಳಿಗೆ 
ಗಟ್ಟ್ಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದಪಟ್ಟಿಯುಡುದಾರ 
ದಿಟ್ಟನ ಬೆರಳಿಗಿಟ್ಟಳು ಉಂಗುರ 
ಏಟಪುರುಷರ ದೃಷ್ಟಿತಾಕುವಂತೆ 


ಮುತ್ತಿನ ಮೂಗುತಿ ಕೆತ್ತಿದ ವಾಲೆಯು 
ಇತ್ತೆರ ಬುಗುಡಿಯು ನೆತ್ತೀಗರಳೆಲೆ 
ಚಿತ್ರದ ರಾಕಟೆ ಉತ್ತಮಕ್ಕಾದಿಗೆ 
ಒತ್ತೀಲಿ ಶ್ಯಾಮಂತಿಗ್ಬೂವು ಗೊಂಡ್ಕಾ 
ಹಸ್ತದ ಕಡಗವು ಮತ್ತೆ ಜೂಡ್ಕ ವಂಕಿ 
ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವು ರತ್ನದ ಪದಕವು 
ಅರ್ತಿಲಿ ನಾರಿಯು ಕುತ್ತಿಗ್ಗೈಹಾಕಲು 
ಹಸ್ತಿನಿಯೋ ಈಕೆ ಚಿತ್ರಿನಿಯೊ 


ಮುಡಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಸಿ ಸುಗಂಧ 
ತೊಡೆದು ತಾಂಬೂಲ ಮಡಿಸಿಕೊಡುತ 
ಪ್ರೌಢನ ಸ್ತೀರೂಪ ನೋಡಲು ಖಳನು 
ಕೊಡದೆ ಪ್ರಾಣವ ಬಿಡನೆಂದಳು 
ಮಾಡಿದ್ಕೋಚನೆ ಕೈಗೂಡಿತು ಇಂದಿಗೆ 
ನೋಡು ಆ ಕೃಷ್ಣನು ಹೂಡಿದ ಆಟವ 
ಮಡದಿ ನೀನೆನ್ನ ಒಡನೆ ಬಾರೆಂದು 
ನಡೆದ ಖಳನ ಬಿಡಾರಕೆ 


ಇಂದುಮುಖಿ ಅರವಿಂದನಯನದ 
ಮಂದಗಮನೆಯು ಬಂದಳು ಎನ್ನುತ 
ನಂದನತನಯನ ಕಂದನ ಬಾಧೆಗೆ 
ಕಂದಿ ಕುಂದಿ ಬಹು ನೊಂದೆನೆಂದ 
ಹಿ೦ದಿನ ಸುಕೃತದಿಂದಲಿ ನಿನ್ನೊಳಾ- 
ನಂದವಾಗಿಹುದು ಇಂದಿಗೆ ಕೂಡಿತು 


ನು 
538 


೧೭ 


ಲ 


ಶ್ರೀ 
ತ 


ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಕುಂದದಾಭರಣ ತಂದೆ ನಾ ನಿನಗೆ 
ಚ೦ದದಿಂದಿಟ್ಟು ನೀನ೦ಂದವಾಗೆ 


ಗಲ್ಲವ ಮುದ್ದಿಟ್ಟು ಮೈಯೆ ಹಿಲ್ಲ ಹುಡುಕಲು 
ಕಛ್ಲೆದೆಯ ಲ್ಪ ಖೂಳ ನೊಂದ 

ನಾರಿಯೊ ನೀನೇನು ಮಾರಿಯೊ ಇನ್ನೊಂದು 
ಬಾರಿ ನೀ ಎನಗೆ ಮೋರೆ ತೋರಿಸೆಂದ 
ಧೀರನ ಸಮೀಪಬಾರದೆ ಓಡುವ 

ದಾರಿಯ ನೋಡುತಿರಲಾಗ 

ಬಾರದಂಥಾ ಪರದಾರರ ಮೋಹಿಪ 
ಕ್ರೂರಗೆ ಈ ರೂಪ ಘೋರವಾಗಿಹುದು 
ಸಾರದ ಮಾತಿದು ರ ನೀಗ 
ಮಾರನ ತಾಪವ ಪರಿಹರಿಸುವೆ 


ಶೆ ನಿಮ 
ಬದ್ಧವೊ ಏನೆಂದು ಬದ್ದಿಗೆ ಹೋಗಲು 
ಎದು ಸಮೀರಜ ಗುಧಲು ಕೀಚಕ 


೧೩೫ 


೧೮ 


೧೯ 


೨೧ 


ಕೆಟ್ಟ ಕೀಚಕ ತಾ ತೊಟ್ಟ ಛಲದಿಂದ 
ಬೆಟ್ಟದಂಥ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟನ್ನವನ 

ಪಟ್ಟಾಗಿ ತೋರುವೆ ದೃಷ್ಟಿಸು ಎನ್ನಲು 
ಭ್ರಷ್ಟನ ನೋಡುವುದೇನೆಂದಳು 

ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆಯು ಈಗ ಮುಟ್ಟಿತು ನಿನಗೆ 
ಕೃಷ್ಣನ ದಯದಿ ಕಷ್ಟವು ಹಿಂಗಿತು 
ಪಟ್ಟಣಕೀಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟದ ಮುಂಚೆ 
ಗುಟ್ಟಲಿ ಪೋಗುವ ಥಟ್ಟನೆಂದ 


ಅರಸಿ ನಿನ್ನೊಳು ಸರಸ ಬೇಕೆಂದ 
ಪುರುಷನ ಜೀವ ಒರೆಸಿ ಕೊಂದೆನು 
ಹರುಷದೀ ಪುರದರಸು ನಮ್ಮನು 
ಇರಿಸಿಕೊಂಡೊಂದೊರುಷವಾಯಿತು 
ಬೆರೆಸಿದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ವಿರಸ ಬಂತೆಂದು 
ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಿಯು ಕರೆಸಿ ನಿನ್ನೊಳ 
ಗಿರಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಯವದನನ 

ಸ್ಮರಿಸಿ ಗದೆಯನು ಧರಿಸುವೆ 


೧೨೭ 


ಮನ್ನಿಸೊ ನೀ ಎನ್ನ ಮದ್ವಮುನಿರನ್ನ 
ಚೆನ್ನಿಗ ಶ್ರೀಹರಿಪಾದ ಸೇವಕನೆ 


ಅ೦ಜನೆಯ ಗರ್ಭ ಪರಿಪೂರ್ಣಚಂದಮನೆ 
ಕಂಜಪ್ರಿಯಸುತನಿಗೆ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ 
ರಂಜಿಸುವೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ್ನ ಸೇವಕನೆ 
ಸ೦ಜೀವಗಿರಿಯನು ತಂದ ಮಹಾತ್ಮನೆ 


ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಅಖಿಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲವನು 


ಸ್‌ 


ಲಜ್ಜೆಯನು ಕೆಡಿಸಿ ಷಡ್ರಥಿಕರನು ಜರಿದೆ 


[ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಮೂಜಗವು ಮೆಚ್ಚಲು ಮಾಗಧನ ಸೀಳಿದೆ 
ಸಜ್ಜನಪ್ರಿಯ ಭೀಮಸೇನ ಉದಾರ 


ಮೂರಾರು ಎರಡೊಂದು ಮೂಢಮತಗಳ ಜರಿದು 
ಸಾರ ಮದ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜನರಿಗೊರೆದೆ 

ಧೀರ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ ಕೂರ್ಮ ಸೇವಕನಾದ 
ಧೀರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ದೇಶದೊಳು ಮೆರೆದೆ 


೧೨೮ 


ಮರುದಂಶ ಮದ್ವಮುನಿರನ್ನ ನಿನಗೆ 
ಸರಿಗಾಣೆ ಜಗದೊಳಗೆ ಸರ್ವರೊಳು ಪೂರ್ಣ 


ಹಿಂದೆ[ರಾಮರು] ಮುಂದೆ ಬ೦ಟನಾಗಿ ನೀ ನಿಂದೆ 
ಚ೦ದ್ರದ್ರೋಣದ ಗಿರಿಯ ತಂದೆ ದನುಜರ ಕೊಂದೆ 
[ಎಂದೆ೦ಂದಿಗಳಿವಿಲ್ಲದ]ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಗೆ ಸಂದೆ 
ಇಂದ್ರಾದಿ ಸುರರುಗಳ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ 

ಇಂದೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀನು ಗುರುವೆನಿಸಿ ನಿಂದೆ 


ಕೌರವ ಬಲವ ತರಿದೆ ಕೀಚಕನ ಕುಲವ ಮುರಿದೆ 
ಒರ್ವನೆ ಬೇಸರದೆ ಷಡ್ರಧಿಕರನು ಗೆಲಿ 
ಉರ್ವಿಯೊಳು ಭುಜಬಲದಿ ಭೀಮನೆನಿಸಿ ಮೆರೆದೆ 
ಹರಿಯ ಕಿ೦ಕರರ ಪೊರೆದು ಈಗ 

ಸರ್ವವನು ತೊರೆದು ಶಾಸ್ತ್ರಾಮೃತವಗರೆದೆ 


ದುರುಳವಾದಿಗಳೆನಿಪ ಫನತಾಮಸಕೆ ದಿನಪ 
ಸಿರಿಯರಸ ಹಯವದನಪದಕ೦ಂಜಯುಗಮಧುಪ 
ಗುರುಮದ್ವಮುನಿಪ ನಿರ್ಲೇಪ ಶುದ್ಧಸ್ಥಾಪ ವರ- 
ವಿದ್ಯಾಪ್ರತಾಪ ಭಾಪುರೆ 

ಪರಮಪಾವನರೂಪ ಭಳಿರೆ ಪ್ರತಾಪ 


್ಲು 
ಡು 


ಸ 
(ಈ 
ತ್ರ 
| 
ಸ 
ನ 
ಲ 


೧೨೯ 


ಮುದ್ದುಮುಖದಾತ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಾಥನೊ 
ಸದ್ಗುಣ ವಂದಿತ ವಾಯುಜಾತನೊ ರಾಮದೂತನೊ 


ಜಾನಕೀಶನ ವೈರಿ ಶೂಲನೊ ಬಹು ಧೀರನೊ 
ಮಾನಿನಿ ಸೀತೆಯ ಕಂಡು ಬ೦ದನೊ ಮುಂದೆ ನಿಂದನೊ 


ವಾನರ ರೂಪಿಲಿ ಮುದ್ರೆಯಿತ್ತನೊ ವನ ಕಿತ್ತನೊ 
ಆ ನಗರವನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟನೊ ಬಹು ದಿಟ್ಟನೊ 


ಸಾಗರವನು ದಾಟಿದ ಧೀರನೊ ಕಂಠೀರವನೊ 
ರಾಗ ತಾಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜಾಣನೊ ಪ್ರವೀಣನೊ 


ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ಕಾಯ್ವ ದಾತನೊ ಪ್ರಖ್ಯಾತನೊ 
ಅಂಬುಜಾಸನಪದಕೆ ಬಂದು ನಿಂತನೊ ಹನುಮಂತನೊ 


ಹಯವದನನ ಭಕ್ತ ಚೆಲ್ವ ತೇಜನೊ ಯತಿರಾಜನೊ 
ದಾನವಕುಲಕೆ ಬಹು ಭೀಮನೊ ಸಾರ್ವಭೌಮನೊ 


೧೩೦ 


ಮುದ್ದುರಾಮರ ಬಂಟ ಬುದ್ಧಿವುಳ್ಳ ಹನುಮಂತ 
ಹದ್ದಾಗಿ ಹಾರಿದನೆ ಆಕಾಶಕೆ 

ನಿದ್ರೆಗೈವ ಸಮಯದಲಿ ಎದ್ದು ಬಾರೆಂದರೆ ಅ 
ಲಿದ್ದ ರಕ್ಕಸರನೆಲ್ಲ ಗೆಲಿದಾತನೆ 


ದಾರಿ ದೂರವೆಂದು ದಾರಿಯನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 
ಧೀರ ರಾಮರ ಬಂಟ ಹನುಮಂತನ ನೋಡಿ- 


೫ 


ತ 


೧ 


ಏ 
(ಎ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೩೯ 


ಬಾರೆಂದರೆ ಪೋಗಿ ಲಂಕೆಯ ಸುಟ್ಟು ಬೇಗದಲಿ 
ಮರನೇರಿಕೊಂಡಾತನೆ ಶ್ರಿ 


ಆತನ ಮಾತಿಗೆ ಸೇತುವೆಯ ಕಟ್ಟಿಸಿದ 

ಸೀತಾರಾಮರ ಬ೦ಟ ಹನುಮಂತನೆ 

ಸೀತಾದೇವಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಟನಾದ 

ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಹಯವದನನ ದೂತನೆ ೩ 


೧೩೧ 


ಮೆರೆದೆ ಮಹಿಮೆ ಉದಾರ ನಮ್ಮ 
ಗುರು ಭೀಮಸೇನ ಸುಧೀರ 


ಡಿ 


ಮಂಗಳ ಮಹಿಮ ವಿಹಾರ ಮಾಯವಾದಿಗಳಿಗತಿ ಕ್ರೂರ ಅ.ಪ. 


ಹರಿಯ[ನಿರೂಪ] ವ ಧರಿಸಿ ಮರುತ ಕುಂತಿಯೊಳವತರಿಸಿ 
ಹರನೊಳು ವಾದಿಸಿ ಜೈಸಿ ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದೆನಿಸಿ ೧ 


ಬಕ ಹಿಡಿ೦ಬಕ ಕೀಚಕ ಜರಾಸುತರ ಮಣಿಮಂತ ಕೀಚಕ ದುರ್ಜನರ 
ಸಕಲ ಕೌರವ ಅಶಿರಥರ ಕೊಂದು ಸುಖಪಡಿಸಿದೆ ಸಹೋದರರ ೨ 


ಜ್ಞಾನಭಕುತಿಸಂಪನ್ನ ಅಜ್ಜಾನಾರಣ್ಯಭೇದನ ಮುದ್ದು 
ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹಯವದನನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಿಸು ಪ್ರಸನ್ನ 3 


೧೩೨ 


ರಾಮಪದಸರಸೀರುಹಭ್ರ ೈ೦ಗ 
ರೋಮಕೋಟಿಲಿಂಗ ಅಸುರಮದಭಂಗ 


ಜ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 
ಒಂದು ನಿಮಿಷಕೆ ಪೋಗಿ ಸ೦ಜೀವನವ ತಂದೆ 

ಕಂದುಗೊರಳನ ಭಜಕ ನಂದನನ ನೀ ಕೊಂದೆ 

ಇಂದ್ರಸೂನುವಿನ ಭಕುತಿಗೆ ರಥಾಗ್ರದಿ ನಿಂದೆ 

ಮಂದರಧರನ ಮುಂದೆ ಸುರ- 

ವೃಂದವರಿಯೆ ಪುರವ ಹೋಮಗೈದು ಬಂದೆ ೧ 


ಉರುಗದೆಯಿಂದ ಕೌರವನ ತೊಡೆಗಳ ತರಿದೆ 
ಧುರದಲ್ಲಿ ಮಾಗಧನ ಮರ್ಮಸ್ಥಳ ಮುರಿದೆ 
ದುರುಳ ದುಶ್ಯಾಸನನ ಕರುಳುಗಳನೆ ಹಿರಿದೆ 
ಕರವೆತ್ತಿ ಬಲವೆರಡ ಕರೆದೆ 


ಗುರು ಮದ್ವಮುನಿಯಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನೊರೆದೆ 


(ು 


ಧರೆಯೊಳತ್ಕಧಿಕ ಸೋದೆಪುರನಿವಾಸ 

ಸಿರಿ ಹಯವದನನ ಪರಮಪ್ರಿಯ ದಾಸ 

ನೆರೆನಿನ್ನ ನಂಬಿರ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊಡು ಲೇಸ 

ಕರುಣವಾರಿಧಿ ಪುಣ್ಯವಾಸ ಜಗಕೆ 

ಗುರುವೆನಿಸಿ ಮೆರೆದೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣೇಶ ೩ 


೧೩೩ 
ಸುತ್ತಲು ಕಾಣೆನು ಪಿರಿಯ ಸುಖಮುನಿಗೆ ಸರಿಯ 


ನೋಡಿವನ ಪರಿಯ ಚಿತ್ತಜನ ಪೆತ್ತ ಹರಿಯ 
ಭಕ್ತನಿವನತಿ ಶಕ್ತನರಿಯ 


[ 


ವಿಷಯಂಗಳ ತೊರೆದ ವಿಮಲ ಶಾಸ್ತದಿ ಮೆರೆದ 
ಧಿ ೧ 
ಖಷಿ ಇವ ನಮ, ಪೊರೆದ ರಸಿಕರರ್ಥಿಯ ಕರೆದ 
ಹೃಷೀಕೇಶ ವರದ ಪಿರಿಯ ದೈವನೆಂದೊರೆದ ೧ 


ಲ 


ಹಿಂದೆ ಹನುಮಂ೦ತನಾದ ಹೀನರಾವಣನ್ನ ಪುರದ 
ಮಂದಿಯನೆಲ್ಲರ ಸದೆದ ಮನೆಯ ತನ್ನ ಬಾಲದ 
ಮಂದ ವಹ್ನಿಯಿಂದುರುಪಿದ ಮರಗಳ ಚೆಂದದಿ ಕೆಡಹಿದ 


೨ 


ಇಂದಿರೆಗೆ ರಾಮನುಡಿದ ಇಷ್ಟವಾರ್ತೆಯ ಪೇಳಿದ 


ಬೀಮನಾಗಿ ಕಲಿಯ ಗೆದ್ದ ಬೀತ ದುಃಶ್ತಾ ಶ್ಯಾಸನ್ನನೆ 


ಲ 


ಜ್‌? 
ಖಿ 


( 
ತೆ 


೧೩೪ 
ಹನುಮಂತ ನೀ ಬಲು ಜಯವಂತನಯ್ಯ 
ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲವೊ ಆನಂದತೀರ್ಥಾರ್ಯ 


ರಾಮಸೇವಕನಾಗಿ ರಾವಣನ ಪುರವ ನಿ- 
ಭೂಮಿಪುತ್ತಿಗೆ ಮುದೆಯುಂಗುರವಾತ್ರು ನೀ 
ಪ್ರೇಮಕುಶಲವ ರಾಮಪಾದಕರ್ಪಿಸಿ 


ಲೆ ಲ ನರ 
ಕಾಡಿ 8 ಫ್ರಿ 
ಕಷ್ಟವಲ್ಲದ ಕೂಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗರ್ಪಿಸಿದೆ 


ತಾಮಸ ಮಾಗಧನ ಸೀಳ್ದ ಸ್ಟೆ ನಂಬಿದವರನಾಳ್ಹ 
ಸ್ವಾಮಿ ಹಯವದನನಿರ್ದ ಸೀಮೆಯರ್ಶಿಯ ಬಿಡಿಸಿಬಾಳ್ಬ 
ಆ ಮಹಾ ಭುಜಬಲನೆ ಮ ುಧ್ವಾಚ ಚಾರ್ಯನೆಂಬುದು ನಿಗ ಮಸಿದ್ಧ 


೧೪೧ 


೪೨ 


0 


೧೪೨ 


೧೩೫ 

ಉಗಾಭೋಗ 
ಹನುಮ ಭೀಮ ಮದ್ವಮುನಿರಾಯ 
ಗುಣಧಾಮ ಹರಿಪಾದ ಸೇವೆಯೊಳಧಿಕ ಪ್ರೇಮ 
ಆ೦ಜನೇ ವರಪುತ್ರ ಅಕಳಂಕ ಚರಿತ್ರ 
ಸಂಜೀವಗಿರಿಧರನೆ ಸಾಧುವರನೆ 
ಸೀತೆಗು೦ಗುರವಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸಿದ ಹನುಮ 
ರಾಮದೂತನೆಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿ 
ಶರಣು ಶರಣೆಂಬೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳಿಗೆ ದುಷ್ಟಸಂ 
ಹಾರ ಭಕ್ತರುದ್ಧಾರ ಹಯವದನದೂತ ದುರಿತ ದೂರ 


ಸರಸ್ವತಿ-ಭಾರತಿ-ತುಳಸಿ 
೧೩೬ 


ವಾಣಿ ಪರಮಕಲ್ಯಾಣಿ ನಮೋ ನಮೋ ಅಜನ 
ರಾಣಿ ಪಂಕಜಪಾಣಿ 


ಭಳಿರೆ ಭಳಿರೆ ಅಂಬೆ ಭಕ್ತಜನಸುಖದಂಬೆ 
ಸುಳಿದಾಡು ಶುಭನಿತಂಬೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ 

ಹೊಳೆ ಹೊಳೆವ ಮುಖ ಮುಕುರ ಬಿಂಬೆ 
ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಸರಿಗಾಣೆ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪುತ್ಥಳಿಬೊಂಬೆ 


ಶರಣು ಶರಣೆಲೆ ದೇವಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿ ಕಾಯ್ದೆ 
ಚರಣದಂದುಗೆಯ ಠೀವಿ ನಳನಳಿಸುವಾ- 
ಭರಣಗಳನಿಟ್ಟು ಸುಖವೀವಿ 

ಧರೆಯೊಳಗೆ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ನೀ ಸಲಹೆ ವಾಗ್ದೇವಿ 


ಜಯಜಯತು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಜಗದೊಳಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತೆ 
ದಯಮಾಡು ಧವಳಗೀತೆ ಸತತ ಶ್ರೀ 


ಗ 


೧ 


ಪ ಕ ಭಟ ಘಾ 


ಎರ್‌ ಕಶಢ್ಛ್ರ್‌ ೌ ಘೂಾಹ್ಮ ಚಹ. 


ವಾಸ 


೩8೫ - 
ಓರ 


ಪ ಹಾ ಹಹಹ 


ಕ್ಸ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಹಯವದನ ಪದಕೆ ಪ್ರೀತೆ ಇಳೆಯೊಳಗೆ 
ನಯದಿ ಗೆಲಿಸೆನ್ನ ಮಾತೆ ವಿಧಿಕಾಂತೆ 
೧೩೭ 


ಭಾರತಿ ದೇವಿಯೆ ಮಾರುತಿ ರಾಣಿಯೆ 


ಮಂದಿ ನಾಲ್ವರನು ಹೊಂದಿಸಿ ಉದರದಿ 
ಒಂದೆ ರೂಪದಿ ಜನರಿಗೆ ತೋರುವ ಸತಿ 


ಸೀತಾಕಾ೦ತನ ದೂತನಾಗಿ ಪ್ರ- 
ಖ್ಯಾತಿಯ ಪಡೆದನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸತಿಯಳೆ 


ದುಷ್ಟ ಕಲಿಯ ಕುಲಕುಟ್ಟಿ ಕೆಡಹಿದ ಭಲ 
ಕಟ್ಟಾಳು ಭೀಮನ ಪಟ್ಟದಸತಿಯಳೆ 


ಮೂರುಏಳುಕುಲ ಮಾಯಿಗಳನು ಗೆದ್ದು 
ಬೋರೆಮರದ ಕೆಳಗಿರುವನ ಸತಿಯಳೆ 


ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ಹಯವದನನ ಪದ 
ಹೃದಯ ಕಮಲದೊಳು ಭಜಿಪನ ಸತಿಯಳೆ 


೧೩೮ 


ಯಾತಕಯ್ಯ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು 
ಶ್ರೀ ತುಲಸಿಯ ಸೇವಿಪ ಸುಜನರಿಗೆ 


ಅಮೃತವ ಕೊಡುವ ಹರುಷದೊಳಿರ್ದ 
ಕಮಲೆಯರಸನಕ್ಷಿಗಳಿಂದ 

ಪ್ರಮೋದಾಶ್ರು ಸುರಿಯೆ ಕ್ಷೇರಾಬ್ಧಿಯೊಳು 
ಆ ಮಹಾಶುಲಸಿ ಅಂದುದಿಸಿದಳು 


! 


ತ 


೧೪೪ 


2 
| 
(ಈ 
ತ್ರ 
5 
ತ್ರ 
ಲ್‌ 
ಆ 


ಪರಿಮಳಿಸುವ ಮಾಲೆಯ ನೆವದಿ ಹರಿಯುದರದಲ್ಲಿ 
ಸಿರಿಯೊಲಿಹಳು 

ತರುಣಿ ತುಲಸಿ ತಪ್ಪದೆಯವನ 

ಚರಣವ ರಮೆ ಭಜಿಸೆ ಭಜಿಪಳು 


ಪೂಜಿಸುವರ ಶಿರದಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಗಳ 
ವ್ಯಾಜದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೂಡೆ ಬಹಳು 
ಈ ಜಗದೊಳು ತಾಮಿಬ್ಬರಿದ್ದಲ್ಲಿ 

ಆ ಜನಾರ್ದನನಾಕ್ಷಣ ತಹಳು 


ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವನು ಮಾಡಿದವರ 
ಹೊಂದಿಪ್ಪುದು ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪುಣ್ಯ 
ಎಂದೆಂದಿವಳ ಸೇವಿಸುವ ನರರಿಗೆ 
ಇಂದಿರೆಯರಸ ಕೈವಲ್ಯವೀವ 


ತುಲಸಿಯ ನೆಟ್ಟವನು ಮತ್ತೆ ತನಗೆ 
ಇಳೆಯೊಳು ಪುಟ್ಟುವ ವಾರ್ತೆಯ ಕಳೆವ 
ಜಲವೆರೆದು ಬೆಳೆಸಿದ ಮನುಜರ 
ಕುಲದವರ ಬೆಳೆಸು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ 


ತುಲಸಿಯೆ ನಿನ್ನ ಪೋಲುವರಾರು 
ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥಂಗಳಿಹವು 
ದಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ್ಕಳ ಸನ್ನಿಧಾನ 
ಚೆಲುವಾಗದಿ ಸಕಲ ವೇದಗಳು 


ತುಲಸಿ ಮಂಜರಿಯೆ ಬೇಕಚ್ಚುತಂಗೆ 
ದಳಮಾತ್ರ ದೊರಕಲು ಸಾಕವಗೆ 
ಸಲುವುದು ಕಾಷ್ಠಮೂಲ ಮೃತ್ತಿಕೆಯು 
ಫಲವೀವನಿವಳ ಪೆಸರ್ಗೊಳಲು 


ಆಗ್ರ 


(೦ 

[ಹ್‌ 


--] 


| 


ಇ 


ಹ ಮಮ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಸರ ಜಪಸರಗಳನ್ನು 

ವರ ತುಲಸಿಯ ಮಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ 
ಗುರುಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸುವ ನರರು 
ಹರಿಶರಣರ ನೆಲೆಗೆ ಸಾರುವರು 


ಎಲ್ಲಿ ತುಲಸಿಯ ಬನದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷುಮೀ- 
ವಲ್ಲಭನು ಸರ್ವಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿ 
ನೆಲಸಿಹನಿವಳೆಸಳೊಂದಿಲ್ಲದಿರೆ 
ಸಲ್ಲದವಂಗನ್ಯಕುಸುಮದ ಪೂಜೆ 


ಲ್ಲ ಪಾಪ೦ಗಳೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೈಮುಗಿಯೆ 
ಎಲ್ಲಿ ಪೋಪುದು ದೇಶದೇಶಂಗಳಿಗೆ 


ಹರಿಪಾದಕೆ ಶ್ರೀತುಲಸಿಯೇರಿಸಿದ 
ನರರನು ಪರಮ ಪದಕೇರಿಸುವುದು 
ನಿರುತದಿ ತುಲಸಿಯ ಕಂಡರವಗೆ 
ನರಕಗಳ ದರುಶನ ಮತ್ತಿಲ್ಲ 


ಧನ್ಯ ತುಲಸಿಯ ದಳವಿಟ್ಟು ತೂಗೆ 
ಮುನ್ನ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಪಡಿ ಆಯಿತು ಗಡ 
ಇನ್ನಿವಳ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು 
ಮನೆಮನೆ ಮನ್ನಿಸದವನ್ಯಾವ 


ಕನಸಿನಲಿ ಕಂಡಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು 
ಕೊನೆವೆರಸಿದ ಪುಷ್ಪದಿ ಜಪಿಸಿ 

ಅನುದಿನ ಹಯವದನನ್ನ ತೀರ್ಥ 
ವನು ಕೊಂಡು ನಾ ಧನ್ಯನಾದೆನು 


೮ 


೧೦ 


೧೦ 


೧೨ 


೧೩ 


೧೪೬ 


ಚ 
ತ್ರೆ 
ಈ 
ತ್ರ] 
ಜಿ 


ರರ 
ವೃಂದಾವನದ ಸೇವೆಯ 


ವೃಂದಾವನದ ಸೇವೆಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಭೂ- 
ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು 


ಏಳುತಾಲಿದಿರೆ ಕಂಡು ಕರವ ಮುಗಿದು ಬೇಗೀ- 
ರೇಳು ಲೋಕದ ಮಾತೆಗೆ ನಮೋಯೆಂಬೋದಲ್ಲದೆ 
ಏಳು ಪರದಕ್ಷಿಣೆಯನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ 

ಏಳು ಜನಮದ ಪಾಪ ಹಿಂಗುವುದು 


ಸಾರಿಸಿ ರಂಗವಲ್ಲಿಯನಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಪ- 
ನ್ನೀರನೆರೆದು ಪ್ರತಿದಿವಸದಲ್ಲಿ 

ಸಾರಿ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೊಲಿದು ಮುನ್ನ 
ಸೇರಿಸುವಳು ತನ್ನ ಪದವಿಯನು 


ಒಡೆಯನ ಮನೆಗೆ ನೀರುತರುತಲೊಬ್ಬಳು 
ಎಡಹಿ ಬಿದ್ದಳು ತನ್ನ ಕೊಡನೊಡೆಯೆ 
ಸಿಡಿದು ಶ್ರೀತುಳಸಿಗೆ ತಂಪಾಗಲು ಮುನ್ನ 
ಕೊಡಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷಪದವಿಯನು 


ಕೇಶವ ಎಂಬ ಭೂಸುರಗೆ ಶುಕಯೋಗಿ ಉಪ- 
ದೇಶಿಸಿದನು ತನ್ನ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 

ಕಾಸುವೀಸ ಹೊನ್ನು ಹಣ ಸವೆಯದಾಮುನ್ನ ನಿ- 
ರಾಶೆಯಿಂದಲಿ ಮುಕ್ತಿ ದೊರಕುವುದು 


ಪೊಡವಿಗಧಿಕವಾದ ಸೋದೆ ಪುರದ ತ್ರಿವಿಕ್ತಮ 
ಎಡಭಾಗದಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಸಹಿತ 
ಸಡಗರದಿಂದಲಿ ಹಯವದನನ ಪಾದ 

ಬಿಡದೆ ಪೂಜಿಸಿ ಭಕ್ತಿ ಪಡೆಯಿರಯ್ಯ 


ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಣಿ 


“ಸಷ ಕ್ಷ 


ಗ್‌ ಜ್‌ ಕ್ಮ 

ಕೂ. ಸಾರಾ ಭರವಾಚರಾಣು 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


೧೪೦ 
ರುದ್ರದೇವರು 


ಧವಳಗಂಗೆಯ ಗಂಗಾಧರ ಮಹಾಲಿಂಗ ಮಾ- 
ಧವನ ತೋರಿಸಯ್ಯ ಗುರುಕುಲೋತ್ತುಂಗ 


ಅರ್ಜಿಸಿದವರಿಗಭೀಷ್ಟವ ಕೊಡುವ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಘಗಳ ಬೇಗನೆ ತರಿವ 
ದುಶ್ಚರಿತರನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿಡುವ ನ- 
ಮೃಚ್ಚುತಗಲ್ಲದ ಅಸುರರ ಬಡಿವ 


ಮಾರನ ಗೆದ್ದ ಮನೋಹರಮೂರ್ತಿ 
ಸಾರ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಸುರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 
ಧಾರುಣಿಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ 
ಹರಿಯ ತೋರಿಸಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ 


ಚೆನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ್ನ 
ಅನುದಿನ ನೆನೆವಂತೆ ಮಾಡೊ ನೀ ಎನ್ನ 
ಅನ್ಯರನರಿಯೆನೊ ಗುರುವೆಂಬೆ ನಿನ್ನ 
ಇನ್ನಾದರು ಹರಿಯ ತೋರೊ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ 


೧೪೧೦ 
ಬಲ್ಲಹ ಮುಟ್ಟದಿರೆನ್ನನು 


ಬಲ್ಲಹ ಮುಟ್ಟದಿರೆನ್ನ ಬಗೆಯ ಮೋಹನ್ನ ರನ್ನ 
ಮಲ್ಲಿಗೆಗೋಲಮದಭ೦ಗ ಮಧುರೇಶ ಲಿಂಗ 


ಕನ್ನೆವೆಣ್ಣ ಕಂಡಮ್ಯ್ಕಾಲೆ ಕದಡಿತು ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ 
ನನ್ನ ಕೂಡಿನ್ನ್ಯಾತರ ಲಲ್ಲೆ ನಗೆಯ ಬಟ್ಲೆ 


೧೪೭ 


1 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಇನ್ನು ನಾನ್ಯಾತಕೆ ಬೇಕು ಇಷ್ಟರ ಬಗೆಯೆ ಸಾಕು 
ಮುನ್ನಿನ ಗುಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುದ್ದಿಸಸಲ್ಲ ೧ 


ಮಂಡೆಯೊಳಗೆ ಪೆಣ್ಣ ಮಡುಗುವರೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ 
ಲೆಂಡತನವ್ಯಾತಕೆನ್ನೊಳು ಲೇಸೆ ಕೇಳು 
ಕಂಡು ನಾ ತಾಳುವರಲ್ಲ ಕಪಟ ಎಳ್ಳಿನಷ್ಟಿಲ್ಲ 


ಉಂಡಮ್ಕಾಲಿನ್ಯಾತಕೊ ಹಟ ಉಣ್ಣೆನೊ ಬೇಟ ದ್ರ 


ಯತಿಕುಲಕಲ್ಪಭೂಜ ಎಸೆವ ಶ್ರೀ ರವಿತೇಜ 

ಸತತ ಶ್ರೀ ಹಯವದ[ನ)ನ್ನ ಸಖ ಮೋಹನ್ನ 

ಗತಿ ನೀನೆ ದೇವೋತ್ತುಂಗ ಗಂಭೀರ ನವಮೋಹನಾಂಗ 

ಮತಿಯಿತ್ತು ಕೂಡೊ ಎನ್ನ ಮಧುರೇಶ[ರ]ನ್ನ ೩ 


೧೪೨ 


ಪಾರ್ವತಿ 


ಭದ್ರಾಣಿ ದೇಹಿ ಮೇ ಗೌರಿ 


ಣಿ 


ಭದ್ರಾಣಿ ದೇಹಿಮೇ ಗೌರಿ ರುದ್ರಾಣಿ ಭೂರ್ಯಾ (ರಿ?) ಭರಣಿ ಅ.ಪ. 


_ ಗರ್ವಾದಿ ನಿರ್ಮಿತಾನಿ ದುರ್ವಾಸ ಸುಖದಾನಿ(9) 
ಸರ್ವಾಣಿ ಪಾತ ಕಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಭಿಂತಾನಿ(9) ೧ 


ಅಂಬೋಜನಾಭ ಸುಹಿತೇ ರಂಬೋರು ಶ೦ಂಭೋದಯಿತೇ 
ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಸುಗುಣಸಹಿತೇ ಕುಂಭೋದ್ಧವಾದಿ ಏನುತೇ ` 


ಇಂದೀವರಾಭ ನಯನೇ ನಂದಿತ ಹಯವದನೇ 
ಕು೦ದಕುಟ್ಮಲರದನೆ ಚಂದ್ರಸಹಸ್ರ ವದನೆ ೩ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


೧೪೩ ತೆ 
ನದಿಗಳು 
ವೇಣೀ ಮಾಧವನ ತೋರಿಸೆ ಜಾಣೆ ತ್ರಿವೇಣಿ 
ಕಾಣದೆ ನಿಲ್ಲಲಾರೆನೆ 


ಕಾಣುತ ಭಕ್ತರ ಕರುಣದಿ ಸಲಹುವ 
ಜಾಣೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಾರೆ ಸುಖವಾಣಿ../” 


ಬಂದೆನೆ ಬಹಳ ದೂರದಿ ಭವಸಾಗರತರಣಿ 
ನಿಂದೆನೆ ನಿನ್ನ ತೀರದಿ 

ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಹರಿಯಗಲಿ ನಾನಿರಲಾರೆ 
ಮಂದಗಮನೆ ಎನ್ನ ಮುಂದಕೆ ಕರೆಯೆ 


ಶರಣಾಗತರ ಪಾಲಿಷುದು ತರಳೆ ನಿನ್ನ ಬಿರುದು 
ಕರುಣದಿಂದೆನ್ನ ಪೊರೆಯೆ 

ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿ ಭವತಾಪವ ಹರಿಸುವ 

ಸ್ಮರನ ಪಿತ ಮುರಹರನ ಕರುಣದಿ 


ಸುಜನರಿಗೆಲ್ಲಾಧಾರಳೆ ಸುಖಶೀಲೆ ಕೇಳೆ 

ಕುಜನ ಸ೦ಗವನು ಕೀಳೆ 

ನಿಜಪದವಿಯನೀವ ಹಯವದನನ ಪಾದ ವಾ- 
ರಿಜ ತೋರಿಸೆ ಮದಗಜಗಮನೆ 


೧೪೪ 


ಗೋದೆ ಸಮಸ್ತಫಲದೆ ಸ್ನಾನ ಒದಗಿಮಾ- 
ಡಿದರೊಮ್ಮೆ ವೈಕುಂಠಪದವೀವೆ 


೧೪೯ 


1 


ಣಿ 


೧೫೦ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಹ್ಮಾದಿ ಶಿಖರದಿಂ ಪುಟ್ಟಿ ನೀನು ಬಲು 
ಹ್ಗ "ಷಿ ಯಾದ ಗೌತಮ ಮುನಿಯ 


[ 
ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಂ ೦ದಲಿ ಬಂದ ಗೋಹತ್ಕ ಪರಿಹರಿಸಿ 


ಮ್ಮಮ್ಮ ಸಪ್ತ ಮುಖದಿಂದ ಹಾರವ ಬೆರೆದೆ ೧ 


[]] 


4. 


 ಛ್ರೈ 


ಆದಿಯಲಿ ತ್ರಿಯ೦ಬಕನ ಜ[ಡೆ]ಯಲುದಿಸಿದೆ ನೀನು 
ಮುದದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕಾಗಿ ನಡೆಯೆ ಕಂಡು 

ಒದಗಿ ಗೌತಮನು ಕುಶದಿ೦ದ ತಿರುಗಿಸಲು ನೀ 

ಸದಮಲ ಕುಶಾವರ್ತಳೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡೆ ಹ 


ಔದುಂಬರ ವೃಕ್ಷಮೂಲದಿಂದುದ್ಧವಿಸಿ 

ಉದಧಿಯನು ಕೂಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಗ 

ಮೇದಿನಿಯಿಳಿದು ತಿರುಗುತಲಿ ನೀ ಮುದದಿಂದ 

ಆದರದಿ ಪೂರ್ವಾಬ್ಧಿಯನು ಕೂಡಿದೆ ಶ್ಲ 


ಸಿ೦ಹರಾಸಿಯಲಿ ಸುರಗುರು ಬಂದುದು ಕೇಳಿ 

ಅಂ೦ವ್ರ ರಾಸಿಗಳು ಸ೦ಹಾರಕಾಗಿ 

ಬ೦ಹ್ವಾಯಾಸದಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನು ಕಂಡೆ 

ಅ೦ವ್ಹಂಗಳು ಪರಿಹರಿಸಿ ಮುಕುತಿಯ[ಕೊಡು]ದೇವಿ ಲ 


ವಿನಯದಲಿ ಸ್ನಾನಪಾನವನು ಮಾಡುವರಿಗೆ 

ವನಜಾಕ್ಷ ಹಯವದನ ಹರಿಯ 

ವನಜನಾಭನ ಲೋಕಸಾಧನವಾದ 

ಘನ ಭಕುತಿಯನಿತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುದೇವಿ ೫ 


೧೪೫ 
ಯತಿಗಳು 


ಆನೆ ಬರುತ್ತಿದಿಕೋ ದಾಸರ ಮರಿ- 
ಯಾನೆ ಬರುತ್ತಿದಿಕೋ 


[ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೫೧ 


ಮದವೇರಿ ಹದಮೀರಿ ಮದನಾರಿ ತಾನೆಂಬ 
ಅಧಮರೆದೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಸೀಳಲು ಅ.ಪ. 


ಮರುತಮತ ನಿರಂತರ ಚರಣದ ಧೂಳಿ 
ಕರದಲಿ ಪಿಡಿದು ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲುತ್ತ ೧ 


ಇದ್ದು ಜಗಕ್ಕಿಲ್ಲೆಂಬ ಶುದ್ಧ ಮೂರ್ಬತೆಯುಳ್ಳ 
ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಬುದ್ಧಿಮಡುವನ್ನೆ ಕಲಕುತ್ತ ಹ್ತ 


ಜಗಕೆ ಕರ್ತ ನಾನೆಂದು ಬೊಗಳಿಕೊಂಬುವ ನಾ- 
ಯಿಗಳ ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು ಮೊಗದ ಮೇಲೆ ಉಗುಳುತ್ತ 5೩ 


ಮಧ್ವಮುನೇಂದ್ರರ ಶುದ್ಧತೀರ್ಥದಿ ಮಿಂದು 
ತಿದ್ದಿದ ನಾಮ ಶ್ರೀಮುದ್ರೆ ಶೃಂಗಾರದಿ ಲ 


ಮುರಿಯಲು ದುರುಳನ ಗರುವವನೆ ಮುನ್ನ 
ಸಿರಿ ಹಯವದನನ ಅರಮನೆ ಪಟ್ಟದ ೫ 


೧೪೬ 


ಜಯರಾಯ ಜಯರಾಯ 


1 


ಜಯರಾಯ ನಿನ್ನ ದಯವುಳ್ಳ ಜನರಿಗೆ 
ಜಯವಿತ್ತು ಜಗದೊಳು ಭಯಪರಿಹರಿಸುವ ಅ.ಪ. 


ಖುಲ್ಲರಾದ ಮಾಯ್ಗಳ ಹಲ್ಲು ಮುರಿದು 
ವಲ್ಲಭ ಜಗಕೆ ಶ್ರೀನಲ್ಲನೆಂದರುಹಿದಿ ೧ 


ಮದ್ವರಾಯರ ಮತ ಶುದ್ಧಶರಧಿಯೊಳು 
ಉದ್ಭವಿಸಿದ ಗುರು ಸಿದ್ಧಾಂತಸ್ಥಾಪಕ ೨ 


೧೫೨ 


ಸಿರಿಹಯವದನನ ಚರಣಕಮಲವನು 
ಭರದಿ ಭಜಿಸುವರ ದುರಿತಗಳ ಹರಿಸುವ 


೧೪೭ 


ಭಳಿರೆ ನಿಮಯ ಗುಣವ ವರ್ಣಿಸಲಳವೆ 


ನಿನ್ನ ಕೃತಿಯೆ೦ಬ೦ಜನವ ದೃಷ್ಟಿಯೊಳಿಟ್ಟು 
ಸನ್ನ್ಯಾಯ ವಿವೃತ್ತಿ ಮತ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ 
ಪನ್ನ೦ಂಗಶಯನನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರ- 


ಸನ್ನವನೆ ಮಾಡಿ ಪುರುಷಾರ್ಥವೀವುದೊ 


ಆವ ಪರಿಯಿ೦ದ ಅರ್ಜುನನು ರಣದೊಳು ಪೊಕ್ಕು 
ದೇವನುದರದಿ ಕಂಡನೀ ವಿಶ್ವರೂಪ 

ಆವಂದದಿ ಗುರು ಶ್ರೀಮದಾನಂದಶೀರ್ಥರ 
ಭಾವಗಳನೆ ತಿಳಿದೆ ಭಾಷ್ಯಾದಿಗಳಲಿ 


ಬುಧರು ನಿನ್ನಯ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಶ್ರವಣವ ಸ- 
ವಿದು ಉದ್ಧರಿಸಿ ಮೋಹಂಗಳ ಮುಪ್ಪುಗಳ ಕಳೆದು 
ಒಂದಧಿಕ ಬಲದಿಂದ ಒದ್ದು ಮಾಯಿ ದಿತಿಜರನು 
ಒದಗಿ ಕಾಮವೆಂಬ ಕ್ಷುಧೆಗಳ ಅಳಿವರೊ 


ಮದ್ವರಾಯರೆಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಲಿ 

ಇದ್ದು ನುಡಿದಂದದಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನು ನೀ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಲೋಕದಲಿ 
ಅದ್ವೈತ ಮತದವರ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಬಲು 

ಮುಗ್ಧರನು ಮಾಡಿದೆ 


ಬರಿದೆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯನ 
ಮರುಳು ಮಾಡಿದೆ ಗಂಥಕರಣದಿಂದ ಪರರ 


[ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ನರಿಗಳನು ಮಾಡಿದಾಶ್ಚರ್ಯ ಕಾರಣಪುರುಷ 
ವರ ಹಯವದನನ ಪಾದಸರಸಿಜಭೃಂಗ 


೧೪೮ 


ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ದಿವ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದವ ಭಜಿಸುವೆ 


ವಾಗ್ಧಜ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರ ಬಾಯ 
ಬೀಗನಿ(ವಿ?)ಕ್ಕಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಬಿಂಕಗಳ ಬಿಡಿಸುವ 


ವ್ಯಾಸರಾಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವ ಮಾಡಿಸುವ 
ದಾಸರ ನಾಮಗಳಿಂದ ಲೇಸುಲೇಸೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಬ 


ಮಧ್ವಮತಠದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಕುಟ್ಟಿ 
ಗೆದ್ದು ಮೆರೆದನು ದಿಟ್ಟ ಗುರುರಾಯ ಜಗಣಟ್ಟಿ 


ಸುವರ್ಣವರ್ಣತೀರ್ಥರ ಸುತ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ 
ಅವರ ನಾಮಗಳಿಂದ ಕಾವನಯ್ಯ ಕರುಣಾನಿಧಿ 


ವರದ ವೆಂಕಟೇಶನ್ನ ಒಲಿದು ಪೂಜಿಸುವನ 
ಕರುಣದಿಂದ ಹಯವದನ ಸಲಹೋ ಯತಿರನ್ನನ 


೧೪೯ 
ಹರಿದಾಸರು 
ದಾಸೋತ್ತಮ ನೀನೆ ಶ್ರೀ ವೈಕುಂಠ- 
ದಾಸೋತ್ತಮ ನೀನೆ 


ಮಕ್ಕಳುಗಳಿ ಳಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ದೇ- 
ವಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನುಮುನಿಗಳಿಗೆ 


1 


೦೨ 


ಆಗ್ರ 


1 


೧೫೪ 


ಸಿಕ್ಕದ ಪರಬೊಮ್ಮನ ಕೂಸುಮಾಡಿ ತ೦- 
ದಿಕ್ಕಿ ತೊಡೆಯಮ್ಯಾಲೆ ಆಡಿಸಿ ಮುದ್ದಿಸುತಿ[ಹ] 


ವೇದ ಶಾಸ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಮೈಯದೋರದ- 

ನಾದಿ ಪುರುಷನ ನೀನೊಲಿಸಿಕೊಂಡೆ 

ಈ ಧರೆಯವರ ಪಾವನ ಮಾಡಲೋಸುಗ 
ಸಾಧು ಸಜ್ಜನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಯಾ[ದೆ] 


ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮ ಹಯವದನ ಮೂರುತಿ ವೇಲಾ- 
ಪುರದರಸಗೆ ಪ್ರತಿಬಿ೦ಂಬನಾದ 

ವರ ವೈಕು೦ಠ ದಾಸೋತ್ತಮ ಎನಗೆ ಹರಿಯ 
ತೋರಿಸಿ ಪರಮ ಧನ್ಯನಮಾಡಿದ 


೧೫೦ 
ಭಾಗ್ಯವಂತನು ಇನ್ನು ಯಾರಯ್ಯ 
ಯೋಗ್ಯ ವೈಷ್ಣವಕುಲದ ಭಾಗವತನಲ್ಲದೆ 


ಚತುರನೆನಿಸಿ ಲಕ್ಷ ಮನೆಮನೆ ತಿರುಗಿದೆ 
ಚತುರಾನನನಾ ಮಾತು ಅನುಸರಿಸಿದೆ 
ಸತು ಚಿತು ಆನಂದ ಆತ್ಮ ಹರಿಸ- 
ರ್ವೋತ್ತಮನ ದಾಸರದಾಸ ಎ೦ಬುವನಲ್ಲದೆ 


ತಾರತಮ್ಮ ಪಂಚಭೇದವನೆ ತಿಳಿದು ಶ್ರೀ 
ಮಾರುತನ ಮತಗಳೇ ಹಾರೈಸುತ 

ಕರ್ಮ ವಂಚನೆಯಿಲ್ಲದನುದಿನದಿ ಮಾಡುತ 
ಚರಿಸುತ ಸಂಚಿತಾಗಾಮಿ ಕಳೆವವನಲ್ಲದೆ 


೨ 


ಹಾ ಪ. ಇ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


[ 


ತಿತಪಾವನ ಶ್ರೀಹರಿಗುರುಗಳನು ಮೋದದಿ 
ಯೊಳಗೆ ಭಜನೆಯೆ ಧನವೆನ್ನುತ 

ಶಯದಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಹಯವದನನ್ನ ನೆನೆನೆನೆದು 
ೇತಿಯಿಂದಲಿ ಭಜಿಸುವವನಲ್ಲದೆ 


6 ೭೮ 
ಯೂ (6 


(1೨ 


೧೫೧ 
ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ 


ಅಗಲಿ ನಾ ಸೈರಿಸಲಾರೆ ಪ- 
ನ್ನಗರಾಜಶಯನನ ತೋರೆ 


ಖಗರಾಜಗಮನ ನಿಗಮಗೋಚರನ 
ಜಗದೇಕವಂದ್ಯನ ಜಾಣೆ ರಂಗಯ್ಯನ 


ತ್ರ 


ರಾರನು ಮನೆಗ್ದೋದನಮ್ಮ ಎನ್ನ 
ಸೇರದೆ ಮುನಿದ ಕಾಣಮ್ಮ 

ಯಾರಿಗೆ ಉಸುರಲೆ ನೀರಜಾಕ್ಷಿಯೆ ಎನ್ನ 
ಬಾರದೆ ಮುನಿದು ತಾಳಲಾರೆ ನೋಡಮ್ಮ 


ಣ್ಕೆ 


|, 


ಹೆಣ್ಣುಜನ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಕಾಣಮ್ಮ ಎನ್ನ 


ಪುಣ್ಯವಿನ್ನಿ೦ತಾಯಿತಮ್ಮ 
ಣ್ಣ ಣ್ದ ಸರವನೀವೆ ಭಾಮಿನಿರನ್ನಳೆ 


ಕಣ್ಣಾ ಣೆ ಕರೆತಾರೆ ಪುಸಿಯಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ 


3! 


ದ 


ಅ೦ತರಂಗವ ತಿಳಿದೇನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ- 
ಕಾಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದನಮ್ಮ 

ಪಂಥವ ಬಿಟ್ಟೀಗ ಬಂದೆ ನಾ ಪಾಲಿಸುವ 
ಕ೦ಂತುಜನಕ ಹಯವದನ ರಂಗಯ್ಯನ 


೧೫೫ 


[ 


೧೫೬ 


೧೫೨ 
ಉಗಾಭೋಗ 


ಅಡಿಗಾಧಾರವಿಲ್ಲ ಹಿಡಿವುದಕೆ ಕೊ೦ಬಿಲ್ಲ 

ಕಡೆ ಹಾಯಿಸುವರಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆನಲ್ಲ 

ಕಣ್ಣೀರು ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಕಾಯಸುಖಪಡಲಿಲ್ಲ 
ಉಣಹೋಗಿ ಬಾಯ ಮರೆತಂತಾಯಿತಲ್ಲ 
ಬಡತನವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಭಂಗಪಟ್ಟೆನಲ್ಲ 
ಗರುಡಸರ್ಪನ ಸ್ನೇಹದಂತಾಯಿತಲ್ಲ 

ಎನ್ನ ಮನದುಬ್ಬಸವ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿಯೆ ಬಲ್ಲ 
ಇನ್ನಾರಿಗುಸುರಲೋ ಶ್ರೀಹಯವದನರಾಯ 


೧೫೩ 

ಉಗಾಭೋಗ 
ಅನ್ನದಾ[ಸೆ]ಗೆ ಪರರ ಮ[ನೆ]ಯ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ದು 
ಅನೇಕ ಬಗೆಯಿಂದ ನೊಂದೆನೋ ಹರಿಯೆ 
ಅನ [ಥಾ ಪೊರಮಟ್ಟು ಪೋಗಲೀಸರು ಅವರು 
ಮನ್ನಿಸಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ 'ಕೂಡಿಕೊಂಡಿಸರೊ 
ಅನಾಥಬಂಧು ಶ್ರೀಹಯವದನ ನಿನ್ನ 
ಮ[ನೆ]ಯ ಕುನ್ನಿಗೆಂಜಲನಿಟ್ಟಂತೆ ಎನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೊ 


೧೫೪ 
ಉಗಾಭೋಗ 
ರ್ಚಿಪೆನೆಂಬಾಸೆ ಘನವಯ್ಯ ಹರಿ ನಿನ್ನ 
ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಬದುಕುವೆನೆಂಬ ಮನದಾಸೆ ಘನವಯ್ಯ 
ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಉದರ ಕಿಚ್ಚು 
ಕಚ್ಚುವ ಬಲು ಬಾತ 


ಲ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೫೭ 


ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಹಯವದನ 
ಕೊಚ್ಚಿ ನಾನಾವ್ಯಾಧಿಗಳ ದುಶ್ಟಿತ್ತವ ಬಿಡಿಸು ಬೇಗ 
ಸಚ್ಚರಿತ್ರ ಸಲಹಯ್ಯ 


೧೫೫ 

ಸುಳಾದಿ 
ಅರಳಿದ ಕೆಂದಾವರೆಯ ಇರವ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ 
ಗಿರಿಯ ತಿಮ್ಮರಾಯನ ಚರಣಗಳ ಕಂಡೆ ನಾ 
ಅರುಣ ತಳದಲಿಪ್ಪ ಅಂಕುಶ ಧ್ವಜ ವಜ್ತಾದಿ 
ಸುರುಚಿರ ರೇಖೆಗಳ ಸೊಬಗ ಕಂಡೆ ನಾ 
ಬೆರಳ ಸಾಲ್ಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೋರುವ ಭಾ 
ಸುರ ನಖಾಮಣಿಗಳ ಕಿರಣಗಳ ಕಂಡೆನಾ 
ಕರಿಯದಂತವ ಪೋಲ್ಡ್ವಜಂಘೆಗಳ ಕಂಡೆನಾ 
ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆ ಕಡೆಯ ಪೆಂಡೆಯದ ಪ್ರಭೆಯ ಕಂಡೆ ನಾ 
ಎರಡು ರನ್ನದ ಕನ್ನಡಿಯ ತೆತ್ತಿಸಿದವೊಲು 
ಮುರಹರನ ಮೋಹನದ ಜಾನುದ್ದಯವ ಕಂಡೆ ನಾ 
ಉರುಟು ಕದಳಿಯ ಕಂಬದಂತೆ ವರ್ತುಳವಾದ 
ಹರಿಯ ಪೀವರ ತೊಡೆಗಳ ಕಂಡೆ ಕನಸಿನಲಿ 
ವರ ಪೀತಾ೦ಬರ ಕಾಂಚಿ ಕಿಂಕಿಣಿ ಜಾಲಗಳಿಂದ 
ಮೆರೆವ ವೆ೦ಕಟೇಶನ ಕಟಿಯ ಕಂಡೆ ನಾ 
ಕಿರುಡೊಳ್ಳಿನುದರದ ನಾಭಿಯ ತ್ರಿವಳಿಯ ಇಂ- 
ದಿರೆಯಪ್ಪಿಕೊಂಬ ಮಧ್ಯದ ಚೆಲುವ ಕಂಡೆ ನಾ 
ಸಿರಿದೇವಿ ಸಿರಿವತ್ತ ಕೊರಳ ಕೌಸ್ತುಭ ಹಾರ 
ಸರದಿ೦ ಮಿಂಚುವ ವಿಶಾಲುರಸ್ಟಳವ ಕಂಡೆನಾ 
ತ್ರಿರೇಖೆಗಳಿಂದೊಪ್ಪುವ ಶಂಖದಂದದ 
ಕರುಣಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ಕಂಧರವ ಕಂಡೆ ನಾ 
ಕರಚತುಷ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರಗದೆ ಪದುಮ 


೧೫೮ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 
ವರ ಅಭಯಗಳ ಕಂಡೆ ಕರ್ಣಕು೦ಡಲವ ಕಂಡೆ ನಾ 
ಸರಸ ಬಿಂಬಾಧರ ಸುಸ್ಮಿತ ನಾಸಪುಟದ ಕ- 
ಸ್ತುರಿನಾಮದ ಸರಸಿಜನಯನಗಳಿಂದೆಸೆವ ಸಿರಿಮೊಗವ ಕಂಡೆ ನಾ 
ಕುರುಳುಕೂದಲು ಫಾಲ ಸಿ೦ಗಾಡಿಯಂತಿಪ್ಪ ಪುರ್ಬು 
ಕೂರ್ಮನಂದದಿಗಲ್ಲ ಚುಬುಕ ಚುಬುಕಾಗ್ರದಿ೦ 
ಸಿರಿಯರಸ ಹಯವದನ ಶೇಷಗಿರಿ ಅರಸನ ಕಿರೀಟದ 
ಪರಿಪರಿಯ ಸೊಬಗ ನಾ ಕಂಡು ಕೃತಾರ್ಥನಾದೆ ನಾ ೧ 


ಮಠ್ಕ್ಯತಾಳ 
ಇಂದಿನದಿನ ಸುದಿನ ಗೋವಿ೦ದನ ಕಂಡ ಕಾರಣ 
ಹಿ೦ದಿನ ಪಾಪವೃಂದವು ಬೆಂದುಹೋಯಿತು ಎನಗೆ 
ಮುಂದಿನ ಮುಕುತಿ ದೊರಕಿತು 
ತಂದೆ ಹಯವದನನೊಲವಿಂದ ಟ್ರ 


ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 


ಪಾಪಕಂಜೆನೊ ಸಂತಾಪಕಂಜೆನೊ ನಾನು 

ಪಾಪಿಜನರ ಬಲು ಕೋಪಕಂಜೆನೊ ನಾನು 

ಅಪತ್ತಿಗಂಜೆ ಯಮನ ಪಾಶಕಂಜೆನೊ 

ಶಾಪಕಂಜೆನೊ ಅನ್ಯರ ಪಾಟಮಾಡೆನೊ 

ತಾಪಸರಿಗೊಲಿದ ಶ್ರೀಪತಿ ಹಯವದನನ 

ಆ ಪಾದ ಪದುಮದ ನೆನಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ೩ 


ರೂಪಕತಾಳ 


ಗುರು ಭಕುತಿಯಿರಬೇಕು ಹಿರಿಯರ ಕರುಣವು ಬೇಕು 
ಹರಿಕಥೆಗಳ ನಿತ್ಯದಲಿ ಕೇಳುತಿರಬೇಕು 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೫೯ 


ಎಿರಕುತಿ ಬೇಕು ವಿಷ್ಣುವಿನಾರಾಧನೆ ಬೇಕು 

ವರಮಂತ್ರ ಜಪಬೇಕು ತಪಬೇಕು ಪರಗತಿಗೆ 

ಪರಿಪರಿಯ ವ್ರತಬೇಕು ಸಿರಿಪತಿ ಹಯವದನನ 

ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ವಿಷಯನಿಗ್ರಹಬೇಕು ಳ೪ 


ರುಂಪೆತಾಳ 


ಹರಿಸಗುಣ ಸಾಕಾರ ಸಕಲಸುರರೊಡೆಯ ನಿ- 

ರ್ಜರರೆಲ್ಲ ಹರಿಯ ಕಿಂಕರರೆಂದರಿಯಬೇಕು 

ಮರಣಜನನ ದೋಷಗಳಿಗತಿ ದೂರತರನೆನಿಪ 

ಸ್ಮರಣೆ ಸಂತತಬೇಕು ದುರಾಚಾರ ಬಿಡಬೇಕು 

ಸಿರಿ ಹಯವದನ ಶೇಷಗಿರಿ ಅರಸನ 

ಸ್ಮರಣೆಯಿದ್ದವನು ಸಂಸಾರ ಭಯವನುತ್ತರಿಸುವ ೫ 


ಆದಿತಾಳ 


ಶ್ರೀನಾಥ ಪ್ರಭುವೆತ್ತ ಹೀನಯೋನಿಗಳೊಳು 

ನಾನಾದುಃಖಖಗಳುಂಬ ಹೀನ ಮಾನವನೆತ್ತ 

ಭಾನುಮಂಡಲವೆತ್ತ ಶ್ವಾನನುಬ್ಬರವೆತ್ತ 

ಮಾನವ ಹರಿ ನಾನೆಂಬುದ ನೆನೆಯದಿರು 

ದಾನವಕುಲವೈರಿ ಹಯವದನ ವೆಂಕಟ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಾಸರ ದಾಸನೆನಿಸಿಕೊ ಹ್ತ 


ಏಕತಾಳ 


ಕೈವಲ್ಕವನೀವ ನಮ್ಮ 
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭನ ಕೈಯಿಂದ 
ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ಷುದ್ರವ ಬೇಡಿ 


ಗಾವಿಲನ ಪೋಲದಿರಿ 


೧೬೦ 


ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮುಕುತಿಪಥವ 
ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರೊ 

ನೋವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸುಖಿಸಬಲ್ಲ 
ಕೋವಿದರೆಲ್ಲರು 

ಪೂವಿಲ್ಲನಯ್ಯ ವೆಂಕಟಪತಿ ಹ- 
ಯವದನನ್ನ ಪ- 

ದವಲ್ಲದನ್ಯತ್ರ ದಾವಲ್ಲಿ ಭಯ ತಪ್ಪದು 


(೦ 


ಅಟ್ಟತಾಳ 


ಗಾತ್ರವ ಬಳಲಿಸಿ ಸ್ತೋತ್ರವ ಪಾಡುತ್ತ 

ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯ 

ನೇತ್ರದಿ ನೋಡಿ ತಮ್ಮಿಷ್ಟವ ಪಡೆವ ಸ- 

ಧ್ವಕ್ತರ ಕಂಡುನಿನ್ನ ಮನದ ಭ್ರಮೆಯ ಬಿಡು 

ದೈತ್ಯ ಪೌಂಡ್ರಕಮತವ ನೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬೇಡ 

ಚಿತ್ರಚರಿತ್ರ ಹಯವದನನೊಲಿಸಿಕೊ ೮ 


ದಿಲ್ಲಿಯರಾಯನ ಕಂಡು ಪುಲ್ಲಿಗೆಯ ಬೇಡುವರೆ 

ತಲ್ಲೆಯೂರಿ ತಪಸು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರೊ 
ಕ್ಷುಲ್ಪಕರೆಂಜಲನು೦ಡು ಬಾಳ್ಟರ ನೋಡು ಲಕ್ಷುಮಿ 

ವಲ್ಲಭನಲ್ಲದೆ ಹೀನಫಲದಾಸೆ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ 

ಚೆಲ್ವ ಹಯವದನ ತಿಮ್ಮನಲ್ಪದೆ ಕೈವಲ್ಯಕೆ 

ಹಲ್ಲು ಹಂಚಿಗೆ ಬಾಯಿತೆರೆದಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಗದಿರಿ ೯ 


ರೂಪಕತಾಳ 


ಹನುಮಂತನ ನೋಡು ತನುಮನಧನಂಗಳ 
ಶ್ರೀನರಸಿ೦ಹಗರ್ಷಿಸಿದ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ನೋಡು 

ಅನುದಿನ ವನದಲ್ಲಿ ತಪವ ಮಾಡುವ 

ಮುನಿಜನರ ಕಂಡು ನಿನ್ನ ಮನದ ಭ್ರಮೆಯ ಬಿಡು 
ಘನಮಹಿಮ ವೆಂಕಟಪತಿ ಹಯವದ 

ನನ ಭೃತ್ಕರ ಪರಿಚಾರಕರ ಭೃತ್ಯನೆನಿಸಿಕೊ 


ಜತೆ 


ತಿರುಮಲೆರಾಯ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಮೂರುತಿ 
ಸಿರಿ ಹಯವದನನ [ಚರಣವೆ ಗತಿಯೆನ್ನು) 


೧೫೬ .” 


ಆದಿವರಾಹನ ಚೆಲುವಪಾದವ ಕಾಣದೆ ಕಣ್ಣು 
ವೇದನೆಯು ಆಗಿ ಬಲು ಬಾಧಿಸುತ್ತಲಿದೆಯೆನ್ನ 
ಈ ಧರೆಯೊಳಗೆ ಶುಕ್ಷನದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೇ- 
ಣ್‌ ದಾಡೆ ಅತ್ತಿತ್ತಂದ 


(2 
ಬ 


'ರಿಲಲ್ಬಿ 


್ಹ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣ 
ಷ್ಟಾಕ್ಷ 


ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಷ್ಟುಮಾತ್ರ 

ತಿಳಿದವರೆಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದಾರೊ 
ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಅರಿತರೆ 
ಕಷ್ಟವು ಬಾರದು ಎಂದೆಂದು 
ಅಷ್ಟದಾರಿದ್ಯ ಹೋಹುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವು ಬಾಹುದು 
ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೇಳೊ 
ಅಷ್ಟಪುತ್ರರು ಆಹೊರು ದೃಷ್ಟಿಬಾರದಂತೆ ಮನ 
ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕಿನೊಡೆಯನೊಬ್ಬ 


1 


(ಥಿ 
ಆ 


ಲು 
ಸ 
೦ 


೧೦ 


ಸಮಗ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ತ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಿಣಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹದಿನಾರು ತೀರ್ಥ 
ನಿತ್ಯನೆಲೆಯಾಗಿರಲು 

ಪ್ರತ್ಯೇಕಶ್ಚತ್ಥವಿರಾಜೀ ಅರ್ಥಿನೋಡಬಂದರೆಂದು 
ಶ್ರುತ್ಕರ್ಥ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತದೆ ಅತ್ಯಂತಾಹಂಕಾರದಿಂದಲಿ 
ಸತ್ಯಲೋಕದಿ ಬೊಮ್ಮನು ಭೃತ್ಯರನೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು 
ಇತ್ತೆರದಿ ನಿಂತು ಕೈಯ್ಯ 

ಎತ್ತಿ ಮುಗಿವುದೆಂದೆನೆ ರತುನ ಭೂಷಣ ಆಣಿ- 
ಮುತ್ತಿನೋಲೆ ಮೂಗುತಿಯು 

ಮುತ್ತೈದೆ ಅಂಬುಜವಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಯಾದಿವರಾಹ 

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಿಚರಿತ್ರೆ 

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಸಂಧ್ಯಾ 

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಪ ತಪವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೇವತಾರ್ಚನೆ 

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಕಥೆ 

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮದ್ವಮತಸ್ತೋಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಾದಿಹೋಮ 
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬುಷಿಜಶ್ರಮ 

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವಗಾನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಂದನವನ 

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನದಲ್ಲಿ ವರಾಹ ಅಂಬುಜ 

ವಲ್ಲಿ ಜೆಲ್ಲಿತ್ತಾವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾದಿವರಾಹ ೩ 


ದಂಡಕಾರಣ್ಯಭೂಮಿಲಿ ತೊ೦ಂಡಮಂಡಲದೊಳಗೆ 
ಹ೦ಡುಹಿಂಡುಗಟ್ಟಿ ಬಪ್ಪ 

ದಂಡಕಾಸುರ ಪಡೆಯ ದಂಡಿಸಿ ದೈತ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ 
ತುಂಡುತುಂಡು ಮಾಡಿದ ನು 
ಧ್ದಂಡಸೇತುವರಾಹಯ್ಯನು ಕ೦ಡು ಭಜಿಸಿರೊ ಗಜ 
ಗಂಡು ಸುಯಜ್ಞಮೂರುತಿಯ 

ಕೊಂಡಾಡುವ ಭಜಕರ ಮಂಡೆ ಪೂ ಬಾಡದಿಂದೆನ್ನು 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೬೩ 


ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ತಾ ಸವಿದು೦ಡು ಮಿಕ್ಕಪ್ರಸಾದವನಾ ಪ್ರ- 
ಚಂಡ ಹನುಮಂತಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಲ 


ಭಾರವ ಮುಗಿಪೋವ್ಯಾಳೆ ಗರುಡನ ಕಂಡು ಈಗ 

ಗುರುಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶ ಶ್ರೀ- 

ಹರಿಸ್ಮರಣೆಗಳಿ೦ಂದ ನರಕಬಾಧೆಗಳ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ- 

ದರು ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಾಲಗದಿಂದಲಿ 

ತಿರುಪತಿ ಸುತ್ತ ಶೇಷಗಿರಿಯ ವಾಸದಲ್ಲಿಪ್ಪ 

ವರಾಹ ವೆಂಕಟೇಶನ 

ಚರಣಕಮಲವನ್ನು ಹರುಷದಿಂದಲಿ ಕಂಡು 

ಪರಮಸುಖವನಿತ್ತ ಹಯವದನನ ನಂಬಿರೊ ೫ 


೧೫೭ 


ಆವ ರೀತಿಯಿ೦ದ ನೀಯೆನ್ನ ಪಾಲಿಸೊ 
ಶ್ರೀವಿಭು ಹಯವದನ 


[1 


ಈ ವಿಧ ಭವದೊಳು ಇಷ್ಟು ಬವಣೆಪಟ್ಟೆ 
ತಾವರೆದಳನಯನ ಹಯವದನ ಅ.ಪ. 


ಕಾಮನ ಬಾಧೆಯ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಕಂಡ 

ಕಾಮಿನಿಯರನೆ ಕೂಡಿ 

ನೇಮನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನು ಭಜಿಸದೆ 

ಪಾಮರನಾದೆನೊ ಹಯವದನ ೧0 


ಅ೦ಗನೆಯರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮೋಹದಿಂದ 

ಶೃಂಗಾರಗಳನೆ ಮಾಡಿ 

ಮಂಗಳಾಂಗನೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪೊಗಳದೆ 

ಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದೆನೊ ಹಯವದನ ಸ 


೧೬೪ 


2 
೨ 
್ಮ 
ತ್ರ 
2 
ತ್ತ 
ಲ್‌ 
`ೆ 
2 


ಹೀನ ಸಂಗವನೆಲ್ಲ ಹಯಮುಖದೇ- 
ವನೆ ವರ್ಜಿಸುವಂತೆ ಮಾಡೊ 
ಜ್ಞಾನಿಗಳರಸನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನು 
ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡೊ ಹಯವದನ 


೧೫೮ 


ಇಂದಿರೆ ಅರಸ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ 
ಮಂದಿರಾಖಿಳವಂದ್ಕ ಹಯಮುಖ 
ಎಂದೆಂದೆನ್ನ ಮನದಿಂದಗಲದಿರು 
ಮಂದರಾದಿಧರ 


ತುಂಗಮಹಿಮ ತುರಂಗವದನ ಶು- 
ಭಾ೦ಂಗ ರಿಪುಕುಲಭಂಗ ಸುಜನರ 
ಸ೦ಗ ಎನ್ನ೦ತರಂಗ ಮಲಿನವ 
ಹಿಂಗಿಸುವುದೆಂತೊ 
ಮಂಗಳಾಬ್ಬಿತರಂಗದುಜ್ಜಿಗೆ 
ತಿಂಗಳೆನಿಸುವ ಅ೦ಂಗಜನ ತಂದೆ 
ರಂಗ ನಿನ್ನ ಪಾದಕೆಂಗಮಲದಲ್ಲಿ 
ಭೃಂಗನಪ್ಪುದೆಂತೊ 


ವಾರಿಜಾಕ್ಷ ಮುರಾರಿ ಮದವೆಂಬೋ 
ಮಾರಿ ಮುಸುಕಿತು ಸಾರಿ ಮತ್ತರ 
ಮಾರನೊಡಗೂಡಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿ 
ಗಾರುಮಾಡಿತೆನ್ನ ನಾ... 
ನಾರೆ ಕ್ರೋಧಮಹೋರಗನ ವಿಷ- 
ಧಾರೆಗೆ ಭಯಕಾರಿ ಹರಿ ನಿನ್ನ 
ಚಾರುಚರಣವ ಸಾರಿದೆನಿಂದು 
ತೋರಿ ಸಲಹಬೇಕು 


[ 


೧ 


ಸ 
೩ 


! 


() 

ಗಳು 

42£ (ಸ 
3. |] 2 
| | ಗ "ಪ 12 ತ್ರ 1 ಚ್ಟ 13 1 
೯ ಘ್ರ ೫ ಗ್ರೆ ಬ್ಬ ಕ್ಲಿ ಶ್ರ ಗ ಓ ಸ್ಟ ಚ್ಟ? 
ಛ ೦ ಖ್ಥಿ ೨5 ಛೆ ( ಛೆ 
1 ಕೃಗಕ್ಕಿ ಗಡಡ ಬಟ ಸಸ ಶ್ಚ 8 ಕ್ಯ 
1 ಎಸ ಓ. ಸಡಿಲ ಗ್ರ ಇಸ್ಚಳ್ಟಿ ಜಿತ ಚ ಸ್ಸ 
ಇ 11] 1 ನೆ ಲೂ 2 ಷು 12 ಟ್ರ ಛಿ ( ದ್ನ ಉ ಓಜ. ೪೪1] ಲೆ | 
ಟೇ 1 [1 2 ಕ್ಟಿ ಕ್ತ ೫ ಕಡ * ಕ್ಲಿಕ್ಸಿ ಳು ಕಕ್ಕ 
ತ 1 1123... ಬಚ್ಚ ಜೆ ಟ್ರಚ್ಛ ಟ್ಟ ॥ ಶರಭ ಕೃ ತಕ್ಪಿಲಿಗ್ಗೆ 
೫ (ಗ್ರ ತ ತ ದ 1 ತ ಕ (ಚ್ಟ 2 ಆ ಜಲ ಗೊ] ಕ ಬೇ 
ಸ ಟೂ 1 1) ಇನ ಡರ 1 ಗ್ರ 232 22 0ಃ ಹ 1 5 2] 1 ಸ] ೫ ಬ 1 ಣ ಗ ಬ್ಯ 
ತೆ ಡಿ. ("“ ಜಬ ಟ್ರ “ನ ತಿ 2 ನ ಲ್ಕ ತ್ಯ ೧. ಇ ಸೆ ಯ ಅ. 
ತ! ಕತತ ನ ಗ ' ಜಗ್ಗಿದ 2 ಜಟ್ಟ ಭೈ ಸ್ರಿ ಕಕ್ಷೆ ಗ್ರಫಸ್‌ನ್ಸ 8 
ಸಾ ಸಾ 1 ಪಿ] ಲ 1 12 1೨ ಚ ಟಿ 
ಗ ಸಯ 7, ಈ ಸ್ವಂ ೮ ೮ ೮ ಛೃ ಆ 1 ಟಿ ಅಜ ಜಿ 0 1 ೫ ಸ್ರ ಬ್ಲಾ 
೪1818858: ಗಜ ಜಿಳೆ. ಗ 9% ಟರ ಈ8ಛಣ ಜಳ ೪೪1 


೧೬೬ 


2 
ತ 
ತ 
24 
ತ್ರ 
€್‌ 
ಆ.6೬ 
ಚ 
ಲ 
ತ 
ಕ 
(ೂ 


ಇಂಥ ಭವದ ದುರಂತ ಬಲು 

ಸಂತಾಪವನುಂಬ ಭ್ರಾಂತ 

ಅಂಥಾ ಹರಿಯೊಳೆನ ಪಂಥಸಲ್ಲ 

ಸಂತತ ನಿನಗೆ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಲ್ಸ 


ಇನ್ನಾದರೆ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮ 

ಚೆನ್ನಿಗ ಹಯವದನನ್ನ 

ವರ್ಣಿಸಿ ವರ್ಣಿಸಿ ನಿನ್ನವನ ತಾರೆ 

ಹೆಣ್ಣೆತೋರೆ ಬೇಗದಿ ಅವನ ೫ 


೧೬೦ 


ಇನ್ನಾರಿಗುಸುರುವೆ ಇನ್ನಾರ ಬಳಲಿಸುವೆ 
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಬಂದಂತೆ ನೀನೆ ಕಾಯಯ್ಯ 


[ 


ಅನ್ನಾಥರೊಡೆಯ ಎನ್ನ ಮುನ್ನ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ 

ತನ್ನ ಫಲವಾಯಿತೆಂದು ಇನ್ನುಬ್ಜಿ ಕೊಬ್ಬುತಿದೆ 

ಎನ್ನುದರದಿ ಅನುದಿನ್ನ ಕೂಡಿ 

ಫನ್ನಪಿತ್ತವೆಂಬ ಬಲುಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುತಿದೆ ೧ 
ದ್ರೌಣ್ಯಸ್ತದಿಂದ ಬೆಂದ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ 
ಸನಕಾದಿಗಳರ್ಚಿಸುವ ಸೌಮ್ಯಪಾದದ 

ಕೊನೆಯನ್ನೆ ಮುಟ್ಟಸಿ ಪೆಣನಾಗಿರ್ದ ಹಸುಳೆಯ 

ಜನರು ಜಯಜಯವೆನೆ ಜೀವ೦ತನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಶ್ರ 


ಹಸ್ತದ ಸುಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತನ ಉದರವನೆ ತುಂಬಿ 
ನಿತ್ಯಾಮೃತಕರ ವೈದ್ಯ ಧನ್ವಂತರಿ ಬದುಕಿಸಯ್ಯ 
ಸತ್ಯಸಂಧನು ನೀನು ನಿತ್ಯ ಮೃತನು ನಾನು 
ಭೃತ್ಯನು ಪಾಪವ ಕಿತ್ತು ಎತ್ತಿಕೋ ತಂದೆ 


23 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೬೭ 


ಅಂಜಿದ ಕಪಿಕಟಕ ಸಭೆಯ ಪಂಜರ ಬಸಿವುತಿದೆ ನಿನ್ನ 
ಕಂಜಾಕ್ಷದಿ೦ಂದ ನೋಡಿದರವರಂಜಿಪೋಗದೆ 
ಅಂಜನಾದೇವಿಯ ಸುತನಾಳಿದ ರಘುರಾಯ 
ಅ೦ಜಿಸಬೇಡ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಕ೦ದನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ 


€್ರ್ರ 


ವನ್ನದ ಹರಿಣನಂತೆ ಸುತ್ತ ಮುನ್ನ ಬರಲು ಕೃಷ್ಣ 

ಎನ್ನ ತಾಪವು ಅನುದಿನ್ನ ತಟ್ಟದು 

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮದ್ದನೀಯೆ ಅದು ಉನ್ಮತವಾಗುತಿದೆ ತಂದೆ 

ಎನ್ನಾಳು ಹಯವದನ ಇನ್ನಾದರೆ ಸಲಹೊ ೫ 


೧೬೧ 


ಇನ್ನೇನ ಮಾಡುವೆ ಇನ್ನಾರ ಬೇಡುವೆ ಪ್ರ- 
ಸನ್ನ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಎನ್ನ ಬಿನ್ನಪವ 

ಮನ್ನಿಸಿ ದಿನದಿನದಲ್ಲಿ 

ನಿನ್ನನರ್ಚಿಪಂತೆ ಮಾಡು 


[1 


ಮೊಲೆಯುಂಬ ಹಸುಗೂಸು ಮಾತನಾಡಿ ತನ್ನ 

ಮನದಭೀಷ್ಟವ ಪೇಳ್ವುದೆ 

ಚೀರಿ ಅಳುವದ್ರೆಸೆ ಅದನರಿತು ಅದರ ತಾಯಿ 

ಅಪ್ಪಿಮುದ್ದಾಡಿಸುತ್ತ 

ಬಳಲಿಕೆ ಪೋಪಂತೆ ನಸುಬಿಸಿಪಾಲನು 

ಬಾಯೆಂದು ಕುಡಿಸುವಳು 

ಸಿರಿಲಲನೆಯರಸ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಯಲಿ 

ನೀನು ಲಾಲಿಸಿ ಸಲಹಬೇಕು ೧ 


ಪರರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಪರಿದು ನಾನು ಬೇ- 
ಸರಲಾರೆ ತಂದೆ ನೀ- 
ನಿರಿಸಿದಂತೆ ಇರಲುಳ್ಳವನು ಎನ್ನ 


೧೬೮ ಸಮಗ್ರ ದಾ 


ಭರಭಾರ ನಿನ್ನದಯ್ಯ 

ಅರಿಯದ ಮೂಢ ನಾನು ಅರಿವಿನೊಡಲು ನೀನು 
ಕಿರಿದಿಗೆ ಕಿರಿದು ನಾನು ನೀನು 

ಪಿರಿಯರಿಗೆ ಪಿರಿಯನು ಕರಿ ಕರೆಯಲು 
ಪೊರೆದಂತೆ ಪೊರೆಯೆನ್ನನು 

ಮಕರಿಯ ಕೊಂದು ಪೊರೆದಂತೆ 


ಹುಲಿಯ ಕಂಡೋಡುವ ಹುಲ್ಲೆಯ ಮರಿಯಂತೆ 
ಭವದ ಬೇಗೆಯಲಿ ಬೆಂದೆ 

ವಿಫಳಿಗೆ ಫಳಿಗೆಯೊಳು ಅಲಸದೆ ಪಾಪವ 
ಗಳಿಸುವ ಗಸಣೆಗಂಜೆ 

ತುಳಸಿಯ ದಳದಿಂದ ಸಂತು ಸ್ಹನಹ ನಿನ್ನ 
ಒಲಿಸುವ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲೆ ಈ ಇಳೆ ಹ ಭಾರವಾದೆ 
ಇಹಪರ ದುಃಖದ ಹಂಬಲಿಕೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲ 
ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಹಂಬಲಿಕೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಇ 

ಅಪವರ್ಗದ ಹಂಬಲಿಕೆ ಎ ಷ್ಟು ಇಲ್ಲ 


ಹೆಂಡಿರ ಸಾಕಲಾರದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳುಗಳ 

ಕಂಡ ಕಂಡವರ್ಗೆ ಮಾರಿ ಜಗ 
ಭಂಡನೆನಿಸಿಕೊಂಡೆ ಬಡತನ ಹಿಂಗದೆ 
ಕೊಂಡೆಯಗಳ ಪೇಳುವೆ 

ಉಂಡುಡುವರ ಕಂಡು ಮತ್ಸರ ಮಾಡುವೆ 
ತಂಡ ತಂಡದವರಿಂದ ಕಡ 

ಗೊಂಡರ್ಧನ ಕೊಡದೆ ಕಲ್ಲಪೊರುವೆನು ಕೋ- 
ದಂಡವೇರಿಸಿ ಕೊಂಡೆನು 


ದಂಡವಿಡಿದು ವೇಷಧಾರಿಯೆಂಬುದ ಕೈ 
ಕೊಂಡು ರಾವಣನಂತೆ ಚರಿಸಿ ಎನ್ನ 
ಮಂಡೆ ಬೋಳು ಮಾಡಿ- 


ಆಗ್ರ 

ಸ ಮ 
ಗ ಬಜ ಬಜ 5 ಸಾಹಾ ಜಾರ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೬೯ 


ಕೊಂಡು ಇಳೆಯೊಳು ಪರಸಶಿಯರ ಮೋಹಿಪೆ 

ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಈ ಪರಿಯ ಕ್ಷೇಶಗಳನು 

ಉಂಡರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಾರದು ಎಲೆ 

ಪಾ೦ಡವಪ್ರಿಯ ಇನ್ನಾರಿ ಗುಸುರುವೆನು ಉ- 

ದ್ಹಂಡಭಕ್ತರ ಸೇರಿಸೊ ಕೈ- 

ಕೊಂಡು ನಿನ್ನುದ್ದಂಡಭಕ್ತರ ಸೇರಿಸೊ ೫ 


ತಪ್ಪಿದರೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳುಗಳ 

ತಕ್ಕೆಸಿಕೊ೦ಬವೊಲು ಕಾಮ- 

ನಪ್ಪ ಎನ್ನಪ್ಪ ಒ೦ದು ಕೊರತೆಯ ಕಾಣದೆ 

ಕರುಣದಿ ಕಾಯಬೇಕು 

ಅಪಾರಮಹಿಮ ನೀನಾಶ್ರಿತ ಜನರನು 

ಅತ್ತ ಹೋಗೆನ್ನೆ ಗಡ ನೀನ- 

ಪ್ರತಿಮಹಿಮನೆನಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅದರಿಂದ 

ಅಮರರ ಶಿರೋರನ್ನವೆ ಅರ್ಜುನಸಖ 

ಅಮರರ ಶಿರೋರನ್ನವೆ ತೆ 


ಸರಿಮಿಗಿಲಿಲ್ಲದ ಸರ್ವೇಶ ಹರಿಯೆಂದು 
ಸಿರಿಹಯವದನರಾಯ ನಿನ್ನ 

ಪರಮ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ 

ಪರೀಕ್ಷಮಾಡಿ ನೋಡಿ 

ಮುನ್ನ ನಿರ್ಣೈಸಿದರು 

ಹಿರಿಯರ ಮಾತನು ಪಾಟಿಮಾಡದನ 

ಗೋತ್ರ ಸೂತ್ರಗಳು ಪೋಕು 

ಪ್ರವರ ಗೋತ್ರ ಮಷಿಮೂಲಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇ 
ನ್ನಾರು ನಿನ್ನಂಥವರು 


(0 


೧೬೨ 
ಈಗಲೊ ಇನ್ನಾವಾಗಲೊ ಈ ತನುವು ಪೋಗದಿರದು 
ಭೋಗದಾಸೆಯ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ ನಾಗಠಯನ ನಳಿನನಯನ 


ಎ೦ಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಲಿ ಬಂದು ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ 
ನೊಂದೆನಯ್ಕ ಅಂದಂದು ಮಾಡಿದ ಅಫದಿ 
ಕು೦ಭೀಪಾಕ ಮೊದಲಾದ ಕುತ್ತಿತ ನರಕದಿ ಬಿದ್ದು 

ಉಂಬ ದುಃಖವ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ ಉದಧಿಶಯನ ಪುಣ್ಯಕಥನ 


ಓದಿ ಮರುಳಾದೆನಯ್ಯ ಓದನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಭೆಯೊಳು 
ವಾದಿಸುವೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಂಗಳನು ಮಾಡುವೆ 
ಕ್ರೋಧರಹಿತನಾಗಿ ಅವರು ಕೊಡಲು ಕೊಂಡಾಡುವೆ 

ಆದರಿಸದಿದ್ದರವರ ಬೈದು ಬರುವೆ ಖಿನ್ನನಾಗಿ 


ದೇಶದೇಶಂಗಳಿಗೆ ಧನದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಪೋಗಿ ಪೋಗಿ 
ಬ್ಯಾಸರದೆ ಕಂಡವರ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಬಳಲಿದೆ 

ಕಾಸಿನ ಲಾಭವು ಕಾಣೆ ಫಾಸಿಯಾದೆನಯ್ಯ ಶ್ರೀನಿ- 
ವಾಸ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸದೆ ಮೋಸಹೋದೆನಯ್ಯ ನಾನು 


ಸ್ನಾನಮೌನ೦ಗಳನು ಮಾಡುವೆ ಸಕಲ ಜನರ ಮುಂದೆ 
ಮಾನವರಿಲ್ಲದಾಗಲೆ ಮೌನವಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರವಿಲ್ಲ 

ಜ್ಞಾನವ ಪೇಳುವೆ ಮೋಸಕಟ್ಟ[ಲೆ]ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 
ಧ್ಯಾನಿಸದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊರೆವೆ ನಿನ್ನ ಮರೆವೆ 


ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನಿನಾಸೆ ಬಿಡದು ಪುಣ್ಮಕ್ಕೆ ಮನ ಒಡ೦ಬಡದು 
ಎನ್ನದೆಂಬೊ ಮಮತೆ ತಗ್ಗದು ಧನ್ಯಜನಕೆ ಶಿರವು ಬಗ್ಗದು 


ಣಿ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೭೧ 


ನಿನ್ನ ವಾರ್ತೆಯ ಕರ್ಣ ಕೇಳದು ಅನ್ಯವಾರ್ಶೆ[ಗೆ] ಹೊತ್ತುಸಾಲದು 
ಇನ್ನು ಹೇಸಿಕೆ ಮನಕೆ ಬಾರದು ಮುಂದಿನ ಗತಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರದು ೫ 


ಅಂಬುವರ ನಾನರಿಯೆ ಕುಟು೦ಬಿಗಳ ಸಲಹಲೋಸುಗ 

ತಿಂಬೆ ಹೀನರ ಮನೆಯೊಳನ್ನವ ನಂಜೆ ನಿನ್ನ ಚರಣವ 

ಹಂಬಲಿಸಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಡಂಭನಾಗು ಕೆಟ್ಟುವೃಥಾ 

ಕುಂಭಿಣಿಗೆ ಭಾರವಾದೆನು ಕ೦ಬುಕಂಧರ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯದೆ ಹ 


ವೃದ್ಧನಾದೆನು ಪಲ್ಲಳೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದವು ಕಣ್ಣುಕಾಣಬಾರದು 

ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಲಾರೆನಯ್ಯ ಉದ್ಧರಿಸೊ ಹಯವದನ 

ತಿದ್ದಿ ಮನವ ನಿನ್ನ ಪಾದಪದ್ಧವ ನೆನೆವಂತೆ ಮಾಡೊ 

ಪೊದ್ದಿದವರ ಪೊರೆವ ಕರುಣಾಸಿಂಧು ಎನಗೆ ನೀನೆ ಬಂಧು ತೆ 


೧೬” 


ಎಂದು ಕಾಂಬೆನು ಎನ್ನ ಸಲಹುವ 
ಬಂಧುಬಳಗ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ತಿರುಪತಿಲಿಪ್ಪನ 
ವರಾಹ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ 


1 


ದಂಡಿಗೆಯ ಬಾರಿಸುತ ಶ್ರುತಿಗೂಡಿ- 
ಕೊಂಡು ಪಾಡುತ ಮನದಿ ಲೋಲ್ಕಾಡುತ 
ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡುತ ೧ 


ಬೆಟ್ಟದೊಡೆಯನ ಚರಣಕಮಲಕೆ ಶಿರ- 
ವಿಟ್ಟು ಕರಗಳ ಮುಗಿವೆ ನಾ ಕವಕವನಗುವೆ ನಾ 
ಎನ್ನೊಡೆಯನ ಪೊಗಳಿ ನಾ | 


ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಠರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ನೇಮ- 
ವ ಮಾಡುವೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವ ನೋಡುವೆ 
ಹಯವದನನ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ೩ 


ತ 
ತ್ತ 
(೨॥ 
ತ 
ಸ್ನ 
ತ್ತ 
ಕ 
ಲ 


೧೬೪ 


ಎನಗೆ ನೀನೇ ಬಂಧು ಎಲೆಲೆ ಕರುಣಾಸಿ೦ಂಧು 
ಎನ್ನ ಮನವೇ ನಿನ್ನ ಮನೆಯೆಂದು ನೆನೆದು ಬಾರೊ ತಂದೆ 


ಮಕ್ಕಳ ಕೊಡುವೆ ಕಂಡ ಸುಜನರ್ಗೆ ಮಗ ನಾನು 
ಅಕ್ಕರಿ೦ಂದ ಬೇಡುವವರ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ತಂದೆ 
ಅಕ್ಷಿಹೀನರಿಗೆ ಪೊಸಚಕ್ಷುವನೀವೆ ಎನಗಿರ್ದ 
ಅಕ್ಷಿದೋಷವ ಕಳೆದು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಡು ತಂದೆ 


ಪೋದ ಗಂಟ ತರಿಸಿಕೊಡುವುದು ನಿನ್ನ ಬಿರುದು ನಿನ್ನ 
ಬೋಧನೆಂಬ ಧನದ ಗಂಟು ನಾನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊ 
ಈ ಧರೆಯ ಕುಂಟರ ಬಲುಬ೦ಟರ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದೆ 
ಮೋದನಿಧಿ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತನ ಕುಂಟುತನವ ಬಿಡಿಸೊ 


ಸಿರಿಹಯವದನ ತಿಮ್ಮ ನೀ ನಿರ್ಧನರ್ಗೆ ಧನವಿತ್ತು 
ಕರುಣಿ ಎನ್ನ ಧೈರ್ಯಧನವನು ಕೊಡೆಯದೇಕೆ 
ಧರೆಯೊಳೆನ್ನಾಜ್ಞೆಯನು ನಿಲಿಸಿಕೊಳಬೇಕಾದರೆ 

ಧುರದಿ ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯೆ೦ತೋ ಎಂದ ಮಾತ ಸಲಿಸೋ 


೧೬೫ 


ಎನಗೆ ನೀ ಬಂಧು ಎ೦ದೆಂದು ದಯಾಸಿಂಧು 


ತಮನ ಕೊಂದೆ ಶ್ರುತಿತತಿಯ ನೀ ತಂದೆ ಕೂ- 
ರುಮನಾಗಿ ಗಿರಿಯನೆತ್ತಿದೆ 

ಕ್ಷಮೆಯ ಪೊತ್ತೆ ಹಿರಣ್ಯಕನ ಕಿತ್ತೆ ತ್ರಿವಿ- 
ಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವನಳೆದೆ 


ತ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ರಾಯರಾಯರ ಗೆಲಿದೆ ರಾವಣಬಲವನು ಮುರಿದೆ ಉ- 


) 


೨ 


ಇಲ್ರಿ 


ಪಾಯದಿ ಗೋವಳನಾದೆ 
ಸ್ತೀಯರ ಕೆಡಿಸಿದೆ ಕಲಿಯಾಗಿ ಕೊಲಿಸಿದೆ 
ಕಾಯಜನ ತಾತ ಕಾಮಿತಫಲದಾತ 


ಸುರರ ಶಿರೋರನ್ನ ಕರುಣಾಸಂಪನ್ನ ಮಾನ- 
ವರ ಮಾನ್ಶ ಸಿರಿ ಹಯವದನ ಪಾವನ್ನ 
ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಶಿವರ್ಣ 

ನಿರುತ ನಿನ್ನವನ್ನ ಕಾಯಬೇಕೆನ್ನ 


೧೬೬ 
ಎನ್ನನುದ್ಧರಿಸಲಾಗದೆ ಚೆನ್ನರಾಯ 


ಎನ್ನನುದ್ಧರಿಸಲಾಗದೆ ಚೆನ್ನರಾಯ ಬಿನ್ನೈಸುವೆ 
ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಗತಿಯ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನ ಚರಣಕಮಲದಾಣೆ 


ಶರಣಜನರ ಪಾಲ ಕಲ್ಪತರು ಗುರುಸ್ವರೂಪನೆಂದು 
ಧರೆಯೊಳಖಿಳ ನಿಗಮ ಉಸುರುತಿರಲು ನಿನ್ನ 
ಚರಣವನ್ನು ಶಿರದೊಳಾಂತೆ ಎನ್ನ ಮೇಲಣ 
ಕರುಣವಿಲ್ಲದದೇನುಕಾರಣ ಸಲಹಬೇಕು 

ಸುರರ ಮಸ್ತಕದ ಸುಭೂಷಣ 


ಹಿ೦ದೆ ನಾನನಾಥನಾಗಿ ಒಂದೆರಡ[ಲ್ಲಾ1ನೇಕ ಜನ್ಮದಿ 


ಬ೦ದು ನರಕಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ನೊಂದು ಬೆಂದು ಬಾಯಬಿಡುತ 


ಬಂದೆ ನಿನ್ನ ಪೆಸರುಗೊಂಡೆನೊ ಸನಾಥನಾಗಿ 
ಮುಂದೆ ನಾಮಸುಧೆಯನುಂಡೆನೊ ನೀ ಕೃಪಾಳು 
ಎಂದು ನುಡಿವರನ್ನು ಕಂಡೆನೊ 


[ 


ಓಂ 


೧೭೪ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಹಲವು ಮಾತನಾಡಲೇನು ಒಲಿವುದಿನ್ನು ಹರಿಯೆ ನಿನ್ನ 
ಸಲಿಗೆಯೊಳೀ ಬಿನ್ನಪವನು ಸಲಿಸುತಿಹೆನು ಮುಂದಕಿನ್ನು 

ಜಲುಮ ಬಾರದಂತೆ ವರವನು ಇತ್ತು ಎನ್ನ 

ಸಲಹೊ ದೊರೆಯೆ ನಿನ್ನ ಕರೆಯೆನೊ ಮುಂದೆ ಮುಕುತಿ- 
ಲಲನೆಯೊಡನೆ ಸುಖದಲಿರುವೆನು ೩ 


ದೇಶವರಿಯೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ದಾಸನೆಂದು ಡಂಗುರವನು ಹೊ- 

ಯಿಸಿ ತಿರುಗುತಿರಲು ಮೋಹಪಾಶವೆನ್ನ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು 

ಘಾಸಿ ಮಾಡುತಿರಲು ಬಿಡಿಸದೆ ಇರುವ ಪಂಥ 

ವಾಸಿಯೇನು ಇನ್ನು ಅಲೆಸದೆ ಸಲಹೊ ಸ- 

ರ್ವೇಶ ನಂಬಿದವನ ಕೆಡಿಸದೆ ಲ 


ಎನ್ನ ದುರ್ಗುಣವನ್ನು ಮರೆದು ನಿನ್ನ ಸದ್ಗುಣದಿ ಪೊರೆದು 
ಮನ್ನಿಸಿದರೆ ಲೋಕದೊಳಗೆ ಧನ್ಯನಹೆನು ಜನಮವೆತ್ತಿ 

ಉನ್ಮತಾಹುದು ನಿನ್ನ ಕೀರುತಿ ನಾಶವಾಹುದು 

ಎನ್ನ ಭವದ ಬಹಳ ಧಾವತಿ ಸಲಹೊ 

ಚೆನ್ನ ಹಯವದನಮೂರುತಿ ೫ 


೧೬೭ 


ಎನ್ನ ಹುಯಿಲು ಕೇಳಬಾರದೆ 


ಗ 


ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಎನ್ನ ಮೊರೆಯು ಕೇಳಬಾರದೆ ಪ್ರ- 

ಸನ್ನ ಚೆನ್ನಕೇಶವರಾಯ ನಿನಗೆ ಅ.ಪ. 
ಪಾಲಸಾಗರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಎಸೆವ ಕೋಟೆ 

ನೀಲಮಾಣಿಕ್ಕ ವಜ್ರದಿಂದ ಗಾ!ರೆ)ನಿಕ್ಕಿದ ಸೆಜ್ಜೆ!ಗೃಹ] 

ಮೇಲೆ ಶೇಷನೊರಗು ಹಾಸಿಕೆ ಶ್ರೀರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆರೊಡನೆ ಸರಸ- 
ಸಲ್ಲಾಪನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳು ಸಾಮಗಾನವೇದಘೋಷಣೆ ೧ 


ತ್‌್‌ ಕ 


ಪ 


33 


ಕಾವಾ, ಗೌನ? 


ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೭೫ 


ಸುತ್ತಲು ಒಪ್ಪುವ ಸನಕಾದಿಗಳು ಮೊತ್ತದಿಂದ ದೇವತೆಯರು 

ಮತ್ತೆ ಊರ್ಪ್ಚಶಿ ರಂಭೆ ಮೇನಕೆ ಭಕ್ತನಾರದರ ಗೀತ 

ಸುತ್ತ ಸುರರ ದುಂದುಭಿ ವಾಲಗ ಅಸುರರ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಡಿವ ಕಾಳಗ 
ಭಕ್ತಜನರಿಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಊಳಿಗ 3 


ಮುನ್ನ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದುದಿಲ್ಲವೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ 

ಬನ್ನಬಟ್ಟು ಧರ್ಮನರಸಿ ಸಭೆಯಲೊದರಲು ಅಕ್ಷಯವೆಂದು 
ಸನ್ನೆಯಿಂದ ಕರಿಯ ಸಲಹಿದೆ ಅಜಾಮಿಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ- 

ಟ್ಹಣಕೆ ಕರೆಸಿದೆ ಹಯವದನ್ನ ಎನ್ನ ನೀನು ಸಲಹಲಾಗದೆ ೩ 


೧೬೮ 
ಸುಳಾದಿ 
ಧ್ರುವತಾಳ 


[ಎಲು]ಚರ್ಮಚೀಲದೊಳಗೆ ರಕ್ತ 

ಮಲಮೂತ್ರ ಎಲುವು ಜಂತುಗಳನ್ನು 

ತುಂಬಿಸಿ ತನ್ಮಧ್ಯ ಅದರೊಳು ಮಾಸ 
ಚೀಲವನೊಂದು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಣ 
ಶುಕ್ಷ ಶೋಣಿತದಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ತುಂಬಿಡೆ 
ದಶಮಾಸ ಪರಿಯಂತ ಎಲೆ ಜೀವ ಬಹಳ 
ಕ್ಷೇಶಗಳನುಂಬೆ ನೀನು ಇಳೆಗೆ ಬಂದು 
ಬಾಲಕನಾಗಿ ಪುಟ್ಟಿ ತೊಟ್ಟಿಲೊಳು ಹೊರಳಿ 
ಮಲಮೂತ್ರದಲಿ ಅಳುವೆ 
ಹಸುತೃಷೆಯಾದದ್ದೊಂದು ಪೇಳಲರಿಯೆ 
ಬಳಲುವೆ ಏಸು ಜನುಮಗಳಪೊತ್ತು 

ಹುಳು ಪಕ್ಷಿ ಶ್ವಾನಸೂಕರ ಯೋನಿಯಲಿ ಬಂದು 
ಕೊಲೆಗೊಳಗಾದೆ ಹಯವದನನ ಮರೆದೆ ೧ 


ನು 
(ು್‌ 


ಮಠ್ಯತಾಳ 
ವೇದಶಾಸ್ತಗಳನ್ನೆ ಓದಿ ವಾದಿಸುವೆ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾಗಿ 


ಕ್ರೋಧನೃಪರನೋಲೈಸಿ ನೊಂದು 


ನ್‌ 


ಡಿ 


ಬಾಧೆಗೊಳಗಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವೆ ಪಾಪರಾಶಿಗಳ 
ಧುಸೇವ್ಯ ಹಯವದನನೊಲ್ಲೆ ಪಿ 


ತ 


ದಧ್ರುವತಾಳ 


ಧರ್ಮಕರ್ಮಂಗಳನು ಡಂಬದಿಂದಲಿ 

ಹೆಮ್ಮೆಗಾಗಿಯೆ ಮಾಡಿ ಬಳಲುವೆ 

ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮರ ನಾನು ನಿಂದಿಪೆ 

ಬೊಮ್ಮರಕ್ಕಸನಪ್ಪೆ ತುದಿಯಲಿ 

ಚಿನ್ನಯ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ 

ಒಮ್ಮೆಯಾದರು ನೆನೆಯದೆ ಠಿ 


ರುಂಪೆತಾಳ 


ನಾನಾ ನರಕಯಾತನೆಗೆ ಗುರಿಯಪ್ಟೆ 
ಹೀನಾ೦ಧ೦ತಮಸಿನ ಕ್ಷೇಶವ ನೆನೆದುಕೊ 
ಮಾನವ ಜನ್ಮವ ಬರಿದೆ ಹೋಗಾಡದೆ 
ಶ್ವಾನಾದಿ ಶ್ವಾಸರಣ ಭೆ ೋಗಕ್ಕಿಕ್ಕದೆ 
ಶ್ರೀನಾಥ ಹಯವದನನ್ನ ನಂಬಿರೊ 


ಲಗ್ರ 


ರೂಪಕತಾಳ 


ಮದಮತ್ತರದಿ ಬೆಂದು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆದೆ 
ಕುದಿವ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಗೊಂಬೆ 
ಅಧಮನಾಗಿ ಪರರ ಬೇಡಿ [ಬೇಸರಿಸುವೆ] 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೭೭ 


ಸಾಧನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಬಳಲುವೆನೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 
ಅದರೊಳಗೆ ಬಹುವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಪಟ್ಟೆ 
ಪದುಮನಾಭ ಹಯವವದನನ ಬಿಟ್ಟೆ ೫ 


ಅಟ್ಟತಾಳ 


ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಲಿ ಬ್ಯಾಸರುವೆ ಬ್ಯಾಸರುವೆ 

ಹಸಿವು ತೃಷೆಗಳಿಂದ ಹರುಷಗುಂದುವೆ 

ಯಶೋಹಾನಿಯ ಮಾಡುವೆ ನಿಂ- 

ದಿಸುವವರ ಅಕ್ಷರಕೆ ಸಿಲುಕುವೆ 

ಅಸುರ ಭೂತಗಳ ಪೂಜಿಸುವೆ ಮತ್ತೆ 

ಪ್ರಸನ್ನ ಹಯವದನನರ್ಜೆಸಲೊಳೆ ತೆ 


ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 


ಅಶನಾನಶನ೦ಗಳು ಸರಿಯೆಂಬ ನರನಿಗೆ 
ದಿನದಿನದಲಿ ಮಾಳ್ಪ ವ್ರತವೆಲ್ಲ ವೃಥಾಯಿತು 
ಅನಲನು ತುಹಿನವು ಒಂದಾಗುವುದುಂಟೆ 
ಘನಮಹಿಮ ಮುಕುಂದ ಅಣುಜೀವರೆಂತಾಹುದೊ 
ಮನದಿತದ್ದತ್ಕರ ಭೃತ್ಯನೆನ್ನದೆ 

ಮನುಜನೆಂತು ಹಯವದನ ತಾನೆಂಬುವನು 


(೦ 


ಏಕತಾಳ 


ಇಂತೀ ಭವವೆ೦ಂಬ ಫಣಿಪಗೆ ಮ 

ಹಂತರ ಸಂಗ ನಿಜವೈರಾಗ್ಯವೆ 

ಮಂತ್ರರಾಜ ಈ ಜಗದೊಳು ಮಂತ್ರರಾಜ 

ಸಂತರ ಚರಣಕಮಲ ಸೇವೆ ಔಷಧ 

ಸಂತತ ಗರುಡವಾಹನ ಹಯವವದನ್ನ ಶ್ರೀ- 

ಕಾಂತನಂಘ್ರಿಯೇ ಗರುಡಾಯುಧ ಜಗದೊಳು ೮ 


ಜತೆ 
ವೈರಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯವಿತ್ತೆನ್ನ ಸಲಹಯ್ಯ 
ಲ ರಿ ರಿಚಿ ಶಿ 
ಸರ್ವವಂದ್ಯ ಹಯವದನ ದೇವೇಶ 


೧೬೯ 


ಎಲೆ ಸಖಿಯೆ ಪೋಗು ವಿಠಲನ ಬಳಿಗೆ 
ಬೇಗವನ ತಾರೆ ಎನ್ನ ಮನೆಗೆ 


ಚಂದ್ರ ಉದಿಸುತಲಿ ಬಂದ ರಂಜಿಸುತರ- 
ವಿಂದಬಾಣ ನಡೆತಂದ 

ಮಂದಮಾರುತ ಮುಂದೆ ನಿಂದ ಅವ ಕುಸುಮ- 
ಗ೦ಧದಿಂದಲೆನ್ನ ಕೊಂದ 


ಕೀರ ನುಡಿಯುತಿದೆ ಧೀರ ಕೋಕಿಲಿಯ 
ಸ್ವರ ಕರ್ಣಕಠೋರ 

ಮಾರ ಬೇಗ ಹರಿಬಾರದಿರೆ ಕೆಳದಿ 
ಕ್ರೂರ ಎನ್ನ ಕೊಲ್ಲದಿರ 


ಜೀಯ ಸುಜನರ ಸಹಾಯ ನಿಗಮಕುಲ 
ಗೇಯ ನಿರ್ಧೂತ ಹೇಯ 
ಪ್ರಿಯ ಹಯವದನರಾಯ ಸಖಿ ಎನ್ನ 
ಕಾಯಲಿನ್ನೇನು ಉಪಾಯ 

೧೩೦ 
ಏನ ಹೇಳಲಿ ನರಹರಿ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ 


ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೇನೆಂದರೆ ನಿಲ್ಲಗೊಡದು ಮನ 


ೆ 


[ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೭೯ 


ಸಜ್ಚಿದಾನಂದನ ಪಾದಾರವಿಂದವ 

ಮೆಚ್ಚೆ ಹಸನಾಗಿ ಇರು ಎಂದೆಡೆ 

ಹುಚ್ಚೆದ್ದ ಕಪಿಯಂತೆ ವಿಷಯವೆಂಬಡವಿಲಿ 

ಕಿಚ್ಚುಕಂಗೊ೦ಡು ಎನ್ನ ಕಾಡುತಿದೆ ರಂಗ ೧ 


ಲೇಸಾಗಿ ನಾಯಿಬಾಲಕೆ ನಾರಾಯಣ ತೈಲ 
ಏಸುಬಾರಿ ತೀಡಿದರೆ ನೀಟಾಗುವುದೊ ಹ 


ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಸ ಸಂಗವ ಮಾಡಲೊಲ್ಲದೆ 
ಬಾಧಿಸುತಿದೆ ದುಷ್ಟಸ ೦ಗದಿಂದ 
ಮಾಧವ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಹಯವದನನೆ 


ನೀ ದಯಮಾಡಿ ನಿನ್ನಂತೆಮಾಡೆನ್ನ ಮನ ೩ 
೧೭೧ 
ಏನು ಬಂದ್ಕೋ ಜೀವವೆ ಶರೀರದೊಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಪ. 


ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದಯಬು 
ಜ್ಞಾನವರಿತು ಹರಿಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ 
ಜ್ಞಾನಿ ಸುಜ್ಜಾನಿಗಳಸನ್ನಿ! ಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲ 

ಮನದಲಿ ಒಂದುದಿನವಿರಲಿಲ್ಲ ೧ 


ಚ 
£೭ಓ 
( 


ಸತಿ ಪುರುಷರು ನಾವು ಸಂತೋಪದಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ 
ಯತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ 
ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ 
ಮೃತವಾಗೋಕಾಲ ಬಂತು ಬರಿದೆ ಮುಪ್ಪಾದೆನಲ್ಲ 


(೨ 


ಲು 
ಜ್‌ 
೧ 
2 
ಗ 
ಜೆ 
ತ್ಯ 
೫ 
ಭೆ 
0 
681 
ಜ| 
ದ್ರ 
ತ 
೪ 
ಟು 


( 


ಉಂಡು ಸುಖಿ ಅಲ್ಲ ಉಟ್ಟು ತೊಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ 

ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ಹರಿಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ 

ದುಂಡು ನಾಯಿಯಂತೆ ಮನೆಮನೆಗಳ ತಿರುಗಿ ಕೆಟ್ಟೆ 
ಮೊಂಡಜೋಗಿಗುಣ೦ಗಳ ಬಿಡಿಸೊ ಹಯವದನ ೩ 


೧೭೨ 


ಒಲ್ಲೆ ದುರಿತಗಳೊಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲೆ 
ಘುಲ್ಲನಾಭನ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲೊಲ್ಲೆ 


ತ 


ದುರ್ಜನರ ಸ೦ಗವನೆಂದೆಂದಿಗೂ ಒಲ್ಲೆ 

ಸಜ್ಜನರ ವಿರಸಗಳೊಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲೆ 

ಅರ್ಜುನಸಖ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆ 

ಅಜ್ಜಬಾಣನ ಮೇಳ ಒಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲೆನೊ ಸ್ವಾಮಿ ೧ 


ಬಲ್ಲೆನೆಂಬೊ ಅಹಂಕಾರ ಎಂದೆಂದಿ[ಗೂಒಲ್ಲೆ 
ಸಲ್ಲದ ಸುಖಗ[ಳಒಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲೆ 


ಬಲಿದ ಹರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವ ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆ 


೧೨ 


ಕ್ಷುಲ್ಲದೇವರ ಪೂಜೆ ಒಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲೆನೊ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ರ 


ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮನದಿ ತೊರೆದಿರಲೊಳ್ಗೆ 
ದುರುವಿಷಯದಿ ಹರುಷ ಒಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲೆ 
ಕರುಣ ಹಯವದನನ್ನ ಕಂಡಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕ 
ಕಾರುಣ್ಯದ[ಹವಣು`ಓಒಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲೆನೊ ಸ್ವಾಮಿ ೩ 


೧೩೩ 


ಕ೦ಜಾಕ್ಷ ಕಾಯಯ್ಯ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೆ ಬಲ 
ಭ೦ಜನನನುಜನೆ ನೋಡೆನ್ನ 


ಣಿ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಅಂಜದೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಅಡಿಳಿಗೆರಗುವೆ 
ಕುಂಜರವರದನೆ ಕೂಡೆನ್ನ 


ನೀನೊಲಿದಾಗಲೆ ನಿಖಿಳ ಸಂಪದ ತನ್ನಿಂ- 
ತಾನೆ ಬಹುದು ತಡವಿಲ್ಲ 

ಆ ನಳಿನಭವಾದ್ಯಮರರಿದಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ 
ಭಾನುಸನ್ನಿಭ ಬಾರೊ ನಲ್ಲ 


ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನ ಪೂಜಿಪ ಭಕ್ತರ 
ಮಂಡೆಯ[ಹೂವು]ಬಾಡದೆಂದು 
ಕಂಡೆ ನಾ ರಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿಪಾರ್ಥನಿಗೊಲಿದು 
ಬಂಡಿಯ ಬೋವ ನೀನಾದಂದು 


ವೃಂದಾರಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ಮುಕುಂದ 
ಮಂದರೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತೊಂದರಿಯೆ 
ಇಂದಿರೆಯರಸ ಬಾ ಇಂದುವದನ ದೀನ- 
ಬಂಧುವೆ ಭಕ್ತರ ಸಿರಿಯೆ 


೧೩೪ 


ಕ೦ಂಜಾಕ್ಷ ಹರಿಯ ಕಂಡಲ್ಲದೆ ಈ 
ಪಂಜರದಿ ಈ ಗಿಣಿ ನಿಲ್ಲದೆ 


ಬಾಲತನದಲ್ಲಿ ಮನೆಮನೆಯ ಪೊಕ್ಕು 
ಪಾಲಕುಡಿದನು ಮನದಣಿಯ 
ಲಾಲಿಸಿದವನು ಇನ್ನು ಮುನಿಯ 
ಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಬಿಡನ್ಯಾಕೀ ಗಸಣೆಯ 


ಏಳುವರುಷದ ಶಿಶು ಪೋಗಿ 


ಆಲಸ್ಯ ಹಸುತೃಷೆಯ ನೀಗಿ 


1 


ಶೈಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ನಮಗಾಗಿ 
ಕಾಲಮ್ಯಾಲೆ ಬಿದ್ದನಿಂದ್ರ ಬಾಗಿ 


ಳಿ೦ದಿಯ ಮಡುವಿನೊಳಾಡಿ 


ಲ 


ಕಾಳಿಯಾ ನಾಗಗೆ ಮದ ಹುಡಿ 
ಮೇಲೆ ಅವರೊಳು ಕೃಪೆಮಾ ಡಿ 
ಲಿಸಿದ ಕರುಣದಿ ನೋಡಿ 


ಭ್ರ 


ಪಾರಿಜಾತದ ಪೂಗಳ ತಂದು 

ನಾರದ ಮುನೇಂ೦ದ್ರ ತಾನೆ ಬಂದು 
ಸಾರಿದನಲ್ಲೆ ಗತಿ ನೀನೆಂದು 

ನರ ಸುರರುಗಳಿಗೆ ಬಂಧು 


ವೃ೦ಂದಾವನದೊಳಿವನ ಲೀಲೆ ಆ- 
ನಂದವನುಣಿಸಿತೆಲೆ ಬಾಲೆ 
ಎಂದವನ ಕತೆ ಕರ್ಣದೋಲೆ ಹಾ- 
ಗೆಂದು ಭಾವಿಸೆ ಪುಣ್ಯಶೀಲೆ 


ಸಕಲ ಸುರರ ಶಿರೋರನ್ನ 
ಮುಕುತಿದಾಯಕ ಸುಪ್ರಸನ್ನ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಟ್ಟಿದ ಉದ್ಧವನ್ನ ಬಂದು 
ವಾಕು ಕೇಳಿ ಮನ್ನಿಸಿಯವನ 


ಚೆಲ್ವ ಹಯವದನನ್ನ ನೀರೆ ನಮ್ಮ 
ನಲ್ಲನವನಿಲ್ಲಿ ಬಾರದಿರೆ 
ಸುಲಭನ್ನ ಬೇಗ ಕರೆತಾರೆ ನಾ- 
ವೆಲ್ಲರವನಲ್ಲಿ ಹೋಹ ಬಾರೆ 


(ಎ 


ಲಿ 


೫ 


(೦ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೮೩ 


೧೭೫ 


ಕರುಣವ ಬೀರು ಚೆನ್ನ ಕಾಯಬೇಕೋ ಎನ್ನ 
ಮರೆತಿರೆ ಕಾವರ ಕಾಣೆ 


1 


ಸೊಪನ ಜಾಗರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವೆ ಬಂದು 
ತೃಪ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ 
ಪಟದ ನುಡಿಯಲ್ಲ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ 


೧೨ 


ವಿಪತ್ತುಗಳನೆ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ ೧ 


ನ್‌ 


ಕಡಲಮಗಳ ಗಂಡ ಕಾಮಧೇನು ನೀ ಕಂಡ್ಯಾ 

ಬಡವ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಪೊಡಮಡುವೆ 

ಒಡಲ ಬಳಿಯ ನೆಳಲಂತೆ ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನ 

ದೃಢವಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡುವೆನು ೨ 


ತಂಡ ತಂಡದ ವ್ಯಾಧಿಯ ಉಂಡು ಉಂಡು ಬಳಲಿದೆ 

ಕಂಡ ಕಂಡವರ ಬೇಡಿ ನೊಂದೆ 

ಹಿಂಡುಹಿಂಡುಗಟ್ಟ ಬಂದ ಚಂಡ ದಂಡಧರನವರು 

ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕಾಡುವರು ಕ 


ಘೋರತರ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ತೋರಿ ತೋರಿ ನರಕದಿ 
ಮುರಹರನುಣಿಸದೆ ಬಿಡನು 

ಮೀರಿ ಮೀರಿ ಬಹ ಮೃತ್ಕು ಆರನಂಜಿಸುವುದು 

ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಗಳಿಸಿದ ಪಾಪ ೪ 


ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣದ ಸ್ಮರಣೆ ಒಂದಿರೆ ಸಾಕು 
ಮರಣಗಿರಣಕ೦ಜೆನಯ್ಯ 

ಶರಣಜನರು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಸರಿಯೆಂಬೆ 

ಸಿರಿರಮಣನೆ ಸಲಹೆನ್ನ ೫ 


2 
ಗ್ದ 
(೨ 
ತ 
2 
ಜೆ 
ಆಸೆ 
2 
ಲ್ರ 
ತ 
0 
(೨) 


ಶರಧಿಯೊಳಾಡುವ ಮಂದರಧರ ವರಾಹನೆ 

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವೈರಿ ವಾಮನನೆ 

ಪರಶುರಾಮನೆ ರಘುರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೌದ್ಧನೆ 

ಧುರದಿ ಕಲ್ಕಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದೆ ಶ್ಲ 


ಕರಕರ ಮತತತ್ವವ ಒರದೊರೆದು ಪೇಳುವೆ 
ಥರಥರದ ಹಿರಿಯರನೆಲ್ಲ 

ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿಂಚುತಿಹ ಮುರಹರನ ಭಜಿಸದೆ 
ಹರಿಹರಿಯೆಂದು ಪೇಳೆನೊಮ್ಮೆ 


(ಜಂ 


ಮನೆಮನೆವಾರ್ತೆಗೆ ಧನಂಗಳ ಗಳಿಸಿದೆ 

ಚಿನಿಚಿನಿಯಂಬರಕೆ ಮರುಳಾಹೆ 

ಮನೆಮನೆ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ಕೆರೆಗಳ 

ನೆನೆನೆನೆದಾಡುತ್ತ ನಾ ಭಜಿಸಿ ೮ 


ತನು ಜೀರ್ಣವಾಯಿತು ಕರಣ ಎನ್ನಿಚ್ಛೆಯೊಳಿಲ್ಲ 

ಮನವೆನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದಯ್ಯ 

ಇನಿತು ಸಂಕಟದವ ಇನ್ನು ನಾನೆಂತರ್ಚಿಪೆ 

ವನಜನಾಭನೆ ಹಯವದನ ೯ 


೧೭೬ 


ಕರುಣಿಸಿ ಕೇಳು ಕಂದನ ಮಾತ 
ಗರುಡವಾಹನನೆ ಗಂಗೆಯ ಪೆತ್ತ ಹರಿಯೆ 


ಇತ್ತ ಬಾರೆಂಬುವರಿಲ್ಲ ಇರವ ಕೇಳುವರಿಲ್ಲ 

ಹತ್ತಿಲಿ ಕುಳ್ಳಿರು ಎ೦ಬ ದಾತರಿಲ್ಲ 

ತತ್ತರಗೊಳ್ಳುತಲಿದೆ ತಾವರೆಯೆಲೆಯೊಳನೀರಿನಂತೆ 

ಹತ್ತು ನೂರಾರು ನಾಮವುಳ್ಳ ಶ್ರೀಹರಿಯ ನೀ ಕೇಳೊ ೧ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೮೫ 


ಇಂದು ಬಂಧನವಿಲ್ಲ ಇದ್ದವ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ 

ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಈ 

ಬೆಂದೊಡಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಬುವನಿಲ್ಲ 

ಬಿ೦ದು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಖವ ಕಾಣೆ ಹರಿಯೆ ೨ 


ಎಲ್ಲಿಯೂ ಧಾರಣೆಗೊಂದು(9)ನೆರಳನು ಕಾಣೆ 
[ಅಲ್ಲವತಿಂದಿಲಿಯಂತೆ]ಬಳಲುತಿದ್ದೆ 

ಫುಲ್ಲಲೋಚನ ಪೂರ್ಣ ಹಯವದನ 

[ಸಲ್ಲುವ]ನಾಣ್ಯವ ಮಾಡಿ ಸಲಹೋ ಎನ್ನ ಹರಿಯೆ ೩ 


ಕ 


ಕಾಯಬೇಕು ಶ್ರೀ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ 
ಕಾಯಜನಯ್ಯ ಕಂಜನಯನ 


[ 


ಆರು ನಿನ್ನ ಬಣ್ಣಿಪರು ಅಮರಗುಣನಿಲಯ 
ಸಾರಿದ ದೇವೇ೦ದ್ರನಿಗೆ ಸಕಲಸಂಪದವಿತ್ತೆ ೧ 


ಈರೇಳು ಲೋಕಂಗಳನು ಇಷ್ಟಷ್ಟು ಎನ್ನದ ಮುನ್ನ 
ಈರಡಿಯ ಮಾಡಿದೆ ನೀ ಮುಕುಂದ ಮುರಮರ್ದನ ಶ್ರ 


ಪಾವನ್ನ ಗಂಗಾಜಲವು ಪಾದವೆಂಬ ಪದುಮವ ತೊ- 
ಳೆವ ನೀರುಗಡವಿನ್ನು ತೋರೊಮ್ಮೆ ಹಯವದನ ೩ 


೧೩೭೮ 


ಕಾಯಯ್ಯ ಕರುಣಿ ಮುಕ್ತಿಸರಣಿ 
ಮೋಹಾಂಧಕಾರ ತರಣೆ ಕರುಣಿ ಕಾಯಯ್ಯ 


[ 


ನಾನಾ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದು ನೊಂದೆ 
ಹೀನತೆಯ ಕಳೆದು ಕಾಯಯ್ಯ 
ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಇದೇನು ಚೆಂದ ೧ 


ನೀನಲ್ಲದನ್ಕರನು ನಾನರಿಯೆ 
ಜ್ಞಾನಿಗಳರಸ ಕಾದುಕೊಂಬುದಿನ್ನಾರು 
ಎನ್ನ ತೋರು ಮುಂದಾರು 


ಶ್ರೀಹಯವದನ ಪ್ರಭುವೆ ನೀನು ಸರ್ವಜ್ಞ 
ನೇಹವನು ಮಾಡು ಎಂದೆಂದು ನಾ ದಾಸ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಪನಾಶ 


೧೩೬೯ 


ಗಿಣಿಯೆ ನಿನಗೇನು ಬೇಕದನೀವೆ ಹಯವದನ- 
ನೆನಿಪ ಹರಿಯನು ಕರೆತಾರೆ ಗಿಣಿಯೆ 

ಮುನಿ ವಾದಿರಾಜನಿಗೆ ವರವೀವ ದೇವನವ 
ನೆನೆವವರ ಬಿಡನೆಲೆ ಗಿಣಿಯೆ 


ವೃ೦ದಾವನದಿ ಚಂದ್ರನಂತೆಸೆವ ಗೋವಿಂದ 

ಚಂದದಿ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಮನ್ನಿಸುವ 

ನಂದಗೋಪಿಯ ಮುದ್ದುಕಂದನೆನಿಪ ಮುಕುಂದನ- 
ನಿಂದಿರುಳು ತಂದು ತೋರು ಗಿಣಿಯೆ 


ಮೂರು ಬಣ್ಣದ ಕೊರಳ ತಿರಿಯುಳ್ಳ ಗಿಣಿ ನೀನು 
ಮೂರು ಬಣ್ಣದ ಚಾರುನಯನ 

ಮಾರನನುಚರ ನೀನು ಮಾರನ ಜನಕನವನು 
ಮೀರ ನಿನ್ನ ಬಿನ್ನಪವ ಗಿಣಿಯೆ 


ಸತತ ಸಿರಿದೇವಿಯರ ಸುತನೆನಿಪ ಕಾಮನಿಗೆ 
ರಥವಾಗಿ ಮೆರೆವೆ ನೀ ಗಿಣಿಯೆ 


ಕೃತಕೃತ್ಯನಾದರೂ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಾತ 


ಪ್ರತಿಪಾಲಿಸುವನೆಲೆ ಗಿಣಿಯೆ 


ವು 


(೨ 


() 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಎಲ್ಲರು ಭು೦ಜಿಸುವ ಮೊದಲೆ ಭುಂಜಿಸುವ ನಮ್ಮಿನಿಯ 
ಬಲ್ಲಿದಾತನ ಬಿರುದ ನಿನಗಿತ್ತ 

ಚೆಲುವ ಸಸಿಗಳ ತೆನೆಯ ತಂದು ತಂದು ಮೆಲುವೆ ಗಡ 
ಸಲುವುದು ಮೋಹನದ ಗಿಣಿಯೆ 


ಪಚ್ಚೆಯ ಬಣ್ಣದ ಗರಿಯ ಸಿರಿಯುಳ್ಳ ಗಿಣಿ ನೀನು 
ಪಚ್ಚೆಯ ಬಣ್ಣದ ವ್ಯಾಸನವನು 

ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಕೊಡುತಿದೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡರಾ ಮುನಿಯ 
ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಾನವನ ತಂದು ತೋರು ಗಿಣಿಯೆ 


ಕೆಂದಾವರೆಯ ಪೋಲ್ವ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಹರಿಯ ಪದ 
ದಂದವನು[ತಂದುತೋರು/ಗಿಣಿಯೆ 

ಚೆಂದದ ಅವನ ಚೆ೦ದುಟಿಯಂತೆ ನಿನ್ನ ಚೆಲುವ ಮುಖ ಕೆಂಪು 
ತಂದು ಮುಂದಿರಿಸು ನೀ ಗಿಣಿಯೆ 


ಅವನ ವಾಹನನೆನಿಪ ಗರುಡನ ಕುಲದಲುದ್ಧವಿಸಿ- 
ದವ ನೀನೆಲೆ ಗಿಣಿಯೆ 

ಅವನ ಮುದ್ದು ನುಡಿಯ ಬಲ್ಲರೆ ನೀನು ಜಗದೊಳಗೆ 
ಸವಿಮಾತುಗಳ ನುಡಿವೆ ಗಿಣಿಯೆ 


ಗಗನದಲಿ ನೆಲೆಸಿಹುದು ನಮ್ಮ ಪತಿಯ ಚೆಲುವ ಪಾದ 
ಗಗನದೆಡೆಯೆ ಗಮನ ನಿನಗೆ 
ಸೊಗಸುನುಡಿಯಿಂದವನ ಪದಕೆ ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡಿ 
ಸುಗುಣನ ಕರೆತಾರೆ ಗಿಣಿಯೆ 


ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಮೆಯರಸ ಕೃಷ್ಣನ- 

ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಸಿ [ಪೂಜಿಸುವರು] 
ಸುಮುಖನೆಂದು ನಿನ್ನ ಮನೆಯ ಚಾವಡಿಯಲಿ ಇಹ- 
ನ ಮನ್ನಿಪರೆಲೆ ಗಿಣಿಯೆ 

440 


(೭ 


(೦ 


೮ 


ಇ 


೨ 


ನ 
(್ಕ 


ಉರದಲ್ಲಿ ಸಿರಿವತ್ಸಯೆ೦ಬ ಕುರುಹು೦ಟವಗೆ 

ಕರಗಳಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರಗಳು 

ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕೌಸ್ತುಭಮಣಿಯಿಹ ಹಯವದನ ನ- 
ಮ್ಮರಸನೆಂದರಿತುಕೊ ಗಿಣಿಯೆ ೧೦ 


೧೮೦ 


ಚೆನ್ನಕೇಶವದೇವರಾಯ 
ಇನ್ನು ಸುಖಿಪೆನೆಂತೆನಗೆ ಅನ್ಯಥಾ ಗತಿಯಿಲ್ಲ 


[ 


ಹೆಣ್ಣಿನಾಸೆ ಮಣ್ಣಿನಾಸೆ ಹೊನ್ನಿನಾಸೆ ಮನೆಯಾಸೆ 
ಉಣ್ಣಬೇಕೆಂಬ ಬಲು ದುರಾಶೆ ಈ 
ಪುಣ್ಯಹೀನನ ಮನದಿ ಅನುದಿನ ಸಂದಣಿಸೆ ೧ 


ಉಡುವಾಸೆ ನುಡಿವಾಸೆ ಬೇಡುವಾಸೆ ಕೊಡುವಾಸೆ 
ಒಡಲ ತುಂಬಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ 
ಕೊಡದವನ ಬಡಿದು ಜಡಿವಾಸೆ ಬಿಡದಿರಲು ೨ 


ಹಯವದನನೆ ದೇವ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯದಿದ್ದೀಮನಕೆ 
ಭಯವೆಲ್ಲಿಹುದು ಜಗನ್ಮಾಥ ನಿನ್ನ 
ದಯವನೆ ಬೀರಿ ನಿರ್ದಯನನ್ನುದ್ಧರಿಸೊ ಕ್ಷ 


೧೮೧ 


ಜನ್ಮ ಸಫಲವಾಯಿತು 


[ 


ಆದಿ ಅನಂತ ಜನಾರ್ದನನ ಕಂಡು 
ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಫಲವಾಯಿತು ಅ.ಪ. 

ಎರಾ 


ಜಾಯಾ ಬಟ ಕಾೂೂಾಘಾಘಾಘಾ ೋ೦ಲಕಾ ಅಕಕ ಕಾ ಇ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೮೯ 


ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸುಗುಣ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯ ಅ- 
ಗಮ್ಮಗೋಚರನೆಂದು ಸ್ತುತಿಸುತಿರೆ 

ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳು ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರಾದಿಗಳು 

ನಿರ್ಮಲಮೂರುತಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವ ತೋರಿದಮ್ಯಾಲೆ ೧ 


ಚತುರಮುಖನು ಬಂದು ಪೃಥುವಿ ಒಳಗೆ ನಿಂದು 

ಕ್ರತುಗಳ ಮಾಡಿ ಆಹುತಿ ಕೊಡಲು 

ಅತಿಗ್ರಾಸವಾಯಿತೆಂದು ಅನಲ ಬಂದು ಮೊರೆಯಿಡಲು 

ದ್ವಿತೀಯ ಗ್ರಾಸಕೆ ಕೈಯ ಒಡ್ಡಿ ನಿಂತದ್ದು ಕಂಡು ಷಿ 


ಮೊದಲ ಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕಮಲವ ಕಂಡೆ 

ಮುದದಿಂದ ಮಕರಕುಂಡಲ ಕಿರೀಟವ ಕಂಡೆ 

ಭುಜದ್ವಯವನು ಕಂಡೆ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭ ಕೊರಳ 

ವೈಜಯಂತೀ ಮಾಲಿಕೆಗಳ ಕಂಡು ಎನ್ನ & 


ನಡುವಿನ [ಬಾಗಿಲಲಿ]ನಾಭಿಕಮಲ ಕಂಡೆ 

ಉದ್ಭವಿಸಿ ಮೆರೆವ ವಿರಿಂಚಿಯ ಕಂಡೆ 

ಜಡಿವೊ ಪೀತಾ೦ಬರ ನಡುವಿನೊಡ್ಕಾಣವ 

ಉಡಿಗೆಜ್ಜೆ ಮೇಲಿನ ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಕಂಡು ಲ 


ಮೂರನೆ ಬಾಗಿಲಲಿ ಮುದ್ದು ಶ್ರೀಚರಣವು 

ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸೇವೆಮಾಳ್ಪುದ ಕಂಡೆ 

ಸುರರು ಮಾನವರ ಕಂಡೆ ಸ್ತೋತ್ರಮಾಳ್ದುದ ಕಂಡೆ 

ಉರಗಶಯನ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಯವದನನ ಕಂಡು ಎನ್ನ ೫ 


೧೮೨ 


ದಯಮಾಡೊ ಕಾಶಿ ಬಿಂದುಮಾಧವ 
ಮಾಡದಿರೆನಗೆ ತಂದೆ ಭೇಧವ 


ಕ್ಮ 


ರ್‌” 


ಕೆ 
ಸ 
ತ್ರೆ 
ಜ್‌ 
ಸ್ಪ 
ಲಾ 


ತ 


ಪನಾಶನ ಪಾಲಿಸೊ ಎನ್ನು 
ರ್ಪಭೂಷಣನ 

ತಾತನೆಂದೆನಿಸುವ ತವ ನಾಮಸ್ಕರಣೆ 
ರ್ವತಿಪತಿಯ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಿಸೊ 


2೬. 


ಲೃ 


ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಪಾಲಿಸೊ ಎನ್ನ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಯಕ 
ಕುಕ್ಷಿಯೊಳೀರೇಳುಭುವನ ತಾಳಿದವನೆ 
ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರ ಶಿವನಧ್ಯಾನದೊಳಿರಿಸೊ 


ಆದಿಮೂರುತಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಗೆ ಎಷ್ಟು 
ಪಾದವೆ ಗತಿ 

ಮೇದಿನಿಯೊಳು ಸೋದೆಪುರದಿ ನೆಲೆಸಿ 
ವಾದಿರಾಜವರದನೆ ಬಂದೆ ಹಯವದನನೆ 


೧೮೩ 
ಉಗಾಭೋಗ 


ಧ[ರೆ]ಯೊಳಗೆ ಬಹು ದೀನನಾಗಿ ಬಾಳುವೆನಯ್ಕ 
ನರರಿಗೆ ಬಾಯಿತೆರೆದು ನಿತ್ಯ 

ಇರುಳು ಹಗಲೆನ್ನದೆ ಮನೆಮನೆಯ ತಿರುಗುವೆನೊ 
ಕರುಣ ಬಾರದು ಕಠಿಣಜನರಿಗೊಮ್ಮೆ 
ಮರೆಮೋಸದಲಿ ಮಾತುಗಳನಾಡುತಾರೆ 
ಗರುವಿನಿಂದಲಿ ಗಜದಂತಿ[ಪರು। 

ಅರಸುಗಳು ನಾವೆಂದು ಅಹಂಕಾರದಲಿ ಮುಣುಗಿ 
ಕರವ ಮುಗಿದರೆ ಮುಗಿಯರೊಂದುಕಾಲ 
ದುರುಳಜನರ ಸೇವೆ ವ್ಯರ್ಥವೊ ದೇವೇಶ 
ಚೆಲು[ವ]1ಹಯವದನ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜ 


2 


2 
(ಎ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


೧೮೪./ 


ನಮ್ಮ ಗಿರಿಯ ತಿಮ್ಮ ಪರಬೊಮ್ಮ 
ನಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆ ಕಾಯೋದ(ತ?)ಮ್ಮ 


ರಂಗದುರಿತ ಭಂಗ ಗುಣ ತ- 
ರಂಗ ಜಗದೊಳಗೆ ನೀನೆ ಸರ್ವೋತ್ತುಂಗ 


ನೋಡೋ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಪೆಮಾಡೋ ಕೈಯ 
ನೀಡೋ ಎನ್ನ ಪೊರೆವನೆಂಬ ಮಾತನಾಡೊ 


ಏಳು ಎನ್ನ ಮಾತ ಕೇಳು ಕಡು ಕೃ- 
ಪಾಳು ನಿನ್ನ ಹದನ ಎನಗೊಲಿದು ಪೇಳು 


ಎಂದ ಮಾತಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಿಂದ ನೀ ಕರುಣಿ ಗೋ- 
ವಿಂದ ಎಂಬುದಿನ್ನು ನಿನಗೆ ಚೆಂದ 


ಪ್ರಿಯ ಎನ್ನ ಕಾಯೊ ಜೀಯ ಮುಕ್ತ್ಯು- 
ಪಾಯ ಹಯವದನ ಶೇಷಗಿರಿರಾಯ 


ಹೀನವಿಷಯಂಗಳಿಗೆ ಎರಗುವೆನೇನಯ್ಯ 


ಚಿತ್ತವ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಲ್ಲಿಡದೆ 
ಉತ್ತಮರಾದವರೊಡನಾಡದೆ 
ತತ್ವವಿಚಾರವೊ೦ದರಿಯದೆ ನಾನು- 
ನತ್ನರಸಂಗವ ಮಾಡುವೆನೇನಯ್ಯ 


ಟ್ರ 


1 


0 


1 


೧೯೧ 


ಲು 
ಜೆ 
(೨ 
2ಕಿ 
| 
(೨೬ 
ತ್ರ 
21. 
ಭ್ರ 
0 
(| 
2 
ಲ 
ಪ್ರ 
೪2) 
(9 


ನಿರುತವು ಪರನಿಂದೆಗಳ ಮಾಡುತಲಿ 

ಗುರುಹಿರಿಯರನು ವಿಚಾರಿಸದೆ 

ಗುರುವೆ ದೈವವೆಂದರಿಯದೆ ನಾನು 

ಪರರ ಒಡವೆಯನು ಬಯಸುವೆನೇನಯ್ಯ ಶಿ 


ಹೇಯಶರೀರವ ಪೋಷಿಸುವೆನೆಂದು- 

ಪಾಯವನು ಮಾಡಿ ನಾ ಬಳಲುತಿಹೆ 

ರಾಯರು ಮಾಡಿದ ಶರಣರ ಹೊರೆವ 

ಹಯವವದನ ನಿನ್ನ ನಾ ಮರೆತಿಹೆನೇನಯ್ಯ $ 


೧೮೬ 


ಣ 
೧೬ 
೧ 

( 
೫ 

ಡಾ 

ಬ. 
ತ 
ರೂ 
ಹ 
೧( 
೦ 
£( 
ತೆ 
ತ 


ಆರ ಬಿಡುವೆನು ಮತ್ತಾರ ಕೂಡುವೆನು 

ಆರಾರಿಗೊಡಲನೀವೆ 

ಆರಂಫ್ರಿಗೆರಗುವೆ ಆರಾರ ಮನ್ಮಿಸುವೆ 

ಆರಿಂದ ಉದರ ಪೂರ್ತಿ ೧ 


ಆರಿದ್ದರೇನುಫಲ ಆರು ಬಗೆಯನರಿತು 
ಆರುಸಾವಿರವನೋದಿ 

ನೂರ ನೀರೊಳಗಿಟ್ಟು ಆರೆಂಟ ನೆನೆದು ಹದಿ- 
ನಾರನಾದರು ಕೊಟ್ಟನೆ 


(೨ 


ಇಬ್ಬರೊಳಗೆ ಎನಗೊಬ್ಬನೆ ಸಾಕು ಕಣ್ಣೆ 
ಹಬ್ಬವಾವನ ಕಂಡರೆ 
ಬ್ದನಿಗೋಸುಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಭಜಿಸುವೆ 


ಜಾ ಹಯವದನ ೩ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೯೩ 


೧೮೭ 


ನಿತ್ಯ ನಿಗಮನಿಕರ ನಿಶ್ಚಿತ ನಿರ್ಮಲ ನಿನ್ನವನ್ನ 
ಸತ್ಯಸಂಧ ಹಯವದನ್ನ ಸಲಹಬೇಕೆನ್ನ 


1 


ಉದಧಿಸುತೆಯ ಉರದಿ ಧರಿಸಿ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ 

ಸುಧೆಯನುಣಿಸಿ ಸುರರ ಪೊರೆದೆ ಸುಜನ ಸುಖಕರ 
ಮಧುರವಚನ ಮಾನ್ಕರಚನ ಮೃತ್ಕುಮೋಚನ 

ಕದನಕರ್ಕಶ ಕಲಿಮಲಘ್ನ ಕಮಲಲೋಚನ ೧ 


ಮಂಗಳಾಂಗ ಮಧ್ಯರಹಿತ ಮದನಮೋಹನ 
ಕಣ್ಣೆ ಎನಗೆ ಕಾಣಿಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯಕಾಂತಿಯ 
ಭಂಗರಹಿತ ಭವ್ಯಚರಿತ ಭಯಕೆ ಭಯಹರ 
ರಂಗರಾಯ ರಸಿಕರರಸ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆನ್ನ ೨ 


ಮಧುಕೈಟಭರ ಮರ್ದಿಸಿ ಮತಿಯ ಮಗಗಿತ್ತನ 

ಅದರಿಂದ ಅಮರರೆಲ್ಲ ಅರಿತುಕೊಂಡರು 

ಇದಿರುಗೊಂಡು ಇವನ ನೋಡಿ ಇರವ ಮರೆತರು 
ಹೃದಯಸದನ ಹಯವದನ್ನ ಹೊರೆಯಬೇಕೆನ್ನ ೩ 


೧೮೮ 


ನಿನ್ನ ದಾಸನು ನಾನು ಎಂತಾಹೆನಯ್ಯ 
ಅನ್ನ೦ತ ಅಪರಾಧಕಾಕರಾದವನು 


[ 


ಅರುಣೋದಯವ ಜರಿದು ಆಹ್ನಿಕ ಕರ್ಮವ ತೊರೆದು 
ಪೊರೆವ ನಿನ್ನಡಿಯ ಮರೆದು 

ದುರುಳರಿಗೆ ಬಾಯ್ದೆರೆದು ದೈನ್ಯದಲಿ ಪಲ್ಲಿರಿದು 
ಮರಿಯಾದೆಗೆಟ್ಟು ತಿರಿದು 


೧೯೪ 


ಇರುಳು ಹಗಲೆನ್ನದೆ ಈ ವಿಧದಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ 
ಹೊರೆದು ಇದು ಪುಣ್ಯ ಇದು ಪಾಪ ಪವೆಂದರಿಯದವ ೧ 


ಜಟ್ಟಿಗಳ ಮನೆಯ ನಾಯಂತೆ ಒಳ್ಳೆಬಟ್ಟೆಗಳ 
ತೊಟ್ಟವರ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ 
ಅಟ್ಟುಂಡು ಬಾಳಿಬದುಕಿದ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು 
ಕೆಟ್ಟು ಮುರಿದುದನು ಪೇಳಿ 
ಉಟ್ಟ ಅರಿವೆಯ[ಕೋರಿ] ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಯನೆ ತೋರಿ 
ಕೊಟ್ಟುದಕೆ ತೃಪ್ರನಾಗದೆ ಅವರ ಬಯ್ವವನು ಶಿ 


ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲದ ಶೂದ್ರ ವೃತ್ತಿಗಳನನುಸರಿಸಿ ಅ- 
ಕೃತ್ಯ ಶತಗಳನು ಮಾಡಿ 
ಸತ್ಯ ತ್ಕ ಶೌಚ೦ಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರವಣ ಮನನಾದಿ ಪ್ರ- 
ಸಕ್ತಿಗಳ ಹೋಗಲಾಡಿ 
ಉತ್ತಮರು ತಾಯಿತಂದೆ ಗುರುಹಿರಿಯರುಗಳ 
ಅರ್ಥಗಳನಪಹರಿಸಿ ಅವರ ನಿಂದಿಸುವನು ೩ 


ಪರ್ವ ಉಪರಾಗ ದ್ವಾದಶಿ ಆಯನಗಳಲ್ಲಿ 

ಸರ್ವವಿಹಿತಗಳ ಮೀರಿ 

ಉರ್ವಿಯೊಳು ಉಳ್ಳ ಯೋಗ್ಯರನೆಲ್ಲ ಹಳಿದೆನ್ನ 

ನಿರ್ವಾಹಗಳನೆ ತೋರಿ 

ದುರ್ವಿಚಾರದಿ ಸ್ವಲ್ಪಧನಕಾಗಿ ಎನ್ನೊಳಿಹ 

ಪೂರ್ವಸಂಚಿತಮಂತ್ರ ತುಚ್ಛರಿಗೆ ಮಾರಿದವ ೪ 


ಛಲ ಚಾಡಿ ಡಂಭ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ದುರ್ವಿಷಯ 

ಕುಲಸತಿಯ ಕೂಡೆ ಕಲಹ 

ಕಳವು ಕಠಿಣೋಕ್ತಿ ದುಷ್ಟಾನಭೋಜನ ಮದುವೆ- 

ಗಳ ಮುರಿವ ಪಾಪಚಿಂತೆ 

ಹಳಿವ ಹರಿವಾಸರ ವ್ರತಭಂಗದಿಂದ ನಾನಾಗಿ 

ಸುಲಭ ಹಯವದನನ್ನ ಮರೆತ್ಹ್ಟಾಳುಹರಟೆಯವ ೫ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೯೫ 


೧೮೯ 


ಉಗಾಭೋಗ 


ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊಡೊ 

ಅನ್ಕರಲಿ ವಿರಕ್ತಿಯ ಕೊಡೊ 

ನಿನ್ನ ನೋಡುವ ಯುಕ್ತಿಯ ಕೊಡೊ 

ನಿನ್ನ ಪಾಡುವ ಭಕ್ತಿಯ ಕೊಡೊ- 

ಸ್ಹತ್ತೆ ಬರುವ ಸಂಪತ್ತಿಯ ಕೊಡೊ 

ಚಿತ್ತದಿ ತತ್ವದ ಕೃತ್ಯವ ತೋರೊ 

ಮತ್ತೆ ತುದಿಯಲಿ ಎನಗೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಕೊಡೊ 
ಅತ್ತತ್ತಮಾಡೊ ಭವಕತ್ತಲೆಯೆನಗೆ 

ಮುತ್ತಿದೆ ಹಯವದನ 


೧೯೦ 


ನೀ ಕರುಣದಿಂದ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು 
ನಾ ಕಾಣೆ ಮನ್ನಿಸುವರ 


ಣಿ 


ಸಾಕಾರ ಮೂರುತಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆ 
ನೀ ಕಾಯೊ ಪರಾಕುಮಾಡದೆ ಎನ್ನನು ದೇವ ಅ.ಪ. 


ಗುರುಹಿರಿಯರನು ಕಂಡು ತರಳತನದಲಿ ನಾನು 

ಚರಣಕೆರಗದೆ ತಿರುಗಿದೆ 

ವರ ಸಕಲ ಸ೦ಪದವ ಬೇಡಿ ಬಯಸುತ ನಿನ್ನ 

ಸ್ಮರಣೆಯನು ಮರೆತಿದ್ದೆನೊ 

ಸ್ಮರನ ಬಾಣಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಪರಸತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ 

ದುರ್ಗತಿಗೆ ನೆಲೆಯಾದೆನೊ 

ಸಿರಿಯರಸನೆ ನಿನ್ನ ಚರಣವನು ನಂಬಿದೆನೊ 

ಕರುಣದಿಂ ಕಡೆಹಾಯಿಸೊ ೧ 


ಘಿ 
ಗ್ದ 
(೨ 
ತ್ರ 
2. 
ಭ್ರ 
ನ್ನ 
ಆ 
24 
೩) 
ತ್ತ 
ಓಔ 
(ಎ 


ಆರುಮಂದಿಗಳೆಂಬ ಕ್ರೂರವೈರಿಗಳಿಂದ 

ಗಾರಾದೆನವರ ದೆಸೆಗೆ 

ಮಾರಿಹಬ್ಬದ ಕುರಿಯು ತೋರಣವ ಮೆಲುವಂತೆ 

ತೋರುತಿದೆ ಎನ್ನ ಮತಿಗೆ 

ಘೋರ ಸಂಸಾರವೆಂಬೋ ವಾರಿಧಿಯ ದಾಟಸುವ 

ಚಾರುತರ ಬಿರುದು ನಿನಗೆ 

ಮಾರನಯ್ಯನೆ ನಿನ್ನ ಚರಣವನು ನಂಬಿದೆನು 

ಪಾರಗಾಣಿಸೊ ಎನ್ನನು ೨ 


ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಲುನೊಂದು ಬಾಯಾರಿ 

ತೊಳತೊಳಲಿ ಬಳಲುತಿಹೆನು 

ಸಲೆ ಉದರ ಪೋಷಣೆಗೆ ತಲೆಹುಳುಕ ನಾಯಂತೆ 

ಹಲವು ಮನೆ ತಿರುಗುತಿಹೆನೊ 

ಜಲದ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯಂತಿಪ್ಪ ಈ ದೇಹ 

ನೆಲೆಯೆಂದು ನೆಚ್ಚುತಿಹೆ 

ಜಲಜನಾಭನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನು ಪೊಗಳುವೆನು 

ಚೆಲುವ ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ರನ್ನ ಜಿ 


೧೯೧ 


ನೀ ಕಾಯೊ ಎನ್ನ ಎನಗೆ ನೀ ಬಂಧು 
ಎಂದೆಂದೂ ದಯಾಸಿಂಧು 


[ 


ತಮನ ಕೊಂದೆ ಶೃತಿತತಿಯ ನೀ ತಂದೆ 

`ಕೂರ್ಮನಾಗಿ ಗಿರಿಯನೆತ್ತಿದೆ 

ಕ್ಷಮೆಯ ಪೊತ್ತೆ ಹಿರಣ್ಯಕನ ಕಿತ್ತೆ ತ್ರಿ- 

ವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದೆ ತ್ರೈಲೋಕವನಳೆದೆ ೧ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೯೭ 


ರಾಯರಾಯರ ಗೆಲಿದೆ ರಾವಣ ಬಲವನು ಮುರಿದು- 

ಪಾಯದಿ ಗೋವಳನಾದೆ 

ಸ್ತೀಯರ ಕೆಡಿಸಿದೆ ಕಲಿಯಾಗಿ ಕೊಲಿಸಿದೆ 

ಕಾಯಜನ ತಾತ ಕಾಮಿತಫಲದಾತ ೨ 


ಸುರರ ಶಿರೋರನ್ನ ಕರುಣಾಸಂಪನ್ನ 

ಸರುವ ಮಾನವರ ಮಾನ್ಯ 

ಸಿರಿಹಯವದನ್ನ ಪರಮಪಾವನ್ನ 

ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಶಿವರ್ಣ ನಿರುತ ನೀಲವರ್ಣ ಕ್ರಿ 


೧೯೨ 


ನೀಲವರ್ಣ ವಿಠಲ ನಾ ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಎನ್ನ 
ಪಾಲಿಸಯ್ಯ ಪರಮಪಾವನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದೆ 


ಬ 


1 


ಅರವಿಂದ ಶರಧಿ ಲೋಚನಕೆ ಭಯ ನಿನ್ನ 

ವರ ನೀಲೋತ್ಪಲದೀ ವಕ್ಷದೊಳ್‌ ಫಾಯ 

ಸ್ಮರನ ಧಾಳಿಗೆ ಕಡುನೊಂದೆನೊ ಪ್ರಿಯಾ ನಿನ್ನ 
ಕರುಣಕವಚವನ್ನು ತೊಡಿಸೊ ಜೀಯ ೧ 


ಉರದ ಮೇಲಿಡು ಪಾದ ಬಾಲರವಿಯ ನಿನ್ನ 

ತರಳಲೋಚನಕೆ ಮುಖೇಂದು ಛವಿಯ 

ಗುರುಮಾಡಿ ಸಲಹಯ್ಯ ಸಿರಿದೇವಿಯ ಎನ್ನೊಡನೆ 
ವರವ[ಪಡೆವೆನು] ನಿನ್ನಂಪ್ರಿಸೇವೆಯ ೨ 


ಮುನಿಜನ ಮನಕೆ ಸಿಲುಕದಿಪ್ಪನ ಎನ್ನ 

ಮನೆಗೆ ಬಾರೆಂಬುದುಚಿತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ 

ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧುವೆ ನೀ ದಯಾಸಂಪನ್ನ 

ಎನ್ನಿನಿಯ ಬಾರಯ್ಯ ನೀನು ಹಯವದನ್ನ ೩ 


೧೯೮ 


೧೯೩ 


ನೂರೆಂಟು ನೆನೆದು ಫಲವೇನು ಈರೇಳು ಜಗದೊಡೆಯ 


ಹರಿಯನೊಮ್ಮೆ ನೆನೆ ಮನವೆ 


ಧನದಾಸೆಗಳಲದಿರು ಭವದುಃಖ ಬಳಲದಿರು 


ಜನಾರ್ದನನ ಮರೆಯದಿರು ಈ ತನುವ ಪೊರೆಯದಿರು 


ಅನಘಜನರೊಡನಾಡು ದಿನದಿನ ಶುಭವಕೂಡು 
ಇನಿತು ಜನಮವೆ ಸಾಕು ಇನ್ನು ಮುಕುತಿಯೆ ಬೇಕು 


ಸಾಕು ದುರ್ಜನರಾಟ ಸಾಕು ಸತಿಯರ ಬೇಟ 
ಸಾಕು ಸವಿಯನ್ನದೂಟ ಸಾಕು ಘನಕೂಟ 
ಸಾಕು ದೇಶಕೆವೋಟ ಸಾಕು ಸಲೆ ಭವನೋಟ 
ಸಾಕದೆಲ್ಲ ಖಳಕೂಟ ಸಾಕುಮನೆ[ಮಠ) 


ಕೇಳು ಹರಿಮಹಿಮೆಯನು ಪೇಳು ಹರಿನಾಮವನು 
ಬಾಳು ಬ೦ದಷ್ಟರಿಂದ ತಾಳು ಹಸಿತೃಷೆಗಳ 
ಶ್ರೀಲಲನೆಯಾಳ್ಬ ಹಯವದನ ಸಿರಿನರಹರಿಯ 
ಆಳುತನವನು ಬೇಡು ಕೀಳು ಬುದ್ದಿಯ ದೂಡು 


೧೯೪ 


ಪಾಲಗಡಲೊಡೆಯ ಬಾರೊ ಎನ್ನು 
ಮೇಲೆ ಕರುಣಾಮೃತದ ರಸಮಳೆಯ ಸುರಿವುತಲಿ 


ನಾನಾ ರತುನ ಕಾಂತಿ ನವರ೦ಗ ಬಲಿಯಾಗಿ 
ಧ್ಯಾನಿಪರ ಮನದಾಶ್ರಯ 
ಶ್ರೀನಾಥ ಕಿಂಕಿಣಿ ಸ್ವರ ಮಂಜುರವದಿಂದ 


ನೂಪುರ ದ್ವನಿಯೆಂಬ ನೂತನದ ರಸಮಳೆಯ 
ಪಾಪಹರ ನಖಕಾ೦ಂತಿಯ 
ದೀಪಾವಳಿಯ ನಡುವೆ ದೀನೋಕ್ತಿಯು ಕೆಡದಂತೆ 


( 


1 


೧ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ು 
ಸ್ಮ 
* 


[ಉರುಟು]ವಸನದ ಮಧ್ಯ ಹೊಳೆವ ನಾನಾಭರಣ 
ಕರಕಂಜ ಕ೦ಬುಕ೦ಠ 
ಸರಸಮುಖಚಂದ್ರ ಶೋಭನಮೂರ್ತಿ ಹಯವದನ ಕ್ಲ 


೧೯೫ 
ಬಾರಯ್ಯ ದಯಮಾಡಿ ತ್ವರಿತದಿ ಬೇಗ 
ಬಾರಯ್ಯ ದಯಮಾಡಿ 
ಒದರಲು ಕರಿರಾಜನೊದಗಿ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ 
ಮದಭಯ ಭಾಗ್ಯವು ಒದಗಿದುಬ್ಬಸದಿಂದ ೧ 


1 


ಸ್ತಂಭದಿ ನರಹರಿ ಎಂಬಭಾವದಿ ಬಂದು 
ಕುಂಭಿನಿಪತಿ ಬಹು ಸಂಭ್ರಮಗೊಳುತಲಿ | 


ನರನು ಅರ್ಚಕನೆತ್ತ ನರಹರಿ ನೀನೆತ್ತ 
ಕರುಣದಿ ಬರಬೇಕು ಸಿರಿಹಯವದನ & 


೧೯೬ 


ಬಾರಾ ನಾನರಿಯೆ ಸಿರಿಧರ ಮಾರ 


1 


ನಾನಾಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ಬಳಲಿದೆನು 
ಹೀನಜನರೊಡನಾಡಿ ಕಡುನೊಂದೆನು 

ಶ್ರೀನಾಥ ನಿನ್ನ ಸುಕಥಾಮೃತವ ನೆನೆನೆನೆದು 

ದೀನಜನರನು ಪೊರೆವ ಪಿರಿಯರೊಳು ಎನ್ನನಿರಿಸು ೧ 


ಕಂಡ ಕಂಡವರ ಬೇಡಿ ಬೇಸರಲಾರೆನೊ ತಂದೆ 
ಪುಂಡಾರೀಕಾಕ್ಷ ಪುರುಹೂತವಂದ್ಕ 


೨೦೦ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ತ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಪಾಂಡವಪ್ರಿಯ ಪರಮಪುರುಷ ನಿರ್ದೋಷ ನಿನ್ನ 
ತೊ೦ಡರೊಳಗೆನ್ನನಿರಿಸೊ ದುರುಳರ ಸಂಗವ ಬಿಡಿಸೊ ಕ 


ಶ್ರೀಹಯವದನರಾಯ ಆಶ್ರಿತಜನಸುಖೋಪಾಯ 
ಮೋಹಾಂಧಕಾರಮಾರ್ತಾಂಡ ಶೂರ 

ನೇಹದಿಂದೆನ್ನ ಕೈವಿಡಿದು ದುಷ್ಟರ ಬಿಡಿಸು 

ಕಾಹುಕಟ್ಟಳೆಯ ಮಾಡು ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡು ೩ 


೧೯೭ 


ಬಾಳು ಬಾಳು ಹರಿ ಪೂಜಾಲೋಲುಪ 
ಬಾಳೊ ಬಾಳೊ ಮುನಿವಾದಿರಾಜ 
ಬಾಳೆಂದಕ್ಷತಿನಿಟ್ಟು ದೇವಕ್ಕಳೆಲ್ಲ 

ಬಲು ಕೃಪೆಯಲಿ ಹರಸಿದರೊ 


[ 


ಮಕ್ಕಳ ಮ್ಯಾಲೆಂದೆಂದು ಬಲು 

ಅಕ್ಕರುಳ್ಳ ತಾಯಿ ಬಳಗ 

ಅಕ್ಷತಿನಿಕ್ಕೆ ಹರಸುವಂದದಿ ದೇ- 

ವಕ್ಕಳಿನ್ನ ಹರಸಿದರೊ ೧ 


ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತೀರ್ಥವನು ಮ್ಯಾಲೆ 

ಫಲವೀವ ಕ್ಷೇತ್ರವನು 

ಕಾಲಕಾಲದಿ ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ ಬಿಡದಿರು 

ಕೀಳು ಭವವೆಂಬ ಶತ್ರುವನು ೨ 


ತುಲಸಿ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಿಯ ಸರವ ನಿನ್ನ 

ಕೊರಳ ರವದಲ್ಲಿ ಮೆರೆವ 

ಅಲಸದೆ ಹರಿವಾಸರವನೆ ಬಿಡದಿರು 

ಸುಲಭದಿ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಪೊರೆವ ಕ್ಷಿ 


ಹ್‌ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೦೧ 


ಭ್ರಾಮಕರೊಡನಾಡದಿರು ಕಂಡ 

ಕಾಮಿನಿಯರ ಕೂಡದಿರು 

ನೇಮನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು ಬಿಡದಿರು ಎಂದೆಂದು 

ತಾಮಸನಾಗಿ ಕೆಡದಿರು ೪ 


ಹಯವವದನಗೆ ನಮಿಸುತಿರು ನಿ- 

ರ್ಣಯದ ಶುತಿಯಸೇವಿಸುತಿರು 

ಫ್ರಿಯ ಪುರಾಣಗಳ ಕೇಳುತಿರು ನಿ- 

ರ್ಭಯದಿಂದವನ ಪೊಗಳುತಿರು ೫ 


ಹರಿಭಕುತರೊಳೆಂದೆಂದಾಡಿರೊ ನರ- 

ಹರಿಯ ನಾಮಗಳನು ಪಾಡಿರೊ 

ಹರಿ ಅರ್ಚನೆಯನು ಮಾಡಿರೊ ಶ್ರೀ 

ಹರಿಯ ಮೂರುತಿಯನು ನೋಡಿರೊ ಹ 


ದೂರಕ್ಕೆ ದೂರನು ದಾವನ ಹ- 
ತ್ತಿರ ಬಂದ ಭಕುತರ ಕಾವನ 
ಆರಾಧಿಸಲು ಫಲವೀವನ ಹ- 
ತ್ತಿರ ಸೇರುವ ಭಾವ ದಾವನ 


(೦ 


ಕಾಮದೇವನ ಪೆತ್ತ ಕರುಣಿಯ ಸುತ್ತ 
ಸೇವಿಪರಘತಮ ತರಣಿಯ 


ಜಯಿಸಿ ಕಂಸನೆಂಬ ಮಾವನ ಅ- 

ಭಯವಿತ್ತು ಭಕುತ ಸಂಜೀವನ 

ಹಯವದನನಾಗಿ ಪಾವನ ಶ್ರು- 

ತಿಯ ತಂದ ದೇವರದೇವನ ೯ 


೨೦೨ 


2 
ಕ್ರ 
(5 
ತ್ರ 
ಸ 
ಸ 
ತ 


೧೯೮ 


ಬಿಂದುಮಾಧವ ಮಾಡದಿರೆನಗೆ ತಂದೆ ಬೇದವ 
ಕಂದುಗೊರಳಾಧೀಶ ಕಾಶಿಯ ಪುರವಾಸ 
ಕಂದನ್ನ ತಡೆಯದೆ ಕಾಯನುದ್ಧರಿಸೊ 


ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ರಕ್ಷಿಸೊ ಎನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಯಕ 
ಕುಕ್ಷಿಯೀರೇಳು ಭುವನವ ತಾಳ್ವನ 
ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರ ಶಿವನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಿಸೊ 


ಪಾಪನಾಶನ ಪಾಲಿಸೊ ಎನ್ನ 
ಸರ್ಪಭೂಷಣ ತಾತನೆಂದೆನಿಸಿ ತವ- 
ನಾಮಸ್ಕರಣೆಯ ಪಾರ್ವಶೀಪತಿ ಯತಿ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಿಸೊ 


ಆದಿಮೂರುತಿ ವಿಶ್ವೇಶ ವಿಷ್ಣು- 

ಪಾದವೆ ಗತಿ ವೀರನೆಂದೆನಿಸುವ 

ಸೋದೆಯ ಪುರವಾಸ ವಾದಿರಾಜವರದ 
ವಂದೇ ಹಯವದನ 


೧೯೯ 


ಬಿಡೆನೊ ಬಿಡೆನೊ ನಿನ್ನ ಚರಣಕಮಲವ ಎನ್ನ 
ಹೃದಯಮಧ್ಯದೊಳಿಟ್ಟು ಭಜಿಸುವೆ ಅನುದಿನ 


ಬಲಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿ ಅಳೆಯೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ 
ಪದುಮನಾಭನೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸೋಕಲಾಗಿ 
ಉಗುರಕೊನೆಯಿಂದ ಉದಿಸಿದಳಾ ಗಂಗೆ 
ಹರಿಪಾದತೀರ್ಥವೆಂದು ಹರ ಧರಿಸಿದನಾಗ 


ಆಗ! 


ನಿನ್ನಯ ಪಾದ ಸೋಂಕಿದಾಗಲೆ 
ಪಡೆದಳು ದಿವ್ಕದೇಹವನು 


ಸ 


ವಜ್ರಾಂಕುಶ ಧ್ವಜ ಪದ್ಮರೇಖೆಗಳಿ೦ಂದ ಒಪ್ಪುವ 
ಸಿರಿಪಾದಪದುಮವನು 

ಭಕ್ತಿಯಿ೦ದ ಭಜಿಸಲು ಸಿರಿ ಹಯವದನನೆ 
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸಲಹುವ ನಮ್ಮನು 


೨೦೦ 
ಮಂಡೆ ಬೋಳಾದರೇನು ಮನಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲವು 
ಕ೦ಡು ಹಯವದನನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊ೦ಡವ ಧನ್ಕ್ಯ 


ನಾರದರವತಾರವೆಂದು ಜಗಕೆ ತೋರಿ ಸಿರಿ 
ುರಂದರದಾಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 

ರಿಪರಿ ಲೀಲೆಯ ಮಾಡಿ ಬಿಡದೆ ನಿತ್ಯ 
ಅರಿತು ಅವರ ಸಾಧನಕೆ ಸಾರಥಿಯಾದಿ 


| | 


ಡ್ರ 


ಗುರುವ್ಯಾಸಮುನಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡುವೆನೆಂತೆಂದೊಡೆ 

ಮರೆಮಾಡಿ ಮೂರುರೂಪ ಜನುಮವೆಂದಿ 
ರುಷದಿ ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಬಂದುಭಯರಿಗೆ 

ಅರುಪಿಸಿ ಸ್ವರೂಪ ಅರಿಯದಂತಿದ್ಕೊ ದೇವ 


ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ದಯ ಎನ್ನ ಮೇಲೆಂದಿಗೋ ದೇವ 
ಯಾವುದು ಭರವಸೆದೋರದಯ್ಯ 
ಕವಿದೆಮ್ಮಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡದಯ್ಕ 

ಆವಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನೆಂಬಂತೆ ಮಾಡೊ 


೨೦೪ 


ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಸಮೃತದಿಂದುಡುಪಿಯಲಿ 
ಗಮ್ಮನೆ ಪೇಳಿದೆನು ಸಟೆಯಲ್ಲವು 

ಸುಮ್ಮನೆ ತಿಳಿಯದೆ ಅಲ್ಲವೆ೦ದವರ್ಗಿನ್ನು 
ಗಮ್ಮನೆ ತಮಸಿನೊಳಿಹುದು ಸತ್ಯವು 


ಓದಿದಾಕ್ಷಣದಿಂದ ಧನ್ಯನೆಂದೆನು ನಾನು 
ಸಾಧಿಸಲಾಪೆನೆ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನು 

ಆದಿಮೂರುತಿ ಸಿರಿಹಯವದನರೇಯ 
ಮೋದದಿಂದ ನಿನ್ನ ದಾಸರ ಸಂಗದಲ್ಲಿಡು ಕಂಡ್ಯ 


೨೦೧ 


ಮಾರ ಜಗದೇಕವೀರ ನಿನ್ನ ಕೊಮಾರ ನೀ ದುಃಖ 
ದೂರ ಸುಖಕರ ಎಲೆ ನಾರಾಯಣ ಜಗದ್ಧರ ಮುಕ್ತಿದಾ- 
ತಾರ ಎನಗೆ ನಿನ್ನ ತೋರ ಇನ್ನು 

ಬಾರಾ ನಾನರಿಯೆ ಸಿರಿಧರ 


ನಾನಾಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ಬಳಲಿದೆನು 
ಹೀನಜನರೊಡನಾಡಿ ಕಡುನೊಂದೆನು 

ಶ್ರೀನಾಥ ನಿನ್ನ ಸುಕಥಾಮೃತವ ನೆನೆನೆನೆದು 
ದೀನಜನರನು ಪೊರೆವ ಪಿರಿಯರೊಳು ಎನ್ನನಿರಿಸು 


ಕಂಡಕಂಡವರ ಬೇಡಿ ಬೇಸರಲಾರೆನೊ ತಂದೆ 
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪುರುಹೂತವಂದ್ಕ 
ಪಾಂಡವಪ್ರಿಯ ಪರಮಪುರುಷ ನಿರ್ದೋಷ ನಿನ್ನ 
ತೊಂಡರೊಳಗೆನ್ನನಿರಿಸಿ ದುರುಳರಸ೦ಗವ ಬಿಡಿಸು 


ಶ್ರೀ ಹಯವದನರಾಯ ಆಶ್ರಿತಜನಸುಖೋಪಾಯ 
ಮೋಹಾಂಧಕಾರ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಶೂರ 


೧ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೦೫ 


ನೇಹದಿಂದೆನ್ನ ಕೈವಿಡಿದು ದುಷ್ಪರ ಬಡಿದು 
ಕಾಹುಕಟ್ಟಳೆಯ ಮಾಡು ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡು ೩ 


೨೦೨ 


ಮಾರನಯ್ಯನ ಚದುರನ ತಂದು 
ತೋರು ವೆಂಕಟರಮಣನ 


1 


ನಲ್ಲ ನುಡಿದರೆ ನುಡಿದರಗಿಣಿಯನು ನಾಚಿಸುವ 

ಚೆಲ್ವಮೊಗದಿ ಶಶಿಯನು 

ಗೆಲ್ವ ಭಾರಿಯ ಸೊಬಗ ತೋರಿ 

ಘುಲ್ಲಬಾಣನ ಜರೆವನೊ ೧ 


ಕ೦ಬನಿಯ ತೊಡೆದು ತನ್ನ ಮೊಗವ 

ಚುಂಬಿಸಲು ತರುಣಿ ತನ್ನ ಬಾಯ 

ತಾ೦ಬೂಲವನಿತ್ತು ಎನ್ನಮನ 

ದ್ದಂಬಲ ಸಲಿಸಲು ಪೂರ್ಣ ೨ 


ಇಂದೆನ್ನನಗಲಿದರೆ ಮನದ 

ಕುಂದು ಬಿಡಿಸುವನದಾರೆ 

ಇಂದುಮುಖಿ ಕರೆದು ತಾರೆ ಹಯವದನನ 

ಬಂದು ಬೇಗದಲಿ ಸಾರೆ ಕ 


೨೦೩ 


ಸುಳಾದಿ 
ಧ್ರುವತಾಳ 
ಮುಂದೆ ನೃಸಿ೦ಹ ನಮ್ಮತ[ಟ]ಕ್ಕೀಗ 
ಬ೦ದ ವ್ಯಸನಗಳ ಬೇಗದಿ ಖಂಡಿಸಯ್ಯ 
ತಂದೆ [ಹಿಂದೆ] ನೊಂದಿರ್ದ ಕಂದನ ಕಾಯ್ದಂತೆ 


2 

| 
5 
ತ 
ತ 
ನ 
೧7೨ 
4 


( 


ಇಂದೆನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು ವೃ೦ದಾರಕಸ್ವಾಮಿ 
ನಂದಕುಮಾರ ನೀನು ಹಿಂದೆ ಚಕ್ರವಿಡಿದು 
ಇಂದ್ರನತನಯಗೆ ಅಂದ೦ದು ಬರುತಿಪ್ಪ 
ದಂದುಗವ ಬಿಡಿಸಿ ಚಂದದಿ ಕಾಯ್ಬಂತೆ 
ಎಂದೆಂದು ಎಡರನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಯಬೇಕು 
ಇಂದೀವರ ಶ್ಯಾಮಲ ಒಂದು ಭಾಗದ ರಾಮ 
ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಬಂಧು ಸಿಂಧು ಬಂದವಿಹಾರ 
ಮುಂದೆ ನೃಸಿ೦ಹ ಇಂದಿರೇಶನ ಕಿತ್ತು ಕಠಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ವೃಂದವ ಕೊಂದು ಕೊಂದು ನಂದಿವಾಹನಪ್ರಿಯ 
ಒಂದು ಭಾಗದಿ ನಿಂದು ಮಂದಜಾಸನನಯ್ಯ 
ಇಂದು ನಿನ್ನ ಹನುಮ ಕ೦ದರ್ಪನ ಗೆದ್ದವ 

ಹಿಂದೆ ಬಾರದಂತೆನ್ನ ಸಲಹಬೇಕಯ್ಯ 
ಮಂದರಗಿರಿಧರವಂದ್ಕ ಹಯವದನ್ನ 


. ಸಂದೇಹದೂರ ತತಸಂದೇಹವ ಬಿಡಿಸಿ 


ಇಂದೆನ್ನ ಮನದಿ ನಿಂದು ನೀ ಸಲಹಯ್ಯ 
ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಸರ್ವೇಶ ತೋರಿ ಹರಿಯನೆ 
ಮಂದಮತಿ ಎತ್ತಿ ದಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮನದಿ 
ನಿಂದು ಮುಂದೆ ನೃಸಿಂಹ 


ಮಠ್ಯತಾಳ 


ಶ್ರವಣ ಮನನ ಧ್ಯಾನದಿರವನು ಭುವನ 
ಪವನ ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಬರಿಸಯ್ಯ 
ದಿವಿಜರಾಯ ನಿನ್ನ ತೋರಿಸೊ 

ಸವೆಯದ ಕರ್ಮದ ದಾರಿಯ ಬಿಡಿಸೊ 
ದಿವಿಜ ಆಆಆ ಮಾಯೆಯ ತೊಲಗಿಸಯ್ಯ 
ದಿವಿಜ ಜನನ ಮರಣ ಮಾರ್ಗವ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹ- 
ಯವದನ ಉತ್ಪಾಂತ್ರಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸೊ 


೧ 


, 


11 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ್ಯ್ಯಾ ನೆಗಳು ೨೦೭ 


ಧ್ರುವತಾಳ 


ಆರ್ಜಿರಾ। ಮಾರ್ಗವ ಪೊಗೆ ವಾಯುದೇವರು 
ಹೆಚ್ಚು ಕುಧನು ನೋಡಿ ಅಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನರ 
ಅಚ್ಚುತನಿ;ದಲಿದ್ದವ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನರ ವಿ- 
ರಿಂಚರ 'ಚ್ಛೆಯಲಿರಿಯೆಂಬರು 
ಚ್ಚಿಕೊಂಡಿಹ ಲಿಂಗಶರೀರ ಹಯವದನ 
ಮೆಚ್ಚಿ ಮಿಚೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚುವರೆಲ್ಲರು ಅಚ್ಚುತ ೩ 


ರೂಪಕತಾಳ 


ಸಾಯುಜ್ಯ ಸಾಲೋಕ್ಕ ಸಾಮೀಪ್ಕವೆಂದು 

ಸಾರೂಪ್ಯದಿ ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರಿಗಪ್ಪುದು 

ಯುಜಿರ್ಯೊಗೇಯೆಂಬ ಧಾತುವ ಪೇಳಲು 

ಶ್ರೀಹರಿಯೊಳ್ಳೆ ಕ್ಯಬಾರದುಯೆಂದೆಂದು 

ಶ್ರೀವರಾಷ ಹಯವದನನಾಣೆ ಶ್ರೀವರ 

ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆಂಬ ನಾಮವ ನೋಡಿರೊ ೪ 


ರುಂಪೆತಾಳ 


ಅಲ್ಲಿ ಜಗದ್ದ್ಯಾಪಾರವು ವರ್ಜ್ಯಯೆಂದೆಂದು 

ಬಲ್ಲಿದ ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆ ಮುಕ್ತರಿಗೆ 

ಸಲ್ಲದಾಗಿ ಬಲ್ಲವರು ಗುರುವ್ಯಾಸನ 

ಚೆಲ್ವಸೂತ್ರವ ನೋಡಿ ಮನದ ಭಮೆಗಳ ಬಿಡಿರೊ 

ಜಲಜಾಕ್ಷನ ಮುಕ್ತಚರಿತ್ರೆ ಮುಕುತರಿಗೆ 

ಸಲ್ಲದಾಗಿ ಹೌರುವದನ ಹರಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ೫ 


/ಷುಟತಾಳ 


ವೃದ್ಧಿಹ್ರಾಸಗಳ್ಲಿ ಜನನ ಮರಣವಿಲ್ಲ 
ಶುದ್ಧಸದಾನಗೆ ಒಪ್ಪುವುದೆಂದೆಂದು 


ಸಮಗ್ರ ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಸ್ವಾದನ್ನಗಳನು೦ಬರು ಇದ್ದ ಸುಖವ ತೋರದು 

ವುದೈೆಸೆ ಬೇರೊಂದು ಸುಖ ಉದ್ಧವಿಸದು ನೀವೆಲನೋಡಿರೊ 
ಹೃದ್ಯ ಹಯವದನ ಎಲ್ಲ ಮುಕ್ತರೂಡೆಯ 

ಪದ್ಧಭವಾದ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಯು ಗುರುಗಳು ೬ 


ಅಟ್ಟತಾಳ 


ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಲಿಯು ಗುರುಗಳೆಂಬುದು ಯುಕ್ತಿಸಿದ್ಧ 
ಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲ ನೀವೆ ನೋಡಿರೊ 
ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೃತ ಅನ್ಯಕೃತಾಗಮ 

ಎಲ್ಲಿ ಮೋದರು ಬಿಡದೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧ 
ಘುಲ್ಲನಾಭ ಹಯವದನಗೆ ವೈಷಮ್ಯ 
ಸಲ್ಲದಗೀವನು ಸರಿಫಲವೀವನು 


(0 


ಏಕತಾಳ 


ಮನುಜವೇಷಸಮ ಬಭೂವಯೆಂಬ ನಿಗಮವ 

ಮನಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ತಂದುಕೊಳಿರೊ 

ಚಿನುಮಯ ವಾದ ಸಜ್ಜನರು ಮುಕ್ತಿಕಾಲದಿ 

ಹೀನೋಚ್ಚ ಭಾವವಿದ್ದರು ಗುರುಶಿಷ್ಠರ೦ತೆ ಮತ್ಸರವನು ಕಳೆದು 
ಅನುಕೂಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪತಿಸೇವೆ ಘನವಲ್ಲವೆ 
ಘನಮದ್ದಪತಿಮತಹಯವದನ ಮೆಚ್ಚುವ ಮತ ೮ 


ಜತೆ 


ಹರಿಯೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸುರರೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳು 
ಸಿರಿಹಯವದನನೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದೇವ 


೨೦೪ 


ಮುದದಿ ನಂಬಿದೆನೊ ಹಯವದನನೆ 


| 

ಭಕ್ತರನ್ನು ಭವಸಮುದ್ರದಿ೦ದ ನೂಕೊ 
ಇತ್ತ ಒಂದು ತಿಳಿಯಧ್ದಾಗೆ ಹೀಗೆ ಇರುವರೊ 


ಮಾಯಪಾಶದೊಶಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಯಕಾರನೆ 
ತೋಯಜಾಕ್ಷ ನಾನಿದಕುಪಾಯ ಕಾಣೆನೊ 


ಸತ್ಯಸಂಧನೆಂಬೊ ಬಿರುದು ಎತ್ತಹೋಯಿತೊ 
ಹಸ್ತಿವರದನೆಂಬೋ ಕೀರ್ತಿ ಸುತ್ತಮೆರೆಸಿತೊ 
ಗೂಢತನದಿ ಗುಡಿಯ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಇರುವರೆ 
ನಾಡಜನರು ನಿನ್ನ ಆಡಿಕೊಳದೆ ಬಿಡುವರೆ 


೨೦೫ 


ಮೂಢನು ನಾನಯ್ಯ ನಿನ್ನನು 
ಬೇಡಲರಿಯೆನಯ್ಯ 


ದಯಾಸಿಂಧು ಹರಿಯೆ ದಯದಲಿ ನೋಡು ವಜ್ರದಖಣಿಯೆ 
ಭಯಪಡುವೆನು ಈ ಭವಸಾಗರದಿ ಅ- 
ಭಯವ ಪಾಲಿಸೊ ಹಯವದನನೆ ಹರಿ 


ದಿಕ್ಕುಯಾರು ಇದಕೆ ಪಾಪವು ಉಕ್ಕಿತು ದಿನದಿನಕೆ 
ಸೊಕ್ಕಿ ಸಿಲುಕಿದೆನು ಯಮನ ಪಾಶಕೆ 
ಚಿಕ್ಕವನನು ನೋಡಕ್ಕರದಲಿ ಹರಿ 


ಸಿರಿಹಯವದನನ್ನ ಶರಣರ ಶಿರೋಮಣಿರನ್ನ 
ಗುರುದೊರೆಯೆ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ 
ಕರಿಯ ರಕ್ಷಕನೆಂದು ಕರೆವೆನೊ ಮುನ್ನ 


(೨ 


೪೨ 


2 


ಣೆ 


(ಎ 


ಕಾ 


2 

| 
ತ್ರ 
21 


( 


೨೦೬ 


ಯಾಕೆ ಬಾರ ಸಖಿ ತ್ರಿವಿಕ್ತಮ 

ನ್ಯಾಕೆ ಬಾರ ಸಖಿ ಅ- 

ನೇಕ ಮಹಿಮ ವಿವೇಕನಿಲಯ ಮೂ- 
ಲೋಕ ಮೋಹನಮೂರ್ತಿ ಮುಕ್ತಶೋಕ 


ಕಂಜಲೋಚನ ಕಡು ಕರ್ಮ ವಿಮೋಚನ 
ಮುಂಜೆರಗ ಹಿಡಿದೆಳೆಯೆ 
ಸಂಜೆ ಬರಲೆಂದು ಸವಿನುಡಿಯ ನುಡಿವ 


ಕುಂಜರನ ಭಯಭೇದಿ ಬಹಳ ವಿನೋದಿ ಸಕಲರಿಗಾದಿ ಸುಗುಣನಿಧಿ ೧ 


ನಿನ್ನಿನಿರುಳು ನಿನ್ನ ನೇಮಿಸದ ಮುನ್ನ 
ಮನ್ನಿಸಿ ಮನೆಗೆ"ಬಂದಾತ 
ಅನ್ಯವರಿಯದ ಅಬಲೆ ನಾನೆಂದೀಗ 


ಕಣ್ಣಾರ ತಾ ಕಂಡನಲ್ಲ ಪುಸಿಯಿನ್ನು ಸಲ್ಲ ಸಕಲವು ಬಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಲ್ಲ ೨ 


ಇಂದಿರೆಯನು ಬಿಟ್ಟು ಇರವ ಎನ್ನೊಳಗಿಟ್ಟು 
ಎಂದೆಂದು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಾಶ 

ಕುಂದದೆ ತಾನಿಂದು ಕೂಡಿದರೆ ಬಂದು 
ತಂದು ಹಯವದನನೊಲಿಸು ಸ್ನೇಹವ 


ಬಲಿಸು ಮದನನೊಲಿಸು ಎನಗೊಲಿಸು 


೨೦೭% 


ರಂಗನಾಥನೆ ನೀಲಘನಂಗ ದೇವರದೇವ ಗು- 
ಣ೦ಗಳ ಖಣಿಯೆ ನಿನ್ನ ಪದಂಗಳು ಗತಿಯೆಮಗೆ 


ಉಭಯಕಾವೇರಿ ಮಧ್ಯ್ಮದಲಭಯನೀವುತ ಪವಡಿಸಿ 
ದಬುಜಲೋಚನನೆ ನಿನ್ನ ವಿಭವಕ್ಕೆ ನಮೋಯೆಂಬೆ 


! 811೪೯” 


1 


ಚೆಲುವ ನಿನ್ನನು ಪೋಲುವರಿಲ್ಲ ಮೂಜಗದೊಳು ಲಕುಮಿಯ 
ನಲ್ಲ ನಿನ್ನನು ಬಣ್ಣಿಸಲಳವಲ್ಲವೋ ಹಯವದನ 


೨೦೮ 


ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕಾಯೋ ಆಕ ನಂಬಿದವರ 
ಕುಕ್ಷಿಯೊಳು ಜಗ೦ಗಳನಿ ತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಶ್ರೀಶ 


ಕ೦ದ ಪ್ರಷ್ಲಾದನ್ನ ಕಾಯ್ದೆ ಚಂದದಿ ಕಾಯೊಯೆಂದು ಬಂದ 


ಲ 


ಮುಂದೆ ನಿಂದ ಮಂದಿಯೊಳು ನಿಂದು ನೀ ಸಲಹಯ್ಯ 


ಕರಿರಾಜ ಕರೆಯಲು ಭರದಿ ಬಂದು ಪೊರೆದೆ ನೀ 
ಶರಣು ರಕ್ಷಾಮಣಿಯೆ ಸಿರಿಯಮಗೊಲಿದೆ ನಿ 


ಅ 
ಶರಣು ಮುಖ್ಯ ಸುರರ ವರದ್ಧೆವವಾದೆ ನೀನು 
ಶರಣು ರಕ್ಷಾಮಣಿಯೆ ಸಿರಿಯಮಗೊಲಿದೆ ನೀ 


ಶಂಖಚಕ್ರಧರಾಕಾರ ಕಿ೦ಕರ ಭಯಹರ 
ಅಂಕದ ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಮೀನಾಂಕ ತಲೆದೊರಿದೆ ನೀ 


ಹಯವದನನಾಗಿ ನೀ ತ್ರಯೇಚೋರರನ್ನು ಕೊಂದು 
ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ದಯ ಬೀರಿದೆಯಲ್ಲ 


೨೦೯ 
ವಿಷಯಾಸೆ ಬಿಡಲೊಲ್ಲದೋ ದೇವ 


ವಸುದೇವಸುತ ನಿನ್ನ ವಶವಾಗೋತನಕ 


(ಎ 


(ಎ 


(ಗ್ರ 


ಸಮಗ್ರ ದಾ 


ತ 
ತ್ತ 
0 
6 
ನ 
ದ್ದ 
ಟ್ಟೆ 
ಟಿ 
ಟೂ 


ಉದಯದಲಿ ಎದ್ದು ಹರಿಪದಗಳನು ಸ್ಮರಿಸದಲೆ 

ಕುದಿದು ಪರರನ್ನೆ ಬೈದು ಸುಯಿದು 

ಮುದದಿಂದ ಮಜ್ಜನವ ಮಾಡದಲೆ ಕಂಡಕಡೆ 

ಒದಗಿ ಪರಸದನಕಾಗಿ ಪೋಗಿ 

ಮದಗರ್ವದಿಂದ ಗುರುಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸದೆ 

ಕದನವನೆ ತೆಗೆದು ಬ೦ದು ನಿಂದು 

ಇದೆ ಸಾಧನವೆಂದು ಉದರ ನೆವದಿ ತಿರುಗಿ 

ಸುದತಿಯರ ಸುಖಬಡಿಸಿ ಮದನವೆಗ್ಗಳನಾದೆ ೧ 


ಓದುವೆನು ವಿದ್ಯೆಗಳ ಓದನದ ಬಯಕೆಯಲಿ 

ಸಾಧುಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮರೆದು ತೊರೆದು 

ಕಾದುವನು ತರ್ಕವ್ಯಾಕರಣ ಬಲದಿಂದ 

ಬೀದಿಬೀದಿಯಲಿ ಚರಿಸಿ ಅರಸಿ 

ಮಾಧವನ ಪೂಜಿಸದೆ ಪರರ ಅನ್ನವನುಂಡು 

ಶೋಧಿಸದೆ ಪುಣ್ಯಪಾಪ ಲೇಪ 

ಕ್ರೋಧದಿಂದಲಿ ಇನಿತು ಪರಿಪರಿಯ ಬವಣೆಯಿಂದ 

ಬೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕುಧರ್ಮವನು ಪಡೆದೆ | 


ಪರರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಂಡು 

ಮರುಗಿ ಮನದೊಳಗೆ ಕೊರಗಿ ಸೊರಗಿ 

ತರತರಕೆ ಪರರಾ೦ಂಗನೆಯರ ಚೆಲುವಿಕೆ ಕಂಡು 

[ತೆರೆದ] ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ಬಾಡಿ 

ಎರಗಿ ಮನ ಅವರಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಲಿ ಕಂಡು 

ಕರದಿ ಸನ್ನೆಯನು ಮಾಡಿ ಕೂಡಿ 

ಹೊರಗೆ ಗುಣವಂತನೆಂದೆನಿಸಿ ಧರೆಯೊಳಗೆ ಪಾ 

ಮರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂಚರಿಸಿ ನಿನ್ನನು ಮರೆದೆ ೩ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೧೩ 


ದೇಶದೇಶಕೆ ಧನದಾಸೆಗಾಗಿ ನಡೆದು 

ಬ್ಯಾಸರದೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪೋಗಿ ಕೂಗಿ 

ಭೂಸುರೋತ್ತಮರು ನಾವೆಂದು ಪರರಮುಂದೆ 

ಹೇಸದಲೆ ಪೇಳಿಕೊಂಡು ಭಂಡು 

ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಪರರ ಆಶ್ರಯವನೆ ಮಾಡಿ 

ಭೇಷಜವ ತೋರಿ ಕಳೆದೆ ಪೊಳೆದೆ 

ಈಸುಪರಿ ಧನವ ತಂದು ಕೂಳನೆ ಹಾಕಿ 

ಆಸತಿಸುತರೆನಗೆ ಗತಿಯೆಂದು [ಗುಣಿಸಿದೆ] ೪ 


ಕಾಯದಾಸೆಗಾಗಿ ನೋಯಬಯಸದಲೆ ಉ- 

ಪಾಯವ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಲಿತ್ತ 

ಹೇಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ತೊರೆದು 

ತೋಯಿಸದೆ ದೇಹವನ್ನು ಇನ್ನು 

ಮಾಯಮೋಸಗಳಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು 

ಆಯಾಸಪಟ್ಟು ತಂದು ತಿಂದು 

ಶ್ರೀಯರಸ ಹಯವದನರಾಯನೆ ನಾ ನಿನ್ನ 

ಮಾಯವನು ತಿಳಿಯದನ್ಕಾಯದಿಂದಲಿ ಕೆಟ್ಟೆ ೫ 


೨೦೦ 


ವೇದವ ತಂದು ವಿಧಿಗೀವಂದೆ ನೀ 
ಸಾಧು ಜನರ ಸಲಹಲಿ ಬಂದೆ 


[1 


ಮೋದದಿಂದೆಮ್ಮ ಮನದಿ ನಿಂದೆ ನೀ 
ಬಾಧಿಪ ದುರಿತತತಿಯ ಕೊಂದೆ ಅ.ಪ. 


ಸಕಲ ಸುರರಿಗೆ ಶಿರೋರನ್ನ ನೀ 

ಅಕಳಂಕಾಶ್ರಿತಜನಮಾನ್ಯ 

ನಿಖಿಲ ನಿಗಮನಿಕರದಿ ವರ್ಣ್ಯ ನಿನ್ನ 

ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡೆನ್ನ ೧ 


ಫ್‌ 
| 
(1 
ತ್ರ 
24 
ಶೆ 
ಲ್‌ 
ಆ.5( 
2 
ಲ್ರ 
ಭ್ರ 
ಇತ 
(ಎ 


೨೧೦೧೦ 


ಶ್ರೀರಮಣನೆ ಕಾಯೊ ದಯಮಾಡು ರಂಗ 
ಶ್ರೀರಮಣನೆ ಕಾಯೊ ಏ ಕರುಣದಿ 


[ 


ನೀರಜಭವಜನಕ ತಾರಿದೆ ಭವದಿಂದ ಏ ಮುರಹರೆ 
ಸೇರಿದೆ ನಿನ್ನ ಪದವ ಶ್ರೀರಮಣನೆ ಕಾಯೊ ಅ.ಪ. 


ಕರುಳ ಸಂಬಂಧವೆಂಬೊ ಎನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ 

ಉರುಳುಗಳನೆ ಸಿಲುಕಿ [ಸಿ] 

ಬರಿದೆ ಮದಗಳೆಂಬ ಈ 

ಕರಿಗಳ ಧುರತಗ್ಗದು ಹರಿಯೆ 0 


ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗವೆಂಬ ಈ ಮಹಾ 

ಉರಗಭಯಕೆ ಸಿಲುಕಿ 

ಬರಿದೆ ಮದಗಳೆಂಬ ಈ 

ಕರಿಗಳ ಧುರತಗ್ಗದು ಹರಿಯೆ ೨ 


ಬಲುದುರ್ವಿಷಯಂ೦ಗಳ ಈ ಬಲೆಗಳ 

ಸಾಲಿಗೆ ಒಳಗಾದೆ 

ಕಲಾವತಿ ಜನರೆಂಬ ಈ 

ಖಳರ ಒಳಬಿದ್ದೆನೊ ಹರಿಯೆ ೩ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಜರೆನರೆಗಳು ಬ೦ದು ಇರುವಾಗ 
ಪರಸತಿಯರ ಕಾಟ 
ನರನಾಯಿಗಳಂತೆ ಈ- 

ಪರಿ ನೆರೆಹೊರೆಗಳ ಕೂಟ 


ದಯವಿಲ್ಲದ ಸತಿಯು ಈ ದುರುಳರು 
ನಯಹೀನರು ಸುತರು 

ಭಯದಿಂದಲಿ ನೊಂದೆ 

ದಯಾಂಬುಧೇ ಹಯವದನ ನೀ ಬಂಧು 


೨೧೨ 


ಸಕಲಸಾಧನವೆನಗೆ ಕೈಸೇರಿತು 
ಮುಕುತಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಬಾರದ ಧನವು 


ಸಂಸಾರದಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸತಿಸುತರಲಿ ಭಕ್ತಿ 
ಕಂಸಾರಿಪೂಜೆಯಲಿ ವೈರಾಗ್ಯವು 

ಸಂಶಯದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಖತನವ ಮಾಡುವೆನು 
ಹಿಂಸೆಪಡಿಸುವೆನು ಜನಸ೦ಗ ಹರಿ ರಂಗ 


ವಿಷಯಂಗಳಲಿ ಧ್ಯಾನ ಲೌಕಿಕದಲಿ ಮನನ 
ವಶವಲ್ಲದ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನವು 

ಹಸನಾಗಿ ಎಣಿಸುವ ಹಣಹೊನ್ನಿನ ಜಪವು 
ಬಿಸಿಲೊಳಗೆ ಚರಿಸುವುದದೆ ಮಹಾ ತಪವು 


ಪೀಠ ಪೂಜೆಂಬುವುದು ಲಾಜಚೂರಣವಯ್ಯ 
ಮಾಟದ ಪಯೋಧರವೆ ಕಲಶಪೂಜೆ 
ಚೂಟಿಯಲಿ ಉದರದ ಯಾತ್ರೆಯೆ ಮಹಾಯಾತ್ರೆ 
ಬೂಟಕತನದಲಿ ಅನೃತವನು ಪೇಳ್ವುದೇ ಮಂತ್ರ 


೨೧೫ 


2 
ಈ 
ತ 
1 
ಕೆ 
ಗ್ಗೆ 
2 
ಗ 
ತ್ರ 
ಬು 
ಟು 


ಹೆಂಡತಿಯ ಕೊಂಡೆಯ ಮಾತುಗಳೆ ಉಪದೇಶ 
ಚಂಡಕೋಪವೆಂಬೋದಗ್ಗಿಹೋತ್ರ 
ಪಂಡಿತನೆನಿಸುವುದೆ ಕುವಿದ್ಯ ಪಠನೆಗಳು 
ಕಂಡವರ ಕೂಡೆ ವಾದಿಸುವುದೆ ತರ್ಕವಯ್ಯ 


ಲಿ 


ಓದಿದೆನು ಎಲ್ಲಣ್ಣ ಕಲ್ಲಣ್ಣ ಎನುತಲಿ 

ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವು ಎನಗೆ ಪಗಡೆ ಪಂಜಿ 

ಸಾಧಿಸಿ ಈ ಪರಿಯ ಧನವನ್ನು ಕೂಡ್ದಾಕಿ 

ಮೋದಿ ಹಯವದನ ನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆತೆ ೫ 


೨೧೩ 


ಸುಳಾದಿ 


ಧ್ರುವತಾಳ 
ಸಲಹಯ್ಯ ಕರುಣಿ ಸಕಲದೇವ ಸಾರ್ವಭೌಮ 
ಸುಲಭ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸುಜನರ ಪ್ರಾಣ 
ಬಲವಂತ ಖಳಕುಲಭಂ೦ಜನ ನಿರಂಜನ 
ಜಲಜನಯನ ಪರಸನ್ನ ಹಯವದನ ೧ 


ಮಠ್ಯತಾಳ 


ದೇಶ ದೇಶದಿ೦ದ ಬ೦ದ ಜನರ ಆಸೆಗಳನು ಪೂರೈಸಿ ಕೊಡುವೆ 
ವಾಸುದೇವ ನಿನ್ನ ಭಜಕರನುದಾಸೀನ ಮಾಡಬೇಡ 

ವಾಸುದೇವ ಭಾಸುರರಮಣ ಸಂಪನ್ನ 

ಶೇಷಗಿರಿಯವಾಸ ತಿಮ್ಮರಾಯ 


(9 


ರೂಪಕತಾಳ 


ದೀನಜನರ ಕಾವೆನೆಂಬುದು ನಿನ್ನಯ ಬಿರುದು 
ಮೌನದಿ ಬಂದು ಗಜೇ೦ದ್ರನಿಗೊಲಿದು 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧ 


ಮಾಣದೆ ಯಮನಾರ್ತಿಯನು ಪರಿಹರಿಸಿದೆ 

ಶ್ರೀನಾಥ ಭಜಕರ ಬಂಧು ಗುಣಸಿ೦ಧು ಮಾಣದೆ 

ದಾನಿಗಳರಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ನೀ 

ಎನ್ನ ಕ್ಷೇಶಗಳ ಬಂಧಿಸಿ ಕಾಯೊ ಬಿಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸೊ ತಂದೆ ಮಾಣದೆ ೩ 


ರುಂಪೆತಾಳ 


ಮುನಿದಿ೦ಂದ್ರ ಮಳೆಯ ಕರೆಯಲು ಗೋಪಗೋಪಿಯರು 
ವನಜಾಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೊಗಲು ಗಿರಿಯನುದ್ದರಿಸಿ 
ಫನತರಕರುಣದಿ ಭಜಕರನು ಪೊರೆದೆ... 
ವನಜಜಭವಹಪಿತ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೊಕ್ಕೆನಯ್ಯ್ಕ ನಾನು 
ಘನತರ ಇನಿತು ಭವದಟ್ಟುಳಿಯ ಬಿಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯ 
ನೆನೆವಂತೆ ಮಾಡು ಶೇಷಗಿರಿಯವಾಸ ತಿಮ್ಮರಾಯ ಲ 


ಅ 


ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 


ಹಿಂದೆ ನಾನಾ ಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಂದು ನೊಂದೆನಯ್ಯ 

ತಂದೆ ಇಂದಿರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಕುತಿಯ 
ಎಂದೆಂದಿಗೆನಗಿತ್ತು ಕಾಯೊ ಗೋವಿಂದ ಮು- 

ಕು೦ದ ಮುನಿಜನಮಾನ್ಕ ಮನುಮಥಕೋಟಲಾವಣ್ಯ 
ವೆಂಕಟಾಚಲನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ನಿನ್ನ ಭಕುತಿಯ ೫ 


ಆಟ್ಟತಾಳ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯನು ಎನ್ನು 
ಮಾನಸದೊಳು ನೆನೆವಂತೆ ಮಾಡು 
ಅನಾಥಜನಪ್ರಿಯ ಅಖಿಳ ಲೋಕದೊಡೆಯ 
ಭಾನುಸನ್ನಿಭಕಾಯ ಶೇಷಗಿರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹ 


ಏಕತಾಳ 


ದೇವ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿ ಕರುಣಾವಲೋಕನದಿಂದೆನಗೆ ತೋ- 
ರುವ ಭಾವಜನಯ್ಯ ಭಕುತಪರಣ ಭಾವಜ ಈವ 
ಕಾವ ದುರಿತ ಪರಿವ ಸುಪ್ರಭಾವ ವೆಂಕಟಾಚಲನಿವಾಸ 


(೦ 


ಜತೆ 


ಪನ್ನಗಾದ್ರಿನಿವಾಸ ಪಾಲಿಸೊ ಪರಮಪುರುಷ ಪ್ರ- 
ಸನ್ನ ಹಯವದನ ಶೇಷಗಿರಿಯ ತಿಮ್ಮ 


೨೧೪ 


ಸಾರಿದೆನೊ ನಿನ್ನ ವೆಂಕಟರನ್ನ 


[ 


ನೀರಜನಯನನೆ ನಿರ್ಮಲಗುಣಪೂರ್ಣ ಅ.ಪ. 


ಅನಾಥನು ನಾನು ಎನಗೆ ಬಂಧು ನೀನು 
ನಿನ್ನವನೆಂದು ನೋಡೊ ನೀನಾಗಿ ದಯಮಾಡೊ ೧ 


ಎನ್ನ ಕು೦ದುಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗದೊ ದೇವ 
ಪನ್ನಗಾದ್ರಿವಾಸ ನೀನೆ ನಿರ್ದೋಷ ೨ 


ದೇಶದೇಶದವರ ಪೊರೆವಂತೆ ಪೊರೆಯೆನ್ನ 
ಶೇಷಾಚಲಫನ್ನ ಶ್ರೀಶ ಹಯವದನ ೩ 


೨೧೫ -_. 


ಸೇವಕನೆಲೊ ನಾನು ನಿನ್ನಯ ಪಾದ 
ಸೇವೆ ನೀಡೆಲೊ ನೀನು 


1 


ೇ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


( 
ನ) 
ಸ್ಮ 


ಸೇವಕನೆಲೊ ನಾನು ಸೇವೆ ನೀಡೆಲೊ ನೀನು 
ಕಾವದೇನೆಲೊ ಶ್ರೀವಧೂವರ ರಾವಣಾಂತಕ ರಕ್ಷಿಸೆನ್ನನು 
ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧರ ದೇವ ಗೋವುಗಳ ಕಾವ 
ಶ್ರೀಮಹಾನುಭಾವ ವರಗಳನೀವ ದೇವ 

ಶ್ರೀವಲ್ರಭ ದಯಮಾಡೆನ್ನನು 

ಈ ವ್ಯಾಳೆಗೆ ಇಂದಿರೆರಮಣ 


(8 
ತ 


ರಾಮ ದಶರಥನಂದನ ರಘುಕುಲಾಬ್ಧಿ 

ಸೋಮ ಸುಂದರವದನ 

ವಾಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣಕಾಮ ಕೌಸಲ್ಯರಾಮ 

ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮ ದೈತ್ಯವಿರಾಮ 

ಶ್ರೀಮದನ೦ತ ನಾಮ 

ಭೀಮ ಮುನಿಜನಸ್ತೋಮ 

ರಮ್ಯಗುಣಧಾಮ ರಣರಂಗಭೀಮ 

ಕೋಮಲಶ್ಶಾಮ ಹೇ 

ಸಾಮಜವರದ ನೀನನುದಿನ 

ಕಾಮಿತಫಲವನು ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೊ ೧ 


ಶಂಕರ ಸುರಸೇವಿತ ಶೇಷಗರುಡಾ- 

ಲಂಕಾರ ಮಣಿಶೋಭಿತ 

ಪಂಕಜನಯನ ಮೀ- 

ನಾಂಕ ಜನಕ ಪಾದ- 

ಪಂಕಜಾಸನವಿನುತ ತಿರುಪತಿ 

ವೆಂಕಟ ಬಿರುದಾ೦ಕ ಜಯ ಜಯ 
ಶಂಖಚಕ್ರಗದೆ ಪಂಖ ಪಿಡಿದಕಳ೦ಕ ಚರಿತ ತಾ- 
ಟಂಕಗೊಲಿದ ನಿಶ್ಶಂಕ 

ಲಂಕಾಧಿಪರಿಷು ರಘುಪತಿ 

ಕಿ೦ಕರರಿಗೆ ಕಿ೦ಕರ ನಾನೆಲೊ 


(ಎ 


೧) 
ತ್‌್‌ 


ಫ್‌ 
ಗ್ರ 
(೨ 
ತ್ರ 
2 
ಭೃ 
ಲ್‌ 
4 
ಜ 
೧ 
[್ರ 
ಕ್ಷ 
(ಎ 


ಮಂದರೋದ್ಧರ ಮಾಧವ ಮಧುಸೂಧನ 

ನಂದಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ 

ಬಿಂದುಮಾಧವ ಶ್ರೀಮುಕುಂದ ಶ್ರೀಮದಾ- 

ನಂದ ವಂದಿತಾಮರ 

ವೃಂದ ಶ್ರುತಿಗಳ ತಂದ ತುರಗವನೇರಿ ಬಂದ 
ವೃಂದಾವನದೊಳಗಿಂದ ಯಶೋದೆಯ 

ಕಂದ ಹರಿಗೋ- 

ವಿಂದ ಶೇಷಗಿರಿಯಲಿ ನಿಂದ 

ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಡೆದೆಲೊ ದ್ರುವಗೊಲಿ- 

ದಂದದಿ ಎನಗೊಲಿಯೊ ಹಯವದನ ಕ್ಷಿ 


೨೧೦೬ 


ಸುಳಾದಿ 
ರೂಪಕತಾಳ 

ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸತತ ವ್ಯಾಪಕನೆಂಬ ಬಿರುದ ಶರಣರು 
ಕರೆದ ಮಾತ್ರದಿ ಬಿಸುಟು ಪರಿಪರಿಯ ವೇಷದಲಿ 
ಧರೆಯೊಳಗವತರಿಸಿ ಶರಧಿಯೊಳ್‌ ನಲಿದೆ 
ಗಿರಿಯನೆತ್ತಿದೆ ಧರೆಯ ಕಾಯ್ದೆ ಶಿಶುವ ಪೊರೆದೆ ಬೇಡಿದೆ ಬಲಿಯ 
ತರಿದೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಮುರಿದೆ ರಾವಣನ ನರನ ಪಾಲಿಸಿದೆ 
ಸುರಸತಿಯರ ಸೋಲಿಸಿದೆ ದುರುಳ ಕಲಿಯ ಗೆಲಿದೆ 
ಮರೆದೆ ಜೀಯ ಕರಿಯ ಭಯವ ಕಿತ್ತೆ 
ಸಿರಿ ಹಯವದನ ದೀನರ ಬಂಧು ನೀನೆಂದು 
ಅರಿಯದ ಮೂಡಸೇವಕರು ನಾವು 
ಕರೆಯದಿದ್ದರೆ ಬಂದು ಕಾಯಬೇಕೆಂದು 
ಕರುಣಾಸಿಂಧುವೆ ನಿನ್ನ ತೋರಬೇಕು 
ಕರೆದು ಬೇಸರವು ಕಿ೦ಕರಗೆ ನಿನ್ನ ಮೂರುತಿಯ 
ಮರೆಯ ಮಾಡುವರೇನೆಂದರಿದೆನಯ್ಕ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೨೧ 


ಬರಿದೆ ಇನ್ನಿರದೆ ಮುರಹರ ನಿನ್ನ ತೋರು ಸ೦- 
ಸಾರದಿಂದ ಬೇಗೆನ್ನುದ್ದರಿಸು ತಂದೆ ೧ 


ಮಠ್ಯತಾಳ 


ಮರೆಯೊಗಲು ದೊರೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಬುದ ನೋಡು ನೋಡು 
ಪುರದೊಳಗೆ ಮರಳಿಯವರ ಪೊರೆವುದ ನೋಡು ನೋಡಯ್ಯ 
ಸರಿದೊರೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾರಿದರ ಮೀರಿದನೆಂಬ ದೂರ ಪೊರದಿರಯ್ಕ 
ಸರಿನಗುವರೆಂಬ ಭಯದಿಂದವರ ಪಕ್ಕದೊಳಿಟ್ಟವರ ಬಿಡನಯ್ಯ 
ಸಿರಿಹಯವದನ ನಿನ್ನ ತೋರೆನಗೆ ಹಿರಿಯ 

ಹರಿಯಪುರಿಯ ಹೊಗಿಸಿ ಪೊರೆ 


( 


ಧ್ರುವತಾಳ 


ಕಂದರ್ಪಕೋಟಲಾವಣ್ಯವ ಗೆಲುವ 

ಸೌಂದರ್ಯದ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯಮೂರುತಿಯ 

ಎಂದು ನೋಡುವೆ ನಾನೆಂದು ನುಡಿವೆನು 

ಎಂದು ಪಾಡುವೆ ನಾನೆಂದೊಡನಾಡುವೆ 

, ಎ೦ದು ಇಂದಿರೇಶನೆ ಲೋಕಪತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನ 

ತಂದೆ ಹಯವದನ ಇದನೆನ[ಗೀ]ಯಯ್ಯ ಕ್ರ 


ರೂಪಕತಾಳ 


ಸಾಸಿರ ನಾಮದೊಳೊಂದನಾದರು ಕೊಡು 

ಈಸು ಮೂರುತಿಯೊಳಗೊಂದನಾದರು ತೋರು 

ಶ್ರೀಶ ನಿನ್ನ ಪುರದೊಳಗೊಂದರಲ್ಲಾದರು 

ವಾಸವ ಎನಗೆ ಕೊಡು ಕರುಣವ ಮಾಡು 

ದೇಶ ದೇಶದವರ ಪೊರೆದು ಎನ್ನೊಬ್ಬನ 

ಆಸೆಯ ಮುರಿಯದಿರಯ್ಕ ಸಿರಿ ಹಯವದನ 

ಶ್ರೀಶ ನಿನ್ನ ಪುರ ಲ 


ರುಂಪೆತಾಳ 
ನಿತ್ಯನ್ನಮೋಸ್ತು ಹರಿ ಭಕ್ತಿಭರಿತೇಭ್ಯಃ 
ನಿತ್ಯನ್ನಮೋಸ್ತು ಹರಿ ಚಿತ್ರಚರಿತೇಭ್ರಃ 


ರಿ 
ನಿತ್ಯಂ ? ಗುರುಭೃಶ್ಸ ಪರಮ ಗುರುಭೃಶ್ಛ 
ನಿತ್ಯ ೦ಚ ಹಯವದನ ಹರಿಯೆ ಶರಣೇಭ್ಯಃ 


೨8 


ನಿತ್ಯಂ ತಥಾದಿ ಗುರುಭಶ್ಹ ಭೂಯಂ ನಮೋ 

ನಿತ್ಯ ೦ಚ ಮೂಲ ಗುರುಭ್ಕ್ಯೋಪ ಭೂಯಂ ನಮೋ 

ನಿತ್ಯ ೦ಚ ಮಂತ್ರ ದೇವತಾಯಂ ನಮೋ ನಮೋ 

ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರಿ ಶೀವಾಸುದೇವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮೋ 

ನಿತ್ಯಂ ಮಮಕ್ಷಿ ಹಯವದನ ಹರಿರಸ್ತು 

ಮುಕ್ತಿದಾತಕ್ಚ ಭವತ್ರಾತಾ ಚ ಕೃಪೆಯಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಚ ಮಂತ್ರ ೬ 


ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 


ಹರಿಯ ಭಜಿಸದ ಮಾನವರಿರವೇನು 

ಹರನ ಭಜನೆಯಾದರೆ ಮಾಡಿರೊ 
ಹರಿಹರರಿಬ್ಬರು ಪುಸಿ ತಾನೆ ದೈವವೆಂಬ 
ಮರುಳರ ಮಾತ ಮನ್ನಿಸಬ್ಕಾಡವಯ್ಯ 
ಸಿರಿಹಯವದನನ ಚರಣದ ಭಕುತಿಯು 
ದೊರಕೊಂಡಿರೆ ಸಾಕು ಜನುಮಜನುಮದಲ್ಲಿ 


(2೦ 


ಅಟ್ಟತಾಳ 


ರಮ್ಮೆಯರಸ ನಮಗಿಷ್ಟವದೈವ 
ಬೊಮರುದ್ರಾದಿಗಳೆಮಗೆ ಗುರುಗಳು 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೨೩ 


ತ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೆಮ್ಮ ಮತಾಚಾರ್ಯರು ಜ- 
ನುಮಜನುಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು 

ಮಾಮನೋಹರ ಹಯವದನಲಲಿ ಭಕ್ತಿ 

ಈ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಎಂದೆಂದು ದೊರಕಲಿ ೮ 


ಏಕತಾಳ 


ಭಕುತರ ಬಿಡದಿರು ನಿನ್ನ ಪಾದಾ೦ಂಬುಜ 

ಭಕುತಿಯ ಕೊಡು ಕೊಡು ಕಮಲದಳಾಕ್ಷ 

ದೈತ್ಯರ ಕೊಲ್ಲು ಕೊಲ್ಲು ಸಿರಿಹಯವದನ ದು- 

ರುಕ್ತಿಯ ಶೌರ್ಯ ನಿಜವನ ಧುರ್ಯ 

ಮಿತ್ರ ಸಹಸ್ರಾರಪ್ರಭೆಯ ಗೆಲುವ ನಿನ್ನಯ 

ಗಾತ್ರದ ಭಕುತಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋಯೆಂಬೆ ಥ್‌ 


ಜತೆ 


ಎನ್ನ ಕುಂದುಕೊರತೆಯ ನೋಡಲಾಗದು ಪ್ರ- 
ಸನ್ನ ಹಯವದನ ನಿನ್ನ ತೋರು ಮುಂದಿರು 


೨೧೭ 


ಹಿ೦ದೂ ಮುಂದೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಗೋ 
ಎಂದನೆ ಎನಗೆ ಬಂಧು 


ಮನೆಯೆಂಬೋದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಕ್ಕಳೆಂಬೋದೆ ದಂಧನೆ 
ಹಣವೆ೦ಂಬೋದೆ ಬಲುಬೇನೆ ಹಾರಿಹೋಗುವದು ತಾನೆ ೧ 


ಮಂದಗಮನೆಯರ ಕೂಡಿ ಮದವೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿ 
ಮುಂದೆ ತೋರದಂತೆ ಬಾಡಿ ಮೋಸಹೋಗಲಾಡಬೇಡಿ ೨ 


(9 


(ಲಿ 


( 


ನ 
ಗ 
ಣ್‌ 
ತ್ರ 
ಲ 

`ಸ 
2 


ಪರಧನ ಪರಸತಿ ಪರಕ್ಕೆಬಾರದಿದು ಘಾಸ 
ಸಿರಿಹಯವದನನ ಚರಣ ಭಜಿಸಿ ಪಡೆಯೆಲೊ ಕರುಣ 


೨೦೮ 


ಹೋಗುತಿದೆ ಹೊತ್ತು ಬರಿದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ 
ಹರಿಗುರುಗಳ ನೆನೆಯದೆ 


| 


ನರರ ನೂರಮೂವತ್ತೆರಡುಕೋಟಿ 

ವರುಷ ದಿವಸವೊಂದೆ ಬೊಮ್ಮಗೆ 
ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಹ್ಮಕಲ್ಪಸಾಸಿರ ಕೋಟಿ 
ನರಕದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಮರಳಿ ಭವದಿ ಬಂದು 


ಗ 


ಒಂದೊಂದಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದುಲಕ್ಷ ಯೋನಿ 
ಎಂದೆನಿಸುವ ಸ್ವೇದಜ ಉದ್ದಜ 

ಬಂದು ಜರಾಯುಜಾಂಡಜ ಕುಲದಿ ಪುಟ್ಟಿ 
ನೊಂದೆ ಎ೦ಂಬತ್ತುನಾಲ್ಕುಲಕ್ಷ ಯೋನಿಯಲಿ 


ಮಾಸ ಒಂಬತ್ತು ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಗರ್ಭದಿ 
ಹೇಸದೆಬಂದು ಜೀವಿಸಿ ಬಳಲಿ 
ಮೋಸವನರಿಯದೆ ಮುನ್ನಿನ ಕರ್ಮದಿ 
ಫಾಸಿಯಾದೆನೊ ಯೌವನಮದದಿ ಸೊಕ್ಕಿ 


ಕೆಲಹೊತ್ತು ಚದುರಂಗ ಪಗಡೆ ಆಟಗಳಿಂದ 
ಕೆಲಹೊತ್ತು ಹಸಿವೆ ನಿದ್ರೆಗಳಿ೦ದಲಿ 
ಕೆಲಹೊತ್ತು ಕಾಕಪೋಕರ ಕತೆಗಳಿಂದ 
ಕೆಲಹೊತ್ತು ಪರನಿಂದೆ ಪರವಾರ್ತೆಗಳಿಂದ 


ಕಾಲವು ಕಡೆಯಾಗಿ ಹರಿ ನಿಮ್ಮನರ್ಚಿಸೆ 
ವೇಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು ಬಂಜೆಯಾಗಿ 


1 


0 


(೨ 


2 


ಓಂ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಜಾಲಿಸಿಹೋಗುತಿದೆ ಈ ವಿಧದಿ ಹೊತ್ತು ಬೇಗನೆ 
ಪಾಲಿಸಿ ದಯಮಾಡೊ ಸಿರಿಹಯವದನ 


ಟೈ 


೨೧೯ 


ಲೋಕನೀತಿ 


ಅಂತರಂಗದ ರೋಗ ಯಾವುದು ಅದು 
ಚಿಂತೆಯಲ್ಲದೆ ಮತ್ತ್ಯಾವುದು 


ಸಂತತ ಶ್ರೀಹರಿನಾಮದಿಂದ್ದೋಹುದು 
ಅ೦ತ್ಯಕೊದಗಿತಜಮಿಳನಿಗಿನ್ನಾವುದು 


ಶ್ರವಣ ಮನನ ಸಾಧನ ನವವಿಧಭಕ್ತಿ 
ಭವಬೇರ ಕಡಿವುದೆಂದರಿಯಬೇಕು 
ರವಿಕುಲಾಂಬುಧಿಸೋಮ ರಾಮನ ಚಿಂತಿಸಿ 
ಭವವಾರಿಧಿಯ ದಾಟುವರೆಲ್ಲರು ಕೇಳಿ 


ಜರಾಮರಣಾದಿ ದುಃಖಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿ 
ಪರಿಪರಿಯಾನಂದ ಕೊಡುವುದಿದು 
ಮರೆಯದೆ ಮನದಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೆನೆದು ಪಾಡೆ 
ಸರುವಾಭೀಷ್ಟವ ಕೊಡುವುದಿದೊಂದೆವೆ 


ಭಯಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ಅಭಯಗಳ ಕೊಡಿಸುವ 
ಭವದೂರ ಗೋವಿಂದನೆಂದರಿತು 
ಹಯವವದನನೆ ಎನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸೊ ಎಂದು 
ನಯದಿಂದ ಬೇಡುವರ ಭಾಗ್ಯವೆ ಭಾಗ್ಯ 


೫ 


1 


೧ 


೨೨೬ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : 


೨೨೦ 


ಓದುವುದು ವೇದ ಹಾಕುವುದು ಗಾಳ 


ಣಿ 


ಮಾಧವನು ತಾನೆ ಗಡ ಮನುಜರನುಸರಣೆ ಗಡ 
ವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬಿಡವು ಗಡ ಸುರನದಿಯಯಾತ್ರೆ ಗಡ 0 


ಆ ದೇವನೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಮನೆಗೆ ದೈವ ಗಡ 
ಪೋದ ನಿಗಮವ ತಂದ ಹಯವದನನೇ ಜಗವ(9) ೨ 


ಕಾದಿಗೆಲಿದನು ಗಡ ಎಡರುಗಳು ಬಿಡವು ಗಡ 
ಕ್ರೋಧದಿ ದೋಷವಲ್ಲದವಸ್ತು ತಾನೆ ಗಡ ೩ 


ಶಿವನಲ್ಲ ಹರಿಯಲ್ಲ ವಿಪ್ರರುಗಳಲ್ಲ 
ಅವರ ನೋಡಲಿ ಬೇಡ ಅವರಿಗೀಯಲಿ ಬೇಡ ಲ 


ಇಂತೆಂಬ ನುಡಿಯೊಳು ದ್ವೇಷ ಕಾಣಿಸಲು 
ಸಂತರೆಲ್ಲರು ನೋಡಿ ಹಯವದನನಿದ ಮೆಚ್ಚ ೫ 


೨೨೧ 


ಕಂಡದ ನುಡಿದೆ ಗಂಡಸಲ್ಲವೆ ನೀ 
ಕಂಡಕ೦ಂಡರ ದುಡಿಸಬೇಡ 

ಕೆಂಡವ ಕೊಂಡು ಮಂಡೆ ತುರಿಸುವ 
ಭ೦ಡನಂತೆ ಉದ್ದಂಡನಾಗದಿರು 


ಕೋಶಕಾರ ಪುಳುಗಳುಣವೆ 
ಮೀಶೆಯ ತೋರಿ ಬಂಟ ಬಾಳನೆ ಕ- 
ಳಾಸವ ಕೊಂಡು ಸೂಳೆಉಣಳೆ ಈ 
ಸತಿ ಸಂತರ್ಗಾಗಿ ಕುಣಿಯದೆ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಕೇಶವ ಹೃಷಿಕೇಶ ಎನ್ನು 
ಭಾಸುರ ಹರಿಮೂರ್ತಿಯ ನೆನೆ 
ಸಾಸಯೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ 
ಏಸುಬಂದರೈಸರೊಳಿರು 


ಆಶೆಯೆಂಬ ಪಾಶವ ಬಿಡು ಈ 
ಸಂಸಾರವಾರಾಶಿಯನೆ 
ನೀಸಲಾರದೆ ಕಾಸಿಗಾಗಿ 

ವೇಷವ ತೋರಿ ಘಾಸಿಯಾಗದೆ 
ದಾಸರೊಳಾಡುವ ಸರ್ವೇಶ ನಿ- 
ರಾಶೆನಲ್ಲದೆ ಲೇಸ ಕೊಡನು 
ರೋಷಬೇಡ ಸ೦ತೋಷದಲಿರು 
ಆಸರು ಬೇಸರಿಗಂಜಬೇಡ 


ಹಾಸುಮಂಚವ ಬಯಸಿ ಬಯಸಿ 
ಹೇಸರುಗತ್ತೆಯಂತೆ ಪರರಿ- 

ಗೀ ಶರೀರವ ಮಾರಬೇಡ 
ಕಸೆಯ ಕಟ್ಟಿ ಕುಣಿಯ ಬೇಡ 
ದೇಶದೇಶಕೆ ಹಾರಬೇಡ 

ನಾಶದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇಶ ಉಂಬೆ 
ಭಾಸಕೆ ನೀನೊಳಗಾಗದೆ 
ಶೇಷಶಾಯಿ ಹಯವದನನ ನೆನೆ 


ಪಿಪಿ 


ಕುಲಮದ ವೈಭವಮದ ವಿದ್ಯಾಮದಗಳ 
ನುಳಿದು ಹರಿದಾಸರ ಮರೆಯೊಕ್ಕು ಸುಖಿಯಾಗು 


ಚಿಪ್ಪಿನೊಳ್ಳುಟ್ಟಿದ ಮುತ್ತಿನ ಮಹಿಮೆಗೆ 
ತಪ್ಪೇನೊ ಮರುಳೆ ಮಾನವ ಪೇಳೆಯ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : 


ಸುರರ ಸೋಲಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಗಸಿರಿಯ ಭೋಗಿಸಿದ ಗಾ 
ತ್ಕರ ಭಾಗ್ಯ ಬಿಸುಟುಪೋದುದ ಕೇಳೆಯ 
ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಪರಕೆ ಪ್ರತ್ಯಹವೆಂದರಿದು 
ನರಹರಿಯ ಚರಣಸೇವೆಯ ಮಾಡು 


ಎತ್ತು ಹೊತ್ತಗೆಯ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತಡದಕೆ ಸಂ- 
ಪತ್ತೇನೋ ಮರುಳ ಸರ್ವಜ್ಞರುಂಟೆ 
ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೊಬ್ಬ ನೆರೆಜಾಣ ಜಾಣರಿವ 
ರೆತ್ತೆಂದರಿಯದ ಹಯವದನನಂಫ್ರಿಯ ಬಲ್ಲ 


೨೨೩ 


ಕೈಲಾಸದಾಶೆಯಲ್ಲಿಹುದೊ 
ಶೈಲೇಂದ್ರಸುತೆಯರಸ ಶಿವನ ಒಲವಿಲ್ಲದವಗೆ 


ಗುರುಹಿರಿಯರರಿಯದಗೆ ಪರಗತಿಯ ತೊರೆದವಗೆ 
ವರಧರ್ಮಪಥವ ಮರೆದವಗೆ 
ದುರುಳರನೆ ಪೊರೆದು ಪರಸತಿಯ ನೆರೆದವಗೆ 


ದೀನಜನರೊಡನಾಡಿ ಹೀನಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ 
ಆನೆಂಬ ಮಮತೆಯನೆ ಕೂಡಿ 
ದಾನವನೆ ಬೇಡಿ ದುರ್ದಾನಕೆ ಮರುಳಹಗೆ 


ಅನಾಚಾರ೦ಗಳ ಬಿಡದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಕೊಡದೆ 
ಧನದ ಗ೦ಟುಗಳನು ಕಡಿಯದೆ 
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯದೆ ಪರರ ಜರಿದು ನುಡಿವವಗೆ 


ಹ್ತ 
ಟ್ರ 
ಕ 
(ಎ 


[ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೨೯ 


ವಾದಿರಾಜನ ನುಡಿಯ ಹಿತವೆಂದು ಲಾಲಿಸದೆ 
ಕ್ರೋಧಮಯನಾಗಿ ದೂಷಿಪಗೆ 
ಪಾದಕೆರಗದೆ ಜನನಿಯನಾದರಿಸದವಗೆ ಲ 


ಹಯವದನನಲ್ಲೆಂದು ತಾನೆಲ್ಲ ಬಲ್ದೆಯೆಂದು 
ದಯವುಳ್ಳವರ ದೈವನೆನದೆ ಈ 
ಸ್ವಯಂಭು ಲಿಂಗದ ಕಲ್ಲೇ ದೈವವೆಂಬುವಗೆ ೫ 


ಎ೨೪ 


ಗಾಳದ ಪುಳುವಿನಾಶೆಯ ಮೀನ್ಗಳಂತೆ ಮುಂದುಗಾಣರು 
ಹಾಳುಬಾವಿಯ ಪೋಲ್ವ ಭವದಿ ಬಳಲುವ ಜೀವರು ಪ. 


ಮೇಲೆ ಬಹ ಕಾರ್ಯಜಾಲ ಹಂಬಲಿಸುವ 

ಖೂಳ ಜಲಜದ ಕೋಳದೊಳು ಹಲುಬುವಳಿಯಂತೆ 

ಕಾಲಪಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಪುಸಿಯಾಗದೆ ಉಳಿಯ 

ಫಾಲದ ಬರಹವ ಮೀರಿ ನಡೆವ ಮನುಜನು ದಾವ ೧ 


ತೈಲ ವಿಕ್ರಯದ ಶೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬಹ ಲಾಭಗಳ 
ಸಾಲ ಯೋಚಿಸಿ ತನ್ನ ಮೂಲಧನವ ನೀಗಿದ ಗಡ 
ಬಾಳುವ ಸುತನ ಬಯಸಿ ಮದುವೆಯ ಮಾಡಿದ ಚೆಲ್ವ 
ಬಾಲಕಿ ಬದುಕದೆ ಗರ್ಭದೊರಸೆ ಬಿದ್ದುಹೋಗಳೆ ೨ 


ಖೂಳಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲುಂಡು ಶಾಲ್ಯಾನ್ನ ದಕ್ಕದಿರೆ 

ನಾಳೆಬಹ ಸಂಕಟವನರಿಯದ ಮನುಜನಲ್ಲವೆ 

ತಾಳದಮರನ ನೆಳಲಿಗೆಂದು ಬಂದು ಕುಳಿತರೆ 

ಬೋಳುತಲೆಯಲಿ ಅದರ ಫಲ ಬಿದ್ದು ಸಾಯನೆ ಕ 


ಸೂಳೆಯರ ಮೆಚ್ಚಿದವ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮದ್ದಿನಿಂದ 
ಬೀಳ್ದುದೀ ತನುವೆಂದು ಅಕಟಕಟ 2 ಬಲ್ಲನೆ 


೨೩೦ 


ಶಿ 

ಕ 
(೨ 
ತ್ರ 
ಲಕ 
ತ್ತ 
೧ 
೮01 


ಮಾಳಿಗೆಯ ತೊಲೆ ಮುರಿದು ಮರಣ ಬಂದೀತೆಂದು 
ಲೋಲಾಕ್ಷಿಯರ ಸಂಗಡ ಮಲಗಿದವ ಬಲ್ಲನೆ 


ಶೂಲಧರ ಖಳನಿಗೆ ವರವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಗೆಟ್ಟು 
ಕೋಲುತಾಗಿದ ಹರಿಣನಂತೆ ಹರಿಯ ಸಾರ್ದಗಡ 
ಆಲಸ್ಕಭಯ ಭಕ್ತಿಭರಿತ ನರರೇನ ಬಲ್ಲರು 
ಕೇಳೆಯಾನಯತೇ ಯೆಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಸಂಭ್ರಮವ 


ಬಾಲ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಯಾರು ಶೀಲವನು ಕಲಿಸಿದರು 
ತ್ರೈಲೋಕವೀರ ಪಾರ್ಥನ ತಿದ್ದಿದವರಾರು 
ಆಲಸ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವ ಬಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮ ತಾ 
ಕಾಲೂರಿ ತಪಗೈದು ಜಗವ ಮಾಡಿದ ಗಡ 


ಶ್ರೀಲೋಲ ಹಯವದನ ಸರ್ವಸ್ವತಂತ್ರ ತನ್ನ 

ೇಳ ಬಲದಿಂದೊಬ್ಬನೇ ತೊಡಗಿದ ಕಾರ್ಯ ಈಡೇರಿಸುವ 
ಈಲೋಕವೆಲ್ಲವಳಿಯಲು ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ 
ಲೀಲೆಯಿಂ ಪವಡಿಸಿ ಸೃಜಿಸಿದಗೆ ಪರರ ಹಂಗೇ 


೨೨೫ 


ಗುರುಹಿರಿಯರನುಸರಿಸಿ ಹರಿಯ ಮನದೊಳಗಿರಿಸಿ ' 
ಪರಗತಿಯ ಬೇಗ ಸಾಧಿಸಿರೊ 


ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದ ದೇಹವೆಂಬ ಸೆರೆಮನೆಯೊಳಗೆ 
ಸಿಕ್ಕಿ ಬಹುಕಾಲ ಬಳಲದಿರಿ 

ರಕ್ಕಸಾರಿಯ ಭಕ್ತರೊಳು ಸೇರಿ ಮುಂದೆ ಸೆರೆ- 
ಯಿಕ್ಕದಂತವನ ಮರೆಹೋಗಿರೊ 


ಕ೦ಬಳಿಯ ಬುತ್ತಿಯಂಶೀ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸುಖ 
ವೆಂಬುದಿಲ್ಲವು ದುಃಖಭರಿತ 


2 


ಆಗ್ರ 


(೦ 


[ 


ಟಿ 


(ಎ೨ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಅ೦ಬುಜಾಕ್ಷನ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ಕಥಾಮೃತವ- 
ನುಂಬ ಸಂಭಮಕೆ ಸರಿಗಾಣೆನು 


ಮಕ್ಕಳುಗಳಳುವಾಗ ಮಡದಿಯರು ಜರಿವಾಗ 
ಭಿಕ್ಷುಕರು ಬಂದು ಬೈದ್ದೋಗುವಾಗ 

ಇಕ್ಕಿ ಪೊರೆವುದಕೆ ಬಗೆಯಿಲ್ಲದ ದರಿದಂಗೆ 
ಸೌಖ್ಯವೆತ್ತಣದು ಮನುಜರಿಗೆ 


ತಾಯ ಮಾರಿ ತೊತ್ತಕೊ೦ಬ ಪಾಮರನಂತೆ 
ಹೇಯಕುಜನರ ಚರಣಕೆರಗಿ 

ಶ್ರೀಯರಸನಂಘ್ರಿಗಳ ನೆನೆಯಲೊಲ್ಲದ ಮನುಜರಿಗೆ 
ಆಯುಷ್ಯ ಬರಿದೆ ಹೋಯಿತಲ್ಲ 


ಐವರಿತ್ತೊಡವೆಯನು ಅವರವರು ಒಯ್ವರು ಮ- 
ತ್ತೈವರೆಂಬುವರು ತೊಲಗುವರು 

ಮೈಯ ಹತ್ತರಕೂಟ ಹರಿದು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ 
ಕೈಯ ಪಿಡಿದೆತ್ತುವರ ಕಾಣೆ 


ಕಾಲು ಜವಗುಂದಿದವು ರೋಗರುಜಿನಗಳಿಂದ 
ಕಾಲನ ಭಟರು ಬಂದು ಕವಿದು 

ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಮುಖಫಂಟೆಯೊಳಗಿನ 
ನಾಲಿಗೆಗೆ ನಾದವೆಲ್ಲಿಹುದೊ 


ಈಗಲೆ ಹರಿನಾಮನಾದದಿಂದೆಜ್ಚೆತ್ತು 
ನಾಗಶಯನನ ಪುರದ ಪಥವ 
ಆಗಮಜ್ಜರ ಕೈಯ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರೊ ನೀವು 
ಈ ಗಾಳಿದೀಪ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ 


ಜರೆ ಬಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗುರುಟ್ಟುವಾಗ 
ಶರೀರಸಂಬಂಧಿಗಳ ಕಾಟ 


ಎ 
ಪ್‌ 


೫ 


9 
ಉು 


೨೩೧ 

೨೩೨ 


ಮಗ ದಾ 
ತರುಣಿಯರ ಮೇಲಾಸೆ ತಮ್ಮ ಹಿತವರಿಯದೆ 
ಬರಿದೆ ಭವದೊಳಗೆ ಬಳಲದಿರಿ 


ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವನೋದಲಿಲ್ಲ ಜಪತಪ 

ಸಾಧು ಸತ್ಯರ್ಮಗಳ ಸರಕಿಲ್ಲ 

ಮಾಧವನ ಪೂಜೆಯನು ನು ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ ಹರಿ 
ಪಾದತೀರ್ಥ ವ್ರತಗಳಿಲ್ಲ 


ಊರ್ದ್ವಪುಂಢಡ್ರಗಳೆಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಲಾ೦ಛನವೆಲ್ಲಿ 
ಪದ್ದಾತ್ಮಿ ಶ್ರೀತುಲಸಿ ಸರಗಳೆಲ್ಲಿ 
ಸದ್ಯರ್ಮಪಥವಲ್ಲಿ ವಿಷಯಾಂಧಕೂಪದೊಳು 
ಬಿದ್ದು ಹೋರಳುವ ಮನುಜರೆಲ್ಲಿ 
ಏಕಾದಶಿಯ ಮಾಡಿ ಯತಿಗಳೊಡನೆ ಆಡಿ 
ಪೋಕವೃತ್ತಿಗಳನೀಡಾಡಿ 


ಶ್ರೀಕಾ೦ತನನು ಬೇಡಿ ಸುಕೃತಿಗಳನೆ ಕೂಡಿ 


ಆ ಕೃಷ್ಣನ೦ಫ್ರಿಗಳ ಪಾಡಿ 


ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯನೆ ಪೊಗಳಿ ಅವನಂಗಣದಿ ಹೊರಳಿ 
ಶುಷ್ಠ ತರ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ಉಗುಳಿ 

ಭಕ್ತಿಜ್ದಾನಗಳಿರಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಪಥದಿ೦ ಮರಳಿ 
ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗದಲಿನ್ನು ತೆರಳಿ 


ಕೊಳ್ಳೆನಾಯಕ ಬಂದು ಕೋಟೆಗಡರದ ಮುನ್ನ 
ಕಳ್ಳರೈವರ ಕಾಟದಿಂದ 

ಉಳ್ಳ ಪುಣ್ಕಾರ್ಥಗಳು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೋಗದ ಮುನ್ನ 
ಘುಲ್ಲನಾಭದಲಿ ಬಚ್ಚಿಡಿರೊ 


. ಮಲಮೂತ್ರರಕ್ತಮಾಂಸದ ರಾಸಿಗಳು ಕೂಡಿ 


ಎಲುವಿನ ಬಿಲದಲ್ಲಿ ಗೂಡಮಾಡಿ 


1 


1 


ತೈ 
೦೨ 


೧೦ 


೧೨ 


೧೩ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಬೆಳೆಸಿದೀ ತನುವೆ೦ಬ ನರಕದಾಸೆಯ ಬಿಟ್ಟು 
ಜಲಜನಾಭನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿರೊ 


ಒಂಬತ್ತು ಛಿದ್ರವುಳ್ಳ ದೇಹವೆಂಬ ಮಡಕೆಯಲ್ಲಿ 
ತುಂಬಿದ ವಾಯು ಸ್ಥಿರವೆಂದು 
ನಂಬಿಕೊಂಡಿರಬೇಡಿ ಹಯವದನ ಹರಿಯ ಪಾ- 
ದಾಂಬುಜವ ಸೇರಿ ಬದುಕಿರೊ 


ಏಿಸಿಹಿ 


ತಾಳುವಿಕೆಗಿಂತ ತಪವು ಇಲ್ಲ 
ಕೇಳಬಲ್ಲವರಿಗೆ ಹೇಳುವೆನು ಸೊಲ್ಲ 


ದುಷ್ಪಮನುಜರು ಪೇಳ್ವ ನಿಷ್ಠುರದನುಡಿ ತಾಳು 
ಕಷ್ಟಬ೦ದರೆ ತಾಳು ಕಂಗೆಡದೆ ತಾಳು 

ನೆಟ್ಟಸಸಿ ಫಲಬರುವತನಕ ಶಾಂತಿಯ ತಾಳು 
ಕಟ್ಟುಬುತ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಉಣಲುಂಟು ತಾಳು 


ಹಳಿದು ಹಂಗಿಸುವ ಹಗೆಯ ಮಾತನು ತಾಳು 
ಸುಳಿನುಡಿ ಕುಹಕ ಕುಮಂತ್ರವನು ತಾಳು 
ಅಳುಕದಲೆ ಬಿರುಸು ಬಿ೦ಕದ ನುಡಿಯ ನೀ ತಾಳು 
ಹಲಧರಾನುಜನನ್ನು ಹೃದಯದಲಿ ತಾಳು 


ನಕ್ಕನುಡಿವರ ಮುಂದೆ ಮುಕ್ಕರಿಸದೆ ತಾಳು 
ಅಕ್ಕಸವ ಮಾಡುವರ ಅಕ್ಕರದಿ ತಾಳು 
ಉಕ್ಕೋಹಾಲಿಗೆ ನೀರು ಇಕ್ಕಿದ೦ದದಿ ತಾಳು 
ಪಕ್ಷೀಶ ಹಯವದನ ಶರಣೆಂದು ಬಾಳು 


೧೫ 


[ 


€೨ 


೨೩೪ 


೨೨೬ 


ದಾನವಲ್ಲ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ 
ಏನು ಹೇಳಿದರೇನು ವಿಷಯಮೆಚ್ಚಿದವಗೆ 


ಕಂಡಕ೦ಡವರ ಅನ್ನಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಅನುಗಾಲ 
ಭಂಡತನದಲಿ ಕಾಲವ ಕಳೆಯುತ 

ತಂಡ ತಂಡದಿ ಬಾಹ ಔತಣಕೆ ಮೈಯ್ಯುಬ್ಬಿ 
ಉಂಡು ಎನಗಿಂದಧಿಕ ಯೋಗ್ಯನಿಲ್ಲವೆಂದು 


ಪರ್ವಕಾಲ ಪಿತೃದಿವ್ಗ ಗುರುಗಳ ಪುಣ್ಯದಿನ 
ಸರ್ವಕರ್ಮವ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅತಿಥಿಗೀಯದೆ 

ಪರರ ಅನ್ನವ ಬಿಡದೆ ಉತ್ಸಾಹದಲಿ ಪೋಗಿ 
ನಲಿನಲಿದುಂಡು ಸ್ತೋತ್ರವ ಮಾಡಿ ದಿನಕಳೆವೆ 


ಅನ್ಯರೊಡವೆಯು ತನಗೆ ಬಂದರೆ ಸಂತೋಷ 
ತನ್ನೊಡವೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಕ್ಷೇಶ 

ಉನ್ನತ್ತನಾಗಿ ಉದರವ ಪೊರೆವ ಈ ದೋಷ 
ಮನ್ನಿಸಿ ದಯಮಾಡಿ ಸಲಹೋ ಹಯವದನ 


೨೨೮ 


ನಂಬು ನಂಬು ನಾರಾಯಣನ ಈ 
ಮಿಕ್ಕ ದೈವಗಳು ಕಾಯಬಲ್ಲವೆ 


ಅಂಬರದಿ ಧ್ರುವನ್ನ ನೋಡು ಈ ಭಕ್ತಿಮೌಳಿ 
ಯೆಂಬೊ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ನ ನೋಡು 
ಕು೦ಭಿಣಿಯೊಳು ವಿಭೀಷಣಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಕೊಟ್ಟ 
ತುಂಬಿದ ಭಾಗ್ಯವ ನೋಡಯ್ಯ 


ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನೆಂಬೊ ದೈತ್ಯನ ಆ ಸಿರಿಯೆಲ್ಲ 
ಕರಗಿ ಹೋದದ್ದು ನೋಡಯ್ಯ 
ದುರುಳರಾವಣ ಏನಾದ ಆ ಜ್‌ 
ಪಾರಂಪರ್ಕದಿ೦ಂದ ಕೇಳಯ್ಯ 


ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 

ವ 

[ಕಟ್ಟೆಂದ] ಖಳನೇನಾದ 

ಹಯವದನನ್ನ ನಂಬಿದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ- 
ರಾಯನ ಭಾಗ್ಯ ನೋಡಯ್ಯ 


ಪಿಪಿ 


ನಮಿಸಿರೊ ನಾರಾಯಣನಂಘ್ರಿಗೆ ಭವ 


ಕ್ರಮವಿನ್ನು ಸಾಕು ಮುಕ್ತಿಸುಖವೆ ಬೇಕೆಂಬುವರು 


ಮೂರುಬಾರಿ ಪೊಡವಡಿರೊ ಮ- 


ತ್ತಾರು ಬಾರಿ ಪೊಡವಡಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಗೆ 
ಆರೆರಡಕೂಡಿ ಪೊಡವಡಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಗೆರ ಇಪ್ಪತ್ತ 


ಮೂರಕ್ಕೊಂದ ಕೂಡಿ ಪೊಡವಡಿರೊ 


ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಸಾರಿ ಹರಿ- 
ಗರ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಪೊಡವಡಿರೊ 

ಆರ್ತಬಂಧು ಸಿರಿರಮಣಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ 
ಯುಕ್ತವಾಗಿ ದಂಡದಂತೆ ಭೂತಳದಲಿ 


ಉರಸಾ ಶಿರಸಾದೃಷ್ಟ್ವಾ ಮನಸಾ ವಚಸಾ ತಥಾ 
ಪದ್ದ್ಯಾ೦ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ಜಾನುಭ್ಕಾಂ ಪ್ರಣಮೋಷ್ಟಾಂಗಾ 
ಈ ರೀತಿಯೆ೦ಬ ವ್ಯಾಸನಮಂತ್ರ ಗುರುಮಂತ್ರವನೆ 


ನಂಬಿ ಭಕುತಿರಸ ತುಂಬಿ 


೨೩೫ 


೨೩೬ 


ಸಮಗ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಸಂಧ್ಯಾಂ ದೃಷ್ಟಾ ವಗುರುಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಗುರು ಸ್ವಗುರು ಮೇವಚಾ 
ದ್ವಿಚತುರ್ವಿಂಶತ್ತದರ್ಧಂ ನಾ 
ತದರ್ಧಮಥವಾನಮೇ ನಮೋತದರ್ಥಯಥವಾ 


ತದರ್ಧಂ ಸರ್ವದಾ ಮಮೇ ೪ 


ಆರೋಗಣೆಯ ಮಾಡಲಾಗ ವಂದಿಸಬೇಡ 

ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಂಗದೊಳೆರಗಬೇಡ 

ಸಿರಿ ಹಯವದನನಗ)ಪೃಷ್ಟಾತ (9) 

ಪುರ ವಾಮಭಾಗ ಮಜ್ಜನಕಾಲ೦ಗಳ ಬಿಟ್ಟು ೫ 


೨೩೦ 


ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನಿರೊ ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲ 


ತ 


ಸಾರರಹಿತ ಸಂಸಾರದಲಿ ಪರ 
ಸಾರ ಇದು ಎ೦ದು ಸಂಸಾರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಅ.ಪ. 


ಇಹಪರ ಸುಖವುಂಟೋ ಇದರ ಫಲ 
ಬಹಳ ಕಟ್ಟದ ಗಂಟೋ ಘನಮಹಿಮಗೆ ಇದು 
ಮಹಮಹಿಮೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಮಹಿಮೆಯೊಳಗಿದು 
ಮಹಾರಸವಾದಂಥ ಮಂತ್ರ 
ಮಹಭಕುತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ೧ 


ಹಸಿವೆಯ ಶ್ರಮವಿರಲಿ ಹಸಿವಿರದೆ ಹ- 

ರುಷವು ತಾನಿರಲಿ ರಸಿಕಶ್ರಮ ಕೆರಳಿ ಮಾ- 

ನಸ ವಶವು ಆಗಲಿ ಆಗದಿರಲಿ 

ದೋಷವಾಗಲಿ ಶುದ್ಧವಾಗಲಿ ಶ್ರೀಶನ ಮರೆಯದೆ ಹಾಂಗೆ ೨ 


ಚೋರನೆಂದೆನದೆ ಚಿತ್ತದಲಿ 

ಜಾರನೆಂದೆಣಿಸದೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿ ಬಹಳ 

ಪಾರರಹಿತ ಅನರ್ಥಸಂಚಿತ 

ಹರಣ ಮಾಡುವ ಪವನ ಪ್ರಿಯ ಸರ್ವರಂತರ ಹಯವದನ ೩ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೩೭ 


೨೩೧ 


ನಾರಾಯಣನ ನೆನೆ ವರ್ಣಿಸು ಮನ್ನಿಸು 
ಆರಾಧನೆಗಳ ಮಾಡುತ ಪಾಡುತ 
ನೀರಾಜನದಿಂದಲರ್ಜಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ವೇದ 
ಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯನ 


ಣಿ 


ಅವನ ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಕಾಸನ 

ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ಭಕ್ತಿಮಹಾಪ್ರಸಾದ೦ಗಳು 

ಕೈವಲ್ಯ ಪದಕಿಕ್ಕಿದ ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ ಎಂದು ಭಾವಜ್ಞರು ಪೇಳ್ವರೊ 

ಜೀವನ ಜವನಬಾಧೆಯ ತಷ್ಪಿಸಿ 

ಪಾವನ ವೈಕುಂಠಪುರದೊಳಗೆಂದೆಂದು 

ಆವಾಸವನು ಮಾಡಿ ಸುಖಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸೇವಿಸು ವೈಷ್ಣವರ ೧ 


ಲೋಕದಿ ವರಂ ವರಯ ಭಧದ್ರಂತೆ 

ಯತೆ ಕೈವಲ್ಯಮಾತ್ಮನಃ 

ಏಕಮೇವೇಶ್ವರಸ್ತ ಸಾಧ್ಧಗವಾನ್‌ ವಿಷ್ಣುರವ್ಯಯ ಎಂಬಾ 

ಈ ಕಲಿಯುಗದಲಿ ಬೇಕಾದ ಪುರಾಣಾದಿ 

ವಾಕುವಿವೇಕವ ಮನದಿ ವಿಚಾರಿಸಿ 

ಸ್ವೀಕರಿಸು ವೈಷ್ಣವ ಮತವ ಜೀವ ನಿರಾಕರಿಸನ್ಯಮತವ ಶಿ 


ದ್ವಾರಾವತಿಯ ಗೋಪಿಚ೦ದನದಿಂದ 
ಶ್ರೀರಮಣನ ವರ ನಾಮವ ನೆನೆ- 
ದೆರಡಾರೂರ್ವ್ವ ಪುಂಡ್ರಗಳ 
ಧರಿಸೆಂದೆಂದು ವೀರವೈಷ್ಣವಗುರುವ 
ಸೇರಿ ಸ೦ಂತಪ್ತ ಸುದರುಶನ ಶಂಖ 
ಧಾರಣವನು ಭುಜಯುಗದಲಿ ಮಾಡಿ 
ಮುರಾರಿಯ ಮಂತ್ರಗಳವರಿಂದ ಕೇಳುತ ಓರಂತೆ ಜಪಿಸುತ್ತಿರು. ೩ 


ಎಂ 


(ಎ 


ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಶಿರದಿ ಧರಿಸುತಿರು 
ಹರಿ ನೈವೇದ್ಯವನೆ ಭುಂಜಿಸುತಿರು 
ಇರುಳು ಹಗಲು ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯ 
ಬಿಡದಿರು ದುರುಳರ ಕೂಡದಿರೊ 
ಹರಿಪದ ತೀರ್ಥದ ನೇಮವಬಿಡದಿರು 
ಹರಿಪರದೇವಶೆ ಎಂದರುಪುಶಲಿರು 
ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ ಪುರಾಣವ ನಿರುತದಿ ಕೇಳು 


ತುಷ್ಪನಹನು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಮುಂದಿಟ್ಟರೆ 

ಅಷ್ಟಿಷ್ಟೆನ್ನದೆ ಸಕಲೇಷ್ದಂಗಳ 

ಕೊಟ್ಟುಕಾಯ್ವನು ಶಕ್ತನಿಗೆ ತ್ರಿವಿಷ್ಣಪಪಟ್ಟವ ಕಟ್ಟಿದವ 
ದುಷ್ಟ್ಪರನೊಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟರಿಗೊಲಿವ ಅ- 

ನಿಷ್ಠವ ತರಿದೊಟ್ಟುವ ಜಗಜಟ್ಟ ಅರಿಷ್ಟ 
ಮುಷ್ಟಿಕಾದ್ಕರ ಹುಡಿಗುಟ್ಟಿದ ವಿಠಲ ಬಹು ದಿಟ್ಟ 


ಕಂದ ಬಾಯೆಂದರೆ ನಂದನಿಗೊಲಿದಿಹ 

ಕುಂದುಕೊರತೆ ಬಂದರೆ ನೊಂದುಕೊಳನು 

ಇಂದಿರೆಯರಸ ಮುಕುಂದ ಮುಕುತಿಯ ನಂದನವನೀವ ದೇವ 
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೆಮನದಿ ಸ- 

ನಂದನಾದಿಗಳು ಭಜಿಸಲು ಒಲಿವ ಉ- 

ಪೇಂದ್ರನ ಶುಭಗುಣಸಾ೦ದ್ರನ ಯದು 

ಕುಲಚಂದ್ರನ ವಂದಿಸಿರೊ 


ಓಡುವ ಅಡಗುವ ದೇವರೆ ಬಲ್ಲರು 

ಬಾಡುವ ಬೇಡುವ ಮುನಿಗಳೆ ಬಲ್ಲರು 

ನೋಡುವ ಕೂಡುವ ಮುಕುತರೆ ಬಲ್ಲರೊಡನಾಡುವ ರಮೆ ಬಲ್ಬಳು 
ಊಡುವ ಪಾಡುವ ಯಶೋದೆ ಬಲ್ಜಳು 

ಕಾಡುವ ಖಳರ ಮರ್ದಿಸಿ ಹುಡಿಗುಟ್ಟದ 

ನಾಡೊಳು ಕೇಡುಗಳೆವ [ಕೃಷ್ಣನಿಗೀಡೆಂದಾಡದಿರು] 


೫ 


(00 


ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೩೯ 


ಆವನ ಪಕ್ಷವದಕೆದುರಿಲ್ಲ 

ಆವನ ಕುಕ್ಷಿಯೊಳಕ್ಕು ಜಗತ್ರಯ 

ಆವನು ಶಿಕ್ಷಿಪ ರಕ್ಷಿಪನು ಮ 

ತ್ತಾವನು ಪಾವನನು 

ಆವನ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಮಿಕ್ಕವರಿಲ್ಲ ಕೇ- 

ಳಾವನುಪೇಕ್ಷೆ ಕುಲಕ್ಷಯವೆನಿಪುದು 

ಆವನುರುಕ್ರಮ ವಿಕ್ರಮನೆನಿಸಿದ ದೇವನಿಗಾವನೆಣೆ ೮ 


ಸಿರಿದೇವಿ ಆವನಿಗರಸಿ ಸುರರ ಗುರು 

ವಿರಿಂಚಿ ಪವನರು ಆವನ ಕುವರರೆಂಬರು 

ಉರಗಾಧಿಪನಾವನ ಮಂಚ ವಿಹಗೇಶ್ವರನಾವನ ವಾಹನ 
ಪುರಹರನಾವನುಂಗುಟನೀರಪೊತ್ತ ನಿ- 

ರ್ಜರ ಪತಿ ಆವನ ಚರಣಸೇವಕನಾದ 

ಸುರರೊಳಗೀ ಹಯವದನಗಿನ್ನಾರನು ಸರಿಯೆಂದುಸುರುವೆನೊ ೯ 


೨೩೨ 


ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ 
ನಾರಾಯಣ 


ತೆ 


ಭಕ್ತಿಬೇಕು ಪರಮ ವಿರಕ್ತಿ ಬೇಕು ಹರಿ ಸ- 
ರ್ವೋತ್ತಮವೆಂಬೊ ನೆನವಿರಬೇಕು ೧ 


ಅರಿಷಡ್ಜರ್ಗದ ವಿಜಯ ಬೇಕು ಗುರುಕುಲತಿಲಕ 
ಗುರುಮದ್ವಮತ ಬೇಕು ಗುರುಭಕ್ತಿ ಬೇಕು ` ೨ 


ಹರಿಯ ಡಿಂಗರಿಗರ ಸ೦ಗ ಬೇಕು ಶ೦ಖಚಕ್ರ- 
ಧರನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಸ್ವರೂಪಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕು ೩ 


೨೪೦ 


2 

1 
ಪ 
ತೆ 
೩ 
ಫ್ಪ 
ಚ 


( 
ಆ.61 


ವೇದದಭ್ಯ್ಕಾಸವು ಬೇಕು ಅದರರ್ಥ ಹರಿಯೆಂಬ 
ಬೋಧವಿರಲುಬೇಕು ಖಳರಳಿಯಲುಬೇಕು 


ವಾದಿರಾಜನೊಡೆಯ ಹಯವವದನನ್ನ ದಿವ್ಯ- 
ಪಾದ ನಂಬಿಯಿರಬೇಕು ವರಾದಿಗಳ ಬಯಸುವೋರು 


ಸ ಪಪಂ 


ಸಬ ಬಂ 


ನೇಮದಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ನಾಮವ ಧರಿಸುವಾಗ 

ರಾಮ ರಾಮನೆಂದು ಪಾಡಿ ವಾಮನ ಕಪಿಲ ಬುದ್ಧ 

ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶುದ್ಧದಿಂದ ಈ ಮಹಿಯೊಳ್ಹಪಿಪರಿಗೆ 

ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳ [ನೀವ] ಶ್ರೀಮದಾನ೦ದತೀರ್ಥರ 

ಹೇಮಕರದಿಂದರ್ಚಿತ ದಾಮೋದರ ಹಯವದನನಂಫ್ರಿಯ 
ಚಿಂತಿಸು ಹೀಗೆ 


ಕಪಟತನವ ಬಿಟ್ಟು ಗುಪಿತದಿ೦ ಜಪಿಪರ 
ಅಪರಿಮಿತಮಹಿಮ 

ಕಪಟನಾಟಕ ಸೂತ್ರವ ಧರಿಸಿ ಮೆರೆವ ನಮ್ಮ 
ಕೃಪಾನಿಧಿ ಹಯವದನ ಸುಪಥವ ತೋರಿಸುವ 


ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಉಪಾಸನ ಮಾಡುವಂಥ ಭಕ್ತಜನಕೆ 

ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಕ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತುತಿಸಿಕೊಂಡಾಡುವರಿಗೆ 

ಎತ್ತಣವೊ ದುರಿತವು ಎತ್ತಣವೊ ದುರ್ಗತಿಯು 
ಸತ್ಯಭಾಮಾಪತಿ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ ಹಯವದನ 

ತೆತ್ತಿಗ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ್ನ ಚಿತ್ತದೊಳಗಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡು 

ಮತ್ತೆ ಯೋಚಿಸದ್ದಾಂಗೆ ನೀ ಮನದಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಪಾಡಯ್ಯ 


2 
೧ 
ತ 
ಹೆ 


ಆ್ರಿ 


(ು 


ವದನ ಮೂರ್ತಿಯ 
ಯ್ಮ್ನ 

ರಿ 
ಯಣ ಸ- 

ಪ. 

ಸಿ ಅ.ಪ. 
್ರ 
ದ 
ದಯ್ಕ ೧ 
ನು 
ದಯ್ಯ ಸ್ರ 
ಸ 
ುರವೊ ೩ 


೨೪೨ 


ನಾಗಶಯನನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡರೆ 
ಹೋಗಬೇಡಿರೆಂದು ಹುಟ್ಟ ತಡೆವ 


ಬರವೆ೦ಬ ಮಾತಿಲ್ಲವೊ ಒಂದು 
ತೆರಿಗೆಯ ಕೊಡಬ್ಕಾಡಿರೊ 
ಪರಮಕರುಣಿ ಹಯವದನ ವೈಕ 


ಸರುವಮಾನ್ಯವನಿತ್ತು ಶರಣರ ಪೆ 


೨೩೫ 


ಬಹುದೂರ ಮುಕ್ತಿಪಥದಿ ನಡೆದ 
ಹೋಗಲದನಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರೊ 


ಸಂಸಾರವೆಂಬಡವಿಯ ಸುತ್ತ ಸ: 
ಸಂಕಟವ ಕಳೆವರೆ 

ಕ೦ಸಾರಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಿಗೆ ಸೇವೆಯ 
ಅಂಶುಪ್ರದಕ್ಷಿಣವ ಮಾಡಿರೊ 


ಏಕ೦ ವಿನಾಯಕೇ ಕುರ್ಯಾದ್ದೇ 
ತ್ರೀಣೆ ಶಂಕರೆ 

ಚತ್ವಾರಿ ಕೇಶವೇ ಕುರ್ಯಾತ್‌ ಸ 
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವ ಮಾಡಿರೊ 


ಬ್ರಹ್ಮತ್ಯವೆಂಬ ಪಾಪವ ಕಳೆವರೆ 
ಬ್ರಹ್ಮಪಿತನ ಪಟ್ಟದರಸಿಗೆ 

ಒಮ್ಮನದಲೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವವ 
ನಿರ್ಮಲ ಸುಖವ ಪಡೆಯಿರೊ 


ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಡ ನೀವ 
ದರ್ಥವ್ಯರ್ಥವ ಕೆಡಿಸಬೇಡ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೪೩ 


ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಚರಣವನು ಕೂಡಿ 


ದಿ 


ಸತುುಖವನುಂಬುದು ಕಾಣಿರೊ ಲ 


೯ 


ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ಜನರು ಬಿಡದೆ ನಮ್ಮ- 

ಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ 

ದಾಸ್ವಮಂ ಪಡೆದು ಭಕ್ತಿಯಿಂತು 

ತತ್ಸುಖವನುಂಬುದು ಕಾಣಿರೊ ೫ 


ಇಂತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣವ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ಕಾ೦ತನ ಕೃಪೆಯ ಪಡೆವರೆ 
ಚಿಂತೆಗಳ ಕಳೆದಮೇಲೆ ಮುಕ್ತಿಯಲಿ 
ಸಂತೋಷದಲಿ ಸುಖಿಪರು 


(ರ್‌ 


ಹಯವದನನೆಂಬ ಗುರುಕೊಟ್ಟಮಂತ್ರದಿ 
ಭಯವೆಂಬ ಭುಜಂಗನ 

ಜಯಿಸಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸುತ್ತಿ ಹ 

ರಿಯ ಪದದಣಿಯ ಕಟ್ಟ ನಡೆಯಿರೊ 


(2 


೨೩೬ 


ಉಗಾಭೋಗ 
ಬ್ಯಾಡ ಭವದ ಬ್ಯಾಸರ ಸುಡು ಸುಡು ಸುಡು ಮರುಳೆ 
ಆಡಾ ಹರಿದಾಸರೊಡನೆ ಸಂತತ ಮರುಳೆ 
ನೋಡ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹರಿ ಪ್ರತಿಮೆಗಳ 
ಮಾಡ ಉಪವಾಸ ಜಪತಪ ವ್ರತಾದಿಗಳ 
'ಪಾಡು ಕೃಷ್ಣಚರಿತ್ರೆಗಳ ಪರಿಪರಿ 
ನಾಡ ಮಾತುಗಳಿಂದೇನು ಫಲ 
ಇಡ[ಬೇಡ।] ಮಮತೆಗಳ 
ಬೇಡಾ ಭಕುತಿ ವಿರಕುತಿ ಮುಕುತಿಗಳ ಕೂಡಾ 


ಚಂಚಲ ತನುಮನ ನೆಚ್ಚದಿರು ಮೂಢ 
ಬ್ಯಾಡಿನ್ನು ಹಯವದನ ಹರಿಯೆ೦ಬ ಜೋಡ 
ಕಟ್ಟಕೋ ವೈಕು೦ಂಠಪುರದೊಳಗೆ ಬಂದು 


೨೩೭ 


ಡಿ 


ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿರೊ ಸಂಸಾರದ್ದಂಬಲ 
ಸೃಷ್ಟಿಪತಿಯ ಸೇರಿ ನೀವು ಸುಖಿಸಬನ್ನಿರೊ ಅ.ಪ. 


ಹೆ೦ಡಿರುಮಕ್ಕಳು ಎಂಬೋ ಹಂ೦ಬಲ ಬೇಡಿರೊ 
ಕೊಂಡವರಲ್ಲ ಕೊಡುವರಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಗತಿಯನು ೧ 


ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಗಳಿಸಿ ತಂದರು ಸಾಲದೆಂಬರೊ 
ನಷ್ಟಮಾಡಿ ಇವನ ಬದುಕು ಎಲ್ಲ ತಿಂಬರು ಪ 


ನಡುಬೀದಿಯಲಿ ಇವನ ಎಳೆದು ಸೆಳೆವರೊ 
ಕಡೆಗಣ್ಣು ಕುಡಿಹುಬ್ಬು ನೋಟದಿಂದಲಿ ೩ 


ಉಂಡು ಉಟ್ಟು ಗುಂಡಿನಂತೆ ಮನೆಯಲಿರುವರೊ 
ಚಂಡ ಯಮನದೂತರು ಬಂದು ಎಳೆದು ಒಯ್ವರೊ ೪ 


ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿರೊ ಹಯವದನನಂಫ್ರಿಯ 
ನೆಟ್ಟನೆ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗ ತೋರಿಕೊಡುವೆನೊ 


2 


೨೩೮ 


ಬಿಡದೆ ಭಜಿಸಿ ಬೊಮ್ಮ ಮೃಡ ಮುಖ್ಯ ಸುರರಿಗೆ 
ಒಡೆಯನೆನಿಪ ಮುದ್ದು ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣನ 


ಣಿ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಪೊಡವಿಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಅಡಿಗಳ ಧೇನಿಪ- 
ರಡಿಗಡಿಗವರ ವಾಂಛಿತ ವಸ್ತುವ 

ಕಡೆದು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಕಡೆಗೋಲ ನೇಣನೆ 
ಪಿಡಿದಿಹ ಸಿರಿಯರಾ ದೃಢಕೆ ಮೆಚ್ಚಿದನ 


ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬೊ ಪರಮಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಮ- 
ಚ್ಚರಿಸುವ ಕುಮತದ ಕುಜನರ 

ಭರದಿ ಬಂಧಿಸಿ ಬನ್ನ೦ಬಡಿದು ಶಿಕ್ಷಿಪೆನೆಂದು 
ವರಪಾಶದಂಡಧಾರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಪ್ಪನ 


ಭಕ್ತವತ್ಸಲನೆಂಬೊ ಸುಲಭೋಕ್ತಿಯನು ಬಂದ 
ನಿಕರಕ್ಕೆ ಪೇಳಲು ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಯ 
ಸುಖತೀರ್ಥಮುನಿಗೆ ಸುಖಕರನಾಗಿ ಬಂದ 
ಅಕುಟಿಲ ಕೃಷ್ಣ ಹಯವದನರಾಯನ 


೨೩೯ 


ಯಾಕೆ ಮೈಮರೆದೆ ನೀನು 


ಯಾಕೆ ಮೈಮರೆದೆ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನ ಪಾದವನು 
ಬೇಕೆಂದು ಬಿಡದೆ ಭಜಿಸೊ ನಿನ್ನ 

ಕಾಕು ವ್ಯಸನಗಳ ತ್ಯಜಿಸೊ ಈ ದೇಹ 

ತಾ ಕಂಡ ಕನಸೋ ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಇನ್ನು 

ನೀ ಕೇಳದಿರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸೋ ಪ್ರಾಣಿ 


ಪರಹೆಣ್ಣುಗಳ ನೋಡಿ ಪಾಶಕಿಗಳ ನೀಡಾಡಿ 
ಹರಿದೆದ್ದು ಕಡೆಗೆ ಕರೆವೆ ಎಲೆ 

ಮರುಳೆ ಹರುಷದಿಂದವಳ ನೆರೆವೆ ಅಕಟಕಟ 
ದುರುಳ ಜೀವನೆ ನಿನಗೆ ತರವೆ ಮತ್ತೊ- 


1 


೨೪೬ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಬ್ಜರಿಗೆ ಬರಿದೆ ನೀ ಹೇಳುವೆಲ್ಹೊ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ 
ನೊರದೊರದು ಕೇಳ್ವೆಯಲ್ಲೊ ನೀ ಹೋಗಿ 
ನರಕದೊಳು ಜೀಳ್ವೆಯಲ್ಲೊ ಪ್ರಾಣಿ ೧ 


ಧನವ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾನ ಧರ್ಮವ ಮಾಡ- 

ದೆನಗಾರು ಸಾಟಿಯೆಂಬೆ ಇಷ್ಟ 

ಜನರ ಬಿಟ್ಟೊಬ್ಬನು೦ಬೆ ಎಲೊ ಎಲೊ 

ಮುನಿದು ಸಕಲರ ಮುನಿಯಗೊಂಬೆ ಆ 

ಧನವು ಮನಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಹುದೆ ಅದು ಸಾವ 

ದಿನದೆ ಸಂಗಡ ಬಾಹುದೆ ಕುಬೇ 

ರನಬಿಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಹೋಹುದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹ 


ಅಳೆವ ಕೊಳಗದ ಮಾಟ ಆತ್ಮನಿನ್ನೋಡಾಟ ಸರ- 

ಕಳೆಧ ಬಳಿಕ ನೋಡೊ ದೇಹ ತಾ- 

ನುಳಿಯದು ಹಮ್ಮು ಮಾಣೊ ಎಲೆ ಮರುಳೆ 

ಗಳಿಸಿರೋ ಧರ್ಮಗಳ ವ್ಯರ್ಥ ಕೆಡಬ್ಕಾಡೊ ದಿನಮಾನ 

ಗಳ ಕಳೆಯದಿರು ನಿತ್ಯವಲ್ಲ ಇದಕೆ 

ಉಳಿದರ್ಥ ಕೆಲಸಕಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ 

ಉಳಿದವರೊಂ್ಬರಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ೩ 


ಕೊಲೆ ದೋಷವೆಂದರಿಯೆ ಕೊಸರು ಒಬ್ಬನ ಜರೆವೆ 
ಇಳೆಯೊಳದಾವನೀತ ನಿನಗೆ ನೀ 

ತಿಳಿದುಕೊ ನಿನ್ನಮಾತ ನೀ 

ಖಲಗೊಳಬೇಡ ಆಭಾಸ ಸೂಚಿಸಿ ಜರೆವರೆ 

ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿಯಾದೆ ಕಾಣೊ ಈ ಕೋಪ 

ಹೊಲೆಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲವೇನೊ ನಿನ್ನ 

ಹುಳುಕು ಬುದ್ಧಿಯನು ಮಾಣೊ ಪ್ರಾಣಿ ಲ 


ಮರೆದು ಕಳೆ ಕ್ರೋಧವನು ಮಾಡದಿರು ಲೋಭವನು 
ಗುರುಹಿರಿಯರಾದವರಿಗೆರಗೂ ಅನಾ- 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೪೭ 


ಥರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರುಗೊ ಇದೆ 

ಪರಮಗತಿಯ ಸೆರಗೊ ಭಕ್ತರಿಗೆ 

ಸಿರಿಯರಸ ಹಯವದನನೊಡೆಯ ಲೋಕ 
ಪರನಿಂದಕರಿಂಮುಕ್ತಿಪಡೆಯೊ ಭಜಿಸಿ 

ದುರಿತ ಸಂಕಲೆಯ ಕಡಿಯೊ ಪ್ರಾಣಿ ೫ 


೨೪೦ 


ಶಂಭು ಸ್ವಯಂಭುಗಳ ಹೃದಂಬರಕಿಂದು- 
ಬಿಂಬದಂತಿಹ ಕಂಬುಧರನ ನಂಬು ಮನುಜ 
ಡಂಬ ಮತವ ಹಂಬಲಿಸದೆ 


1 


ಕೃದ್ಧ ಖಳರ ಗೆದ್ದು ವೇದವೇದ್ಯವೆನಿಪ ಶುದ್ಧಸುಧೆಯ 

ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಮದ್ವಮುನಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವರಗೆ ಊರ್ಧ್ವಹರಿಯ 

ಹೊದ್ದಿ ಬದುಕು ಊರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ ಶ್ರೀಮುದ್ರೆಯನ್ನು 

ಸದ್ವತಿಯಾಗು ವೃದ್ಧರಂಫ್ರಿಪದ್ಮಕೆರಗು ಕದ್ಯಕರಗದಾದ್ವವ (?) ಬಿಡು 0 


ವ್ಯರ್ಥ ವಿತ್ತ ಪುತ್ರಮಿತ್ರರರ್ಥಿಗೆ ಸುತ್ತ ತಿರುಗುತಿರದೆ 
ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಯಾತ್ರೆಗಳನು ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಲಿ ವರ್ಶಿಸುತಿರು 

ಭಕ್ತರೆ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರರು ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ನಿನನಿತ್ತು ಮತ್ತೆ 

ಮುಕ್ತಿಪಥವ ಹತ್ತುವ ಸಂಪತ್ತ ನಿನ್ನತ್ತ ಮಾಡು... ೨ 


ಕೋಪವ ಕಳೆ ತಾಪವ ತಾಳು ಪಾಪದ ಬಲು ಲೇಪಕ೦ಜು 

ಭೂಪರ ಸೇವೆ ಆಪತ್ತಿಹುದು ತಾಪಸರ ಸಮೀಪವ ಸೇರು 

ಶ್ರೀಪತಿ ಹಯವದನನ ಪದದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲಿ ವಿಷಯ 

ಕೂಪವ ಕಳೆದಾಪರಮನಲಿ ಪರಸೇವೆಲಾ [ಪೂ]ರನಾಗು ೩ 


೨೪೧ 
ಹಣವೆ ನಿನ್ನಯ ಗುಣವೇನು ಬಣ್ಣಿಪೆನೊ 


ಹಣವಿಲ್ಲದವನೊಬ್ಬ ಹೆಣವೇ ಸರಿ ಕಂಡ್ಕಾ | ಅ.ಪ. 


೨೪೮ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಬೆಲೆಯಾಗದವನೆಲ್ಲ ಬೆಲೆಯ ಮಾಡಿಸುವಿ 

ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನಿದ್ದಲ್ಲೆ ತರಿಸುವಿ 

ಕುಲಗೆಟ್ಟವರ ಸತ್ಕುಲಕೆ ಸೇರಿಸುವಿ 

ಹೊಲೆಯನಾದರೂ ತಂದೊಳಗಿರಿಸುವಿ ೧ 


ಅಂಗನೆಯರ ಸ೦ಗ ಅತಿಶಯದಿ ಮಾಡಿಸುವಿ 
ಶೃಂಗಾರಾಭರಣ೦ಗಳ ಬೇಗ ತರಿಸುವಿ 

ಮಂಗನಾದರೂ ಅನಂಗನೆಂದೆನಿಸುವಿ 

ಕಂಗಳಿಲ್ಲದವಗೆ ಮಗಳ ಕೊಡಿಸುವಿ ಶ್ರ 


ಚರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ದುರಿತವನು ಬಿಡಿಸುವಿ 

ಸರುವರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನರನ ಮಾಡಿಸುವಿ 

ಅರಿಯದ ಶುಂಠನ ಅರಿತವನೆನಿಸುವಿ 

ಸಿರಿ ಹಯವದನನ ಸ್ಮರಣೆ ಮರೆಸುವ ೩ 


೨೪೨ 


ಹಯವದನನ ಪಾದದ್ವಯವ ನೆನೆಯದವ 
ಜಯಿಸುವನೆಂತೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಫಲವ 


1 


ಕಾಗೆಯಂತಾದರು [ಬಿದ್ದರು ಎದ್ದರು] 

ಯೋಗದೊಳಿದ್ದರು ಬಿದ್ದವನೆ 

ಆಗಮವನು ತಂದು ಅಜನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ- 

ದಾ ಗುಣನಿಧಿಯನರ್ಚಿಸದವನು ೧ 


ಬೂದಿಗೆ ವಾದಿಸಿ ಮಣ್ಣಮೇಲುಣ್ಣಲು 
ಸಾಧಿಪುದೇನವ ಶ್ರವ (ಶ್ರಾವಕ 9) ವ್ರತವ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೪೯ 


ಬೂದಿಯ ಮಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಗಂಡನ 
ಹಾದಿಯನೊಲ್ಲದ ಹಂಚುನರ ಸ 


ಉಟ್ಟದ ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನಟ್ಟಲು ಬಟ್ಟೆಯ 
ಕಷ್ಟ ತಾ ಬಟ್ಟು ಕಂಗೆಟ್ಟನ್ನೆಸೆ 


ದ್ರುವತಾಳ 
ಹರಿಪದವ ನೆನೆವಂಗೆ ನರಕದ ಭಯವಿಲ್ಲ 
ಹರಿಪದವ ನೆನೆವಂಗೆ ಮಾಯೆಯ ಭಯವಲ್ಲ 
ಹರಿಪದವ ನೆನೆವಂಗೆ ವಿಷದ ಭಯವಿಲ್ಲ 
ಹರಿಪದವ ನೆನೆವಂಗೆ ಭವದ ಭಯವಿಲ್ಲ 
ಹರಿಪದವ ನೆನೆವಂಗೆ ಜನನದ ಭಯಎಲ್ಲ 
ಹರಿಪದವ ನೆನೆವಂಗೆ ಮರಣದ ಭಯವಿಲ್ಲ 
ಬರಿಯ ಮಾತೇ ಅಲ್ಲ ಅಕುತೋಭಯನೆಂದು 
ವರದ ಹಯವದನನ ಪದಪದುಮವ ನಂಬು 0 


ಮಶ್ಕತಾಳ 


ಧ್ರುವನ ನೋಡು ಸುರಲೋಕದಿ 

ಭುವಿ ವಿಭೀಷಣನ್ನ ನೋಡಿರೊ 

ಅವನಿಯ ಕೆಳಗೆ ಬಲಿಯ ಉತ್ಸಹವ ನೋಡಿ ಮನುಜರೆಲ್ಲರು 
ಭುವನ ತೃತೀ ಯದವರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಯವದನನ ಭಜಕರಿಗೆ 1 


2 
1 
4 
ತ್ರ 
ಆ 
ಘಿ 
| 
ಓಟ 


ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 


ಹತ್ತಾವತಾರದಿ ಭಕ್ತರ ಭಯಗಳ 

ಕಿತ್ತು ಭೃತ್ಕರ ಕಾಯ್ವ ಕಥೆಯ ಕೇಳ್ದರು 

ಮತ್ತೆ ಮೃತ್ಯುಗಳ ಭೀತನೆಂಬುವುದ್ಕಾಕೆ 

ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯಿಂದ ತತ್ವವ ಕೇಳಯ್ಯ 

ಕರ್ತೃ ಹಯವದನನೆ ಭಕ್ತರ ಭಯಕ್ಕೆ 

ಕತ್ತಲೆಗಿನನಂತೆ ಹತ್ತು ಎಂಬುದು ನಂಬು ೩ 
ರುಂಪೆತಾಳ 


ಗ 


ಕರಿಯ ಕಾಯ್ದವನ ಪಾದವ ನಂಬು 

ಉರಿಯ ನುಂಗಿದವನ ಪಾದವ ನಂಬು 

ಸಿರಿ ಹಯವದನನೆ ಭಕ್ತರ ಭಯ ಸಂ- 

ಹರಣನೆಂಬುದಕ್ಕಿನ್ನು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ೪ 


ರೂಪಕತಾಳ 


ದ್ರೌಪದಿಯ ಭಯ ಪರಿಹರಿಸಿದವನಾರೈ 

ಆ ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಭವಭ೦ಜನನಾರೈ 

ತಾಪಸರಿಗಸುರರಿಂದ ಬಂದ ಪರಿಪರಿಯ 

ಆಪತ್ತುಗಳನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸಿದನಾರೈ 

ೇೀಪತಿ ಹಯವದನನೊಬ್ಬನೆ ತನ್ನವರ 

ತಾಪತ್ರಯವ ಬಿಡಿಸಿ ತಕ್ಕೆಸಿಕೊಂಬ ೫ 


ಅಟ್ಟತಾಳ 


ವಿಷನಿಧಿಯನೊಂದು ದಾಟಿ 
ವ್ಯಸನಗಳನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸಿ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೫೧ 


ಬಿಸಜವನಿತೆಯ ಕಂಡು ಬಂದ 

ಅಸಮ ಹನುಮನ ನೋಡಯ್ಯ 

ಕುಸುಮವನು ತರಪೋಗಿ 

ಅಸುರರ ಕುಸುರಿದರಿದುದ ನೋಡಯ್ಯ 

ಬಿಸಜಾಕ್ಷ ಹಯವದನ ತನ್ನ 

ಹೆಸರುಗೊಂಡರೆ ಭಕ್ತರ 

ವಶಕ್ಕಿಪ್ಪುದು ಪಾರ್ಥನ 

ಯಶವ ಪಸರಿಸಿದ ಅಚ್ಚುತ ೬ 


ಏಕತಾಳ 


ಪೂರ್ವಕಾಲದಿ ತೀರದ ಕಥೆಗಳ ನಿ- 

ವಾರಿಸಿ ಜರಿದುದ ನರರೆಲ್ಲ ಕಾಣರೆ 
ಶರೀರವೆರಸಿದವರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಗತಿಯುಂಟೆ 
ಕರುಣಾಕರ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡವರಿಗೆ ಭಯವುಂಟೆ 
ಈರೇಳು ಲೋಕದೊಳಗೆ ಈ ಹಯವದನನಂತೆ 
ಶರಣಾಗತಜನರ ಸಲಹುವರುಳ್ಳರೆ 


(೦ 


ಜತೆ 


ಸುರಾಸುರಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಸುರಮದಭೇದನ್ನ 
ಸಿರಿ ಹಯವದನನ್ನ ಚರಣವೆ ಗತಿಯೆನ್ನು 


೨೪೪ 


ಹರಿಯ ಭಜನೆ ಮಾಡೋ ನಿರಂತರ 


ಪರಗತಿಗಿದು ನಿರ್ಧಾರ ಅ.ಪ. 


೨೫೨ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ತ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ನ್‌ ವಿ 


ಮೊದಲೆ ತೋರುತದೆ ಮಧುರ ವಿಷಯಸುಖ 


ಕಡೆಯಲಿ ದುಃಖ ಅನೇಕ ೧ 
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳನೋದಿದರೇನು 
ಸಾಧನಕಿದು ನಿರ್ಧಾರ ವ 


ಸಾರವೊ ಬಹುಸಂಸಾರ ವಿಮೋಚಕ 
ಸೇರೊ ಶ್ರೀಹಯವದನನ್ನ ೩ 


ತತ್ವವಿವೇಚನೆ 


೨೪೫ 


ಸುಳಾದಿ 
ಧ್ರುವತಾಳ 


ಅಂಬಿಕಾಪತಿ ಉಮಾಪತಿಯೆಂದು ವೇದ ತ್ರಿ- 

ಯಂಬಕನ ಗೌರಿಯರಸನ ತುತಿಸುತಿದಕೊ 
ಸಾಂಬಶಿವನೆಂಬುವನು ಇವನೆ ಆದಡೆ ಜಡೆಯ 

ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಗಂಗೆ ಗರ್ವಿಸುವಳು 

'ಡ೦ಭ ಏಕೋರುದನದ್ವಿಶೀಯವದನೌ' 

ಯೆಂಬ ಶ್ರುತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿವನಿಗವಸಖನು ಒ- 

ಡ೦ಬಡದು ವಿಷ್ಣುವೆಂಬವತಾರ ಮೂಲರೂಪ 

ಸ೦ಭವಿಪ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ 

ಇಂಬು ಸಲ್ಲುವುದು “ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಧಿಕಾ ಏಕೋ ಮಹಾನೀ' 

ಯೆಂಬ ಹಿರಿಯರ ಮತವ ಸುಮತವೆಂದು 

ನಂಬು ದನುಜ ಸ್ತ೦ಭಸಂಭವ ರುದ್ರಶೀರ್ಷಕನು ಪುರಹರನೆ ಗಡ 
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ ಹಯವದನ ಅಖಿಳರೊಡೆಯ ೧ 


ಶ್ರಿ 


ಠಿ 
"ಕ 


ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೫೩ 


ಮಠ್ಯತಾಳ 


ಆರು ಪುರಾಣ ಗೌರಿಯ ಗಂಡನವು ಮ- 

ತ್ತಾರು ಪುರಾಣ ಚತುರಮುಖನವು 

ಆರು ಪುರಾಣ ಹಯವದನನವು 

ತೋರೊ ಸಾಂಬಶಿವನ ಪುರಾಣವ 

ಭಾರತ ಪುರಾಣದೊಳಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಶಶಶೃಂಗ ನಿನ್ನ ಶಿವ. ೨ 


ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 


ಕೈಲಾಸ ರುದ್ರನದು ವೈಕು೦ಠಲೋಕ ನಮ್ಮ 
ಶ್ರೀಲೋಲನಿಹಲೋಕ ಜಲಜಸಂ೦ಭವನಿಗೆ 

ಮೂಲೋಕವಲ್ಲದೆ ಮೇಲಿನ ಸತ್ಯಲೋಕ 

ಪೇಳೊ ನಿನ್ನ ಸಾ೦ಬಶಿವನ ಲೋಕ 

ಖೂಳಜನರೊಡನಾಡದಿರು ದುರುಕ್ತಿಯನು ಬಿಡು 

ಸಾರೊ ಸಜ್ಜನ ಕುಲದೈವ ಹಯವದನನ್ನ 

ಆಳಾಗಿ ಬದುಕು ಶ್ರೀಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬ 

ಸಾರಮತವನು ಸೇವಿಸು ಮನುಜ ೩ 


ರೂಪಕತಾಳ 


ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣದೊಳಿಲ್ಲದ ಕ್ಷಿತಿಯೊಳರ್ಚನೆಗಲ್ಲದಾ- 

ದಿತಿ ದೇವಕ್ಕಳೊಲ್ಲದ ಮತಿವಂತರ[ಮುಂದೆನಿಲ್ಲದ 
ಮತವಿದ್ಯಾತಕೊ ಸಲ್ಲದು ನಮ್ಮ 

ಗತಿ ಹಯವದನ ಬಲ್ಲಿದ ೪ 


ರುಂಪೆತಾಳ 


ಪರಶಿವ ನಿರಾಕಾರನಾದಡೆ ನಿರ್ಗುಣ ಬೊಮ್ಮ 
ಹರಶಿವಾದಿ ಪೆಸರು ಪಂಚಮುಖನಿಗಲ್ಲದೆ ಸಲ್ಲ 


(0 


ಆಗ್ರ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 
ಶರೀರವೆರಸಿದಡೆ ಜನ್ಮ ಮರಣಗಳು ಬಿಡವು ನಿನ್ನ 
ದುರುತ್ನಹ ಬರಿದೆ ಹೋಯಿತು 
ಪರಶಿವ ಪರದೇವನೆಂದು ವಾಸುದೇವಗೆ ಸಾ- 
ಸಿರನಾಮದೊಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ಪರಶಿವನವನೆ 
ಪೆರತೊಬ್ಬ ಶಿವನಿಲ್ಲ ಪರಾಶ್ಚರ ನಮ್ಮ 
ಸಿರಿದೇವಿಯರಸ ಹಯವದನ ಕಾಣೊ ೫ 


ರೂಪಕತಾಳ 


ತ್ರಯತ್ರಿಂಶದ್ವೈದೇವಾ ಸೋಮಪಾ-ಯೆಂದು 

ಪ್ರಿಯಾತ್ಟಿಯಧಾಮ ಮೂವರು ಜೀವರು ನಿ- 

ಶ್ಚಯಿಸಿ ಪೇಳಿದ ಕಾರಣದಿ ಇನ್ನೊಂದು 

ಹೆದ್ದೈವ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಹುದೊ 

ನ್ಯಾಯವೆಲ್ಲಿಹುದೊ ಪೇಳೆಲೊ ಕುವಾದಿ 

ನ್ಯಾಯಕೋವಿದರೊಳು ಶ್ರೀ 

ಹಯವದನನ ಬೊಮ್ಮ ಶಿವರೆಂಬೊ ಈ 

ನ್ಯಾಯವು ತಪ್ಪದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಪ್ಪರೊ ಹ 


ಜತೆ 


ಹಯವದನನೇಗತಿ ಹಯವದನನೇ ಪತಿ 
ಹಯವದನನೇ ಸುರಪತಿ ಸುರಾಸುರರುಗಳಿಗೆ 


೨೪೬ 


ಅನುದಿನವು ಶ್ರವಣಮನನಾದಿ ಸಾಧನ ಮಾಡು 
ಇನ್ನು ಸಂಶಯವ್ಯಾತಕೊ 


ಏನು ಶಪಥವ ಮಾಡಲಿ ಮತವು ಹಿರಿದೆಂದು 
ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮತವೊ ಅ.ಪ. 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೫೫ 


ಗುರುಮದ್ವಶಾಸ್ತ್ರವೆ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಧಿಕೆಂದು 

ಶಿರವರಿದು ಮುಂದಿರಿಸಲೆ 

ಪರಮತಜಾಲವೆಲ್ಲ ವೇದವಿರುದ್ದವೆಂದು 

ಶರಧಿಯನು ನಾ ದಾಟಲೆ | ೧ 


ಭಾಗವಶಶಾಸ್ತ್ರವೆ ಬಹು ಭಾಗ್ಯವೆಂತೆಂದು 

ನೆಗಹಿ ಪರ್ವತವ [ನಿಲಿಸಲೆ] 

ಭಾಗವತ ನಿಂದಕಗೆ ಬಹು ನರಕವೆಂತೆಂದು ಪರ್ವ- 

ತಾಗ್ರದಿ೦ ಧುಮುಕಲೆ _ 


ವಿದಿತ ದೈವರೊಳಗೆ ವಿಷ್ಣು ಉತ್ತಮನೆಂದು 

ವೇದ೦ಗಳ ಒಡನುಡಿಸಲೆ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಳಗೆ ಅಂಬುಜಸಂಭವನೆಂದು 

[ಕಾದೆಣ್ಣೆ]ಯೊಳು ಮುಣುಗ [ಲೆ] ಕ್ಷಿ 


ಪರಲೋಕಸಾಧನಕೆ ತಾರತಮ್ಯಮತವೆಂದು 

ಗರಳವನು ಕುಡಿಯಲೆ 

ಹರಿದಿನಕೆ ಮರುದಿನಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂತೆಂದು 

ಹರಿವ ಹಾವನು ಹಿಡಿಯಲೆ ೪ 


ಗುರುಮದ್ವರಾಯರೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಕರೆಂದು 

ಅನಲವ ಕೈ ಪಿಡಿಯಲೆ 

ಸಿರಿಹಯವದನನೆ ಅಮಿತ ಗುಣಪೂರ್ಣನೆಂದು ಅ- 

ಶರೀರವನು ನುಡಿಸಲೆ ೫ 


೨೪ 


ಆಡಿನ ಮರಿಯೆತ್ತಂಬುಧಿಯೊಳಾಡುವ ಕರಿಯೆತ್ತ 
ಬೇಡಿ ತಿಂಬ ಬಿನಗು ಮಾನವ ಮಾಡದಿರಚ್ಚುತ ನಾನೆಂಬ ಮನವ ಪ. 


೨೫೬ 


ಶಿ! 
ಕ್ರ 
ಓತ 
ತ್ತ 
2 
ತ 
ೌ 
ಆ0( 
2 
ಲ 
ಟ್ರ 
ಈ 
(ಎ 


ಯಾಡಮೂಢನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲಾ ಜಗದೊಳು 

ಗೂಢನಾಗಿ ನೋಡುತಿಹ ಸುಖಿಯೊಬ್ಬ ಗಡ 

ನಾಡರಿಯೆ ದುಃಖಿಯೊಬ್ಬ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಲೋ- 

ಲಾಡುತಿಹ ನಿರನಿಷ್ಠನೊಬ್ಬ ಗಡ ೧ 


ಕಡಲ ಕಡೆದು ಸುಧೆಯ ನೋಡಿ ತ- 


ಮಡದಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮಂದ ನೀನೊಬ್ಬನೆ 
ಮಾಡುವೆಯ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ 
ಕೂಡಿದನ ಬಹಳ ಕೋಟಿಧನಂಗಳ 
ಕೂಡಿರ್ದಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸುಖಿಪೆಯ 


ಆ 


ದೃಢವಾಗಿ ನಿನ್ನುಂಗುಟ ನಖದಿಂ 

ದೊಡಲನಾದರು ಒಡೆಯಲಾಪೆಯ 

ಮೃಡಪ್ರಿಯ ಹಯವದನನಂತೆ 

ಮೂಡಜಾತಿಯಾಗಿ ವೇದ ಓದುವೆಯ ೫ 


೨೪೮ 


ಆ ಹರಿ ನಾನೆಂಬ ಕುಮತವ ಸುಡು ಸುಡು 
ದೇಹಿಯುಣವುಣದವನ ನೋಡುತಲಿಹ 


1 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೫೭ 


ಸ 


ರೊಳು ಬಹುಕಾಲ ಪೊಕ್ಕು ಮುಳುಗಿದವ 
ಭಾರದ ಗಿರಿಯನುದ್ಧರಿಸಿರುವ 
ಈರೇಳು ಲೋಕದ ಹೊರೆಯನೆಲ್ಲವ ಹೊತ್ತು 


ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಯ ಹೆಗಲನೇರಿ ಬಹ ೧ 


ತ್ರ 


ಜಲಚರ ಸ್ಫಲಚರ ಯಾಚಕನೆನಿಸಿ ಮ- 

ತ್ವಲಸದೆ ಮಾತೃವಧೆಯ ಮಾಡಿದ 

ಛಲದಿಂದಸುರರ ಕೊಂದು ಸಿಂಧುವ ದಾಟಿ 

ಬಲುಗಳ್ಳನೆನಿಸಿ ಮಾವನ ಸೀಳ್ದವ ಶ್ರಿ 


2 
9 


ತಿಯರ ವ್ರತವ ಕೆಡಿಸಿ ಕುಮಾರ್ಗವ ತೋರಿ 

ತಿಯೊಳು ಯುಗದ ರಾಯರ ಕೊಲ್ಲುವ 

ತಿನಿಷಿದ್ಧಪಥದಿ ನಡೆದು ಪಾಪಕಂಜದೆ 

ಯತಿಶ್ರುತಿ ್ರತತಿಗಳೆಲ್ಲರ ಹೊಂದಿದ ೩ 


8೮೪ 


ಲ 


ಸಾವಿರ ಫಣದ ಫಣಿಯೊಳ್ಳಟ್ಟುವಡೆದಾಗ 

ಹಾವಿನ ಮೈಮೇಲೆ ಒರಗಿದವ 

ಜೀವರೆಲ್ಲರ ಕೊಂದು ಧರೆಯನೆಲ್ಲವ ನುಂಗಿ 
ಸ್ಥಾವರದೊಂದೆಲೆಯನೆ ಪೊಂದಿಹ ಲ 


ಉರಿವ ಕಿಚ್ಚ ನುಂಗಿ ಜ್ವಲಿಸುವಗ್ನಿಯೊಳು 

ಸಿರವಾದ ಪಬಲದೆತ್ತರ ವರವ 

ಛಿ ನ್‌ ಲ ್ರ 

ಸಿರಿ ಹಯವದನನ್ನ ದಾಸರ ದಾಸನು 

ಚರಣಸೇವಕನೆಂಬ ಮತವೆ ಲೇಸು ೫ 


೨೪೯ 


ಈ ತನುವಿನೊಳಗೆ ಅನುದಿನವಿದ್ದು ಎನಗೊಂದು 
ಮಾತ ಹೇಳದೆ ಹೋದಿ ಹಂಸ 


ಗ 


೨೫೮ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ 


ಜಾಳಂಧರಯೆಂಬೊ ಮಾಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ನೋಳ್ಪರೆ ಒಂಬತ್ತು ಬಾಗಿಲು 

ಗಾಳಿ ಪುಟ್ಟುತ್ತ ಎಲೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಈ 
ಬೇರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಯಿತೆ ಒಂದು ಮಾತ 


ಏರಿಯು ನೀರನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೊ 
ಭೋರೆಂಬೋ ಮಳೆ ಹೊಯ್ದು 


ಭೋರೆಂಬೊ ಮಳೆ ಹೊಯ್ದು ಬಣವೆದ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ಈ 


ಏರಿಗೆ ಹೇಳಿಹೋಯಿತೆ ಒಂದು ಮಾತ 


ಗಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟಡವಿಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿತ್ತು 
ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಜೇನು ತನ್ನ ಸುಖಕಾಗಿ 


ಸಾಹಿತ್ತ : 


[ಇಟ್ಟ]ತುಪ್ಪವನುಂಡು ನೊಣ ಹಾರಿಹೋಗುವಾಗ ಈ 


ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಯಿತೆ ಒಂದು ಮಾತ 


ಶತಬಾರಿ ಶತಕೂಟ ಹ೦ಸಕರೊಡನಾಡಿ 

ಹೆಸರು ಹೇಳುವೆ ನಾನನುದಿನವು 
ರಸಭೋಜನವವುಂಡು ಜೋತಿತಾಹೋಗುವಾಗ 
ಪ್ರಣತಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಯಿತೆ ಒಂದು ಮಾತ 


ಸರ್ಪಶಯನ ಹಯವದನನಾಡಿದ ಮಾತು 
ಪಣೆ ಲಕ್ಷ್ಯವ ತೊಡೆದು ಮ್ಯಾಲಿರಲಾಗಿ 
ಸುಪ್ಪಾಣಿಮುತ್ತು ಬಾಯ್ದಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ ಈ 
ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಯಿತೆ ಒ೦ದು ಮಾತ 


೨೫೦ 


ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿಯ ರಕ್ಷಿಸುವುದು 
ನಿಂದವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಮು೦ದಭಯವನಿತ್ತು 


ಕ್ರ 


೧ 


1 


ಶ್ರಿ 


ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಅಪಾರ ಮಹಿಮ ನೀನು ಒಪ್ಪುವ ಹಯಾಸ್ಕನಾಗಿ 
ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪ ನಾಡಿಗಳೊಳಿದ್ದು 


ಮುಖ ನಾಸ ನೇತ್ರ ಶ್ರೋತ್ರ ತ್ವಕ್‌ ನಖೇಂದ್ರಿಯ ತದ್ಗೋಳಕ 
ಸಕಲರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು 


ಶ್ವಾಸೋಚ್ಚ್ವಾಸ ಚೇಷ್ಟವಿಚಕ್ಷಣ ಹಾಸವಿಲಾಸ ಭೂಷಣ 
ವಿ ಮೈಂ ರು 
ಗ್ರಾಸಾವಾಸಂಗಳಿಗೆ ನಿವಾಸವಾಗಿ ಪ್ರೇರಿಸುವೆ 


ಅನ್ನಪ್ರಾಣ ಮನೋಮಯ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದೋತ್ತಮ 
ಅನ೦ತ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದು 


ಪ್ರಾಣೋಪಾನ ರೂಪಿನಿ೦ದ ವ್ಯಾನೋದಾನರೂಪನಾಗಿ 
ವ್ಯಾನೋದಾನ ರೂಪಿನಿಂದ ಉದಾನ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದು 


ಪೂಜಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೀರ್ತನ ಭೋಜನ ಮಜ್ಜನಸುಖ 
ಭಾಜನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಪೂಜ್ಯನಾಗಿ ಪ್ರೇರಿಸುವ 


ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ್ಸು ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ತುರ್ಯಾ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಂಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡುವೆ 
ಜಾಗ್ರತ್ವ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಪ್ರೇರಕನಾಗಿದ್ದು 


ಆತ್ಮರೂಪ ಆದ್ಯ ಅನ೦ತ ಅಂತರಾತ್ಮ ರೂಪನಾಗಿ ಜ್ಞಾ- 
ನಾತ್ಮ ರೂಪಿನಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮರೂಪನಾಗಿ 


ಅನಿರುದ್ಧ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಘನ ವಾಸುದೇವ 
ನೆನೆವರ ಪಾಪ ಪರಿಹರಿಸುವ ನರಹರಿ 


ನೀನು ನಿನ್ನ ದಾಸರಿಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯಮುಖದಿಂದ ತತ್ವ 
ತನುಗಳಿ೦ದ ಕುಡುವ ಅವರವರ ದೇಹ್ಮದೊಳಿದ್ದು 


೨೫೯ 


೧ 


೧. 


೮ 


೧೦ 


ಸಮಗ ದಾ 


ತ 
ತ್ರ 
2 
೮೧1 
ನ 
ದ 
ತ್ತ 
ಬಿ 
(೨ 


( 


ಸರ್ವರೊಳಗೆ ನೀನಿದ್ದು ಅವರವರ ವಿಭಾಗದ 
ಕರ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರೇರಿಸುವ ವರ ಶ್ರೀಷಯವದನ 


ರು 
ವು 


೨೫೦ 
ಸುಳಾದಿ 


ದ್ರುವತಾಳ 


ಒಪ್ಪುವ ಮಾನಿಸ ದೇಹಂಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಕೊಂಬತ್ತು ದ್ವಾರಗಡಾ 
ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡುಸಾವಿರ ನಾಡಿಯೊಳು ಇಪ್ಪವುಗಡಾ ಬೀದಿಬೀದಿಯಂತೆ 
ಅಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯೇಕನಾಡಿ ರಾಜಬೀದಿ ಷಟ್ಪದ್ಧವದರೊಳು ಬಗೆ ಬಗೆಯ 
ಸರ್ವಶಯನನೋಲಗಶಾಲೆ ಗಡಾ ಸೂರ್ಕನ ಪ್ರಭೆ ಪಂಜುಬೆಳಕು ಗಡಾ 
ತಪ್ಪದೆ ಸುಖವೆಂಬೊ ಸಕ್ಕರೆ ಹೇರು ಒಪ್ಪುದು ಗಡಾ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 
ಅಪ್ರತಿಮೊದಲಾದ ದೇವಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಪಾಲಕರಾದರು ಪಟ್ಟಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ 
ಅರ್ಪಿಸುವರು ಗಡಾ ಹಯವದನನಿಗೆ ಅವನಪ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗಲ್ಪ ಗಡಾ 
ಅಲ್ಬಸಾರ ಜೀವರಂಗದಿ ಎಲ್ಲಿ ಗಡಾ ೧ 


ಮಠ್ಯತಾಳ 


ಬೀದಿಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುಳು ಹಗಲು 
ಕಾದುಕೊಂಡಿಹ್ಕರು ತಳವಾ[ರ]ರೈವರು 
ಮಾಧವಗತಿಫ್ರಿಯರೆಂದೆಂದೂ 
ಹಾದಿಯ ತೊಡರು ದೈತ್ಯ ಜೋರರಿಗೆ 
ಅಧಿಕಾರಿ ಕಮಂಡಲಾಗ್ರೇಸರರು 

ಈ ಧರೆಯೊಳು ಹಯವದನನಾಳುಗಳು 


ಮಾಧವಗತಿ ಪ್ರಿಯರಿವರೆಂದೆಂದೂ ೨ 


ರೂಪಕತಾಳ 


ಭಿಕ್ಷುಕ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದೊಳು 
ಪೊಕ್ಕು ಬೇಡುವರು ಬೀದಿಬೀದಿಯಲ್ಲಿ 


ಶ್ರಿ 


ೇ 


) 


ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


(ಎ 
(್‌ 


೬] 


ಕಟಾ ಈ ಜೀವವೊ೦ದೇ ನಾಡಿವಾಸ 

ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಬುವರಲ್ಲಿಹ್ಕ ಮೂವರು 

ಪಕ್ಷಿವಾಹನಗಲ್ಲದೀ ದೇಹ ದೊರೆತನ 

ದುಃಖಿ ಜೀವರಿಗೆಂತಪ್ಪುದೊ ಹಯವದನ ೩ 


ರುಂಪೆತಾಳ 


ಇಂತಾಪಟ್ಟಣ ನಾಡಿ ಒಂದೇ ಎಂಬ 

ಭ್ರಾಂತಮಯವಾದೀಸೆರೆಯ ಮನೆಯೊಳು 

ಅಂತವಿಲ್ಲದ ಜೀವರಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಗಿಸಿ 

ಚಿಂತೆಗೊಳಗು ಮಾಡಿ ಕರ್ಮಪಾಶದಿ ಕಟ್ಟ 

ಸಂತತವಾಳುತಿಹ್ಯ ಹರಿಯ ಪುರವಿದು 

ಸಂತೆ ಜೀವರಿಗೆ ಎಂತಪ್ಲೊದೋ ಹಯವದನ ಲ 


ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 


ತಾಯಿ ಪೊಟ್ಟೆಯೊಳಿರಲು ದೇಹವಾರಿಜ್ಛೆ 

ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಳುವಾಗ ದೇಹವಾರಿಚ್ಛೆ 

ಕಾಯ ತನ್ನಗಲುತಿಹ ದೇಹವಾರಿಚ್ಛೆ 

ಆಯಾ ಬಿಟ್ಟಾಯಾಹಿಡಿಯೆ ದೇಹವಾರಿಚ್ಛೆ 

ಶ್ರೀಯರಸ ಹಯವದನ ಹರಿಪುರದರಸು ೫ 


ಅಟ್ಟತಾಳ 


ಅನಿಲಾನು ಅನಳಾನು ಅಣುತೃಣವೆಂದು ಮುನ್ನ 

ಕೆಣಕಲಾರದೆ ದುರ್ಮನದಿ ತಿರುಗಿದರೇನು 

ಇನಿತು ತತ್ವದ ಜೀವರನು ಮುನ್ನೆ ಹರಿ ತಾನು 

ಅನೇಕರೂಪದಿ ಪೊಕ್ಕು ನಡೆಸಿಕೊಂಬೆನೆನಲು 

ಅನಿಮಿಷರಿಗಲ್ಲದೆ ಘನತೆ ನರರಿಗುಂಟೆ 

ಗುಣನಿಧಿ ಹಯವದನನಾಧೀನ ಜಗವೆಲ್ಲ ತೆ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸ 


ಅಟ್ಟತಾಳ 


ದೇಹಬಂಧನವ ಬಿಡಿಸುವುದೇ ಹರಿ ಯಾಕೆ 
ದೇಹದಾತ ನೀನಾದಡೆ ಮರುಳ 

ದೇಹಕೆ ಕ್ಷೇಶಸಂಕಟವಿದ್ಯಾತಕೆ 

ದೇಹದಾತ ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ನೀನೆ 

ದೇಹಿಗೆ ದೇಹಾ ದೇಹದ ಯೋಗ ವಿಯೋಗಕಧಿಪತಿ 


ಆದಿತಾಳ 


ನಿನ್ನದಂತಿಹ್ಕ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಂದ್ರಿಯ 
ನಿನ್ನದಿ೦ತಿ೦ದ್ರಿಯದರಸುಗಳಿರಲು 
ನಿನ್ನದ೦ತಸುಗಳ ವರ್ತನೆ 

ನಿನ್ನದೆಂತ ದೇಹವಿಚಾರ ತನುವಿದಾರದು 
ನಿನ್ನದಂತೇ ದೇಹ ನಿದ್ರೆಗೈಯಲು 

ಮನ್ನದಿ ನಂಬು ಜೀವ ಸಿರಿಹಯವದನನ 


ಜತೆ 


ದೇವ ಅರಸು ನೀನೆ ದೇಹದರಸು ನೀನೆ 
ಶ್ರೀ ಹಯವದನನೆ ಸದ್ವರರಸು ನೀನೆ 


೨೫೨ 


ಓದಿ ಮರುಳಾದರಯ್ಯ ಬೋದವಿಲ್ಲದೆ 
ಓದಿನೋಡಲದನರಿತು ಹರಿಯ ನೆನೆಯಲೊಲ್ಬದೆ 


ಪರತತ್ವವಿಚಾರವರಿಯದ ಪಾಪದಾವುದು ತನ್ನ 
ಕರಣೇಂದ್ರಿಯ ಕಾಟಕೆ ಸಿಲುಕದ ಕರ್ಮದಾವುದು 


(2೦ 


6 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೬೩ 


ಪರಗತಿ ವಿಚಾರವಿಲ್ಲದ ನಿಜದಾವುದು 
ಗುರುಚರಣ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ....ಯಾವುದು 0 


ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಕಂತೆಯಾವುದು ನಿತ್ಕ 

ಶಾಂತಿ ಶಮದಮವಿಲ್ಲದ ಬ್ರಾ೦ತಿ ಯಾವುದು 

ಸಂತತ ಸಮಾಧಾನದ ಚಿಂತೆಯಾವುದು ನಮ್ಮ 

ಕಂತುಪಿತನ ನೋಡಗೊಡದ ಕಪಟ ದಾವುದು ೨ 


ಮದ್ವಮತದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮೀರಿದಾವುದು ಶ್ರುತಿ 

ಸಿದ್ಧ ಹರಿಯ ಗುಣವ ಹಾಡಿಪಾಡದ್ಯಾವುದು 

ವೃದ್ಧರನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಕಾಡಿ ಕೊ೦ಬದಾವುದು ಅದು 

ಸಿದ್ಧಯಮನ ಬಾಧೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವದಾವುದು ೩ 


ಸಾರತತ್ವ ಸುಧೆಯ ಸವಿಯ ದೂರಿದಾವುದು ಪರಿ- 

ವಾರ ಜನರ ಪೊರೆವರುಪಚಾರ ದಾವುದು 

ಸಾರಿ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಿನ್ನು ಬಾರದಾವುದು ಅದು 

ಕೀರನಾಕ...ಯಾ ಸಂಸ್ಕಾರ ದಾವುದು ೪ 


ಅನ್ನದ ಜೀವ ಭಿನ್ನಹರಿ ಎನ್ನದಾವುದು ದ್ವಾಸು- 

ಪರ್ನಪಥವ ಪಾ....ಮಾಡದಾವುದು 

ಧನ್ಯ ಹಯವದನ ನಾನೆನ್ನುವುದು ಅದು 

ಕುನ್ನಿಯಂತೆ ಹಲವು ಪರಿಯ ಕೂಗುವುದದು ೫ 


೨೫೩ 


ಕರೆದುತನ್ನಿರೊ ಕನ್ನಗಾರನ 
ಹರಿಯ ಗು[ಣ]ಗಳ ಕದ್ದ ಹಗಲುಗನ್ನಗಾರನ 


1 


ರೂಪವಿಲ್ಲ ಗುಣ ([ವಿಲ್ಲಾತನೆ]1 ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ 
ಪಾಪಿಗನ್ನ ಕರೆದು ಮುಖಭಂಗಿತನ್ನ ಮಾಡಿರೊ ೧ 


(ಎ 


ಸಮಗ ದಾ 


ಮು 


ಸ 


ಹರಿ ಇಲ್ಲ ಗುರುಇಲ್ಲ ಹರಿಹರರು ಒಂದು ಎಂಬೊ 


ಶಿರಕೆ ಪಿತ್ತ ಅಡರಿದಂ[ಥ]ಮರುಳು ಮಾತುಗಾರ(ನೆ] 


ಸಾ 


ವೇದಶಾಸ್ತ ಹುಸಿಯೆಂದು ಸಾಧುಜನರ ಕಾಡುತಿಹನು 
[ಕಾದಿ]ತಮಸಿನೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಣ ಹಯವದನನ್ನ 


೨೫೪ 


ಸುಳಾದಿ 
ಧ್ರುವತಾಳ 


ಕಲ್ಕಿಯಾಗಿ ತುರಗವನೇರಿ ಖಳಕಟಕವ 
ಪೊಕ್ಕಾಡಿ ಭವದಿ ಆ ರಕ್ಕಸರ ಶಿಕ್ಷಿಪೆನೆಂದು 
ಭಕ್ತರ ಬಾಧಿಪ ಮೃತ್ಯುಕರೆಗಳ ಬಾರಿ ಬಾರಿ 
ಸೊಕ್ಕು ಮುರಿವೋದಕ್ಕೆ ಭಜಕ್ಕರ ಮೇಲಕ್ಕರಿಂದ 
ಮುಕ್ತಿ ಪಥಹವನೇರಿಸಿ ಮಧ್ಯಮಾಧಮ ಜೀವರ 
ಕುಕ್ಕಿ ಕೆಡಹಬೇಕೆಂದು ಬುದ್ಧಚಾರುವಾಕರ 
ಉಕ್ಕು ತಗ್ಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದೆರಡು ನೇಜಯವ 
ಇಕ್ಕೆಲದೊಳಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಕಕ್ಕಸ ರಕ್ಕಸವೈರಿ 
ಲಕ್ಷುಮಿಯ ರಕ್ಷಗಾಗಿ ಪಚ್ಚೆಯದ ಕಠಾರಿಯ 
ಪಕ್ಕೆಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಹಯವದನ 


ಮಠ್ಯತಾಳ 
ಕಟ್ಟದ ಪೊನ್ನ ಕಠಾರಿಯ ನೋಡು 


ಮೆಟ್ಟಿದ್ದ ರನ್ನದ ಹಾವಿಗೆ ನೋಡು 
ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕನಕ ಕವಚವ ನೋಡು ಶತ್ತಿ 


' ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕರಚೂರಿಯ ಕಾಂತಿಯ ನೋಡು 


ದುಷ್ಟರ ತರಿವ ತನ್ನಿಷ್ಟರ ಪೊರೆವ ಜಗ 
ಜಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ಹಯವದನ 


ಹಿ 


ತ್ತ 
ಶ್ರ 


(9) 


ಕ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೬೫ 


ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 


ಹಂಸರ ನೋಯಿಸಿದ ಹಂಸ ಡಿಬಿಕರ 

ಹಿಂಸೆಯ ಮಾಡಿದನಿವ ವೈರಿಕೋಲಾಹಲ 

ಅಂಶಂಶುವಾಗಿ ಜರಾಸಂಧ ತರಿದ ಸೈನ್ಯ ವಿ- 

ಧ್ವಂಸ ವಿನೋದಿಯಿವ ಸಮರ ನಿಃಶ್ಶಂಕ 

ಹಂಸವಾಹನ ಗುರು ಹಯವದನನೆ ಖಳ- 

ವಂಶಕುಠಾರನೆಂಬ ಬಿರುದ ಮೆರೆದ ೩ 


ಅಟ್ಟತಾಳ 


ಆವನ್ನ ಪೊಟ್ಟೆ ಲೋಕಮಯನೆಂಬ 

ಜೀವನ್ನ ಗುಟ್ಟು ಕೆಡಿಸಿತು ನೋಡಾ 

ಭವನ್ನಟ್ಟಿ ಬಂದ ಭಸುಮಾಸುರನ 

ಜೀವವ ಕೊಂಡಿತಾವನ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಾ 
ಆವನ್ನ ದಾಡೆ ಧರೆಭಾರವನೆತ್ತಿ- 
ತಾವನುಂಗುಷ್ಟ ಈ ಕ್ಷಿತಿಯ ತಗ್ಗಿಸಿ 

ಜೀವವ ಕಾಯಿತು ಅರ್ಜುನನ ಗಂಗಾ 
ದೇವಿಯಿಂದ ಶಿವನ ಪಾವನ್ನ ಮಾಡಿತು 
ಆವನ್ನ ಕೋಡು ಭರದಿಂದಿಳೆಗಿಳಿದ 

ಶಿವನ. ರಥವನೆತ್ತಿಕೊಟ್ಟಿತು 

ಆವನ್ನಾಟ ಅಕ್ಷಯವೆಂದು ನುಡಿಯೆ ಲೆ- 
ಕೃವಿಲ್ಲದಂಬರ ನಿತಂಬಿನಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿತು 

ಆವನ್ನ [ಬಾಯಿ ಕಾಡುಕಿಚ್ಚು ನುಂಗಿತು 

ಆವನ್ನ ಕರುಣಾಮೃತ ಕಪಿಕಟಕವೆಬ್ಬಿಸಿತು 
ಆವನ್ನೆದೆ ಭಗದತ್ತನ ಆಯುಧವ ತಾಳಿ ತನ್ನವನ 
ಜೀವ ಕಾಯಿದು ಕೊಂಡಿತು 

ಆವನ್ನ ಬೆರಳ್ಗಳು ಮುನಿಗಿಷ್ಟಾನ್ನವ ಕೊಟ್ಟವು 
ಆವನಂಗೈ ಸುುಧೆಯನಾವಾಗ ಕರೆವುತಿದೆ 
ಆವಸಿರಿಹಯವದನನ್ನ ಪುಟ್ಟವದನವೆ ಪೂತನಿಯ ಕೊಂದಿತು ೪ 


ಒಂದು ಕರವೆ ಮಧುವ ಮರ್ದಿಸಿ ಕೊಂದು ಕೈಟಭನ 
ಚೆಂದದ ಪೆರ್ದೊಡೆಯಲಿಟ್ಟು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದಿತು 
ಒಂದು ಕರವೆ ಕಲ್ಪತರುವ ಕಿತ್ತು ಪುರಕೆ ತಂದಿತು 

ಒ೦ದು ಕರವೆ ಸುರಾಸುರರ ವೃ೦ದಕೆ ನಿರ್ಬಂಧವ ಕೊಟ್ಟ 
ಮಂದರವೆತ್ತಿ ಪಕ್ಷೀಂದ್ರನ ಸ್ಕಂದದ ಮ್ಯಾಲಿರಿಸಿತು ಮ- 
ತ್ರೊಂದು ಕರವೆ ತಾಳೆಮರದಲ್ಲಿ ಖಳರ ಕೊಂದಿತು 

ಒಂದು ಪಾದ ಹೆಬ್ಬಾವ ಮೆಟ್ಟಿ ಗಂಧರ್ವ ಪುರಕೈಸಿತು 

ಒಂದು ಪಾದದಗುರು ಲಕುಮಿಯ ಭಮೆಗೊಳಿಸಿತು ಮ- 
ತ್ತೊಂದು ಪಾದದುಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಡೆದು,ತಂದಿತು 
ಒಂದು ಪಾದ ವಾದಿರಾಜನ್ನ ಚೆ೦ದದ ಪದವಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿ 
ದಂದುಗವನುಣಿಪ ಭೂತವೃಂದದ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿಸಿತು 

ಅಂದು ಸೀತೆಯ ಸ್ತನದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಖಳನ ರಾಮ 
ಚಂದ್ರನ ಕೈಯಿಂದ ತೃಣದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಿಸಿತು ; 
ಒಂದೊಂದು ರೋಮಕೂಪ ಲೋಕಗಳನಡಗಿಸಿ ಕೊಂಡುವು 
ಒಂದು ಕೂದಲು ಭೂಭಾರವ ಕುಂದಿಸಿತು ಹಯವದನನ 


ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 


ಅದಂತಿರಲಿ ಆವನ ಬೆನ್ನು ಮಂದಾರವ ಪೊತ್ತು 
ತ್ರಿದಶರಿಗೆ ಸುಧೆಯನುಣಿಸಿ ದಣಿಸಿತು 

ವಿಧಿಯ ದೇಶಕೋಶವೆನಿಪ ಬೊಮ್ಮಾಂಡವ ಪೊತ್ತು 
ಮುದದಿಂದ ಉದಕದೊಳು ಧರಿಸಿತಾವನ ಬೆನ್ನು 
ತುದಿಯಲವನ ಕಡೆಗಣ್ಣಿನ ಕೋಪದ ಕಿಚ್ಚು 

ವಿಧಿ ರುದ್ರ ಮುಖ್ಯಸುರರ ಭಸುಮವ ಮಾಡಿತು 
ಕದನಾಗ್ರದಲ್ಯವನ ಕರಕ೦ಜದುಗುರು ಖಳನ 
ಉದರವ ಸೀಳಿ ಕರುಳ ಕೊರಳೊಳ್ಹಾಕಿತು 
ಮುದ್ದುಮಯ ನಮ್ಮ ಹಯವದನನಿಗೆ ಆ- -. 
ಯುಧದ ಹಂಗುಂಟೆ ನೀವೆ ವಿಚಾರಿಸಿರೊ 


೫ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 1 


(್‌ 
( 


ಅಟ್ಟತಾಳ 
ಕುಂಜರ ಮೊರೆಯಿಡೆ ಬಂದೊದಗಿದನಿವ 
ಕ೦ಜಾಕ್ಷಿ ಕರೆಯೆ ಅಕ್ಷಯ ಅಂ೦ಬರವನಿತ್ತನಿವ 
ಸಂಜೆಯ ತೋರಿ ಧನಂಜಯನ ಕಾಯ್ದನಿವ 
ಅಂಜಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಅಭಯವನಿತ್ತನಿವ 
ನಂಜುಂಡನ ಗೆಲಿದ ಹಯವದನ ಭಕ್ತವಜ್ರ- 
ಪ೦ಜರನೆಂಬ ಬಿರುದು ಒಪ್ಪುವುದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರೊ ಕ್ಷಿ 


ಏಕತಾಳ 


ಆದಿಕಾಲದಲಬ್ಬಭವನ ಪೆತ್ತವನಿವ 

ವೇದಗಳ ಬೋಧಿಸಿದವನಿವ 

ಸಾಧಿಸಿಕೌರವಕುಲವ ತರಿದವನಿವ 

ಮೇದಿನಿಯನು ಕದ್ದ ಖಳನಕೊ೦ದವನಿವ 

ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಗಳನು ದೂರ ಓಡಿಸಿ ಮುಕ್ತಿ 

ಹಾದಿಯ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪೊರೆವ ಹಯವದನ ೮ 


ಜತೆ 


ಶ್ರೀದೇವಿಯರಸ ಹಯವವದನನೆ ಬೇಕು ಬೇಕು 
ಈ ದೇವನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೈವ ಸಾಕು ಸಾಕು 


೨೫೫ 


ಕಾಲು ತೊಳೆದವನೊಬ್ಬ ತೊಳೆಸಿಕೊಂಡವನೊಬ್ಬ 
ಮೌಳಿ ಮೇಲಾಜಲವ ಸತತ ಧರಿಸಿದನೊಬ್ಬ 
ಪಾಲಿಸುವ ಪ್ರಭುವೊಬ್ಬ ಕೊಲುವ ತಳವಾರನೊಬ್ಬ 
ಮೂರ್ಲೋಕವರಿಯೆ ಪುಟ್ಟಿಸಿದ ಪಿತನೊಬ್ಬ 
ಆಲೋಚನೆಯ ಬಲ್ಲವಗೆ ಸಂಶಯ ಸಲ್ಲ 
ಮಾಲೆಯನು ಮಹಲಕ್ಷುಮಿ ಹಯವದನಗಿತ್ತಳಾಗಿ ೧ 


೨೬೮ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 
ರಾವಣನ ಕೊ೦ದ ಪಾಪವ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು 
ದೇವ ರಘುಪತಿ ಸದಾಶಿವನ ಪೂಜಿಸಿದ ಗಡಾ 
ಆ ವಿಧಿಯ ಒಂದು ತಲೆಯನು ಕಡಿದ ಮಾತ್ರದಿಂದ 
ಆವಾಗ ಕರದಲ್ಲಿ ಇಹ ಕಪಾಲವ ಕಾಣನೆ 
ದಾವಘದೊಳು ಪೊರಳುವನ ದಾವಾತ ಭಜಿಸುವನು 
ಜೀವರಿಗೆ ಉಳ್ಳಷ್ಟು ವಿವೇಕ ಹಯವದನಗಿಲ್ಲವೆ ಶಿ 


ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆಯು ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಕಥೆಯು ಗಡಾ 
ರಾಮ ರಾವಣನ ಕೊಂದದ್ದು ಮಹಾಪಾಪ ಗಡಾ 

ಆ ಮನುಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಾಪಕಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ 
ಸ್ವಾಮಿಯು ಲಯದಿ ಬೊಮ್ಮನ ಮೊದಲು ಕೊಲಿಸದೆ 
ಧೀಮಂತ ಹಯವದನ ಕೊಂದ ಹರಣ್ಯಕ ಮುಖ್ಯ 
ತಾಮಸ ದಿತಿಜರು ಕಶ್ಯಪ ಖಷಿ ಸುತರಲ್ಲವೆ ೩ 


ಶ್ರುತಿಯಿವ ಕರ್ಮಣಾನೋಕನೀಯ ಎಂದು 

ತುತಿಸುತಿರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಗುಣ ಬೊಮ್ಮಗೆ ಕರ್ಮವುಂಟೆ 

ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ರಾವಣನ ವಧೆಯ ಮಾಡಿದ 

ಸೇತುಪತಿಯ ಪಾವನನೆನಲು ಅವನ ಕೊಂದವನ 
ಪತಿತಪಾವನನೆಂಬುದೆ ಕುಚಿತ್ತಯುಕುತಿಯು 

ಸತತ ಹಯವದನನೊಬ್ಬನೆ ಶುದ್ಧ ಕಾಣಿರೊ ಲ 


ಒಂದು ಕಡೆಯಲಿ ವಿಭೀಷಣನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದನು ಮ- 

ತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲಿ ಸದಾಶಿವನ ಪೂಜಿಸಿದ ಇಂ- 

ತೆ೦ದು ಪುರಾಣಗಳು ಕೂಗುತಿವೆ ತ್ರಾಸಿನೊಳು ) 
ಹೊಂದಿಸಿ ಸಮನೆಂದು ತೂಗಿ ತೋರು 

ಮದದಲಿ ಸಂದೇಹ ಸಲ್ಲ ಹಯವದನ ರಘುಪತಿಗಿಬ್ಬರು 

ಸಂದ ಭಕುತರೆಂಬುದು ಸಲೆ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ೫ ( 


[್ಶ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೬೯ 


ಸೇತುವೆಯ ಕಂಡ ನರರಿಗೆ ಬಹ್ಮಹತ್ಯಾದಿ 

ಪಾತಕವು ಬಿಡುವುದೆಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಮನ್ನಿಸಲು 

ಖ್ಯಾತ ಬೊಮ್ಮನ ತಲೆಯ ಕಡಿಯೆ ಕರದಲಿಕೊಟ್ಟ ತಾ- 

ಪ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸುಕೃತ ಸೇತುಮುಖದಿಂದ 

ಸೀತೆಯರಸನು ಶಿವನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ 

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ ಜಗನ್ನಾಥ ಹಯವದನ ಭಕ್ತರಬಂಧು ಕಾಣಿರೊ ೬ 


ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮರಾಮೇತಿ ರಮೆಯೆಂಬ 

ಆ ಮಹಾದೇವ ಭಗವದ್ಧಕ್ತನಲ್ಲವೆ 

ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದ ನ- 

ಸ್ತೀಮ ಕರುಣಾಂಬುಧಿ ಮಹಾಮಹಿಮನೆಂಬರು 

ಬ್ರಾಮಕದ ನುಡಿಗೆ ಮರುಳಾಗದಿರು ಹಯವದನ 

ರಾಮಚಂದ್ರನೆ ಕಾಶಿಯ ತಾರಕಬೊಮ್ಮ ಕಾಣಿರೊ ಶ್ರಿ 


ಕಾಶಿಯಲಿ ರಾಮಮಂತ್ರೋಪದೇಶವ ಮಾಳ್ಪ 

ಈಶ ಜಾಣರ ಮತದಿ ಜಗಕೆ ಗುರುವೆಂತೆಂಬ 

ಆ ಶಿವನ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ತಾರಕಬೊಮ್ಮಯೆನಿಪ 

ವಾಸುದೇವನೆ ಜಗಕೆ ಪರದೈವ ಕಾಣಿರೊ 

ಈ ಸುತತ್ವವ ಪೇಳ್ವ ಹರಗೆ ನಮ್ಮ ಹಯವದನ 

ಏಸುಮನ್ನಣೆ ಮಾಡಿದರುಚಿತ ಕಾಣಿರೊ ೮ 


ವರವ ಶೋಧಿಪೆನೆಂದು ಕರವ ತನ್ನ 

ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬ೦ಂದ ಖಳಗಂ೦ಜಿ 

ಹರ ಸಕಲ ಸುರೇಶ್ವರರ ಅರಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೋಗಿ 

ಪರಿಹರವ ಕಾಣದೆ ನಮ್ಮ ಸಿರಿವರನ ಮರೆಹೊಗಲು 

ಪರಿಣಾಮವನು ಪೊರೆದ ಗಡಾ 

ಶರಣರಕ್ಷಕನೆಂಬ ಬಿರುದುಳ್ಳ ಹಯವದನ 

ಹರಿಯಲ್ಲದೆ ಪಿರಿದೊಂದು ಪರದೈವವಿಲ್ಲವಯ್ಯ ೯ 


೨೭೦ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : 


ರೋಮಕೋಟಿಲಿಂಗನೆನಿಸಿದ ಹನುಮನೊಂದು 
ರೋಮಕೆ ಕೋಟ ಶಿವರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತ ಕಾಣಿರೊ 
ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ತನ್ನ ಆಳುಮಾಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ 
ರಾಮಚಂದ್ರನೆ ಜಗಕ್ಕೆ ಪರದೈವ ಕಾಣಿರೊ 

ಸ್ಥಾಮಿ ಹಯವದನ ವೇದವ ತಂದು ಕಮಲಜನ 
ಕಾಮಿತವನಿತ್ತನಾಗಿ ಅವನೆ ಜಗದೊಡೆಯ 


ನೂರು ರುದ್ರರು ಪೇಳೆ ಕಾರ್ಯವಾದರೇನವರು 
ಈರೇಳು ಜಗವ ಸಂಹರಿಸಲರಿಯರು ಗಡಾ 
ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಶಿವರ ಪೇಳಲದ್ವೈತಮತ ಹಾರಿಹೋಗದೆ 
ಬರಿದೆ ಹಲವು ಹ೦ಬಲಿಸದೆ 

ಶ್ರೀರಮಣ ಹಯವದನನೊಡಂಬಟ್ಟನಿ 

ಬರನು ದೂರ ಕಳಜಿದನೆಂದು ಪೂರ್ವದವರನೆ ನಂಬು 


ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹರ ಹಿರಿಯ ತಾನಾಗಿ 
ಯುಕ್ತಿ ಬಾಧಕವಾಯಿತ್ತು ಹರಿಹರರೊಳ್ಳೆಕ್ಕ 

ಚಿತ್ರ ನಿನ್ನ ಮತಕೆ ನೀನೆ ಶತ್ರುವಾದೆ 

ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವ ಪೇಳೆ ಪರಾಜಯ ಬಾರದಿಹುದೆ 

ಮತ್ತೆ ನೆನೆಯೊ ಶ್ರೀಹಯವದನಗಿದು ಲೀಲೆಯಾದರೆ 
ಸತ್ವ ಹೆಚ್ಚಿತು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂಬ ಶುತಿಗೆ 


ವಂದ್ಯಮಾನಂ ಪಿತಾನಾ೦ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಮಾಣಂ 
ಎಂದು ರುದ್ರನ ಕೂಡೆ ಶ್ರುತಿ ಪೇಳಿತಾಗಿ 

ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಗೆ ಪೋದಂತೆ ಪೋಗಿ ಮು- 
ಕುಂದ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಹಿರಿತನವ ಕೊಡಲೆಂದು 
ಮುಂದೆ ಜನಿಸುವ ಕಿರಿಯ ಕುವರರೊಳು ತನ್ನ 
ಕಂದನ ಸೃಜಿಸಿದ ಹಯವದನ ಚತುರನಲ್ಲವೆ 


೦ಪುಟ ೨ 


೧೦ 


೧೧೦ 


೧೨ 


೧೩ 


 ಭಘಹ 


ಶ್ರಿ 


ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಮೂಲರೂಪರದಿ ಸುರರು ದ್ವಾರಕಾಪುರ ಯಾತ್ರೆಯಲಿ 
ಪಾಲಸಾಗರಯಾತ್ರೆ ಗರ್ಭಯಾತ್ರೆ ಕಳೆಯೆ 

ಶೂಲಧರ ಖಳಗಂ೦ಜಿ ಭುವನವೆಲ್ಲವ ಸುತ್ತಿ ಶ್ರೀ- 
ಲೋಲನಿಹ ವೈಕುಂಠಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ಬದುಕನೆ 
ಭೂಲೋಕದಲಿ ಪುಟ್ಟಿ ಹಯವದನ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ 
ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರೆ ಕೈವಲ್ಯಪತಿಗೆ ಲೀಲೆ 


ಹರನಾರು ಪುರಾಣಗಳು ವಿರಿ೦ಚನಾರು ಪುರಾಣಗಳು 
ಹರ ವಿರಿಂಚರವಲ್ಲವೆಂದು ಹಿರಿಯರೆ ಮನ್ಮಿಸಲಾಗಿ 
ಪರಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕೋವಿದರೆನಿಪ ಬುಧರಿಗೆ 

ಪುರಾಣಗಳ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾಡುವ ಪರಮಾದರ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ 
ದುರಾಗಹವ ಮಾಡಬ್ಕಾಡ ಗುರುಮತವ ಬಿಡಬ್ಕಾಡ 
ಸಿರಿ ಹಯವದನನಾರುಪುರಾಣಗಳ ನೋಡಿರೊ 


ಒಂದು ಬೊಮ್ಮಚಿತ್ತು ಒಂದು ಜೀವಚಿತ್ತು ಇಂ- 
ತೆಂದು ಶ್ರುತಿಸ್ಕ೦ಧ ಚೇತವೆಲ್ಲ ಗಂಥ[ಆ]ಸ್ಕ 
ದಿಂದ [ಒರೆಯೆ] ಹರಿಜಡಜನೋ ಹರಜಡನೋ 
ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಜಡರು ಮನುಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ 
ಇಂಥ ಶಿವನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ವಾದಿಸುವರು 
ಹಿಂದು ಮುಂದರಿಯರೆಂದು ಹಯವದನ ನಗನೆ 


ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವೇದಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇದಶುತಿಶಬ್ದ ಬಹ್ಮ- 
ವೆಂಬ ವೇದ ಬೋಧಿಸಿತಾಗಿ 

ಇಂಥ ಮನುಜರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾವಾಭಾವ ಪೇಳ್ವ 
ಹೊಂದಿಬದುಕು ಹಯವದನನ ಚರಣವ 
ಹೊಂದಿಬದುಕೊ ಜೀವ ಹರಿಯೆ ನಾನೆನ್ನಬ್ಕಾಡ 


೨೭೧ 


೧೫ 


೧೬ 


2 
ತ್ರ 


೨೫೬ 


ಕುತ್ತಿತರೊಲ್ಲದ ಮತ್ನರವಿಲ್ಲದ 
ಸತ್ಸಭೆ ಕೇಳಲೀ ಕೃತಿಯ 


ಈ ಯುಗದವರಿಗೆ ಕಲಹ ಮಂಡಿಸಿದಗೆ 
ಆ ಯುಗದವರುಕ್ತಿ ಬೇಕು 

ನ್ಯಾಯದವರ ಕೇಳು ಪೂರ್ವಶಾಸನ ಸಾಕ್ಷಿ 
ಹೇಯವೆಂದಾರು ಪೇಳುವರು 


ನಿಮ್ಮವರಾಗವು ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಸಲ್ಲ 
ನಮ್ಮೋಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ 
ಇಮ್ಮನದವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯರ 
ಸಮೃತಿ ಬೇಕು ನಿರ್ಣಯಕೆ 


ಯುಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವ ನಂಬಿ ನಡೆವುದುಚಿತವಲ್ಲ 
ಯುಕ್ತಿ ಸರ್ವತ್ರ ಬಂದಿಹುದು 

ಕುತ್ತಿತ ದೇಹಬಂಧವ ಬಿಡಿಸುವ ನರ- 
ರುತ್ತಮರೆಂದರೇನೆಂಬೆ 


ಏ 
ಏಸೋ ಜೀವಗೆ ನೋವು ಅದು ಹಿಂಸೆ 
ದೋಷದ ಒಂದಂಶಕ್ಕೆ ಸರಿ ಬಂದಿಹುದೆ 


ಕೇಶ ಆಚ್ಛಾದನ ಸಂಕಟದಿಂದೆಂದ ಕ್ಷೇಶ 
ಸೂಸುವ ನಯನಾಂಬುಧಾರೆ 

ಆ ಸಮಯದಿ ಪರಮಸುಖವೆಂಬ ಮಾತು 
ಸತ್ಯವ್ರತಕೆ ಎಂತೊಪ್ಪಿಹುದೊ 


2 
ಭ್ರ 
ಆ 

( 


ತ 


ಟು 

ಶ್ರಾಲ್‌ಾ್‌ ಸಾ ಕಯ 


14 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಸವ ಬಲ್ಲ ಹಾರವನಲ್ಲ ಹು- 

ಟ್ಟದ ದಿವಸ ಮೊದಲಾಗಿ 

ಸಾಧಿಸಿ ಮಾಂಸವ ತಿಂಬ ಪಾತಕಿ ತಮ್ಮೊ - 
ಳಾದನೆಂಬುದು ಬಲು ಚೋದ್ಕ 


ಸ್ಥಾವರಜೀವರ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯ 
ಆವಾಗ ಕೊಂದು ತತ್ತನುವ 
ಜೀವಿಪೆನೆಂದು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂಬ ಪಾಪವ 
ಆವ ನಿಮಗೆ ಅಹುದೆಂದ 


ಇಂದ್ರಿಯಶತ್ತಿಲ್ಲದವರ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಹಾ- 
ಗೆಂದ ಗುರುವ ನಾನೇನೆಂಬೆ 

ಅಂ೦ದಚೆಂದಗಳ ಮೂಕರ ಪಕ್ಷಿಯಂಡದ 
ನಿಂದ್ಯ ಹಿಂಸೆಯ ಸಲಿಸುವರೆ 


ಸಂಗೀತಶ್ರವಣದಿ ಧೂಪಾಫ್ರಾಣದಿ ಮೂಲ 
ಹಿಂಗೂಡಿದುದಕ ಸ್ವಾದನಾದಿ 

ಅಂಗನೆ ಈಕ್ಷಣ ಸ್ಪರ್ಶನದಿಂ ಸ್ಥಾವ- 
ರಂಗಳು ಜ೦ಂಗಮದಂತೆ 


ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದಿ ತಾವೆ ಸಾವರೆಂಬ ಮತದಿ 
ಅಮೃಮ್ಮ ಬಹುದಾತ್ಮಹಿಂಸೆ 

ಕಮ್ಮಿಯಾದ ವುಣಕ್ಕೆ ಮದ್ದನಿಕ್ಕಲು 
ನಿರ್ಮಾಯನದೊಳಗೇಸೊ ಹಿಂಸೆ 


(೦ 


೧೦ 


೧0 


2 
ತ್ರ 
ದ 
ತ್ರ 
ಸ 
ತ 


( 


ಅಕ್ಕಿಯ ಕುಟ್ಟಲು ಬಕ್ಕು ಜೀವರ ಹಿಂಸೆ 

ನೆಕ್ಕುವ ನಾಲಗೆ ಮಾಂಸ 

ಮಕ್ಕಳುಂಬುದು ಮಾಂಸ ಪ್ರಿಯಳ ಚೆಂದುಟಿ ಮಾಂಸ 
ಇಕ್ಕು ಬಾಯೊಳು ದಂತದೆಲುವೆ 


ಕರದ ತುಂಬವಿದೇನು ಕೊರಳ ಹಾರವಿದೇನು 
ಚರಣದ ನಖಪಂಕ್ತಿಯಿದೇನು 

ಖರ ಭೂತಪಂಚಕ ಅನ್ನ ಮಾಂಸಗಳೊಳು 
ಬರಿದೆ ನಿಂದಿಸಲೇಕೆ ಪರರ 


ಉಪ್ಪಿನೊಳಗೆ ತೋರ್ಪ ಚಿಪ್ಪ ನೋಡದೆ ಪರ- 
ರಲ್ಪ ದೋಷಗಳರಸುವರೆ 

ಒಪ್ಪುವುದೆಂತೊ ಶತ್ರುಗಳ ನಿಂದನೆ ಕೊಲು- 
ತಿಪ್ಪ ನೃಪಗೆ ಜಿನಮಾರ್ಗ 


ಬಸ್ತಿಯ ಕಟ್ಟಲು ಭೂಸ್ಥ ಜೀವರ ಹಿಂಸೆ 
ಸುತ್ತ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಲೇಸೊ 
ತತ್ತಜ್ಜೀವರ ಹಿಂಸೆ ತೈಲಸ್ನಾನದಿ ಹಿಂಸೆ 
ವಸ್ತ ಒಗೆಯಲೇಸೋ ಹಿಂಸೆ 


ಸಲ್ಲದ ಹಿಂಸೆಯ ಸಲಿಸಿದರೆಂಬರ 
ಬಲ್ಲವಿಕೆಯ ನಾನೇನೆಂಬೆ 

ಬಲ್ಲಿದ ಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು ಎಲ್ಲ ತಾ- 
ವೆಲ್ಲ ಕೈವಲ್ಯ ಸಾಧಕರು 


4೫ ತೊಳೆಯದ ಬಲುಹಿರಿಯರ 
ನಾತಕ್ಕೆ ಸೋತು ಬೆಂಬಿಡದೆ 
ಆತುರದಿಂ ಬಪ್ಪನೊಣಗಳ ಗೀತವ- 
ನೋತು ಕೇಳುವ ಶಿಷ್ಕ ಧನ್ಯ 


೧೨ 


೧೩ 


೧೪ 


೧೫ 


೧೬ 


ಗಾ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೭೫ 


ಮೂತ್ರ ದ್ವಾರದ ಮಲ ಶ್ರೋತ್ರನೇತ್ರದ ಮಲ 

ಗಾತ್ರ ನಾಸಿಕದ ಮಲ 

ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡುವರಕ್ಷಿಗೆ ಕೌತುಕ 

ಪಾತ್ರವಾಯಿತು ಬಲು ಚಿತ್ರ ೧೮ 


ಮ ಜೃ | ೧೯ 


ಪ್ರಾಕಾರದೊಳಗೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುನಿವಾಸ 
ಏಕ ಭಾಗದೊಳು ಸ್ತೀ ವಾಸ 
ಏಕಾ೦ತದಿಪ್ಪುದು ಲೋಕಸಲ್ಲದೆಂಬರ 


ಈ ಕಾಮನೆಂತು ಬಿಟ್ಟಿಹನು ೨೦ 
ಬಸ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯಲಿಪ್ಪ ದೇವನದಾರು 

ಮುಕ್ತರಿಗೀಭೋಗ ಸಲ್ಲ 

ಮುಕ್ತರಲ್ಲದ ಜೀವ ದೇವರೆಂತಹರೆಂದು 

ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು ನಿನ್ಮುತ್ಸಾಹ ೨೧ 


ನೋಡುವ ನಯನಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಗೆ 

ಕೂಡಿದ ಬಹುವಿತ್ತ ವ್ಯಯಕ್ಕೆ 

ಈಡಾಯಿತಂಶ ಕೇವಲ ಬೊಂಬೆ ಶಿವಶಿವ 

ಆಡುವ ಶಿಶುಗಳ್ಳೇಳಿದರೆ ಸ 


ಹೆಂಡಿರೆ ಸಂಸಾರವಾದರೆ ಹಸಿತೃಷೆ 

ಉಂಡು ಮಲಗುವುದು ಮುಕ್ತರಿಗೆ 

ಮಂಡೆಯ ಬೋಳಿಸಿ ದೇಹದಂಡನೆ ಮಾಡಿ ಕೈ- 

ಕೊಂಡ ಮಾತ್ರದಿ ಮುಕ್ತರಹರೆ ೨೩ 


ಮರ್ತ್ಯ ದೇಹವಿರಲು ಮುಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲ 
ಸತ್ತಮೇಲೇನಾದರೆಂತೊ 


೨೭೬ 


ಸಮಗ್ರದಾ 


ಅತ್ತು ಕಾಡುವ ಶಿಷ್ಕರೆ೦ತರು ಕಾ೦ಬರು ಸರ್ವ- 
ಕರ್ತೃ ಶ್ರೀಹರಿ ತಾನೆ ಬಲ್ಲ 


ಖವೆ ಸಂಸಾರ ದುಃಖವಿಲ್ಲದ ಸುಖ 
ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ಬುಧರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಮಿಕ್ಕದೆ ದುಃಖವಿತ್ತರೆ ಭವವೆನಿಪುದು 
ದುಃಖವೆ ದೂರ ಮುಕ್ತರಿಗೆ 


ಪುನರ್ಭವವೆನ್ನೆ ಶ್ರುತಿ ಅಮೃತವು೦ಡರೆ ಮೋಕ್ಷ 
ಜನನ ಮರಣವಿಲ್ಲದಖಿಳ 

ಜನರ ದುಃಖವನವತರಿಸಿ ಕಳೆವ ನಾರಾ- 
ಯಣನೆ ನಿರ್ದೋಷ ನಿತ್ಕಸುಖಿ 


ಸೂತಕ ಪಾತಕ ವ್ರತವ ಕೈಗೊಂಡ ಸ್ವೀ 
ಜಾತಿಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲೆಂಬುವನು 

ಖ್ಯಾತ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪಾತಕಮುಟ್ಟದೆಂಬರ 
ಮಾತನದೇಕೆ ಮನ್ನಿಸನು 


ಕೆಸರ ತೊಳೆದ ನೀರು ಕೆಸರ ಬಾಧಿಪುದೆ ತಾ- 
ಮಸ ವೈರಿ ಸೂರ್ಯನೊಳು ತಮವೆ 
ವಿಷಹರ ಗರುಡಗೆ ವಿಷ ಲೇಪಿಸುವುದೆ ಕ- 
ಲುಷ ಮುಟ್ಟುವುದೆ ಪಾಪಾಂತಕನ 


ಸುಡುವಗ್ನಿ ಕಡಿವಸ್ತ ಕಡುಕೋಪಿ ಸರ್ಪನ 
ತಡೆಯಬಲ್ಲರೆ ತುಡುಕುವರೆ 

ಬಿಡು ಮನಭ್ರಾಂತಿಯ ಹಯವದನನೆ ಜಗ- 
ದೊಡೆಯ ಸರ್ವತ್ರ ನಿರ್ದೊಷ 


೨೫ 


೨೬ 


೨೯ 


ಅ 
(ಐಂ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಕಿ 


೨೫೭ 


ಚಿತ್ತಾಭಿಮಾನಿ ನೀನು ಮತ್ತೆ ನಾ ಬಲಗೊಂಡು 
ಷ್ಟವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎರಗುವ ಮನವನ್ನು 
ಅಚ್ಚುತನ ಚರಣದಲಿ ಇರಿಸುವೆ ೧ 


ಮನದಭಿಮಾನಿಯೆ ಇವನ ನಾ ಬಲಗೊಂಡು 
ದುರುಳ ವಿಷಯಕೆ ಎರಗುವ ಮನವನ್ನು 
ನರಹರಿಯ ಚರಣದಲಿ ಇರಿಸುವೆ ್ರ 


ಅಚ್ಚುತನೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ 
ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಯೆ೦ಬ ಸ್ಮರಣೀಯೊ 
ರಕ್ಷಿಸೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನೆ ೩ 


ನರಹರಿಯೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಹಿರಿದ ಬೇಡೋಳಲ್ಲ 
ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ ಹರಿಯೆಂಬೋ ಸ್ಮರಣೀಯ 
ಕರುಣಿಸೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣನೆ ೪ 


ಪಾಲ್ಗಂಜಿಯೆಂದರೆ ಅರಗಂಜಿಯಾಹೋದೆ 
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣಗೆ ಎ೦ಟುಗುಣಳುಂಟೆಂದರೆ 
ಮೇಲಿದ್ದ ಗುಣಗಳಡಗೋದೆ ೫ 


ಪಂಚಕನ ದೇಹದಲಿ ನಿಂತೆರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು 
ಸಂತತ ದುಃಖ ಸುಖಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಗೆ 
ನಿಂತು ಸುಖ ದುಃಖ ಕೊಡುತಿತ್ತು ತೆ 


ಪಂಚಮೂರುತಿ ಹರಿಯ ಅಂತರ೦ಂಗದಿ ಇಟ್ಟು 
ಸಂತತ ಸ್ರ ಸ್ವಪ್ನ ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಏರಿಸುವ 
ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸಾಸ ಸರಿಯೆಂಬೆ 


ಮ್ರ 
ಆ 


(೦ 


ಗ್ರದ ದವಸ್ಥೆಯಲಿ ನಾನಾವಿಧ ಕರ್ಮಗಳ 
ಪ್ರೇರಿಸಿ ಹಳ ಶ್ರೀಕಾರ ಮಾಡುವೊ 
ಮಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ 


(1 


ಸ 
ಈ 


ತ್ರ 


ಚ 


ನಡೆವುದು ನಿನ್ನ ಯಾತ್ರೆ ನುಡಿವುದು ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ 
ಅಡಿಯಿಡೋದೆಲ್ಲ ಹರಿಯಾತ್ರೆ ಗುರುಪೂಜೆ 
ಸ್ಮರಣೇಯ ಪಾಲಿಸೋ ಲಕ್ಷಿ ಕೌರಮಣನೆ 


ಕರಾ 


ಎಷ್ಟುಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೋರ ಹತ್ತಿರ ನಾನಿರೆ 
ಎಚ್ಚರಿತು ಮಾಡೆ ಗೆಳೆತನವ 
ಅವರ ಕಂಡರೆ ನಾನು ಕಿಚ್ಚ ಕ೦ಡಂತೆ ಕೊಳ್ಲಿಸುವೆ ೧೦ 


2 


ಹರಿಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೋರ ಹತ್ತಿರಲಿ ನಾನಿರೆ 
ಅರೆಫಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ಗೆಳೆತನವ 
ಅವರ ಕಂಡರೆ ತಾನು ಉರಿಯ ಕಂಡಂತೆ ತೊಲಗುವೆ ೧0 


ಕಾಶೀಪಟ್ಟಣ ಶ್ರಿ ಶೀ ವಾಸುದೇವರು 
ಭೂಮಿ ಹರಿದಾಸರು ಕಟ್ಟಸಿದ ಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 
ಹರಿಯ ನಿಜದಾಸಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥನೆಂತೆಂಬೊ ಪೆಸರುಂಟು ೧೨ 


ಹರಿದಾಸರ ಒಳಗೆ ಪರಮ ವೈಷ್ಣವನ್ಮಾರೆ 
ಕಿರಿಯ ಕೆಂಜೆಡೆಯ ಮಕುಟನೆ 
ಅಜನ ಸುತನಾ ಶಿವನು ಹರಿದಾಸಕಾಣೆ ಹುಸಿಯಲ್ಲ ೧೩ 


ಗುಣಮಣಿಧಾಮಗೆ ಮಣಿದೊಮ್ಮೆ ಇಕ್ಕದೆ 
ಹಲವು ದೈವಗಳ ಭಜಿಸಿದ ಪಾಪಿ ನೀನು 
ಮಣಿಮಂ೦ತ ಹೋದಗತಿಗ್ದೋಗ್ವೆ ೧೪ 


ಬಿದ್ದೋಗೊ ಶರೀರವನು ಮುದ್ದು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸರಿಯೆಂಬೆ 
ಎದ್ದು ತಮಸಿಗೆ ಉರುಳುವೊ ಪಾಪಿ ನೀ 
ಅದ್ವೈತ ಹ್ಯಾಗೆ ಬಿಡದ್ದೋದಿ ೧೫ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಅಳಿದ್ದೋಗೊ ಶರೀರವನು ನರಹರಿಗೆ ಸರಿಯೆಂಬೆ 
ಬಿಡದೆ ತಮಸಿಗೆ ಉರುಳವೊ ಪಾಪಿ ನೀ 
ಚಲಹವನು ಹ್ಯಾಗೆ ಬಿಡದ್ದೋದಿ 


ನಾಶ್ಚಾಗೊ ಶರೀರವನು ವಾಸುದೇವಗೆ ಸರಿಯೆಂಬೆ 
ಹೇಸದೆ ತಮಸಿಗೆ ಉರುಳವೊ ಪಾಪ ನೀ 
ವಾಸನೆ ಹ್ಯಾಗೆ ಬಿಡದ್ದೋದಿ 


ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಅಚ್ಚುತಗೆ ಸರಿಯುಂಟೆ 
ಮೆಚ್ಚಿ ನೀ ಮನವೆ ಕೆಡಬೇಡ 
ಅಲ್ಲಿತ್ತಾರಾ(ಅಲ್ಲದ?) ಎಲೆಯ ಒತ್ತಿ ಹಿ೦ಡಿದರೆ ರಸವುಂಟೆ 


ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸರಿಯುಂಟೆ 
ಮಾನುನೀ ಮನವೇ ಕೆಡಬೇಡ 
ಅಲ್ಲಿತ್ತಾರಾ(ಅಲ್ಲದ?)ಎಲೆಯ ಒತ್ತಿ ಹಿಂಡಿದರೆ ರಸವುಂಟೆ 


ಭೂಮಂಡಲದೊಳಗೆ ರಂಗಗೆ ಸರಿಯುಂಟೆ 
ಅಂದು ನೀ ಮನವೆ ಕೆಡಬೇಡ 
ಅಲ್ಲಿತ್ತಾರಾ (ಅಲ್ಲದ?) ಎಲೆಯ ಒತ್ತಿ ಹಿಂಡಿದರೆ ರಸವುಂಟೆ 


ಎಷ್ಟು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಇಟ್ಟರೆ ಮುಂಡಿಗೆಯ 
ಮುಟ್ಟಲಂಜಿದನೆ ಪರವಾದಿ 
ಪರವಾದಿ ತತ್ವದ ಬಟ್ಟೇನೂ ಕಾಣದಿರುತಿದ್ದ 


ಹರಿಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು ಇರಿಸಿದರೆ ಮುಂಡಿಗೆಯ 
ಹಿಡಿಯಲಂಜಿದನೆ ಪರವಾದಿ 
ಪರವಾದಿ ತತ್ವದ ವಿವರವನು ಕಾಣದಿರುತಿಹ 


ಅರಣ್ಯದ ಅಡವೀಲಿ ಗೋಡೇನು ಹಾಕಿದರೆ 
ಯಾರು ಕೂಲೀನಕೊಡುವೋರು 
ಸಂಕರನ ಮತವನು ಮಾಯದಿಂ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೆಡಬ್ಕಾಡ 


೧೭ 


೧೮ 


೧೯ 


೨೧ 


ದಿವಿ 


೨೩ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಅತ್ತಿಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಮಿಥ್ಕವಾದಿಮತ ಬಿಚ್ಚಿನೋಡಿದರೆ 
ತ್ರಿಮಿರಾಶಿ ಮದ್ವರಾಯರ ಮತ 
ಮುತ್ತಿನ ಸರವ ತೆಗೆದಂತೆ ಶ್ರ 


ಆಲಹಂಣೀನಸಂತೆ ಮಾಯಾವಾದಿಮತ ಸೀಳಿ 
ನೋಡಿದರೆ ಕ್ರಿಮಿರಾಶಿ ಮದ್ವರಾಯರ ಮತ 
ಹೂವ್ಹಿನ ಸರವ ತೆಗೆದಂತೆ ೨೫೪ 


ಭಾರತ ಭಾಗವತ ಅರ್ಥಸಾರವೆಲ್ಲವ ತಿಳಿದು 
ಹೇಳಿದನೆ ತತ್ವ ಕಥೆಗಳ ಜ್ಞಾನ 


ಭಕ್ತಿವೈರಾಗ್ಯವ ಈವನೆ ನಮ್ಮ ಹಯವದನ ೨೬ 
೨೫೮ 
ಸುಳಾದಿ 
ಧ್ರುವತಾಳ 


ಚಿನುಮಯಮೂರುತಿ ಪ್ರಳಯ ಜಲಧಿಯೊಳು 
ವನಿತೆ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿ ದುರ್ಗೆಯರೊಡನೆ 

ತನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವಿಶಿಷ್ಟರಾದ 

ಇನಿತು ಜೀವರ ಹಿಡಿ ತುಂಬಾ ಕೊಂಡು 
ತನಯನ ನೂರುವರುಷ ಪರಿಯಂತದಿ 
ವನಜಾಕ್ಷ ವಟಪತ್ರಶಯನನಾಗಿ 

ಜನರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸಾ- 

ಧನವ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೆಂದು ಕರುಣಿ 

ಪುನರಪಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಲಾ- 
ಲನೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಮತೆಯಿತ್ತು 
ಗುಣತ್ರಯಾತ್ಮಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತತ್ವರಾಶಿಯ ಜೀವ 
ರನು ಸೃಜಿಸಿದ ಹಯವದನ ಪ್ರಭು ೧ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೮೧ 
ಮಠ್ಯತಾಳ 


ಮಹತತ್ವವ ಸೃಜಿಸಿ ಮರುತ ಬ್ರಹ್ಮರಿಟ್ಟ 
ಅಹಂಕಾರದಿ ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರರಿಟ್ಟ 
ಆಹಂಕೃತಿ ತೃತೀಯ ಭಾಗವನೆ ಮಾಡಿ 
ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ಭೂತೇ೦ದ್ರಿಯಗಳ ಮಾಡಿದ ಟಿ 


ರೂಪಕತಾಳ 


ತಾಮಸದಿಂದ ಪಂಚಭೂತಂಗಳ ಸೃಜಿಸಿ 

ಯೋಮಾಂತರದಿ 

ಆ ಮುನ್ನೆ ತೈಜಸದಿ ಸಾಧಿಸಿದ ದಶೇಂದ್ರಿಯ 

ಸೋಮ ಸೂರ್ಯಾದಿ ದೇವತೆಗಳನೆ ನೆಲಸಿ 

ಶ್ರೀ ಮನೋಹರ ಹಯವದನ ವೈಕಾರಿಕದಿ 

ಆ ಮನವ ದೇವತೆಗಳ ತನುವ ಮಾಡಿದ ೩ 


ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 


ಯ್‌ 


ಇಂತೀ ತತ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು 

ಕಾಂತೆಯರಷ್ಟಿಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಾನೆ 

ಅಂತವಿಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪವಿಲ್ಲ ವಿರೂಪನಲ್ಹಾ- 

ಸಂತಮೂರುತಿ ಸಿರಿ ಹಯವದನ ಲ 


ರುಂಪೆತಾಳ 


ಕಥಾಸ್ಮರಾಣಾ೦ ವಿಶದಾಸ್ಮರಾಣಾಂ 

ರೂಪೇಣ ತೇಷಾ೦ ಬಲವೀರ್ಯ ಚೋದಿತಾಂ 
ವಂದೇಪರಂದೇವ ಗುಣ್ಣೆ ೈಕ ವಿಷ್ಣೋಃ 

ದೇವೇನ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮತಃ ಪರೇಣ 


ತಥ ಬಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ ಜೀವರ ಸೃಜಿಸಿ 
ತತ್‌ ಸ್ವರೂಪವ ಪೊಕ್ಕು ನಡೆಸಿದನು ಹಯವದನ ೫ 


ಅಟ್ಟತಾಳ 


ಅದರಿಂದ ತತ್ವದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿ 

ಮುದದಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಾಡಲರಿಯದೆ ಪೋಗಿ 

ಪದುಮನಾಭನ ತುತಿಸಲು ಅವರೊಳು ಪೊಕ್ಕು 

ಅದುಭೂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನು ರಚಿಸಿದನು 

ಅದರೊಳು ಬಂದು ಬಹುಕಾಲ ಪರಿಯಂತರ 
ಉದಕಶಾಯಿಯಾದ ಮುದದಿ ಹಯವದನ ; ಹ್ತ 


ಆದಿತಾಳ 


೮ 
ಸ 


ಸ್ಹರನು ಶುಭಪಥಕೆ ನಡೆಸಿ ಉ- 
ಸುಗತಿಯನು ಕಡೆಯಲ್ಲೀವನು 
ರನ್ನು ದುರ್ಗತಿಯೈದಿಸುವನು 


( 
ಜೀ 


8 


ತ 
ಲು 


ೃಷ್ಟಮೂರುತಿ ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ಈ 
ಸ್ನ 


ೃಷ್ಟಿಯೊಳು ಮಧ್ಯಮರನು ಮಾಡಿದ ಎ- 


ಳೃಷ್ಣು ವೈಷಮ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಾಣಿರೊ 


1೦ 


0 


1. 


ಜತೆ 


ಇಂತೀ ತತ್ವಸೃಷ್ಟಿಯ ನೆನೆವ ಮಹಾತ್ಮರ 
ಸಂತತ ಪೊರೆವ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹಯವದನ 


೨೫೯ 


ಜಯಪ್ರದನು ಜಗಕೆ ಶ್ರೀಹಯವದನ ಮೂರ್ತಿರೆ 
ಭಯವ್ಯಾಕೆ ಭಕ್ತ ಜನಕೆ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ನಯದಿಂದ ಗೆಲಿಸುವನು ನಾಲ್ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗಿದ್ದ 
ಮಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು 


ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಭೀತಿಯನು ಬಿಡಿಸಿದ 
ನಾದಮಯನಾದ ದೇವ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ 
ಭೇದವೆಂಬುವರನ್ನು 

ಕಾದ ಬಾಣಲೆಗೆ ತಟ್ಟಿ ಮೋದಿಸಿ ಕೊಲುವ 


ಉದಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನರ ಸದಮಲಾತ್ಮಕನಾಗಿ 
ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಹರಿಯ ತಂದು ಮುಂದು 


ಸದಯನು ನೀನೆನುತ ಸದ್ವೃಶ್ತಿರುದಯನು ನೀನೆನುತ 


ದಧಿಜೋರ ಕೃಷ್ಣನ್ನ ಮುದದಿ ಭಜಿಪರಿಗೆ 


ದುಷ್ಟಮಲ್ಲರ ಎದೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆವ ಜಗ- 
ಜಟ್ಟಿ ಮದ್ವರಾಯರ ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸುತ ನಿತ್ಯ 
ಇಷ್ಟವನು ಬೇಡಿದರೆ ಕಷ್ಟಗಳನು ಕಳೆವ ಉ- 
ತ್ಮಷ್ಟ ಹಯವದನ ದೊರೆ 


೨೬೦ 


(ಅ?)ನಿತ್ಯವೆಂಬುದ ಕೇಳು ಜೀವ ಬಲು 
ನಿತ್ಯವೆಂಬುದು ಈಗ ಬಾಳುವ ಕಾಯ 


ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಸರ್ವ ಜೀವರನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 
ಎಸ್ತಾರವಾದೊಂದಾಲದೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು 


ಹರಿ ಹ್ಯಾಗೆ ನಿತ್ಕನೊ ಹಾಗೆ ಜೀವನು ನಿತ್ಯ 
ಹರಿಯೆಂಬೋ ಧಣಿಗೆ ಈ ಜೀವನು ಭೃತ್ಯ 


1 


೨೮೪ 


ಹರಿ ಜೀವರೊಳಗೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿದವನು 
ಧರೆಯೊಳಗೆಂದೆಂದಿಗು ಕೃತಕೃತ್ಯನು 


ಹರಿಯೆಂಬೊ ರಾಜಗೆ ಗುರುಮೂರುತಿ ಮಂತ್ರಿ 
ಪರಿವಾರ ಇವರಯ್ಯ ಜೀವ೦ಗಳು 

ಅರಿತು ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಿರುತ ಪಾಡುವರಿಗೆ 
ಪರಲೋಕದಲಿ ದಿವ್ಯಭೋಗ೦ಗಳು 


ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಜೀವ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಕರ್ಮ- 
ವೆನ್ನುವುದೆ ಫನ್ಮತತ್ವಂಗಳು 
ಅನ್ಯಥಾನುಡಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ 
ಎನ್ನೊಡೆಯ ಹಯವದನ ಬಲ್ಲ 


೨೬೧ 


ಪ್ರಳಯಜಲದಲಿ ನೀನಾಲದೆಲೆಯ ಮ್ಯಾಲೆ 
ಹಲವು ಜೀವರು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಿರಲು 
ಕೆಲವುದಿನದಿ ಯೋಗನಿದೆಯೊಳಿರೆ 
ಒಲವಿಂದ ಸೃಜಿಸುವೆನೆಂದು ನೇಮಿಸುವೆ 


ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕಾರಣವನು ಮಾಡಿ 
ಸಕಲತತ್ವಗಳ ಸಮ್ಮೋಹದಿ ಕೂಡಿ 
ವಿಕಳಿಸದಂತೆ ತನ್ಮಾತ್ರೆಯ ಕೂಡಿ 
ಅಖಿಳೇಶ ಮಹತತ್ವಗಳ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ 


ಮಹತತ್ವದಿಂದಹಂಕಾರವ ಪುಟ್ಟಿಸಿ 
ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ವೈಕಾರಿಕ ಮೊದಲಾದ 
ತ್ರಿವಿಧತತ್ವಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವ ಮಾಡ್ದೆ 
ಮಹಮಹಿಮೆಯ ಮೆರೆದೆ ಜಗವರಿಯೆ 


೧ 


ಶೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೮೫ 


ವ್‌ 


ಇಪ್ಪತ್ತುನಾಲ್ಕು ಅಯಿದಾರುತತ್ವಗಳಿಂದ 


ತಪ್ಪದೆ ಬೊಮ್ಮಾಂಡವ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ 


ಸರ್ಪಶಯನನಾಗಿ ನಾಭಿಕಮಲದಿಂದ 
ಅಪ್ಪಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಸವಿಸಿದೆ ನೀನೆಂದು ೪ 


ಒಂದು ಮೂರುತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮಾಡಿ 

ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರುತಿಯಿಂದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ 

ಒಂದು ಮೂರುತಿಯಿಂದ ಸಂಹರನೆ ಮಾಡಿ 

ಒಂದೊಂದು ಮಹಿಮೆಯು ಅನಂತಾದ್ಧುತವು ೫ 


ಒಂದು ರೋಮಕೂಪದಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ 

ಇಂದಿರೆ ಅನಂತಕೋಟಿ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಂದು ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಾಗಿ ತೋರಿದೆ ಆ- 

ನಂದದಿ೦ದಲಿ ಶರಣೆ೦ಂದರು ಸುರರು ೬ 


ಜನನಮರಣ ಭಯದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು 
ಅನುದಿನ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಯ [ಮಾಡೇವೆನಲು] 
ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ರಹಿತವಾದ ಫಲವತ್ತಿ 
ಮನುಜನಂತೆ ತೋರುವುದೇನುಚಿತವೊ 


(೦ 


ಬೊಮ್ಮರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವಸರ 

ಒಮ್ಮೆಕಾಣಲು ಸಿರಿರಮ್ಮೆ ಚೆಲುವನ 

ಒಮ್ಮನದಿಂದ ನೋಡೇನೆಂಬ ಭಯದಿಂದ 

ರಮ್ಮೆ ಮೊಗವ ತ'್ಗಿಸಿ ನಾಚಿಸಿದಳೆ ೮ 


ದಶದಿಕ್ಕು ನೋಡುತ್ತ ಭಯದಿ೦ದ ಕಮಲಜ 

ಶಶಿನಾಳದೊಳಗಿದ್ದ ದಾರಿಯ ಕಾಣದೆ 

ದಶಶತವರುಷ ನಿಮ್ಮನು ಧ್ಯಾನಿಸುತಿರೆ 

ವಸುಧೀಶ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವ ತೋರಿದಿರಿ ೯ 


೨೮೬ 


2 
ತ್ತ 
(೨೬ 
ತ್ರ 
ಈ 
ತ್ರ 
ಲ್‌ 
೨01 
ಜ್‌ 
ಟ್ರ 
ತ 
೪ 
(ಎ 


ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಸರ್ವ ವಿಷಯದಿಂದ 

ಲೀಲೆಯಿ೦ದ ಪಾಡಿ ಕಮಲಸಂಭವನ 

ವೋಳು ಮಾಡದಂತೆ ಒಳಿತಾಗಿ ತಲೆವಾಗೆ 

ಮೂಲ್ಲೋಕವ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿದೆ ೧೦ 


ನಂದ ಯಶೋದೆ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರು 

ಹಿ೦ದೆ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ಫಲವಾಯಿತೆಂದು 

ಇ೦ದಿರಾಪತಿ ಜನಿಸಿದನೆಂಬ ಹರುಷದಿ 

ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ದವ್ಯದಿ ದಣಿಸಿದರು ೧೧ 


ಜಾತಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಮಧುವ ಬಾಯೊಳಗಿಟ್ಟು 

ಒತ್ತುಮೊರನ ಗೊಟ್ಟನಲಿ ಮಲಗಿದ್ದು ಸಾ- 

ಕ್ಷಾತ್‌ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನ ಅವತಾರವೆಂದು 

ಮಾತೆಯ ಮೊಲೆವಾಲನುಂಡ ಬೇಗದಲಿ ೧೨ 


ಈರಾರು ದಿನದಲಿ ಭಾರತಿ ಪಾರ್ವತಿ ವಾರುಣಿ ಶ- 

ಚೆ ರತಿ ಮೊದಲಾದ ಸತಿಯರು 

ನಾರಾಯಣ ಪರದೇವತೆಯೆಂದು 

ನಾರಿಯರೆಲ್ಲ ಪಾಡಿದರತಿ ಹರುಷದಲಿ ೧೩ 


ನಾಮಕರಣ ದಿವಸ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸುರರು 

ಈ ಮಹಾಶಿಶುವ ನೋಡೇವೆಂಬ ಭರದಿಂದ 

ಆ ಮಹಾಸ್ತೋಮವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಬರ- 

ಲೀ ಮಹಾಶಿಶುವ ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಥಿಯಲಿ ೧೪ 


ವ್ಯಾಸ ಧೌಮ್ಯಾಚಾರ್ಯರೊಲಿದು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ 
ಸಾಸಿರಕೋಟ್ಯನ೦ತ ನಾಮಗಳುಳ್ಳ 

ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ನಾಮಗಳಿಟ್ಟು 

ಸೂಸಿದರಕ್ಷತೆ ಸುಮೂಹೂರ್ತದಲಿ ೧೫ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೮೭ 


ಕ್ಲೀರಾಂಬುಧಿಯನ್ನೆ ತೊಟ್ಟಲು ಮಾಡಿ 

ಓರಂತೆ ನಾಲ್ಕುವೇದಗಳ ನೇಣನೆ ಮಾ 

ಧೀರಶೇಷನು ಬಂದು ಹಾಸಿಕೆ ಹಾಕಲು 

ನಾರಿಯರೊಡನೆ ಮಲಗಿದೆಯೊ ಹಯವದನ ೧೬ 
೨೬೨ 


ಸುಳಾದಿ 
ಧ್ರುವತಾಳ 


ಬೊಮ್ಮನಿಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಗಿಮ್ಮೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಮ್ಮುಕಿಮೈನ್ನಬೇಡ 

ರಮ್ಯ ರಮೇಶ ಹಯವದನ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗುರುವಲ್ಲದೆ 

ಹಮ್ಮು ಉಮೇಶ ನಿಮಗೆ ಪರಬೊಮ್ಮವಿದಿರದಮ್ಮಯ್ಯ 

ನೆಮ್ಮಿ ಇವನ ಧರ್ಮದಿ೦ದ ಭಸುಮ್ಮಾಸುರನ ಗೆಲ್ಲೆಯ 

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೀಮೆಯೊಳ್ಳಿಕ್ಕ ಸುಮ್ಮನಸರ ಸಮ್ಮೋಹವನು 
್ರಮಕ್ರಮದಿಂದಾಳ್ದ ಹರಿಗೆ ಸಮರಾದವರ ಮಹಿಯೊಳು ಕಾಣೆನು 
ಸನ್ಮುನೀಂದ್ರರಮರ ಸ್ತೋಮದಿ ವರ್ಮವರಿತು ಹರಿಯೆ ಸರ್ವೋ- 
ತ್ತುಮ್ಮ ಮಹಾಮಹಿಮನೆಂಬದನೊಳ್ಳನವಿಟ್ಟು ನಮಿಸರೆ 
ಆಮ್ನಾಯಾರ್ಥದ ಸೊಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಕಾಮನಯ್ಯನೆಂಬುದು 

ನಿರ್ಮಲ ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಮಿಕ್ಕಿನ ದುರ್ಮತ ಭ್ರಮೆಯ ಮತ ೧ 


ಮಠ್ಯತಾಳ 


ಪದ್ಮನಾಭನ ನಾಬಿಯಿಂದುದ್ಧವಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ 

ಪದ್ಮಜನೆಂಬ ಪೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲವೆ ಬೊಮ್ಮಗೆ 
ಬುದ್ಧನಾಗಿ ಪುರದ ಸತಿಯರಿಗೆ ಕುಬುದ್ಧಿಯನು ಪೇಳ್ದಕಾರಣ 
ಮುದ್ದುಗೋವಾಗಿ ಪುರದ ಕೂಪದೊಳಿದ್ದ 

ಸುಧೆಯ ನೀಂಟಿದನಾಗಿಯು ಬಿದ್ದರಥನೆತ್ತಿದೆತ್ತಿದನ ಪ್ರ- 


ಸಿದ್ಧದಿ೦ದ ರುದ್ರ ಗೆದ್ದಗಡ ಸಿದ್ದವಂದ್ಕ ಹಯವದನ್ನಗೆ ಉ- 
ಧ ಸುರರು ಸರಿಯೆ ನೋಡಿರೊ ೨ 


ಎ 


ಛಿ 


ರೂಪಕತಾಳ 


ಇಂದ್ರಗೆ ರಾಜ್ಯ ಉಪೇಂದ್ರ ತಂದುಕೊಡನೆ 
ಮಂದರಗಿರಿಯೆತ್ತಿ ವೃಂದಾರಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ 
ಅಂದು ಸುಧೆಯನುಣಿಸಿದ ದೇವದಾನವ 
ಎಂದು ನೆನೆದು ಮನದ ಸಂದೇಹವ ಕಳೆಯಿರೊ 
ಇಂದಿರಾದೇವಿ ಹಯವದನನ ಹೊಂದಿದಳಾಗಿ 
ಎ೦ದೆಂದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೆ ಪರದೈವ 


ಓ೨ 


ರುಂಪೆತಾಳ 


ವಿಷ್ಣೋರ್ನು ಕಂ ಪೀರ್ಕಾಣಿಯೆಂಬ ಶ್ರುತಿಯ 

ಕೃಷ್ಣೋ ಮುಕ್ತೈರಿಜ್ವತೇಯೆ೦ಬ ಸ್ಮತಿಯ 

ಸ್ಪಷ್ಟವಾದರ್ಥವ ನೀವೆ ವಿಚಾರಿಸಿರೊ 

ವೃಷ್ಟಿವಂಶದಿ ಪುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ದೇವಕಿಯ 

ಪೊಟ್ಟೆಯೊಳಿದ್ದಾಗ ಹಯವದನದೇವಗೆ ಪೊಡ- 

ಮಟ್ಟು ತುತಿಸಿದ ಬೊಮ್ಮಾದ್ಯರ ಕೇಳಿರೊ ಲ 


ಆದಿತಾಳ 


ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿಯೆಂಬ ಕೃಷ್ಣ- 

ನುಕ್ತಿಯ ನೋಡಿರೋ ಪುರು- 

ಷೋತ್ತಮನು ತಾನೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ವಚನದರ್ಥವ 
ವಿಚಾರಿಸಿರೊ ಸ- 
ರ್ವೋತ್ತಮನು ಹರಿಯೆಂದು ಮನಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿರೊ 

ಪಾರ್ಥನಿಗೆ ಹಯವದನ ತೋರ್ದ ವಿಶ್ವರೂಪದಲಿ 

ಸುತ್ತಮುತ್ತಿಹ ಸುರರ ತತಿಯ ನೋಡಿ ನಂಬಿರೊ ೫ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 


ಶಿಶುವ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ಮನೆಮನೆಯ ಪಾಶವ 
ಯಶೋದೆ ತಂದು ತಂದು ಬೇಸರಳೆ ಲೋಕವರಿಯೆ 
ವಿಷವನೂಡಲು ಬ೦ದ ಪೂತನಿಯ ಕೊಂದನಾ ದಿ- 
ವಸವೆ ನೋಡಿರೊ ಇವ ಹೊಸಬಗೆಯ ಹಸುಳೆ 
ಅಸಮ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿಯನೆಶ್ತಿದವ ಮಾ- 

ನಿಸನೆ ನಮ್ಮ ಹಯವದನ ದೇವೋತ್ತಮ 


ಅಟ್ಟತಾಳ 


ಗೋವಾಗಿ ಭೂಮಿದೇವಿ ಬೊಮ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನ 

ನೋವ ಪೇಳಬೇಕೆ೦ದು ಹರನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು 
ದೇವರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿ ಕ್ಷೀರಾಂಬುಧಿಯೊಳಗೆ 

ದಾದಾ ಕಾ ಕಾ ಧಾ ಕಾಣಾ ದಾ ಥಾ ಡಾ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳನೆ 

ಈವ -ಇ ಎ-ಎದಡ [ಹಯ] ವದನನೆ ಸರ್ವದೇವರಿಗೆ 
ದೇವನೆನ್ಸು ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ - - - ಎದದ 


ಆದಿತಾಳ 


 .. .. ಚಂದ್ರಮೌಳಿಯೆಂದು ಮುಕುಂದ ನಿಂದವಗೆ 
ವಂದಿಸಿದ ನಿಂದಿಸಿದನೆಂಬ ಮಾತನಂಬದಿರೊ 

ವಂದ್ಯ ಹಯವದನ ತನ್ನ ನಿಂದಿಸಿ ಖಳರ 

ವೃಂದ ವಂಧಂತಮಕ್ಕೈದಲೆಂದೀಯಂ[ದ]ದಾಟವನಾಡುವ 


ಏಕತಾಳ 


ಆವನ ಪದವು ಕಟಹವನೊಡೆಯಿತು 
ಆವನ ಪದ ವಿಧಿಯಿ೦ದ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು 
ಆವನ ಪಾದೋಕವನು ಶಿವ ಶಿರದ ಮೇ- 


(್ರು 
೦ 
್ಳಾ 


(೦ 


೮ 


ಲಾವಾಗದರಿಸಿ ಪಾವನನೆನಿಸಿದ ಗಡ 
ಶ್ರೀವರ ಹಯವದನಗೆ ಸರಿಯಪ್ಪವ 
ನಾವ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನದೊಳೆಲೆ ಜೀವ 


ಜತೆ 


ಇನ್ನೊಂದು ದೈವವಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವನಂತೆ ಕಸ 
ಕಗ್ಗೆಲೆಯ ಮೇಲಾದರು ಲಯದಲಿರಬೇಡವೆ 


೨೬೩ 


ಮೂಲೋಕದೊಳಗೆ ಮುಕುಂದನೆ ದೈವವಿದ- 
ಕಾಲೋಚನೆಯ ಮಾಡಬೇಡ ಇವ 

ಲೋಲ್ನಾಕ್ಷಿ ಎಂದೆಂದು ಬಿಡ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 
ಮೇಲಣ ಸಂಪದವ ಕೊಡ ಇಂಥವನಾವ 


ಆಡಲೇಕಿನ್ನು ಸಖಿ ಅಂಜಿದವನಂತೋಡುವ 
ಕಾಡುವ ಖಳನಾಗಿ ನಿತ್ತ (ನಿಂತ?) ಇವ 
ರೂಢಿಯೊಳಗೆ ಬಲುದೈತ್ಯ ಇದನೋಡಿ 
ಪಾಡುವರು ಸುಖ ನಲಿವುತ್ತ ಇಂಥವನಾವ 


ಕಾಳಿಯ ನಾಗನ ತುಳಿದ ಮತ್ತವಗೊಲಿದ 
ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಸುಕೃಪಾಳು ಇವ 

ನಾಳು ನಾನೆಂದು ಸಖಿ ಬಾಳು ಗಿರಿಯ ಭಾರವ 
ತಾಳಿತಿವನದೊಂದು ತೋಳು ಇಂಥವನಾವ 


ಕಣ್ಣಾರೆ ಕ೦ಡೆವಲ್ಲ ಮಣ್ಣಮೆದ್ದೆಯೆನಲು 

ಸಣ್ಣ ಬಾಯೊಳು ಸರ್ವಜಗವ ಎಲೆ 

ಹೆಣ್ಣೆ ತೋರಿ ತೊಳೆದ ನಮ್ಮಘವ ಇನ್ನು ಹಯವ 
ದನ್ನ ತನ್ನವನೆನ್ನಾಳುವ ಇಂಥವನಾವ 


೯ 


ಣಿ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೯೧ 


೨೬೪ 
ಸುಳಾದಿ 
ಧ್ರುವತಾಳ 


ವನಜಸಂಭವಭವ ಸುರಪತಿ ಜಗಕೊಬ್ಬನೆ 
ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮಹಮಹಿಮನು 

ಇನಿತು ಜ್ಞಾನವ ಕೂಡಿ ಅತಿ ದೃಢವನೆ ಮಾಡಿ 
ತನುವನಿತಾದಿ ವಿಷಯವ ಜರಿದು 

ಅನೇಕ ಗುಣವಾಗಿ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು 
ಮನದ ನೇಹವೆ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಾವಗೆ ಆ- 

ತನ ದುರ್ಗವೆನಿಪ ಮುಕ್ತಿಸ್ಥಾನ 

ಅನಂತ ಯತ್ನವಿದ್ದರು ದೊರಕೊಳ್ಳದು 

ತನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ದುರ್ಗದಿ ನೆಲೆ- 
ಮನೆಗಿಂಬುಗೊಡುವನೆ ನೃಪ ಮತ್ತೊಬ್ಬಗೆ ನಿದ- 
ರ್ಶನವ ನೋಡು ಹಯವದನಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡು ೧ 


ಮಠ್ಯತಾಳ 
ಯುಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದಲೆ ಪೇಳುವುದಲ್ಲ 
ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ಮನ ನ್ಯಾಯ ಶಕ್ಕ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದಂ ಗೀ- 
ತೋಕ್ತಿಗಳನೆ ನೋಡು ಭಕ್ತೈಕಲಭ್ಯ 
ಇತ್ಯಾಗಮಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತೊಂದು ನೀನಿನ್ನು ಬಯಸದೆ ಮನುಜ 
ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡು ಹಯವದನನ ಚರಣದಿ ಶ್ರಿ 


ಧ್ರುವತಾಳ 


ದ್ವೇಷದಿ ಚೈತ್ಯ ಮುಕ್ತನಾದೆನೆಂಬುಕ್ತಿ ಬಲು 
ದ್ವೇಷವಿದ್ದರೂ ತನ್ನವರ ಬಿಡನೆಂಬುದು 


ವ 


೨೯೨ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ದ್ವೇಷಿಯ ಪೋಷಿಸೆ ಬಂತೈಸೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ 

ದ್ವೇಷದಿಂದಲೆ ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬುದಾತನ ಮತ 

ಶ್ವಾಸಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ರತ ಆಸುರಕೃತ 

ದ್ವೇಷವ ತಾಳಿ ಹಯವದನ ಕಾಯಿದನೆಂದು ೩ 


ರೂಪಕತಾಳ 


ಸಾಧನಧ್ಯ್ಕಾಯದಲ್ಲಿ ಪೇಳದ ಸಾಧನ 
ವೇದವ್ಯಾಸಮುನಿಮತವೆಂತಪ್ಪುದೊ 

ವಾದವ್ಯಾತಕೊ ನಿರ್ಣಯಗ್ರಂಥಗಳ 

ಓದಿಸಲಿಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯದಂತಿನ್ನು 

ಓದಿಕೊ ಹಯವದನನಂಫ್ರಿಯೊಲುಮೆಗೆ 

ವೇದಮಯವಾದ ಶ್ರೀ ಮದ್ವಶಾಸ್ತ್ರವ ನಂಬು ಥ್ಛ 


ದೈತ್ಯಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ 

ಭಕ್ತಿಯಿದ್ದುದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯಾಯಿತು ಗಡ 

ಚಿತ್ರವೀತನ ಬಲದಿ ಪಾತಕಿ ಪಿತನಿಗೆ 

ಮುಕ್ತಿ ಸೇರಿತು ಶುಕಮುನಿಪನೊರೆದ ಗಡ 

ಭಕ್ತರಲ್ಲದೆ ಹಯವದನದ್ವೇಷಿ ಕೆಲರು 

ಮುಕ್ತಿಪಥವೇರಿದರೆ ಸುತನ ಬಲವ್ಯಾತಕೆ ೫ 


ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 


ಮಾಮಾತ್ಮ ಪರದೇಹೇಷು ಹರಿಯೆಂದು 

ಶ್ರೀಮದ್ಗೀತವಚನವ ಕಂಡು ಹರಿಯ ನೋಡಿ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಚನವೆಂದರ್ಥಗಳ 

ಧೀಮಂತರೆಲ್ಲ ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳರೆ 

ತಾಮರಸಜನಕ ಹಯವದನ ಮ- 

ತ್ತಾ ಮಗನಿಗೊಲಿದು ಖಳರನೆ ಕೊಂದ ತ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೯ 


೪೨ 


ಅಟ್ಟತಾಳ 


ಹರಿಗುರುಗಳ ನಿಂದೆಯನು ಕೇಳಿ ಕೆರಳದ 
ನರರಿಗೆ ಅಂಧತಮವಿಪ್ಪುದೆಂದು 

ಒರೆದು ಹೇಳಿದ ಮುನಿ ನಿಂದ್ಯ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೆ 
ಪರಗತಿಯಹುದೆ ಅಕಟ ಪೇಳುವರೆ 

ಸಿರಿ ಹಯವದನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದವರ ಪಾದ- 
ಕೈರಗದ ನರ ಪುರಾಣವ ಕೇಳಲೇಕೆ 


(20 


ಏಕತಾಳ 


ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡುವ ವಿಬುಧರ ಕೂಡಿ ಎ- 

ರಕ್ತಿಯ ಮಾಡುವ ಮುನಿಗಳ ಕೇಳಿಕೊ 

ಹತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ವರುಷ ಪರಿಯಂತ 

ನೆತ್ತಿಯನೂರಿ ತಪವನು ಚರಿಸಿಕೊ 

ಹೊತ್ತ ಕಳೆಯದೆ ಹಯವದನನ ಪಾದ 

ಭಕ್ತಿಯ ಮಾಡು ವಿಮುಕ್ತಿಯ ಪಡೆವರೆ ೮ 


ಜತೆ 


ನಿತ್ಯತೃಪ್ಪ ಹಯವದನ ದೇವೋತ್ತಮನೆ 
ಭಕ್ತಿಯನಿತ್ತೆನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊ 


೨೬೫ 


ಸುಳಾದಿ 
ಧ್ರುವತಾಳ 


ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೆ ಮನವೆಂಬ 
ವಾದ ನೋಡಿದ ತನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರವ ತಾನೆ ನೀಗಿದ 


೨೯೪ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


೧೨ 


ವಾದದಲ್ಲಿ ಪರರನಲ್ಲೆಂಬುದೆ೦ಂತಯ್ಯ | 
ಆದಿವಸ್ತುವನ್ನೆ ಶೂನ್ಯವೆಂಬ ವಾದಿ ತನ್ನಿಷ್ಟವ 

ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ಕರ್ತು ಆರೆಂದೆಂಬನು ಬುದ್ಧಿಯ 

ಹೋಮವೆ ಸಾಕು ದೈವ ಬೇಡವೆಂಬ 

ವಾದಬೋಧೆಯನೆಲ್ಲ ಬುಸ್ಕಾಟಿಯ ಮಾಡಿದ 

ಸೊದಗನದಿಂದಲಿ(?) ಪರಮಣುಗಳೆ ಜಗವ ಮಾಡಿದ 

ವಾದಿಗಳ ಕುಂಬಾರರ ಕಾಣೆನೆ 

ಮಾಧವನೆ ತಾನೆಂಬುವ ಮನೆಮನೆಗೆ ಪೋಗಿ 

ಬಾರದ ಬವಣೆಯನ್ಯಾಕೆ ಬರಿಸಿಕೊಂಬಾ 8 
ವೇದಶಾಸ್ತ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರವ ಕಳೆದು 

ಕೋವಿದರಿಗೆ ಆದುದ ಪೇಳದಾರೈಸೆ ದೂಷಕನಲ್ಲ 

ಶೋಧಕರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಗುಣಬಲ್ಲ ಜಾಣು ಬಲು $ 
ಸ್ವಾದುರಸ ದೊರಕಲು ಸವಿಸಬೇಕು 

ಶ್ರೀ ಧರೆಯನಾಳ್ದ ವಿದ್ಯಪ್ರದ ಹಯವದನನ 

ಪಾದವ ಸೇರಿದರೈಸೆ ಇಹ ಪರ ತಪ್ಪದು ೧ 


ಮಠ್ಯತಾಳ 


ಬೊಮ್ಮನಿಷ್ಟವ ಮಾಡಿದ ಸುಮ್ಮನಸರ ಸುಧೆಯನೂಡಿದ 
ಇಮ್ಮನೆಯ ಶಿಶುವ ಪೊರೆದ ವಾಮನ ರಾಮನೆನಿಸಿ ಮೆರೆದ 
ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಹಯದನ ಕೃಷ್ಣ 

ಧರ್ಮರಾಜ ಕಲಿಯೆನಿಸಿ ಮೆರೆದ 

ಸುಮ್ಮನಸರ ಸುಧೆಯನೂಡಿದ 


ಸ್ಕಾದೆಂಬ ವಾದಿಗೆ ನಾಶ್ಯವೆ೦ಬ ಮಾತು ಸಲ್ಲದಾಗಿ 


(೨ 


ಧ್ರುವತಾಳ 


ಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ವರಮಹಿಮೆಯನ್ನುಸುರುವೆಂಬುದು ವಿ- 
ಚಾರಿಸು ಮನುಜ ಆರು ದರುಶನದ ವಾರಿಯುಗದವರು 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೨೯೫ 


ಪೂರುವಯುಗದ ಮುನೀಂದ್ರರ ಗಂಥವಿದು ಸುರರಿಗಾ 
ಸಿರಿಹಯವದನ್ನ ಕ್ಷುದ್ರ ನರರಿಲ್ಲ ಗಡ ನೋಡಿವರ ಮತ ೩ 


ರೂಪಕತಾಳ 


ಪಾಲ ಸವಿಗೆ ಗೋಪಾಲ ಬಾಲನೆ ಬೇಕು 

ಫಲದ ಬರೆಹಕ್ಕೆ ಸಾನುತೊ (9) ಬರಬೇಕು 

ಶ್ರೀಲೋಲ ಹಯವದನ ಪಾಲಕನೆಂಬುದ 

ಈಲೋಕದೊಳಗೆ ಕೇಳಿದುದಿಲ್ಲವೆ 

ಕಾಲನ ಸೂನು ಧರ್ಮಜ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 

ಆಳೆಂದು ಬಲ್ಲವಗೆ ಆಲೋಚನೆಯೆ ಸಲ್ಲ ೪ 


ರುಂಪೆತಾಳ 


ಅಂದು ವಾಮನವಾಗಿ ಬಲಿಯ ಬಂಧಿಸಿ ತನ್ನ 

ಚಂದದ ಪದಕ್ರಮವ ತಂದು ಮೂಲೋಕದೊಳು 

ಬಂದು ಬಂ೦ದುದುಭವಿಶಿ ತಮತಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಫಲದಿ 
ದಂದುಗವನುಂಬರು ಮನುಜರು ಮಂದಿಯೊಳಗಿನ್ನು 
ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲ ಹಯವದನನ- 

ಲ್ಲೆಂದು ವಾದಿಸುವವನ ಬಲ್ಲವಿಕೆಯನೇನೆಂಬೆ ೫ 


ತ್ರಿಷುಟತಾಳ 


ಉಂಡವಗೆರಡುಬಗೆವ ಬಂಢ ಉದ್ದಂಡತನವನೀಗ 

ಕಂಡು ಮನಗತಿ ಕೊಂಡಾಡ ಬ್ಯಾಡವೆ ಕೊಟ್ಟುಪೊರೆವ ನಮ್ಮ 
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರಾಯನ 

ಚಂಡಮತವ ಬಿಟ್ಟು ಹಯವದನನಂಫ್ರಿಯ 

ತಂಡಿತ೦ಡದ ವಾದಿಗಳೆಲ್ಲರು ಭಜಿಸಿರೊ ಹ 


ಬತ್ತ 


ಅಟ್ಟತಾಳ 


ದರ್ಪವ್ಯಾತಕೊ ವಾದಿ ಹರಿಯ ರಾಣಿ ( 
ಸಿರಿಯ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪದಮದದಿಂದ 
ತತ್ವತಿ ಹಯವದನನ ಜರೆದಳಾ ಸತಿಯೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಪ್ಪರೆ 
ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯರ ಕೇಳಿ 

ಉಪ್ಪು ತಿಂಬರೆ ನೀರು ಕುಡಿವರೆ ಲಕುಮಿಯ 
ಅಪ್ಪುವನ ಚರಣ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳಬೇಡ 


(೦ 


ಏಕತಾಳ 


ಹರಿಯೆನ್ನುವನು ಹರಿಯ ನಮಿಸುವೆನು 
ಹರಿಕಥೆಗಳನೆ ನಾ ನುತಿಸುವೆ ಮತಿಸುವೆ 
ಹರಿಯ ಪರಾಕ್ರಮಗಳನೆ ನಾ ಬಣ್ಣಿಸುವೆ 
ಹರಿ ಹರಿ ಹರಿಯೆಂದು ದುರಿತವ ಕಳೆವೆನು " 
ಸಿರಿ ಹಯವದನನ್ನ ಚರಣದ ಭಕುತಿಯು 

ದೊರೆಕೊಂಡರೆ ಸಾಕೆನ್ನ ಜನುಮಜನುಮಕಿನ್ನು 


ಆ 


ಜತೆ 


ತಮತಮ್ಮ ಮನಕೆ ಬಂದಂತೆ ಪೇಳಲವರು 
ನಮಗೆ ಹಯವದನನೆ ಸರ್ವೇಷ್ಟದಾಯಕ 


೨೬೬ 


ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಮಣಗೆ ಸುವ್ವಿ 
ನಮ್ಮ ಭೂರಮಣಗೆ ಸುವ್ವಿ | 


ಲ್ರ 
ಬಿ ಎಂದು ಪಾಡಿ ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ 


ಸಾ 
ಸ್ಪ 


೫ ಶಶ 
೭2) ಕ ಕ 


ಣೆ 


ಹರಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಸಿರಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ 
ವರ ವಾಣಿರಮಣಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಸುದ್ದಿ 


(009 


ಛಡಿ 


ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ವರ ವಾಣಿರಮಣಗೆ ಶರಣೆಂದು ಪೇಳಿದ 
ಗುರುವಾದಿರಾಜೇ೦ದನ ಕೃತಿಯೆಂದು ಸುದ್ದಿ 


ಪಕ್ಕಿವಾಹನ್ನ ಜಗಕ್ಕೆ ಮೋಹನ್ನ 
ಸಗಾಗನವಿದ ಸೂ 

ರಕ್ಕಸದಾಹನ್ನನಿವ ಸುವ್ವಿ 

ಹೊಕ್ಕರ ಕಾಯ್ವ ಪ್ರಸನನಿವ ಸುವ್ವಿ 


ಯಶೋದೆಯ ಕಂದ ತನ್ನ ವಿಷವನುಣ್ಣೆಂದ 
ಕರ್ಕಶದ ಪೂತನಿಯ ಶಿಶುವಾಗಿ ಸುದ್ದಿ 
ಕರ್ಕಶದ ಪೂತನಿಯ ಶಿಶುವಾಗಿ ಕೊಂದ ನಮ್ಮ 
ಎಸೆವ ಗೋವಿಂದ ಪಾಲಿಸ ಬಂದ ಸುವ್ವಿ 


ಶಕಟಾಸುರನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ಕೊಂದ ಬಲು 
ವಿಕಟ ದೈತ್ಯನ್ನ ಕೊರಲೆತ್ತಿ ಸುವ್ವಿ 
ಏಕಟದೈತ್ಯನ್ನ ಕೊರಲೆತ್ತಿ ಕೊಂದು ಸರ್ಪನ ಮ- 


ಸ್ವಕದಮೇಲೆ ನಲಿವುತ ನಿಂದ ಸುವ್ವಿ 


ಕರುಗಳ ಕಣ್ಣಿಯ ಬಿಡುವಾಗ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲರು 
ಪೊರವಡಲು ತಾ ಪೊಕ್ಕು ಪಾಲ್ಕೊಸರನೆ ಸುವ್ವಿ 
ಪೊರವಡಲು ತಾ ಪೊಕ್ಕು ಪಾಲ್ಕೊಸರನೆ ಸುರಿದು 
ಅವರ್ಬರಲು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಕೊಂಡೋಡುವ ಸುವ್ವಿ 


ಮತ್ತಿಯ ಮರಗಳ ಕಿತ್ತುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ 
ಭೃತ್ಯರಿಗೊಲಿದು ವರವಿತ್ತ ಸುವ್ವಿ 
ಭೃತ್ಯರಿಗೊಲಿದು ವರವಿತ್ತ ತನ್ನ 
ಮಿತ್ರಜನಕಾಗಿ ಗಿರಿಯೆತ್ತಿದನೆ ಸುವ್ವಿ 


ವೃಂದಾವನದಿ ನಿಂದು ಚಂದದಿ ನಲಿವಾಗ ತನ್ನ 
[ಕೊಂದಪೆ]ನೆಂದು ಬಂದ ಬಕನ ಸುವ್ವಿ 


೫ 


(ಎ 


ಛಲ 


ಸಮಗ ದಾಸ 


[ಕೊಂದಪೆ]ನೆಂದು ಬ೦ದ ಬಕನ ಸೀಳಿ ಪುಲ್ಲಂದದಿ 
ಕೊಂದು ಬಿಸುಟಾನೆ ಸುವ್ವಿ 


ಕಲ್ಪತರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತನ್ನಧರಿಂದ 
ಕೊಳಲನೂದುವ ಚೆಲುವಗೆ ಸುವ್ವಿ 
ಕೊಳಲನೂದುವ ಚೆಲುವ ಗಾನಲೋಲ ಗೋ- 
ಪಾಲಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಸುವ್ವಿ 


ರಂಗ ರಾಸಕ್ರೀಡೆಯೆಂಬ ಶೃಂಗಾರರಸ ಬಸಿವ 
ಮಂಗಳ ವಿಲಾಸವನು [ರಚಿಸಿದ]ಸುವ್ವಿ 
ಮಂಗಳ ವಿಲಾಸವನು ರಚಿಸಿದಾತನ ಕಂಡು ದೇ 
ವಾಂಗನೆಯರೆಲ್ಲರು ತನುವ ಮರೆತರು ಸುವ್ವಿ 


ಮಧುರೆಗೆ ಪೋಗಿ ಮಲ್ಲರಸುವ ನೀಗಿ 
ಮದಾಂಧ ಮಾವನ್ನ ಮಡುಹಿದ ಸುವ್ವಿ 
ಮದಾಂಧ ಮಾವನ್ನ ಮಡುಹಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 
ಮುದದಿ ತನ್ನವರ ಮುದ್ದಿಸಿದ ಸುವ್ವಿ 


ಧರ್ಮವ ಬಿಡಬೇಡ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಡ 
ದುರ್ಮನವ ಬಿಡದೆ ಹರಿಯಲಿಡು ಸುವ್ವಿ 
ದುರ್ಮನವ ಬಿಡದೆ ಹರಿಯಲಿಡು ಮನವ 
ಕಾಮಿನಿಯೊಳಾಡಿ ಕೆಡಬೇಡ ಸುದ್ಧಿ 


ದುರುಳರ ನೋಡಿ ದೂರಕ್ಕೋಡು ಹರಿ- 
ಶರಣಡಿಗೆ ಪೊಡಮಡು ಸುವ್ವಿ 
ಶರಣರಡಿಗೆ ಪೊಡವುಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸು- 
ಚರಿತವ ಪಾಡುವರೊಳಗಾಡು ಸುವ್ವಿ 


ಏರಲರಿಯದವ ಮರನೇರಿ ಬಿದ್ದು ಸಾವಂತೆ 
ನೀರ ಮೀನುಗಳು ಕರಗುವಂತೆ ಸುವ್ವಿ 


ಸಾ 


ಹಿತ್ತ : 


ಶ್ರಿ 


ಸ 


೦ಷು 


(೦ 


ಲ 


೧೦ 


೧೧ 


೧೨ 


ಟ 


೨ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ನೀರ ಮೀನುಗಳು ಕರಗುವಂತೆ ಮನುಜ ನೀ 
ಬಾರದ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಬೇಡ ಸುವ್ವಿ 
ಹಿ೦ದೆ ಪುಣ್ಯದ ಬೀಜವ ಕುಂದದೆ ಬಿತ್ತಿದರೆ 
ಇಂದು[ಬಾಹದೈಶ್ವರ್ಯ ಮುಂದಿಪ್ಪೋದು] ಸುವ್ವಿ 
ಇಂದು [ಬಾಹದೈಶ್ವರ್ಯ ಮುಂದಿಪ್ಟೋದು] ಬರಿದೆ ನೀ 


ನೊಂದು ವಿಧಿಯ ಬೈದರೆ ಎಂದೆಂದು ಕೆಡುವೆ ಸುವ್ವಿ 


ಪರಸತಿಯ ಬಯಸಿ ದುರುಳ ಕೀಚಕ ಕೆಟ್ಟ 
ಪರಧನಕೆ ಮರುಳಾಗಿ ಕುರುರಾಯ ಸುವ್ವಿ 
ಪರಧನಕೆ ಮರುಳಾಗಿ ಕುರುರಾಯ ಕೆಟ್ಟನೆಂದು 
ಒರೆವ ಭಾರತವ ನಿರುತ ಕೇಳು ಸುವ್ವಿ 


ವಾದಿಯೂ ಹರಿಯಾದ ಪ್ರತಿವಾದಿಯೂ ಹರಿಯಾದ 
ಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಮತದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ 

ಭೇದವಿಲ್ಲವೆ೦ಬ ಮತದಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಕಾದಿ 
ಗೆದ್ದಾನೆಂತು ಬಿದ್ದಾನೆಂತು ಸುದ್ದಿ 

ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಂದರೆ ಶಾಲ್ಕಾನ್ನನುಂಬುವರು 

ಪುಲ್ಲನ್ಯಾಕೆ ಮೆದ್ದು ಬದುಕರು ಸುವ್ದಿ 

ಪುಲ್ಲನ್ಯಾಕೆ ಮೆದ್ದು ಬದುಕರು ಸ್ಥಳಚರರು 

ಜಲದೊಳು ಚರಿಸೆ ಅಳುವದ್ಕಾಕೆ ಸುವ್ವಿ 


ವರ್ತಿಯ ಸಂಸಾರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೀಗ ಸ- 
ರ್ವತ್ರ ಜೀವ ಭೇದವುಂಟೆಂಬುವಗೆ ಸುವ್ವಿ ಸ- 
ರ್ವತ್ರ ಜೀವ ಭೇದವುಂಟೆಂಬುವಗೆ ಭೇದ 
ಸತ್ಯವಾದರೈಕ್ಕ ಎತ್ತಿಹೋದು ಸುವ್ವಿ 


ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯೊಳು ಮತ್ತರವು 
ಕತ್ತೆನಾಯಿಗಳಂತೇಕೆ ಬೆರಸರು ಸುವ್ವಿ 


೧೩ 


ು 
ನ 


೧೬ 


೧೭ 


೧೨ 
ದ 
ಅ 
ನ 
ತ್ರ 
ಮ 
| 
1 
ತ 
೧೨ 
ಆ 


ಕತ್ತೆನಾಯಿಗಳಂತೇಕೆ ಬೆರಸರು ಅದರಿಂದ 
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೀವರ ಇರವು ಸುವ್ವಿ 


ಮಿಥ್ಕಾ ಭೇದಾದರೆ ಅದು ಶುಕ್ತಿರೂಪದಂತೆ ತ- 
ನರ್ಥವ ತಾ ಕಾಣಲರಿಯನು ಸುವ್ವಿ ತ- 
ನರ್ಥವ ತಾ ಕಾಣಲರಿಯನು ಅದರಿಂದ ನಾ- 
ವೆತ್ತಿದ ದೂಷಣೆಗೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ ಸುವ್ವಿ 


ಸತ್ಯವಾದ ಬೊಮ್ಮ ಮಿಥ್ಯವಲ್ಲವೋ ನಿನ್ನ - 

ಮಿಥ್ಯ ಶಶಶ್ಶಂಗ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಸುವ್ವಿ 

ಮಿಥ್ಯಶ ಶಶೃಂಗ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಶೃಂಗೈರಡು ಜ- 

ಗತ್ತಿನೊಳು ಕೂಡವು ಕುಯುಕ್ತಿಯ ನಿನಗಾವ ಕಲಿಸಿದ ಸುವ್ವಿ 


ಸತ್ತ ಪೆಣನುಂಟು ಸಾಯದ ವಸ್ತುಂಟು 
ಸತ್ತು ಸಾಯದ ಮರ್ತ್ಯರಿಲ್ಲ ಸುವ್ವಿ 

ಸತ್ತು ಸಾಯದ ಮರ್ತ್ಯರಿಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಯನಾಗಿ ನಿನ್ನ 
[ಮಿಥ್ಯಾವಾದ]ವೆಂತು ನಿತ್ಯವಹುದು ಸುವ್ವಿ 


ಸತ್ಯವೆಂದರುಂಟು ಮಿಥ್ಯವೆಂದರಿಲ್ಲ ಎಂ- 
ಬರ್ಥ ತಾ ಕೂಡಲರಿಯದು ಸುವ್ವಿ ಎ೦- 
ಬರ್ಥ ತಾ ಕೂಡಲರಿಯದು ಅದರಿಂದ 

ಅರ್ಥವಪೇಳೆ ಮಿಥ್ಯಕೆ ನಾಮಾಂತರ ಸುವ್ವಿ 


ಭರ್ತೃಯಿಲ್ಲದವಳ ಮುತ್ತೈದೆಯೆಂಬಂತೆ ನಿನ್ನ 
ಮಿಥ್ಯಜಗಕಿಟ್ಟ ಸತ್ಯನಾಮ ಸುವ್ವಿ 
ಮಿಥ್ಯಜಗಕಿಟ್ಟ ಸತ್ಯನಾಮ ನಿನ್ನ 
ಯುಕ್ತಿಶೂನ್ಯನೆಂದು ಸುತ್ತ ನಗುತಿಪ್ಪುದು ಸುವ್ವಿ 


ಇಲ್ಲ ಜಗವೆಂಬುದನು ಈಗ ಕಂಡದ ಕಾರಣ 
ಇಲ್ಲವಾತನ ವಾದಕ್ಕೆ ಪೊಗಳಲರಿಯದು ಸುವ್ವಿ 


೧೯ 


೨೦ 


೨೦ 


೨೨ 


೨೩ 


೨೪ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೦೧ 


ಇಲ್ಲವಾತನ ವಾದಕ್ಕೆ ಪೊಗಳಲರಿಯದ ಹೊಲೆಯನ 
[ಎಲ್ಲರರಿಯದಿದ್ದರೆ] ಹೊಲೆಜಾತಿ ಹೋಕ ಸುವ್ವಿ ೨೫ 


ಗಿರಿಯ ಪಿರಿಯ ಗುಹೆಯೊಳು ದಳ್ಳುರಿಯ ಬೇಗೆಗೆ ಬೆಂದ 
ಕರಿಯನರಿಯದ ಕಾರಣ ಮರನ ಮುರಿವುದೆ ಸುದ್ದಿ 
ಕರಿಯನರಿಯದ ಕಾರಣ ಮರನ ಮುರಿವುದೆ ವಾದಿಯೀ 
ಪರಿಯಲಿ ನಿನ್ನ ಮಿಥ್ಕದಿ ಕಾರ್ಯವಾಗದು ಸುವ್ವಿ ೨ 


(0್‌ 


ಹಳೆಯ ಮಲವೆಲ್ಲವು ಮಲವೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ 

ಜಲಜಾಕ್ಷಿಯರ ಸಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಮಳವೀವುದೆ ಸುವ್ವಿ 

ಜಲಜಾಕ್ಷ್ನಿಯರ ಸಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಮಳವೀವುದೆ ಶೂಲದಿ 

ಸತ್ತ[ಪೆಣನು] ಸುಳಿವುತಿಪ್ಪುದೆ ಸುವ್ವಿ ಶಿಪ 


ನಾಸ್ತಿಯೆಂಬ ವಸ್ತುವ ನಾಸ್ತಿಯೆ೦ದರಿಯದೆ 

ಆಸ್ತಿಯೆಂದು ಕಂಡರೆ ಅತಿಮೂರ್ನ ಸುವ್ವಿ 

ಆಸ್ತಿಯೆಂದು ಕಂಡರೆ ಅತಿಮೂರ್ಯ್ವ ಅಕಟಕಟ ಜ- 

ಗತ್ತಿನ ಮಹ೦ತರ ಉನ್ಮತ್ತರ ಮಾಡಿದ ಸುವ್ವಿ ೨೮ 


ವ 


ಏಕಾಕಿ ನ ರಮತೆಯೆಂಬ ವೇದವಾಕ್ಕ ವಿ- 
ವೇಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲರು ಸುವ್ವಿ ವಿ- 
ವೇಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲರು ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಕ್ತಿ 


ಏಕಾಕಿಯಾದರೆ ಶೋಕಕ್ಕೊಳಗಾದೆ ಸುವ್ದಿ ೨೯ 
ಲೋಕದೊಳು ಹಾಳೂರ ಹಂದಿಯ ಬೇಸರದೆ ನೋಡೊ ನಿ- 

ನ್ನ ಕೈವಲ್ಯದ ಘಸಣೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಸುವ್ವಿ ನಿ- 

ನ್ನ ಕೈವಲ್ಯದ ಫಸಣೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ 

ವೈಕುಂಠದ ವಾಸನೆ ಲೇಸು ಸುವ್ವಿ ೩೦ 


ಅ 


ಲ್ಲಿ ಸಹಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಸರ್ವಕ ಮಂಗಳೆಂಬಾರಂತೆ 
ಅಲ್ಲಿ 


“ಟು. 
ರ್ಚನದಕ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯು ಸುವ್ವಿ 


ನಾ 


(ಎ 


ು % 
ಚ 30 


ಸರ್ವೇನಂದತಿ ಎ 


( 


ಚತುರ್ಬಾಹುಗಳಾಗಿಪ ರಂತ ಸುದ್ದಿ 
ಚತುರ್ಬಾಹುಗಳಾಗಿಪ 
ನ ಲಾಲಿಸಿ ಟ್ರ ಅ 


(1 


(೧ 
10 ಟಿ ಇಟಿ 34 


ತೆ 


ಅನಂತಾಸನವೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನಗರ 


ಸ್ಟ 


ತ್ರ 
೨॥ 


( 


ಅವರ ಶ್ರೀ- 


ಸುವ್ದಿ 
ಅಟ 


ಕ್ತ ಷ್ಣಗೆ 


ಫನೋದಕದ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುತಿಪ್ಪುದು ಸುವ್ವಿ 


ಫನೋದಕದ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುತಿಪ್ಪುದು ಅ 


ಮನೆ ಮನೆಯಲಿ ಮುಕ್ತರ ಸಂದ ದಣಿ ಸುವ 


ಇಂತು ಹಯವದನ 
ಸಂತರನು ಸದಾ ಸಲಹ 
ಸಂತರನು ಸದಾ ಸಲಹುವ $ 
ತಾ೦ತನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹುವ 


ಹರಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಸಿರಿಗೆ ಶರ 
ಪರಮೇಷ್ಠಿ 


ಣೆಂಬೆ 


ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಸುವ್ದಿ 


ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹರಿ ಪರನೆ೦ದು ಪೇಳ್ದ 


ಆ ಹರಿ ಪುರುಷಾಕಾರ ವಾಸುದೇವ ಪರ 
ಸಂಕರ್ಷಣ ಅತಿಕ್ರೂರಸಂಹಾರಕಾರ ಸುವ್ವಿ 


ಶ್ರೀಮದಾನ೦ದತೀರ್ಥರಿಗೆ ಸಾಸೀರ ಶರಣೆಂಬೆ 


ಬ ಶ್ರುತಿಯು ನೀ ಕೇಳು 
ಮತ್ಕ ೯ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯನುವುತರಂತೆ ಸುವ್ದಿ 


ನರ ನಾರಿಯರು ಚಿನುಮಯ ಚೆಲುವರಂತೆ 


೩೧ | 


೩೨ 


ತ್ಯ 


೩೫ 


| 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಸಂಕರ್ಷಣ ಅತಿಕ್ರೂರಸಂಹಾರಕಾರ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ 
ಅನಿರುದ್ಧಗೆ ಬೊಮ್ಮ ಕುಮಾರನಂತೆ ಸುದ್ದಿ 


ಮತ್ತ್ಯ ಕೂರ್ಮರೂಪ ಸೂಕರ ನರಹರಿ ಕಾಯ 
ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವ ರಾಮನೆನಿಪ ಭೂಪ ಕೃಷ್ಣ ಸುವ್ವಿ 
ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವ ರಾಮನೆನಿಪ ಭೂಪ ಕೃಷ್ಣನಾದ 
ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ರೂಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಂತೆ ಸುವ್ವಿ 


ಯಾವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಆವಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ 
ಇವರಿಬ್ಬರ ಗುಣವನರಿಯದವನೆ ಸುವ್ವಿ 

ಇವರಿಬ್ಬರ ಗುಣವ ಅರಿಯದವನೆ ಗೌಣನೆಂಬರ್ಥದಲಿ 
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ [ದಂಬಂತೆ] ಸುವ್ವಿ 


ಆತ್ಮನು ಅತಂತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ವತಂತ್ರ ದುಃ- 
ಖಾತ್ಮನು ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ ಸುವ್ವಿ ದುಃ- 
ಖಾತ್ಮನು ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ ವಾದಿ 
ಜ್ಞಾನಾನಂದಕ ಹರಿಗೆ ಸಮರಿಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ 


ಜಡದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಜಡ ಜೀವರಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ 
ಕೀಡೆಯಿಂದ ಏಕಾತ್ಮ ಬಿಡದಿಹ ಸುವ್ವಿ 

ತ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಏಕಾತ್ಮ ಬಿಡದಿಹುದು ವಾದಿ ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ 
ವೆಂಬೋ ಶ್ರುತಿ ಲೇಸು ಲೇಸು ಸುವ್ವಿ 


ಜಡ ಹರಿಗಳ ಭೇದ ಜೀವ ಜೀವಕೆ ಭೇದ 
ಜೀವೇಶ್ವರಗೆ ಭೇದ ಶರೀರ ಭೇದ ಸುವ್ವಿ 
ಜಡ ಜೀವರಿಗೆ ಭೇದ ಶರೀರ ಭೇದ [ಬೆನ್ನಿ] 
ಜಡಜೀವ ಭೇದ ಪಂಚಭೇದಗಳು ಸುವ್ವಿ 


ಪಂಚಭೇದಗಳೆಂಬ ಪ್ರಪಂಚದಲಿ ಸಕಲ 
ವೈಕುಂಠದೊಳಗಿನ ವಿವರ ಒ೦ಂದುಂಟು ಕೇಳು ಸುವ್ವಿ 


(೦ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸ 
ವೈಕುಂಠದೊಳಗಿನ ವಿವರ ಒ೦ದು೦ಟು ಕೇಳು ವಾದಿ 
ಸಾಕು ಸಾಕು ನಾಲ್ಕುವಿಧ ಮುಕ್ತಿಯು೦ಟಲ್ಲಿ ಸುವ್ವಿ 


ಶ್ರವಣಕೀರ್ತನ ಹರಿಸ್ಮರಣ ಸೇವನ ಪೂಜನ ವಂದನ 
ಹರಿದಾಸ್ಯ ಸಖ್ಯಮಾತ್ಮನಿವೇದನೆ ಸುವ್ವಿ 

[ಹರಿದಾಸ್ಯ ಸಖ್ಯಮಾತ್ಮ ನಿವೇದನೆಗಳು ತಮ್ಮ] 
ಅರ್ಥ ಕೂಡೊಂಬತ್ತುಭಕ್ತಿ ಸತ್ಯ ಉಂಟು ಸುವ್ವಿ 


ಜೀವೇಶ(ನೊಂದು] ಹರಿನಿರ್ಗುಣನೆಂದು ಅಪೂರ್ಣ 
ಗುಣನೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೊಂದು ಸುವ್ವಿ 
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೊಂದು ಸಮರಧಿಕಾರ ಅವತಾರ 

ಎಲ್ಲ ಒಂದೆ ಎಂಬುವಗೆ ಸುವ್ವಿ 


ಅವಶಾರವೆಲ್ಲ ಅಂಶವತಾರವೆಂದ ಹರಿಭಕ್ತರಲ್ಲಿ 
ಕೋಪ ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಸುವ್ವಿ . 

ಕೋಪ ಸುವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ವಾದಿ ಹರಿಭಕ್ತರೊಡನೆ 
ಕೋಪಂಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು ಸುವ್ವಿ 


ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ದೇಹ ಸಂಚಯರೆಲ್ಲ 
ಸಂಚಿತಾದಾ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಚಯರೆಲ್ಲ ಸುವ್ವಿ 
ಸಂಚಿತಾದಾ ಕರ್ಮಗಳ ಸಂಚಯರೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತರ 
ದೇಹವೆಲ್ಲ ಸುಖದ ಸಂದೋಹವಂತೆ ಸುವ್ವಿ 


ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಿರಿಯವಾದವು[ನೂರೊಂದು] ಐದು ಸುವ್ವಿ 
ಪಿರಿಯವಾದವು[ನೂರೊಂದು] ಐದು ಮೂರು ಒಂದು ಈ 
ಪರಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪುವಂತೆ ಸುವ್ವಿ 


ಇಳಾನಾಡಿ ಸಾವಿರ ಸೀಳುಮಾಡಿ ಅದರೊಳು 
ಸೀಳುಮಾಡಿದರೇಳು ವಿರಳನಂತೆ ಸುವ್ವಿ 


೦ಪುಟ ೨ 


ಇ 
ಇ 


೧೦ 


೧೦ 


೧೩ 


ರಾ ಕ್ಷಾಕ್ಟ 


ಹ್‌ 


ಇರ್ಪ್ರರರ ಇ 


ಶ್ರಿ 


ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೦೫ 


ಸೀಳುಮಾಡಿದರೇಳು ವಿರಳನಂತೆ ನಾಡಿಯಲ್ಲಿ 
ರಕ್ತವರ್ಣನಾಗಿ ನಾರಾಯಣನಿಷ್ಯ ಸುವ್ವಿ ೧೪ 


ಒಂ೦ದುನಾಡೀ ಪೆಸರು ಸುಷುಮನಾಡಿಯೆಂಬರು 

ಅದರ೦ತರ ಕಡೆಯಲಿ ರಂಧ್ರವಂತೆ ಸುವ್ವಿ 

ಅದರಂತರ ಕಡೆಯಲಿ ರಂಧ್ರವಂತೆ ನಾಡಿಯಲಿ ಕಮಲ 

ಮಧ್ಯದಲಿ ತಾ ವಿಮಲನಂತೆ ಸುದ್ದಿ ೧೫ 


ನಾಡಿ ಮೂಲದೊಳು ನಾಲ್ಕುದಳದ ಕಮಲವುಂಟು 
[ನೀಲ]ವರ್ಣದಿ೦ದ ಸಂಪೂರ್ಣನಂತೆ ಸುವ್ವಿ 

[ನೀಲ]ವರ್ಣದಿ೦ದ ಸಂಪೂರ್ಣ[ನೀಲವರ್ಣ 

ಅನಿರುದ್ಧ) ನಲ್ಲಿ ತಾ ವಾಸನಂತೆ ಸುವ್ವಿ ೧೬ 


ಪೊಕ್ಕುಳಲಿ ಆರುದಳ ಇಕ್ಕು ರೀತಿಯಿ೦ದಲೇಳು 

[ಬಿಂಕನಾದ] ಸಂಕರ್ಷಣ ಮುಖ್ಯನಂತೆ ಸುವ್ವಿ 

[ಬಿ೦ಕನಾದ ಸಂಕರ್ಷಣ] ಮುಖ್ಯನಂತೆ ಜೀವಗೆ 

ಹಿ೦ಗಳ ವರ್ಣನಾಗಿ ಹಿ೦ಗದಿಹ ಸುವ್ವಿ ೧೭ 


(600 
ಕ್ರಿ 
೩. 
'[ 
(1, 
ಆ. 
ಷಿ] 
ತಡಿ 
ತ 
[ 
1) 
(8 
ಲ 
ಪ 
2 
) 


೬ (4 ( €) 
೧ 
2 
₹1 
ಗ ತಿಕ್ಕ ಸ 
ಡಾ 
| 
ಓ 
ಠ್ಷ 
ಗ್ರ 
ಶಿ 
೫ 
(೪) 


ಎಂಟುದಳ ಕೆಂಪು ಉಂಟು ಹೃದಯ ಕಮಲದಲಿ 

ವೈಕುಂಠಪತಿ ಚತುರನ ಮಂಟಪವೆ ಸುವ್ವಿ 

ವೈಕುಂಠಪತಿ ಚತುರನ ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯದಲಿ 

ವಾಯು ಜೀವರಿಗೆ ಸಹಾಯನಂತೆ ಸುವ್ವಿ ೧೯ 


ಕೂದಲ ಕೊನೆಯ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವಿಧವನೆಮಾಡಿ 
ಜೀವ ಪರಿಮಾಣ ಒಂದೆ ಕಂಡ್ಯ ಸುದ್ದಿ 


ವ 


೩೦೬ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಜೀವ ಪರಿಮಾಣ ಒಂದೆ ಕಂಡ್ಯ ಚತುರನ 
ಅಂಗುಷ್ಟದಷ್ಟು ಜೀವ [ಆ೦ಶನಂತೆ] ಸುವ್ವಿ ೨೦ 


ಸ್ಥೂಲಾಂಗುಷ್ಠ ಪರಿಮಾಣ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ನಾರಾಯಣ 
ಹೃದಯಕಮಲದ ಒಳಗೆ ವಿಮಲನಂತೆ ಸುವ್ವಿ 

ಹೃದಯಕಮಲದ ಒಳಗೆ ವಿಮಲನಂತೆ [ಜೀವಂಗಾ 

ರೂಪದಲಿ] ಹರಿತಾ ರ್ಷ್ಷಿಪ ಪನಂತೆ ಸುವ್ವಿ ೨೧0 


ಹೃದಯಾಕಾಶದಲಿ ಪ್ರಾದೇಶ ಪರಿಮಾಣ 

ಆದಿ ಪುರುಷನಿಹ್ಯ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಸುವ್ವಿ 

ಆದಿ ಪುರುಷನಿಹ್ಯ ಈ ವಿಧವಾಗಿ ಜೀವಗೆ 

ಗೃಹದೋಪಾದಿಯಲಿ ಹರಿ ರಕ್ಷಕನಂತೆ ಸುವ್ವಿ ೨೨ 


ಕ೦ಠದೇಶದಲಿ ಉಂಟು ತೈಜಸಮೂರ್ತಿ 

ನಾಲ್ಕು ಕರ ಹತ್ತೂಂಬತ್ತು ಶಿರಗಳು ಸುವ್ವಿ 

ನಾಲ್ಕು ಕರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶಿರಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಕರಿಮುಖ ಹಸ್ತಿಯಾಗಿಪ್ಪನಂತೆ ಸುವ್ದಿ ೨೩ 


ಪ 
ವಿ 


ಕಿರುನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡುದಳ ಕಮಲ 

ಅರವಿಂದ ಪದ್ಮದಲಿ ನಾರಾಯಣನಿಹ್ಯ ಸುವ್ವಿ 

ಅರವಿಂದ ಪದ್ಮದಲಿ ನಾರಾಯಣನಿಹ್ಕ್ಯ ಹರಿಯು 

ರೂಪವಲ್ಲವಾಗಿ. ಇಪ್ಪನಂತೆ ಸುವ್ವಿ ೨೪ 


ದಕ್ಷಿಣಾಕ್ಷಿಯಲಿ ಲಕ್ಷಣ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ 

ಜೀವರ ವಂಶರಕ್ಷಕನಂತೆ ಸುವ್ವಿ 

ಜೀವರ ವಂಶರಕ್ಷಕನನ್ನೆ [ಜಾಗರವ ಕಾಣಿಸೋನಷ್ಟೆ) 

ವಾಣಿ ನಿಷುಣನಂತೆ ಸುವ್ವಿ ೨೫ 


ಈ ದೇವರು ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದ ಹರಿಯ ಕೂಡಿ 
ನಿದಾನಿಸಲು ಜೀವಂಗೆ ಸುಖತೇಜಸವು ಸುವ್ವಿ 


ಮಾಂ ಸಾ ಫಾರಾಣೂಾೂಾಾ:ೂ ಣಾ: 


೩೦೭ 


೨೬ 
೨೮ 


೧ 


ಗಿ ಹರಿ ಅಲ್ರಿ 


ಶಿ 


ೇೀಲಾಭ್ರವರ್ಣನಾ 


ರ್ಕ 


ಆ 


ಹಜಜ 
ಸುದ್ದಿ 


ಥಿ 
ಗಿರುವನಂತೆ ಸುವ್ವಿ 


ದ ನಾರಾಯಣನಿಹ್ಯ ಹರಿಯು 


ಭ್ರ ಹನ್ನೆರಡುದಳ ಕಮಲ 


ಗಳ ಮಧ್ಯದಲಿ ಶುಭ್ರ ನಾಲ್ಕುದಳ ಕಮಲ 
ಅರುಣವರ್ಣನಾದ ನಾರಾಯಣನಿಹ್ಯ ಸುವ್ವಿ 


ನಾಥ ಅನಿರುದ್ಧ ನೀಲಾಭ್ರವರ್ಣ ಸುವ್ವಿ 


ನಾಥ ಅನಿರುದ್ದ 


ವಾ 
ಕಾ 


ಈ ಪರಿಯಲಿ ತಿಳಿದವರಧಿಕರಂತೆ ಸುವ್ವಿ 


ನಿದಾನಿಸಲು ಜೀವಂಗೆ ಸುಖತೇಜಸವು ಅನೇಕಾಗಿ 


ಹುಬ್ಬು 
ಶಿರದಲ್ಲಿ ಶು 
ಅರುಣವರ್ಣನಾ 


ಓ 


ಶೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 
ಓ 


೨೯ 


1 ಈ 

ಚ ತು 
ಟಿಕೆ 
ಗ್ದ 2.೫.] 
ಲಬ ಡಿಕೆ 
ಇ 

ಟಿ. ಲ. ಲ. 1ಬಿ 
ಓ ೫1೫ ಗ್ಷ 
ಉತ್ರ ಗ್ಗಿ ತೆ 
ಜಬ ಗ್ಸಗ್ತ 
ಸಾಗ ಗೃ ಥಿ 
ರ 2 ಆ 
ಹು ಗಾತಾ ಕೈ 
10” ಗೈ ಗ್ರ 
ನೈ ಶು 
|] ನ 395 
ಚಜೂಜಡೂಣ 19 


ನ 
| 
(0 

ಕ್‌ 


೫ 


ತ 


ರಕ್ತನೇ ಲ 


ಪಾಪಪುರುಷ 


ಪಾತಕ ಪ್ರತ್ಯಂಗಗಳು 


೩೦ 
೩0) 


(3 
1 


| 


ವ 


೧೨ 


ರಿ 


ಧ್ನಾನ ಸಂಕರ್ಷಣ ಕೊಡುವ ದೇ 
ವರಲ್ಲಿ ಸುವಿ 


ಲ 
[ವಾಸು 


ಗ್ಗ 


ಡಂಗುಲಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡುದಳ ಕಮಲ 


ಹ್‌ 
'ರಿಜ್ನ 


ಸ್‌ 


ಅ 


ತ್ರಿಕೋಣದ 
ಕ್ಕ 


ಅ 
ಕಾ 
ಪವಿತ್ರ 


ಜಾರಲವಿ 4! 


ಡ್‌ 


ಉಂಟ 


ಪುರು 


ಛಿ 


೩೦೮ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


[ಪ್ರಪನ್ನರಿಗೆ] ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸನ್ನ ಕೊಡುವ ತುರಿಯ 
ಸಿತದಳದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಿಸಲು ಸುವ್ವಿ 

ವಿ 
ಬ೦ದ ದುಃಖ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸುಖಬಡಿಸುವ ಸುವ್ದಿ 
ಬ೦ದ ದುಃಖ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸುಖಬಡಿಸುವ 
ಮಾರುತನು ಹನುಮ ಭೀಮಸೇನ ರೂಪಗಳು ಸುವಿ 


೪೨ 
ಬಂ 


ಮೂರನೆ ಅವತಾರ ಆನಂದತೀರ್ಥರು 
ವೀರವೆೆ ಷ್ಣವರಿಗೆ ಆದಿಗುರುಗಳು ಸುವ್ವಿ 


ವೀರವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಆದಿಗುರುಗಳ ಪಾದ ನೆನೆದರೆ 
ಘೋರ ಸಂಸಾರವನು ನೀಗಿಸುವನು ಸುವ್ವಿ ೩೪ 


ಘೋರ ಸಂಸಾರವನು ನೀಗಿಸುವ ಹಯವದನ ತನ್ನ 
ಪಾದದ ಸಮೀಪದಲಿಟ್ಟು ಸಲ 
ಪಾದದ ಸಮೀಪದಲಿಟ್ಟು ಸಲ ; 
ಖೇದಗಳ ಬಿಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸುವ್ವಿ ೩೫ 


ಭು 


೨೬೮ 


ಹಮ್ಮನಳಿದು ನಮ್ಮ ಮತವ- 
ನೆಮ್ಮ ಜಯಮುನೀಂದ್ರ ಕೃತಿಯ 
ರಮ್ಯರಸವ ಸವಿದು ಸವಿದು 
ನಿಮ್ಮ ದುರ್ಮತಗಳನೆ ಬಿಡಿರೊ 


ಣಿ 


ಸುಖಮುನಿ ಚತುರ್ಮುಖರು ಕುಮತ 

ನಿಕರವ ನೋಡಿ ಮನಕೆ ತಂದು 

ಸುಕೃತಿಯೆಂಬ ಶ್ರೌತ ಜಲದಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ತೊಳೆಯಲು 
ಭಕುತಿಭರದಿ ಗಿರೀಶಮುಖ್ಯ 

ಸಕಲ ಸುರರು ಶಿರದ ಮೇಲೆ 


ದ್ಯಾ ಎ ಫು, 
ವಾದಿರಾಜರ *ರ್ತನೆಗಳು 


ಲಕುಮಿ ಆತ್ಮಕರಾಗಿ ಧರಿಸಿ 
ಸುಖಿಸಿದ ಕಥೆ ಸ್ಮತಿಯೊಳಿರಲು 


ಆಗ ಭಗೀರಥನ ತೆರದಿ ಯೋಗಿ ಜಯಮುನೀಂದ್ರ ಕೃಪಾ- 
ಸಾಗರನಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಬಂದು 

ದು ಗುರುಕೃತಿಗಂಗೆಯ 

ಬೇಗ ತಾನು ತುತಿಸಿ ಮೈಯ 

ಯಾಗಗೊಳಿಸಿ ಸಹಸ್ರ ಮುಖದಿ 

ಭಾಗವತರೆಂಬ ಬುಧರಿಗಿತ್ತ 

ಭಾಗ್ಯವ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೊ 


ಶ್ರುತಿಮಯವಾದ ಬಹಳ ಬಲು ಯು 
ಕುತಿಯನೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಸು- 
ಮತಿಯೆಂಬ ಮಂದರ ಹೂಡಿ 
ಯತಿಶಿರೋಮಣಿ ಜಯಮುದಿ ಶ್ರೀ- 
ಪತಿ ಹಯವದನ್ನ ಬಲದಿ 
ಶ್ರುತಿಯಮೃತವ ರಚಿಸಿದ ನಮ್ಮ 
ಕ್ಷಿತಿಸುರರೆ ಕುಡಿದು ನೋಡಿರೋ 


೨೬೯ 

ಸುಳಾದಿ 

ಧ್ರುವತಾಳ 
ಹರಿ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನಸಿರಿಗೆಣೆಗಾಣೆ ಮತ್ಸ್ಯಾವ- 
ತಾರದಿ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿಧಿಸಿ ಪೇಳಿದೆಯಾಗಿ 
ಹರಿ ನಿನ್ನ ಶಕುತಿಗೆ ಎಣೆಗಾಣೆನಜಾಂಡ ಮ೦- 


೩೦೯ 


ನಾ 


೩೧೦ 


ದರಗಳ ಬೆನ್ನಲಿ ಧರಿಸಿ ಮೆರೆದೆಯಾಗಿ 

ಹರಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಕ್ಕೆ ಎಣೆಗಾಣೆ ವರಾಹಾವತಾರದಿ ದಾಡೆಯಲಿ 
ಧಾರುಣಿಯ ನೆಗಹಿದೆಯಾಗಿ 

ಹರಿ ನಿನ್ನ ಉದಾರತ್ವಕ್ಕೆಣೆಗಾಣೆ ಮಹಿಯ ಎ- 

ಸ್ವರದಿ ನಿನ್ನ ವೈರಾಗ್ಯಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣೆಗಾಣೆ 

ಅರಸತ್ವ ತೊರೆದು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋದೆಯಾಗಿ 

ಹರಿ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಗೆ ಎಣೆಗಾಣೆನೊ ಮಹಾ- 

ಧುರದೊಳು ಕಲಿಪಾರ್ಥನ ಸಲಹಿದೆಯಾಗಿ 

ಹರಿ ನಿನ್ನ ಮಾಯಕ್ಕೆ ಎಣೆಗಾಣೆನೊ ಮು- 

ಪ್ಹುರದ ಸತಿಯರ ವ್ರತವ ಕೆಡಿಸಿದೆಯಾಗಿ 

ಹಯವವದನನೆ ಕಲಿಭಂಡನೆಂಬ ಬಿರುದು 

ತೋರಿದೆ ಕಲ್ಮಿಯಾಗಿ ಬಲ್ಲವರಿಗೆ ೧ 


ಮಠ್ಯತಾಳ 


ಅಸುರರ ಮುರಿದೆ ಸುರರನು ಪೊರೆದೆ 
ಶಶಿಮುಖಿ ದ್ರೌಪದಿಗಕ್ಷಯಾ೦ಬರವನಿತ್ತು ಮೆರೆದೆ 
ಅಸಮ ರಕ್ಕಸಿಯ ಕಿವಿ ಮೂಗು ತರಿದೆ 

ಸುರ ರಣರಲ್ಲದೆ ಅನ್ಕರನೊಲ್ಲೆ 

ಪೊಸಬಗೆಯೊ ಸಿರಿಹಯವದನನೆ ಇಂಥ 
ಅಸಮಮಹಿಮನೆಂಬ ಪೆಸರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡೆ 


(೦ 


ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 


ಸುಧೆಯ ಸಾಧಿಸಿ ತ್ರಿದಶರಿಗಿತ್ತು ಪೊರೆದೆ ಮ- 
ತ್ವದಕೊದಗಿದ ದಾನವರ ಮರ್ದಿಸಿದೆ 

ಇದೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲವೆ ನೋಡಲು ಬುಧಜನರು 
ಕದನಕರ್ಕಶನೆಂಬ ಬಿರುದ ತೋರಿದೆ ಜಗಕೆ 
ಮಧುವೈರಿ ಸಿರಿಹಯವದನ ದೇವೋತ್ತಮ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೧೧ 


ಮದವಿಲ್ಲದವರ ಎಂದೆಂದು ಪೊರೆವನು 
ಮದಾಂಧರನು ಎಂದೆಂದು ಮರ್ದಿಸುವನು ೩ 


ರುಂಪೆತಾಳ 


ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಊರ್ವ್ವಲೋಕವ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿರೊ 

ಮರ್ತರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಗ ಭೂ ನರಕ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿರೊ 

ವ್ರಾತ್ಯಜನರಿಗೆ ದುರ್ಗತಿಯ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿರೊ 

ಸತ್ಯ ಸತ್ಯಸ೦ಕಲ್ಪ ಹಯವದನ ಎಲ್ಲರಿಗೇನೆಂಬೆ ೪ 


ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 


ಅದರಿಂದ ದುಮಾರ್ಗದಲಿ ನಡೆಯಬಾರದು 

ಮದಿರಾಕ್ಷಿಯರ ಮೆಚ್ಚಿ ಮರುಳಾಗಬಾರದು 

ಮ ದುರ್ಮತಗಳ ಮನಕೆ ತರಬಾರದು 

ಮನಾಭನ ಒಮ್ಮೆ ಮೈಮರೆದಿರಲಾಗದು 

ಸುದರ್ಶನಧರ ಸಿರಿಹಯವದನನ ಪಾದ- 

ಪದುಮ ತೋರಿದ ಗುರುಮದ್ವರಾಯರ ನಂಬೊ ೫% 


೧ 
ಟ್‌ 


5 


ಅಟ್ಟತಾಳ 


ಆರಾಧನ ನೀರಾಜನವೆತ್ತಿ ನಮ್ಮ 

ನಾರಾಯಣಗೆ ನಾನಾವಿಧವಾದ 

ಭೂರಿ ನೈವೇದ್ಯಗಳಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸಿ ಅವ- 

ನಾರೋಗಣೆಯ ಶೇಷ ಭುಂಜಿಸಿ ಸುಖಿಸು ನೀ 

ಶ್ರೀರಮಣ ಹಯವದನನ ಚರಿತ್ರೆಯ 

ಓರಂತೆ ತುತಿಸಿ ಹಿಗ್ಗುತಲಿರು ಮನದಲ್ಲಿ 

ತಾರತಮ್ಯವರಿತು ಸಾರು ಸುರರ ಹ 


ಆದಿತಾಳ 


ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ ಗುರುಗಳ ಪಾದಕೆರಗು ನೀ 
ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳ ನಿರುತ ಕೇಳುತಲಿರು 
ಹರಿ ಪರದೇವತೆಯೆಂಬ ಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ 
ಧರೆಯೊಳು ಚರಿಸುತಲಿರು ಜೀವ 

ಪರಮ ಕರುಣಿ ಸಿರಿ ಹಯವದನನ ಈ 
ಪರಿಯಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲು ಪೊರೆವ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ 


(೦ 


ಜತೆ 


ಸಾಕು ಸಾಕು ಸ೦ಸಾರ ಸಂಕಟಗಳನೆಲ್ಲ 
ನೂಕು ನೂಕು ಹಯವದನನ ಒಲುಮೆಯಿಂದ 


ಪಹಿಂ 


ಹರಿ ಪರಮಪುರುಷ ಮಿಕ್ಕಾಮರರೆಲ್ಲ ಅಚ್ಯುತನ 
ಚರಣಸೇವಕರೆಂದು ನೆರೆ ನಂಬಿರೊ 


[ 


ಒಂದುಮನೆಯೊಳೆರೆಡು ಕೇಣಿಯಲ್ಲಿಪ್ಪುವರ 

ಒಂದಾದರೆಂದು ಬಗೆಯೆ ಬುಧರಿಗುಚಿತ 

ಇಂದಿರೇಶನು ಭಾಗಭಾಗವ ತಾಳಿ 

ಒ೦ದು ಪ್ರತಿಮೆಯೊಳಿದ್ದರೊಂದಾಹರೆ ೧ 


ಒಬ್ಬನಿ೦ದಲಿ ಸಾಯನೆಂಬೋ ರಕ್ಕಸರೊಲ್ಲರೊಬ್ಬರ 
ರ್ಥಭಾಗವ ತಾಳಿ ಐತಂದು 

ಕೊಬ್ಬಮುರಿವರು ಖಳನ ಹರಿಹರರು ತಾವೀಗ 
ಒಬ್ಬನಿ೦ದಲಿ ದನುಜನೆ೦ಂತಳಿದನು 


(ಟ್ರ 


ನರಸಿ೦ಹನಂತೆ ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಲೀಲೆಯಲಿ 
ಹರನಂದವ ತಾಳಿ ಗುಹನ ಗೆಲಿದನು ಗಡಾ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೧೩ 


ಪರಿಪರಿ ವೇಷದಲಿ ನಟನಂತೆ ನಲಿವ ದೇ- 
ವರದೇವನಿರವನಾವನು ಬಲ್ಲನು ೩ 


ಆವನಂಫ್ರಿಯ ತೀರ್ಥ ಗಂಗೆಯಾದಳು ಭಸ್ಮ 

ದೇವರಿಪುವನು ಗೆಲಿದ ಭೃಗುಮುನೀಂದ್ರನು 

ಆವವನು ಮೂರ್ಲೋಕದೊಳಧಿಕನೆಂದೊರೆದ 

ಆ ವಿಷ್ಣು ಹಯವದನ ಹರಿಯಂತೆ ೪ 


೨೭೧ 


ಸುಳಾದಿ 
ಧ್ರುವತಾಳ 


ಹರಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವೇಶ ಸಿರಿ ವಿರಿಂಚಿ ಸಮರು 
ಗರುಡಶಂಕರಶೇಷಶಕ್ರಾದ್ಯಮರರಿಗೆ 

ಪರದೈವ ಸಾಕಾರ ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಪೂರ್ಣ 

ನಿರುಪಮ ನಿರ್ದೋಷ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ 

ವರ ಸುವರ್ಣವರ್ಣ ಅಖಿಳ ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣ 

ಸ್ಥಿರತರ ಜಗಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ 

ಪರಮೋಕ್ಷವೆಂಬುದು ತನ್ನ ವೈಕು೦ಠಲೋಕ 

ಪರ ಪಂಚಭೇದ ಪಂಚಕಭರಿತ 

ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಒಂದೆ ಪುಸಿಯಲ್ಲವೆಂದು 

ಕರುಣಾಕರ ಹಯವದನ ಬಲ್ಲ 0 


ಮಠ್ಯತಾಳ 
ವಿಧ ಜೀವರಿಹರು ಜಗದೊಳು ತ 


ಧ 
ಏಧ ಸಾಧನಂಗಳಿಗೆ ವಷ್ಟುಎನ 
ಭವಕರ್ಮಬೀಜತಮಕೆ ಹಯವದನದ್ವೇಷ ಕಾರಣ 


ತ್ರಿ 
೦ 
ತಿ 


(ಎಂ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : 


ರೂಪಕತಾಳ 


ನಾನಾವತಾರದಿ ಜ್ಞಾನೇಕ ಕಾರಣ 

ಶೋಣಿತ ಶುಕ್ಷ ವಿಕಾರಾತಿದೂರ 
ಆನಂದಮಯ ಮೂಲರೂಪದಿ ಬಾಯೊಳು 
ಕಾಣಳೆ ಮಗನ ಬಾಯೊಳು ತಾಯಿ ಜಗವ 
ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಹಯವದನನಿರವ ನಿ- 
ಧಾನಿಸಿ ನೋಡು ಸಂಶಯವನೀಡಾಡು 


ರುಂಪೆತಾಳ 


ಲೀಲಾವತಾರದೊಳು ಕದನ ಗುಣಲೀಲೆ 
ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಯಾತ್ರೆಯಂತೆ 
ಮೂಲರೂಪದಿ ಎಷ್ಟು ಮರಳಿ ಶಿವನಾದವನು 
ಶ್ರೀಲೋಲ ಏನಮಾಡುವ ಪೇಳು ಮನುಜ 
ಬಾಲಕತನವ ಬಿಟ್ಟು ಹಯವದನ ಹರಿಯು ಜಗ- 
ತ್ಪಾಲನೆಂಬುದ ನಂಬು ನರನ ನಟನೆ ಡಂಬು 


ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 


ಸತ್ಯಂವದ ಎಂಬ ಶುತಿಯಿರೆ 

ಮುಕ್ತನಾ ಪರಮಗತಿಯೆಂಬ ಪೆಸರಿದೆ 
ಮುಕ್ತಿಯೊಳು ಭೇದ ಸಂಸಾರದೊಳು ಭೇದ 
ಇಂಥ ಪುರಾಣೋಕ್ತಿಗಳಿರೆ 

ಭೃತ್ಯನಾಗಿ ಹಯವದನನ್ನ ನೆರೆನಂಬು 


ಅಟ್ಟತಾಳ 
(ಕ 


ಭೃಗುಮುನಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಸರಿಮಿಗಿಲಿಲ್ಲವೆಂದು 
ನಿಗಮಾರ್ಥ ಖುವಷಿಗಳಿಗೆ ಪೇಳಿದಕಟಾ 


ಏ೨ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೧೫ 


ತೆಗೆ ಸಂದೇಹ ಹಯವದನನ ಪದ 
ಯುಗವನು ನೆರೆನಂಬು ಸಕಲಸುಖದಿಂಬು ಹ 


ಏಕತಾಳ 


ಅಪ್ರಾಕೃತ ಹರಿಯ [ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳು] 
ಅಪ್ರಾಕೃತ ಆತನ ಗುಣಗಣಗಳು 
ಅಪ್ರಾಕೃತ ಆತನ ದಿವ್ಯದೇಹಗಳು 
ಅಪ್ರಾಕೃತ ಹಯವದನನ ನೆನೆ 


(೦ 
ನ 


ಜತೆ 


ಇಂತೀ ಜೀವ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಎಂದೆಂದು 
ಸಂತರೊಡೆಯ ಹಯವದನ ನೀ ಪಾಲಿಸೊ 


ಪೌರಾಣಿಕ ವಿಷಯಗಳು 


ಎ೨ 


ಎಂತು ವರ್ಣಿಸಲಮ್ಮ ನಾನು 
ಕ೦ತುಜನಕನಾನ೦ತನಗಮ್ಯನನಂತವತಾರನ 


1 


ಸಂತತ ಸಜ್ಜನರಂತರಂಗದಲಿ 
ನಿಂತಿಹ ಲಕ್ಷಿ ಟ್ವಕಾಂತನ ಮಹಿಮೆಯ ಅ.ಪ. 


ನೀರೊಳಾಡುತ ಭಾರವ ಹೊರೆವ 
ಧಾರುಣಿಯ ಪೊರೆವ 

ಘೋರ ರೂಪದಲಿ ಭೂಮಿಯನಳೆವ 
ಕ್ರೂರನೃಪರಳಿವ 


೩೧೬ 


25. 
| 
(೨( 
ತ್ರ 
2ಕ್ಕೆ 
ಫ್ರ 
ಲ್‌ 
(6 
2 
ಲ 
ತ್ತ 
0 
(ಎ 


ಆ ರಾವಣನ ಬಲವ ಮುರಿವ 

ಚೋರ ದಿಗಂಬರವ 

ಚಾರು ಕುದುರೇಯನೇರಿ ಬರುವ ಸುಕು- 
ಮಾರ ಜಗದೊಳು ಶೂರ 

ಜಾರುವ ಕಠಿಣಶರೀರದಿ ಭೂಮಿಯ 
ಸೇರುವ ಕಂಬವಿದಾರಣ ಮಾಡುವ 
ಮೀರುವಭುವನಕೆ ತೋರುವ ಪರಶುವ 
ವಾರಿಧಿಶೋಷಕ ಜಾರ ವಸನಹೀನ 

ಧೀರ ಸುಅಶ್ವವನೇರಿ ಮೆರೆವನ ೧ 


ನಿಗಮೋದ್ಧರಿಸುವ ನಗವನು ತರುವ 
ಜಗತಿಯುದ್ಧರಿಸುವ 

ಮಗುವ ಪಾಲಿಸುವ ಮಾಯದಿ ಬೆಳೆವ 
ದುಗುಡ ನೃಪಕುಲವ 

ಬಗಿದು ಭಾಸ್ಕರ ತನಯನಿಗೊಲಿವ 
ನೆಗಹ ಗೋವರ್ಧನವ 

ಬಗೆಬಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸುಗುಣ ವಾಜಿಯನೇರಿ 
ಬ೦ದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ 

ಹುಗಿದು ಸೋಮಕನ ಅಧ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿತ್ತು 
ಅಗಿದು ಭೂಮಿಯ ನರಮೃಗನಾಗುತ 
ಗಗನಕೆ ಬೆಳೆದು ಫಾತಿಸಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ 
ರಘುವರ ಯದುಪತಿ ವಿಗತವಸನನಾಗಿ 
ಜಗಕೆ ಬಲ್ಲಿದ ಹಯವೇರಿ ಬರುವನ 


(ಎ 


ನಳಿನೋದ್ದವನಿಗಾಗಮವನಿತ್ತ 
೫ನ ಸಂಸತ 

ಇಳೆಯ ಕದ್ದೊಯ್ದ ದಾನವನಳಿದ 
ನರಹರಿ ತಾನಾದ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೧೭ 


ಬಲಿಮುಖವ ಮುರಿದ ಖಳಭೂಪರಳಿದ 

ದಶಶಿರನಳಿದ 

ಕೊಳಲನೂದಿದ ದುಷ್ಟ ಲಲನೇರ ವ್ರತವಳಿದ 

ಕಲಿಯ ಮರ್ದಿಸಿದ 

ಹೊಳೆವ ಬೆನ್ನಲಿ ಗಿರಿತಳವೆತ್ತಿದನ 

ನೆಲನ ಬಗಿದು ಕಂಬದಲಿ ಬಂದವನ 

ಬೆಳೆದ ಬೊಮ್ಮಾಂಡಕೆ ಭಾರ್ಗವಾಧಿಪನ 

ಜಲವ ಬತ್ತಿಸುವ ಗೋವಳ ಬುದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ 

ಚೆಲುವ ಹಯವದನನ ಬಲ್ಲಿದನ $ 


೨೩೩ 


ಎಣಿಸಲೆನ್ನಳವೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಗಳ 
ಗುಣಗಣನುತ ನಾಮ ಕೋದಂಡರಾಮ 


ಜಲದಿ ಸಂಚರಿಸಿದೆ ಬಲುಗಿರಿಯ ಧರಿಸಿದೆ 

ಲಲನೆ ಧರಿತ್ರಿಯ ಪೊರೆದೆ 

ಛಲದಿ ಹಿರಣ್ಕಕಶಿಪುವ ಸ೦ಹರಿಸಿದೆ 

ಇಳೆಯಾಪೇಕ್ಷಿಸಿದೆ ಬಲಿಯ ಭಂಜಿಸಿದೆ ೧ 


ದುರುಳ ರಾಯರ ತರಿದೆ 

ಹರನ ಬಿಲ್ಲ ಮುರಿದೆ ನರಗೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದೆ 

ತರುಣಿಯರ ವತ ಗೆಲಿದೆ 

ತುರಗವನೇರಿ ಶರಣಾಗತರನ್ನು ಪೊರೆವುದು ನಿನ್ನ ಬಿರುದೆ 3 


ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಿನ್ನ ಚರಣಸೇವೆಗೆ ಎನ್ನ 

ಕರುಣಿಸು ಗುಣಸಂಪನ್ನ 

ಸ್ಮರನಜನಕ ಚೆನ್ನ ಧರಣಿಜೆಯ ಮೋಹನ್ನ 

ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕರುಣಿಸೊ ಹಯವದನ ೩ 


ಇಬ 


ಎಲ್ಲಮ್ಮಾದೇವಿ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬಂದರು ಕಾಣ 


ಸೋಮಾಸುರನೆಂಬ ದೈತ್ಯನು 
ಸಾಮಕ ವೇದವನೊಯ್ಯಲು ಮಾ 
ಸೋಮಾಸುರನೆಂಬವನ ಕೊಂದು 
ಸಾಮಕವೇದವ ತಂದನು ಮಾ 


ಗುಡ್ಡವು ಮುಳುಗಿ ಪೋಗಲು ನಮ್ಮದೇವ 
ಗುಡ್ಡವ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟನು ಮಾ 

ಗುಡ್ಡದಂಥ ದೈತ್ಯರನೆಲ್ಲ 

ಅಡ್ಡಕೆಡಹಿ ಬಿಸುಟನು ಮಾ 


ಚಿನ್ನಗಣ್ಣಿನವನು ಬಂದು 

ಕನ್ನೆ ಪೆಣ್ಡನೊಯ್ಕ್ಯಲು ಮಾ 
ವರ್ಣರೂಪವ ತಾಳಿ ಅವನ 
ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವ ಮಾಡಿದನು ಮಾ 


ಕಂಭದಿಂದಲೆ ಉದಿಸಿ ನಮ್ಮ ದೇವ 
ಜಂಭದಸುರನ ಬಡಿದನು ಮಾ 
ನಂಬಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ನ ಕಾಯಿದ 
ಅಂಬುಜನಾಭ ನರಸಿ೦ಂಗನು ಮಾ 


ಬಲು ಮುರುಡನಾಗಿ ಭೂಮಿಯ 
ಬಲಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದ ಮಾ 
ಇಳೆಯ ಈರಡಿಯ ಮಾಡಿ 
ಬಲಿಯ ಪಾತಾಳಕೊತ್ತಿದ ಮಾ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೧೯ 


ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಪಿಡಿದು ನಮ್ಮದೇವ 

ಕಡಿದ ಕ್ಷತಿಯ ರಾಯರ ಮಾ 

ಹಡೆದ ತಾಯ ಶಿರವ ತರಿದು 

ಪಡೆದನಾಕೆಯ ಪ್ರಾಣವ ಮಾ ೬ 


ಎಂಟೆರಡು ತಲೆಯ ಅಸುರನ 
ಕ೦ಠವ ಛೇದಿಸಿ ಬಿಟ್ಟನು ಮಾ 
ಒಂಟಿರೂಪವ ತಾಳಿ ಲಂಕೆಯ 
ಬ೦ಟ ವಿಭೀಷಣಗಿತ್ತನು ಮಾ 


ಕಂ 


ಸೋಳಸಾಸಿರ ಗೋಪಿಯರೊಡನೆ 

ಕೇಳೀಮೇಳದಲಿಪ್ಪನು ಮಾ 

ಬಾಲಕನಾಗಿ ಪೆಣ್ಣರೂಪದಲಿ ಶ್ರೀ 

ಲೋಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅರಸನು ಮಾ ೮ 


ಒಪ್ಪದಿ೦ದಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇವ 

ಇಪ್ಪೆವನದೊಳಗಿಪ್ಪನು ಮಾ 

ಸರ್ಪಶರನಾಗಿ ಪೋಗಿ 

ತ್ರಿಪರಸಂಹರ ಮಾಡಿದ ಮಾ ೯ 


ಎಲ್ಲಮ್ಮಾ ಎಲ್ಲಮ್ಮಾ ನಮ್ಮದೇವ 

ಬಲ್ಲಿದ ಕಲ್ಕವತಾರನು ಮಾ 

ಇಳೆಯ ಸ್ಪರ್ಗ ಪಾತಾಳಕೊಡೆಯ 

ಚೆಲುವ ಹಯವದನನು ಮಾ ೧೦ 


೨೭೫ 


ಏನೆಂದು ಸ್ತುತಿಸಲಿ ದೇವ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಜಾಣ- 
ತನವ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ರಂಗಯ್ಯ 


1 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಮತ್ಸ್ಯನಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯ ತಂದೆ ರಂಗಯ್ಯ ನೀನು 

ಕುತ್ಸಿತ ತಮನ ಕೊಂದೆ ರಂಗಯ್ಯ 

ಸ್ವಚ್ಛ ಕೂರುಮನಾದೆ ರಂಗಯ್ಯ ಭಕ್ತ 

ರಿಚ್ಚೆಯ ಪಾಲಿಸಿದೆ ಶ್ರೀ ರಂಗಯ್ಯ ೧ 


ಆದಿವರಾಹ ನೀನಾದೆ ರಂಗಯ್ಯ ನೀನು 
ಪೋದ ಮೇದಿನಿಯ ತಂದೆ ರಂಗಯ್ಯ 
ಭೇದಿಸಿ ಕಂಬದಿ ಬಂದೆ ರಂಗಯ್ಯ ಪ್ರ- 
ಹ್ಲಾದನ ಕಾಯ್ದೆ ಶ್ರೀ ರಂಗಯ್ಯ ಪ್ರಿ 


ಬಲಿಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಂಥ ರಂಗಯ್ಯ ನೀನು 

ನೆಲವ ಓರಡಿ ಮಾಡ್ದೆ ರಂಗಯ್ಯ 

ಬಲವಂತ ಭಾರ್ಗವನಾದೆ ರಂಗಯ್ಯ ನೀನು 

ಛಲದಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಗೆದ್ದೆ ರಂಗಯ್ಯ ೩ 


ಜಲಧಿಯನು ಕಟ್ಟಿದೆ ರಂಗಯ್ಯ ಹತ್ತು- 

ತಲೆಯವನ ಕುಟ್ಟಿದೆ ರಂಗಯ್ಯ 

ಮಲೆತ ಮಾವನ ಕೊಂದೆ ರಂಗಯ್ಯ ಯದು- 

ಕುಲವನುದ್ಧರಿಸಿದೆ ಶ್ರೀ ರಂಗಯ್ಯ ಲ 


ಸತಿಯರ ಮೋಹಿಸಿದೆ ನೀನು ರಂಗಯ್ಯ ಬಲು 

ಚತುರ ಬೌದ್ಧನಾದೆ ರಂಗಯ್ಯ 

ಖತಿಯಿಂದ ಹಯವೇರಿದೆ ರಂಗಯ್ಯ ದು- 

ರ್ಮತಿಯ ಕಲಿಯ ಕೊಂದೆ ಶ್ರೀ ರಂಗಯ್ಯ ೫ 


ತ್ರಿಭುವನದೊಳಧಿಕ ರಂಗಯ್ಯ ನೀನು 

ಉಭಯ ಕಾವೇರಿವಾಸ ರಂಗಯ್ಯ 

ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ ರಂಗಯ್ಯ ನೀ- 

ನಭಯವಿತ್ತೆನ್ನ ಕಾಯೊ ಶ್ರೀ ರಂಗಯ್ಯ ಶ್ರ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೨೧ 


ವಾದಿರಾಜಗೊಲಿದೆ ರಂಗಯ್ಯ ನೀನು 
ಮೋದಿ ಹಯವದನನಾದೆ ರಂಗಯ್ಯ 
ಸಾಧಿಸಿ ಖಳರ ಕೊಂದೆ ರಂಗಯ್ಯ ವಿ- 
ನೋದದಿ ವೇದವ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ರಂಗಯ್ಯ 


(೦ 


ಪಕ್ಷಿ 


ಏ ರಂಗಧಾಮ ರಂಗ ಏ ರಂಗಧಾಮ 


1 


ನಾರುವ ಮೈಯವನತ್ತ ಸಾರು ಮುಟ್ಟದಿರೊ ಎನ್ನ 

ದೂರನಿಲ್ಲು ತರವಲ್ಲ ಏ ರಂಗಧಾಮ 

ಸಾರ ಶ್ರುತಿಗಳ ತಂದು ವಾರಿಜಸ೦ಭವನಿತ್ತೆ 

ಧೀರ ಮತ್ತ್ಯರೂಪಕಾಣೆ ಎಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ೧ 


ಚೆಂದವಂತನೆಂದು ನಾ ಬಂದೆ ತರ್ಕಿಸಿ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನು 
ಡೊಂಕಿದೇನೋ ಪೇಳೋ ಏ ರಂಗಧಾಮ 

ಸಿಂಧುಮಥನವ ಮಾಡಲಂದು ಮಂದರ ಮುಳುಗೆ 

ಬಂದು ನೆಗಹಿದ ಕೂರ್ಮ ಎಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ೨ 


ನೋಡಿದರೆ ಮೈಯೊಳಗೆ ಮೂಡಿರುವ ರೋಮಗಳು 

ಗಾಡಿಕಾರ ನೀನಾರಯ್ಯ ಏ ರಂಗಧಾಮ 
ಕ್ರೋಡರೂಪದಿಂದಿಳೆಯ ದಾಡೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ತಂದ 
ಕಾಡವರಾಹನು ಕಾಣೆ ಎಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ೩ 


ಮನುಷ್ಯಾಗಿದ್ದಮೇಲಣಕಾನನದ ಮೃಗರಾಜ 

ಆನನವಿದೇನೊ ಪೇಳೊ ಏ ರಂಗಧಾಮ 

ಮಾನಿನಿ ಕೇಳೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ್ನ ಮಾನಭಂಗಕ್ಕೊದಗಿದ 

ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಕಾಣೆ ಎಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಲ 


೩೨ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ಪ 


ದೊರೆತನವುಳ್ಳವನೆಂದು ಮರುಳುಗೊಂಡೆ ನಾ ನಿನಗೆ 
ತಿರುಕನೆಂಬೋದರಿಯದಾದೆನೊ ಏ ರಂಗಧಾಮ 
ತರಳೆ ಸುರರಿಗಾಗಿ ಬಲಿಯ ತುಳಿದು ಪಾತಾಳಕೊತ್ತಿದ 
ಗರುವ ವಾಮನ ಕಾಣೆ ಎಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ 


ಅಡವಿಯೊಳು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಕಡಿವವನಂತೆ ಕೊಡಲಿಯ 
ಪಿಡಿವುದೇನೊ ಪುಣ್ಯವಾಸ ಏ ರಂಗಧಾಮ 
ಮಡುಹಿ ಕ್ಷತ್ರೇರನೆಲ್ಲ [ಮುದದಿ] ಸೇರ್ದ ಮಾತೆಗಾಗಿ 
ಒಡೆಯನಾದ ಪರಶುರಾಮ ಎಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ 


ಊರಬಿಟ್ಟರಣ್ಯವನು ಸೇರಿ ಮುನಿಗಳಂತಿಪ್ಪ 
[ಕಾರಣ]ವಿದೇನೊ ಪೇಳೊ ಏ ರಂಗಧಾಮ 
ಕ್ರೂರರಾವಣನ ಗೆಲಿದು ನಾರಿಸೀತೆಯನು ತಂದ 
ಧೀರರಾಘವನು ಕಾಣೆ ಎಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ 


ವಲ್ಲಭೆಜನರಿಗೆಲ್ಲ ನೀ ವಲ್ಲಭನಾಗಿ 

ಗೊಲ್ಲನಂತೆ ಗೋವ ಕಾಯುವ ಕಾರಣವೇನೊ ಏ ರಂಗಧಾಮ 
ಬಿಲ್ಲಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ[ಮಲ್ಲ) ಕಂಸನ ಕೊಂದ 

ಬಲ್ಲಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಾಣೆ ಎಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ 


ನಗೆಗೀಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿಗ್ವಸನನಾಗಿ ನಿಂತ 
ಹಗರಣವಿದೇನೊ ಪೇಳೊ ಏ ರಂಗಧಾಮ 
ಮಿಗೆ ಮೂರುಪುರದ ಸತಿಯರ ವುತವ ಕೆಡಿಸಿ 
ಜಗವ ಮೋಹಿಸುವ ಬೌದ್ಧ ಎಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ 


ಕರದಿ ಖಡ್ಗವನೆ ಪಿಡಿದು ತರಳ ಅಶ್ವವನೇರಿ 
ತಿರುಗುವುದಿದೇನು ಪೇಳೊ ಏ ರಂಗಧಾಮ 

ವರ ಹಯವದನ ಹರುಷದಿಂದಲಾಡಿ ಪಾಡಿ ಕಲ್ಕಿಯಾದೆ 
ಹರಿಲೋಚನೆ ಎಲೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ 


(0 


೧೦ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ತೆ 


ಕಾಮನ ಪೆತ್ತನ ಕೋಲೆ ನಿ- 
ಸ್ತೀಮ ಚರಿತ್ರನ ಕೋಲೆ 
ಶ್ಯಾಮಲ ಗಾತ್ರನ ಕೋಲೆ ನಮ್ಮ 
ಕಾಮಿತವಿತ್ತನ ಕೋಲೆ 


ಕಂಜಜ ತಾತನ ಕೋಲೆ ಧ 
,/ ನಂಜಯ ಸೂತನ ಕೋಲೆ 
ಕುಂಜರ ಗೀತನ ಕೋಲೆ ಸುರ- 
ಪುಂಜ ವಿಖ್ಯಾತನ ಕೋಲೆ 


ಶ್ರುತಿಗಳ ತಂದನ ಕೋಲೆ ಬಲು 
ಮಥನಕೊದಗಿದನ ಕೋಲೆ 
ಕ್ಷಿತಿಯನೆತ್ತಿದವನ ಕೋಲೆ ಭಕ್ತ 
ಹಿತಕಾಗಿ ಬಂದನ ಕೋಲೆ 


ಪೃದ್ವಿಯಳದನ ಕೋಲೆ ಅಲ್ಲಿ 
ಸುತ್ತ ಸುಳಿದನ ಕೋಲೆ 
ಅರ್ಥಿಗಳದನ ಕೋಲೆ ದ್ವಾರಾ- 
ವತ್ತಿಯಾಳಿದನ ಕೋಲೆ 


ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ಜಗತ್ತ ತನ್ನ 
ಗಾತ್ರದಿ ಪೆತ್ತನ ಕೋಲೆ 
ಭಕ್ತನ ವಿತ್ತ ಸಂಪತ್ತ ಕಲಿ- 


ವೊತ್ತಿ ಮಾಡಿತ್ತನ ಕೋಲೆ 


ಜಗತಿಧನ್ಯನ ಕೋಲೆ 
ನಿಗಮೋಕ್ತ ವರ್ಣ್ಯನ ಕೋಲೆ 


೧ 


೩.೨೩ 


೩೨೪ 


ಅಫಲೇಶಶೂನ್ಯನ ಕೋಲೆ ಸರ್ವ 
ಸುಗುಣಾಬ್ಬಿಪೂರ್ಣನ ಕೋಲೆ 


ಸಿರಿಹಯವದನನ ಕೋಲೆ ಸುಖ 
ಕರ ಸಿಂಧುಮಥನನ ಕೋಲೆ 
ಹರಮಾನ್ಯಸದನನ ಕೋಲೆ ಗೋಪಿ- 
ಯರ ಕಣ್ಣೆ ಮದನನ ಕೊಲೆ 


೨೭೮ 


ಕೇಶವ ಜಗದೀಶ ಸಾಸಿರಭಾಸುರಕೋಟಿಸಂಕಾಶ 
ವಾಸವಾದಿಗಳ ವಂದ್ಯ ಸೀತಾಪತೆ 


ನಾರಾಯಣ ಸಕಲವೇದಪಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ 
ನಾರದಾದಿಗಳ ವಂದ್ಯ ಸೀತಾಪತೆ 


ಮಾಧವ ಮಂಗಳಗಾತ್ರ ವೇದವನ್ನೆ ಕದ್ದು ಒಯ್ದ 
ಆ ಖಳನ ಕೊಂದೆ ಸೀತಾಪತೆ 


ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲಬಾಲ ಗೋಪಿಯರ ಮನೋಹರ 
ಆದಿ ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಸೀತಾಪತೆ 


ಎಷ್ಟುವೆ ಯತಿಗಳ ವಂದ್ಯ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ನಾಥ 
ದಿಟ್ಟ ವರಾಹರೂಪನಾದ ಸೀತಾಪತೆ 


ಮಧುಸೂದನ ಮಾವನ ವೈರಿ ಯದುಕುಲಕ್ಕೆ ತಿಲಕನಾದ 
ಚೆಲುವನಾದ ಹರಿ ನೀನೆ ಸೀತಾಪತೆ 


ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರೂಪನಾಗಿ ತ್ರಿಜಗವನ್ನೆ ಪಾಲಿಸಿದ 
ವಾಮನರೂಪಿ ನೀನೆ ಸೀತಾಪತೆ 


೧ 


ಲಗ್ರ್‌ 


(೦ 


೮ 
೧೦ 


೧ 


ಕೊಂದ ಸೀತಾಪತೆ 


`ೆ 


೦ದೆನಿಸಿ ಶೋಷಿಸಿ ಖಳರನೆಲ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 
ನೇಮದಿ ಕ್ಷತ್ರೇರ 


ವ್‌ 


೧೦ 


11] 


೦ದು ವೇದಸಿದಾವಾಗಿ ಪೊಗಳುತಿದೆ 
ತೆ 


ಭನೆ 
ಇವತಾ 


ಪದನಾ 
ಟ್ರ 
ದ 


೧೨ 
೧೩ 
೧೪ 
೧೬ 
೧೭ 


ರಿ 


೧೨ 
೧ 


೮ 
ಅ್ರ 


ಮ್ರ ಕಿಂಕರರು ನಾವೆಲರಯ್ಗ್ನ 


ವಂದ ರಾಮ ಸೀತಾಪತೆ 


ಛಿ 


ದಾಮೋದರನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ರ ಕರೆಯೆ 
೦ಕಜಾಸನ 


ಸಂಕರುಷಣ ದೇವ ನಿ 
ಉದಾರ ಮಾಡಿದ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ರಿ 


ಅಧೋಕ್ಷಜ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿರುವೆ 
ವೇದವೇದ್ಕರಾಮ ಸೀತಾಪತೆ ೧೮ 


ನಾರಸಿಂಹ ನರನಿಗೆ ವೇದಗೀತೆಗಳನೆಲ್ಲ 
ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸೀತಾಪತೆ ೧೯ 


ಅಚ್ಯುತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅತಿಶಯ ಯಾಗವ ಕಾಯ್ದ 
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ರಾಮ ಸೀತಾಪತೆ ೨೦ 


ಜನಾರ್ದನರೂಪನಾಗಿ ಜಾನಕಿಯ ತಂದ 
ಜಾಹ್ನವೀಜನಕ ರಾಮ ಸೀತಾಪತೆ ೨೧ 


ಉಪೇಂದ್ರನೆ ಉದ್ಧವಗೆ ಉಪದೇಶವನೆ ಮಾಡಿ 
ಅಪರಿಮಿತಪದವಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೀತಾಪತೆ ೨ 


ಹರಿಹರಿಯೆ ರಕ್ಷಿಸೆಂದು ಹಲವು ಕಾಲ ತಪವ ಮಾಡಿ 


ಚರಿಸುವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಿತ್ತೆ ಸೀತಾಪತೆ ೨೩ 

ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯ ಹಯವದನ 

ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ರಾಮ ಸೀತಾಪತೆ ೨೪ 
ಪಿಷ 


ಕೊಂಡಾಡಲಳವೆ ನಿನ್ನಯ ಕೀರ್ತಿ ಭೂ- 
ಮಂಡಲದೊಳು ಹಯಗ್ರೀವಮೂರ್ತಿ 


1 


ವೇದಂಗಳ ಜಲದಿಂದ ತಂದೆ ನೀ 

ಪೋದ ಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನೊಳಾಂತು ನಿಂದೆ 

ಮೇದಿನಿಯ ಕದ್ದೊಯ್ದನ ಕೊಂದೆ ಸ೦- 

ವಾದದಿಂದ ಕಂಬದಿ೦ದಲಿ ಬಂದೆ ೧ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೨೭ 


ಚರಣಾಗ್ರದಲಿ ನದಿಯನು ಪೆತ್ತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ 
ಪರಶು ಪಿಡಿದು ಬಾಹುಜರ ಕಿತ್ತೆ 

ನೆರೆನಂಬಿದಗೆ ಸ್ಥಿರಪಟ್ಟವನಿತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ 

ದುರುಳಕಾಳಿಂಗನ ಶಿರದಿ ನಿಂತೆ ಈ 


ಪರವ್ರತೆಯರ ಮಾನಭೇದನ 

ಚತುರ ತುರಗವೇರಿ ನಲಿವನ 

ಕ್ಷಿತಿಯೊಳುತ್ತವು ವಾದಿರಾಜನ ಸ್ವಾಮಿ 

ಸತತ ರಕ್ಷಿಪ ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ಕ 


೨೮೦ 


ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲು 
ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲು 
ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲೆ 
ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲು 
ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲು 


ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲೆ ಪ. 
ತಮನ ಕೊಂದನ ಕೋಲೆ ಕಮಠನಾದನ ಕೋಲೆ 
ಕ್ಷಮೆಯನೆತ್ತಿದನ ಕೋಲೆ ಕೋಲು 

ಕಮನೀಯ ನರಸಿಂಹರೂಪನಾದನ ಕೋಲೆ 

ಸುಮುಖ ವಾಮನನ ಕೋಲೆ ೧ 


ಪರಶುರಾಮನ ಕೋಲೆ ರಘುಕುಲದಲುದಿಸಿ ದಶ- 

ಶಿರನ ಕೊಂದವನ ಕೋಲೆ ಕೋಲು 

ಸಿರಿಕೃಷ್ಣರಾಯನ ಸುಕೋಲೆ ಬುದ್ಧನ ಕೋಲೆ 

ತುರಗವೇರಿದನ ಕೋಲೆ ಹ 


೩೨೮ 


ಸಮಗ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ತ 


ಮ 


ವಾದಿರಾಜನಿಗೊಲಿದು ಸೋದೆಪುರದಿ ನಿಂದು 
ಮೋದಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಕೋಲೆ ಕೋಲು 

ಕಾದಿ ಖಳರನು ಕೊಂದ ವೇದಗಳ ತಂದ ವಿ 
ನೋದಿ ಹಯವದನ ಕೋಲೆ 


೨೮೧೦ 


ಗೊಲ್ಲತಿಯರ ಕಣ್ಣದೃಷ್ಟಿ ಮಗಗಾಯಿತಮ್ಮ ಬಹು 
ನಲ್ಲೆಯರು ಬಂದು ಮೆಚ್ಚುವುದ್ದು ಮಾಡಿ ಹೋದರಮ್ಮ 


ಅಂಗಕೆ ಒಳಿತಿಲ್ಲವಮ್ಮ ಕ೦ಗಳು ಮುಚ್ಚಲೊಲ್ಲನಮ್ಮ 
ಹೆಂಗಳ ನೋಡುತಲೆ ಚಟ್ಟಿಕ್ಕಿದನಮ್ಮ 
ತಂಗಿ ನೀರು ಎರೆದೆವಮ್ಮ ತುಂಗಗಾತ್ರ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ 
ಭಂಗಪಡಿಸುತ ಬಾಯ ತೆರೆದನಮ್ಮ 


ನೀನು ಮೈಯ ನೋಡಮ್ಮ ತನುವು ಕಿರಿದಾಯಿತಮ್ಮ 
ಮೊಲೆಯಾನ ಕೊಡಲಿ ತಾಯ ನೋಡನಲ್ಲಮ್ಮ 
ಅನ್ನವ ಕೊಳಲೊಲ್ಲನಮ್ಮ ಅತಿಭೀತನಾದ ದೈತ್ಯ 

ಕನ್ನೆ ಮೊಲೆಹಾಲನುಂಡು ಬೆಳೆದನಲ್ಲಮ್ಮ 


ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳನಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಮೈಹೊದಿಯ ನಮ್ಮ 
ಸುಮ್ಮನೆ ಘೊರಸುತಾನೆ ಮಲಗನಲ್ಲಮ್ಮ 


ಬೊಮ್ಮಜೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದೆವಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆಗಿಷ್ಟೆಲ್ಲವಾಯಿತಮ್ಮ 
ನಮ್ಮ ಹಯವದನಗಿನ್ನು ಅಂಜಿಕಿಲ್ಲಮ್ಮ 


೨೮೨ 
ಚರಣಕಮಲವನು ನೆನೆವೆ ನಾ ನಿನ್ನ 


ಚರಣಕಮಲವನು ನೆನೆವೆ ನಾ 
ದುರಿತರಾಶಿಗಳ ಸಂಹರಿಪನ 


ಶಿ 


ುಸ 


೦ಪುಟ 


ಣಿ 


೧ 


(ಎ) 


1 


(8 
[ 


ಛಿ 
ತ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಸಗುತಿಯ ಯನುದ್ಧರಿಸಿದುದಾರನ ಸಿಂಧು- 
ುಥನಕೊದಗಿದ ಗಂಭೀರನ 
ಕ್ಷಿತಿಯನೆತ್ತಿದ ಬಲುಧೀರನ ಶಿಶು 
ತಿಸೆ ಕಂಬದಿ ಬಂದ ವೀರನ 


ಚ ಗ 


ಇ೦ದ್ರನ ಧಾರೆಯ ನಿಲಿಸಿದನ್ನ ತನ್ನ 
ತಂದೆಯ ಮಾತು ಸಲಿಸಿದನ್ನ 
ಕಂದರದಶನ ಸೋಲಿಸಿದನ್ನ ವ್ರಜ- 
ದಿಂದುಮುಖಿಯರ ಪಾಲಿಸಿದನ್ನ 


ವಧುಗಳ ವ್ರತವ ಖಂಡಿಸಿದನ್ನ ದುಷ್ಟ 
ರುದಿಸಲು ತುದಿಯ ತುಂಡಿಸಿದನ್ನ 
ಇದಿರಾದ ಖಳರ ಖಂಡಿಸಿದನ್ನ ಹಯ 
ವದನಪೆಸರ ಕೊಂಡುದಿಸಿದನ್ನ 


೨೮೩ 
ಜಯಾ ಜಯಾ 


ಈ ಮುದ್ದುಮುಖವೊ ಮತ್ತೆ ತನುವಿನ ಕಾಂತಿ 
ಈ ಬಿಲ್ಲು ಈ ಬಾಣ ನಿಂತಭಾವ 


ಈ ತನು ಈ ರಾಣಿ ಈ ಬಂಟ ಈ ಭ ಭಾಗ್ಯ 
ಆವ ದೇವರಿಗುಂಟು ಮೂಲೋಕದೊಳಗೆ 


ಜಯ ಇನಕುಲೋದ್ದರಣ ಜಯ ಮುನಿಕೃತ ಶರಣ 
ಜಯ ದನುಜವಿದಾರಣ ಜಯ ತಮಹರಣ 


ಧರೆಯೊಳತಿಭಾರವನು ಇಳುಹಿ ಕಮಲಜ ಮುಖ್ಯ 
ಸುರರ ಮೊರೆಯನು ಕೇಳ್ದು ನರರೂಪ ತಾಳ್ದು 


ತ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸ೦ 


ದಶರಥನ ಗರ್ಭದಲಿ ಜನಿಸಿ ಮುನ್ನ ಮುನಿ 
ಮನೋರಥ ಕಾಯಿದ ಪುಣ್ಯಚರಿತ್ರ 


ಅಸುರರನು ಅಳಿದು ಅಹಲ್ಕಳಿಗಿತ್ತ ವರವಿತ್ತು 
ಮಿಥಿಳ ಪುರದಿ ಹರನ ಧನುವನುರೆ ಮುರಿದು 


ಅತುಳ ಬಲದಲಿ ಸೀತೆಯ ಒಲಿಸಿದ ಭಾರ್ಗವ ಮ- 
ಹಿತಳ ಬಲವಂತ ದೇವೋತ್ತುಂಗ ಜಯತು 


ಭರದಿಂದಲಯೋಧ್ಯಾಪುರವನು ಶ್ರ ೈ೦ಗರಿಸೆ 
ಹರುಷತನದಲಿ ರಾಮಗರಸುತನವೆನಲು 


ಕಿರಿಯ ಮಾತೆಯು ಬಂದು ಭರತನಿಗೆ ಪಟ್ಟವೆನೆ 
ರಿಸಹತ ಹೊರಹೊಂಟ ಕರುಣಾಳು ಜಯತು 


ಅನುಜ ಅವನಿಜೆ ಸಹಿತ ವನವಾಸವ ಮಾಡಿ 
ವನಜಾಕ್ಷ ಪತಿಯಾಗೆಂದು ರಾಕ್ಷಸಿಯು ಬರಲು 


ಅನುವಾಯಿತೆಂದು ನಾಸಿಕವ ಹರಿದು ಭಂಗಿಸಿದೆ 
ಬಿನುಗು ಹೊಮ್ಮಗವೆಚ್ಚ ಘನಮಹಿಮ ಜಯತು 


ಜಕ್ಕಿದ ವಾಲಿಯನು ಕೊಂದು ಕುಲಸೈನ್ಯ ಸಹವಾಗಿ 
ನಿಲ್ಲದೆ ಸೇತುವೆಗಟ್ಟ ಅಸುರರೊಡಗೂಡಿ 


ಖುಲ್ಲ ದಾನವ ಕುಂಭಕರ್ಣ ರಣಮುಟ್ಟಿ 
ಎಲ್ಲರನು ತರಿದಂಥ ಬಲ್ಲಿದನೆ ಜಯತು 


ದೇವಕ್ಕಳು ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಪೂಮಳೆಗರೆಯೆ 
ಭೂಮಿಜೆಯ ಸಹಿತ ಸೌಮಿತ್ರಿಯೊಡಗೂಡಿ 


ಪುಟ ೨ 


(೦ 


೧೦ 


೧೧೦ 


0೨ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೩೧ 


ಕ್ಷೇಮದಿಂದಯೋಧ್ಯಪುರದಿ ಸುಖದಲ್ಲಿರ್ದ 


ಮ್ರ 


ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಹಯವದನ ರಫಘುಕುಲತಿಲಕನಲ್ಲವೆ ೧೫ 
೨೮೪ 
ಉಗಾಭೋಗ 


ಜಯ ಮತ್ತ್ಯಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ನಾರಸಿ೦ಂಹ ಜಯ 
ಜಯ ಜಯ ವಾಮನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನೆ 

ಜಯ ಪರಶುರಾಮ ರಘುರಾಮ ಜಾನಕಿರಮಣ 
ಜಯವೃಷ್ಟಿಕುಲರನ್ನ 

ಜಯ ಬೌದ್ಧಾ ಖಳ ಮೋಹನ್ನ ಮಹಾಮಹಿಮ 
ಜಯ ಜನನಮರಣವಿದೂರ 

ರು ಕಲ್ಕಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯನೆ ಗೆಲಿದ ದೇವ 
ರಾಮ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮ 

ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದ ನಾರಾಯಣನೆ ಜಯ 
ಬಾದರಾಯಣಪ್ರವೀಣ 

ಜಯ ಪ್ರಯಾಗದಲಿಪ್ಪ ಮಾಧವನೆ ಜಯ ಜಯ 
ಜಯ ಜಯ ಕಾಶಿ ಬಿಂದುಮಾಧವನೆ 

ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಸಿ೦ಂಹಾದ್ರೀಶ ಜಯಜಯ 
ಜಯ ಅಹೋಬಲ ನರಸಿಂಹ 

ಜಯ ತಿರುಮಲರಾಯ ಕಂಚಿ ವರದರಾಜ 
ಜಯರಂಗನಾಥ ಶ್ರುತಿಗಾಥ 

ಜಯ ಸೇತುವಿನ ರಾಮ ಜಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಜಯ 
ಜಯ ಮುದ್ದು ಉಡುಪಿನ ಕೃಷ್ಣ 

ಜಯ ಸ್ವಾದೆಯಲಿ ಮೆರೆವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರಾಯ 
ದ್ವಾರಾವತಿಯ ಗೋವಿಂದ 
ಪುಂಡರೀಕಮುನಿವರದವಿಠಲರಾಯ 
ಗದಾಧರ ಗಯಾಧೀಶ 

ವಾದಿರಾಜಪ್ರಿಯ ಹಯವದನ ಜಿತಕದನ 
ಮಧ್ವಗುರುವರಾರಾಧ್ಕ 


3 


೫ ೫ ೫ 
೬೪8 ॥ 


೪೯೫ £ೇ£8ಓ 
೬8 8ರ68ರ[ 


೨೮೫ 


ಜಯವೆನ್ನಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ 
ಭವರೋಗವ್ವೆದ್ಯಗೆ ಭಾವಜನಯ್ಯಗೆ 
ಕುವಲಯಧರಸ್ವಾಮಿಗೆ ನಾರಾಯಣ 


ಆಗಮಜೋರನ ಗೆಲಿದ ರಾಮ 

ಬೇಗನೆ ಸುರರಿಗೆ ಸುಧೆಯೆರೆದ ಕೃಷ್ಣ 
ನಾಗಲೋಕವ ಹೊಕ್ಕವನ ಕೊಂದಾಗ ಶಿಶು 
ಕೂಗೆ ಕಂಬದಿ ಬಂದಗೆ ನಾರಾಯಣ 


ಭಾಗೀರಥಿಯ ಪಡೆದೆ ರಂಗ 
ಬಾಗಿಸಿ ತಾಯ ಶಿರವ ಕಡಿದೆ ರಾಮ 
ಯಾಗರಕ್ಷಕ ತುರುಗಾಯಿ ಲಜ್ಜೆಯ 
ನೀಗಿದಶ್ಚವಾಹಕಗೆ ನಾರಾಯಣ 


ಜಲದೊಳಗಾಳ್ಬನ ಸೀಳ್ಬ ರಾಮ 

ಅಲಸದೆ ಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನಲಿ ತಾಳ್ಞ ಕೃಷ್ಣ 
ನೆಲನ ಕದ್ದೊಯ್ದಸುರನ ಮರ್ದಿಸಿದ ಶಿಶು- 
ಗೊಲಿದು ಬಲಿಯ ತುಳಿದೆ ನಾರಾಯಣ 


ಛಲಪದದಿ ರಾಯರ ಕಡಿದೆ ರಾಮ 

ಬಲು ಬಿಲ್ಲನು ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ- 
ಡುಳ್ಳವ ಕೋಪದ ಮುಖ ದೈನ್ಯದಿ 
ಬೇಡುವೆ ಕೊಡಲಿಗಾರ ನಾರಾಯಣ 


ರೂಢಿಯೊಳು ರಾಯರ ಗೆಲಿದ ರಾಮ 
ಓಡಿ ಹೊಕ್ಕನೆ ದುರ್ಗದ ಜಲ ಕೃಷ್ಣ 

ನೋಡೆ ನಾರಿಯರ ಪ್ರತವಳಿದೆ ಹಯವದನ 
ರೂಢರಾವುತನಾದ ನಾರಾಯಣ 


1 


ಓಂ 


೧೨ 


ಬ 


೨೮೬. 


ನಾಗಶಯನನು ನಿನಗಾಗಿಯೆ ಬಂದಿಹೆ 
ಬಾಗಿಲ ತೆಗೆಯೆ ಭಾಮೆ ನೀ 
ಬಾಗಿಲ ತೆಗೆಯೆ ಭಾಮೆ 


ಕೂಗುವ ನೀನ್ಕಾರೊ ಈಗ ಹೊತ್ತಲ್ಲ 
ಕೂಗಬೇಡ ಪೋಗೋ ನೀ 
ಕೂಗಬೇಡ ಪೋಗೊ: 


ನೀರೊಳು ಮುಳುಗಿ ನಿಗಮ ಚೋರನ ಗೆ 
ನೀರಜಾಕ್ಷನೆ ಭಾಮೆ ನಾ 

ನೀರಜಾಕ್ಷನೆ ಭಾಮೆ 

ನಾರುವ ಮೈಯನ್ನು ಎನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರದೆ 
ಸಾರು ಸಾರು ನೀ ದೂರ ರಂಗ 

ಸಾರು ಸಾರು ನೀ ದೂರ 


೦೭ 


ಇಂದು ಜಾ ತ್ಕಾ ಭಾರಗಳಿಲ್ಲವು 
ಸಿ೦ಂಧುವಿನೊಳು ನೀ ಪೋಗ್ಯೆ ಕೃಷ್ಣ 


ಧರಣಿಗೆ ಸುಖವನು ತೋರಿದ ಸೂಕರ 
ಪರಮ ಪುರುಷನೆ ಭಾವೆ 
ವರಾಹರೂಪದ ನಿನ್ನ ಗುರುಗುರು ಶಬವ 


೦೨ 
ಬೂ 
ನಾ 


ಬಾಲನ ತಾಪವ ಕೋಪದಿ ತರಿದ 
ನಾರಸಿಂಹನೆ ಭಾಮೆ ನಾ 

ನಾರಸಿಂಹನೆ ಭಾಮೆ 

ಜ್ವಾಲೆಯ ವದನ ಕ್ರೂರ ಕಾರ್ಯಂಗಳ 
ಕೇಳಿ ಅಂಜುವಳಲ್ಲ ಪೋಗೈ ರಂಗ 
ಕೇಳಿ ಅಂಜುವಳಲ್ಲ ಪೋಗೈ 


ವಾಸವನನುಜನೆ ವಾಮನರೂಪನೆ 
ನಾಶರಹಿತನೆ ಭಾಮೆ ನಾ 

ನಾಶರಹಿತನೆ ಭಾಮೆ 

ಕೂಸಿನ ರೂಪದಿ ಮೋಸವ ಮಾಡಿದಗೆ 
ದಾಸಿ[ಯೊ)ಬಳು ಬೇಕೇ ರಂಗ 
ದಾಸಿ[ಯೊ]ಬಳು ಬೇಕೇ 


ತಾತನ ಮಾತಿಗೆ ತಾಯಿಯನಳಿದ 
ಖ್ಯಾತ ಭಾರ್ಗವನೆ ಭಾಮೆ ನಾ 
ಖ್ಯಾತ ಭಾರ್ಗವನೆ ಭಾಮೆ 
ಮಾತೆಯನಳಿದ ಘಾಶಕ ನಿನಗೆ 
ದೂತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬೇಕೇ ರಂಗ 
ದೂತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬೇಕೇ 


ದಶರಥನಂದನ ದಶಮುಖಭ೦ಜನ 
ಪಶುಪತಿವಂದ್ಕನೆ ಭಾಮೆ ನಾ 
ಪಶುಪತಿ ವಂದ್ಯನೆ ಭಾಮೆ 
ಹಸನಾದ ಏಕಪತ್ನೀವ್ರತದವಗೆ 
ಸುದತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬೇಕೇ ರಂಗ 
ಸುದತಿಯೊಬ್ಬಳು ಬೇಕೇ 


ಹದಿನಾರು ಸಾಸಿರ ನೂರೆಂಟು ಸುದತೇರ 
ಬದಿಯಲಿಟ್ಟವನೆ ಭಾಮೆ ನಾ 


(ರ್‌ 


(2 


3 


ಜಾ ಜ್‌ 


ಲ ಥಾ ಸ್ಟ ಪಶ್ಸಭಪತಾ 1೧“. 


ವ ಯು ಟು? ಸಫ್ಲ್ಪ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಬದಿಯಲಿಟ್ಟವನೆ ಭಾಮೆ 

ಹದನಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಮಾರ್ಗಂಗಳ್ಳಾತಕ್ಕೆ 
ವದನ ಮುಚ್ಚಿಕೊ೦ಡು ಪೋಗೈ ರಂಗ 
ವದನ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪೋಗೆ 


ಬೌದ್ಧರಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವರಂತೆ 
ಮುಗ್ಧರ ಮಾಡಿದೆ ಭಾಮೆ ನಾ 
ಮುಗ್ಧರ ಮಾಡಿದೆ ಭಾಮೆ 
ಶುದ್ಧಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲಗೆಪೇಳೆ 


ಜಿ 
ವೃದ್ಧಳು ನಾ 


ನಲ್ಲ ಪೋಗ್ಗೆ [ರಂಗ 
ವೃದ್ಧಳು ನಾನ ಪೆ 
ಲ 


ಲ್ಲ ಪೋಗೈ 


ಲ್ಲ 
ಲ್ಲ 
ವರ ತುರಗವನೇರಿ ಧರೆಯೆಲ್ಲ 
ಚರಿಸಿದ ದೊರೆವರ ನಾನೆ ಭಾಮೆ 
ಚರಿಸಿದ ದೊರೆವರ ನಾನೆ 

ತುರಗದ ಚಾಕರಿಯೊ[ಳಗಿರುವವನಿಗೆ] 
ತರುಣಿಯ ಭೋಗವು ಬೇಕೇ ರಂಗ 
ತರುಣಿಯ ಭೋಗವು ಬೇಕೇ 


ಸರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉದರದೊಳಿಂಬಿಟ್ಟು 
ಶರಧಿಯೊಳ್ಕಲಗಿದವ ಭಾಮೆ ನಾ 
ಶರಧಿಯೊಳ್ಕಲಗಿದವ ಭಾಮೆ 

ದೊರೆ ಹಯವದನ ಚರಣಕ್ಕೆರಗುತ 
ತೆರೆದಳು ಬಾಗಿಲ ಭಾಮೆ ಆಗ 
ತೆರೆದಳು ಬಾಗಿಲ ಭಾಮೆ 


೨೮೭ 


೩೩೫ 


೧೧೦ 


೩೩೬ 


ಸ್‌ 
| 
ತ 
ಜಾ 
ಲ 
24 


( 


ದೇವರದೇವನೆ ಬಾರೊ ದೇವಕಿನಂದನ ಬಾರೊ 
ದೇವೇಂದ್ರನ ಸಲಹಿದ ದೇವ ಬಾರೊ ಹರಿಯೆ 


ಮಚ್ಚನಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯ ತಂದಿತ್ತ ಭಕ್ತವತ್ನಲನೆ ಭೃತ್ಯ 
ಸತ್ಯವ್ರತನಿಗೊಲಿದ ಮಚ್ಚಬಾರೊ ಹರಿಯೆ 


ಸಾರಿದ ಸುರರಿಗಾಗಿ ನೀರೊಳಗೆ ಮುಳುಗಿ 
ಗಿರಿಯಬೆನ್ನಲಿ ಪೊತ್ತ ಕೂರ್ಮ ಬಾರೊ ಹರಿಯೆ 


ವಿ 


ಧರೆಯನುದ್ಧರಿಸಲು ವರಾಹನಾದವನೆ 
ಹಿರಣ್ಣಾ ಕ್ಷನ ಸೀಳ್ಪ ಧೀರ ಬಾರೋ ಹರಿಯೆ 


ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರ ಕಾವ ನಂಬೆ ಕರುಣದಿ ಕಲ್ಲ- 
ಕಂಬದಿಂದ ಉದಿಸಿದ ಡಿಂಬ ಬಾರೊ ಹರಿಯೆ 


ಮಾಣವಕವೇಷನಾಗಿ ಕ್ಲೋಣಿ ಅಳೆದವನೆ 
ದಾನವನ ಸೋಲಿಸಿದ ಜಾಣ ಬಾರೊ ಹರಿಯೆ 


ಕಡಿದು] ದುಷ್ಪನೃಪರ ಬಿಡದೆ ಚಪ್ಪೆ ಕೊಡಲಿಯ 
ಪಿಡಿದುಗ ಒಡೆಯ ಬಾರೊ ಹರಿಯೆ 


ವೃಂದಾರಕವಂದ್ಯ ಸೇತುಬಂಧದಿ ದಶಕಂಧರನ 
ಕೊಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಾರೊ ಹರಿಯೆ 


ಮಲ್ಲರ([ನೆಲ್ಲ] ಸೀಳಿ ಬಲಿದ ಮಾವನ ಕೊಂದೆ 


ಸ್‌ 


ಎಲ್ಲರ ವಲ್ಲಭ ಎ೦ಂಬೊ ಮಲ್ಲ ಬಾರೊ ಹರಿಯೆ 


ವು 


(09 


ಓ೨ 


(್‌ 


(೦ 


ಇ 
ಪ್ರಾ - 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೩೭ 


ಕರ್ಕಶದ ಖಳರನ್ನು ಕಲ್ಕಿರೂಪನಾಗಿ [ಮೂಲೆ 
ಲಿಕ್ಕಿಸುವ ಸುಜನರ ಚೊಕ್ಕ ಬಾರೊ ಹರಿಯೆ ೧೦ 


ವಿಜಯ ಹಯವದನ ಭಜಕರ ಭಾಗ್ಯನಿಧಿ 
ನಾಬ್ಧಿ ವಾದಿರಾಜನ ತೇಜ ಬಾರೊ ಹರಿಯೆ ೧೧ 


೨೮೮ 


ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ 
ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನರಹರಿಯೆ 


ನಾರಾಯಣ ನರಹರಿಯೆ ಹಯವದನ 
ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಎನಗೆ ದಯವಾಗೊ ಅ.ಪ. 


ನಿಗಮವ ಕದ್ದೊಯ್ದ ದುಗುಡ ದೈತ್ಯನ ಕೊಂದು 

ಆಗಮವ ತಂದು ಅಜಗಿತ್ತೆ 

ಆಗಮವ ತಂದು ಅಜಗಿತ್ತೆ ಹಯವದನ 

ಆದಿಮೂರುತಿಯೆ ದಯವಾಗೊ 0 


ಕೂರ್ಮರೂಪದಿ ಬಂದು ಆ ಗಿರಿಯನೆತ್ತಿದ 

ಪ್ರೇಮದಿ ಸುರರಿಗಮೃತವ 

ಪ್ರೇಮದಿ ಅಮೃತವ ನಿಕಿ ಹಯವದನ 

ಸ್ಥಾಮಿ ನೀ ಎನಗೆ ದಯವಾಗೊ ಪಿ 


ಕ್ರೋಡರೂಪದಿ ಬ೦ದು ಮೂಡದೈತ್ಯನ ಕೊಂದು 

ರೂಢಿಯ ನೆಗಹಿ ಜಗಕಿತ್ತೆ 

ರೂಢಿಯ ನೆಗಹಿ ಜಗಕಿತ್ತೆ ಹಯವದನ 

ಪೌಢ ನೀ ಎನಗೆ ದಯವಾಗೊ ಶ್ರ 


ಶಿಶುವ ಬಾಧಿಸುತಿರ್ದ ಕಶಿಪನ್ನ ಸೀಳಿದಿ 
ಕುಶಲದಿಂ ಕರುಳ ಮಾಲೆಯ 


ಲಂ 


ಬಾ 


(ೈ 


ತ 
ತ 
(51 
ಭ್ರ 
2 
ತ್ತ 
ನ್‌ 
(ಟ[ 


ಕುಶಲದಿ೦ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ ಹಯವದನ 
ಬಿಸಜಾಕ್ಷ ಎನಗೆ ದಯವಾಗೊ 


ವಾಮನರೂಪದಿ ಬಂದು ಭೂಮಿ ಓರಡಿ ಮಾಡಿ 
ವ್ಯೋಮಕ್ಕೆ ಚರಣವ ನೀಡಿದೆ 

ವ್ಯೋಮಕ್ಕೆ ಚರಣವ ನೀಡಿದ ಹಯವದನ 
ವಾಮನ ಎನಗೆ ದಯವಾಗೊ 


ಕೊಡಲಿಯ ಹಿಡಿದು ಕಡಿದೆ ದುಷ್ಪನೃಪರ 
ಹಡೆದ ತಂದೆಯ ಮಾತು ಸಲಿಸಿದೆ 

ಹಡೆದ ತಂದೆಯ ಮಾತು ಸಲಿಸಿದ ಹಯವದನ 
ಒಡೆಯ ನೀ ಎನಗೆ ದಯವಾಗೊ 


ಸೀತೆಗೋಸ್ಕರ ಪೋಗಿ ಸೇತುವೆಯ ಕಟ್ಟದೆ 
ಭೂತ ರಾವಣನ ಮಡುಹಿದೆ 

ಭೂತ ರಾವಣನ ಮಡುಹಿದೆ ಹಯವದನ 
ಖ್ಯಾತ ನೀ ಎನಗೆ ದಯವಾಗೊ 


ಗೊಲ್ಲರ ಒಡನಾಡಿ ಬಲ್ಲಿದಸುರನ ಕೊಂದು 
ಮಲ್ಪರೊಡನಾಡಿ ಮಡುಹಿದೆ 
ಮಲ್ಲರೊಡನಾಡಿ ಮಡುಹಿದ ಹಯವದನ 
ಘುಲ್ಲಾಕ್ಷ ಎನಗೆ ದಯವಾಗೊ 


೧೦ 


ಪುರರ ಸತಿಯರಿಗುಪದೇಶವನಿಕ್ಕಿ 
ಪುರರನೆಲ್ಲ ಮಡುಹಿದೆ 

ಪರರನೆಲ್ಲ ಮಡುಹಿದ ಹಯವದನ 
ನಿಷುಣ ನೀ ಎನಗೆ ದಯವಾಗೊ 


(೧೨ (೧9 ( 


ತೇಜಿಯನೇರಿ ರಾಹುತನಾಗಿ ನೀ ಮೆರೆದೆ 
ಮೂರ್ಜನಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕಿಯೆಂದೆನಿಸಿದೆ 


ಆಗ್ರ 


(೦ 


ಆ 


ಸ 


ಸಾ]ರಸಾರ್ವಗತಣ್ಯ, 3) 


ತ್ರಿ 


` 


ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಮೂರ್ಜಗಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕಿಯೆಂದೆನಿಸಿದೆ ಹಯವದನ 
ಭೋಜ ನೀ ಎನಗೆ ದಯವಾಗೊ 


ವಾದಿರಾಜರಿಗೊಲಿದು ಸ್ವಾದೆಪುರದಲಿ ನಿಂದು 
ದದ ಕಥೆಯನರುಹಿದೆ 

ೇೀದದ ಕಥೆಯನರುಹಿದ ಹಯವದನ 
ಮಾಧವ ನೀ ಎನಗೆ ದಯವಾಗೊ 


ತ್‌ ತ್ತೆ 


| 


೨೮೯ 


ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ 
ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷುಮಿ ಅರಸನೇ 


ನಾರಾಯಣ ಲಕ್ಷುಮಿಅರಸನೆ ಹಯವದನ 
ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಒಲಿದು ದಯವಾಗು 


ಕಾಮವೆಂಬ ಕೊಂಡ ಕ್ರೋಧವೆಂಬ ಕನ್ನಡಿ (ಕೆಂಗಿಡಿ?) 
ಲೋಭಮೋಹಗಳನುವಾದೊ 
ಲೋಭಮೋಹಗಳನುವಾದೊ ಹಯವದನ 

ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ಒಲಿದು ದಯವಾಗು 


ಮನುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಲದೊಳಗವತರಿಸಿ 
ಜಗವೇಳು ಧರೆಯ ನೆಗಹಿದೆ 

ಜಗವೇಳು ಧರೆಯ ನೆಗಹಿದೆ ಹಯವದನ 
ಮತ್ತ್ಯವತಾರ ದಯವಾಗು 


ಕೂರ್ಮಾವತಾರದಲಿ ಭೂಮಿಯ ನೆಗಹಿದೆ 
ಕೂಡೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿದೆ 


೧೦ 


೧೧ 


1 


0 


ಕೂಡೆ ಸಜ್ಜನರ ಸಲಹಿದೆ ಹಯವದನ 
ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ದಯವಾಗು 


ವರಾಹಾವತಾರದಲಿ ದುರುಳ ದಾನವಗಂಜಿ 
ಕೋರೆದಾಡೆಯಲಿ ನೆಗಜಿದೆ 
ಕೋರೆದಾಡೆಯಲಿ ನೆಗಹಿದೆ ಹಯವದನ 
ವರಾಹಾವತಾರ ದಯವಾಗು 


ಸೊಕ್ಕಿದ ಅಸುರನ ಕರುಳ ಕುಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಯ ಮಾಡಿ 
ಭಕ್ತನಿಗಭಯ ಸಲಿಸಿದೆ 

ಭಕ್ತನಿಗಭಯ ಸಲಿಸಿದೆ ಹಯವದನ 

ಅಪ್ಪ ನರಸಿಂಹ ದಯವಾಗು 


ವಾಮನನಾಗಿ ನೀ ಭೂಮಿದಾನವ ಬೇಡಿ 
ಭೂಮಿ ಪಾದದಲಿ ಅಳೆದೆಯೊ 

ಭೂಮಿ ಪಾದದಲಿ ಅಳೆದೆಯೊ ಹಯವದನ 
ವಾಮನಾವತಾರ ದಯವಾಗು 


ತ್ರ 


81 
" 


ಛ ಶಿರ ಕಡಿದು ಕ್ಷತ್ರಿಯಕುಲ ಸವರಿ 
ಕೊಡಲಿಯ ಪಿಡಿದೆಯೊ 

ಕೊಡಲಿಯ ಪಿಡಿದೆಯೊ ಹಯವದನ 
ಅಪ್ಪ ಭಾರ್ಗವನೆ ದಯವಾಗು 


ಟೆ 


4 (ೈ ಓ೧೬ 


(0. 


ಸೀತೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದೆ 
ಪಾತಕಿ ರಾವಣನ ಮಡುದಿದೆ 

ಪಾತಕಿ ರಾವಣನ ಮಡುಹಿದೆ ಹಯವದನ 
ರ್ಯಾತ ರಘುನಾ ನಾಥ ದಯವಾಗು 


ತ 


ತಿ 


_ವತಾರದಲಿ ದುಷ್ಪಕಂಸನ ಕೊಂದೆ 
ಳ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಿದೆ 


ಚ 


೪೨ 


0 


(೦* 


(೦ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಹೆತ್ತವಳ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಿದೆ ಹಯವದನ 
ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ದಯವಾಗು 

ಉತ್ತಮ ಸತಿಯರ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ರತ ಸವರಿ 

ಮತ್ತೆ ಹಯವೇರಿ ಮೆರೆದೆಯೊ 

ಮತ್ತೆ ಹಯವೇರಿ ಮೆರೆದೆಯೊ ಹಯ[ವದನ 
ಉತ್ತಮ ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ದಯವಾಗು] 


ಅಂಗಜನಯ್ಯನೆ ಮಂಗಳಮಹಿಮನೆ 
ಗಂಗೆಯ ಪೆತ್ತ ಗರುವನೆ 

ಗಂಗೆಯ ಪೆತ್ತ ಗರುವನೆ ಹಯವದನ 
ಮಂಗಳ ಮಹಿಮ ದಯವಾಗು 


ವಾದಿರಾಜರಿಗೊಲಿದೆ ಸ್ವಾದೆಪುರದಲಿ ನಿಂತೆ 
ವೇದಾ೦ತ ಕಥೆಯ ಹರಹಿದೆ 

ವೇದಾಂತ ಕಥೆಯ ಹರಹಿದೆ ಹಯವದನ 
ವೇದಮೂರುತಿಯೆ ದಯವಾಗು 


೨೯ರ 


ನಿದ್ರೆಮಾಡಿದ ರಂಗ ನಿದ್ರೆಮಾಡಿದ 
ಭದ್ರಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಮಗಳ ಸಹಿತ 


ವೇದಕದ್ದ ಅಸುರನಿಗಾಗಿ ಆ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪವ ಧರಿಸಿ 
ಸಾಧಿಸಿ ಅಸುರನ ಕೊಂದ ವಾರಿಜಾಕ್ಷ ಬಳಲಿ ಬಂದು 


ತರಳ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪನ ಕರುಳ ಬಗೆದು ಕೊರಳೊಳಿಟ್ಟು 
ನರಮೃಗ ರೂಪವ ತಾಳಿ ನರಸಿ೦ಹ ಬಳಲಿ ಬಂದು 


೩೪೧ 


೧೦ 


೧೧ 


೧೨ 


[ 


( 


ಸಮ 


2 
ಲ್ಪ 
ಟ್ರ 
ತ 
(೨ 


, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ತ : 


ರ 


( 


ಬಲಿಯ ದಾನವನ್ನೆ ಬೇಡಿ ನೆಲನ ಮೂರಡಿ ಮಾಡಿ 
ಒಲಿದು ಬಾಗಿಲನ್ನೆ ಕಾಯ್ದ ವಾಮನನಾದ ಬಳಲಿ ಬಂದು ಕ 


ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನೆ ಕೇಳಿ ತಾಯಿ ಶಿರವನ್ನೆ ಅಳಿದು 
ಏಳುಮೂರು ಬಾರಿ ನೀನು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರದಕ್ಷಣೆಮಾಡಿ ಲ 


ಸೀತೆಗಾಗಿ ಪಡೆಯ ಸವರಿ ಸೇತುಬ೦ಧನವ ಮಾಡಿ 
ದೂತರಾವಣನ್ನ ಕೊಂದು ಸೀತಾರಾಮ ಬಳಲಿ ಬಂದು ೫ 


ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಗೋವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದು 
ಗೋಪಸ್ತೀಯರ ಸೀರೆ ಸೆಳೆದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಳಲಿ ಬಂದು 


(ರ್‌ 


ಬತ್ತಲೆ ಕುದುರೆಯನೇರಿ ಮತ್ತೆ ತೇಜಿಯನ್ನೆ ನಡೆಸಿ 
ಹತ್ತಾವತಾರವ ತಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಕಿರೂಪನಾಗಿ 


(೦ 


ಧರೆಯೊಳತ್ಕಧಿಕವಾದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಿ ನೆಲೆಸಿ 
ಕರುಣದಿಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಲಹಬೇಕು ಹಯವದನನೆ ೮ 


೨೯೧ 


ಪರಮಪಾವನ್ನನಾಮ ಭಳಿರೆ ಸಂಗರ ಭೀಮ 
ಸರಸಗುಣಾಭಿರಾಮ ತರಣಿವ೦ಶ ಲಲಾಮ 
ತಾರಾನಂದನ ಪ್ರೇಮ ಪರಿಪೂರ್ಣಧಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ 


ಣೆ 


ಚಿಕ್ಕಪ್ರಾಯದಲಿ ಬಲುರಕ್ಕಸಿಯನು ಸೀಳಿ 

ತಾಕಲದೆ ಕಾಲ್ಪೆಣ್ಣೈದು ರಾಜಮೌಳಿಯ ಬಿಲ್ಲ 

ಗಕ್ಕನೆ ಖಂಡ್ರಿಸಿ ಕೈವಿಡಿದು ಸೊಬಗನುಕ್ಕುವ ಜಾನಕಿಯ 
ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ ಪೋಗಿ ದಿತಿಯ ಕೈಕೆಯ ಮಾತು 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ” ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೪ 


ನಾ 


ದಕ್ಕಲೆನುತ ಪೋಗಿ ದಂಡಕಾರಣ್ಯವ 
ಪೊಕ್ಕು ದೂಷಣ ಮುಖ್ಯ ಭೂರಿ ದಾನವಹಿಂಡ 
ಚಕ್ಕಂದದಲಿ ಕೊಂದ ಜಾಣ ನೀನಹುದೊ ೧ 


ಭುವನೇಶ ಶಬರಿಯ ಪೂಜೆಯ ಕೈಕೊಂಡು 

ಪವನಾತ್ಮಜನ ಕಂಡು ಬರಹೇಳಿ 

ರವಿಯ ಸೂನನ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತವಕದಿ೦ ವಾಲಿಯ 
ಹವಣರಿಯದಸುವ ಕೊಂದು 

ಫ್ಷವಗ ಬಲವನು ಕೂಡಿ ಬಲು ಸಮುದ್ರವ ಬಂಧ- 

ನವ ಮಾಡಿ ಕುಂಭಕರ್ಣ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಲಂಕಾರಾ 

ಜ್ಯ ವಿಭೀಷಣಗಿತ್ತು ಅವನಿಜೆಸಹ ಪುಷ್ಪಕವನೇರಿ ನಡೆದೆ ೨ 


1 


ರರೆಲ್ಲ ಪೂವುಳೆಗರೆಯೆ ಸುಗ್ರೀವಾದಿ 
ಸರಾವಣರ ಸೇನೆ ಬೈಲಾಗಿ ನೀ ನಡೆಯೆ ಶೃಂ- 
ಇರವಾದ ಸಾಕೇತಪುರಕೆ ಭರದಿ ಬಂದು 
ನಿರುತ ಸೌಖ್ಯದಲಿ ನಿಂದು ಸಿರನೆಲೆವಿನಯದಿ ಚಿನ್ಮಯನಾ 
ಗಿರಿಯ ಶುಭಕರ್ಣವೊ0 ) ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಣ 
ಭರತಶತ್ರುಘ್ನಯಿರೆ ಹನುಮನ ಸೇವೆ. 'ದಿವ್ಯಸಿಂಹ ೦ಹಾಸನವೇರಿ 
ಧರೆ ಆಳಿದ ಪರಿಣಾಮದಿ ಹಯವದನ ಕಾನ ೩ 


ಣ 


ಒತು 


ಬಾಬಾ ಬಾರೈಬಾಬಾ ಬಾ ಬಾರೈಬಾ 
ಬೇಗ ಬಾರೆಂದು ಭಕುತರು ಕರೆಯಲು ಹರಿ 


ಶ್ರೀಸತಿಯಷ್ಪಿಕೊಂಡಿಪ್ಪನೆ ಬಾ 
ಶೇಷಶಯನ ಎನ್ನಪ್ಪನೆ ಬಾ ೧ 


ಮತ್ಸ್ಯನಾಗಿ ಜಲದೊಳಾಡಿದವನೆ ಬಾ 
ಕಚ್ಛಪವತಾರವ ಮಾಳ್ದನೆ ಬಾ ಶ್ರ 


೪೨ 


ಆ 


ರಾವಣಾಂತಕ ರಘುರಾಮನೆ ಬಾ 
ದೇವಕಿ ನಿಜಸುತ ಪ್ರೇಮನೆ ಬಾ 


೨೯೩ 


ಲನೇನೆ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಗೋ- 


ಷನ 
ಲಕೃ ನ 


ಜಟ್ಟಿ 


ಬಾಲನೇನೆ ನಿನ್ನಮಗನು 
ಬಾಲಕಿಯರಾಲಯ ಪೊಕ್ಕು 
ಶೀಲಗೆಡಿಸಿ ಸಾಲದೆ ಗೋ- 
ಕುಲವನು ಸೂರೆಮಾಡಿದ 


2 
0 


ಬ 


ಎಡಿ 


(೦ 


[ 


ಕಾಲು ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆವನೀತ ಮೇಲುಗಿರಿಯ ಬೆನ್ನಲಾಂತ 
ಮೂಲಬೇರ ಮೆಲ್ಲುವಾತ ಜ್ಞಾಲರೂಪಿ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ 
ಬಾಲನಾಗಿ ಭೂಮಿಬೇಡಿದ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ ತಾಯ 
ತಲೆಯ ಎರವು ಮಾಡಿದ ವಲ್ಕಲವನುಟ್ಟು ಅಡವಿ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಆಲಯವ ತಿರುಗಿದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ 
ನೀಲವರ್ಣ ನಿಗಮಗೋಚರ 

ವೇಲಾಪುರದ ಸೋರುಮುಡಿಯ 
ಬಾಲೆಯನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚನಾದ 


ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಯಿರುವ ಪೊಡವಿ ದೊಡ್ಡನೆತ್ತಿ ಪೊರೆವ 
ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತಿರುವ ಕಡುಕ್ರೂರ ಹಿಡಿದ ಹಟವ 
ಹುಡುಗನಾಗಿ ಪೊಡವಿ ಬೇಡಿದ ಕೊಡಲಿ ಪಿಡಿದು 

ಕಡಿದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕುಲವ ತರಿದನೆ ರಾವಣಾದಿ 

ಪಡೆಯನೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ 

ತುಡುಗು ಮಾಡಿ ಗಡಿಗೆ ಪಾಲ ಕುಡಿದು ಕಡಹದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ 
ಬಿಡದೆ ತ್ರಿಪುರವ್ರತಕೆಡಿಸಿ ಪಿಡಿದು ತೇಜಿಯ;ನಡೆಸುತಿಹನು 


ನೀರಪೊಕ್ಕು ವೇದತಂದು ಭಾರಪೊತ್ತು ಬೆನ್ನಲಿಟ್ಟು 
ಕೋರೆಹಲ್ಲು ತೋರುವ ಕ್ರೂರವದನ ಅಪಾರ ಮಹಿಮ 
ಮೂರು ಪಾದ ಭೂಮಿ ಬೇಡಿದ ವಿಪ್ರರ ಕರೆಸಿ 
ಧಾರುಣಿಯನೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಪರ್ವತಗಳ ತರಿಸಿ 
ಶರಧಿಯನ್ನು ಸೇತುಕಟ್ಟಿದನೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ 

ಜಾರ ಚೋರ ಮಾರನಯ್ಯ ನಾರೇರಪ್ಪಿ ಮರುಳುಮಾಡಿ 
ವಾರಿಜಾಕ್ಷ ಹಯವದನ ಏರಿ ಕುದುರೆ ವೈಹಾಳಿಮಾಡಿದ 


೨೯೪ 


ಬೆಳಗುಂರಭಾವದಿ ಬಾರೊ ಹರಿಯೆ ಚರಣ 
ತೊಳೆದು ಜಲದಿ ತೀರ್ಥಪಾನ ಮಾಡುವೆನೊ 


ನೀರ ಒಳಗೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನ 
ಭಾರ ಪೊತ್ತು ನಿನ್ನವರ ಕಾದುಕೊಂಬೆ 
ಮೋರೆ ತಗ್ಗಿಸಿದರೇನೆಂಬೆ ಜಗದಿ 
ನಾರಸಿಂಹನಾಗಿ ಪೂಜೆಯಗೊಂಬೆ 


೩೪೫ 


೧ 


೩೪೬ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಬಲಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದೆಲ್ದ್ಲೊ ಕ್ಷತ್ರಿ 

ಕುಲವ ಸವರಿ ಕೊಡಲಿಯ ಹಿಡಿದೆಲ್ಲೊ 

ಬಲವಂತ ನಿನಗಿದಿರಿಲ್ದೊ ನಿನ್ನ 

ಲಲನೆಯ ತಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಳಿದೆಲ್ಲೊ ೨ 


ಗೋಕುಲದೊಳು ಪುಟ್ಟಿದೆಲ್ಹೊ ಲೋಕ 
ಪಾ(ಕಾ?) ಕು ಮಾಡಲು ಬುದ್ಧರೂಪನಾದೆಲ್ಲೊ 
ಯಾಕೆ ಹಯವನೇರಿದೆಲ್ಲೊ ನಮ್ಮ 


ಸಾಕುವ ಹಯವದನ ನೀನೆ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲೊ ಶಿ 
೨೯೫ 

ಮನ್ನಿಸೊ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಮಂಜುಗುಣಿಪುರ ವಾಸ ಪ. 

ಸನ್ನುತ ಸದ್ಗುಣಪೂರ್ಣ ಸುಪ್ರಸನ್ನ ಹಯವದನ ಅ.ಪ. 


ದೇಶದೇಶದಿ೦ದ ಬ೦ದ ಜನರಿಗೆ ಮುದದಿಂದ 

ಲೇಸಿನ ವರನನೀವೆ ನಿರುತ ಕಾವೆ 

ಭಾಸುರ ಮೋಹನವೇಷ ಭಾನುಕೋಟಿಸುಪ್ರಕಾಶ 

ಶ್ರೀಸತಿಯ ಪ್ರಾಣೇಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ೧ 


ವಾರಿಧಿಯೊಳಗಾಡಿದೆ ಗಿರಿಯ ಬೆ[ನ್ನ) ಲೆತ್ತಿದೆ 

ಭಾರವಹ ಧರೆಯ ತಂದೆ ದೈತ್ಯನ ಕೊಂದೆ 

ದುರುಳ ಬಲಿಯನು ಮೆಟ್ಟಿ ದೈತ್ಯನೃಪರನೆ ಕುಟ್ಟಿ 
ತರುಣಿಗಭಯವನಿತ್ತೆ ತರುವ ಕಿತ್ತೆ ಸ 


ಪುರದ ನಾರಿಯರನು ಪಂಥದಿ ಗೆಲಿದೆ ನೀನು 

ವರ ಕಲ್ಕಿಯಾಗಿ ತುರಗವನೇರೆ ಮೆರೆದೆ 

ವರದ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಯವದನ ವೆಂಕಟರಾಯ 

ಪೊರೆಯೊ ಎಂದೆಂದೂ ಎನ್ನ ಪುರುಷರನ್ನ ೩ 


ತ್ರಿ 


ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


೨೯೬ 


ಮಾಕಾಂತೆಯರಸನ ತೋರೆನಗಮ್ಮ 
ಸಾಕುವ ಸರಸನ ತೋರೆ 


ಕಣ್ಣೆರಡು ಸಾಸಿರುಳ್ಳವನಂಗದಿ 

ಕಣ್ಣಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗಿಪ್ಪನ 

ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿಯಿ೦ದ ಕೂಡಿಪ್ಪನ 
ಮಣ್ಣ ಕೂಡಿದ ದಿವ್ಯಕಾಯನ 


ಮಣ್ಣಿನ ದೇವರ ಮುಖದಿಂದ 

ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೆಣಸುವರ ಭುಜದಿಂದ 

ಮಣ್ಣ ಪಾ(ನಾ?)ಡುವರ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಮತ್ತೆ 
ಮಣ್ಣ ಚರಣದಿ ಪುಟ್ಟಸಿದನ 


ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚದನ ಕಣ್ಣ ತೋರದನ 
ಹೆಣ್ಣಾಳಿನುರುಬಿನಲಿ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನ 
ಮಣ್ಣನಳೆದು ಮಣ್ಣಿನರಸನೊರೆಸಿದ 
ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳನಾಳಿದನ 


ಮಣ್ಣ ಪೊತ್ತನಧರಿಸಿದ ಚಿಣ್ಣನ 
ಮಣ್ಣ ಮೆದ್ದ ಸಣ್ಣ ಬಾಯೊಳು 
ಮಣ್ಣನೆ ತೋರಿದ ನಂದನರಾಣಿಗೆ 
ತಲ್ಲಣ ಹಬ್ಬವ ಕೊಟ್ಟ ಧೀರ 


ಕನ್ನಗಳ್ಳರ ಕೊಂದು ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವರಿಗೆ 
ಕಣ್ಣ ತರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಚದುರನ 
ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟನಂತ 
ಕಣ್ಣುಳ್ಳ ರೂಪವ ತೋರ್ದನ 


೫ 


(2 


೨ 


೩೪೮ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ತ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಹೆಣ್ಣ ಮೋಹಿಸುವನ ಸುಟ್ಟುರಿ- 

ಗಣ್ಣನ ಮರುಳು ಮಾಡಿದನ 

ಹೆಣ್ಣನುಂಗುಟದಿ ಪಡೆದು ತಮ್ಮಣ್ಣನ 

ಮಣ್ಣಿನೊಡೆಯ ಮಾಡಿಸಿದನ ಹ 


ಮಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಮಣ್ಣನಾಳಿದ ದುರ್ಜನ 
ದಾನವರ ಕೊಂದನ 

ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣೊಲ್ಲದ ವಾದಿರಾಜನಿಗೆ 
ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಹಯವದನನ 


(೦ 


೨೯೬ 


ಸಾಕು ಸಡಗರವ ಬಿಟ್ಟು ಹರಿಯ ನೆನೆ ಬೇಗ 
ನೂಕು ಭವದ ಬೇಸರ ದುಷ್ಕರ್ಮವನೀಗ 


ವೇದವ ಗಿರಿಯ ಧರೆಯನುದ್ಧರಿಸಿದವನ್ಯಾರು 

ಬಾಧಿಪ ಖಳನುದರ ಸೀಳ್ಪಗೆ ಸರಿದೋರು 

ಪಾದನಖದಿ ಬೊಮ್ಮಾಂಡವನೊಡೆದನ ಸಾರು 

ಕ್ರೋಧದಿ ನೃಪರನು ಕೊಂದವನ ಮಹಿಮೆಯ ಬೀರು ೧ 


ಸೇತುವೆಗಟ್ಟಿದ ರಾಮನಿಂದಿಷ್ಟವ ಬೇಡು 

ಭೂತರುಣಿಗೆ ಸುಖವಿತ್ತನ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡು 

ಖ್ಯಾತ ದಿಗಂಬರದೇವನ ಕುಶಲವ ನೋಡು 

ಭೀತಿಯ ಬಿಡುತಲಿ ಭಜನದಿ ಲೋಲ್ಕಾಡು _ 


ಅನುದಿನ ಪೊಕ್ಕು ನೀ ಸಾರಿ [ಸಜ್ಜನರೆಡೆಗೆ] 

ಮನೆಮನೆವಾರ್ತೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಧೇನಿಸುವುದು ಗಳಿಗೆ 
ಕನಸಿನೊಳಾದರು ಪೋಗದಿರಧಮರ ಬಳಿಗೆ ಗು- 

ಣನಿಧಿ ಹಯವದನನ ನಿಲಿಸಿಕೊ ಮನದೊಳಗೆ ತ್ತಿ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೪೯ 


೨೯೮ 


ಸೋಮಾಸುರನೆಂಬ ಅಸುರನು 
ಸಾಮಕವೇದವ ಒಯ್ಕಲು ಮಾ 
ಸೋಮಾಸುರದೈತ್ಯನ ಕೊಂದು 
ಸಾಮಕವೇದವ ತಂದನು ಮಾ ೧ 


ಗುಡ್ಡವು ಮುಳುಗಿ ಪೋಗಲು ನಮ್ಮ ದೇವ 

ಗುಡ್ಡ ಬೆನ್ಕೊಳಗಿತ್ತನು ಮಾ 

ಗುಡ್ಡದಂಥ ದೈತ್ಯರನೆಲ್ಲ 

ಅಡ್ಡ ಕೆಡಹಿ ಬಿಸುಟನು ಮಾ ೨ 


ಚಿನ್ನಗಣ್ಣಿನವನು ಬಂದು 

ಕನ್ನೆ ಹೆಣ್ಣನೊಯ್ಕಲು ಮಾ 

ವರ್ಣರೂಪವ ತಾಳಿದಸುರನ 

ಛಿನ್ನಭಿನ್ನವ ಮಾಡಿದನು ಮಾ ೩ 


ಕಂಬದಿಂದಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇವ 

ಇಂಬಾದಸುರನ ಬಗಿದನು ಮಾ 

ನಂಬಿದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕಾಯ್ದ 

ಅಂಬುಜನಾಭ ನೃಸಿ೦ಹನು ಮಾ ಲ 


ಮುರುಡನಾಗಿ ಬ೦ದು ನಮ್ಮ ದೇವ 

ಬಲಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿದನು ಮಾ 

ಇಳೆಯ ಈರಡಿಯ ಮಾಡಿ 

ಬಲಿಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೊತ್ತಿದನು ಮಾ ೫ 


ಕೊಡಲಿಯನು ಪಿಡಿದು ನಮ್ಮ ದೇವ 
ಕಡಿದ ಕ್ಷತಿಯರಾಯ (ಯರ?) ನು ಮಾ 


೩೫೦ 


ಹಡೆದ ತಾಯಿಯ ಶಿರವ ತರಿದು 
ಪಡೆದನಾಕೆಯ ಪ್ರಾಣ(ಣವ?) ನು ಮಾ 


ಎಂಟು ಎರಡು ತಲೆಯ ಅಸುರನ 
ಕಂಠವ ಛೇದಿಸಿ ಬಿಸುಟನು ಮಾ 
ಒಂಟೀ ರೂಪವ(9) ತಾಳಿದಸುರನ 
ಗ೦ಟ ವಿಭೀಷಭಣಗಿತ್ತನು ಮಾ 


ಸೋಳಸಾಸಿರ ಗೋಪಿಯರೊಡನೆ 
ಕೇಳಿಮೇಳದೊಳಿದ್ದನು ಮಾ 
ಬಾಲಕನಾಗಿ ತನ್ನುದರದಲಿ 
ಲೋಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗರಸನು ಮಾ 


ಒಪ್ಪದಿ೦ಂದಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇವ 
ಇಪ್ಪೆವನದೊಳಗಿಪ್ಪನು ಮಾ 

ಸರ್ಪಶಯನನಾಗಿ ಪೋಗಿ 

ತ್ರಿಪರಸ೦ಹಾರ ಮಾಡಿದನು ಮಾ 

ಏನು ಮಾಯನು ಮಾಯನು ಮಾ ನಮ್ಮ ದೇವ 
ಬಲ್ಲಿದ ಕಲ್ಯಾವತಾರನು ಮಾ 

ಇಳೆಯ ಸ್ವರ್ಗ ಪಾತಾಳಕ್ಕೊಡೆಯ 

ಚೆಲುವ ಶ್ರೀ ಹಯವದನನು ಮಾ 


೨೯೯ 


ಹರಿಹರರಿಬ್ಬರು ಒಲಿದು ಮಾತಾಡಲು 
ಕೊಳವ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಎಲೆತೋಟ 

ಕೊಳವ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಎಲೆತೋಟದೊಳಗಾಡುವ 
ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಂಡು ಹರ ಮರುಳಾದ 


1. 


೧೦ 


ಣಿ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೫೧ 


ತೆಂಗಿನ ತಿಳಿಗೊಳ ನಿಂಬೆ ಕಿತ್ತಲೆ ಬಾಳೆ 

ಹೊಂಬಾಳೆ ಅಡಿಕೆ ಬನಗಳು 

ಹೊಂಬಾಳೆ ಅಡಿಕೆ ಬನದೊಳಗಾಡುವ 

ರಂಭೆಯ ಕಂಡು ಹರ ಮರುಳಾದ ೧ 


ಅರಿಸಿನ ತಿಳಿಗೊಳ ಹಲಸು ಕಿತ್ತಲೆ ಬಾಳೆ 

ಬೆರಸಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬನದೊಳು 

ಬೆರಸಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬನದೊಳಗಾಡುವ 

ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಿಯ ಕಂಡು ಹರ ಮರುಳಾದ . 


ಮೊಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಅಲ್ಲೆ ಪಾರಿಜಾತ 

ನಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿವೊ ಗಿಳಿಗಳು 

ನಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿವೊ ಗಿಳಿಗಳು ನುಡಿಗಳ 

ಚೆಲುವೆಯ ಕಂಡು ಹರ ಮರುಳಾದ ೩ 


ಸೋಗೆ ನವಿಲುಗಳು ಗಿಳಿಹಿ೦ಡು ತುರುಗಳು 

[ಕೋಗಿಲೆ ನಲಿಯೊ ಪಂಸೆಗಳು] 

[ಕೋಗಿಲೆ ನಲಿಯೊ ಪಂಸೆಯೊಳಾಡುವ] ಸೊ- 

ಬಗಿಯ ಕಂಡು ಹರ ಮರುಳಾದ ೪ 


ಚೆಲುವ ಚರಣಗಳು ಜಂಫೆ ಜಾನೂರು ಕಟಿ 

ವಳಿಪಂಜ್ತೆ ಜಠರ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವು 

ವಳಿಪಂಜ್ನೆ ಜಠರ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಣ್ಣಿನ 

ಸ್ತನವ ವರ್ಣಿಸಲಾರಿಗಳವಲ್ಲ ೫ 


ಕಾಲುಂಗುರ ಅಕ್ಕಿ ಪಿಲ್ಕ ಜೋಡುಮೆಂಟಿಕೆಗಳು 

ವೀರಮುದ್ರಿಕೆಯು ಕಿರುಪಿಲ್ಕ 

ವೀರಮುದ್ರಿಕೆಯು ಕಿರುಪಿಲ್ಯ ನಿಟ್ಟಿದ್ದ 

ಬಾಲೆಯ ಕಂಡು ಹರ ಮರುಳಾದ ೬ 


೩೫೨ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ನಡು ಬಳುಕಿ ಮುಡಿ ಸಡಲಿ ಉಡಿಗಂಟೆ ಹೊಳೆಯುತ 
ಕೊರಳ ಪದಕ ಹಾರ ಒಲೆಯುತ 

ಕೊರಳ ಪದಕ ಹಾರ ಒಲೆಯುತ ಹೆಣ್ಣಿನ 

ಇರವ ವರ್ಣಿಸಲಾರಿಗಳವಲ್ಲ 


(೦ 


ಹಸಿರು ಕುಪ್ಪಸಗಳು ಮುಂಗೈನಗಗಳು 

ನಳಿತೋಳುಬಂದಿ ಬಳೆಗಳು 

ನಳಿತೋಳುಬಂದಿ ಬಳೆಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ 

ಥಳುಕು ವರ್ಣಿಸಲಾರಿಗಳವಲ್ಲ ೮ 


ಹಾರ ಹೀರಾವಳಿ ಕೇಯೂರ ಕಂಕಣ 

ತೋಳ ಭಾಪುರಿ ಭುಜಕೀರ್ತಿ 

ತೋಳ ಭಾಪರಿ ಭುಜಕೀರ್ತಿನಿಟ್ಟಹ 

ಇಂದುಮುಖಿಯ ಕಂಡು ಹರ ಮರುಳಾದ ೯ 


ಅರಳೋಲೆ ಮೂಗುತಿ ಹಣೆಯ ಹಚ್ಜೆಯ ಬೊಟ್ಟು 

ಕದಪು ಕನ್ನಡಿಯು ಕುಡಿಹುಬ್ಬು 

ಕದಪು ಕನ್ನಡಿಯು ಕುಡಿಹುಬ್ಬು ಹೆಣ್ಣಿನ 

ಬೆಳಕ ವರ್ಣಿಸೆ ಹರಗಳವಲ್ಲ ೧೦ 


ನೊಸಲು ಕಸ್ತೂರಿಗಳು ಎಸೆವ ಬೈತಲೆಗಳು 

ಕುರುಳು ಕೂದಲುಗಳು ಕುಂತಲಗಳು 

ಕುರುಳು ಕೂದಲುಗಳು ಕುಂತಲಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ 

ಜಡೆಯ ವರ್ಣಿಸಲಾರಿಗಳವಲ್ಲ ೧೦ 


ಕುಂಭಕುಚದ ಮೇಲೆ ಗಂಧವ ಪೂಸಿದಳೆ 

ಅಂದಕೆ ಹಿಡಿದಳೆ ಕಮಲವ 

ಅ೦ಂದಕೆ ಹಿಡಿದಳೆ ಕಮಲವ ಕಡೆಗಣ್ಣ 

ಚಂದ ಬ೦ದ್ದರನ ಕಂಗೆಡಿಸಿತು ೧೨ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೫೩ 


ತೋರ ಕುಚದ ಮೇಲೆ ಸಾದು ಗಂಧವ ಪೂಸಿ 

ಆಯಕೆ ಹಿಡಿದಳೆ ಕಮಲವ 

ಆಯಕೆ ಹಿಡಿದಳೆ ಕಮಲವ ಕಡೆಗಣ್ಣ 

ಢಾಳ ಬಂದ್ದರನ ಕಂಗೆಡಿಸಿತು ೧೩ 


ಕಕ್ಕಸ ಕುಚದಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಹಾರಗಳು ಹೊಳೆಯೆ 

ಹಸ್ತಕಟ್ಟುಗಳು ಹೊಳೆಯುತ 

ಹಸ್ತಕಟ್ಟುಗಳು ಹೊಳೆವುತ್ತ ಹೆಣ್ಣಿನ 

ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದ್ದರನ ಕಂಗೆಡಿಸಿತು ೧೪ 


ಅಮ್ಮಾಲೆ ಆಡೋಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಳು 

ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ನಗುವೋಳು 

ತನ್ಕೊಳಗೆ ತಾನು ನಗುವೋಳು ಬೊಮ್ಮನ 

ಮಗನ ಮರುಳು ಮಾಡಿ ನಡೆದಳು ೧೫ 


ನೋಡಳು ನುಡಿಯಳು ಹರನ ಕೂಡೆ ಮಾತಾಡಳು 

ಓಡುತ್ತ ಚೆ೦ಡ ಹೊಯ್ವಳು 

ಓಡುತ್ತ ಚೆ೦ಡ ಹೊಯ್ವವೇಗವ ಕಂಡು 

ಮೂರುಕಣ್ಣವನು ಮರುಳಾದ ೧೬ 


ಕೆದರಿದ ಕೆಂಜೆಡೆ ಕೊರಳ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ 

ಕರದಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಹೊಳೆಯುತ 

ಕರದಿ ತ್ರಿಶೂಲ ಹೊಳೆಯುತ ಹೆಣ್ಣಿನ 

ನುಡಿಸುತ್ತ ಹಿಂದೆ ನಡೆದನು ೧೭ 


ರೂಢಿಗೊಡೆಯನ ಕೂಡೆ ಆಡುವ ವನಿತೆ 

ನೋಡೆ ನೀ ಎನ್ನ ಕಡೆಗಣ್ಣ 

ನೋಡೆ ನೀ ಎನ್ನ ಕಡೆಗಣ್ಣ ಹೆಣ್ಣಿನ 

ಕಾಡುತ ಹಿಂದೆ ನಡೆದನು ೧೮ 

೩೫೪ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಪೀತಾ೦ಂಬರದ ಮುಂಜೆರಗನು ಕಾಣುತ್ತ 

ಸೋತೆ ಬಾರೆಂದು ಕರೆದನು 

ಸೋತೆ ಬಾರೆಂದು ಕರೆದ ಧ್ವನಿಯ ಕೇಳಿ 

ಕಾಂತೆ ಬನದೊಳು ಮರೆಯಾದಳು ೧೯ 


ಮಂಗಳ ಮಹಿಮಗೆ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ 

ಗಂಗೆ ಪೊತ್ತವನ ತಿರುಗಿಸಿದ 

ಗಂಗೆಪೊತ್ತವನ ತಿರುಗಿಸಿದ ತನ್ನಯ 

ಮುಂದಣ ಅಂದವೆಲ್ಲ ಇಳುಹಿದ ೨೦ 


ಸೃಷ್ಟಿಯನೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಂಬಿಟ್ಟು 

ವಟಪತ್ರ ಶಯನನಾಗಿ ಮಲಗಿದ 

ವಟಪತ್ರ ಶಯನನಾಗಿ ಮಲಗಿದ ಉಡುಪಿನ 

ಕೃಷ್ಣನೆ೦ದ್ದರನು ತಿಳಿದನು ೨೧ 


ಭೂಮಿಯನೆಲ್ಲ ಈರಡಿ ಮಾಡಿದ 

ಆಲದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ 

ಆಲದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಶ್ರೀಹಯ- 

ವದನನೆಂದು ಹರ ತಿಳಿದನು ೨೨ 


೩೦೦ 


1 


ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಹೆಣ್ಣ ಸಾಗರನು ಈ ವರಗೆ 
ಶೃಂಗಾರಪುರುಷರು ಬಹುಮಂದಿಯಿರಲು ಅ.ಪ. 


ಗುಷ್ಟುನಾರುವಮೈಯ್ಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಬಿರುಗಣ್ಣು 

ಮುಟ್ಟಿನೋಡಿದರೆ ಮೈಯತಿ ಕಠಿಣವು 

ಸೊಟ್ಟ ಮೋರೆಯು ಇವಗೆ ಎಷ್ಟುದ್ದ ಹಲ್ಲುಗಳು 

ಇಷ್ಟು ಘೋರಮುಖದಳಿಯನೆಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದನೊ ೧ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೫೫ 


ಬಡವನು ಭಿಕ್ಷುಕನು ಬಡಬನಂ೦ದದಿ ಕೋಪವು 

ನೋಡಿದರೆ ತಲೆ ಜಟಿಯು ಕಟ್ಟಿಹುದು 

ಬೆಡಗುನುಡಿಗಾರ ಜಾರ ಜೋರನಿಗೆ 

ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ೨ 


ಭ೦ಡನಾಗಿರುವನು ಕ೦ಡವರೊಡನೆ ಕಾಳಗವ 

ಕೊಂಡುಬಹ ಬಲು ಉದ್ದಂಡನಿವನು 

ಅಂಡಜವಾಹನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹೆಣ್ಣ 

ಕಂಡುಕಂಡೀ ಹಯವದನಗೆ ಕೊಟ್ಟನ್ನ್ಯಾಗೆ ೩ 


೩೦೧ 


ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಹೆ೦ಗಳರನ್ನೆ 
ಹಲವುರೂಪ ತಾಳಿದವನ 


ಣಿ 


ರಾಗ ಮಿಗಿಲು ಲಕುಮಿರಮಣ 
ಭೋಗಿರಾಜಶಯನನ ಅ.ಪ. 


ಜಲದಿ ಚರಿಸುತಿಹನು ಸತತ 

ಒಲಿದು ಶಿರವ ನೆಗಹಿ ನೋಡ 

ಸಲೆವಿಕಾರ ಕೋರೆಹಲ್ಲ 

ಚಲ ಮಹೋಗ ರೂಪನ 

ನೆಲವನಳೆದು ತಾಯಿತಲೆಯ ತರಿದು ಕರಡಿ ಕಪಿಯೊಳಾಡಿ 
ಒಲಿದು ಗೋವುಕಾಯ್ದು ಬತ್ತಲೆತೊಳಲಿ ತುರಗವೇರ್ದನ ೧ 


ಸೊಗಡುಗಂಧವೆಸೆವ ತನುವು 
ತೆಗೆದ ಬಾಯಿ ಕುಗ್ಗಿದ ಬೆನ್ನು 
ಅಗೆದು ನೆಲವ ಬಗೆದು ರೌದ್ರ 
ಹೊಗೆಯತೋರ್ವ ವದನನ 


೩೫೬ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ವಿಗಡವಿಪ್ರ ರಾಜವೈರಿ ಬಗೆಯಬಡದಾರಣ್ಯವಾಸಿ 
ನಗವ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲೆತ್ತಿ ಜಗದ ಲಜ್ಜೆಯ ತೊರೆದ ಕಲ್ಕಿಯ ೨ 


ಮಿಡಿದು ಹೊಳೆವ ಚಂಚಲಚಿತ್ತ 

ಕಡುಕಠಿಣ ದೇಹದವನ 

ಹಿಡಿದ ರೋಮಮಯ ಶರೀರ 

ಕಿಡಿಯನುಗುಳ್ಳ ನಯನನ 

ಬಿಡದೆ ದಾನಬೇಡಿ ಕೊಡಲಿಪಿಡಿದು ಮೃಡನ ಧನುವ ಮುರಿದು 
ಜಡಿದು ಅಗಪೂಜೆಗೊಂಡ ಕಡುನಿರ್ವಾಣ ಹಯವದನನ ೩ 


ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಾಡುಗಳು 
೩೦೨ 


ಆನಂದಮಯಗೆ ಚಿನ್ಮಯಗೆ ಆ- 
ದಿನಾರಾಯಣಗಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ 


ಣಿ 


ವೇದವ ತಂದು ಬೆಟ್ಟವ ಪೊತ್ತು ಧರಣಿಯ 

ಸಾಧಿಸಿ ಕಂಬದಿ ಬಂದವಗೆ 

ಭೂದಾನವ ಬೇಡಿ ನೃಪರ ಸಂಹರಿಸಿದ 

ಆದಿಮೂರುತಿಗಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ೧ 


ಇಂದುವದನೆ ಸಹಿತ ಅರಣ್ಯದೊಳಗಾಡಿ 

ನಂದಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ನಲಿದವಗೆ 

ಮಂದಗಮನೆಯರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ವಾಣದಿ 

ನಿಂದ ಮೂರುತಿಗಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ ಟ್ರ 


ತುರಗವನೇರಿ ದುಷ್ಟರ ಸೀಳಿ ಭಕ್ತರ 
ಪೊರೆವ ಮಂಗಳ ಹಯವವದನನಿಗೆ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ವರದ ಯಾದವಗಿರಿ ಚೆಲುವನಾರಾಯಣನ 
ಚರಣಕಮಲಕಾರತಿ ಎತ್ತಿರೆ 


೩೦೩ 
ಆರತಿಯೆತ್ತಿದರೆ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣಗೆ 


ಶಾಶ್ವತವೀವ ಮಾಧವ 
ವಾಸವವಂದ್ಯ ಗೋವಿಂದಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ 


ದ್ವಾಪರ ರಹಿತ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಪಾರ ಮಧುಸೂದನಗೆ 
ಪಾಪರಹಿತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ 


ಸಾಧುಸೇವಿತ ವಾಮನಗೆ ಶ್ರೀಧರ ಹೃಷೀಕೇಶನಿಗೆ 
ಆದಿಮೂರುತಿ ಪದ್ಮನಾಭಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ 


ದಾಮೋದರ ವಾಲುಳ್ಥವಗೆ(?9) ಪ್ರೇಮದಿ ಸಂಕರ್ಷಣಗೆ 
ಕಾಮಿತಾರ್ಥವನೀವ ವಾಸುದೇವಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ 


ಘನಮಹಿಮ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ಸನಿಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಪುರುಷೋತ್ತಮಗೆ 
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ಅಧೋಕ್ಷಜಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ 


ನರಸಿ೦ಹರೂಪನಾದವಗೆ ವರದ ಮೂರುತಿ ಅಚ್ಯುತಗೆ 
ಅರಿಭಯಂಕರ ಜನಾರ್ದನಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ 


ಉಪೇಂ೦ದ್ರನೆಂದೆನಿಸಿಕೊ೦ಡವಗೆ ಅಪಾರಮಹಿಮ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ 
ಗೋಪಾಲಮೂರುತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗಾರತಿಯನ್‌ೆತ್ತಿದರೆ 


ಚತುರವಿಂಶತಿಮೂರುತಿಗಳಾ ಅತಿಶಯ ಧವಳವ ಪಾಡೆ 
ಸತುಪುರುಷರಿಷ್ಟಾರ್ಥವೀವನು ಸಿರಿ ಹಯವದನ 


[ 


೩೫೮ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : 


೩೦೪ 


೫ 


ಆರೋಗಣೆ ಮಾಡೊ ಆನ೦ದಮೂರುತಿ 


ರನ್ನದ ತಳಿಗೆಯನ್ನು ಶೋಭನವಾದ 
ಪೊನ್ನ ಬಟ್ಟಲುಗಳ ನೆರವಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ 
ನಿನ್ನರಸಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೊಸೆಯರ ಕೂಡಿ ಶಾ- 
ಲ್ಯನ್ನ ಸವಿಶಾಕಗಳ ನೀಡಿದ ಕೈಯಿಂದ 


ತುಪ್ಪ ಮಧು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಪಾಯಸ ಕರಿಗಳ 
ಲೇಪ ಸಾರಸ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳ 

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ ದಧಿ ಪಕ್ಮಫಲಂಗಳು 

ಆ ಪದ್ಮಮುಖಿ ಬಡಿಸಿದಳು ಲೇಹ್ಕಪೇಹ್ಯವ 


ಎನ್ನ ಕು೦ಂದುಗಳಾಮುನಿಗೆ ದಿವ್ಕ ಅನ್ನವೊ 
ಮನ್ನಿಸಿ ಕರೆದು ನಿನ್ನ ಕರಕ೦ಜದಿಂದ 


ಪೂರ್ಣವಮಾಡು ಭುಜಿಸೊ ಹಯವದನ ಗಾ 


ಪಾಳು ಸಕಲಲೋಕಪಾಲ ಸುರರೊಡೆಯನೆ 


೩೦೫ 


ಆರೋಗಣೆಯ ಮಾಡು ಸಾರಸುಖದೊಡೆಯ 


ಸತ್ಯವಾದ ಜಗಕೆ ಕರ್ತುಕಾರಣ ನೀನೆ 
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತನಹುದೈ 
ಸತ್ಯವಾದವತಾರ ಸಕಲಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ 
ಭಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಿರಿ ಪರಮ ದಯಾಳು 


1 


ಣೆ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೫೯ 


ಅಣುರೋಮಕೂಪದಲಿ ಅಂ೦ಡಜಾಂಡಗಳಿರಲು 

ಘನಕೃಪಾಂಬುಧಿ ನಿಮ್ಮ ಪೊಗಳಲಳವೆ 

ಫಣಿಶಾಯಿಯಾಗಿದ್ದ ಭುವನವ್ಯಾಪಕ ಹರಿಯ 
ಘನಭಕುತಿಲ್ಯಜಭವರು ಪೂಜೆಮಾಡುವರು 1) 


ಗಂಗೆಗೋದಾವರಿ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಯಮುನೆ 

ರಂಗಸನ್ನಿಧಿಯಾದ ಕಾವೇರಿಯು 

ಮಂಗಳ ಭೀಮರಧಿ ನಿಮಗೆ ಮಜ್ಜನಕೆ ಅಣಿಮಾಡಿ 
ಅಂಗಜನಯ್ಯ ಭಾಪೆಂದು ಪೊಗಳೆ ೩ 


ರನ್ನಮಯವಾಗಿರ್ದ ಹೊನ್ನಮಂಟಪದೊಳಗೆ 

ಸ್ಪರ್ಣಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪಾಕವು 

ನಿನ್ನ ಸೊಸೆ ವಾಣಿ ಭಾರತಿದೇವಿ ಕಡುಜಾಣೆ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನೆ ಮಾಡುವರು ೪ 


ಗ೦ಧ ಕಸ್ತೂರಿ ಪುನುಗು[ಚಂದನ] ಜವ್ವಾಜಿ 

ಮುಂದೆ ಕುಂಕುಮದ ಕೇಸರಿಯ ಲೇಪ 

ಚೆಂದದ ಕೇದಿಗೆ ಮುಡಿವಾಳ ಸಂಪಿಗೆ 

ಕಂದರ್ಪನಯ್ಯಗೊಷ್ಟಿತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ೫ 


ದೆಸೆದೆಸೆಗೆ ಪರಿಮಳಿಪ ಕುಶಲದ ಚಿತ್ರಾನ್ನ 

ಬಿಸಿದೋಸೆಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಲೇಹ್ಕಪೇಯ 

ಬಸಿರೊಳಗೆ ಈರೇಳು ಜಗವನಿಂಬಿಟ್ಟವಗೆ 

ನಸುನಗುತ ಇಂದಿರಾದೇವಿ ಬಡಿಸೆ 3 


ನೂರು ಯೋಜನದಗಲ ಸರಸಿಜ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹದಿ 
ನಾರು ಬಣ್ಣದ ಚಿನ್ನದ್ದರಿವಾಣವು 

ಸಾರೆಯಲಿ ಪೊಂಬಟ್ಟಲೆಂಬ ಸಾಗರದೊಳಗೆ 
ಮೇರುಗಿರಿಯೆಂಬೊ ದೀಪಗಳು ಬೆಳಗೆ 


(೦ 


೩೬೦ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : 


ಆ ಕಮಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕುಬಗೆ ಫೃತ ಸೂಪ 
ಲೋಕಪತಿಗನುವಾದ ದಿವ್ಯಾನವು 
ಬೇಕಾದ ಪಂಚಭಕ್ಷ್ಯ ರಸಾಯನವ 
ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಡಿಸೆ 


ಖಳರಕುಲವೈರಿಗೆ ತಿಳಿನೀರುವಜ್ಜಿಗೆ 
ಎಳನೀರು ಪಾನಕ ಸೀತಳುದಕ 

ಬಳಲಿದಿರಿ ಬಳಲಿದಿರಿ ಎನುತ ಹಯವದನಗೆ 
ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಕರ್ಪೂರವೀಳ್ಯವನೆ ಕೊಡಲು 


೩೦೬ 


ಇಂದ್ರಮಾಣಿಕ ಬಿಗಿದ ಹೊಸ ಕುಂದಣದಾರತಿನೆತ್ತಿ 
ಇಂದ್ರನ ರಾಣಿ ಶಚಿದೇವಿ 
ಶಚಿದೇವಿ ಆರತಿನೆತ್ತಿ ಇಂದ್ರಾಧಿಪಶಿಯ ಚರಣಕೆ 


ಹೊನ್ನ ಹರಿವಾಣದಲಿ ಹೊಸ ಕುಂದಣದಾರತಿನೆತ್ತಿ 
ಕನ್ಕೆ ಸೌಪರ್ಣಿ ಉಮಾದೇವಿ 
ಉಮಾದೇವಿ ಆರತಿನೆತ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಒಡೆದ ಚರಣಕೆ 


ಇಂತು ಹಯವದನನ ಎಂತು ನಾ ಪೊಗಳುವೆ 
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸುರರೆಲ್ಲ 
ಸುರರೆಲ್ಲ ಪಾಡಿದರು ಕಾಂತೇರಿಗೆಲ್ಲಾತನುವೆಂದು(9) 


೩೦೭ 


ಉಪ್ಪವಡಿಸಯ್ಯ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಿನ್ನ ಪುರದೊಳಗೆ 
ಇಪ್ಪ ಮುಕುತರಿಗೆ ಸಲ್ಲದು ನಿದ್ರೆ ನಿನಗಿಲ್ಲ 


೮ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೬೧ 


ಕಲ್ದಾಂತದಲಿ ನಿತ್ಯವಾದ ವೇದವ ನೆನೆವ 
ಸುಪ್ರಭಾವನಿಗೇಕೆ ಹೀನಮನುಜರ ಸಾಮ್ಯ ಪ. 


ಹರಿನಾಲ್ಕು ಮನ್ವಂತ್ರಗಳನು ಹಗಲನು ಮಾಳ್ಪ 

ಎಧಿ ನಿನ್ನ ಕುವರನೆ ನಿದ್ರೆಗೊಪ್ಪದೆ ಬಂದ 

ಇದು ಸರ್ವಸೊಪನ ಅನಿಮಿಷರೆಂಬ ಬಿರುದಿನವ 

ರಿದಕೆ ಕೋಪಿಸಿ ಬಂದರು 

ವಿಧಿ ತನ್ನ ಹಗಲ ನಡೆಸುತ ನಿನಗೆ ಈ ತೆರನ 

ಮದನಪಿತ ತಾಳದೆ ಇಳೆಗೆ ನಡೆತಂದ 

ಸದುಬುಧರು ತಮ್ಮ ವಿಷಯವ ನೆನೆವ ಜಂತುಗಳು 

ಇದು ತಾಳೆವೆನುತ ಬಾಗಿಲೊಳು ಬಂದೈದಾರೆ ೧ 


ನಿದೆಗೈೆವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭೂಭೂಯೆಂಬ 

ಎದ್ದು ಬಹ ಶ್ವಾಸದಭಿಮಾನಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ 

ಕ್ಷುದ್ರಗತಿ ತನ್ಮಾಳ್ಹಗಿದು ಪುಸಿಯೆನುತ ಬಂದ 

ಮಧ್ವಸದ್ಧಾಷ್ಯಕಾರ 

ಹೊದ್ದಿ ಕರಗಳ ಮುಗಿದು ಜೀವರಿಗು ನಿನಗು ಪ್ರ- 

ಬುದ್ಧಜನೆನುತ ಬಂದ ವೇದಾ೦ತದೇವಿಯರು 

ನಿರ್ದೋಷ ನೀನೆತ್ತ ನಿದ್ರೆಯೆತ್ತೆನುತ ಪಾದ- 

ಪದಗಳ ಪಿಡಿದು ಪಾಡುವ ಸಾಮಗಳ ಸವಿದು ೨ 


ಅಪ್ರಾಕೃತನೆ ನಿನಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗುಣಗಳಿ೦- 
ದಿಪ್ಪ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಸುಪ್ತಿಗಳು ಸಲ್ಲವು ದೇವ 
ಮುಂದೆ ಆಡುವಾಟಗಳು ಈ 
ಸರ್ಪತಲ್ಪನೆ ತೋರಿದಯ್ಯ ಸಾಕೈನಟನೆ 
ಸುಪ್ರಭಾತವು ಬ೦ತು ಹಯವದನ ದಿನದಿನದಿ 
ದೆ ಮಾಡುವರ್ಫ್ಯದಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ 


ಒಪ್ಪುಗೊಳು ಅಪ್ರತಿಮಮಹಿಮ ತ್ರಿವಿಕ್ತಮರಾಯ ಕ್ಲ 


ಬ 


ಪ್ಪ 


೩೬ 


೩೦೮ 


ಒಯ್ಯೆ ಬಾಹ ಉಳಿಯೆ ಹೋಹ ನಲ್ಲನ ತಾಹ 
ಉಯ್ಯಾಲೆ ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮಪ್ಪನಿವ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ 


ಚಿನ್ನದ ಸರಪಣಿಯ ಚೆಲುವ ಪೊನ್ನಮಣೆಯ 
ರನ್ನದ ನೇಣ ತುದಿಯ ರಮಣಿಯರೆಲ್ಲರರ್ಥಿಯ 


ಈ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಪ್ಪ ಈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನೋಳ್ಪ 
ಸನ್ಮೋದನೆನಿಪ ಶೇಷಶಯನನ ವಟತಲ್ಪ 


ಇಂದಿರೆ ಇಷ್ಟವನೀವ ಇಂದಿರೆಗಿವನು ಧವ 
ಎಂದೆಂದು ಭಕ್ತರ ಕಾವ ಎಸೆವ ಮಂಚದ ದೇವ 


ಬಾರಯ್ಯ ಭಕ್ತರಬಂಧು ಬಾರಯ್ಯ ಕರುಣಾಸಿಂಧು 
ಬಾರಯ್ಯ ಹರುಷದಿ ಇಂದು ಬಾರಯ್ಯ ಮುಕುಂದನೆಂದು 


ಕುಂಜರ ಕೂಗಲು ಬಂದೆ ಕೂಡೆ ಮಕರಿಯ ಕೊಂದೆ 
ಕ೦ಜಾಕ್ಷ ಕಾಮನ ತಂದೆ ಕಾಯೆಂದು ಪಾಡಲು ಬಂದೆ 


ಕಾಕರ ಗ೦ಟಲಗಾಣ ಕಾಮಿಸದೆನ್ನಯ ಮನ 
ಏಕೋದೇವನೆಂಬ ಜಾಣ ಏರಿದ ಮಣಿಯ ನೇಣ 


ಸಕಲ ನಿಗಮನೀತ ಅಖಿಳ ಸುರರ ತಾತ 
ರುಕುಮಿಣಿ ಪ್ರಾಣನಾಥ ರೂಢಿಗತಿಯ ಪ್ರತಿ ಈತ 


ಮಾಯದ ದೈತ್ಯರ ಕೊಂದು ಮಲಗಬೇಕೆಂದು 
ಬ೦ದು ಹಯಗ್ರೀವರಾಯ ನಿಂದು ಹರುಷವ ತಾಳ್ದನೆಂದು 


0 


(೦ 


೮ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೬೩ 


ವ್‌ 


ಮುಂದೆ ದೇವಾಂಗನೆಯರು ಮುಖಸುತ್ತ ಮುಕ್ತಿಸುರ 


ಸ 


ವೃಂದದ ಮಧ್ಯದೊಳರವಿಂದಾಕ್ಷಿ ಪೊಳವುತ್ತಿರೆ 


ಬಿ 


ಕ್ಳಾ 


ಅಪ್ಪರಸ್ತೀಯರ ನೃತ್ಯ ಅಪ್ಪಂತ ಗಂಧರ್ವಗೀತ 


ವ್ರ, 
ಇ 
ವ್‌ 


ಒಪ್ಪುವ ತಾಳಗಳೊಪ್ಪೆ ಒರಗಿಪ್ಪ ದೇವನುತ ೧೦ 


ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಹಯವದನ್ನ ಮನದ ಮಧುಸೂದನ್ನ 
ಎನುತ ತೂಗುವ ಜನ ಎಂದೆಂದು ಭಕ್ತಮೋದನ ೧೧ 


೩೦೯ 


ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀ ಖಳದಮನ 
ಜಯತು ಸಜ್ಜನಸದನ ಸಕಲ ಆಭರಣ 


[ 


ರಾಘವಾನ್ವಯಸೋಮ ಖರನಿಶಾಚರ ಭೀಮ 

ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣ ಧಾಮ ಸೀತಾಭಿರಾಮ 

ಕಾಮಿನೀಜನಕಾಮ ಶರಣಪಾಲಕ ಧಾಮ 

ಸ್ವಬಲ ಪಾಲಿತ ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ ೧ 


ಯಾದವಾನ್ವ್ಹಯಜಾತ ವರಸತ್ಕ್ಯಭಾಮೇತ 

ವ್ಯಾಸರಾಯಸನ್ನುತ ಸಕಲವಾಗ್ತಿದಿತ 

ಕಂಜಾಸನಾದಿಸುತ ಕಮಲಮಾರ್ಗಣಪಿತ 
ಸರಸರುಕ್ಷ್ಮಿಣೀಸಕಲೇಷ್ಟದಾತ ಘೆ 


ವಾಸಿಷಕುಲವಾರ್ಧಿ ಸತಳಾಧರರೂಪ 
ಲಾ ಸ 
ಮಧ್ವಾರ್ಯ ಸದ್ರೂಪ ದಳಿತಬಹುತಾಪ 


ಮಾಯಿಜನ (ಧೃ) ತಕೋಪ ಕೃತಸದ್ದೀಕ್ಷೋ[ದ್ದೀ]ಪ 
ಸೃತಾನಿ ಸತ್ಸುಖರೂಪ ಹಯವದನ ರೂಪ ೩ 


23 


೩೧೦ 
ಜಯಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳಂ 


ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿದೇವಿಯ ರಮಣಗೆ 
ಮಂಗಳಂ ಸದ್ಗುಣಗಣಪೂರ್ಣಗೆ 

ಮಂಗಳಂ ನಿರ್ದೋಷ ನಿಗಮತತಿ ವೇದ್ಯನಿಗೆ 
ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀ ವೇ೦ಕಟಾಧೀಶಗೆ 


ವಂದಾರು ಸುರವೃಂದ ರುಚಿರಮಣಿಮಯ ಮಕುಟ 
ಸಂದೋಹ ಸಂಘಟಿತಪದಪೀಠಗೆ 
ಇಂದಿರಾಕರಕಮಲರಂಜಿತ ಧ್ವಜವಜ್ರ 

ಸಂದಿಪ್ಪ ಪಾದಾದಿ ಶುಭರೇಖಗೆ 


ದಿವ್ಯನಖಮಣಿರಾಗರಂಜಿತಾಂಗುಲಿ ರಮ್ಯ 
ಭವ್ಯ ಮಂಗಳದಾಯಿ ಭಯಹಾರಿಗೆ 

ನವ್ಯ ಜಲರುಹಭಾಸ ಮುನಿಜನಾರ್ಚಿತ ಪುಣ್ಯ 
ಸೇವ್ಯ ಗ೦ಗಾಜನಕ ಶ್ರೀಚರಣಗೆ 


ವರಕನಕವನಯುತ ಉರುನಿತಂಬದ್ವಯಗೆ 
ಸರಸಕೇಳೀವಾಸಸಜ್ಜಫನಕೆ 
ಸ್ಥಿರರತ್ನ ಮೇಖಲಾ ಸುಕಲಾಪ ಭ್ಯತ್ನಟಿಗೆ ಹೃ- 


ರಸಿಜಾಸನಜನಿತ ಶುಭನಾಭಿಗೆ 


೯ು 


ಭುವನ ಪೂರಿತ ವಳಿತ್ರಯರಾಜದುದರಗೆ 
ವಿವಿಧ ಕುಸುಮಾಕಲಿತ ಸುಮಮಾಲಿಗೆ 
ರವಿಮಂಡಲೋದ್ಧಾಸ ಕೌಸ್ತುಭ ಶ್ರೀವತ್ಸ 
ನವಹಾರಕ್ಕತ ರಮಾತ್ರಿತ ವಕ್ಷಕೆ 


[ 


೩೬೫ 


ಗಳು 


೯ನೆ 


ಲಾ 
ಉ)) 


ಮಿರಹರ ವರದೀಪ್ತಿ ಚಕ್ರಕೆ 


ವ ಗ್‌ 


ಜನತಿ 


ರ 


ಖು 


ಶತ್ರುಭೀಷಣ ಫನದ್ದನಿ ಶಂಖಕೆ 


(9) ಕಂದರ ವದನಕೆ 


ಯುಗಳ 


ಫಾಲತಿಲಕ ಕು೦ತಳರಾಯಗೆ 


9 


ಎಳ 


೧) 


ವರ 


ಘಿ 
ಲಿತ 


ಡಲಲ 


ಎದಿ 


ಯ ಕರ್ಣಯುಗ ರಕ್ತಕುಂ 


ಕಮನೀ 


ವಿಮಲದರ್ಪಣ ಭಾಸ ಗಂಡಯುಗಕೆ 


ತಕೇಶ ಸಂತತಿಗೆ 


ರಮಣೀಯ ಗುಣರಚಿತ ವರ 


[ 


ಸುಮಮಾಲಿಕಾಸಿತಿತ ವ 


9 


ಉದಯಗಿರಿನಿಕರ 


ವ್ರ 


ಸದಭೀಷ್ಟ ದಯ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಮುನಿಸೇ 


ರಿ 


ದ್ದ 


ಪದ ಹಯವದನ ವೆಂಕಟರಮಣಗೆ 


(, 


೩೧೧ 


ಯ ಮಂಗಳ೦ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳ೦ 


೧೨ 
ಲು 


ಬ. ಗೆ 


ಸಮಗ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ ೩ 


ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಾದವಗೆ ಪೂತಣಿಯ ಕೆಡಹಿದಗೆ 

ತೊಟ್ಟಿಲೊಳು ಮಲಗಿ ತೂಗಿಸಿಕೊಂಬಗೆ 

ದುಷ್ಟ ಶಕಟನ ಮುರಿದು ತೃಣಾವರ್ತನೆಂಬ ದೈತ್ಯನ 

ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಣವ ತೆಗೆದ ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ೨ 


ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕಿದಗೆ ಅ೦ಗಳದೊಳಾಡಿದಗೆ 
ತುಂಬಿದಾ ಪಾಲುಗಳ ತಾನೆ ಸವಿದು 
ಇಂಬಿಟ್ಟು ಬಾಲರಿಗೆ ಸವಿ ಇಕ್ಕಿ ಸವಿದವಗೆ 
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಹಯವದನಗೆ 


೨ 


೩೧೨ 1! 


ಜೋಜೋ ಜೋಜೋ ಜೋ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ 
ಜೋಜೋ [ಮಲೆವರ] ಗಂಟಲಗಾಣ 


[ 


ಜೋಜೋ ರಾಕ್ಷಸಶಿಕ್ಷ ಕಲ್ಕಾಣ 
ಜೋಜೋ ಸಕಲವಿದ್ಕಾ ಪ್ರವೀಣ ಅ.ಪ. 


ಆ ಜಗದಲಿ ನೀ ಬಾಲಬಹ್ಮಚಾರಿ 

ಸೋಜಿಗದಲಿ ಕಪಿ ರಾಜ್ಯವನಾಳಿ 

ತೇಜಮುತ್ತಿನ ಕವಚಕುಂಡಲಧಾರಿ 

ಪೂಜಿಪರ ಪಾಲಿಪೆ ಸುಜನರುಪಕಾರಿ ೧ 


ಭೂಮಿ ಭಾರವನಿಳಿಸಿದ ಭೀಮ 

ಕಾಮಿ ಕೀಚಕನ ಕುಟ್ಟಿ ರಣಧಾಮ 

ಭಾಮಿನಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕಷ್ಟ ನಿರ್ಧೂಮ 

ಕಾಮಿತಾರ್ಥವನೀವ ಕಲ್ಪತರು ಭೀಮ ಸ 


ಸೌಂದರ್ಯರೂಪದ ಶ್ರೀಮದಾನಂದ 
ತಂದೆ ಹಯವದನನ ಮೋಹದ ಕಂದ (' 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಬಂದು ಉಡುಪಿಯಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂದ 
ವಂದಿಸುವೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಹರಿಧ್ಯಾನದಿಂದ 


೩೧೩ 


ಫಲಾಹಾರವ ಮಾಡೊ ಪರಮಪುರುಷನೆ 
ಲಲನೆ ಲಕುಮಿಯ ಕಠಕಂಜದಿಂದ 


ಕದಳಿ ಕಾಮಾರೆ ಖರ್ಜುರ ಕಿತ್ತಳೆ ಕಂಚಿ 
ಬದರಿ ಬೆಳಲು ಬಿಕ್ಕೆ ಹಲಸು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು 
ಮಧುರಮಾವು ಮಾದಳ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 
ತುದಿಮೊದಲಾದ ಪರಿಪರಿ ಫಲಗಳು 


ಉತ್ತತ್ತೆ ಜೇನು ಅಂಜೂರ ಸೇಬು ದಾಳಿಂಬೆ 
ಮತ್ತಾದ ತುಮರೆ ಪರಗಿ ಕಾರೆ ಕವಳಿ 
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಬ್ಬು ಜ೦ಬುನೇರಳೆಹಣ್ಣು 
ಒತ್ತಿದ ಬೇಳೆ ನೆನೆಗಡಲೆ ಕರ್ಬುಜೀಹಣ್ಣು 


ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಸೀಕರಣೆಯು 
ಸಾಲುರಸಾಯನ ಸವಿಯೆಳನೀರು 
ಮೂಲೋಕದೊಡೆಯ ಹಯವದನ ವೆಂಕಟರೇಯ 
ಪಾಲಿಸೊ ಲಕುಮಿಯ ಕರಕಂಜದಿಂದ 


೩೧೪ 


ಭೂರಿ ನಿಗಮವ ಕದ್ದ ಜೋರದೈತ್ಯನ ಗೆದ್ದ 
ಸಾರ ವೇದಗಳ ವಿಧಿಗಿತ್ತ 

ಸಾರ ವೇದಗಳ ವಿಧಿಗಿತ್ತ ಮತ್ತ್ಯಾವ- 
ತಾರಗಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ 


1 


19೨ 


೪೨ 


೧ 


೩೬೮ 


ನ 
| 
೯! 
ತ್ರ 
ಸ 
| 
೮ 
೬01 


ವಾರಿಧಿ ಮಥನದಿ ನೀರೊಳು ಗಿರಿ ಮುಳುಗೆ 
ತೋರಿ ಬೆನ್ನಾಂತ ಸುರನುತ 

ತೋರಿ ಬೆನ್ನಾಂತ ಸುರನುತ ಕೂರ್ಮಾವ- 
ತಾರಗಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ 


ಧಾತ್ರಿಯ ಕದ್ದೊಯ್ದ ದೈತ್ಯನ ಮಡುಹಿದ 
ಎತ್ತಿ ದಾಡೆಯಲಿ ನೆಗಹಿದ 

ಎತ್ತಿ ದಾಡೆಯಲಿ ನೆಗಹಿದ ವರಾಹ- 
ಮೂರ್ತಿಗಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ 


ಕಡು ಬಾಲನ ನುಡಿಗೆ ಒಡೆದು ಕ೦ಬದೊಳುದಿಸಿ 
ಒಡಲ ಸೀಳಿದ ಹಿರಣ್ಯಕನ 

ಒಡಲ ಸೀಳಿದ ಹಿರಣ್ಯಕನ ನರಸಿ೦ಹ 
ಒಡೆಯಗಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ 


ಸೀಮಾಧಿಪತಿ ಬಲಿಯ ಭೂಮಿ ಮೂರಡಿ ಬೇಡಿ 
ಈ ಮೂರು ಜಗವ ಈರಡಿಯ 

ಈ ಮೂರು ಜಗವ ಈರಡಿ ಮಾಡಿ ಅಳೆದ 
ವಾಮನಗಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ 


ಅ೦ಬರಕೇಶನ್ನ ನಂಬಿದ ಕತ್ರಿಯರ 
ಸಂಭ್ರಮ ಕುಲವ ಸವರಿದ 

ಸ೦ಭ್ರಮ ಕುಲವ ಸವರಿದ ಪರಶುರಾ- 
ಮೆಂಬಗಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ 


ಭ್ರ 


ತಂದೆ ಕಳುಹಲು ವನಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ 
ತಂದ ರಾವಣನ ತಲೆಹೊಯ್ಸ 

ತಂದ ರಾವಣನ ತಲೆಹೊಯ್ದ ರಘುರಾಮ- 
ಚ೦ದ್ರಗಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ 


ಟೂ 


೪೨ 


ಆಗ್ರ 


[೨% 


(ಅ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


' ಶಿಷ್ಟ ಯಮಳಾರ್ಜುನರಭೀಷ್ಟವ ಸಲಿಸಿದ 
| ದುಷ್ಟ ಕಂಸನ್ನ ಕೆಡಹಿದ 
ಕಂಸನ್ನ ಕೆಡಹಿದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ 
ಹಾ ಬೆಳಗಿರೆ 


ರುದ್ರನ್ನ ತ್ರಿಪರದೊಳಿದ್ದ ಸತಿಯರ 
ಬುದ್ಧಿ ಭೇದಮಾಡಿ ಕೆಡಿಸಿದ 

| ಬುದ್ದಿ ಭೇದಮಾಡಿ ಕೆಡಿಸಿ ಬತ್ತಲೆ ನಿಂದ 

ಬೌದ್ಧಗಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ 


ಪಾಪಿಜನ ಭಾರಕ್ಕೆ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಕುಸಿಯಲು 
ತಾ ಪಿಡಿದು ಖಡ್ಗ ತುರಗವ 

ತಾ ಪಿಡಿದು ಖಡ್ಗ ತುರಗವೇರಿದ ಕಲ್ಜಿ- 
ರೂಪಗಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ 


ಮುತ್ತೈದೆ ನಾರಿಯರು ಮುತ್ತಿನಾರತಿ ಮಾಡಿ 
ಹತ್ತವತಾರಿ ಹಯವದನ 

ಹತ್ತವತಾರಿ ಹಯವದನನ ಪಾಡುತ 
ಚಿತ್ರದಾರತಿಯ ಬೆಳಗಿರೆ 


೩೧೫ 


ಮಂಗಳಂ ಜಯ ಮಂಗಳಂ 


ನಿಗಮವ ತಂದ ಮತ್ತ್ಯಗೆ ನಿತ್ಯ ಮಂಗಳ 
ನಗಧರ ಕೂರ್ಮಗೆ ಅತಿ ಮಂಗಳ 
ಜಗವವನುದ್ಧರಿಸಿದ ವರಾಹಗೆ ಮಂಗಳ 
ಮಗುವ ಕಾಯ್ದ ನರಸಿಂಹನಿಗೆ 


ು 
೦ 


ು 
೨ 


[ 


೧ 


೩೭೦ ಸಮ 


(೨೬ 


ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ದಾನವ ಬೇಡಿದ ವಾಮನಗೆ ಮಂಗಳ 

ಕ್ಲೋಣಿಪರನು ಕೊಂದಗೆ ಮಂಗಳ 

ಜಾನಕಿ ರಮಣ ರಾಮಗೆ ಮಂಗಳ 

ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಾಯ್ದ ಗೋಪಾಲಗೆ ಈ 


ಬುದ್ಧ ರೂಪದಲಿಹ ದೇವಗೆ ಮಂಗಳ 

ಶುದ್ಧ ಅಶ್ವಾರೂಢಗೆ ಮಂಗಳ 

ಮಧ್ವವಲ್ಲಭ ಹಯವದನಗೆ ಮಂಗಳ 

ಉದ್ಧರಿಸುವ ದೇವರ ದೇವಗೆ ೩ 


೩೧೬ 


ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಗೆ ಜಯ 
ಮಂಗಳಂ ಸೀತಾಸಮೇತನಿಗೆ 


ಣಿ 


ಮಚ್ಚಾವತಾರಗೆ ವೇದವ ತಂದಗೆ 

ಕೂರರೂಪದಿ ಜಲದೊಳು ಪೊಕ್ಕವಗೆ 

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷಸುರನ ಗೆಲಿಯೆ ಬಂದು 

ಮೆಚ್ಚೆ ವರಹರೂಪ ತೋರಿದಗೆ ೧ 


ಛತ್ರಿಯ ಪಿಡಿದು ಭರತ ನಿಂದಿರಲಾಗ 

ಶತ್ರುಘ್ನ ಚಾಮರವನು ಬೀಸಲು 

ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಡುದೆಲೆ ಕೊಡುತಿರಲಾಗಿ 

ವಿಸ್ತಾರ ವೈಭೋಗ ರಘುರಾಮಗೆ ತ್ರ 


ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಹ ಒಲ್ಮೆಯಿಂದಲಿ ಬಂದ 

ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಘುರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ 

ಸನ್ಮಾನದಲಿ ರಾಮ ಸಾಗರಶಯನಾಗೆ 

ಚೆನ್ನ ಚು೦ಚನಕಟ್ಟೆಸ್ಥಿರವಾಸಿಗೆ ೩ 


೨ 
(೦ 
೨ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಎಡದ ಕರದಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಲದ ಕರದಿ ಬಾಣ 

ಕರದ ಕಮಲದೊಳಗಿಪ್ಪವನಿಗೆ 

ಬಲದ ಭಾಗದಿ ಸಿರಿ ಸೀತೆಯ ಧರಿಸಿದ 

ಚದುರ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಂದ,ನಿಗೆ ಲ 


ಹರುಷದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೊರವಿತ್ತಗೆ 

ದುರುಳ ರಕ್ಕಸರ ಸಂಹರಿಸಿದಗೆ 

ಪರಮ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಸ್ಥಿರರಾಜ್ಯವನೆ ಕೊಟ್ಟ 

ಹಯವದನಮೂರ್ತಿ ಎಂ೦ದೆನಿಸಿದಗೆ ೫ 


೩೧೭ 


ಮಂಗಳ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಮಂಗಳ 


[ 


ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳ ಕೀರ್ತಿಗೆ 
ಮಂಗಳ ದೇವಿಯರರಸನಿಗೆ 

ಮಂಗಳ ಮನುಮಥಪಿತನಿಗೆ ಮಂಗಳ 
ಮಂಗಳ ಮಹಿಮಗೆ ಮಂಗಳ ೧ 


ರ್‌ 


ಅಚ್ಚುತಾನ೦ತ ಗೋವಿಂದಗೆ ಮಂಗಳ 

ಸಚ್ಚರಿತ್ರನಿಗೆ ಸಹಲ ಮಂಗಳ 

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಗೆ ಮಂಗಳ 

ಅಚ್ಚಹೃದಯನಿಗೆ ಅತಿ ಮಂಗಳ ೨ 


ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಮಂಗಳ 

ಕೇಶಿಸೂದನನಿಗೆ ಅತಿ ಮಂಗಳ 

ಶೇಷಶಯನ ಹೃಷೀಕೇಶಗೆ ಮಂಗಳ 

ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಸಕಲ ಮಂಗಳ ೩ 


ದಾನವವೈರಿ ದೆಸೆದೆಸೆಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳ 

ಹೀನಕುಲದವಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಗಳ 

ಆನಂದತೀರ್ಥಮುನಿಯ ಮುದ್ದುಕ್ಕ ಷ್ಟಗೆ 

ಶ್ರೀನಾರಿಯೆತ್ತುವ ಶುಭಮ೦ಗಳ ೪ 


ಖಗೆ ನಿತ್ಯಮಂಗಳ 
ನಗಧರ ಕೂರ್ಮಗೆ ಅತಿಮಂಗಳ 
ಜಗತಿಯನೆತ್ತದ [ವರಾಹಗೆ]ಮಂಗಳ 


ಮಗುವ ಕಾಯಿದ ನ್ರ ನ್ಶ ಸಿಂಹಗೆ ಮಂಗಳ ೫೪ 


ಕಾ 
ಮ 


ತ 


ುಿಗಮವ ತ೦ 


ಇ 


ದಾನವ ಬೇಡಿದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಂಗಳ 
ಕ್ಷೋಣಿಶಾ೦ತನಿಗೆ ಸಕಲ ಮಂಗಳ 
ಜಾನಕೀರಮಣ ರಾಮಗೆ ಮಂಗಳ 
ಶ್ರೀನಂದಾಚ್ಕುತನಿಗೆ ಶುಭಮಂಗಳ ೬ 


ಬುದ್ಧವತಾರ ಶ್ರೀಬದ್ಧಗೆ ಮಂಗಳ 
ಸದ್ಭರ್ಮ ಮೂಲಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಂಗಳ 
ಮದ್ವವಲ್ಲಭ ಹಯವದನರಾಯನಿಗಿಂಥ 
ಶುದ್ಧಸ್ವಭಾವಗೆ ಶುಭಮಂಗಳ 


(೦ 


೩೧೮ 


ಮಂಗಳದೇವಿಯರರಸಗೆ ತುಂಗಮಹಿಮ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಗೆ 
ಅಂಗನೆಯರು ಸಿರಿರಂಗಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ 


[ 


ಶ್ರೀರುಕುಮಿಣಿ ಮೊದಲಾದ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲರು ನೆರೆದು 
ವಾರಿಜದಳಲೋಚನಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ ೧ 


ಮುತ್ತಿನ ಹರಿವಾಣದಲಿ ರತ್ನದ ಸಾಲ್ಲಳ ನೆರಪಿ 
ಚಿತ್ತಜನಯ್ಯಗೆ ಮುತ್ತಿನಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ ಶಿ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಚಿನ್ನದ ಹರಿವಾಣದಲಿ ರನ್ನದ ಸಾಲ್ಗಳ ನೆರಪಿ 


ಚೆನ್ನಕೇಶವನಿಗೆ ಚಿನ್ನದಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ 


ಹೃದಯದ ತಮವ ಗೆಲುವಗೆ ಸದುಗತಿಪಥವ ತೋರುವಗೆ 
ಸುದತಿಯರೆಲ್ಲರು ಮಂಗಳಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ 


ಚಂದದ ಭೂಷಣಮಣಿಯೊಳು ನಂದಾದೀಪಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಳೆಯೆ 
ಒ೦ದನ೦ತವ ಮಾಡಿಕೊಂಬಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ 


ಕಂದರ್ಪಕೋಟಲಾವಣ್ಯಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವಾದ ಮೂರುತಿಗೆ 
ಇಂದುಮುಖಿಯರೆಲ್ಲ ಮಂಗಳಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ 


ಅಗಣಿತ ಗುಣಸಾಗರಗೆ ನಿಗಮವಂದಿತ ವೈಭವಗೆ 
ಅಫಕುಲದೂರಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯೆನೆತ್ತಿದರೆ 


ನಳಿತೋಳ್ಗಳ ನಸುನಗೆಯ ಹೊಳೆವ ಕಡಗ ಕಂಕಣದ 
ಸುಲಲಿತ ಕಾಂತಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯೆತ್ತಿದರೆ 


ಶೇಷವಂದಿತಪದಗೆ ಸುರೇಖಾದಿಗಳೊಡೆಯನಿಗೆ 
ಭಾಸುರಸುರಮಯಪೀಠಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ 


ಶ್ರೀಸತಿಯಪ್ಪಿಕೊ೦ಡಿಪ್ಪಗೆ ವಾಸುದೇವಾದಿವಿಗ್ರಹಗೆ 
ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ 


ಸಕಲಸುರರನಾಳ್ದನಿಗೆ ನಿಖಿಳ ಖಳರ ಸೀಳ್ದನಿಗೆ 
ಅಕುತೋಭಯನಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ 


೫ 


(0 


೮ 


೧೦ 


೧೪೨ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : 


ಮತ್ತ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹನಿಗೆ ಕುತ್ತಿತರೊಲ್ಲದ ಹರಿಗೆ 
ಚಿತ್ಸುಖರೂಪಗೆ ಮ೦ಗಳಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ 


೯ 


ಶ೦ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಹಯವದನಗೆ ಕಿ೦ಕರವರದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ 
ಪಂಕಜಮುಖಿಯರು ಮಂಗಳಾರತಿಯೆತ್ತಿದರೆ 


೩೧೯ 
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮಣಗೆ ಮಾಡಿದಳು ಉರುಟಾಣಿ 
ಇಳೆಯೊಳಗತಿಜಾಣೆ ಸುಂದರ ಫಣಿವೇಣಿ 


ಮಚ್ಛ ಕಚ್ಛಪ ಕಿರನೆ ಕೇಸರಿಯಂದದ ಮುಖನೆ 
ಸ್ವಚ್ಛಮುಖವ ತೋರೈ ಅರಿಸಿನ ಹಚ್ಚುವನು 


ದುರುಳ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ಕೊರಳ ತರಿದ ಹರಿಯೆ 
ಹರುಷದಿ೦ ಕೊರಳ ತೋರೈ ಗಂಧವ ಹಚ್ಜುವೆನು 


ದಶರಥನಲಿ ಜನಿಸಿ ದಶಮುಖನ ಸಂಹರಿಸಿ 
ಶಶಿಮುಖಿಯ ತಂದವನೆ ಕುಸುಮ ಮುಡಿಸುವೆನು 


ಹರಿನಾರು ಸಾಸಿರ ಸುದತಿಯರನಾಳಿದನೆ 
ಪದುಮಕರವ ತೋರೈ ವೀಳ್ಯವ ಕೊಡುವೆನು 


ವಸನರಹಿತನಾಗಿ ವಸುಧೆಯ ತಿರುಗಿದೆ 
ಬಿಸಜನಾಭನೆ ನಿನಗೆ [ವಸನ ಉಡಿಸುವೆನು] 


ವರ ತುರಗವನೇರಿ ಕಲಿಯ ಸಂಹರಿಸುವಿ 
ಸಿರಿಹಯವದನನೆ ಆರತಿಯೆತ್ತುವೆನು 


೧೨ 


೧೩ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


೩೨೦ 


ಶರಣು ಶರಣು 


ಶರಣು ಶ್ರೀ ವೈಕು೦ಠನಾಯಕ ಶರಣು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ 
ಶರಣು ಶ್ರೀಧರ ಗರುಡವಾಹನ ಶರಣು ವೆ೦ಕಟನಾಯಕ 


ಆದಿದೇವ ಮುನೀ೦ದ್ರವಂದಿತ ಸಾಧುಸುರಗಣ ಸೇವಿತ 
ವೇದವೇದ್ಯ ವಿರಿಂಚಿಸನ್ನುತ ಶ್ರೀದ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ನಮೊ 


ಶರಣು ಸುರಮುನಿಹೃದಯಪಾಲಕ ಶರಣು ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಕ 
ಶರಣು ಶ್ರೀ ಹಯವದನ ಮೌಕ್ತಿಕ ಶರಣು ಓ೦ಕಾರನಾಮಕ 


೩೨೧ 


ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿವಲ್ಲಭಗೆ ಕಾಮಿತಫಲದಾಯಕಗೆ 
ಆ ಮಹಿಮಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಎತ್ತಿದರು 


ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಕ್ಷಗ೦ಗಳದೊಂದು ಬೆಳಕು 
ನಿತ್ಯವೇದವ ತಂದ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ 


ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಹೇಮಗಿರಿಯ ತಂದ ಬೆಳಕು 
ಬಲ್ಲಿದ ಕಾಯನ್ನ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ 


ವರಾಹಾವತಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಹೊಳೆದ ಕೋರೆದಾಡೆಯ ಬೆಳಕು 
ಧಾರುಣಿಯ ನೆಗವಿದ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ 


ನರಮೃಗರೂಪ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮೆರೆವೊ ನಖದ ಬೆಳಕು 
ಉರಿಗಣ್ಣು ಜ್ವಾಲೆಯ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ 


ಣಿ 


ನ 


ಸಮಗ ದಾಸ ಸಾಹಿ ೦ಪುಟ ೨ 


ಆ.01 
2 


ವಾಮನಾವತಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಭೂಮಿಯನಳೆದೊಂದು ಬೆಳಕು 
ಬಾಲಕ ತನಯನ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ಹ 


ತ 


| 


ಾರ್ಗವಾವತಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮೆರೆವೊ ಬಲುಭುಜದೊಂದು ಬೆಳಕು 
ರುಳ ಕ್ಷತ್ರೇರ ಗೆದ್ದ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ಲ 


ರ್‌ 


ತ್ರ 


ತ್ರಿ 


ಶರಥತನಯ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಎಸೆವೊ ಬಿಲ್ಲುಬಾಣದ ಬೆಳಕು 
ಶಶಿವದನೆಯ ತಂದ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವಶಿಗೆ ೮ 


(೮, 


ಗೋವಳರಾಯ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಗೋಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿದ ಬೆಳಕು 
ದೇವಕ್ಕಿತನಯನ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ೯ 


ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಬುದ್ಧಿಪಲ್ಲಟದೊಂದು ಬೆಳಕು 
ರುದನ್ನ ಗೆಲಿದೊಂದು ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ೧೦ 


ಕಲ್ಕ್ಯವತಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಹೊಳೆವಾಖಂಡದೊಂದು ಬೆಳಕು 
ಗುರು ಹಯವವದನನ್ನ ಬೆಳಕು ತುಂಬಿತು ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ೧೧ 


ವಿಶೇಷ 
೩೨೨ 


ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಗೋಪಿಯೆನೆ ಏನೆಂಬೆ ಪರ 
ಬೊಮ್ಮ ಮಗನೆಂಬೊ ಧ್ಲೈ ೈರ್ಯಕೆ 


ಣಿ 


ಬೊಮ್ಮನಯ್ಯನ ಸಿರಿರಮ್ಮೆ ಪತಿಯ ಘನ 
ಪೆರ್ಮೆ ಗುಣಗಣನಿಲಯನ ಅ.ಪ. 


ಹೊಳೆವ ಶ್ರೀರೂಪು ವಟಪತ್ರದಲ್ಲಿ 


ವ್‌ ನಾ 


ಪ್ರಳಯಜಲಧಿಯ ಶಯನನ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಸೆಳೆಮಂಚದ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಗ್ಗುಲೊಳಟ್ಟು ತನ್ನ 
ನಳಿತೋಳಿಂದೆತ್ತಿದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಚರಾಚರಂಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಯಿಚ್ಚೆಯಿಂದ 
ಪುರುಷರೂಪವ ಧರಿಸಿದ 
ಪರಮಮಂಗಳ ಮೂರುತಿಯ ತನ್ನ 
ಮರಿಯಂತೆ ಎತ್ತಿದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಕತ್ತಲೆಯನು ನುಂಗಿ ತತ್ವಂಗಳನು ಕೊ೦ಡು 
ಮತ್ತೆ ಬೊಮ್ಮಾಂಡದೊಳಗೆ ಪೊಕ್ಕು 
ತತ್ವಸಾರದಿಂದೊಪ್ಪುವ ಕೊಮರನ 

ಪೆತ್ತೆನು ಮಗ [ನ]ನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಅದಭಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗಗೋಚರನಾದ 
ಆದಿಮೂರುತಿ ಸಿಚ್ಚಿದಾನಂದನ 

ಸದಾ ತನಯನೆ೦ಂದೆತ್ತಿ ಮುದ್ದಿಸಿ ಸುಖ 
ಸುಧೆಯಲೋಲಾಡಿದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಚತುರುಭುಜ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದೆ ಪದುಮ 
ಸುತಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವರವಿತ್ತ 
ಶ್ರುತಿಶಿರೋಮಣಿಯೆಂದರಿಯದೆ ತಾ 
ಪೆತ್ತೆನು ಮಗನನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಬೊಮ್ಮಕಲುಷಾನ೦ತ ಸಹಸ್ರಗಳ 
ನಿಮಿಷಮಾತ್ರದಿ ಪಡೆದನ 

ಬೊಮ್ಮಾಂಡವೆ ತನ್ನ ರೋಮಕೂಪದಲ್ಲಿಪ್ಪ 
ರನ್ನವೆ ಮಗನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಅನ್ನಂತ ರವಿತೇಜಕಿರೀಟದ 
ಅನ್ನರ್ಫ್ಯ ಸರ್ವಾಭರಣ 


೦೨ 
(0 
(2 


೩೭೮ ಸಮಗ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ತ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಪೊನ್ನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನುಟ್ಟ ಅದ್ಭುತ ಬಾಲಕನ 
ತನ್ನ ಕುಮಾರನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ 


(1೦ 


ಅನ್ನಂತಾನಂತ ಜೀವಗಣಗಳು 

ಅನ್ನ೦ತಾನಂತ ಕರ್ಮಗಳು 

ಅನ್ನ೦ತಾನ೦ತ ಗಾಯತ್ರಿಗೆ ಕರ್ತೃ ವಿಷ್ಣು 

ವಿನ್ನ ಪಡೆದೆನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ ೮ 


ಅನ್ನಂತಾಸನ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ವೈಕುಂಠ 

ದನ್ನವರತ ವಾಸವಾಗಿಪ್ಪನ 

ಅನ್ನಿಮಿಷರ ಯೋಚನೆಗೆ ಒಲಿದನ 

ತನ್ನ ಕುಮಾರನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ ೯ 


ಧರ್ಮದ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಧರ್ಮದ ಹಾನಿಗೆ 

ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯಲವತರಿಸಿದ 

ಮಮ ಪ್ರಾಣಾಹಿ ಪಾಂಡವನೆನಿಸಿದ 

ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಮಗನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ ೧೦ 


ಉದ್ದಾಮ ಕಾಂಚೀದಾಮ ಕಂಕಣ ಶ್ರೀ- 

ಮುದ್ರೆಯ ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಧರನ 

ಮಧ್ವಮುನಿಗೆ ತಾನೊಲಿದು ಬಂದನ 

ಮುದ್ದಿನ ಮಗನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ ೧೧ 


ಸರಸಿಜಬೊಮ್ಮಾಂಡ ಒಡೆದಾಗ 

ಎರಿಂಚಿ ತೊಳೆದ ಪಾದೋದಕವ 

ಹರ ಸೇವಿಸಲಾಗ ಶಿವನ ಮಾಡಿದ 

ಹರಿಯ ಮಗನೆಂದಳೆ [ಗೋಪಿ] ೧೨ 


ದೇವಕಿ ಉದರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಹ್ಮಾದಿ 
ದೇವರಿಂದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಭಾವಕಿ ದೇವಕಿ ವಸುದೇವನಲ್ಲಿ ಪಿತೃ 
ಭಾವನೆ ಮಗನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಶಿಶುರೂಪವ ತೋರಿದ ಬೊಮ್ಮನ ಕಂಡು 
ವಸುದೇವಗೆ ನದಿ ಎಡೆ ಬಿಡೆ 
ಸಾಸಿರನಾಮ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಜಗ- 

ದೀಶ ಮಗನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಪಾಲಗಡಲಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿಪ್ಪನ 
ಕಾಲಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು 
ನೀಲಮೇಫಶ್ಕಾಮಯೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತಲಿ 
ಪಾಲ ಕುಡಿಯೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಆದಿದೇವನು ಬಹ್ಮಸೂತ್ರವ ಕಲ್ಪಿಸಿ 
ವೇದ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡಿದನ 

ಆದರದಿಂತುಂತೆಂದು ಕಲಿಸಿ ಸಂ 
ಮೋದದಿ ಮುದ್ದಾಡಿದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಭಾನುಶತಕೋಟಿತೇಜಪ್ರಕಾಶನ್ನ 
ಆನಂದವನೆ ನೋಡಿ ಮನ ಉಬ್ಬಿ 
ಆನಂದನಿಧಿಯ ತೊಡೆಯ ಮ್ಯಾಲೆಯಿಟ್ಟು 
ಆನೆಯಾಡೈೆಯೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಶೃಂಗಾರನಿಧಿಯನ್ನು ಬಾಯೆಂದು ಕರೆದು ರ- 
ಥಾಂಗಪಾಣಿಯನೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು 
ತಿಂಗಳನೋಡಯ್ಯ ಕಂದ ಎಂದಾತನ 
ಕ೦ಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪನಿಕ್ಕಿದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಸನ್ನಕಾದಿಗಳಯ್ಯನ ಪಿತನ ಕರೆ 
ದೆನ್ನ ಮಾಣಿಕವೆಯೆಂದಷ್ಟಿಕೊಂಡು 


೩೭೯ 


೧೩ 


೧೫ 


೧೬ 


೧೮ 


೩೮೦ ಸಮಗ್ರದಾ 


ಸ್ನ 
ಭ್ರ 
22 
6 
ಸ 
ತ] 
ಟ್ರ 
ಐ 
ಟು 


ಹೊನ್ನ ತಾ ಗುಬ್ಬಿಯೆಂದಾಡು ಎನ್ನಯ್ಯನೆ 
ಉನ್ನತಮಹಿಮನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ ೧೯ 


ಗಂಭೀರವಾರಿಧಿಗೆ ಅಂಬಾ ಹೂಡಿದ ತೋಳು 

ಇಂದಿರೆಯನೆ ಅಪ್ಪಿದ ತೋಳು 

ಶ೦ಭರಾರಿಯ ಪಿತ ತೋಳನ್ನಾಡೈ ಎಂದು 

ರಮಿಸಿ ಮುದ್ದಾಡಿದಳೆ ಗೋಪಿ ೨೦ 


ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಟಹ ಪಡೆದ ಪಾದ ಉ- 
ದ್ದಂಡ ಬಲಿಯಮೆಟ್ಟಿದ ಪಾದ 
ಪುಂಡರೀಕಾಯತವಾದ ಪಾದದಿ ಪ್ರ- 


ಚಂಡ ಕುಣಿಯೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ ೨೧೦ 


22 


ತ್ಯತೃಪ್ತನು ಹಸ್ತ (ಸಿದ?) ನೆಂದೆನುತಲೆ 


ಶಿ`ಲ-೨ 


ತ್ರ ಬಾ ಹೊರೀಯೆಂದಾದರಿಸಿ 
ಸ 


೨ 
ಧಿ 


ತ] 


ಹೊತ್ತಾರಿಂದಮ್ಮೆ ಉಣ್ಣದಿರಲು ಹೊಟ್ಟೆ 

ಹತ್ಕಿಕೊಂಡಿತುಯೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ ಈ 
ಅಮ್ಮೆ ಉಂಬುವ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯ ಮುದ್ದಿನ ಮಾ 
ರಮ್ಮೆಯನರಸುವನಚ್ಚರಿಯ 

ಅಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ನಗುವ ಮುದ್ದು ಬಾಲಕನ ಪರ 

ಬೊಮ್ಮನೆಂದೇನು ಬಲ್ಲಳೆ ಗೋಪಿ ೨೩ 


ತಾಯ ಮೊಗವ ನೋಡುತ್ತಾಕಳಿಸುತ 

ಬಾಯಲ್ಲೀರೇಳುಲೋಕವ ತೋರೆ 

ಆಯತೆ ನೋಡಿ ಮರಳಿ ಕಂಗೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವ- 

ಕಾಯನ್ನ ಮಗನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ ೨೪ 


ಚ್ಞಾನಘನನ ವಿಶ್ವಶೋನಯನನ 
ಆನಂದಚರಿತ್ರನ ಅವ್ಯಕ್ತನ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೃತ್ಯಮಲದೊಳಿಹನ ಕಣ್ಣಮುಚ್ಚಿ 
ತಾನಾರು ಪೇಳೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಹಾಲ ಹರವಿಯ ಒಡೆದು ಬಂದು ಗೋ- 
ಪಾಲ ನೀನೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋದೆಯೆಂದು 
ಕಾಲಕರ್ಮಂಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದೋನ 
ಕೋಲಕೊಂಡಟ್ಟಿ ಬಂದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಜಗದುದರ ಜಂಫಿಸುತ ಅಡಿಯಿಡೆ 
ಮೃಗಲೋಚನೆ ಮೈಮರೆದಿರೆ 

ಅಗಣಿತಮಹಿಮನು ಚರಿಸುತ ಬರ 
ಲಾಗ ಒರಳಿಂದಲೆ ಕಟ್ಟಿದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಆಮ್ಮಹಾ ಮತ್ತಿಯ ಮರನ ಮುರಿದು 
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸುರರು ಜಯವೆನ್ನೆ 
ಶ್ರೀಮಣಿ ಶಿವರಿ೦ದ ಕೀರ್ತಿಸಿಕೊಂಬ 
ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಗನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗಿದ್ದು ಅಂಜಿದ ಮಗನೆಂದು 
ಶ್ರುತಿಮಂತ್ರಗಳಿಂದುಚ್ಚರಿಸಿ 
ಮೃತ್ಕುಂಜಯನ ಪಿರಿಯನೆತ್ತಿಕೊಂಡು 
ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷೆಯ ಕಟ್ಟಿದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಶೇಷಶಾಯಿಯ ಹಾಸಿ ಮಲಗಿಸಿ ಚಾರು- 
ವೇಷನ್ನ ನಿದ್ರಿಗೈಸುವೆನೆಂದು 
ಸಾಸಿರಮುಖಭೂಷಣನ ಪಾಡುತ್ತ ಸ೦- 
ತೋಷದಿ ಮೈಮರೆದಳೆ ಗೋಪಿ 


ತಿಗುಣಾತೀತನ್ನ ಪೊಂದೊಟ್ಟಿಲೊಳ್ಳಲಗಿಸಿ 
ಜೋಗುಳ ಪಾಡುವ ಯಶೋದೆಯ 


೨೫ 


೨೬ 


೨೮ 


೨೯ 


೩೦ 


೩೮ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : 


ಎಸೆವ ನೀಲವಸ್ತನು ಪಾಡೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನು- 


ವ್‌ 


ರಾಗದಿಂದಲ್ಲೆ ಪಾಡಿದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಹರಿಯ ಹೊರಿಸುವಳಲ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಣ್ಣ 
ವರ ಸಿ೦ಹಾಸನವಾಗಿಪ್ಪನೆಂದು 


ಸಿರಿಯಕೂಡೇಕಾಂತದಲಿಪ್ಪನ್ನ 
ಪರಿಯಂಕನ ಪಾಡಿದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಸಿರಿ ಉರದಲಿಪ್ಪ ಪಾದ ನಿಮ್ಮಣ್ಣನ 
ಶಿರದಲೊಪ್ಪಿದೆಯೆಲೆ ಕಂದ 
ಸುರವರರ ಭಾಗ್ಯನಿಧಿಯೆ ಬಲರಾಮ 
ಪಿರಿಯನೆಂದು ಪಾಡಿದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಕಣ್ಣಮುಚ್ಚಿದ ಕೃಷ್ಣನೆಂದು ತೊಟ್ಟಲ ಬಿಟ್ಟು 
ಪುಣ್ಯಾಂಗನೆ ಮೈಮರೆದಿರೆ 

ಅಣ್ಣ ಆಶನು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಕಳಹೋದ 
ಚಿಣ್ಣನ ಕಾಣೆನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ 


ನೀಲಾ೦ಬರನ ಬೆನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನೆಲವಿನ 
ಮ್ಯಾಲಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮೆಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ 
ಬಾಲಕಿಯರು ಕೂಡಿ ಕಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕಿದನೆಂದು 
ಆಲಿ ಬೊಜ್ಜಿಡೆ ಕೇಳಿದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಹುಟ್ಟದ ಬೆಳೆಯದ ಹಸುಳೆ ಅಣ್ಣನ ಬೆನ್ನ 
ಮೆಟ್ಟಿ ನೆಲವು ಜಗ್ಗಿದನೆಂದು 

ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದಿರೆಲ್ಲ ನೋಡಿರವ್ವಾ ಎನ್ನ 
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಪುಣ್ಯವೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ 


ಕ೦ದನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ೦ಗನೆಯರ 
ಮಂದಿರವನೆ ಪೊಕ್ಕು ಬರುತಿರೆ 


೩೩ 


೩೪ 


೩೫ 


೩೬ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೮೩ 


ಒಂದೊಂದು ಕೌತುಕವನೆ ಕಂಡಾನಂದ 
ಸಂದೋಹದೊಳಗಿದ್ದಳೆ ಗೋಪಿ ೩೭ 


ಶಶಿಮುಖಿಯಂಗಳದ ಹಾಲಹಳ್ಳ 

ಮೊಸರ ಮಡುವು ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ 

ಪ್ರಸಾದವೆಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಫಲಿತವಾಗಿರೆ 

ಆ ಸಿರಿಯನೆ ಕಂಡಳೆ ಗೋಪಿ ೩೮ 


ವಾರಿಧಿಯೊಳಗಿದ್ದ ಪನ್ನಗಶಾಯಿಯ 

ತೇರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಬಾಲಕನ 

ಮೂರುತಿ ಒಂದೆಂಬೋ ಅ- 

ಕ್ರೂರಗೊಲಿದೋನ ಕುಮಾರನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ ರ್ಕಿ 


ದ್ರೌಪದಿಗಕ್ಷಯವಿತ್ತನ ಗುರು ಸಾಂ- 

ದೀಪಗೆ ಸುತನ ತಂದಿತ್ತನ 

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಯಜ್ಞಪತ್ಕರಿಗೊಲಿದ ಸುಪ್ರ- 

ತಾಪನ್ನ ಮಗನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ ೪೦ 


ಘಾತಪುತ್ರರ ಆರು ಮಂದಿಯ ತರಹೇಳಿ 

ಮಾತೆಯೆಚ್ಚರಿಸೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ 

ಅತಿ ಬೇಗದಿಂದಣ್ಣನ ತಂದು ತೋರಿದ ಅ- 

ಜಿತನ್ನ ಮಗನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ ೪೧ 


ಭಕುತ ಶ್ರುತದೇವ ಬಹುಳಾಶ್ವರಾಯಗೊಲಿ 

ದೇಕ ಕಾಲದಿ ರೂಪೆರಡಾಗಿ 

ಆ ಕರುಣಾಬ್ಜಿಯ ಮಾಯಾರೂಪನ ಪರಿ- 

ಪಾಕವನೇನ ಬಲ್ಲಳೆ ಗೋಪಿ ೪೨ 


ಪೂತನಿ ಶಕಟವತ್ನಾಸುರ ವೃಷಭನ 
ಪಾತಕಿ ಚಾಣೂರ ಕುಂಜರನ 


೪೨ 
ಇೃ 
ಆಗ್ರ 
ಸ್ಟ 
(2 
ತ್ರ 
2೭4 
ಭೆ 
0 
ಆ 
2 
ಲ್ರ 
ತ್ರ 
0 
(೨ 


ಘಾತಿಸಿ ಕ೦ಸನ್ನ ರಂಟೆಯಾಡಿದ ಬಲು 
ಭೂತನ್ನ ಮಗನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ ೪೩ 


ಬಾಲತನದಲ್ಲಿ ಸಖನಾಗಿ ಬಂದು ಕು- 

ಚೇಲ ತಂದವಲಕ್ಕಿಯ ಧರಿಸಿ 

ಮೇಲುತನದಿಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯವಿತ್ತ ಶ್ರೀ 

ಲೋಲನ್ನ ಮಗನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ ೪೪ 


ನಾರಿಯರ ಮನೋವುತವಾಚರಿಸಲು ಜ೦- 

ಭಾರಿ ಪುರದ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 

ಪಾರಿಜಾತವ ಹರಣ ಮಾಡಿದ ಬಲು 

ಧೀರನ್ನ ಮಗನೆ೦ದಳೆ ಗೋಪಿ ೪೫ 


ಈರೆಂಟುಸಾವಿರ ಅಂಗನೆಯರ ಕೂಡೆ 

ನಾರಂದಗ್ವಿಶ್ವರೂಪವ ತೋರಿದ 

ದ್ವಾರಾವತಿಗೆ ನಾಯಕನೆನಿಸಿದ ಮು- 

ರಾರಿಯ ಮಗನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ ೪೬ 


ಜ್ಞಾನಮತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಧ್ಯಾನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ 

ಕಾನನವನು ಪೊಕ್ಕರೆ ಸಿಕ್ಕ 

ತಾನಾಗಿ ದಯಮಾಡುವ ಹಯವದನನ 

ತಾನೆಂತು ಪಡೆದೆನೆಂದಳೆ ಗೋಪಿ ೪೭ 


೩೨೩ 


ಎ೦ಜಲೆನ್ನಲಿಬಹುದೆ ಮನುಜರಿದನ ಅಘವನಧ- 
ನಂಜಯ ಸುವೈಕುಂಠದಾಸರ ವದನದ ಕಣವ 


[ 


ವದನವೆಂಬಾಕಾಶದಲಿ ಭಕುತಿ ಜೀಮೂತ 
ಪದುಮನಾಭನ ನಾಮಾಮೃತದ ಕಡಲ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೮೫ 


ಮುದದಿಂದ ತಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ೦ಗ ದೇಹದಲಿ 
ಹದನರಿತು ಸುರಿದು ಮುಕ್ತಿಫಲವ ಬೆಳೆಸಿದುದನು 0 


ಹೃದಯ ಕಾರಾಗ್ಯಹದಿ ಶ್ರೀಹರಿಯನಾವಾಗ 

ಹುದುಗಿ ಅಗಲಿಸಿದ ಕಾರಣದೊಳಂಗುಟದಿ 

ಉದಿಸಿ ಗಂಗೆಯು ಪೋಪೆಡೆಯು ಅಳಿದಿರೆ ಇವರ 

ವದನದಲಿ ಪೊರಟೆನ್ನಮ್ಕಾಲೆ ಹರಿದುದನು ಹ 


ಪರಸನ್ನ ಹಯವದನ ಚರಣಸರಸಿಜಮಧು- 

ಕರ ಸುವೈಕುಂಠದಾಸೋತ್ತಮನ್ನ 

ವರವದನದಲಿ ವೇದಶಾಸ್ತಾಗಮದ ತಾ- 

ತ್ದರಿಯ ಬಿಂದುಗಳೆನ್ನ ಮ್ಯಾಲೆ ಹರಿದುದನು ೩ 


೩೨೪ 


ಏಕಾದಶಿ ನಿರ್ಣಯ ಅನಲು [ಸಮನೆ] ಮನೆಗೆ 
ಪೇಳಬಂದ ಅನಾಥಬಂಧು ಹಯವದನ ಗೋವಿಂದ ಪ. 


ತನ್ನ ನಂಬಿದವರ ತಾಪತ್ರಯವಳಿದು 
ಉನ್ನಂತ ಪದವೀವ ದಿನತ್ರಯವನ್ನು ೧ 


ವೃದ್ಧಿಮಾತ್ರ ಅರುಣೋದಯದ ಕೆಳಗೆ 
[ಶುದ್ಧಿದಂ] ಘಳಿಗೆ ಸಾಕುಯೆಂದು ಡಿ 


ಅತಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದುಫಳಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ವಿ೦ 
ಶತಿ [ಫಣಫಲ] ದೊಳಗೆ [ಶುದ್ಧಿ] ಬೇಕೆಂದು ಕ್ಷಿ 


ತಿಥಿ ವೃದ್ಧಿಆದಾಗೆ ಹತ್ತು [ಫಣಪಲ। 
ತಿಥಿಕ್ಷಯದಲ್ಲಿ ಅದರೊಳು [ಸುದ್ದಿ] ಬೇಕೆಂದು ಲ 

ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ತ : 


ಕ್ರಿ 


ಇಂದು ದಶಮಿ ಶಾಖವ್ರತವ ಮಾಡಿ ನೀವು 
ಒಂದು ಬಾರಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿರೊಯೆಂದು 


ತಾಂಬೂಲಚರ್ವಣ ಸಲ್ಲ ಸ್ತೀಸ೦ಗ 
ಹಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಿರಿಯೆಂದು 


ನಾಳೆ ಏಕಾದಶೀ ಉಪವಾಸ ಜಾಗರ 
ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡದೆ ಆಯತಾಕ್ಷಗೆಯೆಂದು 


ಫಲಹಾರವು ಸಲ್ಲ ಭೋಜನವು ಸಲ್ಲದು 
ಜಲಪಾನ ಸಲ್ಲ ಮೆಲಸಲ್ಲದೆಂದು 


ನಾಲ್ಕುಹೊತ್ತಿನ ಆಹಾರವ ಬಿಡುವುದು ಹದಿ 
ನಾಲ್ಕು ಜಾವದ ಜಾಗರ ಮಾಡಿರೊಯೆಂದು 


ಪೇಳ ಅರ್ಧದ್ವಾದಶಿಬಂದಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ 
ಒಲುಮೆಯಿಂದ ಪಾರಣೆಯ ಮಾಡಿರೊಯೆಂದು 


ಇಂತು ತಿಥಿತ್ರಯ ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನು 
ಸಂತತ ಪೊರೆವ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹಯವದನ 


೩೨೫ 


ಒಂದು ಮೂರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಹರದೇವರಿಬ್ಬರು 
ಬಂದು ನೆಲೆಗೊಂಡುದನ ಕ೦ಡೆನದ್ಳುತವ 


ಭಾವಜನಪಿತನೊಬ್ಬ ಅವನ ಕೊ೦ದವನೊಬ್ಬ 
ಹಾವ ತುಳಿದವನೊಬ್ಬ ಧರಿಸಿದವನೊಬ್ಬ 
ಗೋವ ಕಾಯಿದನೊಬ್ಬ ಅದನೇರಿದವನೊಬ್ಬ 
ಭಾವಿಸಲು ವಿಪರೀತಚರಿತರ೦ಂತಿರ್ದು 

(2 


೧೦ 


೧೦ 


[ 


5; 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೮೭ 


ಬಾಣನ ಗೆಲಿದವನೊಬ್ಬ ಬಾಗಿಲ ಕಾಯಿದವನೊಬ್ಬ 

ದಾನವರ ರಿಪುವೊಬ್ಬ ವರವೀವನೊಬ್ಬ 

ಏನನೆಂಬೆನೊ ಜಗವ ಕಾವುತಿಹನೊಬ್ಬ ನಿ- 

ಧಾನಿಸಲು ಸಂಹರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುತಿಪ್ಪನೊಬ್ಬ ಶ್ರ 


ಯಾಗ ಪಾಲಕನೊಬ್ಬ ಯಾಗಭಂಜನನೊಬ್ಬ 
ನಾಗರಕ್ಷಕನೊಬ್ಬ ನಾಗಶಿಕ್ಷಕನು [ಒಬ್ಬ] 
ಈಗ ನಲ್ಲಳಿಗರ್ಧದೇಹವನಿತ್ತ ಶಿವನಂತೆ 
ಭೋಗದೊಳು ಹೊಂದಿಹ ಹಯವದನ ಬಲ್ಲ ೩ 


೩೨೬ 


ಗುಬ್ಲಿಯಾಳೊ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾ 
ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾನೆಂದು ನೆನಯಿರೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ಪ. 


ಕೇಶವನ್ನ ನೆನೆದರೆ ಕ್ಷೇಶ ಪರಿಹಾರವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ 
ನಾರಾಯಣನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನರಕಭಯವಿಲ್ಲವೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ೧ 


ಮಾಧವನ ನೆನೆದರೆ ಮನೋಭೀಷ್ಟ ಕೊಡುವೊನು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ 
ಗೋವಿಂದನ್ನ ದಯದಿಂದ ಘೋರದುರಿತ 
ನಾಶನವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ೨ 


ವಿಷ್ಣುಭಜನೆಯಿಲ್ಲದವಗೆ ವೈಷ್ಣವರ ಜನ್ಮವು೦ಟೆ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ 
ಮಧುಸೂದನನ ಧ್ಯಾನದಿ೦ದ ಅತಿಶಯವು 
ಇಹುದೊ ಗುಜ್ಜಿಯಾಳೊ ೩ 


ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ನೆನೆದರೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯಾಗಿಹರೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ 
ವಾಮನದೇವರು ನಮಗೆ ವರಗಳ ಕೊಡುವೋರು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ೪ 


೩೮೮ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಶ್ರೀಧರನ್ನ ನೆನದರೆ ಸಿರಿ ನಮಗೆ ಒಲಿವಳೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ 
ಹೃಷೀಕೇಶನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ಧವೊ ಗುಜ್ಜಿಯಾಳೊ ೫ 


ಪದ್ಮನಾಭ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಸಿ ರಕ್ಷಿಪನೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ 
ದಾಮೋದರನ ನೆನೆದರೆ ಪಾಮರತ್ವ ಬಿಡಿಸುವನೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ತೆ 


ಸಂಕರ್ಷಣನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ 
ವಾಸುದೇವನ ದಯದಿಂದ ವಂಶಉದ್ಧಾರವೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ 


(10 


ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ್ಮನ ನೆನೆದರೆ ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಫಲವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ 
ಅನಿರುದ್ಧನ [ಸೇವಿಸೆ ಪುನೀತರಹೆವೊ] ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ೮ 


ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನ ಪುರಾಣಪುರುಷನೆಂದು 
ತಿಳಿಯಿರೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ 
ಅಧೋಕ್ಷಜ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಧಾರವಾಗಿಹನೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ೯ 


ನಾರಸಿ೦ಹದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುಲದೈವವೊ ಗುಜ್ಜಿಯಾಳೊ 
ಅಚ್ಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೂಡಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ೧೦ 


ಜನಾರ್ದನದೇವರು ಜಗಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರೊ ಗುಬ್ದಿಯಾಳೊ 
ಉಪೇ೦ದ್ರನು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧವ 
ಕ್ಷಮಿಸುವನೊ ಗುಜ್ಜಿಯಾಳೊ ೧೦ 


ಹರಿನಾಮಾಮೃತಕೆ ಸರಿಧರೆಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲವೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಂಗೇಶಯೆಂಬೊ ಸಿದ್ಧಕ್ರಿಯ ಬಲ್ಲರೆ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ೧೨ 


ಈ ಗುಬ್ಬಿ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಇಹಪರವು ಸಂತತವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ 
ಧರಣಿಯೊಳು ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕ ತಾರಕವಾಗಿಹರು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ೧೩ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೮೯ 


ಹಯವದನನ್ನ ಪಾದಧ್ಯಾನ ನಿತ್ಯ ಮರೆಯದೆ ನೀ ನೆನೆಮನವೆ 
ನಮ್ಮ ಹಯವದನನ್ನ ಪಾದವೇ ನಿತ್ಯ ಮನವೆ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ೧೩ 


ರಿದ 
ನಾರದ ಕೊರವಂಜಿ 


ಜಯ ಜಯ ದಯಾಕರನೆ ಹಯವದನ ಭಯಹರನೆ 

ಜಯ ಶೀಲಸಾದಧ್ವರನೆ ಜಯ ದೀನೋದ್ಧರನೆ 

ನಿಯತ ಶ್ರೀಭೂಧರನೆ ನಯಗುಣ ಸ್ತೀಕರನೆ 

ಫ್ರಿಯಜನ ಮನೋಹರನೆ ಸುಯತಿ ಸಾಕಾರನೆ ೧ 


ಹರಿಯೇ ಪತಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ರುಕುಮಿಣಿ 

ಪರದೇವತೆಯ ನೆನವುತಿರಲು 

ಕೊರವಂಜಿ ವೇಷದಿ ರುಕುಮಿಣಿದೇವಿಗೆ 

ಪರಮ ಹರುಷವೀವೆನೆಂದು ನಾರದ ಬಂದ ೨ 


ಧರಣಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಾರದ 

ಧರಿಸಿ ಕೊರವಂಜಿ ವೇಷವ 

ಸುರನರಾದಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಾ 

ಪರಮ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋರುತ್ತ ೩ 


ಬ೦ದಳು ಕೊರವಂಜಿ ಚಂದದಿಂದಲಿ 

ಮಂದಹಾಸವು ತೋರುತ್ತ 

ಅಂದಿಗೆ ಪಾದ ಧಿ೦ಧಿಮಿ ಧಿಮಿ- 

ಕೆಂದು ನಿಂದಭೀಷ್ಟವ ಪೇಳುತ ಲ 


ಗಗನದಂತಿಹ ಮಧ್ಯವು ಸ್ತ- 
ನಫನ್ನ ಭಾರಕೆ ಬಗ್ಗುತ 


೯೦ 


ಜಗವನೆಲ್ಲವ ಮೋಹಿಸಿ 
ಮೃಗ ಚಂಚಲಾಕ್ಷದಿ ನೋಡುತ 


ಕನಕಕು೦ಂಡಲ ಕಾಂತಿಯಿ೦ಂದಲಿ 
ಗ೦ಡಭಾಗವು ಹೊಳೆವುತ್ತ 
ಕನಕಕಂಕಣ ನಾದದಿಂದಲಿ 
ಕಯ್ಯ ತೋರಿ ಕರೆಯುತ್ತ 


ಕುಂಕುಮಗಂಧದಿ ಮಿಂಚುವೈಯಾರಿ 
ಚುಂಗು ಜಾರಲು ಒಲವುತ್ತ 

ಕಿಂಕಿಣಿ ಸರಘಂಟೆ ಉಡಿಯೊಳು 
ಫಲ್ಲು ಫಲ್ಲೆಂದು ಬಂದಳು 

ಫಲ ಫಲ ಫಲ್ಲು ಫಲ್ಲೆಂದು ಬಂದಳು 


ಕರೆದಾಳೆ ಸುಪಲ್ಲವ ಸುಪಾಣಿ ಕೀರವಾಣಿ 
ಪರಿಮಳಿಸುವ ಫಣಿವೇಣಿ 


ಪರಿಪರಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಹಿಂದೂ ಮುಂದೂ 
ಸರಸವಾಡುತ್ತ ತಾನೆ ಬಂದು 


ಕೊರವಂಜಿ ಯಾರೊಳಗೆ ನೋಡಿ ಕೂಡಿಯಾಡಿ 
ಸರಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ತನ್ನ ಪಾಡಿ 


ಮನೆಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಳು ಕೊರವಂಜಿ 
ತಾನು ಮನೆಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಳು 
ರನ್ನವ ತೆತ್ತಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ದಿವ್ಯ ಬುಟ್ಟಿ 
ತನ್ನ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬೆನ್ನಿಲಿ ಸಿ೦ಗಾನ ಕಟ್ಟಿ 


(0 


೧೦ 


೧೧೦ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


೩೨ 
ಸ್ಸ 
೦೨ 


ಗದ್ಯ ಷೆ ಸುಗುಣಾ೦ಗಿಯರು ಪೇಳಲು ಮುದದಿಂದ ರುಕುಮಿಣಿದೇವಿ 
ತಾನೂ ಮುಗುಳು ನಗೆಯಂ ನಗುತ ಕೊರವಂಜಿಯನೆ ಅತಿಬೇಗ ಜಗವರಿಯೆ 
ಕರೆಯೆಂದಳು. 


ತ್ರೀ ರುಗ್ಮಿಣಿ ತಾ ಬಂದಳು ಸ್ತೀಯರ ಕೂಡಿ 
ಜಾರುಹಾಸದಿಂದೊಪ್ಪುತ ಜೆಲ್ವ ದಿವ್ಯ ನೋಟಂಗಳಿಂದ 

ರಾಜಿಪ ಕಂಕಣದಿಂದ ರಮ್ಮ ನೂಪುರಗಳಿಂದ 

ರಾಜಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ರಾಜೀವನೇತ್ರೆ ಒಲವುತ್ತ ೧೨ 


ರಾಜಾಧಿರಾಜ[ರು]ಗಳಿಂದ ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿತಳಾದ ರಾಜಹಂಸಗ- 
ಮನೆಯು ಬರಲು ರಂಜಿತಳಾಗಿ ಒಲೆವುತ್ತ 


ಗದ್ಯ : ಆಗಲಾ ದೂತಿಕೆಯರು ಕೊರವಂಜಿಯನೆ ಅತಿ ಬೇಗ ಕರೆಯಲು 
ಬೇಕಾದ ವಜ್ರವೈಢೂರ್ಯ ರಾಗವಿಲಸಿತವಾದ ದ್ವಾರ ಭೂಭಾರದಿಂದೆಸೆವ 
ಭಾಗಧೇಯದಿಂ ರಾಜ ಸತ್ಕುಲವಾದ ದಿವ್ಕ ಮಂದಿರಕೆ 


ತ್ಕಾಗಿ ರುಕುಮಿದೇವಿ ನೋಡಲಾ ತ್ರೀ- 
ರಾಗದಿ೦ ಗಾನವಂ ಪಾಡುತ್ತ ಕೊರವಂಜಿಯು ಬಂದ ಚೆಂದ ೧೩ 


ಬಂ೦ದಾಳಂದದಲಿ ಬಾಗಿಲೊಳಗೆ ದಿಂಧಿಮಿಕೆನ್ನುತ ೧೪ 


ಚೆಲುವ ತುರುಬಿನಿಂದಲಿ ಜಗುಳುವ 

ಚಲಿಸುವ ಪುಷ್ಪದಂದದಿ 

ನಲಿನಲಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತ ಮಲ್ಲಿಗೆ 

ರುಲರುಲರುಲ ರುಲ್ಲೆಂದು ಉದುರುತ್ತ 

ಕಿಲಿಕಿಲಿ ಕಿಲಿ ಕಿಲಿ ಕಿಲಿಯೆಂದು ನಗುತ್ತ ೧೫ 


ಗದ್ಯ : ಥಳಥಳನೆ ಹೊಳೆವತ್ತ ನಿಗಿನಿಗೀ ಮಿಂಚುತ್ತ ರನ್ನದ ಬುಟ್ಟಿಯ 
ಕೊಂಕಳಲಿಟ್ಟು ಧಿಗಿಧಿಗಿಯೆಂದು ನೃತ್ಯವನ್ನಾಡುತ್ತ ಎತ್ತರದಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ 
ಮುತ್ತಿನಹಾರ ಉರದೊಳಲ್ಲಾಡುತ ನಿಜಭಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಮಂಡಲ ಮಂಡಿತಾ 


1 


೩೯೨ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 
ಪ್ರಭು ಪ್ರತಿಮ ದಿಶದಿಶ ವಿಲಸಿತವಾದ ಭುಜಕೀರ್ತಿಯಿಂದೊಪ್ಪುವ ಆಕರ್ಣಾ೦ತ 
ಸುಂದರ ಇಂದೀವರದಳಾಯತ ನಯನ ನೋಟಗಳಿ೦ದ ಚಂಚಲಿಸುವ 
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಮಿಂಚುವ ಕಾ೦ತೀ ಸಂಚಯಾಂಚಿತ ಕಾ೦ಚನೋದ್ದಾಮ ಕಾಂಚೀ 
ಪೀತಾಂಬರಾವಲ೦ಬನಾಲಂಬಿತಾ ನಿತಂಬದಿಂದೊಪ್ಪುವ ರೋಂಕರಿಸುವ 
ಭೃಂಗಾಂಗನಾಸ್ವಾದಿತ ಜಗುಳುವ ಜುಗುಳಿಸುವ ಪರಿಮಳಿಸುವ ಜಫನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿವಿಧ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತ ನಿತಾಂತಕಾಂತಿಕಾ೦ತಾ ಸುಧಾಕು೦ಂತಳ 
ಸಂತತಭರದಿಂದೊಪ್ಪುವ ಪುಂಜೀಕೃತ ಮ೦ಜುಭಾಷಣ ಅಪರಂಜಿ ಬಳ್ಳಿಯಂತೆ 
ಮನೋರಂಜಿತಳಾದ ಕೊರವಂಜಿಯು ನಿಶ್ಶಂಕೆಯಿಂದ ಕಂಕಣಕ್ಷಣತೆಯಿಂದ 
ಕೊಂಕಳ ಬುಟ್ಟಿಯ ಪೊಂಕವಾಗಿ ತನ್ನಂಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಸಿ೦ಗನ ಮುಂದಿಟ್ಟು 
ಚೆಂದವಾಗಿ ರುಕುಮಿಣಿ ದೇವಿಯ ಕೊಂಡಾಡಿದಳು. 


ಗದ್ಯ : ಅವ್ವವ್ವ ಏಯವ್ವ ಕೈಯ್ಯ ತಾರೆ ಕೈಯ್ಯ ತೋರೆ ನೀ ಉಂಡ 
ಊಟಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಭೂಮಂಡಲದೊಳಗೆ ಕಂಡ್ಹಾಗೆ ಪೇಳುವೆನವ್ವಾ. 


ಗದ್ಯ : ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ಸುರಾಗಣೀ ಸಕಲ ಸುಜನಾಂಬುಜದ್ಯುಮಣಿ ಕಲ್ಕಾಣಿ 
ಗುಣಮಣೀ ಕೋಗಿಲಾಲಾಪವಾಣೀ ಅಂಗನಾಮಣೀ ಶಿಖಾಮಣಿ ಏನೇ ರುಕುಮಿಣಿ 
ನಿನ್ನ ಚೆಲುವಿಕೆಯನೇನೆಂತು ಬಣ್ಣಿಪೆ. 


ಗದ್ಯ : ತೆರೆದ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಥಳಥಳಿಸುವ ನಿನ್ನ ಮುಖಚಂದ್ರಜ್ಯೋತಿ- 
ನೀಲದ ಕಾಂತಿಯಂತೆ ದಿವ್ಯವಾದ ನಿನ್ನ ಕುಂತಳ ಸಂತತಿ ಬಾಲಚಂದ್ರನ 
ಸೋಲಿಸುವ ನಿನ್ನ ಪಟುವಾದ ದಿವ್ಯ ಲಲಾಟಫಲಕ ಏರಿದ ಬಿಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸುವ 
ನಿನ್ನ ಹುಬ್ಬುರೆಪ್ಲೆಯುಗಳ ಎರಳೆಕ೦ಗಳ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುನೋಟ ಮದನ 
ಚಕೋರನಿದಿರಿಸುವ ನಿನ್ನ ಕರ್ಣೋತ್ಪಲ ಸರಸಸಂಪಿಗೆ ಮೊಗ್ಗೆಯ ಸೋಲಿಸುವ 
ನಿನ್ನ ನಾಸಾಮಣೀ ಸುವರ್ಣ ಮರ್ಯಾದೆಗಳ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ನಿನ್ನ ಗಲ್ಲಯುಗಳ 
ಕುಂದಕುಟ್ಕಲಗಳ ಮೋಹಿಸುವ ನಿನ್ನ ದಂತಪಂಕ್ತಿಯುಗಳಾ ಖಂಡ ಸಕ್ಕರೆಯಿ೦ದಧಿಕ 
ರಸವಾದ ನಿನ್ನ ಅಧರಬಿಂಬ ಭಕ್ತರ ಮನದ ಅಜ್ಜಾನವ ನಿರಾಕರಿಸುವ ನಿನ್ನ 
ಮುಗುಳುನಗೆಚಂದ್ರಿಕೆ ಹಜ್ಜೆಬೊಟ್ಟನಿಂದೊಪ್ಪುವ ನಿನ್ನ ಶುಭ ಚುಬುಕಾಗ್ರ 
ಮದನಕಂ೦ಬುಕಂಠಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿನ್ನ ಕ೦ಬುಕ೦ಠ ಕರಿಕರವು ಮೀರದ. ನಿನ್ನ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೯೩ 


ದಿವ್ಯಭೂಷಣ ಕರಯುಗಳ ದಂತಿಕುಂಭಸ್ಥಳಗಳ ನಿರಾಕರಿಸುವ ನಿನ್ನ 


ಕುಚಕು೦ಭಯುಗಳ ಹಾರ ರೋಮಾವಳಿಯಿಂದೊಪ್ಪುವ ನಿನ್ನ ನಾಭಿತ್ರಿವಳೀ 
ನವಮೇಘವನೆ ಸೋಲಿಸುವ ನಿನ್ನ ಸೀರೆ ರತ್ನ ಮೇಖಲಾ ತ ಕಿ೦ಕಿಣೀ 


(ವಾ?) ಳಿಸುವ ನಿನ್ನ ಊರುಯುಗಳ ಎರಡುನ ನವ ಅತ ಗಳ್‌ ಳ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ 
ನಿನ್ನ ಜಾನುಯುಗಳ ಹಸ್ತದಂತದಂಡವಲೀಯೆಂಬ ನಿನ್ನ ಗುಲ್ಬಯುಗಳ 
ಕೆಂದಾವರೆಯಿರವ ರುಲ್ಲನೇ ಮೋಹಿಸುವ ಪಾದಪದ್ಮಯುಗಳ ಸುಂದರಿಯಲ್ಲವೊ 
ರತಿಗನುಕೂಲವಾದ ಮನೋರಥದ ಗಿಣಿಯೋ ಇದು ಗಿಣಿಯಲ್ಲ ಇದು ಗಿಣಿಯಲ್ಲ 
ರಾಯರು ಮೆಚ್ಚಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯೊ ಇದು ಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ಫನ್ನ 
ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಿ೦ಂಚೊ ಇದು ಮಿಂಚಲ್ಲ ಇದು ಮಿಂಚಲ್ಲ ನವಲಾವಣ್ಯದ ಖಣಿಯೋ 
ಇದು ಖಣಿಯಲ್ಲ ಘನ ಚನ ಮ ಘಮಿಸುವ ಕನ್ನೈದಿಲ ಪುಷ್ಪದ ಚಂಡೊ 
ಇದು ಚಂಡಲ್ಲ ಇದು ಚ೦ಡಲ್ಲ ಹೀಗೆಂದು ಅಂಗನಾ ಸಮಣಿಗಳೊಳಗೆ ಅಮಿತ 
ರಸಶ್ಶಂಗಾರದಿ೦ದೊಪ್ಪುವ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿಯ ಕೇಳಿ ಬಂದೆನಮ್ಮಾ 


ಅಂಗ ವಂಗ ಕಳಿಂಗ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಾಂಭೋಜ 
ಸಿ೦ಧೂ ದೇಶವನೆಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಬ೦ದೆನಮ್ಮಾ ೧೬ 


ಮಾಳವ ಸೌರಾಷ್ಟ ಮಗಧ ಬಾಹ್ಲೀಕಾದಿ 
ಜೋಳ ಮಂಡಲವನೆಲ್ಲ ಚರಿಸಿ ಬಂದೆನಮ್ಮಾ ೧೭ 


ಲ 


ಟ ಮರಾಟ ಕರ್ಣಾಟ ಸೌಮೀರಾದಿ 
ಶೇಷ ಭೂಮಿಯ ನಾನು ನೋಡಿ ಬಂದೆನಮ್ಮಾ ೧೮ 


( 


್ಲ್ಲೀಕ ॥ ಅಯೋಧ್ಯಾ ತಹ ಮಥುರಾ ಮಾಯಾ ಕಾಶೀ ಕಾಂಚಿ 
ವಾರ್‌ ಜಣ ದ್ವಾರಾವತೀ ಚೇದಿ॥ 
ಇವು ಮೊದಲಾದ ಪಣ್ಯಪುರಗಳೆಲ್ಲ 
ಮೆಚ್ಚಿ ಬಂದ ಕೊರವಿ ನಾನಮ್ಮ 
ಪುರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನರಪತಿಗಳಿಗೆ 
ಸಾರಿ ಬರ ಹೇಳಿ ನಾ ಕಪ್ಪವ ತಂದೆ ೧೯ 

ಸತ್ಯಮುಗಾ ಚೆಪ್ಪುತಾನಮ್ಮಾ ಸಂತೋಷಮುಗಾ ವಿನುವಮ್ಮ 
ಸತ್ಯ ಹರುಶ್ಚಂದ್ರನಿಕಿ ಚಾಲ ಜೆಪ್ಟಿತಿ ೨೦ 


ಕನ್ನೆ ವಿನವೆ ನಾ ಮಾಟ ನಿನ್ನ ಕಾಲಂನೆ ನೇನಿಕ್ಕು(9) 
ಚಿನ್ನ ಸಿ೦ಗಾನೀ ತೋಡೂನೆ ಚೆಪ್ಪೆಗಮ್ಮಾನೇ ೨೧ 


ಗದ್ಯ : ಆಗ ರುಕುಮಿಣಿದೇವಿಯು ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ಚಿತ್ತಾರ ಪ್ರತಿಮೋಲ್ಲಸಿತ 
ತಪ್ತ ರಜತರಂಜಿತಸ್ಫಟಿಕ ಮಣೆಗಣ ಪ್ರಚುರ ತಟಿಕ್ಕೋಟಿ ಜ್ವಾಲಾವಿಲಸಿತವಾದ 
ವಜ್ರಪೀಠದಲಿ ಕುಳಿತು ಚಿನ್ನದ ಮೊರಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ನಗಳ ತಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 
ಕೊರವಂಜಿಯನೆ ಕುರಿತು ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿದಳು. 


ತಲ್ಲಿ ನಾ [ಅ] ಭೀಷ್ಟಮುಲೆಲ್ಲ ತಾರ್ಕಣ್ಯಮುಗಾ ಚರ್ಷಿತಿನಿಕ್ಕು 
ವೊಲಿಸೀನ ಸೊಲ್ಮೂಲೆಲ್ಲ ವನಿತೆನೆ ನಿಂತೂ(?) ಶಿ 


ಗದ್ಯ : ಆಗ ರುಕುಮಿಣಿದೇವಿಯಾಡಿದ ಮಾತ ಕೇಳಿ ಕೊರವಂಜಿಯುಯೇ- 
ನೆಂತೆಂದಳು. 


ನೆನೆಸಿಕೊ ನಿನ್ನಭೀಷ್ಟವ ಎಲೆ ದುಂಡೀ ನೆನೆಸಿಕೊ 


ವನಿತೆ ಶಿರೋಮಣಿಯೆ ಘನಮುದದಿಂದ ನೆನೆಸಿಕೊ ೨೩ 
ರನ್ನೆ ಗುಣಸಂಪನ್ನೆ ಮೋಹನ್ನೆ 
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುರುಹಿಯ ಮಾಡಿ ನೆನೆಸಿಕೊ ೨೪ 


ಗದ್ಯ : ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪರಮಕಲ್ಯಾಣಿ ರುದ್ರಾಣಿ ಅಂಬಾ ಜಗದಂಬಾ ಮಹಾದೇವೀ 
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಳಿಂದೀ ಮಾಧವೀ ಸರಸ್ವತೀ ಪಾ೦ಡುರ೦ಗ ಕಸ್ತೂರಿರ೦ಗ ಬಿಂದು 
ಮಾಧವ ಸೇತುಮಾಧವ ವೀರರಾಘವ ಚಿದ೦ಬರೇಶ್ವರ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ 
ಪಂಚನದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಮುಷ್ಣೇಶ್ವರ ಉಡುಪಿನ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ನಾರು ಕೃಷ್ಣ ಸೋದೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ 
ಬೇಲೂರು ಚೆನ್ನಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಇವು ಮೊದಲಾದ 
ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಬ೦ದು ಪೇಳಿರಯ್ಯಾ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೩೯೫ 


ಮಂಗಳದ ಕೈಯ್ಯ ತೋರೇ ಎಲೆದುಂಡೀ 
ಬಯಸಿದೆಲ್ಲವನು ನಾನು ಪೇಳುವೆನು 
ಕೈಯ ತೋರೆ ಕೈಯ ತೋರೆ ೨೫೪ 


ಕೇಳೆ ರನಳೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಬೇಗ 
ಇಳೆಯರಸನಾದನು ಪ್ರಿಯ ೨೬ 


ಕಳಸಕುಚಯುಗಳೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ನಿನ್ನ 
ಕರೆದಿಂದು ಕೂಡ್ಕಾನು ರಂಗ ಶಕ್ತಿ 


ನಾಡಿನೊಳಧಿಕನಾದ ನಾರಾಯಣನ 

ಈಡಿಲ್ಲದ ಪತಿ ನೀನು ಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡೆನೆಂದು ಮನದಲ್ಲಿ 

ನೆನಸಿದೆ ಕ೦ಡ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕುತೂಹಲದಿ ೨೮ 


ಅಲ್ಲವಾಡು ವಚ್ಚೀ ಕೂಡೇನಮ್ಮ ಇಂದುಬಿ೦ಬಮುಖೀ 
ಸುಂದರಶ್ಕಾಮ 
ಅಲ್ಲಿ ನಂದಾ ನಂದಾನಾಡುವಾನಂದಮುಗಾವಚ್ಚಿ ಕೂಡೇನಮ್ಮಾ ೨೯ 


ಶಂಖಚಕ್ರಯುಗಲ 
ಪಂಕಜನಾಭುಂಡು ಪಂಕಜಮುಖೀ ನೀವು 
ಪ್ರಾಣಿಗಹಣಮು ಚೇಸಿ ಕೂಡೆನಮ್ಮಾ ೩೦ 


ಚೆಲುವಾ ನಾ ಮಾಟಾ ನೀಕು ಪುಚ್ಚಾ 

ಚೆಲುವಾ ನಾ ಮಾಟ 

ಕಲ್ಲಗಾದು ನಾ ಕಣ್ಣೂಲಾನೂ 

ಪಿಲ್ಲ ವಿನುವಮ್ಮ ಪಲ್ಲವಪಾಣೀ ಚೆಲುವಾ ನಾ ಮಾಟ ೩೧ 


ದಮಯಂತೀಕೀನೇ ಚೆಪ್ಪಿತಿ ನಮ್ಮವೆ ಮಾಟ 
ಅಮರುಲಕೆಲ್ಲಾ ಅನುಮೈನವಾಡು ಚೆಪ್ಪೀ 


೨ 
ಸ್ರ 
(ನ್‌ 
2 
ತ 
| 
ತ 
' 
ಸ್ಪ 
ಕ 
ಲಾ 
` 
ಪ್ಪ 
ತ 
ಐ 
೨ 


ಅಮಿತ ಬಹುಮಾನಾಮಂದೀತೀನಮ್ಮಾ 
ಚೆಲುವ ನಾ ಮಾಟ ಚೆಲುವ ಓ೨ 
ಗ 
ಬಂತೆ ಮನಸಿಗೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಚಿಂತೆ 
ಸಂತೋಷದಿ ನಾನಾಡಿದ ಶಾಂತ 
ಮಾತೆಲ್ಲ ಇದು ಪುಸಿಗಳಲ್ಲ 
ಬೇಗ ಬಂದಾನೋ ನಲ್ಲಾ ಆಹಾ 
ಆಹಾ ಬಂತೇ ಮನಸಿಗೆ ೩೩ 


ನಾನಾಡಿದ ಮಾತಿಗೆ ನೀನಹುದಲ್ಲವೆ 

ನೀ ಈಗ ಸುಮ್ಮನೇನಿಹುದು 

ಇದು ಉಚಿತವಲ್ಲ ನಿನಗಿದು ಸಮ್ಮತವೆ 

ಹೀಗೆ ಮೌನವ್ರತವೇ ಆಹಾ ಬಂತೆ ೩೪ 


ದೊರೆಗಳಿಗೆನ್ನ ಮಾತು ಕರೆಯಾ ದುಂಡಿ ಕೇಳೆನ್ನ 
ಪರಿಯಾ ನುಡಿಗಳಾಡಿ ತಿರುಗುವ ಕೊರವಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ 
ತರುಣೀಮಣಿ ರನ್ನಳೇ ಏ ನೀ ಕೇಳೆ ೩೫ 


ನೀನು ನುಡಿದ ಮಾತಿಗೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ನಾನೇ ಮೆಚ್ಚಿದೆ 
ನೀನೆನಗೆ ಸರಿಬರಹೇಳಿದಾದಡೆ ನೀನೆ ರಾಜ್ಯದಿ ಪೂಜ್ಕಳು ೩೬ 


ಆಗ ರುಕುಮಿಣಿದೇವಿ ಆಡಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೊರವಂಜಿಯು ಏನಂತೆಂದಳು 
ಯೇಮೆದುಂಡಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಚೆಲುವರಗಂಡ ಉದ್ದಂಡ ದೋರ್ದಂಡ ಪ್ರಚಂಡ 
ಕಳವ೦ಟಿ ಜಗಳವಂಟಿ ಅಘತಿಮಿರಮಾರ್ತಾ೦ಡ ಬಹ್ಮಾ೦ಡಗಂಡ ನವನೀತ ಚೋರ 
ನಾರೀಮಣೀ ಮನೋಹರ ನೀರದಾಕಾರ ನೀ ಕಳುಹಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ನಿನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆನಂದಬಾಷ್ಪ ರೋಮಾಂಚಗಳಿ೦ದ ಚಿನ್ನದ ಮೊರಗಳಲ್ಲಿ 
ರನ್ನಗಳ ಸನ್ನಾಹದಿ೦ ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿದನಮ್ಮಾ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


೪೨ 
ಇ 
(೦ 


ಬರುತಾನೆ ದುಂಡೀ ಬರುತಾನೆ ನಿನ್ನ 
ನರು ಕೂಡಿ ಸನ್ನುತದಿಂದಲಿ ಸರಸವಾಗಿ ಈಗ ಬರುತಾನೆ 


೪೨ 
(೦ 


ಯಪ್ಪುಡು ವಚ್ಚನು ಯಪ್ಪುಡು ಚೂಸ್ತನು 


ಇದ 


ತಪ್ಪ ಚಪ್ಪಿತಿನಿ ನೀವತಿ ಚಿಂತಿಂಚವದ್ದು ೩೮ 
ಬಂಗಾರು ವಂಟೀ ಸಿ೦ಗಾರೀ ತೋಡೇ 

ಅಂಗನಾಮಣಿ ನೀಕು ಅತಿ ಚಿಂತಿಂಚವದ್ದೂ ರ್ಷ 
ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಓಯಮ್ಮ ನಾ ಮಾಟ ವಿನುವಮ್ಮಾ 

ಸಂಮಾತಿಗಾ ನೀಕು ಸೌಖ್ಯಮುಲೊಸಗುನು ೪೦ 


ಕನ್ನೂಲು ಕನ್ಸೈಮುಗ ಮೊಲುಮುಗ(9) 

ಮೈಕರ ಮೂಲೋಕ ರಮೈರೋ(?) 

ಮೂಲೋರೋ ಮೈಸೋ ಮುಲೋಸೋಮೈ/?) 

ಸಂಭ್ರಮಮು ತೋ ಇಟ್ಟು ಅಂಬುಜಾಕ್ಷುಡು ಕೂಡೇನಮ್ಮಾ ೪೧ 


ಗದ್ಯ : ಒಂಡೇ ರೆಂಡೇ ಮೂಡೇ ನಾಲ್ಗೇ ನಾಲ್ಗು ಘಂಟಲೋ ನಾಲ್ಗು 
ದಿನಾಲು ಕಾದು ನಾಲುಗೇಡುಗಾದು. 


ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಫಳಿಗೆಯೊಳಗೆ 
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸುರರಿ೦ದ ಕೂಡಿ 
ಲೋಕಪಾಲಕ ಬರುತಾನಿದೇ ೪೨ 


ರಾಕೇಂದು ಮುಖಯರು 
ಗರುಡವಾಹನನಾಗಿ ಇಂದು 
ಪರಮಹರುಷದಿ ನಿನ್ನ ಕರೆಯೆ 
ಬರುತಾನೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಕಸ್ತೂರಿರಂಗರಾಯ 


ಆಗ್ರ 
ಜ್‌ 


೩೯೮ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಗದ್ಯ : ಏಮೋದೂತಿ ನೀ ಉಂಡಿನಾ ಕುಂಡಿನಾಪುರಮಂದೂ 
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷುಂಡು ಉದ್ದಂಡದೋರ್ದಂಡಮೈನ ರಾಜಮ೦ಡಲಾಮೇಲುಚುಂಡಿ 
ಮೆಂಡುಗಾ ದಂಡಿಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಚೇಯಕ ಬುಡಕ್ಕನೇ ವಚ್ಚಿ ಕೂಡೆನೆ 


ಈಗಭೀಷ್ಟವ ಕೊಟ್ಟು ಪೋಗೆನಬ್ಕಾಡ 
ತ್ಕಾಗಿ ರುಕುಮಿಣಿದೇವಿ ನಿನಗೆ ಹಿತ ೪೪ 


ಬೇಗ ಬಂದನು ನಲ್ಲ ಭಾಗವಶವಂದ್ಕ 
ಆಗ ಸಂತೋಷದಿ ನಾ ಹೋಗಿ ಬಂದೇನಮ್ಮ ೪೫ 


ಗದ್ಯ : ಆಗ ರುಕುಮಿಣಿದೇವಿ ತನ್ನ ಪುರದಿಂ ತೆರಳಿ ವನಗೌರಿ ಪೂಜೆಯಂ 
ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬಾಹಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ಬಾಹಚೆಂದವ ನೋಡಿ ಕೊರವಂಜಿಯು 
ರುಕುಮಿಣಿದೇವಿಗೆ ಕರೆದು ಪೇಳಿದಳು. 


ಅದಕೋ ನೀ ನೋಡು ಬರುತಾನೆ 
ಅದಕೋ ಕರುಣಿ ನೀ ನೋಡು ಬರುತಾನೆ ೪೬ 


ಅದಕೋ ನೀಲಾಂಬುದಶಾಮ ಬರುತಾನೆ 
ಅದಕೋ ನವರತ್ನಮೌಳಿ ಬರುತಾನೆ ೪೭ 


ಅದಕೋ ಕನಕಾಂಬುಜಾಕ್ಷ ಬರುತಾನೆ 
ಅದಕೋ ಮಕರಕುಂಡಲಧರನಾಗಿ ಬರುತಾನೆ ೪೮ 


ಅದಕೋ ಶಂಖಚಕ್ರಧರನಾಗಿ ಬರುತಾನೆ 
ಅದಕೋ ವಿಶಾಲ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಬರುತಾನೆ ರ್ಳ 


ಅದಕೋ ಪೀತಾ೦ಬರಧರನಾಗಿ ಬರುತಾನೆ 
ಅದಕೋ ಗರುಡವಾಹನನಾಗಿ ಬರುತಾನೆ 
ಅದಕೋ ಶ್ರಿಕೃಷ್ಣ ನಿನಗಾಗಿ ಬರುತಾನೆ ದುಂಡೀ ೫೦ 


ರು 


ರಾ ಸ 


ಸತಸುತಹಾಾರ್ಜ್‌ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ರ್ಜ 


ಹರಿ ಬಂದು ರುಕುಮಿಣಿಯ ಹಾರೆತ್ತಿಕೊಂಡು 
ಪಿರಿಯಾದ ರಥದಲ್ಲಿಟ್ಟು 
ಜರಾಸಂಧಾದಿ ರಾಯರ ಗರ್ವ ಮುರಿದು ತೆರಳಿದನು ತಾನಾಗ ೫೧ 


ಗದ್ಯ : ಅಪ್ಪುಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣುಡು ರುಕುಮಿಣೀದೇವಿ ಸಮೇತುಡೈ ವಪ್ಪು 
ಚುಂಡಿ ಈ ನಗರಿಕೀ ವೆಂಚೇಸಿನ ಸಮಯಾನ ಶಂಖಭೇರಿ ಘೋಷಂಬುಲು 
ಕಾಯಿಪ್ಪಂಗ ಕಿನ್ನರ ಗಂಧರ್ವಾದುಲು ಮೇಲುಗಾ ಗಾನಮು ಚೇಯಗ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿ 
ದೇವತುಲು ತಮ ತಮ ಸ್ತೀಲನು ಕೂಡಗಾ ಅಪ್ಪುಡೇ ಅಪ್ಪುಡು ಕುಸುಮ ಸಮೂಹ 
ವೃಷ್ಟಿ ಗುಪ್ಪಲು ಗುರಿಯಂಗಾ ಮುತ್ಸ್ಯಾಲಬೊಟ್ಟು ಮೊದಲೈನ ಸರ್ವಾಭರಣ 
ಭೂಷಿತುಲೈ ಮುತ್ತೈದುಲು ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರಮೈನ ಮಂಗಲಾರತುಲುನು ಎತ್ತಿ ಮಂಗಲ 
ಪದಾಲು ಪಾಡಿರಪ್ಪುಡು. 


ಜಯ ಜಯಾ ರುಕುಮಿಣಿ 
ಕೈಯಾ ಪಿಡಿದನು ಬೇಗ 
ತೋಯಜಾಕ್ಷನು ಬಂದ ಮುದದಿಂದ ೫೨ 


ಜಯ ಜಯ ಮಂಗಳ ಜಯ ಶೀಲದೇವಿಗೆ 
ಜಯ ಜಯ ಮಂಗಳ ಚೆಲುವರಾಯಗೆ ೫೩ 


ಜಯ ಜಯ ಮಂಗಳ ರುಕುಮಿಣಿ ಪತಿಗೆ 
ಮಂಗಳ ವೃಂದಾರಕವಂದ್ಕಗೆ ಮಂಗಳ 
ಜಯ ಪಾಂಡುರಂಗಗೆ ಜಯ ಜಯತು ೫೪ 


ಗದ್ಯ : ಅಪ್ಪುಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣುಡು ಕೂಡಿಗೊನ್ನ ರುಕುಮಿಣಿ ದೇವಿನಿ ಕೂರ್ಜಿ 
ವಗ ವಿನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಯದೊಳಗನೂ(9) 


ಬ೦ದನಲ್ಲಮ್ಮಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬ೦ದನಲ್ಲಮ್ಮಾ 

ಬ೦ದನಲ್ಲಮ್ಮಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೆಂದದಿ ನೀನು [ನಿನ್ನು?] 

ರದಿ ಆನಂದದಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು 

ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ಬಿಡನು ೫೫ 


೪೦೦ ಸಮಗ ದಾಸ ಸಾಹಿ 


ಆ.65 
೫ 
ಲ್ರ 
್ತ 
ಟು 
(೨ 


ಚಂದ್ರಕಾಂತಿಯಿಂದೆಸೆವವ 
ಮಂದರ ಪುಷ್ಪಕೋಭಿತದಿಂದಲೆ ಕೂ 
ಡಿರ್ದನು ಸುಂದರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಾ೦ದ್ರನು ೫೬ 


ರಿ 


ಷೆ ದ್‌ 7ಡಿ ಇ 
ಉಣ್ಣಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಉಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ 
ಸಣ್ಣ ಸೀರೆ ಎನಗೆ ಸಣ್ಣವಾಗೆ 
ಬೆಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಕೊಡಮ್ಮಾ ಹಬ್ಬಎನಗೆ 


ಠಿ 


ಪುಣ್ಮದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಘನ್ನವಾಯಿತಲ್ಲ ೫೭ 


ಣ್ಯ 


: ಆಗ ರುಕುಮಿಣಿದೇವಿಯು ಕೊರವಂಜಿಯನೆ ಕರೆಸಿ 


ಗದ 
ಸರ್ವಾಭರಣವನಿತ್ತು ಸಲ್ಲನೆ ನಸುನಕ್ಕು ಹೋಗಿಬಾಯೆನ್ನ ಕೊರವ೦ಂಜಿಯು 
ಸಂತೋಷದಿಂದಲೈದಲಾ ನಿಜಪ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ಮಂದಿರದ 
ಸರಸಸಲ್ಲಾಪದಿಂದಲಖಂಡ ಸುಖರೂಪಳಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಜಜನರಿಗೆ ಜಾಾಘಾಾ 
ಜಯಪಾಂಡುರ೦ಗನ ಕೂಡಿ ಸ೦ತೋಷದಿ೦ಂದ ಬಾಳಿದಳು 


ಲಾ 


ಜಯ ಜಯ ದಯಾಕರನೆ ಹಯವದನ ಭಯಹರನೆ 

ಜಯ ಶೀಲ ಸಾಧ್ವರನೆ ಜಯದೀನೋದ್ಧರನೆ 

ನಿಯತ ಶ್ರೀಭೂಧರನೆ ನಯಗುಣಾ ಸ್ವೀ ರನೆ 

ಪ್ರಿಯಜನ ಮನೋಹರನೆ ಸುಯತೀ ಸಾಕಾರನೆ ಜಯ ಜಯ 


೨೮ 
ಜಯಮಂಗಳ೦ಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭಮಂಗಳ೦ ಪ. 


ಶ್ರೀವಾಸುದೇವರಿಗೆ ಸರಸ್ಪತಿಯ ಬಲಗೊಂಡು ಶ್ರೀ - 
ನಿವಾಸಮೂರ್ತಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಕೇಶವಗೆ ನಮೊ ಎಂಬೆನೊೂ 0 


ಅಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣರು ಆದಿಶೇಷನ 
ಮ್ಯಾಲೆ ಪವಳಿಸಿರಲು 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ॥ರ್ತವೆಗಳು 


ಬಂದು ವಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ತನ್ನ ಚಂದದ ಕರದಲಿ 
ಕುಂದದೆ ಕಾದವನು ಒತ್ತುತ್ತಿದಳು 


ಶನ್‌ 


ಪಾದವನು ಒತ್ತುತಿರೆ ತಾಯಿ ಭಕ್ತರ ನೆನೆದು 
ಆಗ ಬಂದಳು ನಮ್ಮ ನೆರೆಯೂರಿಗೆ 
ಮಣಿಮುಕ್ತ ನದಿತೀರ ಮಂಜುಳೆ ವ್ಯಕ್ತದ ಕೆಳಗೆ 
ನೆಲೆಸಿದಳು ನಮ್ಮ ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯು 


ಮೇಧಾವಿಮಹರ್ಷಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಲಿ ಬಂದು 
ನಾರೇರ ನಲಿದಾಟ ಕಂಡನಾಗ 

ಒಣಗಿದ್ದ ಮರ ತಳಿತು ಹರಿವುತಿರೆ ಜಲವುಚ್ಬಿ 
ವನವೆಲ್ಲ ಮಂಗಳಮಯವಾದವು 


ಆಗ ಹತ್ತಿರಬಂದು ದಾರಮ್ಮ ತಾಯೆನಲು 

ನಾವು ಪರದೇಶಿಗಳು ಎಂದು ನುಡಿಯೆ 
ಜ್ಞಾನದಲಿ ನೋಡಿದನು ತಾಯಿ ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯನು 
ಭಾಗ್ಯವನು ಮಾಡಿದೆನು ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ 


ನಿನ್ನ ತಪಸನು ಸಲಿಸಬಂದೆ ನಾ ಮಗಳಾಗಿ 
ಇನ್ನು ಸಂದೇಹ ಬೇಡೆನ್ನ ತಂದೆ 

ಬರಬೇಕು ಆಶ್ರಮಕೆ ಎಂದು ನುಡಿದನು ಖಷಿ 
ಸಂತೋಷ ಹರುಷದಲಿ ನಡೆತಂದನು 


ಮಗಳನ್ನು ಕುಟೀರದ್ದಾರದಲಿ ಕರೆತರಲು 
ಮಡದಿಯರೆಲ್ಲ ಆರತಿಯೆತ್ತಲು 
ನಿಧಿಯು ತನ್ನ ಕೈಸೇರಿತು ಎನುತಲಿ 
ಅಗಣಿತ ಹರುಷದಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದನು 


ಅಲ್ಲಿವೈಕುಂಠದಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಂಗಳ ತೆರೆದು 
ಹೃದಯದಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಾಣದೆ 


(೦ 


೪೦೧ 


೪೦೨ ಸಮಗ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹರಿಯೆದ್ದು ಪಂಚೈದುರೂಪನಾಗಿ 
ರಾಜ್ಯರಾಜ್ಯದಮೇಲೆ ಅರಸಿ ಬಂದ ೮ 


ರಾಜ್ಯರಾಜ್ಯದಮೇಲೆ ದೇವೀನು ಕಾಣದೆ 

ಕುದಲೀಸಾರ್ವಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು 

ಕಾವೇರಿಗೆ ಒಲಿದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ವರವಿತ್ತು 

ನಾರಾಯಣ ಬಂದ ನೆರೆಯೂರಿಗೆ ೯ 


ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂಪಿಲಿ ಯಷಿಯಮನೆಗೆ ಬಂದು 
ದೀಪನವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನುಡಿಯೆ 

ಆ ಖಷಿ ಆದರಿಸಿ ಕಂದಮೂಲಾದಿ ಫಲಗಳ 

ಬಡ್ಡಿಸಿ ಉತ್ಸಾಹದಿ ನಲಿಯುತಿದ್ದ ೧೦ 


ಆರೋಗಣೆಮಾಡಿ ಕೈಗೆ ನೀರನು ಬೇಡೆ 

ಮೇಧಾವಿ ಮಹರ್ಷಿ ನೀರುಕೊಡಲು 

ಯಾರಕೈಯ್ಯಲಿ ನೀರು ಪಿಡಿವೋನು ನಾನಲ್ಲ 

ಕೊಡಗೂಸು ಕೊಡಬೇಕು ವ್ರತವೆಂದನು ೧೧ 


ಕೊಡಗೂಸು ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಿಂಡ್ಕಾಗೆ' ನೀರುಕೊಡೆ 

ಕಡುಬೇಗದಿಂದಲೆ ಕಯ್ಯ ಪಿಡಿದ 

ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕೈಯ ಪಹಿಡಿದನೆಂದು ಕೂಗೆ 

ತಡೆಯದೆ ಶಾಪವನು ಕೊಡಲಿ ಬಂದ ೧೨ 


ಶಾಪವನು ಕೊಡಲಿ ಬರೆ ಶಂಖಚಕ್ರವ ತೋರೆ 

ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಅರಿತು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ 

ಸ್ತೋತ್ರವನೆ ಮಾಡಿದನೆ ಆತ ನಾರಾಯಣನೆ 

ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತಲಿ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯವೇನು ೧೩ 


ನಿನ್ನ ಮಗಳನು ಬೇಡಿ ಬಂದೆ ನಾ ಹರುಷದಲಿ 
ಸಂತೋಷದಿಂದಲೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮಗಳ 

ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಎನ್ನ ಜಾಮಾತನ ಮಾಡಿಕೊ ಎನುತಲೂ 
ಸಂತೋಷ ಹರುಷದಲಿ ಕೊಡುವೆನೆಂದ 


ಎನ್ನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದರೆ 

ಎನ್ನ ಮಗಳೇ ಮೇಲುಪಟ್ಟವಾಗಿ 

ಎನ್ನೂರು ನಾಚ್ಕಾರುಗುಡಿಯೆಂದು ಹೆಸರಾಗೆ 
ನಂಬಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡುವೆ ಮಗಳ 


ಕೊಟ್ಟೆ ನಾ ನಂಬಿಕೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ 
ನಿಶ್ಚತಾಲಬೂಲ ಮಾಡುಮಾವ ಎನಲು 

.. ನಿಶ್ಚಿಶಾರ್ಥವ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟವರ್ಗವು ಮಾಡಿ 
ಮುಹೂರ್ತವನು ನೋಡಿ ಮಗಳ ಧಾರೆಯೆರೆದ 


ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳು ಮೊದಲು ಭೂಮವ ಮಾಡಿ 
ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ 

ನಾಕಬಲಿ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕುಲೋಕವು ಕೂಡಿ 
ನಾಚ್ಕಾರುಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿಪ್ಪರು 


ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಪರವಾಸುದೇವರು 
ಚತುರಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಸಂಕರುಷಣಾ 
ಸ್ಥಳವೊಳ್ಳೆದೆಂದೆಂದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದರು 
ತಡೆಯದೆ ಜನರೆಲ್ಲ ನೋಡಬನ್ನಿ 


ಏಕಸಿ೦ಹಾಸನದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು 
ಏಕಚಿತ್ತದಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿಪ್ಪರು 
ಲೋಕನಾಯಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರಗಳನೆ ಕೊಡುವಳು 
ಲೋಕಲೋಕದ ಜನರು ನೋಡಬನ್ನಿ 


ಕರ್ಪುರವು ಕೈರಗುಳಿಗೆ ಕಳಿಯ ಅಡಿಕೆಯು 
ಅಚ್ಚ ಬಿಳಿಎಲೆಯ ತಾ೦ಂಬೂಲಗಳನು 


೪೦೩ 


೧೪ 


೧೫ 


೧೬ 


೧೮ 


೧೯ 


ಸಮಗ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಅಪ್ಪನಾರಾಯಣಗೂ ಮಿತ್ರೆಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿಗೂ 
ಅರ್ಥಿಲಿ ಮೇಧಾವಿ ಕೊಡುತಿದ್ದನು ೨೦ 


ಮುತ್ತಿನ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳನೆ ತಂದಿಳುಹಿದರು 

ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ವಾದ್ಯಗಳು ಮೊರೆಯಲು 

ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸುರರೆಲ್ಲರು ಹರುಷದಲಿ 

ಅಷ್ಟಬೀದಿವೊಳಗೆ ಮೆರೆಸಲಿ ಹೊರಟರು ೨೦ 


ಚರಣದಂದಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಹೊಳೆವ ಕಾಂಚೀದಾಮ 

ಹೊಳೆವ ಪೀತಾ೦ಬರ ಪೊನ್ನುಡುದಾರವು 

ನೊಸಲ ಕಸ್ತುರಿತಿಲಕ ಗೊಂಡ್ಯ ಮುಡಿಗೆ ತಕ್ಕ 

ಎಸಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಒಪ್ಪಿತು ೨೨ 


ನೊಸಲ ಕಸ್ತೂರಿತಿಲಕ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲ 

ಶಂಖಚಕ್ರವನೊಪ್ಪಿ ಧರಿಸಿಪ್ಪನು 

ತುಳಸಿಯ ವನಮಾಲೆ ವೈ ೈಜಯಂತಿಕೊರಳಲಿ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೊಷ್ಟಿತು ಶ್ರೀವತ್ನದಿ ೨೩ 


ಪಾವಡ ಹಾಕೋರು ಚಾಮರ ಬೀಸೋರು 

ವಾರಣದ ಸತ್ತಿಗೆ ದೀವಟಿಗೆಯು 

ಸ್ವಾಮಿ ಗರುಡನ್ನೇರಿ ಮೆರೆವಾಗ ನೋಡಿದರೆ 

ಸಾಯುಜ್ಯ ಪದವಿಯ ಕೊಡುವ ಹರಿಯು ೨೪ 


ಇತ್ತೆರದಿ ಚಾಮರ ಮುತ್ತಿನ ದೀವಟಿಗೆ 

ಅರ್ಥಿಲಿ ಸೂಳೇರು ನಾಟ್ಯವಾಡೆ 

ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ನಮ್ಮ ಹಯವದನನಮೇಲೆ 

ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನೆ ಕರೆದರಾಗ ೨೫ 


ಶ್ರೀ ವಾಡಕೌಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೪೦೫ 


೩೨೯ 


[ತೇಜಿಯೇರಿ] ಮೆರೆದು ಬಂದ 
ರಾಜಬೀದಿಯೊಳಗಿಂದ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗ 


1 


ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಸಾಲುದೀವಟಗೆ 

ಹತ್ತುದಿಕ್ಕಿಲಿ ಬೆಳಗುತಿಹ ಹಗಲುಬತ್ತಿಗಳು 

ಇತ್ತೆರಪು ಭೂಸುರರು ಸಾಲುಗಟ್ಟ ನಿಂತಿರಲು 

ಮತ್ತೆ ಸಭಾದಿಂದ ತೇಜಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತ ಜಾಣ ೧ 


ತಾಳ ಶಂಖ ಭೇರಿ ತಮ್ಮಟೆ ತಂಬೂರಿ ಮೊದಲಾದ 

ಮೇಲು ಪಂಚಕಂಗಳೆಲ್ಲ[ಮಿಗೆ] ಪೊಗಳಲು 

ಗಾಳಿ ಗೋಪುರದ ಮುಂದೆ ರಾಯಬಿಡದಂತೆ ಸುತ್ತ 
ಧೂಳುಗಳೆಬ್ಬಿಸಿ [ವೈಹಾಳಿ] ನಿಕ್ಕುತ ಜಾಣ ೨ 


ಮುತ್ತಿನ ತುರಾಯಿ ಅ೦ಗಿ ಮುಂಡಾಸು 

ತತ್ಥಳಿಪ ವಜ್ರಕೆಂಪಿನ ತಾಳಿ ಚೌಕಳಿ 

ಮುತ್ತಿನ ಕುಂಡಲವಿಟ್ಟು ಮೋಹಿಸುತ ಬೀದಿಯೊಳು 

ಕತ್ತಿಯ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೈಯಲಿ [ತೇಜಿಯ] ಪಿಡಿದು ೩ 


ರಂಭೆ ಮೊದಲಾದ ದೇವರಮಣಿಯರು 

ಕುಂಭದ ಆರತಿಯೆತ್ತಿ ಕೂಡಿ ಪಾಡಲು 

ಶ೦ಭು ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಜರರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಾಕೆಂದೆನುತ 
ಅ೦ಬುಜಭವಾದಿಗಳ ಆಳಿದ ಶ್ರೀರಂಗಧಾಮ ೪ 


ವೇದಘೋಷದಿಂದ ವಿಪುರು ಸ್ತುತಿಸಲು 

ಮೋದದಿಂದ ಗಾಯಕರು ಹಾಡಿ ಪಾಡಲು 

ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲಿ ನಿಂತು ಸಜ್ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವ 
ಆದರದಿಂದಿಷ್ಟಾರ್ಥವಿತ್ತು ಮೋದದಿಂದ ಮನ್ನಿಸುವ ೫ 


೪೦೬ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ತ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಹಚ್ಚನೆ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಾಲುಕೆನೆಗಳು 

ಮುಚ್ಚಿತಂದ ಕೆನೆಮೊಸರು ಮೀಸಲು ಬೆಣ್ಣೆಯು 

ಅಚ್ಚ ತುಪ್ಪದಿ ಪಕ್ಷವಾದ ಅತಿರಸ ಹುಗ್ಗಿಗಳು 

ಮೆಚ್ಚಿವು೦ಡು ಪಾನಕ ನೀರುವಜ್ಜಿಗೆಗಳನೆ ಕುಡಿದು ೬ 


ಸಣ್ಣಮುತ್ತು [ತೆತ್ತಿಸಿದ] ಸಕಲಾತಿ ಗೊಂಡ್ಯ 
ಹೊನ್ನ [ತೆತ್ತಿಸಿದ ಹೊಸ] ಹೊಳೆವ ಸೊಬಗಿನ 
ಉನ್ಮ೦ತ ಗುಣರಾಯ ಉತ್ತಮರಾಜಾಶ್ವವೇರಿ 
ಎನ್ನ ಹಯವದನ ರಂಗ ಎಲ್ಲರಿಗಿಷ್ಟಾರ್ಥಕೊಡುವ 


(೦ 


೩೩೦ 


ದಿನಗಳನು ಕಳೆವ ಜನರೆ ಸುಜನರು 
ವನಜನಾಭನ ದಾಸರ ಸಮಾಗಮದಿಂದ 


ಅರುಣೋದಯದಲೆದ್ದು ಆಚಮನ ಕೃತಿಯಿಂದ 

ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಇಹಪರಗಳಿಂದ 

ಎರಡುವಿಧ ಸುಖವೀವ ಗುರುಮದ್ವಮುನಿವರನ 
ಪರಮಮತವಿಡಿದು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸವಿದು ೧ 


ಸ್ನಾನವನು ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪಪೂರ್ವಕದಿ ಸ೦- 

ಧ್ಯಾನ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಗುರು ಮಂತ್ರ ಜಪವು 

ಭಾನುನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಂಫ್ರಿಯನು 

ಧ್ಯಾನವನು ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪಾಠಗಳಿಂದ 


ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನೆನೆದು 

ಪಾವಕಗೆ ಪ್ರಾತರಾಹುತಿಯನಿತ್ತು 

ಭಾವಜ್ಞರಲಿ ಸಕಲಪುರಾಣಗಳ ಕೇಳಿ 

ಹೂವು ಶ್ರೀತುಲಸಿವನಗಳ ಸೇವೆಯನು ಮಾಡಿ ೩ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಲ್ಲಿ 
ಜೈ 
(ಐಂ 


ನದನದಿಗಳಲಿ ಸ್ನಾನವನು ಮಾಡಿ ಕಂಠದಲಿ 

ಪದುಮಾಕ್ಷಿ ಶ್ರೀತುಲಸಿ ಮಾಲೆಗಳನು 

ಮುದದಿಂದ ಧರಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಯ- 

ಜ್ಹ ದೇವ ಖಷಿ ಪಿತೃಗಳ ತೃಪ್ತಿಯನು ಬಡಿಸಿ ೪ 


ಸಾವಧಾನದಿ ತಂತ್ರಸಾರೋಕ್ತ ವಿಧಿಯಿಂದ 

ದೇವಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ದೇವೇಶಗೆ 

ನೈವೇದ್ಯಗಳನಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯತೃಪ್ಪಗೆ ವೈಶ್ವ- 

ದೇವ ಬಲಿಹರಣ ಅತಿಥಿ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ೫ 


ಪರಮ ಹರುಷದಿಂದ ದೇವ ಪ್ರಸಾದವನು 

ವರ ಮಾತೃ ಪಿತ್ಯ ಸೋದರರು ಸಹಿತ 

ಪರಮ ಸಖರ ಪಂಜ್ಠೆ ಪಾವನರೊಡಗೂಡಿ 

ನರಹರೆ ಎನುತ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಮೋದಿಸುತ ೬ 


ಸಾಯಾಹ್ನದಲಿ ಸಂಧ್ಯಾನ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಜಪ 
ತ್ರೀಯರಸನಂಘ್ರಿ ಸೇವೆಯನು ಮಾಡಿ 
ವಾಯುಸಖನೊಳಗಾಹುತಿಯನಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾ- 
ರಾಯಣನ ಗುಣಗಳನು ಪೊಗಳುತಲಿ 


(೦ 


ತನುಮನವ ಶ್ರೀಹರಿಯಾಧೀನವ ಮಾಡಿ 

ಅನುಸರಿಸಿ ಭಾಗ್ಯಬಡತನ ಎಣಿಸದೆ 

ಮನವರಿತು ಹರಿಕೊಟ್ಟುದು ತನ್ನದಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕ 

ಅಣುಮಾತ್ರ ಬಾರದೆಂದು ಅಲ್ಪ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ೮ 


ಈ ವಿಧದಿ ಅನುದಿನವಾಚರಿಸಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಹೊಂದು 

ಜಾವದಲಿ ತೋಷದಿಂ ನಿದೆಗೈದು 

ಜಾವ ಜಾವಕೆ ಎದ್ದು ನೆರೆಹೊರೆಯು ಕೇಳ್ಬಂತೆ 

ಪಾವನ ಚರಿತ್ರ ಹಯವದನನ ನೆನೆದು ೯ 


೪೦೮ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


೩೩೧ 


ನೆಲದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿದ ಪಾಲಮೇಲೊರಗಿದ್ದ 
ಹಳೆಯ ಹಾವ ಕಂಡೆನದರಲದ್ದುತವ ಕಂಡೆ 


[ 


ನಡುಗಡಿದ ಸಿ೦ಗಡಿಯ ಬಿಲ್ಲ ಕಂಡೆನದರಮೇ- 
ಲ್ಲಡೆಯಲಧೋಮುಖದ ತುಂಬಿಗಳ ಹಿಂಡ ಕಂಡೆ 

ಮಡುವೆರಡ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಕರಿಯ ಕಂಡೆ 

ಕಡೆದ ಶಂಖ ಚತುರ್ವೇದಕೊದಗುವುದ ಕಂಡೆ ೧ 


ಪದುಮದೆಸಲ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಧದ ಬಣ್ಣವ ಕಂಡೆ 

ಮೃದುವಾದ ಕೂರ್ಮಗಳ ಬೆನ್ನಸೊಬಗ ಕಂಡೆ 

ಮಧುರ ಪವಳೊಳಗೆ ಪುಟ್ಟ ಕರಡಿಗೆಯ ಕಂಡೆ 

ಅಧೋಮುಖದ ಸಂಪಿಗೆಗೆರಡು ವಿವರವ ಕಂಡೆ ೨ 


ನೇಲುತಿದ್ದ ಲತೆಗಳ ತುದಿಯ ಜಾಲವ ಕಂಡೆ ವಿ- 

ಶಾಲವಾದ ನೀಲಮಣಿಯ ಹಲಗೆಯಲಿ ಹೆಣ್ಣ ಕಂಡೆ 

ಏಳು ಲೋಕಗಳೊಳಗೆ ಪುಟ್ಟ ಕರಡಿಗೆಯ ಕಂಡೆ 

ಈ ಲೋಕವ ಮೋಹಿಸುವ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಕೋಲ ಕಂಡೆ ೩ 


ಬಾವಿಯೊಳು ಪುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸ್ಥೂಲ ಪದ್ಮವ ಕಂಡೆ 

ಭಾವಿಸೆ ಕರಿಯಿಲ್ಲದ ಕುಂಭಸ್ಟಳವ ಕಂಡೆ 

ಆವಾಗಳಿವಿಲ್ಲದ ಕದಳಿ ಕ೦ಬಗಳ ಕೆಳಗೆ 

ಈ ವಸುಧೆಯ ಮೋಹಿಸುವೆರಡು ಕನ್ನಡಿಗಳ ಕಂಡೆ ಲ 


ಬೆಳೆದೆರಡು ಗಜದ೦ತಗಳ ಕಂಡೆ ನಳನಳಿಪ 

ನಳಿನಯುಗ್ಧವ ಕಂಡೆನದರೆಸಳುಗಳಲ್ಲಿ 

ತೊಳೆದ ಹತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳ ಕಂಡೆ ಬೇಗದಲಿ ಶ್ರೀ- 

ಲಲನೆಯಾಳ್ದ ಹಯವದನನಾಳ್ಗಳೆ ಬಲ್ಲರೈಸೆ ೫ 


(0 
ಕಡಿ 
ತ 
ಟಿ 
1 
4 
ಜಿ 
ತೆ 
(|| 
2 
ಗ 
«ಲ 
ಸೃ 
ಣ್‌ 


೩೩೨ 


ಪೋಗೆಲೋ ಸಾ ವಾ 
ತ ಮುನಿದು ಪೋದ 
ಮನುಮಥನಯ, ಕಾಣೆ 


ತ್ತ 


1 


ಎನ್ನ ಪೆಸರು ಮಾಧವನೆಂದೆಂಬರು 
ಅನ್ಯರನೊಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನೊಳು ಮನವಿಟ್ಟೆ 


ವನವ ತಿರುಗುವ ವಸಂತ ನೀನಾ ದರೆ 
ಮನೆಗ್ನಾತಕೆ ಬಂದೆ ೧ 


ವಕ್ರದ ನುಡಿಗಳ ನುಡಿಯದಿರೆನ್ನನು 

ಚಕ್ರಧರನೆಂದೆಂಬರು ಎನ್ನನು 

ರೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಡಕೆಯ ಮಾರುವ ಕುಂಬಾರ 

ಒಕ್ಕಲ ಮನೆಗೆ ಪೋಗೋ ೨ 


ಹಿರಿಯರು ಹರಿಯೆಂದೆಂಬರು ಎನ್ನನು 

ತರಳೆ ನೀನೇನಾದರೆ ಎಂದೆನದಿರು 

ತರುಗಳೇರಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಕಪಿಗಳ 

ತೆರದೊಳಾಡು ಪೋಗು ೩ 


ಸ 
ಃ 
ಗ 7 
1 
ಮ್ಮ 
ಗ್ರ 


ಎನ್ನ ಮಹಂ೦ತರನಂತನೆಂದೆಂಬರು 

ಮನ್ನ ಬಂದಂತೆ ನೀ ಮಾತುಗಳಾಡದಿರು 

ಪನ್ನ೦ಗನಾದರೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಪೋಗು 

ನಿನ್ನ ಸಂಗಕ್ಕೆ ಅ೦ಜುವೆ ೫ 


೪೧೦ 


2 
ಗ್ದ 
ಆ 
ತ್ರ 
` 
ತ 
ನ್‌ 
ಓ 
2 
ಪ 
ತ್ರ 
೪ 
(೨ 


ಕಡಲೊಳಗಿಪ್ಪನೆಂದೆಂಬರು ಎನ್ನನು 

ಮಡದಿಯೇನಾದರು ಎಂದೆನ್ನದಿರು 

ಮಡಿದು ಮಡಿದು ಹೋಹ ಮೀನು ಮೊಸಳೆಗಳ 

ಗಡಣವ ಕೂಡು ಪೋಗು ಹ 


ಸಚರಾಚರಂಗಳ ಸೃಜಿಸಬಲ್ಲವನೆಂದು 
ಸುಚರಿತ್ರ ದೇವತೆಯೆಂದೆಂಬರು 
ಉಚಿತವೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಕೂಡೆ ಮೋಹದ 
ವಚನವು ನಿನಗೆ ರಂಗ ಪೋಗು 


[೦ 


ಆಲದೆಲೆಯಮೇಲೆ ಮಲಗಿಪ್ಪ ವಸ್ತು ನಾನು 

ಪಾಲಮಾರುವವರಿಗೆ ಪರತತ್ವನೆಂಬರು. 

ಕಾಲಬೆರಳ ಚುಂಬಿಸುವಗ್ಯಾತಕೆ ಗೋ 

ಪಾಲಬಾಲೆಯರಾಟ ೮ 


ಮೈಯೊಳು ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನಯ್ಯನೆಂದು ದೇವತೆಗ- 
ಳ್ಹಿವ್ಯಚಾರಿತ್ರ ದೇವತೆಯೆಂತೆಂಬರು 

ಅಯ್ಯ ನೀನಾದರೆ ಅಹಲ್ಯಾದೇವಿಯ 

ಕಯ್ಯ ಪಿಡಿದ ಕಳ್ಳನೆ ಪೋಗು ೯ 


ಕಂಗಳ ಕುಡಿನೋಟಗಳಿಂದ ತ್ರಿಜ- 

ಗ೦ಗಳನೆಲ್ಲವ ಸಂಹರಿಸುವೆ ನಾನು 

ರಂಗ ನೀನಾದರೆ ಕೊಲೆಗಡುಕನು ನ- 

ಮ್ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡವೊ ೧೦ 


ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಿನ್ನವಗುಣವಿದು 

ಅಗ್ಗಳಿಯದ ಹೊನ್ನನ್ಸೆ(?) ಬಗ್ಗುವಳಲ್ಲ ನೀ 

ಒಗ್ಗುವೆ ನಾ ನಿನಗಯ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಾಪ- 

ವರ್ಗವ ಕೊಡುವವನೆ ಪೋ ಪೋ ೧೦ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೪೧೧ 


ಒಲಿದು ನಾ ನಿನ್ನ ಮನೆಗಾಗಿ ಬಂದರೆ 

ಕಲಹದ ಮಾತುಗಳಾಡದಿರು ಎನ್ನ 

ಲಲನೆ ಉರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾಭಿಕಮಲದಿಂದ 

ಛಲದಿ ಮಗನ ಪಡೆದೆ ೧೨ 


ಮುನಿಗಳರ್ಜಿಸುವ ಶ್ರೀಹಯವದನನು ನಾನು 

ವನಿತೆಯೆನ್ನಿರವನು ಬಲ್ಲವರೆ ಬಲ್ಲರು 

ಉಣಲೀಸೆ ಉಡಲೀಸೆ ತಲೆಯೂರಿ ತಪವನು 

ವನದೊಳು ಮಾಡಿಸುವೆ ೧೩ 


೩೩೩ 


ಮನುಜ ತಪ್ಪೆ ಮಂಡೆಯ ಬೋಳು ಶುನಕ ತಪ್ಪೆ ಕುಂಡೆಯ ಬೋಳು 
ತೃಣದಾಸೆಗೆ ಕುರಿಯ ಸರ್ವಾಂಗ ಬೋಳ ಕಂಡೆನಯ್ಯ 0 


ತನುಬೋಳಾದ ಬೋಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಗೋಳು ಕಾಣಿರೊ 
ಮನದೊಳು ದುರಾಶೆಂಬ ಹೀನಕ್ಷೇಶಗಳ್ಳೆಚ್ಚುತಿರಲು ೨ 


ಅನಾಥಬಂಧು ಹಯವದನ ನಿನ್ನ 


ಧ್ಯಾನ ಚಿಮ್ಮಟದೊ [ಳೆನ್ನ] ಕೂದಲಕಿತ್ತು 
ಮುಕ್ತಿಬೋಳನ ಮಾಡೊ ॥ 


೩೩೪ 


ಶರಣು ಶರಣೂ 


[ 


ಮಹಾದೇವರಾ ಗರ್ಭದಲಿ ಉದ್ಧವಿಸಿದಿಯೊ ನೀನು 

ಸಾಧುಮಾತೆಯ ಶಾಪವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು 

ಆದಿಪೂಜೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿದೇವಶೆಯಾದಿ 

ಮಾಧವ ನಮ್ಮ ಹಯವದನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ೧ 


೪೧೨ ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಹಿಮಗಿರಿಗೆ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿ ತಪವನು ಗೈದು 
ಕಮಲಸಂಭವಸುತನ ಒಲಿಸಬೇಕೆಂದು 

ರಮಣಿ ರಾಮಮಂತ್ರ ದಿನಸಹಸವು ಜಪಿಸೆ 

ಕಮಲಾಕ್ಷನೆಮ್ಮ ಹಯವದನನ್ನ ಪ್ರಿಯೆ ೨ 


ಮಡದಿ ಹೋದಾಗಶಹಕೆ ಜಡೆಯ ಕಿತ್ತಪ್ಪಳಿಸಿ 

ಕಡುಘೋರ ತಪಗೈಯೆ ಮನ್ಮಥನು ಬರಲು 

ಕಿಡಿಗಣ್ಣಿನಲಿ ಅವನ ಭಸ್ಮವನು ಮಾಡಿದಿ 

ಕಡಲೊಡೆಯ ನಮ್ಮ ಹಯವದನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಶಿ 


ಮತ್ತ್ಯದೇಶಕೆ ಪೋಗಿ ಮನದ ಚಿಂತೆಯಲಿರಲು 
ತುಚ್ಛರಕ್ಕಸನು ನಿಮ್ಮನು ಪಿಡಿಯ ಬರಲು 
ಚಿತ್ತದೊಲ್ಲಭಗ್ವೇಳಿ ಕೊಚ್ಚಿಸಿದಿ ಅವನ ಶಿರ 
ಅಚ್ಯುತ ನಮ್ಮ ಹಯವದನನ್ನ ಪ್ರಿಯೆ 


6€್ರ್ರ 


ಕೇಸರಿಯ ಗರ್ಭದಲಿ ಉದ್ಧವಿಸಿದಿಯೊ ನೀನು 

ತ್ರೇತೆಯಲಿ ರಾಮರ ಸೇವೆಯನು ಮಾಡಿ 

ಭೂತಳದೊಳು ಭೀಮ ಕಡೆಗೆ ಯತಿಯಾಗಿ ನೀ 

ಶ್ರೀಪತಿ ಹಯವದನ ದೂತ ಪ್ರಖ್ಕಾತ ೫ 


ಈರೇಳು ಲೋಕದ ಜನರ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ 

ಬೀಜವನು ಬಿತ್ತಿ ಅನ್ನವ ಕೊಡುವ ತಾಯೆ 

ವಾರಿಜಸ೦ಭವನ ಹಿರಿಯ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ 

ನೀರಜಾಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಹಯವದನನ್ನ ಪ್ರಿಯೆ ಹ 


ಜನನಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಿ ನೀನು 
ಜನರ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣನೆಂದು 
ಅನಿಮಿಷರೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಲು 
ವನಜಾಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಹಯವದನನ್ನ ಪ್ರಿಯ 


(೦ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೪೧೩ 


ಧ್ವವಿಸಿ ರಾಮರ ಕೈಹಿಡಿದು 

ರಥ ಥಕ್ಕೆ ಕೈ ನೀಡಿ ಬಂದೆ 

ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಮೂರ್ಲೋಕದೊಳು 

ದ್ವಾಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಹಯವದನನ್ನ ಪ್ರಿಯೆ ೮ 


ಹ! 
ಕ 


ಲೆ 


ಟಟ | 8. 
1 96 
0 


ಅನಂತ ನಾಟಕಾನ೦ತ ಸೂತ್ರಧಾರಿ 
ಅನಂತ ಚರಿತ ನಿತ್ತಾ ಬನಂದಭರಿತ 
ಅನಂತಾಸನ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ವೈಕುಂಠ 
ಅನಂತಗುಣಭರಿತ ಹಯವದನ ಚರಿತ 


೧ 


ಶರಣು ಮತ್ತ್ಯ ಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ನಾರಸಿಂಹ 

ಶರಣು ವಾಮನ ಭಾರ್ಗವ ರಾಮಚಂದ್ರ 

ಶರಣು ಕೃಷ್ಣ ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕಸ್ವರೂಪನೆ 

ಶರಣು ಹಯವದನನ್ನ ಚರಣಗಳ ನುತಿಪೆ ೧೦ 


೩೩೫ 


ಹರಿವಾಸರದುಪವಾಸದ ಫಲವು ಕಂಡವರಿಗೆ ದೊರಕುವುದೆ. ಪ. 


ಹಿರಿದು ಜನ್ನಗಳಲಿ ಹರಿಯನಾರಾಧಿಪ 
ಪರಮ ಭಾಗವತರ ಭಕ್ತರಿಗಲ್ಲದೆ ಅ.ಪ. 


ಸ್ನಾನಸಂಧ್ಯಾನವು ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮ 

ನ್ಯೂನದ ಪಾಪ೦ಂಗಳು 

ದೀನತ್ಚದಿಂದ ತುಚ್ಛರಕ್ಕೆಯ ಹಿಡಿದ ದು 

ರ್ದಾನದ ಪಾಪಂಗಳು 

ಭಾನುಬಿ೦ಬವ ಕ೦ಡ ಹಿಮದಂತೆ 

ಚಿದಾನಂದವಾದ ವ್ರತಕೆ ಸರಿ ಬಾರದು ೧ 


೪೧0೪ ಸಮಗ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಪರಸತಿಯರ ನೋಡಿ ಮನವಿಟ್ಟ ಪಾಪವು 
ಪರದೂಷಣೆಯ ಪಾಪವು 


1.1 
3 
| 
| 
ಜಿ 
ತ್ತ 
ತ 
ತ 
ಆ 


೩. ಬ 
ಛಲ 
1 ಲ 


ಹರಿಯ ಮರಿಯ ಕಂಡು ಕರಿ ಓಡುವಂತೆ 
ದುರಿತ ಕೋಟಿಗಳನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಶ್ರೀ ಈ 


ಆಡುವ ಅನೃತವಾಕ್ಕಗಳಿಂದ ಸಂಭವವಾಗುವ ಪಾಪಂಗಳು 
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ದುರಾನ್ನವನು೦ಬ ದುರ್ದಾನದ ಪಾಪಂಗಳು 
ಮಾಡಬಾರದ ದಿನದಲಿ ಸ್ವೀಗೋಷ್ಠಿಯ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ೦ಂಗಳು 
ಕಾಡುಕಿಚ್ಚನೆ ಕಂಡ ಖಗಮೃಗತತಿಯಂತೆ 

ಓಡುವುದಘಸಂಘ ಉತ್ತಮವಾಗಿಹ ಕ್ಷಿ 


ಮತ್ತೆ ಈ ಬಹಳ ಪಾಪಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು 
ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ರತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತಾ ಉತ್ತಮವೆನಿಸುವುದು 
ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಯನಿತ್ತು ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯದಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನೀವುದು 
ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸೋಪಾನವಾಗಿ ಭವಾಬ್ಞಿಯ ದಾಟಿಸಿ 

ಹರಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ದಾರಿಯನೀವ ಲ 


ತೋರುವ ದಶಮಿ ದ್ವಾದಶಿಗಳು ಸಂಪುಟಾಕಾರದಿ ಹರಿದಿನವು 
ಮೂರುದಿನದ ವ್ರತ ನಾಲ್ಕು ಹೊತ್ತಿನ ಆಹಾರಗಳು ವರ್ಜಿತವು 
ಊರುದಾರಿಗಳ ನಡೆಯದೆ ತಾಂಬೂಲ ಚರ್ವಣಂಗಳೊರ್ಜಿತವು 
ನಾರಾಯಣನ ದಾಸರ ಸಂಗದೊಡನೆ 

ಜಾಗರ ಮಾಡಿ ವ್ರತವಾಚರಿಸುವ ೫ 


ಅತಿಶಯವಾದ ಶ್ರೀಹರಿದಿನದಿ ಪಿತೃತರ್ಪಣಗಳು ವರ್ಜ್ಯವು 
ಪ್ರತಿವರುಷದಲಿ ಆಚರಿಸುವ ತಾಯಿತಂದೆ ತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲ ವರ್ಜ್ಯವು 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೪೧೫ 


ಸತತವು ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞಪುರುಷಗೆ ಆಹುತಿಗಳೆಲ್ಲ ವರ್ಜ್ಯವು 
ಇತರ ಭೋಗ ಕೃತ್ಯಗಳನೆಲ್ಲ ವರ್ಜಿತಮಾಡಿ ಈ ವ್ರತವನಾಚರಿಸುವ ೬ 


ಹಲವು ವ್ರತಗಳಾಚರಿಸಿ ದಾನ೦ಗಳ ಹಲವು ಮಾಡಿದರೇನು 
ಹಲವು ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವ ಮುದದಿ ಮಾಡಿದರೇನು 
ಹಲವು ಪುರಾಣ೦ಗಳ ಹಲವು ಶಾಸ್ತಂಗಳ ಹಲವು ಕೇಳಿದರೇನು 
ಹಲವು ದೈವಂಗಳಿಗೊಡೆಯನಾದ . 

ತಶ್ರೀಹಯವದನನ್ನ ದಿನಕೆ ಸರಿಬಾರದು ಕ್ರಿ 


೩೩೬ 


ಹಲವು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ 
ಕಲಿಗಳು ಆಗಿ ನೀ ಕೆಡಬೇಡ ಮನುಜ ೧0 


ನೀಚಜಾತಿಯಲಿ ಪುಟ್ಟ ಅಧಮನಾಗಿರಬೇಡ 
ಭಜಿಸು ಭಕ್ತಿಗಳಿ೦ದ ಮಹಾಮಹಿಮ ಕೃಷ್ಣರ ೨ 


ನಂದ ಭದ್ರಾ ಜಯರಿಕ್ತ ಪೂರ್ಣ ವೆಂಬೊ 
ಚೆಂದುಳ್ಳ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಫೃತ ನವನೀತ ದಧಿಕ್ಷೀರ ೩ 


ನಂದದಿ ಸಕ್ಕರೆ ಫೃತ ನವನೀತ ದಧಿಕ್ಷೇರ 
ದಿಂದಲಿ ಅರ್ಜಿಸಿ ಸುಕೃತವ ಪಡಿ ೪ 


ಶಯನಾದಿಗಳಿಂದ ಶಾಖಾದಿ ಫಲವು್ರತ 
ಭಯದಿಂದ ಮಾಡೋರೆ ಸತತ ೫ 


ಅದರಿ೦ದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು 
ಉಳಿದಿನ ಬಂತಲ್ಲ ಭವನ ಪಾವಕ(?) ಭೀತಿ ಹ್ಹ 


ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ ಮೊದಲಾಗಿ 
ಕಾರ್ತಿಕ ಶುದ್ಧ ದ್ವಾದಶಿ ಪರಿಯಂತ್ರ 


/ 


1 


/ 1 1 


(೦ 


ಈಕ್ಷಿಸುತಿರುವೋನೆ ಭಕ್ತರ 


ಹರಿ ಮಲಗ್ಕಾನೆ ಎಂದು ಅಜ್ಜಾನದಲಿ ನೀವ್‌ ಕೆಡಬೇಡಿ 


ಪರಿ ಪರಿ ಕಲ್ಲೋಕ್ತದ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರತಗಳ ಮಾಡಿ 


ಅತಿಥಿಗಳ ಮನ್ನಿಸಿ ಅನಾಚಾರಗಳ ಬಿಡಿ 
ಸತಿಸುತರನೆ ಒಡಗೂಡಿ ವಿಹಿತವುತಗಳ ಮಾಡಿ 


ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲಿ ಪಾಲು ಸುರಾಪಾನ ಆಶ್ವೀಜ 
ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸದಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ರಿಮಿರಾಶಿ ದ್ವಿದಳ ಬಹುಬೀಜ 


ಮಾಸ ನಿಷಿದ್ಧ ವಸ್ತುವನು ಕುದಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ 
ಅಸ್ತವನು ದೇವರ ಅಂಗದೊಳಿಟ್ಟಂತೆ 


ಮಾಸನಿಷಿದ್ದ ವಸ್ತುವನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ 
ಬಹುಕಲ್ಪ ನರಕದೊಳದ್ದುವಿರಿ ಪಿತ್ಕಗಳ 


ಧರ್ಮಜರು ನಾರದರು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತಿರುವೋರು 
ಧರ್ಮರಾದರ ಸಂವಾದ ಚಾತುರ್ಮಾಸದ ಸಂಕಲ್ಪ 


ಈ ಕಥೆ ವ್ರತವನೆಲ್ಲ ಅರಿತು ಯೋಚಿಸಿದವರಿಗೆ 
ಬೇಕೆಂಬೊ ಮುಕ್ತಿಯನು ಕೊಡುವ ಹಯವದನ 


1 


ಲು 
೨ 


) 


ಲು 
ಬ 
ಡೆ 


೧೨ 


೧೩ 


೧೪ 


೧೫ 


೧೬ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೪೧೭ 


೩೩೭ 


ಹುಂಕಾರದಿಂದಲಿ ನಿತ್ಯ ಭೂತಗಳಟ್ಟ 
ಕಿ೦ಕರರನು ಸಲಹುತಲಿ 

ಪಂಕಜಾಕ್ಷನ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳುವೆ ಕೊಡಗಿಯ 
ಶಂಕರನಾರಾಯಣರ 


೬ 


ಪಡುವಿನ ಗಡಲಿನ ತಡಿಯಲಿ ವಿಪ್ರನ 
ಗಡಣದ ನಡುವೆ ಕಾನನದಿ 
ಒಡೆದುಮೂಡಿದ ದೇವರೊಡೆಯನ ಕೊಡಗಿಯ 


ಮೃಡನಾರಾಯಣರ ವರ್ಣಿಸುವೆ 


ರ್ಸ್‌ 
೧ 


ಷ್‌ 


ಕಪ್ಪುರಗೌರನ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಳನಾ ಕಂ- 

ದರ್ಪನ ವೈರಿಯಪಿತನ 

ತಪ್ಪದೆ ನಂದಿ ಗರುಡವಾಹನನಾ- 

ಗಿಪ್ಪದೇವನ ಕಂಡೆನಿಂದು ೨ 


ಮಂಜುಳ ಸರ್ಪಾಭರಣನ ಕಂಡೆನು 

ಮಂಜುಳ ಹಾರಪದಕನ 

ಕುಂಜರ ಚರ್ಮವು ಪೊಂಬಟ್ಟೆವಸನವು 

ಕೆಂಜೆಡೆ ಮಕುಟದ ಪ್ರಭೆಯು ೩ 


ಮುರಹರ ಪುರಹರ ಗೌರೀಶಲಕ್ಷಿ ಟಶ 

ಗಿರಿವಾಸ ವೈಕು೦ಠವಾಸ 

ವರಚಕ್ರ ತ್ರಿಶೂಲಧರ ತ್ರಾಹಿಯೆ೦ಂಬ ಮ- 

ರ್ತ್ಯರ ಮನ್ನಿಸುವ ಕರುಣದಲಿ ೪ 


ವ್ರತದಿಂದ ನೋಡುವ ಯತಿಗಳ ಸಂದಣಿ 
ಕ್ಷಿತಿಯನಾಳುವ ರಾಯರರ್ಥಿ 


೪೧೮ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ 


ಶ್ರುತಿ ಪರಾಣಗಳರ್ಥಿ ಕೊಡಗಿಯ ದೇವನ 
ಮತಿಗೆ ಮಂಗಳವೀವುತಿದಿದಕೊ 


ರಂಗಪೂಜೆಗಳ ಸಂದಣಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಸಂಭ್ರಮವು 
ತುಂಗವಿಕ್ರಮನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಪಾಡಿ ಪೊಗಳುವ 
ಹಿಂಗದೆ ನೋಡುವ ಜನರು 


ಅಯನದ ಶ್ರೀಬಲಿ ದೀಪದುತ್ಸಹಗಳು 
ಭುವನದ ನಡುವೆ ಕಾನನದಿ 
ಹಯವದನನೆಂಬ ಕೊಡಗಿಯ ದೇವನ 
ನಯದಿ ನರರಿಗೆ ತುತಿಸಲಿನ್ನಳವೆ 


: ಸಂಪುಟ ೨ 


(೦ 

(6 


ಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೪೧೯ 


ತೆ 
೧ 
ತ್ರ 


ದೀರ್ಥಕೃತಿಗಳು 


ಮೊತ್ತವನು ನೆರೆ ಮಥಿಸಿ ಪೂ 

ಮುಕ್ತಿಸ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಂಗಳ 

ಅರ್ಥಿಯಿಂದಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಸಜ್ಜನರು 

ಇದು ಪುಣ್ಯಕಥೆ ಲೋಕಕ್ಕಿದೆ ಮುಕುತಿಯ ಪಥ 

ಇದ ಕೇಳುವವನೆ ಕೃತಾರ್ಥ 

ಇದು ಸರ್ವಸಾಧನ ವಿಧುಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತ 

ಮುದವನೀವುದು ಕೇಳ್ವಜನಕೆ ೧ 


ಮೇಲೆನಿಪ ನಾಟಿ ಮೊದಲಾದ ರಾಗಂಗಳ 

ತಾಳಮೇಳದಿ ನಾಲ್ಕುಸಂಧಿ 

ಶ್ರೀಲೋಲನ ಚರಿತೆ ತತ್ವರಹಸ್ಯದ 

ಮಾಲೆ ಕೇಳ್ದರಿಗಲಂಕಾರ ಶಿ 


ಕನ್ನಡಿಯೊಳಿಪ್ಪಂಥ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರ ಮತ 

ದುನ್ನತ ತತ್ವಸಾರವನು 

ಕನ್ನಡದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ ವಾದಿರಾಜಮುನಿಯ 

ಬಿನ್ನಪವನೆಲ್ಲರು ಮನ್ನಿಪುದು ೩ 

ಶ್ಲೋಕ 


ಪದ 


ಶ್ಲೋಕ 


3೬ 
ಆ.1((್ಲ 
೭೬ 
ಣಿ 
೬ 
ಪೂ 
(೬ 
8೦೮೦ 
25 
ಟ್ಮಿ 
ಗಾ 
೫ 
ಆಗ್ರ 


: ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಡತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ 


ದೇವೀಂ ಸರಸ್ತ್ಪತೀ೦ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋಜಯಮುದೀರಯೇತ್‌ 
ಬ ಲ 


: ನರನೆಂದು ಶೇಷನ ಪೆಸರು ನಾರಾಯಣನ 


ಮೆರೆವ ಮೂಲರೂಪವೆನಿಪ 
ಗುರುವ್ಯಾಸ ನರೋತ್ತಮ ವಾಯು ದೇವಿಲಕುಮಿ 


ಸರಸ್ವತಿ ಗಂಥದೊಡತಿ ಗಡ ೫ 


ಗ್ರಂಥಮಾಡಿದ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮುನೀ೦ದನ್ನ 

ವೃ೦ದಾರಕ ಗುರುವೆಂದೊಂದಿಸಿತು 

ಇಂದಿರೇಶನೆಂಬ ಮೂಲನಾರಾಯಣನ 

ಚೆಂದುಳ್ಳ ಪೆಸರೆಂದೊಂದಿಸಿತು ೬ 


ವಾಣಿಯ ಬಲಗೊಂಬೆ ಪ್ರಾಣನಾಥನ ಪಾದ- 
ಕ್ಯಾನೆರಗುವೆ ರಮೆಯಡಿಗೆ 

ಆ ನಮಿಸುವೆ ಹಯವದನ ದೇವೋತ್ತಮನ 
ಮಾನಸದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೆನೆವೆ 


(೦ 


; ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ೦ ವಂದೇ ತದ್ಧಕ್ತ ಪ್ರವರೋಹಿಯ 


ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಾಖ್ಕೋ ಗುರುಸ್ತಂಚ ನಮಾಮ್ಯಹಂ 


ಏತಾವತಾಲಂ ನನು ಸೂಚಿತೇನ ಗುಣೈರಸಾಮ್ಯೇನತಿ ಶಾಯನೇಸ್ಕ 
ಹಿತ್ವೇತರಾನ್‌ ಪ್ರಾರ್ಥಯತೋ ವಿಭೂತಿ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಶ್ರುತಿ 


ೀಪೋ ಃ 


೯ 


( 


೯ಸ್ಕಾಂಫ್ರಿರೇಣು೦ ಜುಷತೇನ 


ತ 


ಮಿಕ್ಕದೇವರ್ಕಳ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಲಕುಮಿ ಮನ 
ಉಕ್ಕಿ ಆತಗೆ ಮಾಲೆಯಿಕ್ಕಿದಳು 

ರೆಯಿ೦ದಲಿ ಲಕುಮಿನರೇಯಣರ್ಗೆರಗಿ ತ 
ಮದ್ವಮುನಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ 


ಗೆ 


ತೃತೀಯಮಸ್ಕ ವೃಷಭಸ್ಯ ದೋಹಸೇ 


ದಶಪ್ರಮತಿ೦ಂ ಜನಯಂತ ಯೋಷಣ : 
ಯದೀ ಮನು ಪ್ರದಿವೋ ಮಧ್ವ ಆಧವೇ 
ಮಹಾಸಂತಂ ಮಾತರಿಶ್ವಾ ಮಥಾಯತಿ 


ಸಿರಿಭೂಮಿ ದುರ್ಗೆಯರು ಜ್ಞಾನಾಮೃತವ ಕರೆವರೆ 
ಗುರು ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರ ಪುಟ್ಟಿಸಿದರು ಗಡ 
ನರಲೋಕದ ನಾರಿಗೆ ಇವರ ಹೆರುವ ಭಾಗ್ಯ 
ದೊರಕದೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಯೋಷಣಯೆಂದಿತು 


ದಶಮತಿಯೆಂಬ ಪೆಸರೆಮ್ಮ ಗುರುವರನಿಗೆ 
ದಶದಿಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾಣಿರೊ 

ಎಸೆವ ಈ ನಾಮವನಿಮಿಷರೊಳ್ಳೊಬ್ಬರಿಗಿಲ್ಲ 
ಯಷಿಗಿಲ್ಲ ಮಾನಿಸರೊಳಿಲ್ಲ 

ನಾಮಫಲ ಬಲದಿಂದೆಮ್ಮ ಗುರುವಿಗಿದು ಧರ್ಮ 


ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರೆಂಬ ನಾಮ ನಮ್ಮ ಗುರುವರಗುಂಟು 
ಉನ್ನತೋಪನಿಷತ್ತು ಸರ್ವವೆಂಬ ಶಬ್ಧಕ್ಕೆ 
ಪೂರ್ಣವೆ೦ಬರ್ಥವ ಪೇಳಿತಾಗಿ ದಶಮತಿಯೆಂಬು- 
ದನ್ಯನ ಪೇಳುವುದೆ ಮದ್ವಮುನಿಗಲ್ಲದೆ 

ಇನ್ನು ಉತ್ತರೋತ್ತರನೊಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ವೋಕ್ತಿಪೇಳ್ವುದೆ 


ಇದು ದೇವರೊಳು ವೃಷಭನಾದ ವಾಯುದೇವರ 
ಸದುಗುಣವುಳ್ಳ ತೃತೀಯ ರೂಪಗಡ 


೪೨೧ 


೮ 


೧೦ 


ರು 
ವಿ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಬುಧರಿಗೆ ಬೋದವಿತ್ತು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕುತಿ ಸ೦- 
ಪದವೀವ ಈ ಗುರುವಿಗಿದಿರಾರವ 


ಮೊದಲದು ಮತಿಯೆ೦ಂಬ ಹನುಮ೦ತರೂಪುಗಡ 
ಇದಿರಾದ ಪೃತನೆಗೆ ಕ್ಷಯವನಿತ್ತ 

ಕದನಕರ್ಕಶ ಭೀಮ ದ್ವಿತೀಯಾವತಾರ ಗಡ 
ತುದಿಯ ರೂಪವಿದೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಪೇಳಿತು 
ದುರ್ಮತವ ತುಳಿಯಿತು ಕುಮತವನಳಿಯಿತು 


ಸಂತರ್ಮೆಚ್ಚೆ ವಿದ್ವಾನದ್ವ ಉಜ್ಜಭಾರವೆಂಬ ವೇದ 
ಸ೦ಂತೋಷದಿ ನಮ್ಮ ಗುರುವ ಕೊಂಡಾಡಿತು 
ಇಂತು ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಶುತಿ ತುತಿಸಿದ ಮದ್ವಮುನಿ 
ಎಂಥಾಗುರುವಾದವ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೊ 
ಮುಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿರೋ ಈ ಮತವ ಪಾಡಿರೋ 


ಮದ್ದನೆಂಬ ಈ ವಾಯುವೆ ಹೃದ್ಧುಹಾದೊಳಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ 
ರಾಳ್ದ ಹರಿ ಸ್ವಾಮಿಯೆಂದು ಮಧಿಸುವರು ಗಡ 
ಪೊದ್ದಿ ಇವನ ಪಾದವ ಈಶ ಮೊದಲಾದ ದೇವರು 
ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದರೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಕೀರ್ಶಿಸಿತು 
ಸುಮತವನರ್ಚಿಸಿತು ಜ್ಞಾನದೀಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು 


ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮತಿಗಳ ಅರ್ಥಮಥಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ 
ಕೃತಿಯನ್ನೆ ನಂಬಿರೊ ನಾವೆಂದುದೆ ತತ್ವ 
ಮತದ ಹಮ್ಮನವ ಮಾಡದಲೆ ಮೇಲಣ ಸ- 


೧೩ 


ಲು 
ಆಗ್ರ 


೧೫ 


ದ್ಲತಿ ಬೇಕೆಂಬುವರೆಲ್ಲರಿದ ಕೇಳಿರೊ ಎಂದೆಂದು ಪೇಳಿರೊ ಕು 


ಮತಿಯ ಕೀಳಿರೊ ಅಫಂ೦ಗಳ ಸೀಳಿರೊ 


ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೆ೦ಬುವನ ನಾಲಗೆ ಇಲ್ಲವಾಯಿ 
ತಲ್ಲ ಇನ್ನೆ೦ತು ನಮ್ಮ ಕೂಡೆ ನುಡಿವ 
ಬಲ್ಲವರಿಗಿ೦ತು ಬೋಧಿಸಿ ಜಗತು ಸತ್ಯವೆಂದು 


೧೬ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೪೨೩ 


ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಮದ್ವಮುನಿಗೆಣೆಗಾಣೆ 
ಇಂತೆನ್ನದೆ ಮಾಣೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಾಣೆ ೧೭ 


ಈಗ ಉ೦ಟು ಮೇಗಲಜಗದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ನಿನ 

ಗಾಗದಲ್ಲ ತ್ರಿಕಾಲ ನಿಷೇಧವೆಂಬುವಗೆ 

ಕಾಗೆಯಂತೆ ಒಂದುಭಾಗದರ್ಧವ ಕಂಡು ಮತ್ತೊಂದು 

ಭಾಗವ ಕಾಣದಿರಲು ಕಾಣನೆನ್ನರೆ 

ನಿನ್ನಾಧಮನೆನ್ನರೆ ನೋಡು ನೋಡು ಕಣ್ಣಾರೆ ೧೮ 


ಇಲ್ಲಿಇಲ್ಲವೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದೊಳಕ್ಕು ಈಗ 

ಇಲ್ಲವೆನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದೊಳಿಪ್ಪುದು 

ಎಲ್ಲದೇಶವೆಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗವಿಲ್ಲವೆನ್ನೆ 

ಮೊಲ್ಲನ ಕೊಂಬಿನಂತೆ ಕೇಳಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಪೊಕ್ಕು 

ಸಲ್ಲದಲ್ಲ ಈ ವಾಕು ಇನ್ನು ಕಲಹ ಸಾಕು ೧೯ 


ಬಲ್ಲವರು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜಗವಿಲ್ದೆಂಬರ್ಥವ 

ನೊಲ್ಲರಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯೊಳು ನಿತ್ಯವೆಂಬ ಪದವ 

ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತಂದರೆ ಬಾಯೊಳು 

ಕಲ್ಲೆ ಬೀಳುವುದಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯವೆಂಬ ಪದವ 

ತತ್ವವಾದಿಗಾಗದವ ಉನ್ಮತ್ತನೀನೊರೆವಾ ೨೦ 


ದ್ವಾಸುಪರ್ಣವೆಂಬ ವೇದ ಭೇಧವನ್ನೆ ಪೇಳಲು ಸ- 

ರ್ವೇಶನೆ ನಾನೆಂಬ ಮತದಾಸೆಯೆ ಇಲ್ಲ 

ಈಶತನ ಪೋದಮೇಲೆ ಆದೀತೆಂಬ ಮಾತು ವಿಚಾ- 
ರಿಸಲೆಕೂಡದು ನಿನಗೋಸುಗ ತನ್ನ 

ಈಶತ್ವವನು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಬಿಡುವನೆ ೨೦ 


ಈ ಶ್ರುತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಈಶತೆಯ ಪೋಕಳಿಸುವಾಸೆ ಬೇಡ 
ಈಶ ಪೋದಮೇಲೆ ಶ್ರುತಿ 


೪೨೪ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸ 


ಈಶನೈಕ್ಯ ಪೇಳ್ವುದೆ ಅವನೀಶ ಪುಸಿಮಾತಿನಿಂದ 
ಹೇಸಿಯಿಂತಕ್ಕು ಅನ್ಕೋನ್ಯಾಶ್ರಯ ಸಿಕ್ಕು 
ಸಾಕು ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕು 


ಅಂದು ಭೃಗುಮುನಿ ಬಂದು ಜೆ೦ದದ ವಕ್ಷವ ಕಾ- 
ಲಿಂದರೊದೆಯಲವನ ಕುಂದ ನೋಡದೆ 
ಇಂದಿರೇಶ ತನ್ನ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವವ ರಕ್ಷಿಸಿದ 

ನೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ ಶ್ರುತಿಯಿ೦ಂದ ಹರಿಯ 
ತಂದು ತನ್ನಪಕಾರಿಯ ಕುಂದಿಸದೆಂದರಿಯ 


ಕಾಲಿಲ್ಲ ಕೈಗಳಿಲ್ಲ ಕರ್ಣ೦ಗಳಿಲ್ಲ ಕಂಗ 

ಳಿಲ್ಲ ನಾಲಗೆಯಿಲ್ಲವೆನ್ನೆ ನೋವ ಮಾನವ 

ಈ ಲೋಕದಿ ಚೆಲುವ ಕಾಮನ ಗೆಲುವಾಕಾರದ 
ಶ್ರೀಲೋಲನ ನಿರಾಕಾರನೆ೦ಂದು ಪೇಳ್ವರೆ 
ಸ೦ತರಿದ ಕೇಳ್ದರೇ ಇಂತೆನಲು ಬಾಳ್ದರೆ 


ಗುಣಿಯಲ್ಲವೆಂಬ ಮಾತು ನಿನಗೆ ಹೀನವಾದರೆ 
ಅನ೦ತನಿಗೀಮಾತನೆನ್ನಬಹುದೆ 

ಜನರು ಮಾಯಾವಿಯೆಂದು ನಿನ್ನೆನೆಮುನಿವ ಮಾನವ 
ಸನಕಾದಿಮುನಿಮಾನ್ಯನ ಮಾಯಾವಿ ಎಂಬರೆ 
ಬುಧರಿದ ಕೈಗೊಂಬರೆ ಬಾಯೊಳ್ಳಣ್ಣ ತುಂಬರೆ 


ಇಂತು ಪರಮತವೆಂಬ ಕಂತೆಯ ಪರಿದು ಬಲು 
ಭ್ರಾಂತಿಯ ಬಿಡಿಸಿದ ಗುರು ಚಿಂತಾಮಣಿಯ 
ಸಂತತ ನೆನೆದು ಅ೦ತವಿಲ್ಲದ ಪದವ 
ಸಂತೋಷತೀರ್ಥರ ಕೃಪೆಯಾಂತೈದುವೆನು 
ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಾಧವನು ಈವ ಮೋದವನು 


ಹತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕುಲೋಕದ ಜೀವಮೊತ್ತವ ತನ್ನ 
ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ತತ್ತಸ್ಥಾನದಲಿಟ್ಟ 


೦ಪುಟ ೨ 


೨೨ 


೨೩ 


೨೫ 


ಈ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಸತ್ಯಲೋಕದೊಡೆಯದಡಿಗೆ ಪೊಡಮಡುವೆನು ಹರಿ 
ತತ್ವದ ಬಿತ್ತರದರ್ಥಿಯ ತೋರುತಿರಲಿ 

ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಪೋಗದಂತೆ ಚಿತ್ತವ ತಿರುಹುತಿರಲಿ 
ಮುಕ್ತಿಪಥದತ್ತ ಮನವ ನಡೆಸುತಿರಲಿ 

ಅರ್ಥಿಯ ಭೃತ್ಯನ ಭಾರ ನಿತ್ಕದಿ ಪೊತ್ತಿರಲಿ 


ಕಕ್ಕಸ ರಕ್ಕಸರುಕ್ಕ ತಗ್ಗಿಸಿದಂಗೆ ದಕ್ಷನ ಶಿಕ್ಷಿಸಿದವಗೆ 
ಯಕ್ಷಪತಿಯ ಸಖನೆನಿಪ ಕೈಲಾಸದ 
ಮುಕ್ಕಣ್ಣಗಾನು ಕೈಮುಗಿವೆನು 

ಮುಖ್ಯ ಮನಸ್ಪತ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾಗೆ ನೀನು 
ದುಷ್ಕರ್ಮತತಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀಗುವೆನು 
ಶುಷ್ಕವಾದಿಗಳ ಕಂಡಲ್ಲಿ ನಗುವೆನು 

ಭಕ್ಕುತಿ ಪಥವನು ಹಿತವೆಂದು ಬಗೆವೆನು 


ನೀನಿತ್ತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಪೋಗುವೆನು 


ಸಕಲ ಸುರರಂಘ್ರಿಗೆರಗುವೆ ಗುರುಗಳ 
ವಿಕಸಿತವಾದ ಪಾದಪದುಮವ ನೆನೆದು 
ನಿಖಿಳಜಗವ ಕಾವ ನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯ 
ಭಕುತಿಯಿಂದಾನು ಬಣ್ಣಿಪೆನು 

ಯುಕುತಿ ಕೋವಿದರ ಕುಣಿಸುವೆನು 
ಅಖಿಲ ಕುಜನರನು ದಣಿಸುವೆನು 
ಮುಕುತಿಯ ಸುಖವನುಣಿಸುವೆನು 

ಈ ಖಳರಮತವ ಮಣಿಸುವೆನು 


ಇಂದನ್ನ ರಾಜ್ಯವ ತ೦ದನ್ನ ಶುಭಗುಣ 
ಸಾಂದ್ರನ್ನ ಸುರಸಭಾ ಚ೦ದ್ರನ್ನ 
ನಂದನ್ನಕ೦ದನ್ನ ವಂದ್ಯನ್ನ ನಿತ್ಕಾ 
ನಂದನ್ನ ತುತಿಪೆ ಮುಕುಂದನ್ನ 


೪೨೫ 


೨೮ 


೨೪ 


ಓಂ 


೪೨೬ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨. 
ಶೌರಿಯ ನೆನೆವೆನುದಾರಿಯ ಕುಜನರ 
ವೈರಿಯ ಮಂದರೋದ್ಧಾರಿಯ 
ಹರಿಯ ದುರಿತನಿವಾರಿಯ ಸುಜನೋಪ- 
ಕಾರಿಯ ಮುಕುತಿಗೆ ದಾರಿಯ ೩೧ 


ನೀಲನ್ನ ನಿಜಜನಪಾಲನ್ನ ನಿರ್ಮಲ 

ಶೀಲನ್ನ ಸುಚರಿತ್ರ ಜಾಲನ್ನ 

ಬಾಲನ್ನ ಸ೦ಗೀತಲೋಲನ್ನ ತುತಿಪೆನು 

ಕಾಲನವರಿಗೆ ಅನಲನ್ನ ೩೨ 


ಇಷ್ಟನ್ನ ದುರಿತಾಫರಟ್ಟನ್ನ ಜಗಕತಿ 

ದಿಟ್ಟನ್ನ ಸತತ ಸಂತುಷ್ಣನ್ನ 

ಶಿಷ್ಟನ್ನ ಶುಭಗುಣ ಪುಷ್ಟನ್ನ ತುತಿಪೆನು- 

ತೃಷ್ಟನ್ನ ಶ್ರುತಿಗಿ೦ಬುಗೊಟ್ಟನ್ನ ೩೩ 


ರಂಗನ್ನ ಕರುಣಾಂತರ೦ಗನ್ನ ಖಳಕುಲ 

ಭಂಗನ್ನ ಮುನಿಜನ ಸ೦ಗನ್ನ 

ಅಂಗಜಾನ೦ಗನ್ನಜನಕ ನಿತ್ಕಶು- 

ಭಾಂಗನ್ನ ತುತಿಪೆನುತ್ತುಂಗನ್ನ ೩೪ 


: ತರವಃ ಕಿ೦ ನ ಜೀವಂತಿ ಭಸ್ತಾಃ ಕಿ೦ ನ ಶ್ವಸಂತ್ಯುತ 


ನ ಖಾದಂತಿ ನ ಮೇಹಂತಿ ಕಿ೦ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಪಶವೋಪರೇ 
ಬಲೇಬತೋರುಕ್ರಮ ವಿಕ್ರಮಾನ್ಶ್ಕೇ ನ ಶೃಣ್ವತಃ 
ಕರ್ಣಪುಟೀ ನರಸ್ಕ 

ಜಿಹ್ವಾ ಸತೀ ದಾರ್ದುರಿಕೇವ ಸೂತ ಸ ಚೇತ್‌ 
ಪ್ರಗಾಯತ್ಕುರುಗಾಯ ಗಾಥಾಂ 

ಬರ್ಹಾಯಿತೇ ನಯನೇ ನರಾಣಾಂ ಲಿಂಗಾನಿ 
ವಿಷ್ಣೋರ್ನನಿರೀಕ್ಷಶೋ ಯೇ 

ಪಾದೌ ನೃಣಾಂ ತೌ ದ್ರುಮಜನ್ಮ ಭಾಹೌ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಿ 
ನಾಮವುಜತೋ ಹರೇರ್ಯೌ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೪೨೭ 


ಹರಿಕಥೆಗಳ ಕೇಳದವ ಬಹುಕಾಲ ಬಾ- 

ಳ್ಹರೆ ಫಲವೇನು ಕಾನನದ 

ಮರ ಸಾಸಿರ ವರುಷವಿರದೆ ಕಾಗೆಯ ಪೆ- 

ಸರು ಚಿರಂಜೀವಿಯೆನರೆ ಸಜ್ಜನರು ೩೫ 


ಕಾರುಕನ ತಿತ್ತಿ ಶ್ವಾಸವ ಬಿಡದೆ 

ಊರ ನರಿ ನಾಯಿ ಹಂದಿಗಳು 

ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳವೆ ತಮತಮ್ಮುದರ 

ಮಾರಗೊಳಗಾಗಿ ರಮಿಸವೆ ೩೬ 


ಮೂಷಿಕನ ಬಿಲದಂತೆ ಹರಿಕಥೆ ಕೇಳಿ ಸ೦- 

ತೋಷಿಸದವನ ಕರ್ಣ೦ಗಳು 

ಶ್ರೀಶನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋಗದ ಕಾಲುಗಳು 

ಪಾಷಾಣ ಪ್ರತಿಮೆಯಂಫ್ರಿಗಳು ೩೭ 


ಹರಿಯ ನೋಡದ ಕಣ್ಣು ಹೀಲಿಯ ಕಣ್ಣು 

ನರಹರಿಯ ಪಾಡದವನ ಜಿಸ್ವೆ 

ವರಲಿಬಳಲುವ ಮಂಡೂಕನ ಜಿಹ್ವೆ 

ಹರಿಗೆರಗದ ನರನೆ ವಾನರನು ೩೮ 


: ತವಾಪ್ಕೇತರ್ಹಿ ಕೌರವ್ಯ ಸಪ್ತಾಹಂ ಜೀವಿತಾವಧಿಃ 


ಉಪಕಲ್ಹಯ ತತ್ಸರ್ವಂ ಯತ್ತಾವತ್ನಾಂಪರಾಯಿಕಂ 
ಖಟ್ಟಾಂಗೋ ನಾಮ ರಾಜರ್ಷಿರ್ಜ್ಜತ್ವೇಯತ್ತಾಮಿಹಾಯುಷಃ 
ಮುಹುರ್ತಾಸ್ಪರ್ವಮುತ್ಸಜ್ಯ ಗತವಾನಭಯಂ ಹರಿಂ 


ಏಳುದಿನ ಹರಿಕಥೆಯ ಕೇಳಿ ಒಬ್ಬ 

ದಾಳಿ ಇಡನೆ ಹರಿಪುರಕೆ 

ತ್ರಿಲೋಲನ ನೆನೆದೆರಡುಗಳಿಗೆಯೊಬ್ಬ 

ಮೇಲಣ ಮುಕುತಿಗೇರನೆ ೩್ಷ 


೪೨೮ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಅದರಿಂದ ನಾರಾಯಣನ ಕೊಂಡಾಡುವ 

ಬುಧರು ಸಂಸಾರವನೊದೆದು 

ಮುದದಿಂದ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆದಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 

ಪದಸನ್ನಿಧಿಯಲಿ ಸುಖಿಸುವರು ೪೦ 


: ತತೋ ವೈಕುಂಠಮಗಮದ್ಧಾಸ್ವರಂ ತಮಸಃ ಪರಂ 


ಯತ್ರ ನಾರಾಯಣಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ನ್ಯಾಸಿನಾಂ ಪರಮಾ ಗತಿಃ 
ಶಾಂತಾನಾಂ ನಸ್ತ ದಂಡಾನಾ೦ ಯತೋ ನಾವರ್ತತೇ ಯತಿಃ 
ವೈಕುಂಠ೦ ನಾಮ ಲೋಕಂ ತಂ ದಿವ್ಯಂ ನಿತ್ಕಂ ಸನಾತನಂ 


ಸಾಕ್ಷಾನ್ನಾರಾಯಣನಿಪ್ಪ ವೈಕುಂಠವ 

ಪೊಕ್ಕು ಬದುಕುವುದೆ ಮೋಕ್ಷ 

ಪಕ್ಷಪಾತವಲ್ಲ ಶುಕಮುನಿವಾಕ್ಕ ಎ- 

ವೇಕಿಸಿ ನೀವೇ ನೋಡಿರೊ ೪೧ 


ಎಂದೆಂದು ವೈಕು೦ಠಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ 

ಇಂದಿರೇಶನ ವಿಕುಂಠ 

ಚೆಂದದವನ ಮನೆಯೆನಿಪ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ 

ಮಂದಮತಿಯೆ ನಾಶವುಂಟೆ ೪೨ 


ತನ್ನ ಮನೆ ಪೋದಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ 

ಬನ್ನಗನಂತೆ ಕಾನನದಿ 

ವನಿತೆಯರ ಕೂಡಿ ಪಣ್ಯಲವ ಮೆಲುವನೆ 

ಮನ್ನ ಬಂದಂತೆ ನುಡಿವರೆ ೪೩ 


ನಶ್ಚರವಲ್ಲದ ಈ ಪದವೆ ಬುಧರಿಗೆ 

ಶಾಶ್ವತಸ್ನಾನವೆನಿಪುದು 

ಭಾಸ್ಪರ ವೈಕುಂಠವದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ್ಗೆ 

ನಿಶ್ಚಿತ ಮುಕುತಿ ಕಾಣಿರೊ ೪೪ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೪೨೯ 


ಪರಮಾಂ ಗತಿಯೆಂದು ವೈಕುಂಠದರಸನ ಶ್ರೀ 

ವರನ ಶುಕಯೋಗಿ ವರ್ಣಿಸಿದ 

ಅರಿಕೆಯುಳ್ಳ ಬುಧರು ಅದರಿಂದೀ ಪದವನ್ನೆ 

ಪರಮ ಮುಕುತಿಯೆನ್ನಬೇಕು ೪೫ 


ಧನ್ಯ ಯತಿಗಳೀ ಲೋಕವ ಪೊಕ್ಕಮೇಲೆ 

ಪುನರಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಗಡ 

ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯಮುಕುತಿ ಉಂಟೆಂಬ ಖಳರ 

ಮನವ ಮರ್ದಿಸಿತಾಗಿ ೪೬ 


ನ ಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ ಎ೦ಬ ವೇದಾಂತ ವ- 

ರ್ಣಿಸಿದ ಮುಕುತಿಯ ಬಿಟ್ಟಿನ್ನೊಂದು 

ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಮುಕುತಿ ಸಲ್ಲದಾಗಿ ನಮ್ಮ 

ಎಸೆವ ವೈಕುಂಠವೆ ಮೋಕ್ಷ ತ 


ಪೇಳೆಲೊ ವಾದಿ ತಮವೆಂಬ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ 

ಬೀಳುಕೊಟ್ಟು ಲೋಕ ಪುಸಿಯೇ 

ಆಲೋಚಿಸಿಕೊ ನಿನ್ನ ಮತದ ರಹಸ್ಯವ 

ಈ ಲೋಕವೆ ದಿವ್ಯಮುಕ್ತಿ ೪೮ 


ಇಂತು ನೋಡಲು ಸರ್ವಪದದ ಸಂಪದ ನಿನಗೆ 

ಭ್ರಾಂತಿ ಗಂಟಲ ಗಾಣವಾಯ್ತು 

ಹ೦ತತನವ ಬಿಡು ನಾವೆಂದರ್ಥವನು 
ಸಂತೋಷದಿಂದಂಗೀಕರಿಸು ರ್ಳ 


ಕ ವೈಕು೦ಠನಾಮ ಲೋಕೋಯಂ ದಿವ್ಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಸನಾತನಂ 


ಜೇ ಜ 
ಅವೈಷ್ಣವಾನಾಮಪ್ರಾಪ್ಕಂ ಗುಣತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಂ 
ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧೈಃ ಸಮಾಕೀರ್ಣಂ ತನ್ಮಯ್ಯೆಃ ಪಾಂಚಕಾಲಿಕೈೆಃ 


೪೩೦ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಸಭಾಪ್ರಾಸಾದ ಸಂಯುಕ್ತಂ ವನೈಶ್ದ್ಹೋಪವನೃರ್ವೃತಂ 
ವಾಪೀಕೂಪ ತಟಾಕೈಶ್ಚ ವೃಕ್ಷಷಂಡೈಶ್ಚ ಮಂಡಿತಂ 


ಅಪ್ರಾಕೃತಂ ಸುರೈರ್ವಂದ್ಕಂ ಆಯುತಾರ್ಕ ಸಮಪ್ರಭಂ 
ಪ್ರಕೃಷ್ಣ ಸತ್ವರಾಶಿ೦ ತ್ವಾಂ ಕದಾದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಚಕ್ಷುಷಾ 
ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪದಾದೂರ್ದ್ವಂ ಯತ್ನುರಂ ಚಿಕ್ರಪಾಣಿನಃ 
ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತಿರ್ಮಹತಾಂ ನರಾಣಾಂಚ ನ ಸಂಶಯಃ 


ಲೋಕೈಕನಾ ನಾಥ ನಾರಾಯಣಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ 
ವೈಕುಂಠಪುರಿಯ ವರ್ಣಿಪೆನು 


ಶ್ರೀಕಾ೦ತನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಎ೦ದೆಂದುನಿ- 


ರಾಕುಲ ಸುಖವಿತ್ತು ಪೊರೆವ ೫೦ 


ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಂಫ್ರಿಯ ನೆನೆಯದವರಿಗೆ ಈ 
ಲೋಕವೆಂದೆಂದು ದೊರಕದು 
ಪಕೃಷ್ಣ ತತ್ವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿಪ್ಪವು ಗಡ 
ಪ್ರಾಕೃತವಲ್ಲ ನಿತ್ಯಗಡ ೫೦ 


ಎಂದೆಂದು ನಿತ್ಯ ಸನಾತನವೆಂಬ ಈ 

ಚೆಂದದ ಪದವು ದಿವ್ಯಗಡ 

ನಿಂದ್ಯ ತ್ರಿಗುಣ೦ಗಳು ಹೊ೦ದವೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ 
ಕುಂದುಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಗಡ ೫೨ 


ಅದರಿಂದ ಬೊಮ್ಮಾದಿ ದೇವರೆಲ್ಲರು ಹರಿಯ 

ಸದನವೆನಿಪ ಪುರತ್ರಯಕೆ 

ಮುದದಿಂದ ಕೈಮುಗಿದು ಪೂಜಿಸುವರೆಂದೆಂದೀ 

ಪದ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಸ್ಪದಗಡ ೫೩ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೪೩೧ 


ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಪಿಕೂಪ ತಟಾಕ೦ಗಳು ಮ- 

ತ್ತಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳು 

ಬಲ್ಲಿದ ರಮೆ ತನ್ನ ನಲ್ಲನ ಚಿತ್ತವ 

ವಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದಿಹಳು ಗಡ ೫೪ 


ಅರ್ಕಕೋಟಿಗಳಂತೆ ವೈಕು೦ಠಲೋಕ ದಶ 

ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಬೆಳಗುವುದು 

ಲಕ್ಕುಮಿಗಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ಕಾಂತಿ ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ 

ಬರ್ಕೇ ನೀವೆ ವಿಚಾರಿಸಿರೊ ೫೫ 


ವೈಕುಂಠವೆಂಬ ಹರಿಯ ಲೋಕ ಬೊಮ್ಮನ 

ಲೋಕಕಿಂತಲು ಮೇಲಿಹುದು 

ಶೋಕರಹಿತರಾದ ಸಿದ್ಧಸಾಧ್ಯರಲ್ಲಿ 

ಬೇಕಾದ ಸುಖವನುಣುತಿಹರು ೫೬ 


ಲಕ್ಷಯೋಜನ ಮೇಲಕ್ಕನಂತಾಸನ 

ಲಕ್ಷಿ ಟಿಶನಿಹ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ 

ಲಕ್ಷಐವತ್ತು ವೈಕುಂಠ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು 

ಲಕ್ಷಷೋಡಶ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿಹುದು ೫೭ 


: ಸವೈ ಮಹಾಭಾಗವತಃಪರೀಕ್ಷಿದ್ಯೇನಾಪವರ್ಗಾಖ್ಯ ಮದಭ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಃ 


ಜ್ಞಾನೇನ ವೆ ೈಯಾಸಕಿ ಶಬ್ದಿತೇನ ಭೇಜೇ ಖಗೇಂದ್ರದ್ವಜ ಪಾದಮೂಲಂ 


ಜ್ಞಾನಸಾಧ್ಯವಾದ ಮುಖ್ಯ ಮುಕ್ತಿಸ್ಥಾನ 

ಶ್ರೀನಾಥನಿಹ ವೈಕುಂಠ 

ಯೇನಾಪವರ್ಗಾಖ್ಯಂ ಎಂಬ ಭಾಗವತೋಕ್ತಿ 

ತಾನೆ ನಿರ್ಣೈಸಿ ಪೇಳಿತಲ ೫೮ 


೪೩೨ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ 


ಇದೆ ಅಪವರ್ಗವೆಂದು ವ್ಯಾಸದೇವನೊಲಿದು ಪೇ- 
ಳಿದ ಹರಿಯ ಪಾದವೆ ಮೋಕ್ಷ 

ಅಧಮವಾದಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೇಳಿ ಚಿತ್ತದ 
ಮದವಳಿವುದು ಏನಾಶ್ಚರ್ಯ 


ನಾಡ ಖೋಡಿಗಳು ವ್ಯಾಸವಚನ ನಂಬದೆ 
ಮೂಢಗರ್ವರು ಗುರುವೆನಿಪ 

ಪ್ರೌಢರಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಾದ ವ್ಯಾಸರ ಮಾತ 
ನೋಡಿ ಮನ್ಮಿಸದಿರೆ ನಗರೆ 


ಭೇಜೇ ಖಗೇಂದ್ರ ದ್ವಜ ಪಾದ ಮೂಲಮೆಂ- 
ದೀ ಜಗತ್ಹ್ಯಾತ ಭಾಗವತ 

ಓಜೆಯಿಂದಲಿ ಪೇಳಿತಾಗಿ ಅನ್ಕರ ಮತ 
ರಾಜಿಪುದೆಂತು ಸಭೆಯೊಳಗೆ 


ಪೇಳೆಲೊ ವಾದಿ ಖಗೇ೦ದ್ರದ್ವಜಪಾದ 
ಮೂಲ ನಿನ್ನ ಮುಕ್ತಿಯೊಳುಂಟೆ 

ಈ ಲಿಂಗ ಹರಿಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣವೆಂದು 
ಬಾಲಕರೆಲ್ಲರ್ಬಲ್ಲರೈಸೆ 


ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಸೇವೆಯೆ ಕೈವಲ್ಯ 
ವಲ್ಲದೆ ಅವನೈಕ್ಕ ಸಲ್ಲ 

ಎಲ್ಲರು ಬಲ್ಲರು ಹರಿಯ ಭೇದ- 
ವಲ್ಲದೆಇಲ್ಲವೆಂಬುದನು 


ಖಗೆಂದ್ರನಾಮವೆ ಅಲ್ಲಿ ತರತಮ ಭಾವ 
ಬಗೆಯನರುಹಿತು ಪಾದಶಬ್ದ್ಧ 

ಭಗವಾನ್‌ ಸಾಕಾರನೆಂದು ವ್ಯಾಸೋಕ್ತಿಗೆ ಕಾಮ 
ಧೇನೂಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೆ 


: ಸಂಪುಟ ೨ 


೫೯ 


೬೦ 


೬೧ 


೬೨ 


೬೩ 


೬೪ 


ನಷ್ಟು ಗ 


ಇಗ 


"8111 |] 


ಟೆ 


ದ್‌ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೪೩೩ 
ಶ್ಲೋಕ : ನ ವರ್ತತೇ ಯತ್ರ ರಜಸ್ತಮಸ್ತ್ಯಯಃಸತ್ವಂ ಚ 


ಮಿಶ್ರ ನ ಚ ಕಾಲವಿಕ್ರಮಃ 
ನ ಯತ್ರ ಮಾಯಾ ಕಿಮುತಾಪರೇ ಹರೇರನುವುತಾ ಯತ್ರ 
ಸುರಾಸುರಾರ್ಜಿತಾಃ 


ಮುಕ್ತಿಯೊಳಿಹ ಭೇದ ಸತ್ಯವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧ 

ಮತ್ತೆ ನ ಯತ್ರ ಮಾಯಾ ಎಂಬ 

ಯತ್ರ ಭಾಗವತೋಕ್ತಿ ಮುಕ್ತರ ಭೇದವ 

ಸತ್ಯವೆಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತಲ್ಲ ೬೫ 


"ಹರೇರನುವ್ರತಾಯತ್ರ'ವೆಂಬೀಸ್ಮತಿ 

ನಿರೂಪಿಸಿತು ಹರಿಯ ಭೇದ 

ಪರಮಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ನಿನಗೂ ಅದೇ ಮಾಯೆ 

ಇರದೆ ಕಲ್ಪಿತವಹುದೆ ೬೬ 


ಈಷನ್ಮಾಯೆ ಇರೆ ಯತ್ರಮಾಯಾ ನೇತಿ 

ವ್ಯಾಸನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಷೇಧ 

ಪುಸಿ ಕೂಡುವುದೆ ಪುಟ್ಟದ ಘಟವಿರಲು 

ನಾಸ್ತ್ಯತ್ರ ಘಟವೆಂದೆನ್ನುವರೆ ೬೭ 
ನಿನ್ನಿಚ್ಚೆಗೆ ಬೇಕಾದರ್ಥ ಪೇಳ್ವುದೆ ಶಬ್ದ 

ತನ್ನ ಶಕ್ತ್ಯರ್ಥವ ತೊರೆದು 

ಎನ್ನಬಹುದೈಸೆ ತುಹಿನಪರ ಶಬ್ದ 

ವಹ್ನಿಯರ್ಥವನು ನುಡಿವುದೆ ೬೮ 


: ತನ್ನಧ್ಯೇ ನಗರೀ ದಿವ್ಕಾ ಸ್ಮಾಯೋಧ್ಯೇತಿ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾ 


ಆರೂಢಯೌವನೈರ್ನಿತ್ಕಾ ದಿವ್ಯನಾರೀ ನರೈರ್ಯುತಾ 


ರತ್ನ ಕೆತ್ತಿಸಿದ ಚಿನ್ನದೇಳು ಕೋಟೆ 


ಮನ್ನಥನಯ್ಯನ ಪುರಿಗೆ 


ಔ ಫೊ ಸಸ್ಪರದ ರಾವಾ... | ಕ | ಜ್‌ 
ಜಡ ೬೨. 0 ಘ್‌ . ಆ ಫಲೊೀಚೀ ್‌್‌* 


ಚ 
ಟ್ರ 
| 0 ಲ ಖು 6 
ಜಿ ಇ. ಆ ಷೆ 2 
1ಲ್ಲೌ 7 ಇ 
1 
(1 ಗ 1 
1 12 22 ( 
| ಟೆ ಛಿ ಕ (ಛಿ 15) 
ಟ್ರ ಟ್ರ ) | 
;ು ಟಿ ಭ್ರ ಇ (ಪ 121 
1 | ಶಿ! ಇ ಕ್ಕೆ 1 [ ತ್ತ ೫ 
1 1 ಣಿ 3 ಆಜ 641 ಲ್ನ ಲ 2 
ಸ ದಾಲ ಗೆ ನಭ £8 ಆ 1 ಗ್ಗ 1 ಗ 
1 31 1 ಬಟ ಲ 32 1 ಜ್‌ 10) ಡಿ ಇ ಜ್ರ ಉ) 1 
[ಷಾ ಸ್‌ 1 ೪% ಗ ಗ್ಗ ಇ ಗ್ರ 91) ತ್ರ ಬಾ ಸ ಣು 1 
ವ್ಸ ಕ್ಯ ( 35) ಆ ಸ ಛೆ ಲ ಜಾ ( ಛಿ ಟ್‌ 
ಟ್ರಿ ಒತ್ತಿ 4 | ಟಿ 1.1.3] "ಜಸ್ಸಿ ಕ್ಟ 
ಣಿ ಗ್ಗ ಗ ಡಡ ತ್ರಿ ಕ್ರ 2ಟ್ಲಿ ಭು ಸಚ ಭ್ರ ಫೌಚ್ಚ ಹಕ್ಕ ಇ ಗ್ಗೆ ಚ್ಚ ಇ 
21) ಸ್ರಚ್ಚರ್ಳ ಕಚ್ಚ ತ್ರೈೈಕ್ಛ್ಸಿಕೆ ಚಿತ್ತ ಇತ್ರ ಭೂ ಧ್ದಿಡಿಕ್ತಿ್ಗ 
ಲೃ ಆ ಜಿ ಜ(1 ೫೪ 1 ೦೨£1೫] 0.೫.೧೬೩6 ಗಿ ಕ 1ತಫ್ಚೇ ಕ ಓೃ ತ 
ಪ್ಪಿತ್ಟ ( ಗ ರ್ರ " ತೆ 345" ಸೆ ಗೊ 1 1 12 ಓಂ 4 2 ಡೆ 1 ಳಾ ॥್ರ 1 
1 11 881.11. ೨1081 
ಎ ಟೀ ಹ ೧ ಬೀಟಿ 1 0 [1 ಸ್ಸ 
ಕ್ರ ಸ [ ಡಿ ಬ ಸ್ಸ ಬಜ ಎ ಬ್ರ 9 ಸ್‌ | ಸ್ರ ತ್ಗೌ ಗ್ರ 
1 *%ಜಈ ದ ಸಭ್ಯರು ತಾ ಧೈ್ಟಗ್ಷ 2 ಕ ॥|್ಟ್ಟಟ್ಟಿ]್ತ 
, ಉಳಿಕೆ 8 ೫88 83888 4 ಕೆ ಭ್ರ | 4 ಸ್ರಶ್ಛಟ್ಟಿ 
ಹ 5ತ್ಷಕೃಷ್ತಿ (ಣೆ ಜ್ರ ೫೫ ಳು 8 


ದಾ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 


ಶ್ಲೋಕ 


೪ 
ಜ್‌ 
5 


(1 


ಪ್ರತೀಕಾಲಂಬನರನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ 
ಪ್ತ ಪ್ರಾಕಾರಂಗಳೊಳಗೆ 


ನ್‌ 


ಮುಕ್ತಿಪರಿಯ೦ತ ಭೋಗ೦ಂಗಳುಂಡುಕೊಂ 


ಎ 


೦ತೆ ಕಟ್ಟುಮಾಡುವನು 


2 


ಣು 
ಜ್‌ 


(೦ 
ಈ 


ತೆ 


ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತರು ಕೂಡಿ ಅದರಿಂದ ಬೆರೆಸಿಹರು 
ಸಪ್ತ ಪ್ರಾಕಾರಂಗಳೊಳಗೆ 

ತ್ರ ಚಾವಡಿಯೊಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹರಿಗೆ ಆ 
ಕ್ತ ಸುರರು ಬಿನ್ನೈಸುವರು ೭೬ 


ನ 


ತ್ರಿ 
ವ್‌ 


ಗ 


ನ 


ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಮನೆಯಾದ ಹರಿಯಂತಃಪುರದ 
ತ್ತಲಿಪ್ಪುದು ವಿರಜಾನದಿಯು 


ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಮುಳುಗೆ ನಿ- 
೯ಕ್ತವಾಹುದು ಲಿಂಗದೇಹ ಶಿಕ್ಷ 


ಕ್ರ ೩ 


: ಪ್ರಧಾನಪರಮ ವ್ಯೋಮ್ಮೋರಂತರಾ ವಿರಜಾನದೀ 


ದೇವಾಂಗ ಸ್ವೇದ ಜನಿತಾ ತೋಯ್ಯೆೇಃಪ್ರಸ್ರವಿತಾ ಶುಭಾ 
ಶ್ರೇಯೋ ಮೋಕ್ಷಪದಂ ದಿವ್ಕಂ ಅಮೃತಂ ವಿಷ್ಣುಮಂದಿರಂ 
ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಧಾಮ ವೈಕುಂಠಂ ಶಾಶ್ವತಂ ಪದಂ 
ನಿತ್ಯಂಚ ಪರಮವ್ಯೋಮ ಸರ್ವೋತ್ನಷ್ಟಂ ಸನಾತನಂ 


ಪರ್ಯಾಯ ವಾಚಕಾಸ್ತಸ್ಯ ಪರಂಧಾಮ್ನೋಜ್ಯುತಸ್ಕ ಚ 


ಸಪ್ತಮದ್ವಾರ ಪರಿಯಂತ ಬಂಧಕ ಮಾಯೆ 
ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿಯೊಳಿಪ್ಪ ಹರಿಯ 
ಉತ್ತಮಾಂತಃಪುರದಿಂತೆರಡರ ನಡುವೆ 
ಸುತ್ತಲಿಪ್ಟುದು ವಿರಜಾನದಿಯು 


(೦ 
(ಸ್ಥ 


ಏಳನೆ ಬಾಗಿಲೊಳಿದ್ದ ಜಯವಿಜಯರು 

ಭೂಲೋಕದಲಿ ಪುಟ್ಟದರಾಗಿ 

ಕಾಲನಭಯವೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಆ ಪರಿಯಂತ 

ಕಾಲೂರಿ ಜನರ ಕಟ್ಟುವಳು ೭೯ 


ವ ್ಪ 


ಅಲ್ರಿ 
೪೨ 
(್‌ 


: ನಃ ಶ್ರೇಯಸಂ ಚ ನಿರ್ವಾಣಂ ಕೈವಲ್ಕಂ ಮೋಕ್ಷ ಉಚ್ಪತೇ 


ಸಮಗ್ರ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ : ಸಂಪುಟ ೨ 


ಅದರಿಂದೊಳಗೆ ಮುಕ್ತರ್ಪೊೋಗುವರಂಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕ 
ಬುದರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಸಲ್ಲ 

ಅದುಕಾರಣ ನಾರಾಯಣನೇ ಬಂದಲ್ಲಿಗೆ 
ಮುದವಿತ್ತ ಸನಕಾದಿಗಳಿಗೆ 


ಡು 
೨ 


ಹರಿಯಂತರ್ನಗರಿಗೆ ಪರಮಂ ವ್ಯೋಮ ನಾಮ 
ಹೊರಗಿದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಪ್ರಧಾನ 
ಪುರಾಣ೦ಗಳದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಪರಮವ್ಯೋಮಾಂ 
ತರದಿ ವಿರಜೆಯೆಂದೊರೆದವು 


6ಡಿ 
ವು 


ಹರಿಯಂಗದೊಳಗಿದ್ದ ಬೆವರೂದಕವಾಗಿ 
ಸಿರಿದೇವಿ ತಾನೆ ಪೊರಮಟ್ಟು 

ಹರಿವಳು ರಜಶಬ್ದ ಸೂಚಿತ ಗುಣತ್ರಯ 
ಏರದ ಕಾರಣ ವಿರಜೆಯೆನಿಪಳು 


ಸ 
( 


ಲೆಕ್ಕವಿ ದಮ ಕ್ತಿಯೋಗ್ಯ ಜೀವರನು ಮು- 


೧೨ ದಿ 
ಸುಕಿರ್ದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೆಡಿಸುವ 
ಶಕ್ತಿಯತ್ಯುಕ್ತಿಗೆ ಹರಿಯಂಗಸಂಗದ ಉ- 


ದಕ್ಕವಾದಳು ಲಕ್ಷಿ ಟದೇವಿ 


(ಸ 
೪9 


ವ 


ನಾನಾ ಜಾತಿ ಸಮಾಕೀರ್ಣಂ ವೈಕುಂಠಂ ತದ್ದರೇಃ ಪದಂ 


ವಿರಜೆಯೊಳಗಣ ಪಟ್ಟಣದೊಳು ಮುಕ್ತರು 
ಏರಿಂಚಾದಿ ಸುರರು ಮಾನವರು 

ತರುಪಕ್ಷಿ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾ ಜಾತಿಗಳಿಹರಿ- 
ದರ ಪ್ರಭೆ ತಮಗಿಂಬುಗೊಡದು 


( 
ಆಗ್ರ 


ಜಾತಿ ಹೀನರೆಂದು ನೀಕರಿಸದಿರಿ ಶ್ರೀ- 
ಪತಿ ಮತ್ತ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಆಕೃತಿಯ 


ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೪೩೭ 


ಖ್ಯಾತನಾಗಿರೆ ಬಲ್ಲವರು ಆ ರೂಪಗಳ 
ಓತು ಮನ್ನಿಸಿ ತುತಿಸುವರು 


ಆ 
2 


ಣಿ 


ಲ್ಲದಚ್ಚಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾಸಾರ 


ಸಲ್ಲದೆ ಬಲ್ಲ ಬುಧರಿಗೆ 


೧೨ 


ಕಲೆಂದು ಬಿಡುವರೆ ಮಾಣಿಕ್ಕರತ್ನವ 


೧ 


ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾತಿ ಶೋಭನವು ೮೬ 


ಉರಗ ಗರುಡ ಹ೦ಸ ಮಹಿಷ ಮೇಷ ವೃಷಭ 

ಕರಿ ಮಕರಿ ತುರಗಗಳು 

ಸುರರಿ೦ದ ಮನ್ನಿಸಿಕೊಳವೆ ಶಾಮ ಶಬಳ 

ನರರೆಲ್ಲ ನಿರುತ ಪೂಜಿಸರೇ ೮೭ 


ಉತ್ತರ ಲೋಕದ ನಾನಾ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ 

ಉತ್ತಮತೆಯು ತಪ್ಪದೆನಲು 

ಚಿತ್ತಿನ ಪುತ್ಥಳಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯೊಳಿರ್ದ 

ಚಿತ್ರಜಾತಿಯ ಬಣ್ಣಿಸುವೆನು ೮೮ 


: ಸರ್ವೇ ನಂದ೦ಂತಿ ಯಶಸಾಗತೇನ ಸಭಾ ಸಾಹೇನ ಸಖ್ಕಾ ಸಖಾಯಃ 


ಕಿಲ್ಪಿಷ ಸ್ಪತ್ರಿತುಷಣೆರ್ಹೇಷಾಮರಂ ಹಿತೋಭವತಿ ವಾಜಿನಾಯ 
ಯಚಾಂತ್ವ ಃ ಪೋಷಮಾಸ್ತೇ ಪುಪುಷ್ಟಾನ್‌ 

ಗಾಯತ್ರಂ ತ್ವೋ ಗಾಯತಿ ಶಕ್ಕರೀಷು 

ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ರೋ ವದತಿ ಜಾತ ವಿದ್ಯಾಂ 

ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಮಾತ್ರಾ೦ ವಿಮಿಮೀತ ಉತ್ತ ಃ 


ಯತ ಬ್ರಹ್ಮಾಪವಮಾನ ಛಂದಸ್ಕಾಂ ವಾಚಂವದನ್‌ 

ಇತ್ಕಾದಿ ವೇದವೇ 

ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಪ್ಪ ಬಹ್ಮಾದಿಜೀವರ 

ವರ್ತನೆಯ